of 60 /60
DUNIA TATABAHASA By: NITI BT ZAINUDDIN (D20102043424) NITI BT ZAINUDDIN

Dunia Tatabahasa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NITI ZAINUDDIND20102043424

Text of Dunia Tatabahasa

  • 1. DUNIA TATABAHASABy:NITI BT ZAINUDDIN (D20102043424) NITI BT ZAINUDDIN

2. Kata Nama Am Kata Nama Am digunakan untuk menamakanorang, binatang, benda atau tempat secaraamNITI BT ZAINUDDIN 3. Kata Nama Khas Kata Nama Khas pula ialah kata yangdigunakan untuk orang, binatang, benda atautempat secara khusus NITI BT ZAINUDDIN 4. Contoh-contoh Kata Nama Am Dan KataNama KhasKata Nama AmKata Nama Khas datuk Sarah anjingSi Putih pen Taman Tasik Perdana bilik Sony kakak Basikal BMX singa Setiawan basikal dewanNITI BT ZAINUDDIN 5. Kata Ganti Nama NITI BT ZAINUDDIN 6. Kata Ganti Nama Tak TentuNITI BT ZAINUDDIN 7. Kata Ganti Tunjuk Tempat NITI BT ZAINUDDIN 8. Kata Ganti Tunjuk NITI BT ZAINUDDIN 9. Kata AdjektifBentuk Benda Kata sifat terbahagi kepada sifatnama dan sifat kata Sifat benda merangkumi rupasebenar sesuatu benda dari segisaiz, warna, bentuk, dan keadaanfizikalnya Sifat nama terbahagi pula kepadabeberapa bahagian seperti sifatnama benda, suasana dan arah NITI BT ZAINUDDIN 10. Kata Hubung Kata Hubung berfungsi menghasilkan duabinaan ayat, klausa dan frasa NITI BT ZAINUDDIN 11. Contoh-contoh kata penghubung adalah seperti senarai di bawah NITI BT ZAINUDDIN 12. Kata Seru Kata Seru ialah perkataan yang digunakanuntuk menyatakan perasaan seseorangterhadap sesuatu. Biasanya tandaseruan (!) digunakan apabila menggunakantanda seru. NITI BT ZAINUDDIN 13. Contoh-contoh kata seru adalah seperti dibawah NITI BT ZAINUDDIN 14. Kata Tanya Kata tanya digunakan untuk menanyakanmanusia, binatang, benda, tempat danbilangan.NITI BT ZAINUDDIN 15. Contoh NITI BT ZAINUDDIN 16. Kata Perintah Kata Perintah digunakan untuk membentuk ayatberbentuk NITI BT ZAINUDDIN 17. Contoh Kata Perintah NITI BT ZAINUDDIN 18. Kata Penegas Kata Penegas ialah perkataan atai pratikelyang digunakan untuk memberi penekananpada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat.Kata penegas yang dimaksudkan ialah kah,tah, lah, jua, pun, sahaja, hanya, memang. NITI BT ZAINUDDIN 19. Kata Nafi Kata Nafi merupakan perkataan yangmenidakkan atau unsur nafi bagi frasa nama,frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendinama.NITI BT ZAINUDDIN 20. Contoh tidak bukanNITI BT ZAINUDDIN 21. Kata Pemeri Terdapat 2 jenis kata pemeri iaitu adalah Kata pemeri tidak boleh hadir di bahagianfrasa atau kata kerjaNITI BT ZAINUDDIN 22. Kata Bilangan Kata bilangan digunakan untuk mengira ataumenjelaskan bilangan sesuatu NITI BT ZAINUDDIN 23. Jenis-jenis Kata Bilangan NITI BT ZAINUDDIN 24. Kata Sendi Nama Kata sendi nama adalah kata yangmenunjukan kedudukan sesuatu barang,bangunan dan sebagainya.NITI BT ZAINUDDIN 25. Contoh Kata Sendi NamaNITI BT ZAINUDDIN 26. Kata Majmuk Kata majmuk dibentuk daripada dua(2) ataulebih perkataan yang menghasilkan maknayang baru. Jenis-jenis kata majmuk Kata Majmuk Bercantum Kata Majmuk Terpisah NITI BT ZAINUDDIN 27. Contoh Kata Majmuk Bercantum NITI BT ZAINUDDIN 28. Contoh Kata Majmuk Terpisah NITI BT ZAINUDDIN 29. Penanda Wacana Penanda wacana adalah perangkai kata. Digunakan antara satu (1) ayat dengan ayatyang lain. Menjadikan ayat itu lebih baik, lengkap danmempuntai aliran yang bagus.NITI BT ZAINUDDIN 30. Contoh Penanda WacanaNITI BT ZAINUDDIN 31. Pengimbuhan Pengimbuhan merupakan proses menerbitkankata dengan menambakan imbuhan pada katadasar.NITI BT ZAINUDDIN 32. Jenis-jenis PenimbuhanNITI BT ZAINUDDIN 33. Pengimbuhan Akhiran NITI BT ZAINUDDIN 34. Pengimbuhan AwalanNITI BT ZAINUDDIN 35. Pengimbuhan ApitanNITI BT ZAINUDDIN 36. Pengimbuhan Pinjaman Awalan NITI BT ZAINUDDIN 37. Pengimbuhan Pinjaman Akhiran NITI BT ZAINUDDIN 38. Penggandaan Jenis-jenis pengandaan Penggandaan Penuh Penggandaan BerentakNITI BT ZAINUDDIN 39. Contoh Penggandaan Penuh Kata ganda penug bermakna perkataan itudiulang penuh. Terdapat tanda sempang(-) antara dua (2)perkataan ang digandakan itu. NITI BT ZAINUDDIN 40. Penggandaan Berentak Penggandaan berentak bermakna perkataanitu diulang berbeza sedikit.NITI BT ZAINUDDIN 41. Kata BantuNITI BT ZAINUDDIN 42. Ayat Aktif Dan Ayat Pasif NITI BT ZAINUDDIN 43. Cakap Ajuk Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yangditulis dan mengubah struktur ayatnya. Semua ayat yang ditulis dengan tanda bacapembuka dan penutup kata () NITI BT ZAINUDDIN 44. Cakap Pindah Cakap pindah ialah percakapan seseorangditulis semula tanpa mengubah isi kandungandengan gaya bahasa dan struktur yang betul. NITI BT ZAINUDDIN 45. Antonim Antonim adalah perkataan yang berlawanan. Maka perkataan itu berlainan denganperkataan yang diberi. NITI BT ZAINUDDIN 46. Contoh AntonimNITI BT ZAINUDDIN 47. Sinonim Sinonim adalah perkataan yang sama ertiatau makna. Makna perkataan itu sama atau hampir samadengan perkataan yang diberi.NITI BT ZAINUDDIN 48. Contoh SinonimNITI BT ZAINUDDIN 49. Kata Penguat Kata Penguat ialah perkataan yang terletaksebelum atau selepas kata adjektif. Tujuannyaadalah untuk menguatkan maksud kataadjektif itu. Contohnya sangat, amat, sekali, agak, paling,terlaluNITI BT ZAINUDDIN 50. Kata Banyak Makna Dalam Bahasa Melayu, terdapat banyakperkataan yang mempunyai lebih daripadasatu(1) makna. Makna perkataan itu berbeza mengikutkedudukan dalam sesebuah ayat. NITI BT ZAINUDDIN 51. Contoh Kata Banyak Makna NITI BT ZAINUDDIN 52. Penjodoh Bilangan Penjodoh Bilangan ialah perkataan yangmenerangkan aspek bilangan benda mengikutbentuk, rupa, saiz, tempat, hal, sesuatuperkara dan manusia.NITI BT ZAINUDDIN 53. Contoh Penjodoh Bilangan NITI BT ZAINUDDIN 54. Peribahasa Simpulan Bahasa Bidalan Perumpamaan PepatahNITI BT ZAINUDDIN 55. Simpulan Bahasa NITI BT ZAINUDDIN 56. Bidalan Bidalan merupakan salah satu cabang dalamBahasa Melayu. Lebih menjurus kepada kata-kata yangdilahirkan untuk membandingkan sesuatu NITI BT ZAINUDDIN 57. Contoh BidalanNITI BT ZAINUDDIN 58. Perumpamaan NITI BT ZAINUDDIN 59. Pepatah NITI BT ZAINUDDIN 60. NITI BT ZAINUDDIN