Patrole Czysto›ci 2009 – 2010 podsumowanie

 • View
  758

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Patrole Czysto›ci 2009 – 2010 podsumowanie

 • 1. RAPORT Z BADA
  • PATROLE CZYSTOCI 2009-2010
 • Edycja I, II i III

Warszawa, padziernik 2010 2. Cel akcji

 • Toaleta2012.pl to kampania edukacyjna, ktrej celem jest zwrcenie uwagi opinii publicznej na standard i wyposaenie toalet dostpnych publicznie, w miejscach takich jak: hotele, restauracje i puby, dworce, lotniska, obiekty kultury itp., w kontekcie przygotowa Polski do mistrzostw Europy w pice nonej EURO 2012
 • W ramach akcji Toaleta2012.pl dziaaj Patrole Czystoci, ktre w czasie trzech edycji kampanii sprawdziy czysto 601 toalet w Polsce w latach 2009-2010
 • Sprawdzamy czy zmienia si standard dostpnych toalet publicznych

3. Metodologia

 • Akcj Patrole Czystoci przeprowadzono trzykrotnie:
  • I edycja wrzesie/padziernik 2009
  • II edycja czerwiec/lipiec 2010
  • III edycja wrzesie/padziernik 2010
 • Akcja odbya si w szeciu miastach: w czterech, gdzie bd organizowane rozgrywki w czasie EURO2012 (Warszawa, Gdask, Pozna, Wrocaw) oraz w dwch wanych miastach, ktre prawdopodobnie zostan odwiedzone przez wielu turystw (Krakw, Chorzw).
 • Ankieterzy w dwuosobowych teamach dokonywali audytu zgodniez kwestionariuszem, wykonywali zdjcie dokumentujce audyt,wypeniali ankiet oceniajc, ale opieraa si na subiektywnym odbiorze.
 • Ankieterzy omawiali wyniki z osob odpowiedzialn za odwiedzon toalet, a dla moliwoci analizy (a w konsekwencji wprowadzenia zmian) zostawiano kopi wypenionej ankiety.

4. Prba

 • Ogem przebadanych zostao 601 toalet publicznych w 6 miastach
 • N=123 w Warszawie
 • N=118 w Krakowie
 • N=121 w Poznaniu
 • N=119 we Wrocawiu
 • N=60 w Gdasku
 • N=60 w Chorzowie
 • Kategorie badanych toalet:
 • Toalety w restauracjach 37%
 • Toalety publiczne 16%
 • Toalety na stacjach benzynowych 13%
 • Toalety na dworcach 6%
 • Toalety w orodkach sportowych 4%
 • Toalety na lotniskach 3%
 • Toalety w galeriach handlowych- 7%
 • Toalety w obiektach kultury- 14%

5. Budowa ankiety DOSTPNO CZYSTO WYPOSAENIE PODSTAWOWE OCENA OGLNA SPECJALNE WYPOSAENIE OCENA KOCOWA 6. Wyniki w podziale na miasta 7. Ilo obiektw z poszczeglnych kategorii w III edycjach 8. Wyniki w podziale na miasta 9. Wyniki w podziale na miasta Zdecydowanym liderem wrd miast jest Krakw, w ktrym osignito na przestrzeni trzech edycji a 73 punkty ze 100 moliwych. Warto zaznaczy, e edycje w ocenie nie rniy si waciwie midzy sob. Oczywicie osignity wynik jest bardzo dobry, ale wci s obszary, ktre mona i naley poprawia. Wysoko uplasowa si Pozna. Tu jednak wida zdecydowanie nisze noty w ostatniej edycji. adna z odwiedzonych toalet nie bya wyjtkowa na tyle, by uzyska wicej ni 80 punktw (tylko dwie tak oceniono), a wynik zaniaj liczne przecitne ocenione na 50-65 punktw, gdzie 25 punktw stanowi dostpno toalety i jej oznakowanie. Du strat nie tyle w rankingu, co w budowaniu standardw higieny oraz wizerunku miasta jest stosunkowo rzadsze ni w innych miastach zastosowanie rozwiza wiadczcych o nowoczesnoci i trosce o innych (ekologicznych, sprzyjajcych uytkownikom z dziemi i niepenosprawnych) Gdask i Chorzw to miasta, w ktrych rednie ze wszystkich edycji jest najnisze. Naley zauway, e o ile porednie wartoci (Wrocaw i Warszawa) nie s znacznie lepiej ocenione, wartoci pomidzy Krakowem a Gdaskiem wynosz a 11 punktw. Naley pamita, e wpyw na to maj kategorie, co pokazuje poniszy wykres. 10. Wyniki w podziale na kategorie 11. Wyniki w podziale na kategorie

 • Najlepiej prezentoway si toalety z:
 • lotnisk
 • galerii handlowych
 • stacji benzynowych.
 • Porty lotnicze nie s zaskoczeniem, poniewa wiele z nich to obiekty nowe i kojarzone z nowoczesnoci. Wysoki standard tumaczy si koniecznoci zachowania warunkw narzucanych przez organy nadzorcze, zakadanych przez linie obsugujce loty oraz wiadomo standardw wiatowych u Klientw lotniska.
 • Tak wysoki wynik (74 punktw) w galeriach handlowych jest duym sukcesem. Cho w podany wizerunek takich miejsc wpisuj si ekskluzywne warunki okrelane rwnie przez poszczeglne elementy audytu, przypadkowo korzystajcych z toalet oraz ich anonimowo bardzo utrudnia zachowanie wysokich standardw higieny.
 • Najgorzej prezentoway si toalety na dworcach .

12. Wyniki w podziale na edycje DWORCE Edycja Ilo obiektw 1 20 2 17 3 11 13. Wyniki w podziale na miasta DWORCE 14. Wyniki w podziale na edycje DWORCE

 • Kategori, ktra wymaga omwienia s dworce. W pierwszej edycji rednia wyniosa 50,50 pkt., a w trzeciej edycji rednia ocena ze wszystkich odwiedzonych dworcw osigna poziom 59,55pkt. Jest to wynik niesatysfakcjonujcy, ale optymistyczny. Znika w II edycji moe by tumaczona okresem urlopowym i duym ruchem, ale nie powinna by usprawiedliwiana.
 • Krakowskie dworce s przykadami skrajnie ocenianych lokalizacji:
 • dworzec autobusowy w Krakowie w III i II edycji zdoby a 90 punktw na 100
 • dworzec PKP Paszw otrzyma-20 punktw w pierwszej edycji, w drugiej byo lepiej: toalet oceniono na 25 punktw:
 • Obecno toalety (niestacjonarna, bez dostpu do wody)
 • Dostpno papieru toaletowego
 • Tutaj naley przedstawi wyniki toalet z dworca PKS Stadion: 25 punktw stanowi sukces w zestawieniu z 5 punktami uzyskanymi w II turze akcji.
 • Akcja ma pitnowa takie swoiste atrakcje turystyczne i wyraa brak akceptacji dla takich rozwiza. rednia ocena z trzech edycji na poziomie 50 pkt. Stanowi tylko poow maksymalnej oceny

15. Wyniki w podziale na edycje LOTNISKA 16. Wyniki w podziale na edycje LOTNISKA

 • rednia ocena dla lotnisk to 76 punktw, a wic stosunkowo wysoka. Zapewniaj j lotniska w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. W kadej edycji oceniane byy najlepiej, ale to, co naley podkrela to stay rozwj i poprawa elementw niedoskonaych.
 • Lotniska to lokalizacje, ktre charakteryzuj si nie tylko czystoci, ale zastosowaniem innowacyjnych rozwiza oraz nietypowego wyposaenia. Nale do nich:
 • automaty z niestandardow zawartoci (szczoteczki i pasty do zbw, leki i inne)
 • wystpujce w duej iloci przewijaki wysokiej jakoci
 • kompletnie zorganizowane pomieszczenia dla rodzicw z dziemi oraz dla osb niepenosprawnych.
 • Na tle ocen powyej 70 punktw druzgoczco nisko oceniano w II edycji Chorzw (lotnisko w Katowicach). 30 punktw to stanowczo za mao i naley cieszy si z wyniku uzyskanego w I edycji 70 pkt. Zaskakujce jest zdemontowanie przewijakw, chwali si jednak popraw czystoci, zastosowanie rozwiza ekologicznych oraz udostpnienie toalet lotniskowych niepenosprawnym.

17. Wyniki w podziale na edycje STACJE PALIW 18. Wyniki w podziale na miasta STACJE PALIW 19. Wyniki w podziale na edycje LOTNISKA

 • rednia ocena dla toalet na stacjach benzynowych to 73,47 punktw. Najlepiej oceniano obiekty w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Najlepszy wynik w tej kategorii otrzymaa stacja:
 • -PKN Orlen, ul. Wczkw w Krakowie (90 pkt.)
 • Najsabiej oceniono poznask stacj:
 • Stacja Paliw Orlen koo PKS, ul. Topolowa: 30 pkt.
 • Naley podkreli, e dostay 30 punktw, co w zestawieniu z najniszymi notami innych kategorii jest dobrym wynikiem.
 • Przykadem stacji, ktra bardzo si zmienia pomidzy I a II edycj jest stacja BP na Rondzie Rataje w Poznaniu. Dziki poprawie sekcji czysto oraz wprowadzeniu rozwiza ekologicznych stacja poprawia swj wynik a o 40 pkt. W drugiej edycji otrzymaa ich 70.

20. Wyniki w podziale na edycje TOALETY PUBLICZNE 21. Wyniki w podziale na miasta TOALETY PUBLICZNE 22. Wyniki w podziale na edycje TOALETY PUBLICZNE

 • 62,8 punktw to czna rednia dla wszystkich odwiedzionych podczas trzech edycji toalet oglnodostpnych. Ciesz w tej kategorii wyniki bliskie 100; W Warszawie przyznano 95 punktw szaletom:
 • Warszawa, Skwer Hoovera
 • Warszawa, Krakowskie Przedmiecie
 • 90 punktw uzyskay rwnie toalety z Warszawy oraz z Krakowa. Zaskakujce w obliczu wyobrae mog by adne wntrza, adny zapach, bardzo klimatyczne miejsce: sztuczne kwiaty, obrazy. W toalecie przy warszawskiej Rotundzie jest niepowtarzalne wyposaanie:nakadki na desk, froterka do butw i ywe kwiaty,Coraz czciej w tych obiektach spotyka si automaty z prezerwatywami oraz rodkami higienicznymi. Przybywa toalet przystosowanych dla inwalidw, wci w niewielu s warunki do przewinicia dziecka.
 • Nie dziwi gwnie z przyzwyczajenia fakt, e s to toalety patne. Bywaj rwnie nieodpatne i takie, w ktrych paci si osobno za mycie rk. Wci istniej toalety w fatalnym stanie:
 • - Wrocaw, Plac w. Macieja: -10(w I edycji -15, jest nieco czyciej)
 • - Krakw,Rynek Podgrski: -15
 • - Chorzw, Plac Wolnoci: -25!

23. Wyniki w podziale na edycje RESTAURACJE 24. Wyniki w podziale na miasta RESTAURACJE 25. Wyniki w podziale na edycje RESTAURACJE

 • 70,26 to nie jest wynik wysoki jak na punkty gastronomiczne, w ktrych oczekuje si higieny i systematycznej kontroli.
 • Zdecydowanie wysze standardy przyjmuj obiekty sieciowe, cho prywatne maj interesujce elementy wyposaenia (tv wBernardino Pozna czy drewniana toaletka w