Click here to load reader

Definisanje marketinga

  • View
    275

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Definisanje marketinga

  • 1. BLCBLC 11 Dr Mladen MirosavljeviDr Mladen Mirosavljevi BLCBLC Uvod u marketing Tema: Definisanje marketinga Uvod u marketing Tema: Definisanje marketinga

2. BLCBLC 22 1. princip marketinga:1. princip marketinga: Budi drugiji i boljiBudi drugiji i bolji 1. princip marketinga:1. princip marketinga: Budi drugiji i boljiBudi drugiji i bolji 3. BLCBLC 33 2 osnovne svrhe vsakog bia i organizacije 2 osnovne svrhe vsakog bia i organizacije 1. preiveti 1. preiveti 2. razvoj 2. razvoj Sva bia i organizacije da preive i razvijaju se treba da zadovoljavaju vlastite potrebe Sva bia i organizacije da preive i razvijaju se treba da zadovoljavaju vlastite potrebe 4. BLCBLC 44 Osnovni alternativni naini zadovoljavanja potreba Osnovni alternativni naini zadovoljavanja potreba Vlastita proizvodnja Vlastita proizvodnja Prisiljavanje (nasilje) Prisiljavanje (nasilje) ProsjakanjeProsjakanje RazmenaRazmena 5. BLCBLC 55 DOBAVLJA / KUPAC (POTROA) DOBAVLJA / KUPAC (POTROA) KUPAC (POTROA) / DOBAVLJA KUPAC (POTROA) / DOBAVLJA OSNOVNI MODEL RAZMENEOSNOVNI MODEL RAZMENE koristi koristi 6. BLCBLC 66 Marketing kao: vetina, spretnost, proces, mix aktivnosti organizaciona struktura nain miljenja (= koncepcija, filozofija, orijentacija, doktrina) poslovna funkcija nauka, teorija Marketing kao: vetina, spretnost, proces, mix aktivnosti organizaciona struktura nain miljenja (= koncepcija, filozofija, orijentacija, doktrina) poslovna funkcija nauka, teorija Definisanje marketinga sa razliitih aspekata Definisanje marketinga sa razliitih aspekata 7. BLCBLC 77 Marketing kao vetina, spretnost:Marketing kao vetina, spretnost: Marketing ima karakter vetine jer su bit marketinga odnosi meu ljudima u procesima razmene. Izvore marketinga kot vetine moemo nai u ranim fazama ljudskog drutva kod elementarnih transakcija izmeu pojedinaca te izmeu razliitim grupama (organizacijama). Sa razvojem drutva raste intenzitet i znaaj transakcija. Marketing ima karakter vetine jer su bit marketinga odnosi meu ljudima u procesima razmene. Izvore marketinga kot vetine moemo nai u ranim fazama ljudskog drutva kod elementarnih transakcija izmeu pojedinaca te izmeu razliitim grupama (organizacijama). Sa razvojem drutva raste intenzitet i znaaj transakcija. 8. BLCBLC 88 Marketing kaoMarketing kao proces, mix aktivnosti:proces, mix aktivnosti:Marketing kaoMarketing kao proces, mix aktivnosti:proces, mix aktivnosti: 1.1. MarketingMarketing je proces ciljnog stvaranja elene reakcije ciljneje proces ciljnog stvaranja elene reakcije ciljne grupe na osnovu formiranja i nuenjagrupe na osnovu formiranja i nuenja odreenih (upotrebnih) vrednosti.odreenih (upotrebnih) vrednosti. 1.1. MarketingMarketing je proces ciljnog stvaranja elene reakcije ciljneje proces ciljnog stvaranja elene reakcije ciljne grupe na osnovu formiranja i nuenjagrupe na osnovu formiranja i nuenja odreenih (upotrebnih) vrednosti.odreenih (upotrebnih) vrednosti. 9. BLCBLC 99 Marketing kaoMarketing kao proces, mix aktivnosti:proces, mix aktivnosti:Marketing kaoMarketing kao proces, mix aktivnosti:proces, mix aktivnosti: 2.2. MarketingMarketing je drutveni i upravljaki procesje drutveni i upravljaki proces kojim putem stvaranja, ponude i razmenekojim putem stvaranja, ponude i razmene proizvoda od vrednosti s drugima,proizvoda od vrednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju onopojedinci i grupe dobivaju ono to im je potrebno ili to ele.to im je potrebno ili to ele. 2.2. MarketingMarketing je drutveni i upravljaki procesje drutveni i upravljaki proces kojim putem stvaranja, ponude i razmenekojim putem stvaranja, ponude i razmene proizvoda od vrednosti s drugima,proizvoda od vrednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju onopojedinci i grupe dobivaju ono to im je potrebno ili to ele.to im je potrebno ili to ele. 10. BLCBLC 1010 PODRUJA AKTIVNOSTI MARKETINGAPODRUJA AKTIVNOSTI MARKETINGA Stvaranje informacija za odluivanje u marketingu (=istraivanja za potrebe marketinga) Stvaranje informacija za odluivanje u marketingu (=istraivanja za potrebe marketinga) MARKETING-MIXMARKETING-MIX Menadment marketinkog komuniciranja Menadment proizvoda za razmenu Menadment puteva proizvoda (nabavka/distribucija) Uvaavati dva uslova: meusobna usklaenost i povezanost aktivnosti orijentacija na zadovoljavanje potreba putem razmene proizvoda sa okruenjem 11. BLCBLC 1111 Marketing kao organizacijska jedinica, struktura U organizacijama u kojima: su ove aktivnosti bitne za opstanak i razvoj organizacije, aktivnosti marketinga izvode se esto i redovito te marketinke aktivnosti ima smisla organizovati kao: radna mesta (podruja rada) odeljenje sektor ili drugije 12. BLCBLC 1212 Marketing kao nain miljenja (= filozofija, koncepcija, orijentacija, doktrina) Organizacija zadovoljava vlastite potrebe tako, da zadovoljava potrebe ciljnih grupa bolje nego njezini konkurenti 13. BLCBLC 1313 Trina orientacija organizacijeTrina orientacija organizacije Orientacija na ciljne grupe Orientacija na ciljne grupe Koordinacija izmeu funkcija Koordinacija izmeu funkcija Orientacija na konkurente Orientacija na konkurente Komponente trine orientacije kao naina razmiljanja: Komponente trine orientacije kao naina razmiljanja: Svaka od komponenta trine orientacije sadri ponaajske dimenzije: Svaka od komponenta trine orientacije sadri ponaajske dimenzije: generisanje relevantnih informacija distribuciju relevantnih informacija upotrebu relevantnih informacija generisanje relevantnih informacija distribuciju relevantnih informacija upotrebu relevantnih informacija 14. BLCBLC 1414 Marketing kao nauka, teorija: Prouavanje marketinkih fenomena (analiza i diagnoza) Izrada predloga kako bi trebalo biti Nauno prouavanje marketinkih fenomena: od 1910 dalje Razliiti pristupi prouavanju marketinkih fenomena: interni: predmetni, institucionalni, funkcionalni eksterni: upravljaki, sistemski... 15. BLCBLC 1515 Domena marketinga (J. Arndt) ASPEKT NIVO POZITIVNI NORMATIVNI MIKRO MEZZO MAKRO (1) (2) domainstva i ostale organizacije (preduzea) (3) (4) udruenja, regije, zajednice, gradovi (5) (6) itava drava, zajednice drava, kontinenti, svet 16. BLCBLC 1616 Marketing odnosa Interni marketing Bilateralni marketing Direktni marketing Cause-related marketing Drutveni marketing Zeleni marketing Mikro marketing Marketing razliitih delatnosti (sport, kultura, privreda) Primeri razliitih tipova marketinga: 17. BLCBLC 1717 je praksa stvaranja dugoronih zadovoljavajuih odnosa s kljunim partnerima, kupcima/potroaima, dobavljaima, distributerima u cilju zadravanja dugoronog preferiranja i poslovanja. Marketing odnosa (Relationship marketing, Simbiotic marketing) 18. BLCBLC 1818 Marketing odnosa Zadovoljstvo, poverenje, moral i etika su osnovi marketinga odnosa. Marketinke mree su rezultat uspenog marketinga odnosa. 19. BLCBLC 1919 Marketinka mrea je celina odnosa koji mogu izrasti u goleme uzorke (Gummesson 1999). Marketinka mrea je celina odnosa koji mogu izrasti u goleme uzorke (Gummesson 1999). 20. BLCBLC 2020 Uspenost organizacije na njezinim eksternim tritima zavisi od njezine uspenosti na internim tritima. Interni marketing u organizaciji je upotreba marketinkih principa i znanja kod menedmenta zaposlenih. Zaposleni su kod internog marketinga organizacije njezina primarna ciljna grupa. Interni marketing kao: vetina, spretnost, filozofija, proces. Interni marketing 21. BLCBLC 2121 Individualizacija kao megatrend marketinga nediferencirani masovni marketing nediferencirani masovni marketing diferencirani produktni marketing diferencirani produktni marketing segmentima prilagoeni marketing segmentima prilagoeni marketing individualnim kupcima prilagoeni marketing individualnim kupcima prilagoeni marketing ??????

Search related