Regulamin Utrzymania Czysto›ci i Porz…dku.doc

  • View
    220

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Regulamin Utrzymania Czysto›ci i Porz…dku.doc

Zacznik Nr 1 do Uchway

Nr 85/VIII/07 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 czerwca 2007r.

Regulamin utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Lesznowola

Rozdzia I

Postanowienia oglne

1

Regulamin okrela szczegowe zasady utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Lesznowola, dotyczce :

1) wymaga w zakresie utrzymania czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci oraz na terenach nalecych do uytku publicznego,

2) rodzajw i minimalnej pojemnoci urzdze przeznaczonych do zbierania odpadw komunalnych

3) czstotliwoci i sposobu pozbywania si odpadw komunalnych i nieczystoci ciekych,

4) maksymalnego poziomu odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji dopuszczonych do skadowania na skadowiskach odpadw,

5) obowizkw osb utrzymujcych zwierzta domowe i zwierzta gospodarskie,

6) wyznaczenia obszarw podlegajcych obowizkowej deratyzacji i terminy jej prowadzenia,

7) innych wymaga wynikajcych z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Lesznowola.

2

Ilekro w Regulaminie jest mowa o :

ustawie - naley przez to zrozumie ustaw z dnia 13 wrzenia 1996r o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach ( Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z p. zm.);

nieruchomoci - naley przez to rozumie, zgodnie art. 46 1 kodeksu cywilnego, cz powierzchni ziemi stanowica odrbny przedmiot wasnoci, jak rwnie budynki trwale wizane z gruntem lub cz takich budynkw;

wacicielach nieruchomoci - rozumie si przez to take wspwacicieli , uytkownikw wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajce nieruchomoci w zarzdzie lub uytkowaniu, a take inne podmioty wadajce nieruchomoci, tj. kierownikw budowy, organizatorw imprez kulturalnych i zgromadze publicznych , zarzdcw targowisk i gied,

najemcach / wacicielach lokalu naley przez to rozumie najemcw lub wacicieli lokali mieszkalnych i uytkowych,

umowach - naley przez to rozumie umowy zawarte zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez waciciela nieruchomoci oraz najemcw/ wacicieli lokali,

przedsibiorcy - naley przez to rozumie przedsibiorstwa bdce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub Przedsibiorcw posiadajcych stosowne zezwolenie Wjta Gminy Lesznowola na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych staych , oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych oraz prowadzenie dziaalnoci ochronnej przed bezdomnymi zwierztami,

dokumentach potwierdzajcych wywz odpadw - naley rozumie przez to umowy z uprawnionymi jednostkami wraz z fakturami, potwierdzajcymi wykonanie usugi a take same dowody opat ( w przypadku wykonania usugi na zlecenie ) zawierajce nazw firmy, ilo odebranych odpadw staych lub ciekych oraz dat wykonania usugi,

urzdzenie suce do zbierania odpadw komunalnych pojemnik o pojemnoci nie mniejszej ni 110 l, przeznaczony do gromadzenia odpadw,

odpadach komunalnych naley rozumie przez to odpady powstajce w gospodarstwach domowych a take odpady nie zawierajce odpadw niebezpiecznych, pochodzce od innych wytwrcw odpadw, ktre ze wzgldu na swj charakter lub skad s podobne do odpadw powstajcych w gospodarstwach domowych

odpadach komunalnych wielkogabarytowych naley rozumie odpady komunalne, ktre ze wzgldu na swoja mas , objto i wymiary nie mog by umieszczane w standardowych urzdzeniach przeznaczonych do gromadzenia odpadw komunalnych .

odpadach budowlanych naley rozumie przez to odpady pochodzce z remontw obiektw budowlanych , nie zawierajce substancji niebezpiecznych

odpadach niebezpiecznych naley rozumie przez to rozumie odpady komunalne zawierajce substancje niebezpieczne, ktre z uwagi na swj skad i zawarto nie daj si podda procesowi odzysku i przerobu w standardowych instalacjach odzysku odpadw komunalnych, np. zuyte baterie i akumulatory, wietlwki, leki itp.

odpadach biodegradowalnych naley rozumie przez to odpady, ktre ulegaj rozkadowi przy udziale mikroorganizmw, np. odpady powstajce w wyniku pielgnacji, uprawy ogrodw i terenw zielonych ),

nieczystoci ciekych naley rozumie przez to cieki bytowe, gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodpywowych ( szambach) lub odprowadzanych bezporednio do systemw kanalizacji sanitarnej

zbiornikach bezodpywowych - naley przez to rozumie instalacje i urzdzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciekych w miejscu ich powstawania, nie posiadajce odpywu do gruntu lub do istniejcej sieci kanalizacyjnej,

chodnikach- naley rozumie wydzielon cz drogi publicznej suc dla ruchu pieszego, pooon bezporednio przy granicy nieruchomoci,

zwierztach domowych naley przez to rozumie zwierzta tradycyjnie przebywajce z czowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu , utrzymywane przez czowieka w charakterze jego towarzysza a w szczeglnoci: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, winki morskie, ryby i wie hodowane w akwarium oraz inne zwierzta uznane za nadajce si do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych,

zwierztach gospodarskich naley przez to rozumie przez to zwierzta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczeglnoci konie, bydo, winie, owce, kozy, gobie, drb, pszczoy oraz inne zwierzta w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzt gospodarskich ( Dz. U. z 2002r, Nr 207,poz.1762 z p. zm. ),

zwierztach bezdomnych naley przez to rozumie zwierzta domowe lub gospodarskie, ktre ucieky, zabkay si lub zostay porzucone przez czowieka a nie ma moliwoci ustalenia ich waciciela lub innej osoby, pod ktrej opiek trwale pozostaway.

3

Regulamin obowizuje:

1) wacicieli nieruchomoci oraz osoby przebywajce czasowo na terenie Gminy Lesznowola,

2) wacicieli punktw handlowych i gastronomicznych, parkingw, obiektw sportowych itp.

3) wykonawcw robt budowlanych na terenie budowy,

4) jednostki uytkujce tereny suce komunikacji publicznej,

5) zarzdcw drg,

6) zarzdcw ogrdkw dziakowych,

7) osoby utrzymujce zwierzta domowe i gospodarskie,

8) organizatorw imprez plenerowych lub zgromadze o charakterze publicznym .

Rozdzia II

Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci oraz na terenach sucych do uytku publicznego

4

1. Waciciele nieruchomoci oraz najemcy lokali s zobowizani do utrzymania czystoci i porzdku oraz naleytego stanu sanitarno higienicznego i estetycznego nieruchomoci poprzez:

1) oznakowanie posesji przez umieszczenie numeru porzdkowego domu w miejscu widocznym z drogi,

2) wyposaenie nieruchomoci w urzdzenia suce do gromadzenia odpadw komunalnych, o pojemnoci od 120l do 1100l, oraz utrzymywanie tych urzdze w odpowiednim stanie sanitarnym, porzdkowym i technicznym, aby korzystanie z nich odbywao si bez przeszkd i powodowania zagroe dla zdrowia uytkownikw,

3) prowadzenie selektywnej zbirki staych odpadw komunalnych powstaych na terenie nieruchomoci,

4) odpady niebezpieczne powstajce w odpadach komunalnych gospodarstw domowych

(baterie, akumulatory, wietlwki, farby), naley wrzuca do oznakowanych pojemnikw, rozmieszczonych na terenie gminy5) przyczenie nieruchomoci do istniejcej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposaenie nieruchomoci w zbiornik bezodpywowy nieczystoci ciekych lub przydomow oczyszczalnie ciekw bytowych, speniajce wymagania okrelone w przepisach Prawa budowlanego.

Przyczenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowizkowe , jeeli nieruchomo jest wyposaona w przydomow oczyszczalni ciekw,

5) usuwanie nieczystoci ciekych z nieruchomoci z czstotliwoci i w sposb gwarantujcy, e nie nastpi przepenienie zbiornika bezodpywowego,

6) w przypadku nowych budynkw obowizek przyczenia nieruchomoci do istniejcej sieci kanalizacyjnej w terminie 3 miesicy od dnia oddania budynku do uytkowania

2. Waciciele nieruchomoci maj obowizek zawarcia umowy z Przedsibiorc , posiadajcym zezwolenie Wjta Gminy Lesznowola, na odbieranie odpadw z nieruchomoci i okazania tej umowy uprawnionym instytucjom lub osobom wraz z dowodami uiszczenia biecych opat z tego tytuu.

3. Dokumenty o ktrych mowa w ust. 2 naley przechowywa przez okres jednego roku.

4. Waciciele nieruchomoci maj obowizek :

1) niezwocznego uprztnicia niegu, bota, lici oraz innych zanieczyszcze z czci nieruchomoci udostpnionej do uytku publicznego oraz chodnikw przylegajcych do posesji, poprzez odgarnicie w miejsce nie powodujce zakce w ruchu pieszych i pojazdw,

2) likwidacji liskoci chodnikw i cigw pieszych pooonych wzdu nieruchomoci, poprzez posypywanie piaskiem, ktry naley usun niezwocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,

3) usuwania nawisw (sopli ) lodowych z okapw, rynien, niegu z dachw, niezwocznie po ich powstaniu, aby nie powodowa zagroe dla ludzi i mienia,

4) usuwania gazi drzew i krzeww zwieszajcych si nad chodnikami, cigami pieszymi i komunikacyjnymi lub zawajcych cigi komunikacyjne, oraz utrudniajcych ich funkcjonalne wykorzystanie,

5) usuwania rosncych na nieruchomociach chwastw szpeccych otoczenie i powodujcych rozsie