Riznica 8 web

  • View
    501

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

List Srednje ekonomske škole Joze Martinovića iz Mostara

Text of Riznica 8 web

  • 1. List Srednje ekonomske kole Joze Martinovia u Mostaru RIZNICA List Srednje ekonomske kole Joze Martinovia u Mostaru RIZNICA kolska 2013./14. godina, br. 8, www.ekonomska-mostar.com Obiljeili smoObiljeili smo 75.roendan!

2. Dragi itatelji i itateljice, ugodno vam itanje 8. broja nae i vae Riznice! Urednitvo Nae Anela Vidakovi, Anela Bovan, Anela Mileti (Charlies Angels J) i Ljubica Golua etiri su godine bile vjerne lanice novinarske sekcije, kao prave novi- narke uvijek su spremno prihvaale svaki zadatak i trudile se prenijeti i upoznati vas sa svim bitnim dogaajima i aktualnostima u koli. One sada idu dalje, srednju kolu ostavljaju za sobom, pred njima su novi izazovi i nove pobjede. Malo je rei da e nam nedostajati... Neki novi klinci dola- ze... No, njih e biti teko zamijeniti... E-mail novinarske sekcije: ekonomskariznica@hotmail.com Internetska stranica kole: www.ekonomska-mostar.com Riznica List Srednje ekonomske kole Joze Martinovia u Mostaru 2013./14. Novinarska sekcija: Karolina Vrlji, prof. Anela Vidakovi, IV.e Anela Bovan, IV.e Anela Mileti, IV.e Ljubica Golua, IV.e Ana Rotim, III. d Iva Ivankovi, III. d Marija Pavlovi, I. c Vlatka ori, I. c Renata Previi, I. c Monika Juri, I. c Marko Vraevi, IV. d Dino Buuk, II. d Suradnici: Goran Prodanovi, prof. Kornelija Marijanovi, prof. Draenka Karai, prof. Marieta Leutar, prof. Dragica Mari Jelena Anii Dijana Lasi Nikola Vui Ornela Ban Marijela uljak Andrea Drenjak Fotogra: Monika Juri, I. c Marko Vraevi, IV. d Dino Buuk, II. d Ivana Crnjac, IV. e Nakladnik: Srednja ekonomska kola Joze Martinovia u Mostaru Kralja Tomislava 1 88000 Mostar RIZNICARIZNICA kolska 2013./14. godina, br. 8, www.ekonomska-mostar.com Sretno, maturanti! kolska 2013./14.2 Riznica 8 3. RAZGOVARALE: A. Vidakovi i A. Bovan Kao maturantice sudjelovale smo u aktivnostima za Dan kole i moemo rei da smo ponosne zbog toga. Potaknute mnogim zanimlji- vim injenicama o koli koje je rav- nateljica na taj dan iznijela u svome govoru, moramo priznati da smo za neke ule prvi put, zamolile smo je da nam posveti malo svoga dragocjenog vremena te da nam odgovori na ne- koliko pitanja. U svome ste govoru rekli da je ove godine kola proslavila 75. roendan?! Tako je. Obiljeili smo 75 godina postojanja ove odgojno-obrazov- ne ustanove. Naa je kola osnova- na meu prvima u Mostaru, tonije davne 1939. godine. Zgrada u kojoj se danas nalazimo poela je s radom kolske 1962./1963. Vjerujemo da e naa kola do- ivjeti jo najmanje 75 godina. Mislite li Vi tako? Snaga su kole njezini djelatnici koji svojim trudom i radom doprinose poboljanju nastavnoga procesa. Znanje je najvee bogatstvo i najja- e oruje. Vjerujem da e ova kola ispratiti jo mnoge generacije ueni- ka koji e nam biti na ponos. Primijetili smo mnogobrojne ak- tivnosti u koli tijekom posljed- njih godina. to biste Vi istaknu- li kao najvanije? U dvije i pol godine moga mandata na elu ove ustanove trudila sam se poboljati uvjete rada u koli. Bez moralne i materijalne pomoi lano- va kolskog odbora, kao i sudjelo- vanja u razliitim projektima, to ne bi bilo lako ostvariti. Prije svega bih istaknula preureenje zbornice ime sam imala namjeru vratiti dostojan- stvo profesorima. To je zbilja bilo potrebno uraditi jer je stara zborni- ca i te kako bila dotrajala, od 1962. u njoj se nije bilo nita promijenilo. Donator i lan kolskog odbora Ivi- ca Prskalo sudjelovao je u projektu ureenja naega kolskog dvorita. Zahvaljujui sudjelovanju u IPA pro- jektu, kola je dobila dvije pametne ploe i naglasila bih da smo jedina Nakon obiljeavanja 75-godinjice kole s ravnateljicom Ljiljanom ain Znanje je najvee bogatstvo i najjae oruje kola u upaniji koja ih ima. Do po- etka sljedee kolske godine ospo- sobit emo multimedijalnu uioni- cu za ije je ureenje zasluan lan kolskog odbora Sreko Gali koji se potrudio pronai donatore i opremiti je stolovima i stolicama. Veliki broj naih uenika omo- guava sudjelovanje u raznim aktivnostima i ostvarivanje do- brih rezultata. Profesori se trude da to vie ueni- ka sudjeluje u kolskim aktivnostima i na raznim natjecanjima. Ove godi- ne nau kolu pohaa 475 uenika rasporeenih u 18 odjela, a od toga je pet razreda maturanata, odnosno 138 uenika. Potrebno je spomenu- ti i da smo zahvaljujui naim ue- nicima obogatili knjinini fond za 460 novih naslova. Naa poduzea za vjebu svojim radom su takoer uvelike doprinijela promicanju kole Dan otvorenih vrata, sudjelovanje na Meunarodnom sajmu gospodarstva i drugim sajmovima, posjeti poduze- ima... Takoer, naa kola ve godi- nama ostvaruje zavidne rezultate u sportskim aktivnostima prole smo godine bili proglaeni najuspjeni- jom kolom grada Mostara. Tu su i osvojene nagrade na raznim natjea- jima za literarne radove. Sve ovo je izvrstan pokazatelj truda i rada dje- latnika te kvalitete uenika. Dan je kole ove godine bio po- seban jer smo proslavili i zavr- etak radova na ureenju kol- skog dvorita. Od koga je pote- kla ta inicijativa? kolsko dvorite jednim je dijelom zrcalo kole i zbog toga je to bio je- dan od prioriteta. Na inicijativnu na- ega biveg uenika Darke Karaia to je i zavreno. Posebno bih istaknu- la nae maturante koji su zajedni- kim snagama u novom kolskom dvoritu posadili stablo te tako dali primjer generacijama koje ostaju i dolaze da trebaju rasti u znanju i bri- zi prema okoliu. kolska 2013./14. 3Riznica 8 4. Nakon viemjesenoga rada bivih i sadanjih uenika kolsko dvorite u novom ruhu i Vodovod Mostar jer bez njihovih tekih strojeva to bi bilo nemogue. Druga je faza ukljuivala postavlja- nje 50 metara ograde to se i ostvarilo uz financijsku potporu kolske nakla- de i Piccolla. Nakon toga uslijedilo je postavljanje klupa, korpi za otpad, ka- menih ploa te sadnja sta- bala i ukrasnoga grmlja u emu je veliku pomo pru- io Grad Mostar sa svojim nadlenim uredima, kao i Obi centar Mostar. Kako bi se dobila potpuna slika ureenoga dvorita u sre- ditu grada pobrinula se i Elektroprivreda HZ HB doniravi reflektore koji e ga osvjetljivati nou. Moram istaknuti da smo za ovaj projekt koji e promijeniti sliku kole zbilja imali veliku pomo i otvorena vrata kod svih, istaknuo je inicijator akcije Darko Karai, i ovi mje- seci rada vrijedili su i ostat e nam u vrlo lijepom sje- anju. Treba istaknuti da je vrijednost toga projekta oko 6.000 konvertibilnih maraka. Ravnateljica kole D. Karai Poetkom ove kolske godine poeli su radovi na ureenju kolskog dvo- rita. Inicijativu za taj ne- mali pothvat pokrenula je nekolicina bivih uenika nae kole na elu s Dar- kom Karaiem. U dogo- voru s ravnateljicom kole Ljiljanom ain krenuli su u realizaciju toga projekta koji je ukljuivao nekoli- ko faza. Najprije je trebalo ukloniti stara osuena sta- bla, razno raslinje, kame- nje i druge stvari koje su naruavale izgled dvorita. Treba istaknuti da su u toj fazi veliku pomo pruila poduzea Parkovi Mostar Ljiljana ain kazala je da je vrlo ponosna na bive, kao i na sadanje uenike kole koji su sudjelovali u projek- tu ureenja kolskoga dvo- rita to e generacijama koje dolaze pruiti ugodniji boravak u krugu kole, kao i novu sliku ovog dijela gra- da koji je to zasluio. Kao kruna viemjese- noga rada na Dan kole, 8. svibnja, uprilieno je sve- ano otvaranje kolskog dvorita simbolinom sad- njom drvea ovogodinjih maturanata i bivih ueni- ka kole. kolska 2013./14.4 Riznica 8 5. D. Lasi, IV. b Uorganizaciji Ministar- stva prosvjete, znano- sti, kulture i porta Herce- govako-neretvanske upa- nije, Grada Mostara i Misije OESS-a BiH, a u okviru obiljeavanja Meunarod- nog tjedna tolerancije, 14., 15., 19. i 20. studenoga odr- an je Sajam srednjih kola Mostara. U okviru Sajma mostar- ski su uenici realizirali izni- mno zahtjevne i kvalitetne projekte. Najprije su oformljene skupine s po dvije kole u svakoj, naa je bila u sku- pini sa Srednjom ekonom- skom i ugostiteljsko-turi- stikom kolom. Nas osam uenika, na elu s profesoricama Ines Bai i Mirsadom ujo, marljivo smo radili na A. Vidakovi Poetkom ove kolske godine predstavnici Croatia osigura- nja i agencije Ponte d.o.o. priredili su nam ugodno iznenaenje. Na- ime, u znaku viegodinje dobre suradnje posjetili su nau kolu te su tom prilikom donirali vrijedno raunalo za potrebe naih uenika i profesora. Croatia osiguranje i naa kola surauju ve dui niz godina, na obostrano zadovoljstvo, to su nam potvrdili i direktor agenci- je Zoran Lasi i njegova kolegica Olivera ori dodajui da se nada- ju da e tako biti i u budunosti. Predstavnici Croatia osiguranja posjetili nau kolu Dobra se suradnja nastavlja nai uenici koji obavljaju stru- nu praksu u poslovnicama toga osiguravajueg drutva. Svake godine 10 do 12 uenika bude pri- mljeno na praksu, a zaposlenici se trude izii im u susret i to bo- lje ih nauiti. Uenici dobro odra- uju svoju praksu i u potpunosti smo zadovoljni njima, kazao nam je direktor agencije Ponte d.o.o Zoran Lasi. Predstavnici osiguranja bili su vie nego su- sretljivi odgovarajui na brojna pitanja, ovom im se prilikom jo jednom zahvaljujemo na njihovoj donaciji te se nadamo nastavku dobre suradnje i u budunosti. Odran Sajam srednjih kola 2013. Predstavljena ekonomska razglednica naega grada nas je dodatno motiviralo. Takoer, posjetili smo i drugu ekonomsku kolu te i tu odradili dio posla. Bilo je jako zanimljivo upoznati njihovu kolu, rad i profe- sore. Nakon vruega dana i jako duge etnje Starim gradom profesorice su nas odluile poastiti hladnim sokom. Moda smo i uspje- li pobjei od sunca i vrui- ne, ali od blica profesorice Ines ipak nismo J. Njezin je fotoaparat jednostavno morao zabiljeiti svaki na Istaknuli su da je Croatia osiguranje d.d. vo- dea osiguravajua tvrtka s dugogodinjom tradicijom na tritu BiH te da ima pristup svim reosiguravajuim subjektima u zatiti svog kapitala i svojih osiguranika, tako da je osiguranik u svakom trenutku potpuno osi- gurateljno zatien. Zanimalo nas je kakvima su se pokazali projektu predstavljanja na- ega grada s ekonomskoga stajalita. Na poetku smo mislili da se o tome nema mnogo rei i da ne emo imati previe posla jer je sv