Click here to load reader

organizacija marketinga

  • View
    80

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ekonomija, marketing

Text of organizacija marketinga

SREDNJA KOLA ZVANE RNJE ROVINJ

"POLITIKA I ORGANIZACIJA MARKETINGA"

Zavrni rad

Pula, 2013.6

6

SREDNJA KOLA ZVANE RNJA ROVINJ

" POLITIKA I ORGANIZACIJA MARKETINGA "

Zavrni rad

Predmet : Marketing Uenik: Filippo Stojanovski

Mentor: prof.Elvira Mustajbai

Rovinj/Rovigno 2014/2015.

SADRAJ

SADRAJ..............................................................................................................................3

1.UVOD............................................................................................................................4

1.4.Izvori podataka i metode rada .................................................................................42.MARKETING................................................................................................................5

2.1.Pojam marketinga ...................................................................................................5

2.1.1. Marketinke strategije...........................................................................................7

2.1.2. Koncepcije marketinga........................................................................................15

2.2.Marketing odnosa..................................................................................................17

2.3.Integrirani marketing.............................................................................................19

2.4.Marketing usluga ..................................................................................................19

2.2.1 Definicija, specifinosti usluga, povijest, primjene...............................................19

3.UPRAVLJANJE MARKETINGOM.............................................................................26

3.1.Definicija upravljanja marketingom .................. ...................................................26

3.2.Marketing kao proces............................................................................................26

3.2.1. Analiza................................................................................................................27

3.2.2. Planiranje............................................................................................................31

3.2.3. Primjena i kontrola..............................................................................................34

7.ZAKLJUAK ........................................................................................................... .36

LITERATURA................................................................................................................... 38

POPIS SLIKA.................................................................................................................... 391.UVOD

U dananje vrijeme globalizacije i visokih tehnologija znanje postaje kljuna odrednica, a kroz njegov transfer dolazi do osposobljavanja kadrova koji e biti spremni konkurirati i prilagoditi se izazovima trita. Marketing kao poslovna filozofija usmjerena je na potroae, potroaa se postavlja u sam centar, on je i polazna i krajnja toka kojoj se kompanije okreu. Putem fokusiranja poslovnog razmiljanja i aktivnosti na razmjenu sa potroaima marketing postaje klju uspjenog poslovanja Glavna uloga marketinga je da omogui usklaivanje ponude proizvoda i usluga prema potrebama korisnika, osposobljavanje kadrova za pruanje usluga te stvaranju konkurentske prednosti. Primjena odgovarajuih marketinkih strategija omoguava podizanje kvalitete kroz sinergijsku primjenu marketinkog miksa kako bi se kreirala usluga prema oekivanjima ciljnog trita i ostvarila dodatna vrijednost za korisnika. Slijedei takav sustav promiljanja marketinka znanja i njihova primjena na specifian proizvod ili uslugu u bankarstvu moe olakati pridobivanje i zauzimanje eljene konkurentske pozicije na tritu.

2. MARKETING

2.1.Pojam marketinga

Definicija marketinga stvara odreenu problematiku prilikom samog pokuaja objanjenja pojma marketinga jer ovisi o tome tko ga definira, te s koje razine se promatra. Iz te injenice se oituju razliite definicije marketinga sa stajalita ekonomista, znanstvenika, praktiara, s mikrorazine, s makrorazine i slino. Meutim, zakljuak je da uloga marketinga ima veliku vanost u poslovanju svakog poslovnog subjekta. Sama rije marketing dolazi od rijei market+ing. market je engl. rije koja znai trite, a ing je nastavak koji se dodaje imenici te ona postaje glagolska imenica. Marketing je mogue promatrati na dvije razine: mikro i makro razina.

Mikromarketing se odnosi na provoenje aktivnosti kojima se nastoje ostvariti ciljevi

gospodarskih subjekata tako da se proizvodi usmjeravaju od proizvoaa do potroaa. Markromarketing predstavlja proces u ekonomiji od proizvoaa do potroaa tako da efektivno susree ponudu i potranju. Marketing je mogue definirati na mnogo naina.

Najpoznatija je definicija koja ujedno slovi i za prvu definiciju pojma marketinga, a to je da je marketing akcija na tritu. Marketing se moe definirati kao socijalni i upravljaki proces kojim pojedinci i skupine dobivaju to trebaju i ele putem stvaranja i razmjene proizvoda i vrijednosti s drugima. Da bi definicija samog marketinga bila jasna, potrebno je poznavati temeljne pojmove koji se vezuju uz istu.

Marketing ima kao zadatak potaknuti kupce na kupnju onoga to im je potrebno i za ime

izraavaju odreenu elju. U tom procesu marketing obuhvaa nekoliko sastavnica, a to su: Ponuda,

Prodavai, Razmjena, Potroai,Sustav aktivnost.5

Tri osnovne marketinke funkcije rjeavaju iste. Funkcija transakcije je kupovanje i prodavanje proizvoda koje se odvija izmeu dva trina subjekta. Logistika funkcija ostvaruje se skladitenjem i transportom proizvoda, a funkcija potpore ukljuuje financiranje razvoja proizvoda, dranje proizvoda, osiguranje informacija i sl. Rjeavanjem navedenih nesklada ostvaruju se koristi oblika, mjesta, vremena i vlasnitva. Temeljni marketinki pojmovi su: Potrebe, elje i potranja, Trite,Marketinka ponuda,

Vrijednost i zadovoljstvo,

Razmjena, transakcijski odnosi.

Potreba je osjeaj nedostatka, neimanja neeg, to izaziva tenziju, tenzija pokree na akciju s ciljem uklanjanja nelagode izazvane tenzijom zbog nedostatka. Zadatak je pronai nain da se ponovno uspostavi poremeena ravnotea.

Marketinku ponudu ini kombinacija proizvoda, usluga, informacija i iskustava koji su

ponueni na tritu radi zadovoljavanja potreba ili elja. Ponuda nikada nije ograniena samo na fizike proizvode, ve i na usluge i doivljaje, ali i osobe, mjesta, ideje, organizaciju i sl. Odluku o kupnji nekog proizvoda potroai donose na temelju svojeg doivljaja vrijednosti razliitih proizvoda. Najvaniji koncept je vrijednost za kupca, a to je razlikaizmeu vrijednosti koju kupac dobiva zato to posjeduje te koristi proizvod i trokova nabave proizvoda. Zadovoljstvo kupca je mjera do koje doivljena kvaliteta zadovoljava kupeva oekivanja.

Osoba moe nabaviti proizvod na 4 naina: 1. Da sama proizvede proizvod ili uslugu (lov, ribolov),2. Upotreba sile kako bi se dolo do proizvoda (pljaka, provala), 3. Osoba moe prositi (beskunici),4. Razmjena proizvoda, usluga ili novca u zamjenu za neto to osoba eli.Razmjena, koja je osnovni koncept marketinga, jest proces nabave eljenog proizvoda od nekoga nuenjem neega zauzvrat. To je proces stvaranja vrijednosti jer obino donosi korist za obje strane.

Kako bi postojao potencijal razmjene, mora biti zadovoljeno 5 uvjeta: 1. Postoje najmanje dvije strane,2. Svaka strana ima neto to je od vrijednosti drugoj strani,

3. Svaka je strana sposobna komunicirati i izvriti dogovoreno,

4. Svaka je strana slobodna prihvatiti ili odbiti ponuenu razmjenu,

5. Svaka strana vjeruje da je prihvatljivo i poeljno poslovati s drugom stranom.

Tradicionalno se tritem smatralo fiziko mjesto gdje su se skupljali kupci i prodavatelji

kako bi kupovali i prodavali dobra. Ekonomisti opisuju trite kao skupinu kupaca i prodavatelja koji obavljaju transakcije nad odreenim proizvodom ili grupom proizvoda.

2.1.1. Marketinke strategije

Strategija potjee od rijei strategus iz starogrkog jezika, a oznaavala je osobu koja ima

visok vojni in (danas general). Sve do sredine druge polovice 18. stoljea, rije strategija je bila blisko povezana sa vojnom i politikom sposobnou organiziranja i voenja ratova te dolaska i zadravanja na vlasti. Strategija se definira kao vjetina predvianja i usmjeravanja voenja vojnih i politikih dogaaja. Istodobno je podrazumijevala i umjetnost, dakle neto to je kreativno, proeto intelektualnou. Rije strategija su ekonomisti preuzeli iz vojne terminologije i razvili strateki pristup, po kojemu se jedno uspjeno poslovanje poduzea ne moe zasnivati samo na proizvodnji ve se treba voditi rauna i o potivanju uvjeta koje stvara okolina. Dakle, strategija definira nain na koji se trebaju rabiti pojedini resursi kako bi se iskoristile prednosti pogodnih okolnosti za minimiziranje problema kod postizanja eljenih uinaka.

Prije formuliranja same marketinke strategije, potrebno je imati jasno definirane ciljeve, misiju i viziju poslovanja. Misija opisuje vrijednosti, aspiracije i razloge postojanja poduzea. Misija poduzea zapravo je nevidljiva ruka koja usmjerava, integrira i motivira sve njegove lanove prema zajedniki, strateki postavljenim ciljevima.

Kroz njeno postojanj

Search related