Tatabahasa YOGIS

Embed Size (px)

Text of Tatabahasa YOGIS

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  1/16

  Tatabahasa

  KATA BILANGAN1. Perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.2. Kata bilangan ada tujuh jenis, iaitu:

  Jenis Kata Bilangan contohnya

  kata bilangan tentu satu, dua, tiga, dan seterusnya

  kata bilangan talk tentu beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengahsetengah, dan sebagainya

  kata bilangan pecahan suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya

  kata bilangan pisahan setiap dan tiaptiap

  kata bilangan himpunan keduadua, ketigatiga, berpuluhpuluh, bermingguminggu, berbulanbulan, ribuan, dan sebagainya

  kata bilangan tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya

  kata bilangan tanya Berapa

  Jenis Kata Bilangan contoh

  Kata bilangan himpunan1. !enunjukkan bilangan yang tertentu.2. Boleh diikuti dengan penjodoh bilangan.". !enunjukkan sesuatu bilangan secarahimpunan.

  1. satu,dua tiga, sepuluh2. #ua ekor kambing.". keempatempat, berpuluhpuluh, berjutajuta,berabadabad$. Kebun Pak %bu menghasilkan berbakulbakuldurian setiap tahun.

  Kata bilangan tak tentu1. !enunjukan bilangan yang tidak tentu.

  1. segala, semua, para, beberapa, seluruh2. &egala maklumat akan dikumpulkan.

  Kata bilangan tingkat1. menunjukkan giliran atau urutan dalamsesuatu jumlah.

  1. pertama, kedua, ketiga2. %bu mendapat tempat ketiga sahaja dalamperaduan melukis.

  Kata bilangan pecahan1. !enunjukkan bilangan berbentuk pecahan.

  1. setengah. sepertiga, dua pertiga, seratusperatus2. 'anya sepertiga ibu bapa murid Tahun (namyang hadir ke majlis itu.

  Kata bilangan pisahan 1. !asingmasing, tiaptiap, setiap2. &etiap orang dikehendaki membayar yuransekolah dengan segera.

  KATA TANYA1. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu.2.Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayatayat tanya.". Kata tanya mesti diikuti oleh partikel )kah* apabila digunakan di a+al ayat tanya.$. Kata tanya boleh +ujud di a+al, di akhir atau di tengah ayat. Partikel )kah* tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat.

  contoha. %pakah benda itu -b. Buku siapakah ini -

  kenapa Kenapakah %hmad gagal dalam ujian itu -

  bila Bilakah a+ak akan memulangkan buku saya -

  siapa (ngkau ini siapa -

  mengapa !engapakah baju a+ak ini basah -

  apa %pakah nama binatang itu -

  bagaimana Bagaimanakah rupa hantu -

  berapa #i dalam kelas itu ada berapa orang murid

  lelaki -mana elayan itu dari mana -

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  2/16

  K%T% '/B/0

  1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan

  perkataan dengan perkataan

  rangkai kata dengan rangkai kata

  ayat dengan ayat.2. Kata hubung terbahagi kepada tiga,iaitu:

  a a kata hubung gabungan,b b kata hubung pancangan,c c kata hubung berpasangan.d

  ". 3ontoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan serta penggunaannya adalahseperti yang berikut:

  Kata 'ubung Tunggal

  3ontoh %yat 3ontoh

  agar &aya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.

  apabila !ukanya pucat apabila disoal.

  atau %+ak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.

  baha+a Kami yakin baha+a yang dikatakannya itu benar.

  dan 4eela dan &iu 4an berjiran.

  hingga %yah dan ka+annya berbual hingga larut malam.

  Jika &aya berpayung jika hujan.

  Jikalau Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan.

  kecuali &emua murid adir kecuali 0opal.

  kerana %ini menangis kerana terlalu sedih.

  lalu Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.

  manakala Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.

  sambil 5ali6ah bernyanyi sambil menari.

  serta 5ahid serta abangnya menonton +ayang.

  semenjak &aya berka+an dengannya semenjak kecil.

  sementara Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.

  sungguhpun

  &ungguhpun buta, orang 7tu mampu berdikari.

  supaya Belajarlah bersungguhsungguh supaya pandai.

  +alaupun 8alaupun letih, diselesaikannya jugs kerja 7t/.

  tetapi Badannya besar tetapi penakut.

  Kata 'ubung Berpasangan

  3ontoh %yat 3ontoh

  Baik mahupun Baik lelaki mahupun peremp/an lamasama bergotong r9y9ngmembersihkan balai rays itu.

  Baik baik Baik #aud balk adiknya samasama pintar.

  bukan sahaja malah uad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.entah entah Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak.

  Jangan ; pun Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada.

  Kian ; kian Kian lama kian banyak orang yang ke sana.

  &ama ada ; ataupun 0uru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke&ekolah.

  sedangkan...inikanpula

  &edangkan 0unung Kinabalu terdaki olehnya inikan pulaBukit 4arut.

  semakin...semakin (ncik 'usin semakin kaya semakin pemurah.

  sungguhpun...tetapi &ungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari.

  +alaupun...namun 8alaupun cacat namun 0uan rajin berusaha.

  2. 3ontoh kata hubung dalam bentuk %kar

  #an hingga 4alu ketika

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  3/16

  #engan yang tetapi jika

  Kerana serta kalau kemudian

  demikian +alhal +alau agar

  atau demi supaya

  ". 3ontoh kata hubung dalam bentuk terbitan.semasa sementara seharusnya andaikata

  semoga seketika sebaliknya sedangkan

  setelah sesungguhnya +alaupun itupun

  se+aktu seandainya meskipun sekali

  2. %duh, besarnya rumahmu>

  aduhai untuk menyatakan perasaansedih

  %duhai, malang sungguh nasibku>

  ah untuk menyatakan tidaksetujuatau menolak sesuatu

  1. %h, says tetap tidak mengakubersalah>2. %h, alasan itu tidak dapatkuterima>

  amboi?+ah untuk menyatakan perasaanhairan atau kagum

  1. %mboi, mahal betul kereta itu>2. 8ah, berani betul budak itu>

  cis?cih untuk menyatakan perasaanmarsh dan bend

  1. 3is, berani dia menentangku>2. 3ih, mereka tidak kenal siapa %d

  eh untuk menyatakan perasaanhairan atau terkejut

  1. (h, kamu sudah sampai>2. (h, tadi dia ads di sini>

  hai untuk menegur seseorangatau menarik perhatian

  1. 'ai, diamlah sikit>2. 'ai, sudah lama kits tidakbertemu>

  3ontoh lain kata seru dan ayat

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  4/16

  Kata &eru maksud 3ontoh ayat

  +ahai menyatakanperasaan sayangatau merayu

  8ahai adik ku sayang >

  amboi menunjukkanperasaan kagum

  %mboi, tingginya bangunan K433 ini >

  hai 'ai, ke mana kamu menghilang selama ini >

  nah ah, terimalah habuanmu >

  aduh perasaan sakit %duh, sakitnya tanganku ini >

  +ah perasaan hairan 8an, cantiknya merak ini >

  ceh 3eh, usah membantah katakataku ini >

  bedebah marah Bedebah, berani engkau berkata begitukepadaku >

  cis marah atau jijik 3is, a+ak rupanya yang menjadi batu api >

  oh terkejut hairan,gembira ataumengharap

  @h, itu rupanya rumah kamu >@h, Tuhan, ampunilah dosadosaku >

  eh hairan (h, bila ia terjadi >

  syabas gembira, puas,memuji atau ucaptahniah

  &yabas, a+ak berjaya juga akhirnya >

  alahai menghina %lahai, itu pun a+ak tak boleh buat >

  alamak terkejut %lamak, sudah pukul A.99 pagi >

  ha hairan 'a, budak itu yang menang >

  a%llah terkejut a%llah, apa akan berlaku nanti >

  !asya %llah hairan atau marah !asya%llah, sanggup dia melakukan perbuatanbiadap itu >

  K%T% 0%#%

  1. Kata 0andaan ialah satu proses pengulangan perkataan.2. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau

  seluruhnya.". Proses pengulangan ini berlaku pada seluruh perkataan ataupun pada bahagianbahagian

  tertentu dalam perkataan tersebut. Kata ganda terdiri daripada: a kata ganda seluruhC b kata ganda semuC c kata ganda separaC d kata ganda bersajak atau berimaC e kata ganda berimbuhan.

  ". Terdapat empat jenis kata 0andaan iaitu :a. 0andaan &eluruh Katab. 0andaan &epara ? &eparuhc. 0andaan Beriramad. 0andaan !enyaling

  0andaan &eluruh Kata

  1. 0andaan berlaku pada seluruh perkataan tersebut tanpa ada perubahan.1. Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya.2. Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang .". Kata ganda seluruh terdiri daripada kata nama, kata adjekti6, kata kerja, Jan kataketerangan.

  2.3ontoh :

  0andaan kata nama 0andaan Kata kerja 0andaan %djekti6 ?si6at

  bukubukulembulembumuridmuridka+anka+an

  baringbaringpandangpandangjalanjalanusikusik

  manismanisbesarbesara+ala+albulatbulat

  alatalat, a+ala+al ,balkbalk, benarbenar, besarbesar, budakbudak, cacingcacing ,cepatcepat,keretakereta ,la=atla=at,dan lainlain.

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  5/16

  1. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakansamaada sebahagian atau seluruhnya.2. Kata ganda terdiri daripada: a kata ganda seluruhC b kata ganda semuC c kata ganda separaC

  d kata ganda bersajak atau berimaC e kata ganda berimbuhan.

  1 Kata 0anda &eluruh

  1. Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya.2. Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang .". Kata ganda seluruh terdiri daripada kata nama, kata adjekti6, kata kerja, dan kataketerangan.

  &enarai Kata 0anda &eluruhalatalat,a+ala+al,benarbenar,besarbesar,

  budakbudak,cacingcacing , dan lainlain

  2 Kata 0anda &emu1. Kata ganda semu ialah kata ganda yang terbentuk daripada kata yang digandakanseluruhnya dan diberi tanda sempang.Kata ganda semu mempunyai makna yang khusus.". Kata ganda semu terdiri daripada kata name.

  &enarai Kata 0anda &emukudakuda,kupukupu,

  kurakura,labahlabah,layanglayang,oleholeh,ondeonde, dan lainlain

  " Kata 0anda &epara

  1. Kata ganda separa terbentuk apabila sebahagian daripada kata saja yang digandakan.&enarai Kata 0anda Bersajak?Berima2. &emua kata ganda separa terdiri daripada kata nama.

  &enarai Kata 0anda &eparabeba+angbebenangbebudakcecairdedaludedaundeda+aigegendanggegulijejarijejarum jejentik kekabu kekisikekunci kekuda lelakilelangitlelayang pepejal pepijat pepenjur u rerambut sesiku sesungut tetamu tetangga

  $ Kata 0anda Bersajak?Berima

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  6/16

  1. Kata ganda bersajak atau berima ialah kata ganda yang mengalami persamaan ataupenyesuaian bunyi rima di pangkal, di hujung, atau seluruhnya apabila digandakan.3ontohnya:a persamaan bunyi di pangkal: lalulalang, belibelah, dentamdentum, dan sebagainya.persamaan bunyi di hujung:

  karutmarut, ceraiberai, calarbalar, dan sebagainya.penyesuaian bunyi seluruhnya: compangcamping, dolakdalik, huyunghayang, dan sebagainya.

  Persamaan Bunyidi Pangkal

  Persamaan Bunyidi 'ujung

  Penyesuaian Bunyi&eluruhnya

  batubatan anakpinak bolakbatik belibelah calarbalar compangcampingbengkangbengkok ceraiberai dolakdalik coratcoret comotmomot gopohgapahdegapdegup gotongroyong gunungganangdentamdentum karutmarut harubirudesasJesus kayaraya huruharagembargembur kuihmuih huyunghayang

  gerakgeri pindahrandah kacaubilau

  0andaan &epara &eparuh

  1. 0andaan separa dibina dengan cara memendekkan atau menyingkirkan bahagian perkataanasalnya.2. 'anya diambil hujung perkataan itu.3ontohnya :

  lelaki bebola lelabah Pepohon jejari

  kekuda jejentik kekabu #edaun kekisi

  0andaan Berirama

  1. 0andaan Berirama dibina dengan menambahkan perkataan yang lain bunyinya kepada

  perkataan asal.2. Berlaku perubahan ejaan dan bunyi perkataan asalnya.3ontoh :

  laukpauk batubata saudaramara bukitbukau kacaubilau

  tungganglanggang

  tanahtanih semaksamun bengkangbengkok gelapgelita

  0andaan !enyalin

  1. 0andaan !enyalin dibina dengan mengekalkan kata dasarnya tetapi diikuti dengan kataberimbuhan.2. Perkataan keduanya ditambah me

  contoh :

  tahumenahu tolongmenolong jahitmenjahit tarikmenarik kejarmengejar

  sulammenyulam ta+armena+ar katamengata sepakmenyepak karangmengarang

  tarimenari tangismenangis rampasmerampas tumbukmenumbuk simpanmenyimpan

  KATA KERJAKata kerja terbahagi kepada :%. Kata Kerja Transiti6 Perbuatan !elampau B. Kata Kerja Tak Transiti6 Perbuatan tidak !elampau

  %. Kata Kerja Transiti6

  1. Kata Kerja Transit6 ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada bendalain.Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut objek .2. %yat ini mesti ada peyambutnya objek

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  7/16

  ". Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan )me) sama ada sebagai a+alan atau sebahagiandaripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki,mempersilakan.

  1. Kata kerja transiti6 ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek, iaitu kata nama.3ontohnya: %tan mendengar radio. mendengar ialah kata kerja

  transiti6 radio ialah objek kata namaKata kerja transiti6 menggunakan imbuhan men, men ...i, men ...kan, memper, memper...i, danmemper...kan. 3ontohnya:

  3ontoh ayat :

  1. Kucing itu menangkap seekor burung.2. perempuan itu menjual sayur.". Bapa sedang menulis surat.

  #alam ayat pertama Kucing ialah pembuat, menangkap ialah perbuatan melampau dan seekorburung ialah benda yang kena buat atau penyambut.#alam ayat kedua Perempuan ialah pembuat, menjual ialah perbuatan melampau dan sayur ialahbenda yang kena buat atau penyambut.

  #alam ayat ketiga Bapa ialah pembuat, menulis ialah perbuatan melampau dan surat ialah bendayang kena buatatau penyambut.

  a Pak %bu menjala ikan.b @rang ramai diminta menjauhi ka+asan itu.c DKita tidak harus membiarkan perkara ini berterusan,D kata ketua kampung.d Jangan suka memperdaya orang yang bodoh.e /ntuk memperbaiki mutu lakonan anda perlu selalu berlatih.6 Pihak polls mempertemukan ibu itu dengan anaknya.

  &ubjek pembuat Kata kerja transiti6 penyambut @bjek

  #ia suka membaca buku

  Jamilah memukul seekor ular%bidin menjual kuihmuih

  Eamli berjalan ke sekolah

  Kereta itu melanggar seekor lembu

  B. Kata Kerja Tak Transiti6Kata kerja tak transiti6 ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diripembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. @leh itu ia tidak mempunyai penyambut.

  3ontohnya :

  1. !ereka berjalan pada hari cuti.2. %njing itu sedang tidur.". 'ujan turun dengan lebatnya semalam.

  #alam ayat pertama !ereka melakukan berjalan, tidak kepada benda lain.#alam ayat kedua %njing melakukan tidur, tidak kepada benda lain.#alam ayat ketiga 'ujan melakukan turun, tidak kepada benda lain.

  &ubjek pembuat Kata kerja tak Transiti6 keterangan

  Kami mandi di tasek itu.

  #ia senyum semasa berjalan

  &aya menyanyi dengan kuat'assan berjalan ke sekolah

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  8/16

  F.1 Kata Kerja Tak Transiti61. Kata kerja tak transiti6 ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat, yakni tidakmemerlukan objek lagi.2. Kata kerja tak transiti6 ada yang berbentuk asal dan ada yang berimbuhan ber, men,ter, ber... an,dan ber...kan. 3ontohnya: a EaGi belum datang lagi. b !uridmurid sedang belajar. c &ungai

  itu mengalir deras.

  Peringatan

  Tiaptiap kata kerja tak transiti6 boleh dijadikan kata kerja transiti6 dengan menambah )kan* atau )7*di hujungnya.3ontoh ayat:

  1. !ereka menjalankan jentera itu.2. (mak sedang menidurkan adik.". Pekerja itu menurunkan barangbarang dari atas lori.$. 'alim mengikuti perbualan mereka.. &aya sudahi syarahan saya ini dengan ucapan salam.

  F." Kata Kerja Pasi61. Kata kerja pasi6 ialah kata kerja yang berasal daripada kata kerja transiti6 tetapi yangtidak bera+alan men. 3ontohnya: angkat, atasi, berikan, percepat, pelajari, persilakan, dansebagainya.2. %da tiga jenis kata kerja pasi6. a kata kerja pasi6 diri pertama b kata kerja pasi6 dirikedua c kata kerja pasi6 diri ketiga". Kata kerja pasi6 diri pertama ialah kata kerja pasi6 yang berimbuhan ku. 3ontohnya:kuangkat, kuatasi, kuberikan, kupercepat, kupelajari, dan kupersilakan.$. Kata kerja pasi6 diri kedua ialah yang berimbuhan kau. 3ontohnya: kauangkat, kauatasi,kauberikan, kaupercepat, kaupelajari, dan kaupersilakan. Kata kerja pasi6 diri ketiga ialah yang berimbuhan di. 3ontohnya: diangkat, diatasi,diberikan, dipercepat, dipelajari, dan dipersilakan

  Murid-murid Tahun 4 Mutiara,Baca nta t!ntan" #!n$dh Bi%an"an di &a'ah dan $a'a& (a%an )an" di&!ri.

  NOTA: PENJODOH BILANGAN

  1. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan

  kata bilangan.

  2. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentulkan sesuatu benda

  mengikut bentuk, rupa, saiz, dan sebagainya.3. Yang berikut ialah beberapa contoh penjodoh bilangan serta

  penggunaannya.

  Penjodoh Bilangan Penggunaan

  baris Untuk benda yang bersusun atau

  orang yang beratur seperti kedai,

  pokok, orang dan sebagainya

  batang Untuk benda yang panjang seperti

  kayu, pokok, sungai, pen, dan

  sebagainya

  biji Untuk benda yang kecil-kecil sepertitelur, manik, buah-buahan, dan

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  9/16

  sebagainya

  cucuk Untuk benda-benda yang dicucuk

  seperti sate, buah-buahan, dan

  sebagainya

  das Untuk bunyi tembakan senapang atau

  meriamekor Untuk haian sepeti kucing, monyet,

  lembu, dan sebagainya

  gugus Untuk pulau atau buah-buahan seperti

  anggur, rambutan, dan sebagainya

  ikat Untuk benda-benda yang diikat

  seperti kayau, buah-buahan, sayur-

  sayuran, dan sebagainya

  jambak Untuk benda yang dalam bentuk

  karangan atau berangkai-rangkai

  seperi bunga, anak kunci, buah-

  buahan, dan sebagainya

  keping Untuk benda yang nipis dan pipih

  seperti roti, papan, gambar, dan

  sebagainya

  ketul Untuk benda-benda yang berketul dan

  padu seperti batu, ais, arang, dan

  sebagainya

  laras Untuk senjata api seperti senapang,

  meriam, dan sebagainya

  lembar Untuk benda yang panjang dan halus

  seperti benang, tali, dan sebagainyapasang Untuk benda-benda yang berpasangan

  seperti baju, anting-anting, kasut, dan

  sebagainya

  sikat Untuk pisang

  ulas Untuk isi buah seperti durian,

  cempedak, nangka, dan sebagainya

  utas Untuk benda yang panjang dan dapat

  digulung seperti rantai, daai, tali,

  dan sebagainya

  Tip

  Contoh Kesalahan Dala Penggunaan Penjodoh Bilangan:

  1. !a" Setiap orang pesertadikehendaki mematuhi

  peraturan yang telah ditetapkan. !salah"

  !b" Setiap pesertadikehendaki mematuhi

  peraturan yang telah ditetapkan. !betul"

  Penjelasan# $da kalanya penjodoh bilangan tidak

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  10/16

  digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.

  2. !a" %ncik &kmal telah memberikansebuah pendapat

  yang bernas. !salah"

  !b" %ncik &kmal telah memberikanpendapatyang

  bernas. !betul"

  Penjelasan# Penjodoh bilangan tidak diperlukan

  untuk menghitung kata nama abstrak.

  3. !a" $yu memetiksejambak bungalalu disematkan

  di rambutnya. !salah"

  !b" $yu memetiksekuntum bungalalu disematkan di

  rambutnya. !betul"

  Penjelasan# Penjodoh bilangan perlu digunakan

  bersesuaian dengan konteks ayat.

  Pilih ja!apan "ang paling sesuai untu# engisi tepat #osong dala a"at$a"at %e&i#ut'

  1 Untuk memagari kebunnya, Pak 'ik (ashid telah membeli beratus-ratus

  )))))))))) kaat berduri.

  $ utas

  * gulung

  ' gelung+ bidang

  2 )))))))))) bunga kenanga terselit pada sanggul oia

  $ ejambak

  * ekuntum

  ' ejambangan

  + ebatang

  3 apu tangan itu dijahit dengan se )))))))))) benang.

  $ utas

  * untai' gulung

  + lembar

  /0asukkan se )))))))))) garam ke dalam lauk itu,/ kata 0ak 'ik almah kepada amilah.

  $ cuit

  * cubit

  ' colet

  + genggam

  )))))))))) aan mendung berarak ditiup angin ke arah utara.

  $ egugus* ekelompok

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  11/16

  ' ehamparan

  + ekumpulan

  *eberapa )))))))))) pulau yang indah terdapat di Phuket, 4hailand.

  $ kelompok

  * tompok' buah

  + biji

  5 e )))))))))) kata pun tidak tertulis alaupun sudah dua jam dia menghadap meja tulisnya.

  $ patah

  * potong

  ' cebis

  + untai

  6 $yah membeli dua )))))))))) durian di pasar.

  $ biji* ulas

  ' buah

  + buku

  7 8akak menggunakan se )))))))))) kain sebagai pembalut luka pada jarinya.

  $ cebis

  * bentuk

  ' lembar

  + cucuk

  19 Polis melepaskan lima )))))))))) tembakan ke arah perompak itu.

  $ butir

  * das

  ' biji

  + pucuk

  11 *uku itu berharga dua belas ringgit se )))))))))) .

  $ papan

  * keping

  ' naskhah

  + rangkap

  12 *eliau memulakan ucapannya dengan se )))))))))) pantun.$ baris

  * patah

  ' rangkap

  + buah

  (oalan )* Be&dasaan Ga%a& )'

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  12/16

  :ambar 1

  13 $yah membeli beberapa )))))))))) petai di gerai itu.

  $ gelung

  * papan

  ' mata

  + biji

  1 *eberapa )))))))))) rokok bertaburan di lantai.

  $ puntung

  * berkas

  ' kotak

  + pucuk

  1 0azirah membeli sebatang tebu dan memotongnya agar setiap adiknya

  mendapat )))))))))) .

  $ sebiji

  * seruas

  ' sehiris

  + seketul

  1 Pak 'ik Yuso mempunyai beberapa )))))))))) rumah sea di 8ampung ungai 8ota.

  $ pintu

  * papan' bidang

  + rangkai

  15 Pemuda itu telah menjumpai )))))))))) kunci seaktu dalam perjalanan ke perhentian bas.

  $ seutas

  * sebilah

  ' sejambak

  + serumpun

  (oalan )+ Be&dasaan Ga%a& ,

  http://1.bp.blogspot.com/-qSDqs1ojfIk/T3ftQy6rRzI/AAAAAAAAAFk/qOspIfpliHE/s1600/PETAI.jpg
 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  13/16

  :ambar 2

  16 *eberapa )))))))))) mutiara diletakkan pada kalung emas itu untuk

  mencantikkannya.$ ulas

  * butir

  ' keping

  + potong

  17 $yah memasukkan )))))))))) ilem ke dalam kameranya.

  $ segulung

  * segelung

  ' sekajang

  + sebuah

  29 Pemuda itu membeli )))))))))) surat khabar mingguan di kedai $li.

  $ sekeping

  * selembar

  ' senaskhah

  + sehelai

  21 /4olong belikan saya se )))))))))) pisang dan se )))))))))) rambutan di gerai buah-

  buahan itu,/ pesan ibu kepada ayah.

  $ biji ... buah

  * sisir ... ikat

  ' tandan ... gugus

  + sikat.....longgok

  22 /;etakkan lima )))))))))) mangkuk dan beberapa )))))))))) camca di atas meja itu,/ kata

  'he

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  14/16

  ' jambak ... deret

  + jambangan ... buah

  2 Pak 'ik $ziz ke hutan dengan membaa )))))))))) parang dan

  )))))))))) tali untuk mencari rotan.

  $ sebentuk ... selembar* sebatang ... segelung

  ' selaras ... segulung

  + sebilah ... seutas

  2 =aemah mengambil )))))))))) isi ikan terubuk bakar yang masih panas itu.

  $ seekor

  * secubit

  ' seketul

  + segenggam

  2 $yah membelikan adik )))))))))) langsat dan )))))))))) rambutan.$ segugus ... setangkai

  * segugus ... seikat

  ' sebiji ... selonggok

  + setangkai ... segugus

  25 $tikah menghadiahi gurunya )))))))))) bunga dan )))))))))) pena.

  $ sekuntum ..... sebilah

  * sejambangan ..... seberkas

  ' setangkai ..... sepucuk

  + sejambak ..... sebatang

  26 Polis telah melepaskan beberapa )))))))))) tembakan dengan

  menggunakan lima ))))))))) riel 01.

  $ butir ..... pucuk

  * das ..... laras

  ' biji ..... batang

  + laras ..... das

  27 8akak membeli )))))))))) kain songket dan )))))))))) tikar di 8edai

  Payang.

  $ sehelai ..... segulung

  * secarik ..... segelung

  ' secebis ..... sehamparan+ sehelai ..... sebidang

  39 +ia mengutip beberapa )))))))))) batu lalu membaling ke arah )))))))))) burung ciak

  itu.

  $ genggam ..... segerombolan

  * batang ..... sekumpulan

  ' ketul ..... sekaan

  + kepal ..... seekor

  31 )))))))))) senapang dan beberapa )))))))))) peluru telah dijumpai di tepi

  bangunan itu.$ ebatang ..... biji

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  15/16

  * edas ..... buah

  ' elaras ..... butir

  + ekaki ..... butir

  32 *erapa harga )))))))))) ikan dan )))))))))) sayur sai ini>

  $ sebakul ..... seberkas* selonggok ..... seikat

  ' seberkas ..... seikat

  + sekaan ..... segulung

  33 Untuk memasak gulai itu, kita perlu memasukkan )))))))))) asam gelugur dan beberapa

  )))))))))) baang merah.

  $ sepotong ?.. biji

  * sehiris ?.. ulas

  ' seketul ?.. biji

  + sekeping ?.. biji

  3 etiap kali ayah pulang dari kampung, dia akan memuatkan keretanya dengan beberapa

  )))))))))) rambutan serta beberapa )))))))))) kelapa.

  $ ulas ?.. sikat

  * biji ?.. tandan

  ' ikat ?.. tandan

  + ikat ?.. sisir

  3 *eberapa )))))))))) jalan raya dan dua )))))))))) kedai ditenggelami air akibat hujan

  lebat.

  $ jalur ?.. pintu

  * kaki ?.. baris

  ' batang ?.. deret

  + baris ?.. buah

  3 ebelum beredar dari rumah nenek, emak sempat menjamah )))))))))) pulut dan memakan

  )))))))))) sirih.

  $ seketul ?.. sekeping

  * segenggam ?.. sehelai

  ' sepotong ?.. selembar

  + sekepal ?.. sekapur

  35 4iap-tiap orang yang menyertai [email protected] gotong-royong itu membaa

  )))))))))) penggali dan beberapa )))))))))) daai.$ sebatang ?.. gelung

  * sebuah ?.. gelung

  ' sekerat ?.. lembar

  + sebilah ?.. utas

  36 %mak menanam beberapa )))))))))) sayur dan tiga )))))))))) serai di belakang rumah

  untuk menjimatkan perbelanjaannya.

  $ baris ?.. pucuk

  * deret ?.. kelompok

  ' batas ?.. rumpun

  + ikat ?.. jambak

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  16/16

  37 +ia menggunakan )))))))))) tanah liat untuk dijadikan pinggan.

  $ sekepul

  * segugus

  ' setompok

  + segumpal

  (oalan -. Be&dasaan Ga%a& *

  :ambar 3

  9 )))))))))) burung berterbangan di udara pada aktu pagi untuk mencari makan.

  $ epasukan

  * ekaan

  ' erumpun

  + egerombolan

  http://3.bp.blogspot.com/-j1MqGchUiBU/T3fs1XraDoI/AAAAAAAAAFU/rPaVeavdr-o/s1600/BURUNG.jpg