Jawapan Tatabahasa

Embed Size (px)

Text of Jawapan Tatabahasa

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  1/13

  PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA

  1. Bahasa ialah satu kemahiran dan mesti dipelajari, termasuk oleh penutur aslinya.2. Proses pemupukan bahasa memerlukan masa yang panjang. Kemahiran bahasa tidak dapat

  diperoleh dalam masa seminggu dua, apatah lagi sehari dua.

  INFOBAHASA : TANDAKAN () PADA PETAK EJAAN YANG BETUL

  1insuran

  6keriting /

  11majerin

  insurans / kerinting marjerin /

  2komedi /\/

  7komersil

  12selesma

  komidi komersial / selesema /

  3kalaupun //

  8toksik /

  13sentiasa /

  kalau pun toksid senantiasa

  kelikir ! sabsidi 1 stesen /kerikil / subsidi / stesyen

  "nasionalisma

  1#maksima

  1"lagenda

  nasionalisme / maksimum / legenda /

  FOKUS PERKONGSIAN KATA GANTI NAMA DIRI (KGND)

  KGND 1 KGND 2 KGND 3 FIKIRKAN $ TANDAKAN () ATAU ( % )

  saya

  akubeta

  patik

  hamba

  kita

  kami

  awak

  kamutuan

  puan

  saudara

  saudari

  kalian

  dia/ia

  -nyabeliau

  baginda

  mereka

  1. Buku cerita itu dibaca oleh saya. ! "

  #. Baju kebaya moden itu dijahit oleh ibu. &"$. Kucing-kucing itu menjilat ekor mereka. ! "

  %. &ereka-mereka yang bersalah akan dihukum. !"

  '. &akanlah ikan kerana ia mengandungi protein. ! "

  (. )*wak hendak ke mana+ tanya lly kepada ibunya. &"

  . )Beta hendak berangkat ke &elaka, kata un Perak. ! "

  0. *bdul ahim tidak datang ke sekolah kerana ianya sakit. ! "

  FIKIRKAN $ TENTUKAN YANG BETUL FIKIRKAN $ TENTUKAN AYAT YANG BETUL

  1. Para hadirin sekalian ! "

  #. 2adirin yang budiman / "

  $. 2adirin yang dihormati /"

  %. 3audara saudari sekalian ! "

  '. uan-tuan dan puan-puan /"

  (. Para hadirin yang dihormati /"

  . 3audara saudari yang budiman /" 0. uan-tuan dan puan-puan sekalian ! "

  4. Keluar dari pejabat saya5 / "

  16. 3ila jangan merokok di sini. !"

  11. olong jangan pijak rumput. ! "

  1#. *pakah benar ceritamu itu+ !"

  1$. 7a *llah, ampunilah dosaku. &"

  1%. 8emput datang ke rumah saya. & "

  1'. 2alim melaporkan dari 9ew :elhi. ! "

  1(. *dakah mungkin peristiwa itu terjadi+ / "

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  2/13

  BIL TANDAKAN () ATAU ( % ) BIL TANDAKAN ( ) ATAU ( % )

  1.

  2.

  3.

  .

  ".

  KATA BILANGAN(B ;1 atau 1 ; B)

  1. semua murid-murid ! "

  #. semua murid / "

  $. para pelajar / "

  %. semua kanak-kanak / "

  '. ramai budak / "

  (. kebanyakan pelajar / "

  . guru-guru semua ! "

  0. beberapa buah rumah-rumah !"

  IMBUHAN 'BER...

  ()ber... ulang dua kali)

  1. berpuluh tahun ! "

  #. berpuluh-puluh tahun / "

  $. beribu-ribu penonton / "

  %. beribu penonton !"

  '. ribuan penonton / "

  IMBUHAN 'KE...()ke... < #= perlu penjodoh bilangan> beberapa)

  1. kedua-dua anaknya ! "

  #. kedua anaknya ! "

  $. anaknya yang kedua &"

  %. ketiga-tiga ekor kucing itu / "

  '. ketiga-tiga kucing itu !"

  PEAHAN(ditulis di akhir bukan di tengah)

  1. dua setengah kilogram ! "

  #. dua kilogram setengah / "

  SETENGAH ( ?)SESETENGAH(jumlah / sebilangan)

  1. setengah orang ! "

  #. sesetengah orang / "

  $. setengah-setengah orang /"

  %. setengah-tengah orang ! "

  '. setengah daripada sebuku roti / "

  6.

  7.

  8.

  !.

  1#.

  BEBERAPA(jumlah> berapa - soalan)

  1. beberapa orang pelajar ... . / "

  #. berapa orang pelajar ... . ! "

  $. berapa orang pelajarkah ... + &"

  AYAT PASIF([email protected]# tiada oleh, [email protected]$ ada di, oleh)

  1. oti itu dimakan oleh saya. ! "

  #. oti itu saya makan. /"

  $. oti itu kamu makan. /"

  %. oti itu dimakan oleh mereka. / "

  '. oti itu mereka makan. !"

  PENGGUNAAN 'OLEH(kena oleh, ter oleh)

  1. Kuih itu dimakan oleh bapa. / "

  #. Kuih itu dimakan bapa. / "

  $. Kuih itu bapa makan. ! "

  %. Kuih itu termakan oleh bapa. / "

  '. Kuih itu termakan bapa. ! "

  (. Kuih itu kena makan oleh bapa. &"

  . Kuih itu kena makan bapa. ! "

  0. Pencuri itu tertangkap polis. ! "

  4. Pencuri itu kena tangkap polis. !"

  PENGGUNAAN IMBUHAN(ke... an, ber...)

  1. :ia basah kerana kehujanan. / "

  #. 3urat anaknya belum berjawab. / "

  $. Cim tertarik dengan keindahan ... ! "

  KATA BANTU DALAM AYAT PASIF(sebelum orang)

  1. Dau itu akan saya buat. / "

  #. Dau itu saya akan buat. ! "

  $. 3urat itu telah saya tulis. &"

  %. 3urat itu saya telah tulis. !"

  '. Eikgu itu pernah kamu lihat+ /"

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  3/13

  BIL TANDAKAN () ATAU ( % ) BIL TANDAKAN ( ) ATAU ( % )

  11.

  12.

  13.

  1.

  1".

  KATA GANDA : SALING(tidak perlu kata ganda)

  1. * dan B saling kejar-mengejar. ! "

  #. * dan B saling mengejar. / "

  $. * dan B kejar-mengejar. / "

  %. = dan F saling menembak. / "

  '. = dan F tembak-menembak. &"

  KATA GANDA SEPARA * BER ... AN(B ;1 atau 1 ; B)

  1. dedaun berguguran ! "

  #. daun berguguran / "

  $. berterbangan lelayang / "

  IMBUHAN PINJAMAN(ulang dua kali)

  1. juru-juru terbang ! "

  #. juruterbang-juruterbang /"

  $. olahragawan-olahragawan /"

  %. olah-olahragawan ! "

  '. seniman-seniman jalanan / "

  KATA NAMA(ulang dua kali kata pertama)

  1. guru-guru besar / " Gbanyak @B

  #. guru besar-guru besar !"

  $. guru besar-besar / " Gbadan besar

  %. alat-alat tulis / "

  '. alat tulis-alat tulis ! "

  (. orang-orang tua / " Gbanyak

  . orang tua-tua &" Gpetua / pepatah

  PENGGUNAAN KATA 'BELAKA(B ;1 atau 1 ; B)

  1. Baju itu murah-murah belaka. / "

  #. Beg-beg itu cantik-cantik belaka. ! "

  $. &ereka bijak-bijak belaka. ! "

  %. &ereka bijak belaka. / "

  '. *nak-anaknya bijak-bijak belaka. ! "

  16.

  17.

  18.

  1!.

  2#.

  BERKALI+KALI , BERULANG KALI(B ;1 atau 1 ; B)

  1. mencuit-cuit pipinya / "

  #. mencuit pipinya berkali-kali / "

  $. mencuit-cuit pipinya berkali-kali ! "

  %. melambai-lambai berulang kali ! "

  '. melambai berulang kali &"

  IMBUHAN : MEMBUAT - BERBUAT(abstrak atau bukan benda)

  1. jangan membuat bising ! "

  #. jangan berbuat bising / "

  $. berbuat begitu &"

  %. membuat begitu ! "

  '. berbuat demikian &"

  MEMPER... - MEMPER ... KAN(kata adjektiH, kata kerja)

  1. memperdalamkan lubang itu ! "

  #. memperdalam lubang itu &"

  $. mendalamkan lubang itu / "

  %. memperkatakan hal itu & "

  '. memperjelas perkara itu ! "

  IMBUHAN : MENG ...KAN- MENG ... I(orang I meng ... kan, benda I meng ... i)

  1. kami menghiaskan pentas / "

  #. kami menghiasi pentas ! "

  $. pelbagai ceri menghiaskan kek ! "

  %. pelbagai ceri menghiasi kek &"

  '. adik mengotori lantai !"

  PENGGUNAAN KATA SENDI 'AKAN(tiada imbuhan)

  1. menyayangi akan anaknya !"

  #. sayang akan anaknya / "

  $. sayang anaknya ! "

  %. merindui ibunya / "

  '. rindu akan anaknya / "

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  4/13

  BIL TANDAKAN () ATAU ( % ) BIL TANDAKAN ( ) ATAU ( % )

  21.

  22.

  23.

  2.

  2".

  KATA PENGUAT(kata penguat bebas ;3*3 / *33)

  1. sangat cantik &"

  #. cantik sangat / "

  $. amat kejam / "

  %. kejam amat / "

  '. bijak sungguh / "

  KATA PENGUAT + SEKALI(tidak perlu ter..., begitu dan paling)

  1. KCEE tertinggi sekali !"

  #. KCEE tertinggi /"

  $. KCEE begitu tinggi sekali / "

  %. KCEE paling tinggi sekali !"

  '. KCEE tinggi sekali / "

  KATA PENGUAT(tidak perlu kata ganda berentak)

  1. rambutnya sangat kusut-masai ! "

  #. rambutnya kusut-masai /"

  $. suasana sungguh riuh-rendah ! "

  %. suasana sungguh riuh / "

  '. keadaannya amat licin-licau ! "

  ANTARA - DI ANTARA(abstrak/bukan tempat, tempat)

  1. antara hobinya ialah melukis / "

  #. di antara hobinya ialah melukis ! "

  $. teh terletak di antara sos dan roti & "

  %. dia duduk antara :in dengan Cie !"

  '. di antara lauk kegemarannya !"

  DALAM- DI DALAM(abstrak/tidak nampak, lubang/ruang)

  1. di dalam ingatannya ! "

  #. dalam ingatannya &"

  $. di dalam bilik /"

  %. dalam mesyuarat / "

  '. di dalam hatinya ! "

  26.

  27.

  28.

  2!.

  3#.

  KERANA- OLEH SEBAB(sebab ; kata nama abstrak)

  1. :ia tidak hadir sebab sakit. ! "

  #. :ia tidak hadir oleh sebab sakit. /"

  $. :ia tidak hadir oleh kerana sakit. ! "

  %. Kerana sakit, dia tidak hadir. / "

  '. Jleh sebab sakit, dia tidak hadir. / "

  ATAS- DI ATAS(abstrak/bukan tempat, tempat)

  1. terima kasih atas pertolongan /"

  #. terima kasih di atas bantuan !"

  $. tahniah di atas kejayaan !"

  %. buku kamu ada di atas meja /"

  '. cawan itu ada atas para ! "

  DI sudah tiba, sedia ada/KE belum tiba, pergerakan/

  1. &ereka sudah sampai di &iri. /"

  #. &ereka sudah sampai ke &iri. ! "

  $. &asukkan guli di dalam balang. !"

  %. &asukkan guli ke dalam balang. &"

  '. :ia jatuh di dalam longkang. ! "

  DARI : SE ... SE- # ... #(se ... se, o ... o +mesti ulang dua kali)

  1. dari masa ke semasa ! "

  #. dari semasa ke semasa / "

  $. dari masa ke masa / "

  %. dari hari ke hari / "

  '. dari hari ke sehari !"

  DI tempat/PADA benda, anggota badan/

  1. *da setompok darah di bajunya. !"

  #. bu membalut luka pada kakinya. / "

  $. bu membalut luka di kakinya. ! "

  %. 8angan bersandar di dinding itu. ! "

  '. Kad itu tergantung pada dinding. /"

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  5/13

  BIL TANDAKAN () ATAU ( % ) BIL TANDAKAN ( ) ATAU ( % )

  31.

  32.

  33.

  3.

  3".

  KATA NAFI : TIDAK- BUKAN(kata kerja/kata adjektiH, kata nama/kata sendi)

  1. :ia bukan abang saya. / "

  #. Komputer ini bukan berat. ! "

  $. 3oalan ini bukan susah. ! "

  %. 3oalan ini tidak susah. &"

  '. 3udin tidak suka bermain hoki. /"

  KATA TANYA(kata tanya tidak boleh dalam ayat penyata)

  1. 3aya tidak tahu siapa namanya. ! "

  #. 3aya tidak tahu namanya. / "

  $. *li tidak tahu di mana dia tinggal. ! "

  %. *li tidak tahu tempat tinggalnya. &"

  '. Bila dia resah, dia bersendirian. !"

  KAH mesti ada di awal ayat/di tengah boleh, di akhir tidak perlu/

  1. 3iapakah nama saudari+ /"

  #. 3iapa nama saudari+ ! "

  $. 9ama saudari siapa+ / "

  %. 9ama saudari siapakah+ ! "

  '. 7ang manakah basikal kamu+ / "

  KATA TANYA(apa, mana, bila, siapa)

  1. :ia tak tahu apa yang silap. !"

  #. :ia tak tahu apa-apa yang silap. / "

  $. *ki tidak ke mana semalam. ! "

  %. 3ilalah ke poh bila ada masa. ! "

  '. Cim menyiasat siapa yang culas. !"

  PERKATAAN 'YANG(penggunaan yang tepat)

  1. 7ang :ipertua &P /"

  #. 7ang di-Pertua :ewan akyat / "

  $. 7ang di-Pertuan *gong /"

  %. 7ang di-Pertuan 9egeri / "

  '. 7ang di-Pertuan Besar /"

  36.

  37.

  38.

  3!.

  #.

  SRI 00 SERI(pastikan betul penggunaannya)

  1. an 3ri /"

  #. an 3eri ! "

  $. Puan 3ri / "

  %. :atoL 3eri / "

  '. :atin 3ri !"

  (. 3eri Paduka Baginda / "

  . seri muka /"

  D4050- +R050 00 R050(pastikan betul penggunaannya)

  1. Polis :iraja &alaysia / "

  #. Polis di-aja &alaysia ! "

  $. Polis di aja &alaysia !"

  HUKUM D+M(apa bendanyaatau apa barangnya)

  1. mini telekung !"

  #. sos cili / "

  $. ayam telur /"

  %. telur ayam /"

  (. telur kuning ! "

  HUKUM D+M(apa bendanyaatau apa barangnya)

  1. 3aya makan goreng pisang. !"

  #. 3aya makan pisang goreng. / "

  $. olong goreng ayam itu. /"

  %. *minah Kedai 8ahit . / "

  '. *njung 3elera estoran. /"

  ANGKA DENGAN HURUF(mesti ada tanda sempang)

  1. 14'6an !"

  #. 14'6-an / "

  $. ke#' ! "

  %. ke-#' / "

  '. ke sepuluh ! "

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  6/13

  BIL TANDAKAN () ATAU ( % ) BIL TANDAKAN ( ) ATAU ( % )

  1.

  2.

  3.

  .

  ".

  LAIN 00 LAIN+LAIN()lain digunakan di akhir ayat)

  1. masalah-masalah lain & "

  #. lain-lain masalah !"

  $. perkara-perkara lain / "

  %. lain-lain perkara ! "

  '. hal-hal lain / "

  KATA BANTU(boleh berpasangan dalam ayat)

  1. 8elo belum pernah makan petai. / "

  #. Ceong masih belum bersekolah. / "

  $. :ia masih sedang menulis surat. / "

  %. 3iti sudah pernah melawat Paris. / "

  '. Kumari sedang hendak ke pasar. / "

  'AIROND(bahasa nggeris yang diterjemahkan)

  1. alat penghawa dingin ! "

  #. alat hawa dingin ! "

  $. pendingin hawa / "

  %. penghawa dingin ! "

  '. penyaman udara / "

  AYAT SONGSANG(pendepanan Hrasa dalam ayat)

  1. &embaca buku murid itu. / "

  #. ertidur &awi di situ. / "

  $. 3ungguh besar sekolah itu. / "

  %. Ke &ekah lagi 2aji *li. / "

  '. Mntuk siapakah hadiah ini+ / "

  'RAYA + NAMA AM(satu perkataan atau dua perkataan)

  1. pasar raya / "

  #. pasaraya !"

  $. bandar raya / "

  %. pilihanraya ! "

  '. jalan raya / "

  6.

  7.

  8.

  !.

  "#.

  'RAYA + NAMA KHAS(satu perkataan atau dua perkataan)

  1. 2ari aya 2aji / "

  #. Cebuhraya Persekutuan / "

  $. Bandaraya Kuala Cumpur / "

  %. Bandar aya Kuala Cumpur !"

  '. Bandaraya poh / "

  PERKATAAN 'BAHASA(huruH kecil atau huruH besar)

  1. Bahasa &elayu / " Gmata pelajaran

  #. bahasa &elayu / " Gam / bahasa

  $. berbahasa &elayu / "

  %. berBahasa &elayu ! "

  '. nHo Bahasa ! "

  IMBUHAN 9N+ ... + & 9N+ ... $0;/orang / benda/

  1. menghadiahi *li / "

  #. menganugerahkan *li ! "

  $. menganugerahkan pingat / "

  %. menghidangkan tetamu ! "

  '. menghidangkan nasi lemak / "

  DEMI 00 UNTUK(pilih satu sahaja / tidak boleh kedua-duanya)

  1. demi ibu tersayang / "

  #. demi untuk ibu tersayang ! "

  $. untuk menjaga maruah / "

  %. demi untuk menjaga maruah ! "

  '. demi untuk ikatan kekeluargaan ! "

  SEJAK- SEMENJAK 00 DARI(penggunaan kata sendi yang tepat)

  1. sejak dari pagi tadi ! "

  #. semenjak pagi tadi / "

  $. semenjak dari lahir !"

  %. sejak lahir / "

  '. sejak dari bangku sekolah lagi / "

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  7/13

  BIL TANDAKAN () ATAU ( % )

  "1. BOLEH 0; DAPAT(keiNinan / memperoleh, guna tenaga)

  1. Kamu boleh balik setelah menyiapkan kerja itu. &"

  #. 3elepas kakinya sembuh, dia boleh menunggang basikal. ! "

  $. &uhammad edNuan boleh menjawab soalan itu dengan tepat. ! "

  %. *pabila membaca surat khabar, kita boleh mengetahui pelbagai berita. !"

  "2. PENGGUNAAN PERKATAAN 'SELAIN(selain, tidak perlu berpasangan dengan dari atau daripada)

  1. 3elain mengaji, dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. / "

  #. 3elain daripada mengaji, dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. ! "

  "3. IMBUHAN '+ ... + 0; '+ ... +0;/(boleh untuk manusia dan boleh juga untuk benda)

  1. Pingat Khidmat Eemerlang dihadiahkan kepada Puan Oatimah. /"

  #. Puan Oatimah dihadiahkan Pingat Khidmat Eemerlang. !"

  $. Puan Oatimah dihadiahi Pingat Khidmat Eemerlang. /"

  ". MEMPERISTERI berkahwin dengannya/MEMPERISTERIKAN mengahwinkan orang lain/

  1. 2aji Kamarul memperisterikan seorang gadis kampung. ! "

  #. 2aji Kamarul memperisteri seorang gadis kampung. & "

  $. 2aji Kamarul memperisterikan anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. &"

  %. 2aji Kamarul memperisteri anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. ! "

  '. 2aji Kamarul mempersuamikan anak daranya dengan seorang pemuda kampung. /"

  "". IMBUHAN '9N+ ... $0;)orang atau buat/beli untuk orang lain/

  1. 3iti 9urhaliNa membuatkan ayahnya secawan teh. / "

  #. Kakak menjahitkan ibunya sepasang baju kurung moden. / "

  $. Kakak menjahit ibunya sepasang baju kurung moden. ! "

  %. Kakak menjahit sepasang baju kurung moden untuk ibunya. /"

  "6. IMBUHAN '

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  8/13

  BIL TANDAKAN () ATAU ( % )

  "7. M9;+ = +0; tidak perlu tentang/B94 ada tentang / kata sendi/ / B94+ ... +0; tak perlu kata sendi/

  1. Eikgu 9oridah menceritakan tentang pengalamannya. ! "

  #. Eikgu 9oridah menceritakan pengalamannya. &"

  $. Eikgu 9oridah bercerita tentang pengalamannya. /"

  %. :ia sentiasa memikirkan masalah dirinya. / "

  '. 2ambali sentiasa berHikir masalah dirinya. ! "

  "8. DARIPADA ... KEPADA perbeNaan/DARI ... KE masa, jarak, tempat/

  1. &arkah Bahasa &elayunya telah meningkat dari 06 ke 46. ! "

  #. 2arga minyak petrol telah naik daripada &1.66 kepada &1.$6 seliter. / "

  $. 8arak dari apah ke 3lim iQer ialah '6 kilometer. & "

  "!. KE ... KE / UNTUK ... UNTUK / DI ... DI(diulang dua kali dalam ayat)

  1. 3aya tidak tahu sama ada dia ke poh atau ke 8ohor. &"

  #. 2adiah ini adalah untuk ibu bukan ayah. ! "

  $. Kami tidak pasti sama ada kakak kamu ada di kantin atau perpustakaan. !"

  6#. PENGGUNAAN SINGKATAN HURUF(singkatan yang memberi makna tertentu)

  1. 7*B &enteri Besar Perak melawat tapak industri kecil. & "

  #. 7. *. B. &enteri Besar Perak melawat tapak industri kecil. ! "

  $. :ia mengajar di 3ek. Keb. asek :ermawan, poh. ! "

  %. :ia mengajar di 3ekolah Kebangsaan asek :ermawan, poh. / "

  '. :ia mengajar di 3K asek :ermawan, poh. / "

  (. Pameran kraH tangan itu dirasmikan oleh 7B *dun &anjoi. ! ". Pameran kraH tangan itu dirasmikan oleh 7B *:M9 &anjoi. / "

  0. Pameran kraH tangan itu dirasmikan oleh 7. B. *:M9 &anjoi. ! "

  61. PENGGUNAAN ABJAD DALAM AYAT (nombor dalam ayat perlu ditulis dalam bentuk ejaankecuali tahun, wang, alamat ...)

  1. :ia mempunyai # orang adik perempuan yang masih belum bersekolah. ! "

  #. ahim dilahirkan pada tahun 14'' di Kampung Padang erap. /"

  $. Foraimi mengeluarkan wang sebanyak $'6.66 dari Bank slam. /"%. :i dalam bakul rotan itu terdapat sepuluh biji durian. /"

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  9/13

  BIL TANDAKAN () ATAU ( % )

  62. SEMENTARA baharu melakukan satu perbuatan/MANAKALA telah melakukan dua perbuatan/

  1. bu menanak nasi sementara kakak saya menyiang ikan. ! "

  #. bu menanak nasi manakala kakak saya menyiang ikan. / "

  $. &ereka menanam jagung manakala menunggu padi masak. !"

  %. 3ementara menunggu bapanya pulang, *Nmi membaca buku. &"

  63. KATA PEMERI adalah, ialah/adalah> kata sendi, kata adjektiH//ialah> kata nama, kata kerja/adalah> tidak boleh diletakkan di permulaan ayat, berpasangan dangan K39/kata hubung"idak digalakkan kata pemeri dalam ayat ringkas"

  1. &uhammad amli adalah abang saya. !"

  #. 2obi saya adalah bermain badminton. !"

  $. ombongan itu adalah dari negara 8epun. / "

  %. Jrang yang sedang menjinjing komputer riba itu ialah abang saya. & "

  '. Punca pencemaran adalah seperti pembuangan sisa toksik oleh pihak kilang. &"

  6. KATA GANTI NAMA GELARAN/('ia dan )dia digunakan untuk orang sahaja)

  1. 3aya ada seekor kucing. a bernama 3i Eomel. ! "

  #. 3aya ada seekor kucing yang bernama 3i Eomel. / "

  $. Kamus itu sangat mahal. a berharga &(6.66 sahaja. ! "

  %. Bersikap rajin amat penting kerana ianya menjamin kejayaan. ! "

  BIL MAKLUMAT

  6".KATA HUBUNG

  walaupun sungguhpun kendatipun meskipun adapunlagipun mahupun ataupun biarpun kalaupunsekalipun andaipun bagaimanapun apabila barangkali

  kadangkala manakala apakala padahal walhaldarihal walau bagaimanapun

  BIL MAKLUMAT BIL MAKLUMAT

  66 PERKATAAN YANG SAMA MAKSUD

  sejak semenjaksentiasa senantiasadepan hadapanbaru baharubelakangan kebelakangan

  esok besoksaja sahajabanyak ramaipelbagai berbagai-bagai

  67 KATA MAJMUK

  antarabangsa pesuruhjayabumiputera setiausahajawatankuasa sukarelakakitangan suruhanjayawarganegara tanggungjawab

  olahraga matahariberitahu kerjasamatandatangan atur caraubah suai urus setia

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  10/13

  BIL KLAUSA & FRASA & AYATBETUL &SALAH

  PEMBETULAN

  1. adalah dengan ini dimaklumkan /

  2. agar tidak membuat bising ! agar tidak berbuat bising

  3. antara mereka yang hadir /

  . atas perhatian ibu bapa /

  ". banyak penduduk yang hadir /

  6. beberapa biji jerawat membarisi pipinya /

  7. berbagai masalah !berbagai-bagai masalah /pelbagai masalah

  8. bertahun-tahun dia merantau /

  !. bila ada masa lapang ! bila-bila ada masa lapang

  1#. buku aturcara sukan ! buku atur cara sukan

  11. buku aturcara sukan tahunan ! buku atur cara sukan tahunan

  12. dalam pengetahuan saya /

  13. dari masa ke semasa !dari masa ke masa/dari semasa ke semasa

  1. daun-daun berguguran ! daun berguguran

  1". di antara hobinya ialah memancing !antara hobinya ialahmemancing

  16. di gerainya ada menjual kad teleHon

  17. di waktu lapang ! pada waktu lapang

  18. dia benar nakal ! dia nakal benar

  1!. dia menyesali tindakan kawannya /

  2#. dua setengah jam ! dua jam setengah

  21. 2alimah jururawat /

  22. hobi ibu ialah menanam bunga /

  23. 8abatan P2C*9 ! 8abatan Perhilitan

  2. jam lima petang ! pukul lima petang

  2". kereta itu dipandu oleh saya ! kereta itu saya pandu

  26. kerja-kerja pedalaman parit ! kerja-kerja pendalaman parit

  27. ladang tebunya betul luas ! ladang tebunya luas betul

  28. makan kuih karipap lagi /

  2!. membincangkan tentang ! berbincang tentang

  3#. memperlebarkan jalan !memperlebar / melebarkanjalan

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  11/13

  BIL KLAUSA & FRASA & AYAT BETUL & SALAH PEMBETULAN

  31. mencolok mata /

  32. menemui dompet ! menemukan dompet

  33. mengehendaki sebuah rumah banglo !menghendaki sebuah rumah

  banglo

  3. menghadiahkan anaknya ! menghadiahi anaknya

  3". menghadkan jumlah perkataan !mengehadkan jumlahperkataan

  36. menternak telur ayam ! menternak ayam telur

  37. merasa teramat sedih ! berasa teramat sedih

  38. mesyuarat agong ! mesyuarat agung

  3!. mini konsert *stro ! konsert mini *3J

  #. mohon restu *llah 3D /

  1. oleh kerana ! oleh sebab / kerana

  2. paling peramah sekali !paling peramah / peramahsekali

  3. para dermawan sekalian ! para dermawan

  . pengantin baru G / pengantin baru / baharu". penyalah gunaan dadah ! penyalahgunaan dadah

  6. projek jalan tar mini ! projek mini jalan tar

  7. rampasan mercun terbesar /

  8. rumah orang tua-tua ! rumah orang-orang tua

  !. saling bantu-membantu ! saling membantu

  "#. sambalewa G / sambalewa/ sambil lewa"1. sangat cantik sekali /

  "2. sayangkan kamu ! sayang akan kamu

  "3. sedang ditemu bual oleh wartawan /

  ". sekaki bunga /

  "". selekoh amat berbahaya ! selekoh berbahaya

  "6. sudah boleh menunggang basikal !sudah dapat menunggangbasikal

  "7. sungai itu terpanjang /

  "8. tempuh seminggu ! tempoh seminggu

  "!. terlalu amat indah ! terlalu indah

  6#. turun ke bawah ! turun

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  12/13

  BIL KLAUSA & FRASA & AYAT BETUL & SALAH

  61. *ntara acara yang dipertandingkan ialah mewarna dan melukis poster. /

  62. *pa pun yang terjadi dalam keluarganya, jangan kamu campur tangan. !

  63. *yah telah menggali di belakang rumah sebuah perigi batu. !

  6. Baju kurung moden yang berwarna jingga itu bagi kakak long saya. !

  6". Bapa Khamarrul ialah @uru Besar di 3K 3eri 3etia, eluk ntan. /

  66. Bapa membeli goreng pisang yang masih panas di gerai Pak &ail. !

  67. Benar tepat jawapan tatabahasa yang diberikan oleh murid itu. !

  68. Earta Penulisan Bahasa &elayu MP3 itu terletak atas meja Eikgu *li. !

  6!. Eik 9urul 2usna membeli sehelai telekung mini di pasar malam. /

  7#. :atin 3uraya berhasrat memperluas perniagaannya ke &alaysia imur. !

  71. :i Naman ini, kereta sudah menjadi satu daripada keperluan harian. !

  72. mak menyuruh kakak memasukkan sedikit cili sos ke dalam gulai itu. !

  73. ncik &utu bekerja di stet &ini Mlu Bernam sejak tahun lepas. /

  7. @uru Besar berterima kasih di atas pandangan guru-gurunya. !

  7". Kata MstaN shak kepada anak muridnya, )7ang kekal cuma *llah. /

  76. Kawasan pedalaman itu akan dimajukan oleh Kerajaan 9egeri Perak. !

  77. Kedua pengantin itu berseri-seri semasa bersanding di atas pelamin. !

  78. Kejayaan cemerlang yang diperolehi &ustaHa kerana usaha gigihnya. !

  7!. Cain-lain perkara turut dibincangkan dalam mesyuarat [email protected] itu. !

  8#. &ak Eik &ariam menghidangi tetamunya sepinggan kuih seri muka. /

  81. &akanlah ikan kerana ikan mengandungi Nat dan protein yang banyak. /

  82. Pemandu muda itu menaHikan dia memotong garisan berkembar. !

  83. Pertandingan catur itu hanya terbuka kepada ahli kelab itu sahaja. /

  8. Puan Kamariah membeli sebiji kek berperisa coklat di pasar malam. /

  8". 3eekor lembaga putih pernah dilihat olehnya di teratak usang itu. !

  86. 3emenjak dari hari itu, abangnya tidak pernah lagi datang ke sini. !

  87. 3etengah murid tidak tahu membahagi-bahagikan masa dengan baik. !

  88. 3etiap pagi dia bersarapan dua biji telur ayam masak separuh. !

  8!. 3iapatah yang suka membuang sampah sarap di kawasan ini. !

  !#. 3iti 9urhaliNa mempunyai peminat yang ramai di seluruh negara. /

 • 7/25/2019 Jawapan Tatabahasa

  13/13