of 16 /16
Brendiranje Brendiranje

Osnovi marketinga - Brendiranje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Marketing

Citation preview

Page 1: Osnovi marketinga - Brendiranje

BrendiranjeBrendiranje

Page 2: Osnovi marketinga - Brendiranje

UvodUvod

Jedna od varijabli u borbi za tržišnu Jedna od varijabli u borbi za tržišnu poziciju u razvijenim tržišnim uslovima je poziciju u razvijenim tržišnim uslovima je brend proizvoda tj. ime brenda. Ona ima brend proizvoda tj. ime brenda. Ona ima svetlu budućnost, pogotovo u oblasti svetlu budućnost, pogotovo u oblasti trgovine. Brend pruža brojne prednosti trgovine. Brend pruža brojne prednosti svim učesnicima u lancu društvene svim učesnicima u lancu društvene reprodukcije i važnu investiciju koja reprodukcije i važnu investiciju koja sigurno profitira. sigurno profitira.

Page 3: Osnovi marketinga - Brendiranje

Pojam brendaPojam brenda

Robna marka (brend) predstavlja skup Robna marka (brend) predstavlja skup vizuelnih, emotivnih, racionalnih i kulturnih vizuelnih, emotivnih, racionalnih i kulturnih karakteristika koje kupca asociraju na karakteristika koje kupca asociraju na organizaciju i proizvod za koji je marka organizaciju i proizvod za koji je marka vezana. To može biti: ime, trgovačko ime, vezana. To može biti: ime, trgovačko ime, logo ili drugi simbol. logo ili drugi simbol.   

Page 4: Osnovi marketinga - Brendiranje

Elementi brenda – identitetElementi brenda – identitet

Identitet brenda jeste vizuelna i verbalna Identitet brenda jeste vizuelna i verbalna manifestacija korporativnog, proizvodnog, manifestacija korporativnog, proizvodnog, uslužnog, brenda neke sredine, i individue uslužnog, brenda neke sredine, i individue kao brenda. kao brenda.

Page 5: Osnovi marketinga - Brendiranje

Elementi brenda – vrednostElementi brenda – vrednost

Vrednost brenda predstavlja meru Vrednost brenda predstavlja meru investicija koje je organizacija uložila investicija koje je organizacija uložila u brend.u brend.

Page 6: Osnovi marketinga - Brendiranje

Elementi brenda - prepoznatljivostElementi brenda - prepoznatljivost

Prepoznatljivost brenda jestePrepoznatljivost brenda jeste akumulirana masa pozitivnih osećanja o akumulirana masa pozitivnih osećanja o brendu u svesti individue.brendu u svesti individue.

Page 7: Osnovi marketinga - Brendiranje

Elementi brenda – svest o brenduElementi brenda – svest o brendu

Svest o brendu su načini formiranja Svest o brendu su načini formiranja informacije o postojanju brenda.informacije o postojanju brenda.

Page 8: Osnovi marketinga - Brendiranje

Raščlanjivanje brendaRaščlanjivanje brenda Istaknite svoj imidžIstaknite svoj imidž Istaknite svoju bojuIstaknite svoju boju Istaknite svoj oblikIstaknite svoj oblik Istaknite svoje imeIstaknite svoje ime Istaknite svoj jezikIstaknite svoj jezik Istaknite svoj simbolIstaknite svoj simbol Istaknite svoj zvukIstaknite svoj zvuk Istaknite svoju navigacijuIstaknite svoju navigaciju Istaknite svoje ponašanjeIstaknite svoje ponašanje Istaknite svoju usluguIstaknite svoju uslugu Istaknite svoju tradicijuIstaknite svoju tradiciju Istaknite svoje ritualeIstaknite svoje rituale

Page 9: Osnovi marketinga - Brendiranje

Dimenzije brendaDimenzije brenda

Marketinški stručnjaci su do sada uglavnom Marketinški stručnjaci su do sada uglavnom delovali u dvodimenzionalnom svetu iz kojeg su delovali u dvodimenzionalnom svetu iz kojeg su samo povremeno izlazili kako bi delovali na svih samo povremeno izlazili kako bi delovali na svih pet čula. Želje potrošača sve više su pet čula. Želje potrošača sve više su multidimenzionalne, a to zahteva celovit čulni multidimenzionalne, a to zahteva celovit čulni pristup. Od uzorka ispitanog u okviru studije pristup. Od uzorka ispitanog u okviru studije BRAND sense 37% ljudi navelo je čulo vida ko BRAND sense 37% ljudi navelo je čulo vida ko najvažnije prlilkom procenjivanja okruženja. Oko najvažnije prlilkom procenjivanja okruženja. Oko 23% navelo je miris. Čulo dodira je bilo na 23% navelo je miris. Čulo dodira je bilo na poslednjem mestu.poslednjem mestu.

Page 10: Osnovi marketinga - Brendiranje

Dimenzije brenda – zvukDimenzije brenda – zvuk

Zvuk brenda doprinosi percepciji Zvuk brenda doprinosi percepciji kvaliteta i funkcije proizvoda. Ako se kvaliteta i funkcije proizvoda. Ako se ukloni, percepcija se rasplinjuje. ukloni, percepcija se rasplinjuje. Stoga je izuzetno važno proceniti Stoga je izuzetno važno proceniti ulogu zvuka koji proizvodi brend, ulogu zvuka koji proizvodi brend, zato što potrošači postaju sve zato što potrošači postaju sve svesniji tog fenomena i na njega svesniji tog fenomena i na njega adekvatno reaguju.adekvatno reaguju.

Page 11: Osnovi marketinga - Brendiranje

Dimenzije brenda – vidDimenzije brenda – vid

Ne može se pobeći od činjenice da Ne može se pobeći od činjenice da karakterističan dizajn stvara karakterističan dizajn stvara karakteristične brendove, a da su uspešni karakteristične brendove, a da su uspešni brendovi po samoj svojoj prirodi vizuelno brendovi po samoj svojoj prirodi vizuelno karakteristični. karakteristični.

Page 12: Osnovi marketinga - Brendiranje

Dimenzije brenda – miris i ukusDimenzije brenda – miris i ukus

Čula mirisa i ukusa smatraju se za Čula mirisa i ukusa smatraju se za hemijska čula stoga što pomoću njih hemijska čula stoga što pomoću njih proveravamo svoje okruženje. Ta dva čula proveravamo svoje okruženje. Ta dva čula blisko su povezana. Mirisi na nas blisko su povezana. Mirisi na nas podsvesno utiču više nego sto mi slutimo. podsvesno utiču više nego sto mi slutimo. Rezultati testiranja pokazali su poboljšanje Rezultati testiranja pokazali su poboljšanje raspoloženja od 40% u okruženju koje raspoloženja od 40% u okruženju koje prijatno miriše - posebno ako taj miris u prijatno miriše - posebno ako taj miris u nama budi lepo sećanje.nama budi lepo sećanje.

Page 13: Osnovi marketinga - Brendiranje

Čulno brendiranjeČulno brendiranje

Čulna revizijaČulna revizija Postavljanje scene za brendPostavljanje scene za brend Dramatizacija brendaDramatizacija brenda Sprovođenje planaSprovođenje plana Procena brendaProcena brenda

Page 14: Osnovi marketinga - Brendiranje

Emocionalno brendiranjeEmocionalno brendiranje Od potrošača ka ljudimaOd potrošača ka ljudima Od proizvoda ka iskustvuOd proizvoda ka iskustvu Od poštenja ka poverenjuOd poštenja ka poverenju Od kvaliteta ka preferencijiOd kvaliteta ka preferenciji Od sveprisutnosti ka aspiracijiOd sveprisutnosti ka aspiraciji Od identiteta do fizionomijeOd identiteta do fizionomije Od funkcije ka osećajuOd funkcije ka osećaju Od sveprisutnosti ka prisustvuOd sveprisutnosti ka prisustvu Od komunikacije ka dijaloguOd komunikacije ka dijalogu Od usluge ka veziOd usluge ka vezi

Page 15: Osnovi marketinga - Brendiranje

Koncept emocionalnog brendiranjaKoncept emocionalnog brendiranja

Koncept na kojem se zasniva proces Koncept na kojem se zasniva proces emocionalnog brendiranja počiva na emocionalnog brendiranja počiva na četiri glavna stuba. To su :četiri glavna stuba. To su :

1.1. BliskostBliskost

2.2. Čulna iskustvaČulna iskustva

3.3. ImaginacijaImaginacija

4.4. VizijaVizija

Page 16: Osnovi marketinga - Brendiranje

ZaključakZaključak

Uspeh preduzeća definisan je pristupom Uspeh preduzeća definisan je pristupom tržišnom pozicioniranju. Brend deluje na ukupnu tržišnom pozicioniranju. Brend deluje na ukupnu poziciju preduzeća i definiše njegov odnos poziciju preduzeća i definiše njegov odnos prema konkurenciji. Sam brend na tržištu prema konkurenciji. Sam brend na tržištu proizvoda stvara određenu poziciju koju je proizvoda stvara određenu poziciju koju je neophodno analizirati i uskladiti je sa neophodno analizirati i uskladiti je sa pozicioniranjem preduzeća kao celine. Izabrana pozicioniranjem preduzeća kao celine. Izabrana strategija lansiranja brendova treba se razvija u strategija lansiranja brendova treba se razvija u skladu sa karakteristikama trgovinskih skladu sa karakteristikama trgovinskih preduzeća i njegove konkurencije. preduzeća i njegove konkurencije.