of 28 /28
TAJUK: PERSEPSI ORANG RAMAI TERHADAP KEMUDAHAN ICT DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1

Pembentangan esei

Embed Size (px)

Text of Pembentangan esei

Page 1: Pembentangan esei

TAJUK: PERSEPSI ORANG RAMAI TERHADAP KEMUDAHAN ICT DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN

MALAYSIA

1

Page 2: Pembentangan esei

NORHAYATI ARIFFIN (A138786)

EZIYURINA ABD GHANI (A138779)

ROSLINA ZAINUDDIN (A138778)

MARZLIZA ABDUL RANI (A138772)

AZNEZA AZIZ (A 138773)

2

Page 3: Pembentangan esei

Hospital kini telah dilengkapkan dengan pelbagai kemudahan teknologi terkini bagi mempercepatkan proses perawatan kepada pesakit. Namun begitu, terdapat perbezaan kemudahan yang amat ketara di hospital-hospital terutama hospital diluar Bandar. Mereka tidak menggunakan secara luas ICT dan kebanyakan mereka menggunakan cara yang lama

3

Page 4: Pembentangan esei

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui tahap kefahaman orang ramai tentang ICT dan Selain itu,dalam kajian ini akan menyenaraikan kepentingan penggunaan ICT di Hospital UKM dan beberapa contoh ICT yang ada di PPUKM .Tidak lupa juga, dalam penulisan ini akan membincangkan cadangan – cadangan untuk penambahbaikkan sistem ICT di Hospital UKM

4

Page 5: Pembentangan esei

Mengetahui tahap kefahaman orang ramai terhadap aplikasi ICT

Mengenal pasti tahap persepsi orang ramai terhadap kemudahan ICT

Memahami tahap keperluan penggunaan sistem ICT di PPUKM

5

Page 6: Pembentangan esei

Skop kajian bagi penulisan ini adalah tertumpu kepada orang ramai di PPUKM Soalan kaji selidik diedarkan kepada 30 responden . Selain itu, ianya dapat membantu dalam memberi maklumat berkaitan kepentingan kemudahan sistem ICT kepada orang ramai secara tidak langsung

6

Page 7: Pembentangan esei

Kaedah pengumpulan data Analisis data Ujian kebolehpercayaan dan kesahan

instrumen kajian

7

Page 8: Pembentangan esei

Carta dan graf diatas menunjukkan jumlah responden yang terlibat dalam kaji selidik ini.Hasil dari kaji selidik ini memberi petunjuk bahawa responden terdiri daripada perempuan iaitu 22 orang dan 8 orang responden adalah lelaki.

Frequen

cy Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Perempu

an 23 76.7 76.7 76.7

Lelaki 7 23.3 23.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

8

Page 9: Pembentangan esei

Secara keseluruhannya purata responden disini adalah dari peringkat umur 19-25 tahun sebanyak 14 orang. Responden selebihnya adalah berumur 26-35 tahun iaitu sebanyak 7 orang .Rata-rata kaji selidik ini lebih mendapat kerjasama dari golongan dewasa .

Frequen

cy Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid 19-25

tahun11 36.7 36.7 36.7

26-30

tahun11 36.7 36.7 73.3

31-35

tahun5 16.7 16.7 90.0

36 keatas 3 10.0 10.0 100.0

Total 30 100.0 100.0

9

Page 10: Pembentangan esei

Hasil kajian mendapati seramai 30 responden yang terlibat terdiri daripada 20 orang melayu, cina dan india melibatkan jumlah yang sama seramai 4 orang dan selebihnya dari golongan lain-lain adalah Sabah dan Sarawak.

10

Page 11: Pembentangan esei

Hasil daripada pengumpulan data,carta diatas menunjukkan adalah 15 responden terdiri daripada mereka bekerja di sektor awam.5 responden yang bekerja dalam sektor swasta. Responden yang paling sedikit adalah bekerja sendiri.Yang selebihnya 7 orang adalah dari golongan surirumah tangga.

Frequen

cy Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid

kerajaan 15 50.0 50.0 50.0

swasta 5 16.7 16.7 66.7

sendiri 3 10.0 10.0 76.7

Lain-lain 7 23.3 23.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

11

Page 12: Pembentangan esei

Ini kerana seiring dengan zaman teknologisekarang golongan dewasa lebih berminat untuk mengetahui lebih mendalam tentang ICT dan lebih peka dengan kehadiran teknologi baru yang canggih.

Frequen

cy Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Vali

d

Ya21 70.0 70.0 70.0

Tidak 9 30.0 30.0 100.0

Total 30 100.0 100.0

12

Page 13: Pembentangan esei

Berdasarkan carta diatas jumlah tertinggi adalah dari golongan orang ramai terdiri daripada pemegang diploma iaitu seramai 21 responden. Manakala selebihnya adalah dari kalangan lepasan sekolah menengah dan rendah. Ini kerana kebanyakkan dari mereka mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi atau kolej-kolej swasta.

Freque

ncy Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

Valid ijazah/Phd/

master3 10.0 10.0 10.0

Diploma 21 70.0 70.0 80.0

Menengah 4 13.3 13.3 93.3

Rendah 2 6.7 6.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

13

Page 14: Pembentangan esei

Majoriti dari kediaman yang diduduki responden terdiri daripada apartment sebanyak 20 orang.Ini kerana lokasi PPUKM yang strategik di Pusat Bandaraya dan seiring dengan jumlah kepadatan penduduk di sekitarnya.

14

Page 15: Pembentangan esei

15

Page 16: Pembentangan esei

Graf di atas yang telah dianalisis bagi soalan ini menunjukkan jumlah tertinggi iaitu 17 responden berpendapat sangat setuju manakala 12 responden setuju dengan soalan di atas dan hanya seorang sahaja kurang setuju dengan soalan yang diajukan

16

Page 17: Pembentangan esei

Kenapa dan mengapa ramai bersetuju , ini kerana internet merupakan sumber akses yang mudah untuk mendapatkan maklumat. Hasil kajian ini juga menunjukkan terdapat 2 responden kurang setuju dengan pernyataan ini, berkemungkinan kerana ada yang tidak tahu menggunakan internet atau menggunakan komputer.

17

Page 18: Pembentangan esei

Berdasarkan carta bar di atas majoriti daripada responden bersetuju dengan pernyataan di atas. Seramai 18 responden bersetuju manakala 10 responden sangat setuju dengan pernyataan ini. Juga 2 responden kurang setuju dengan pernyataan diatas. Ini mungkin disebabkan responden tidak terdedah dengan teknologi terkini walaupun ia mudah dan senang. Disamping itu, tidak semua responden menggunakan atau mampu untuk

memiliki kemudahan komunikasi.

18

Page 19: Pembentangan esei

19

Page 20: Pembentangan esei

soalan2C

 Frequenc

y Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid setuju 22 73.3 73.3 73.3

sangat

setuju8 26.7 26.7 100.0

Total 30 100.0 100.0 

20

Page 21: Pembentangan esei

 

  Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Sangat tidak

setuju1 3.3 3.3 3.3

Kurang setuju 9 30.0 30.0 33.3

setuju 18 60.0 60.0 93.3

sangat setuju 2 6.7 6.7 100.0

Total 30 100.0 100.0 

21

Page 22: Pembentangan esei

22

Page 23: Pembentangan esei

Penyataan: Sistem penggunaan ICT kepada orang ramai perlu di perluaskan

• Penggunaan ICT amat berguna dan bermakna dan jelas menunjukkan ia perlu diperluaskan lagi penggunaannya khusus kepada orang ramai.

• Disamping itu secara tidak langsung urusan harian seperti melayari internet bagi mendapatkan maklumat dan memudahkan urusan yang berkaitan.

• Sistem ICT yang sedia ada di PPUKM amat terhad kepada orang ramai dimana penggunaan ICT lebih kepada pihak hospital.

23

Page 24: Pembentangan esei

Penyataan: Pelbagai kemudahan ICT di PPUKM memberi manfaat kepada orang ramai.

Sebagai contoh, kiosk tambah nilai yang sedia ada, pusat informasi untuk pesakit dan sebagainya. Bersesuaian dengan hospital penyelidikan yang canggih sudah tentu ia menyediakan pelbagai kemudahan ICT yang canggih.

24

Page 25: Pembentangan esei

Penyataan: ICT merupakan satu keperluan kepada orang ramai terutamanya pesakit.

• Keperluan sistem ICT terutamanya kepada pesakit adalah seperti penggunaan CHETS untuk urusan temujanji, OMS untuk urusan makmal diagnostik dan sebagainya.

• ICT digunakan untuk mendapatkan guarantee letter.

25

Page 26: Pembentangan esei

ICT di PPUKM ini kurang memuaskan untuk penggunaan khususnya kepada orang ramai.

PPUKM perlulah lebih mempromosikan pusat informasi pelanggan yang sedia ada kepada orang ramai serta menyediakan kemudahan-kemudahan ICT yang lebih baik seperti wifi kepada pelanggan PPUKM.

26

Page 27: Pembentangan esei

Wifi bukan sahaja kepada kakitangan malahan kepada orang ramai. Cara ini adalah salah satu untuk mempromosikan serta menaik taraf perkhidmatan di PPUKM serta memberi kemudahan kepada pelanggan.

Ini secara tidak langsung menarik minat orang ramai untuk dating mendapatkan rawatan di PPUKM.

27

Page 28: Pembentangan esei

Berdasarkan penulisan yang telah dibuat dan dibincangkan, disini boleh dirumuskan bahawa masih terdapat segelintir masyarakat yang kurang mengetahui tentang apa itu ICT dan kepentingan . Pelbagai persepsi orang ramai berkaitan dengan kemudahan ICT di PPUKM. Kebanyakkan mereka ini adalah dari golongan yang mengikuti perkembangan ICT pada masa terkini. Dari hasil kajian yang diperolehi pelbagai penambahbaikan boleh dibuat untuk memuaskan hati pelanggan.

28