of 29 /29
7/23/2019 Strategi Tatabahasa http://slidepdf.com/reader/full/strategi-tatabahasa 1/29  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia  Buku Panduan Guru Tahun 6  Sekolah Kebangsaan 2015 Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan  menentukan keupayaan murid menguasai asas  berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau menulis. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan  pembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa ini harus diajar secara berfokus dan terancang. alam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard !embelajaran Aspek Tatabahasa yang disediakan. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa "urid patut mengetahui dan boleh# $.% memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. $.& memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. $.' memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa $.%.% "emahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. $.%.& "emahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas dengan betul mengikut konteks. $.%.' "emahami dan menggunakan pelbagai kata ganti nama mengikut konteks dengan betul. $.%.( "emahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. $.%.$ "emahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif, kata penguat, kata bantu dan kata  penegas mengikut konteks dengan betul. $.%.) "emahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul. $.%.* "emahami dan menggunakan ad+erba dan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul . $.&.% "emahami dan menggunakan pelbagai imbuhan dalam pelbagai situasi dengan betul $.&.& "emahami dan menggunakan pelbagai jenis kata ganda dalam pelbagai situasi dengan betul. 131 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD P!"#A$ARAN ASPK TATA"A%ASA

Strategi Tatabahasa

 • Author
  ozil72

 • View
  336

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Strategi Tatabahasa

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  1/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas

  berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa

  ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau

  menulis. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan

  pembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa ini harus diajar secara berfokus dan

  terancang. alam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru perlu menetapkan objektif yang

  mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard !embelajaran Aspek Tatabahasa

  yang disediakan.

  Standard Kandungan Aspek Tatabahasa

  "urid patut mengetahui dan boleh#

  $.% memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

  $.& memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

  $.' memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

  Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

  $.%.% "emahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks

  dengan betul.

  $.%.& "emahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas dengan betul mengikut konteks.

  $.%.' "emahami dan menggunakan pelbagai kata ganti nama mengikut konteks dengan betul.

  $.%.( "emahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul.

  $.%.$ "emahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif, kata penguat, kata bantu dan kata

  penegas mengikut konteks dengan betul.

  $.%.) "emahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul.

  $.%.* "emahami dan menggunakan ad+erba dan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul .

  $.&.% "emahami dan menggunakan pelbagai imbuhan dalam pelbagai situasi dengan betul

  $.&.& "emahami dan menggunakan pelbagai jenis kata ganda dalam pelbagai situasi dengan betul.

  131

  STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD

  P!"#A$ARAN ASPK TATA"A%ASA

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  2/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  $.&.' "emahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi dengan

  betul.

  $.'.% "emahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi.

  $.'.& "emahami dan membina pelbagai ayat dengan menggunakan penanda acana dengan betul dalam

  pelbagai situasi.

  132

  STRATG& PNGA$ARAN DAN P!"#A$ARAN

  K!A%&RAN TATA"A%ASA

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  3/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  STRATG& PNGA$ARAN DAN P!"#A$ARAN

  T!A PRPADUAN

  133

  Semasa merancang strategi pengajaran dan

  pembelajaran bagi aspek tatabahasa, guruperlu memberi pertimbangan pada akti+iti

  yang sesuai dilaksanakan sebelum, semasa

  dan selepas pengajaran dan pembelajaranyang diajar. !engajaran dan pembelajaran

  kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui

  pelbagai akti+iti secara terancang bagi

  mencapai objektif yang telah ditentukan.

  Guru boleh merancang strategi pengajaran

  dan pembelajaran dengan pelbagai cara

  seperti dalam contoh rancangan mengajar

  yang disediakan ini.

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  4/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  TA$UK aedah Gotong-royong

  !ASA

  STANDARD P!"#A$ARAN$.&.& "emahami dan menggunakan pelbagai jenis kata

  ganda dengan betul dalam pelbagai situasi.

  '"$KT&(

  !ada akhir pengajaran murid dapat#

  i melengkapkan ayat menggunakan kata ganda berirama

  dan kata ganda penuh dengan betul.

  ii membina ayat menggunakan kata ganda berirama dan

  kata ganda penuh mengikut konteks.

  PNG&S&AN KUR&KU#U!

  lmu # Sejarah,

  /ilai # 0ekerjasama , Semangat kejiranan

  1"K # T"K, Keusahaanan, 2elik Keangan

  K0 # "enjana dea

  TK! # 3erbal 4inguistik

  020 # 0acaan "ekanis 5 !erbincangan

  S&ST! "A%ASA

  Sebutan dan ntonasi

  Tatabahasa # Kata ganda

  Kosa kata # muhibah, perpaduan

  "A%AN "ANTU "#A$AR!etikan

  4embaran kerja

  PNA&AN PNGA$ARAN DAN

  P!"#A$ARAN

  "urid melengkapkan ayat dengan kata ganda dan membina

  ayat dengan menggunakan kata ganda.

  R(#KS&

  STRATG& PNGA$ARAN DAN P!"#A$ARAN

  AKT&)&T& PNG&S&AN KUR&KU#U! *ATATAN

  134

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  5/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  AKT&)&T& PNG&S&AN KUR&KU#U! *ATATAN

  S+al ja,ab

  %. "urid membaca petikan yang

  mengandungi kata ganda penuh dan

  berirama secara senyap.

  &. 0eberapa orang murid dipilih secara

  raak membaca petikan secara kuat.

  '. "urid diminta mengenal pasti peralatan

  yang diperlukan semasa gotong royong

  serta anggaran kosnya secara kumpulan.

  6!erbelanjaan-membuat keputusan mudah

  dan pertimbangan tentang cara berbelanjayang bijak7

  (. "urid melengkapkan peta

  pemikiran berdasarkan perbincangan

  kumpulan.

  1"K # 2elik keangan#

  1/T #

  020 - 0acaan mekanisK!# 3erbal linguistik

  /ilai# 0ersatu padu

  K0AT # Analisis

  !eta !emikiran#

  !eta 0ulatan

  4ampiran %

  "edia#!etikan teks

  4ampiran &

  !en-enara.kan kata ganda

  %. "urid mendengar penerangan guru

  tentang kata ganda penuh dan kata ganda

  berirama .

  &. "urid diminta menggaris dan mencatat

  kata ganda yang terdapat dalam petikan .

  '. "urid menyebut kata ganda dalam

  lembaran kerja yang disediakan.

  K!# 3erbal 4inguistik 4ampiran '

  !enul.s

  %. "urid mengisi tempat kosong dengan

  kata ganda yang diberi.

  020 # !erbincangan 4ampiran (

  Pen.la.an

  135

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  6/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  AKT&)&T& PNG&S&AN KUR&KU#U! *ATATAN

  %. "urid melengkapkan ayat menggunakankata ganda penuh dan kata ganda

  berirama dengan betul.

  &. "urid membaca semula ayat yang telah

  dilengkapkan menggunakan kata ganda

  dan berbincang dengan guru untuk

  mendapatkan jaapan yang betul.

  K! - 3erbal 4inguistik/ilai # Kerjasama

  4ampiran $

  Pemul.han

  %. "urid membulatkan jaapan dengankata ganda yang sesuai.

  K0 - "engecam 4ampiran )4embaran kerja

  Penga-aan

  %. "urid membina ayat dengan

  menggunakan kata ganda penuh dan

  kata ganda berirama yang diberi.

  1"K # Keusahaanan

  1/T#

  K0- "enjana dea

  4ampiran *

  #amp.ran 1

  136

  (aedah Akt./.t. G+t+ng r+-+ng

  Konsep gotong-royong membaa maksud mengerjakan atau

  mengusahakan sesuatu secara bersama-sama. Akti+iti ini amat berfaedah

  kepada penduduk di sesuatu kaasan perumahan. Semangat muhibah dan

  perpaduan antara kaum dapat diperkukuh juga.

  Tanpa mengira pangkat, bangsa dan agama, penduduk bekerjasama

  bagai aur dengan tebing. "ereka bersama-sama mengutip sampah-sarap,

  membersihkan halaman rumah, menebas semak-samun dan rumput-rampai,

  menyapu daun-daun kering dan sebagainya. Golongan anita akan

  menyediakan lauk-pauk dan kuih-muih untuk dijamukan kepada penduduk

  yang bergotong-royong. Semua kerja dilakukan secara sukarela tanpa

  mengharapkan upah. Ternyata, amalan ini bukan saja dapat menjimatkan kos

  dan masa, malah mengeratkan silaturahim antara masyarakat setempat.

  Seterusnya, hubungan baik antara penduduk dengan pihak berkuasatempatan turut dapat diujudkan. Secara tidak langsung, orang ramai dapat

  memahami tanggungjaab masing-masing dengan lebih jelas serta tolong-

  menolong antara satu sama lain.

  8elasnya, bahaa akti+iti gotong-royong banyak memberi faedah kepada

  kita. Oleh yang demikian, amalan yang merupakan tradisi yang mulia ini perlu

  dikekalkan dan dilakukan secara berterusan.

  "aa dan gar.s kata ganda

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  7/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  #amp.ran 2

  Lengkapkan peta bulatan di bawah dengan menyatakan alatan dan kos yangdiperlukan untuk mengadakan program gotong-royong.

  137

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  8/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  #amp.ran

  13 44444444444444444444444444444444444444444444444444

  138

  Senara.kan kata ganda -ang

  telah d.gar.s pada teks -ang

  telah d.baa3

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  9/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  23 44444444444444444444444444444444444444444444444444

  3 44444444444444444444444444444444444444444444444444

  3 44444444444444444444444444444444444444444444444444

  53 44444444444444444444444444444444444444444444444444

  63 44444444444444444444444444444444444444444444444444

  73 44444444444444444444444444444444444444444444444444

  83 44444444444444444444444444444444444444444444444444

  93 44444444444444444444444444444444444444444444444444

  103 4444444444444444444444444444444444444444444444444

  #amp.ran

  13

  &s.kan tempat k+s+ng dengan

  kata ganda ber.ma -ang betul3

  sanak-saudara gotong- royong

  kuih- muih kenduri- kendara

  lauk- pauk buah-buahan

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  10/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  %. "ajlis 99999999999999999999999999999 sering dianjurkan oleh masyarakat "elayu.

  &. 0iasanya 999999999999999999999 akan datang lebih aal untuk membantu membuat persiapan.

  '. "ereka akan memasak 9999999999999999999999999 tradisional atau pun kuih-kuih moden untuk

  dihidangkan untuk tetamu.

  (. 999999999999999999999999999 semasa kenduri-kendara dimasak secara bergotong-royong.

  $. Anggota keluarga yang tidak dapat membantu pula akan membaa 9999999999999999 sebagai

  pencuci mulut.

  ). "ajlis kenduri yang dilangsungkan secara 99999999999999999999 dapat mengeratkan hubungan

  silaturahim.

  #amp.ran 5

  Pen.la.an

  %. !ara penduduk Taman "aar mengadakan akti+iti 99999999999999999 pada hari Ahad yanglepas.

  &. 9999999999999999 yang disediakan oleh ibu itu dibeli di pasar malam.

  14!

  &s.kan tempat k+s+ng dengan

  kata ganda -ang betul3

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  11/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  '. "ereka bekerjasama mengutip 9999999999999999999 yang ada di sekeliling kaasan taman

  perumahan itu.

  (. Ayah dan jirannya sedang menebas9999999999999999 yang menutupi longkang di hadapan rumah

  mereka.

  $. Ahmad lari 99999999999999999 apabila dikejar oleh seekor anjing yang tidak berlesen di

  kaasan perumahan itu.

  ). khan yang berjalan999999999999999999kerana sudah leat untuk ke sekolah telah dipelaa

  oleh 1ncik "uthu menaiki keretanya untuk dihantar ke sekolah.

  *. !uan 4ia menyediakan99999999999999999999dan air teh yang akan dihidangkan untuk tetamu

  yang akan bertandang ke rumahnya petang nanti.

  :. 999999999999999999 baah umur tidak digalakkan bermain di taman permainan pada aktu

  malam.

  ;. !enduduk taman perumahan yang membaiki dean komuniti itu dijamu dengan makanan yang

  dimasak secara 99999999999999999999.

  %

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  12/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  A. berdentum-dentum 0. berlalu-lalang 2. bersimpang-siur

  '. Keadaan di pasar malam itu 999999999999999 dengan suara orang ramai.

  A. kacau-bilau 0. gopoh-gapah 2 riuh-rendah

  (. bu membuang 99999999999999999 ke dalam tong sampah.

  A. sampah-sarap 0. saki-baki 2. rumput- rampai

  $. =ambut adik 99999999999999 kerana tidak disikat.

  A. kacau-bilau 0. kusut-masai 2. bolak-balik

  ). bu membeli 9999999999999 di gerai itu untuk minum petang nanti.

  0. sayur-mayur 0. lauk-pauk 2. kuih-muih

  #amp.ran 7

  Penga-aan

  13 ka-uka-an

  999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  13 sa-urma-ur

  142

  ".na a-at dengan kata ganda

  -ang d.ber.3

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  13/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  23 gelapgel.ta

  999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  3 bukubuku

  999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  3 rumahrumah

  999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  53 pem.mp.npem.mp.n

  999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  T!A KSN&AN DAN STT&KA

  TA$UK !ermainan Tradisional

  !ASA

  STANDARD P!"#A$ARAN$.'.% "emahami dan membina ayat songsang yang betul dalam

  pelbagai situasi.

  '"$KT&(

  !ada akhir pengajaran murid dapat#

  i. menyenaraikan lima ayat songsang daripada teks.

  ii. menukar lima ayat biasa kepada ayat songsang.

  143

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  14/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  PNG&S&AN KUR&KU#U!

  lmu # Sejarah

  /ilai # Kemasyarakatan 5 Kerjasama

  1"K # T"K

  K0 # Kenal pasti idea utama

  K" # =amalan

  K! # Kinestetik, /aturalis

  020 - "encatat

  S&ST! "A%ASA Tatabahasa # Ayat songsang

  "A%AN "ANTU "#A$AR "S !oer point, 4embaran kerja, Kertas sebak

  PNA&AN PNGA$ARAN DAN

  P!"#A$ARAN

  "enyenaraikan lima ayat songsang daripada teks.

  "enukar ayat biasa kepada ayat songsang.

  R(#KS&

  STRATG& PNGA$ARAN DAN P!"#A$ARAN

  AKT&)&T&PNG&S&AN

  KUR&KU#U!*ATATAN

  Ta-angan dan bers+al ja,ab

  %. Guru menayangkan slaid dan minta murid

  menyebut permainan tradisional yang

  ditayangkan.

  2ontoh# ketingting

  congkak

  gasing

  sepak raga

  1"K# T"K

  1/T # K! # /aturalis

  lmu # Sejarah

  /ilai # Semangatbermasyarakat

  4ampiran %

  "edia#

  Slaid >power

  point

  144

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  15/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  AKT&)&T&PNG&S&AN

  KUR&KU#U!*ATATAN

  "aaan dan berb.nang

  %. "urid membaca senyap petikan teks yang

  diedarkan untuk mendapatkan maklumat.

  &. "urid mendengar penerangan guru tentang

  ayat songsang yang terdapat dalam teks

  dialog.

  '. "urid diminta mengenal pasti ayat

  songsang yang terdapat dalam teks dialog.

  (. "urid secara raak diminta membaca ayat

  songsang tersebut.

  1"K # -

  1/T #

  020# 0acaan mekanisK0# Kenal pasti idea utama

  K0AT # Analisis

  4ampiran &

  Perb.nangan dalam kumpulan dan

  pembentangan

  %. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk

  menukarkan ayat songsang tersebut kepada

  ayat biasa pada kertas sebak.

  &. Setiap akil kumpulan diminta

  membentangkan hasil dapatan kumpulanmasing-masing di hadapan kelas.

  1/T #

  K!# 3erbal 4inguistik

  020# 0acaan kuat

  /ilai# Kerjasama

  4ampiran &

  Pen.la.an

  %. "urid menukar ayat yang diberi kepada

  ayat songsang.

  /ilai # Kerjasama 4ampiran '

  Pemul.han

  %. "urid membina lima ayat songsang mudah daripada ayat yang diberi.

  1/T #K! - 3erbal linguistik

  020 - 0acaan kuat

  4ampiran (

  Penga-aan

  1. "urid membina enam ayat songsang. 1/T# 4ampiran $

  145

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  16/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  AKT&)&T&PNG&S&AN

  KUR&KU#U!*ATATAN

  020 - mencatat

  #amp.ran 1

  146

  Terangkan kepada rakan

  tentang perma.nan d. ba,ah

  menggunakan a-at kamu

  send.r.3

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  17/29

  "aa dan ar. l.maa-at

  s+ngsang dalam pet.kan.

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  #amp.ran 2

  147

  Am.r# Apa khabar "uthu? Sedang melayari internet ke?

  !uthu# Khabar baik, Amir. @a, saya sedang melihat gambar permainan tradisional.

  Am.r# Sungguh tekun kamu. 0oleh saya lihat bersama-sama?

  !uthu# "arilah, saya sedang melihat gambar dan membaca petikan tentang permainan

  tradisional dan maklumat tentang setiap permainan. i sini ada permainan gasing,

  kabbadi dan congkak.

  Am.r# "engapakah kamu ingin mencari maklumat tentang permainan ini?

  !uthu# Saya sedang menyiapkan folio tentang jenis-jenis permainan tradisional untuk Kelab

  !ermainan alaman Sekolah.

  Am.r# 0ilakah permainan gasing ini mula dimainkan, "uthu?

  !uthu# !ermainan gasing dikatakan mula dimainkan pada aman pemerintahan Sultan "elaka.

  Ada banyak jenis gasing antaranya gasing jantung, gasing tanjung, gasing kuno, dan

  gasing uri.

  Am.r# 0anyak juga rupanya jenis gasing ini, ya. Apakah pula nama permainan ini?

  !uthu# ni kabbadi. Kabbadi berasal dari ndia. 1nam orang bilangan pemainnya dalam satupasukan. !emain yang berjaya disentuh badan oleh pihak laan akan keluar dari petak

  permainan.

  Am.r# !andai kamu bermain kabbadi ini, "uthu?

  !uthu# 0olehlah sedikit-sedikit. Ayah saya lagi pandai. 0eliaulah guru saya.

  Am.r# Oh, begituB !ermainan ini saya tahu. ni namanya congkak, betulkah?

  !uthu# 0etul. !ermainan congkak ini sangat digemari oleh kanak-kanak perempuan.

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  18/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  !emain akan memasukkan buah congkak ke dalam lubang megikut urutan.

  Orang aman dahulu menggorek lubang kecil pada tanah untuk bermain

  permainan ini. !emain yang banyak mendapat mata akan dikira pemenang.

  #amp.ran

  Pen.la.an

  %. bu memasak lemang dan rendang pada hari raya.

  &. "asyarakat "alaysia kaya dengan pelbagai budaya.

  '. "ei 4in dan "ei "ei menarikan tarian kipas sempena Tahun 0aru 2ina.

  148

  Tukarkan a-at d. ba,ah

  kepada a-at s+ngsang dengan

  betul3

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  19/29

  Tukarkan a-at d. ba,ah

  kepada a-at s+ngsang3

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  (. 4ayang- layang terbang tinggi di aan.

  $. !ermainan tradisional yang popular di negeri Kelantan apa?

  #amp.ran

  Pemul.han

  %. Gasing itu berpusing laju.

  &. Cau itu cantik sekali.

  '. 0udak- budak itu masih bermain.

  14

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  20/29

  ".na enam a-at s+ngsang

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  (. 4ayang-layang itu diberikan kepada saya.

  $. !embuatan gasing itu belum tentu elok.

  #amp.ran 5

  Penga-aan

  13 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

  23444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

  3444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

  3444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

  53444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

  15!

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  21/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  6344444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

  STRATG& PNGA$ARAN DAN P!"#A$ARAN

  T!A SA&NS: TKN'#'G& DAN &N')AS&

  TA$UK 4aatan Sambil 0elajar ke !lanetarium /egara

  !ASA

  STANDARD P!"#A$ARAN $.'.& "emahami dan membina pelbagai ayat denganmenggunakan penanda acana dengan betul dalam

  pelbagai situasi.

  '"$KT&(

  !ada akhir pengajaran murid dapat#

  i. menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk dalam petikan.

  i. membina ayat tunggal dan ayat majmuk bagi

  membentuk perenggan dengan menggunakan

  penanda acana yang betul.

  PNG&S&AN KUR&KU#U!

  lmu # unia Sains, Sejarah/ilai # !atuh, berdisiplin, mementingkan kesihatan

  1"K # T"K, 2elik Keangan

  K0 D "enjana deaK! D 3erbal 4inguistik

  020 D 0acaan "ekanis

  151

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  22/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  S&ST! "A%ASA !enanda acana, Kata kerja, !enjodoh bilangan

  "A%AN "ANTU "#A$AR Kad perkataan, pen marker, kertas sebak, lembaran kerja

  PNA&AN PNGA$ARAN DAN

  P!"#A$ARAN

  "embina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan

  dengan menggunakan penanda acana.

  R(#KS&

  STRATG& PNGA$ARAN DAN P!"#A$ARAN

  AKT&)&T&PNG&S&AN

  KUR&KU#U!*ATATAN

  Perma.nan bahasa dan bers+al ja,ab

  %. "urid diminta memadankan kad perkataan

  menjadi penanda acana.

  &. "urid membaca penanda acana yang

  telah dipadankan.

  '. 0ersoal jaab dengan murid dan

  mengaitkan dengan tajuk pelajaran.

  lmu # Sejarah

  /ilai # "enghargai

  4ampiran %

  "aaan dan perb.nangan

  %. "urid membaca catatan laatan yang

  diberi secara senyap.

  &. "urid diminta membina ayat dengan

  menggunakan penanda acana yang sesuaiberpandukan jadual catatan yang dibaca.

  1/T#

  020# 0acaan mekanis

  K0# "enjana dea

  K! # 3erbal linguistik

  /ilai # Kerjasama

  K0AT # Aplikasi

  4ampiran &

  !en-ampa.kan maklumat

  %. Secara kumpulan, murid diminta 1"K # # 2elik Keangan 4ampiran '

  152

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  23/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  AKT&)&T&PNG&S&AN

  KUR&KU#U!*ATATAN

  melengkapkan jadual anggaran kos

  perbelanjaan.

  &. Setiap akil kumpulan diminta

  membentangkan hasil perbincangan mereka menggunakan penanda acana.

  1/T #

  K!# 3erbal 4inguistikK0# "enjana dea

  /ilai # Kerjasama

  Pen.la.an

  %. "urid diminta menulis laporan 4aatanSambil 0elajar dengan menggunakan ayat

  tunggal, ayat majmuk dan penanda acana

  yang sesuai.

  1/T #K0 # "enjana dea

  4ampiran (

  Pemul.han

  %. "urid diminta melengkapkan

  tempat kosong berdasarkan

  petikan dengan penanda acana

  yang sesuai.

  1/T#

  K0 # "engenal pasti

  4ampiran $

  Penga-aan

  %. "urid membina ayat tunggal dan ayat

  majmuk menggunakan penanda acanayang sesuai.

  1/T#

  K0 # "engesan

  4ampiran )

  153

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  24/29

  Padankan kad perkataan d.

  ba,ah menjad. penanda

  ,aana3

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  #amp.ran 1

  #amp.ran 1

  154

  itu

  Selain sekali

  sebabAkhir

  ituOleh

  i

  samping

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  25/29

  "aa dan ;aham. atatan

  la,atan d. ba,ah3

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  #amp.ran 2

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  26/29

  Anda.kan kamu mem.l.k.

  R! 1003 Tul.skan

  anggaran k+s

  perbelanjaan 3

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  5300 petang"enaiki bas untuk pulang ke rumah.

  0erasa sungguh gembira kerana dapat melaat ke !lanetarium /egara.

  #amp.ran

  156

  .".l "ut.ranAnggaran K+s

  Perbelanjaan

  %. Tambang pengangkutan

  &. Kos makan dan minum

  '. Tiket masuk

  (. !embelian cenderamata

  $umlah

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  27/29

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  #amp.ran

  Pen.la.an

  #ap+ran #a,atan ke Planetar.um Negara

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  157

  Sebaga. Set.ausaha Persatuan Alam Sek.tar:

  kamu telah d.tugaskan untuk menul.s

  lap+ran tentang akt./.t. la,atan -ang telah

  d.adakan +leh Persatuan Alam Sek.tar3 Tul.s

  lap+ran .tu selengkapn-a3

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  28/29

  #engkapkan pet.kan d. ba,ah

  dengan penanda ,aana -ang

  sesua.

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

  #amp.ran 5

  Pemul.han

  158

  ai berasa sungguh gementar ketika menjejakkan kaki ke dalam pesaat udara

  itu tadi. 9999999999999999999 inilah kali pertama ai menaiki kapal terbang. ia dan

  keluarganya akan bercuti ke Kuala 4umpur. 9999999999999ai sungguh teruja untuk

  melihat "enara 0erkembar !etronas yang menjadi mercu tanda kebanggaan negara.

  99999999999999999 ai juga tidak sabar untuk mengunjungi "enara 0erkembar

  !etronas.

  Semasa tiba di 4apangan Terbang Antarabangsa Kuala 4umpur, pak ciknya telah

  sedia menunggu. Setelah menyalami pak ciknya, ai dan keluarganya menaiki kereta.

  Sepanjang perjalanan ke rumah pak ciknya, matanya tidak lepas memandang keindahan

  bangunan kota metropolitan Kuala 4umpur.99999999999999 dia berbesar hati kerana

  menjadi arganegara "alaysia yang maju dan makmur ini.

  ai berpeluang untuk menyertai beberapa akti+iti di !etrosains seperti

  menjelajah ino Trek, menaiki simulator helikopter dan banyak lagi. Akti+iti-akti+iti

  tersebut amat bermanfaat kerana dapat menambah pengetahuan. ai rambang mata

  apabila melihat pelbagai barang cenderahati yang dijual di situ. 999999999999999, dia

  tetap ingat akan pesanan ibunya agar berpada-pada ketika berbelanja.

  99999999999999999999 dia membeli rantai kunci bebentuk dinosaur untuk dihadiahkan

  kepada rakan karibnya.

  999999999999999 mereka pulang setelah menghabiskan seminggu di sana.

  "ereka mengucapkan terima kasih kepada pak ciknya atas layanan baik sepanjang

  mereka berada di sana.

 • 7/23/2019 Strategi Tatabahasa

  29/29

  ".na a-at majmuk menggunakan penanda

  ,aana -ang sesua. bag. men-udahkan ;rasa

  d. ba,ah3

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

  Buku Panduan Guru Tahun 6

  Sekolah Kebangsaan

  2015

  #amp.ran 6

  Penga-aan

  8ika saya memiliki ="%