of 15 /15
PART 2: SCHOOL-TO-WORK TRANSITIONS (COLLEGE-BOUND PLANNING,SCHOOL-TO- WORK ASSESSMENT, CURRICULUM STRATEGIES,SUGGESTED SCHOOL-TO- WORK OBJECTIVES AND ACTIVITIES,BY SCHOOL LEVEL,RECOMMENDATIONS) Disediakan oleh : NUR RAWAIDAH RAHMAT P52065

Pembentangan Dr.Hanafi

Embed Size (px)

Text of Pembentangan Dr.Hanafi

Page 1: Pembentangan Dr.Hanafi

PART 2: SCHOOL-TO-WORK TRANSITIONS

(COLLEGE-BOUND PLANNING,SCHOOL-TO-

WORK ASSESSMENT, CURRICULUM

STRATEGIES,SUGGESTED SCHOOL-TO-

WORK OBJECTIVES AND ACTIVITIES,BY

SCHOOL LEVEL,RECOMMENDATIONS)

Disediakan oleh :

NUR RAWAIDAH RAHMAT

P52065

Page 2: Pembentangan Dr.Hanafi

PERANCANGAN MEMASUKI KOLEJ

Merupakan sebahagian daripada rancanganperalihan dan sangat penting keranamempunyai banyak kebaikan kepada pelajarpekak.

Schroedel dan Geyer (2000) menyarankankaunseling kareer dilakukan sebelummemasuki kolej. Pelajar patut dinasihatitentang potensi mereka dan digalakkanmemasuki bidang yang sesuai untuk berjaya.

Page 3: Pembentangan Dr.Hanafi

Selain itu, Schroedel dan Geyer juga

menyatakan kepentingan mengembangkan

kemahiran yang tertentu (kelebihan peribadi)

untuk kerjaya misalnya kemahiran

komunikasi, mempromosikan diri,

penggunaan mentor dan sebagainya.

Schroedel dan Geyer menekankan

kepentingan mendapatkan latihan yang

diperlukan - mendapatkan pengiktirafan,

mempelajari kemahiran baru, menambah

kebolehan membaca dan menulis dan

sebagainya untuk meningkatkan prospek

kerjaya.

Page 4: Pembentangan Dr.Hanafi

Gallaudent University (2000) menyatakanbahawa pelajar pekak yang memasuki kolejatau institusi pengajian tinggi yang lain mempunyai banyak kelebihan dan kepuasanbekerja selepas tamat belajar. Purata gajibagi pelajar Gallaudent adalah $39,00 bagisarjana muda.

Dalam laporan NTID, kebanyakkan alumni NTID bekerja sebegai kaunselor, guru danpekerja sosial. 73% pelajar lelakimemperoleh ijazah dalam bidang bisnes, sains, sains gunaan dan teknologi sertakejuruteraan. 42% pelajar perempuan jugamemperoleh ijazah dalam bidang yang sama.

Page 5: Pembentangan Dr.Hanafi

PENILAIAN SEKOLAH-KEPADA-BEKERJA

The Transition Competence Battery for Deaf and Hard of Hearing Adolescents and Young Adults

- Penilaian standard yang digunakan untukmengukur kemahiran kerja dan sosial yang diperlukan di dalam kehidupan komuniti.

- Direka kepada pelajar pekak yang menggunakan bahasa isyarat dan mencapaitahap penguasaan kemahiran membacaEnglish.

- Meliputi kemahiran mencari kerja, kemahiransosial, kemahiran pengurusan kewangan, kesihatan dan rumah.

Page 6: Pembentangan Dr.Hanafi

The Valpar Component Work Sample

System dan The Wide Range Internet

Option Test (WRIOT) – mengukur

kemahiran vokasional dan minat.

The Meadow-Kendall Social Emotional

Assesment Inventory for Deaf and

Hearing Impaired Students – Penilaian

sosial dan emosi

Page 7: Pembentangan Dr.Hanafi

PERANCANGAN KURIKULUM

Kurikulum bagi pelajar pekak perlu ditingkatkanselari dengan kurikulum biasa yang memberikanpeluang sama rata kepada pelajar pekak. Inipenting bagi memastikan peralihan STW berjaya. Kurikulum seharusnya dipengaruhi olehkeperluan pelajar secara individu.

Cummins dan Sayers (1997) – pelajar perlumembangunkan kemahiran literasi merekaseperti mengetahui dan menganalisis isutempatan dan global. Mereka perlu menjadimultilingual dengan literasi komputer adalahsalah satu kemahiran yang perlu dicapai.

Page 8: Pembentangan Dr.Hanafi

Pressley dan Woloshyn (1995)

mengariskan spesifik strategi kurikulum

yang berjaya apabila guru membuat

kelainan atau mencuba sesuatu yang

baru. Mereka mencadangkan guru

memilih beberapa strategi kognitif untuk

pengajaran. Guru seharusnya

mempelbagaikan kemahiran, melatih

pelajar berfikir mengikut tahap,

menggalakkan kerja berkumpulan dan

sebagainya.

Page 9: Pembentangan Dr.Hanafi

Motivasi adalah elemen terpenting dalammenggalakan kemahiran kepada pelajar. Jika pelajarsentiasa dimotivasikan, mereka akan tetap terusmencuba walaupun gagal. Mereka perlu percayabahawa mereka boleh membesar menjadi jurutera, saintis, guru dan sebagainya di dalam masyarakat

Dalam proses awal STW, aktiviti lawatandiperkenalkan untuk mendedahkan pelajar kepadadunia pekerjaan. Diperingkat sekolah menengahpula, fokus beralih kepada pengembangan kerjaya, kareer kaunseling seperti pilihan pekerjaan, pengalaman mentor dan sebagainya. Kemudian, latihan praktikal dan perantis diperkenalkan diperingat tinggi.

Page 10: Pembentangan Dr.Hanafi

CADANGAN OBJEKTIF & AKTIVITI STW

PRESCHOOL

- Objektif : Menghargai semua jenis kerja

- Aktiviti : Lawatan kerja

ELEMENTARY SCHOOL

- Objektif : Membangunkan tabiat bekerja yang positif, belajar kepelbagaian pekerjaan, mengembangkan kemahiran berdikari di rumahdan sekolah

- Aktiviti : Meneroka teknologi, membaca bukuberkaitan kepelbagaian pekerjaan

Page 11: Pembentangan Dr.Hanafi

MIDDLE SCHOOL/JUNIOR HIGH SCHOOL

- Objektif : Meneroka kerjaya dan perancanganperalihan untuk memahami proses STW, meningkatkan minat, attitude dan meneroka kerja, kehidupan berdikari dan peluang dalam komuniti.

- Aktiviti : Melawat sekolah tinggi, sekolah teknikal-vokasional, meneroka pengangkutan tempatan, kerjabermasayarakat dsb.

HIGH SCHOOL

- Objektif : Penerokaan kerjaya dan perancanganperalihan, membangunkan matlamat yang realistik, bekerja dalam komuniti, menggunakan teknologibantuan dan khidmat masyarakat.

- Aktiviti : Menyertai pengalaman pekerjaan, berlatihhidup berdikari, membangunkan kemahiran akademik, berlatih temubual, resume yang lengkap, perkhidmatan online dsb.

Page 12: Pembentangan Dr.Hanafi

5 KRITERIA (PANDUAN LATIHAN PRAKTIKAL / PERANTIS)

Perantis seharusnya terbuka kepada

semua remaja tanpa mengira pencapaian

mereka atau kecacatan mereka.

Perantis seharusnya dibuat secara individu

berdasarkan keperluan, minat dan

keupayaan setiap pelajar.

Kandungan pengajaran dalam perantis

STW seharusnya menyediakan semua

pelajar dalam menyelesaikan masalah –

masalah yang boleh berlaku di tempat

kerja.

Page 13: Pembentangan Dr.Hanafi

Kombinasi di antara kelas, komuniti dan

persekitaran pekerjaan yang berjaya akan

melahirkan graduan yang matang,

bertanggungjawab dan motivasi.

Perantis yang berjaya sepenuhnya

seharusnya diberi peluang memasuki

peluang – peluang pekerjaan atau

program-program pendidikan tinggi atau

komuniti.

Page 14: Pembentangan Dr.Hanafi

CADANGAN

Lima cadangan memfokuskan elemen kurikulumprogram peralihan STW

Sekolah seharusnya menggunakan kaedahpenilaian yang sesuai untuk pelajar pekak danpelajar tersebut diuji sepenuhnya kebolehanmereka.

Minat dan kebolehan pelajar perlu sentiasa diikuti.

Mengambil setiap peluang yang ada untuk pelajarmempelajari kemahiran bekerja.

Jangkaan perlu sentiasa tinggi – guru perlumembantu pelajar melihat lebih luas skopkehidupan mereka

Guru perlu memperlihatkan reality kehidupanbekerja kepada pelajar .

Page 15: Pembentangan Dr.Hanafi

SOALAN

1. Nyatakan empat cadangan objektif dan

aktiviti yang dikemukakan untuk STW?

1. Nyatakan 5 kriteria panduan bagi latihan

praktikal / perantis?

2. Nyatakan 5 cadangan yang telah

dikemukaka di dalam topik ini?