of 30 /30
BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT

Koswer pembentangan

Embed Size (px)

Text of Koswer pembentangan

Page 1: Koswer pembentangan

BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT

Page 2: Koswer pembentangan

SET INDUKSI

PENGENALAN

JENIS-JENIS AYAT

AYATSERUAN

AYAT TANYA

AYAT PERINTAH

AYAT PENYATA

KUIZ

SOALAN PENGUKUHAN

Page 3: Koswer pembentangan
Page 4: Koswer pembentangan

PENGENALAN

Ayat

• Ayat ialah unit pengucapan yang palingtinggi letaknya dalam susunan tatabahasadan mengandungi makna yang lengkap.

• Setiap bahasa mempunyai jumlah ayat yangtidak terhad bilangannya.

Page 5: Koswer pembentangan

• Namun demikian daripada bilangan yang tidakterhad itu, ayat sebenarnya terbahagi kepada duagolongan sahaja :

• Ayat dasar dapat dibentuk atau diterbitkan melaluiberbagai-bagai ayat yang lain, yang disebut ayatterbitan.

GolonganAyat Dasar

GolonganAyat Terbitan

Page 6: Koswer pembentangan

PETA KONSEP

Jenis Ayat

AyatPenyata

AyatTanya

AyatPerintah

AyatSeruan

Ayat Tanya Tanpa KataTanya

Ayat Tanya DenganUnsur Tanya

AyatSuruhan

AyatLarangan

Ayat SilaanAyat

Permintaan

Page 7: Koswer pembentangan
Page 8: Koswer pembentangan

Contoh

(1) Kamu hendak pergi kemana?

(2) Di manakah rumahawak?

Definisi

Ayat Tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuanmenanyakan sesuatu hal. Tanda soal diletakkan di

akhir ayat. ( ? )

Page 9: Koswer pembentangan

Ayat Tanya

Ayat Tanya dengankata tanya

Ayat Tanya tanpakata tanya

Page 10: Koswer pembentangan

Ayat Tanya dengan kata tanya

• Definisi : ayat tanya dengan kata tanya ialahayat tanya yang menggunakan katatanya.

• Contoh : (i) Mengapa kamu menipu ibu?

(ii)Bagaimana kejadian itu boleh

berlaku?

(iii) Siapakah nama kamu?

Page 11: Koswer pembentangan

Ayat Tanya tanpa kata tanya

• Ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengannada suara meninggi sebelum kesenyapanpada akhir ayat.

• Contoh: (i) Dia tersenyum?

(ii) Adik masih menangis?

(iii) Percutian kamu menyeronokkan?

Page 12: Koswer pembentangan

• ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengannada atau intonasi seru untuk tujuanmelahirkan suatu perasaan seperti takut, marah, takjub, geram dan sebagainya.

• Dalam tulisan, intonasi seru digambarkandengan tanda seru ( ! ) yang diletakkan di akhirayat sama ada ayat itu didahului oleh kata seruatau tidak. Kata-kata seru yang biasadigunakan ialah oh, amboi, wah, cis, eh, aduhdan sebagainya.

Definisi

Page 13: Koswer pembentangan

Contoh-contoh ayat

(i) amboi, garangnya kakak kamu!

(ii) wah, besarnya rumah kamu!

(iii) Cis, tak kusangka kau musuh dalam selimut!

Page 14: Koswer pembentangan

definisi

Ayat ini juga disebut sebagai ayatberita atau ayat keterangan

Ayat penyata mempunyai tujuanuntuk menyatakan atau memberiketerangan tentang sesuatu hal

Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksudmembuat satu pernyataan

Page 15: Koswer pembentangan

Contoh-contoh ayat

(i) Afiqah seorang jurugambar.

(iii) Bunga ros itu harum baunya.

(ii) Penjual sayur itu sentiasa tersenyum.

(iv) Dewan Bahasa dan Pustaka terlibatdengan pembinaan dan pengembanganbahasa

Page 16: Koswer pembentangan

Definisi• Ayat yang mengandungi

unsur arahan ataukemahuan yang kuatoleh penutur terhadappendengar.

• Ayat ini diujarkanbertujuan untukmenimbulkan satutindakan dan ditujukankepada orang keduaseperti kamu, awak danengkau yang biasanyadigugurkan.

• Ayat ini terdiri dari ayatyang bertujuan untukmenyuruh, melarang, mempelawa danmeminta.

• Ayat perintah diujarkandengan intonasi rendahdan menurun dengannada keras pada mana-mana pada perkataanyang hendak ditekankanmaksudnya bertujuanuntuk mendapat responpendengar.

Page 17: Koswer pembentangan

Contoh ayat perintah

(i) Jangan tunjuk sikap burukkamu itu.

(ii) Silalah ke pentas utama.

(iii) Tolong jaga kebersihankawasan rumah masing-

masing.

(iv) Anda semua hendaklahhadir untuk menduduki

peperiksaan

Page 18: Koswer pembentangan

Ayatperintah

Ayatsuruhan

Ayatsilaan

Ayatpermintaan

Ayatlarangan

Page 19: Koswer pembentangan

Ayat Suruhan

• Ayat yang bertujuan untuk menimbulkansesuatu tindakan arahan kepada pendengar.

• Contoh ayat:(i) “Tutup pintu itu”.

(ii) “Tolong angkat baju saya”.

(iii) “ Ikat tali kasut anda dengan betul”.

Page 20: Koswer pembentangan

Ayat Silaan

• Ayat yang diucapkan untuk menjemput danmempersilakan seseorang. Lazimnya digunakanpada permulaan ayat.

• Menggunakan kata silaan seperti sila danjemput.

• Contoh ayat: (i) Silalah lapangkan masa untuk menghadiri majlis

kesyukuran tersebut.

(ii) Jemputlah duduk di bangku yang disediakan diruang tamu.

Page 21: Koswer pembentangan

Ayat Permintaan

• Ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti mintadan tolong dengan tujuan memohonpermintaan dan pertolongan.

• Contoh ayat:(i) Minta kamu semua bertenang.

(ii) Minta tuan benarkan kami masuk.

(iii) Tolong hantarkan jawapan sebelum hari ahad.

Page 22: Koswer pembentangan

Ayat Larangan

• Ayat larangan ertinya ayat yang menggunakankata larangan.

• Menggunakan kata larangan seperti jangan, usah, janganlah dan sebagainya.

• Contoh ayat:(i) Jangan duduk di sini.

(ii) Usah kau pedulikan diriku.

(iii) Janganlah engkau menangis.

Page 23: Koswer pembentangan

“Oppss…Kawan2,jom

main kuiz…mestisyok kan!!!!”

Kuiz Menjawab Jenis-jenis ayat….

Page 24: Koswer pembentangan

INGAT!!!SEBELUM MENJAWAB SOALAN, ANGKAT

TANGAN DAN TUNGGU GURU MEMANGGIL KAMU UNTUK MENJAWAB!!!

Page 25: Koswer pembentangan

Soalan 1

AYAT SERUAN

AYAT PERINTAH

AYAT TANYA

Page 26: Koswer pembentangan

Ayat Tanya Dengan Kata

Tanya

Ayat Tanya TanpaKata Tanya

Page 27: Koswer pembentangan
Page 28: Koswer pembentangan

Soalan Pengukuhan

Page 29: Koswer pembentangan

Kenal pasti jenis-jenis ayatberikut.

i. Murid yang miskin itu sudah diberi biasiswa.

ii. Sudahkah awak membaca novel tulisan A. Samad Said itu?

iii. Wah, awak kelihatan sungguh ceria sejakakhir-akhir ini!

iv. Jangan memuji saya berlebih-lebihan.

v. Azura baru sahaja melapor diri untukbertugas di sekolah ini tadi.

Page 30: Koswer pembentangan

kesimpulan

• Ayat merupakan salah satu bentuk perkataanyang digunakan seharian. Pelbagai jenis danbentuk ayat dapat dilihat dalam bahasaMelayu.

• Jenis-jenis ayat iaitu ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan dan ayat penyata dapatmembentuk ayat-ayat yang lebih gramatis jikakita tahu menggunakannya dengan betul.