Click here to load reader

Osnovi Marketinga - Marketing u Turizmu

 • View
  192

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Marketing

Text of Osnovi Marketinga - Marketing u Turizmu

 • MARKETING U TURIZMU

 • UvodCilj marketinga u turizmu je proizvodnja i plasman proizvoda koji e odgovarati to irem krugu turistikih potroaa.

  Turistiki proizvod je sloen proizvod, jer ga ine roba i usluge razliitih delatnosti. Danas je turistiki proizvod najee kombinacija ponuda smetaja, ishrane, zabave i sl.

 • Pojam marketingaDo danas nije data jedna jedinstvena definicija marketinga.

  Jedna od najee korienih i citiranih definicija marketinga je Kotlerova definicija po kojoj je marketing analiziranje, organizovanje, planiranje i kontrolisanje potencijalnih izvora kupaca, politike i aktivnosti kompanija u elji da se zadovolje potrebe i zahtevi izabranih grupa kupaca i time stekne profit.

 • Marketing miksMarketing miks je podela rada, kombinacija, dizajnih integracija elemenata u miks koji e na bazi procene snaga na tritu u odreenom trenutku ostvariti ciljeve kompanije.

 • Osnovni elementi marketing miksaproizvod (Product),cena (Price),promocija (Promotion)mesta i kanali prodaje (Place)

 • Specifinosti marketinga na tritu usluga Trite je odreeni prostor na kojem postoje prodavci, kupci i odgovarajue trino - marketinke institucije, objekti razmene (robe i usluge) i sa jedne strane dohodak, a sa druge cene proizvoda i usluga koja se formira na osnovu odnosa ponude i tranje.

 • Specifinosti marketinga na tritu usluga Karakteristike usluga iz kojih i proizilazi izdvajanje trita usluga kao specifinog u odnosu na ostala trita, a time i izdvajanja kao drugaijeg i marketinga usluga su:

  neopipljivostistovremenost stvaranja i potronjeheterogenost varijabilnostnedolaenje u posed

 • Marketing u turizmuMarketing u turizmu je sistematsko i koordinirano prilagoavanje poslovne politike turistikih preduzea i turistike politike drave na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, da bi se dostiglo optimalno zadovoljenje potreba odreenih grupa potroaa i tako ostvario, odgovarajui profit.

 • Marketing miks u turizmuNajvei broj strunjaka iz oblasti marketinga u turizmu prihvata standardnu klasifikaciju instrumenata marketing miksa, uz uvaavanje svih specifinosti turistikog trita, to je u skladu sa stavom da marketing u turizmu predstavlja, u najoptijem smislu, prilagoavanje optih principa marketinga turistikom tritu sa svim njegovim karakteristikama i specifinostima.

 • ProizvodPostoje etiri teorije definisanja turistikog proizvoda

  turistiki proizvod kao smesa razliitih atraktivnosti turistiki proizvod kao fokus na pojedinanog nosioca ponude turistiki proizvod u formi izvornih i izvedenih elemenata turistike ponudeparcijalni i integrisani turistiki proizvod

 • CenaCena se kao instrument marketing miksa koristi samostalno ili u kombinaciji sa ostalim elementima. Ona nije cilj marketing aktivnosti ve njegovo sredstvo ili instrument. Jedno od najbitnijih pitanja u vezi sa cenom je njen odnos s kvalitetom i vrednou proizvoda, posebno percepcija tog odnosa od strane potroaa.

 • Kriterijumi za diferenciranje cene turistikog proizvoda

  vreme kupovine proizvoda (first minute i last minute ponude)vrieme korienja proizvoda (sezona, predsezona, novogodinji programi itd)koliina korienih proizvoda (popust za grupe, popust za stalne klijente)nain i uslovi plaanja (gotovinski popust)mesto u kanalima prodaje (direktna ili posrednika prodaja)trita i trini segmenti (domai ili inostrani gosti, seniorski popusti)kvalitet proizvoda i njegovih delova (lokacija hotela, pogled na more)

 • PromocijaPromocija je proces komuniciranja na tritu izmeu prodavca i kupca.

  Njeni ciljevi su stvaranje i odravanje dobrog imida preduzea i/ili proizvoda i na osnovu toga stvaranje konkurentske prednosti, odnosno odgovarajueg nivoa tranje na osnovu stvaranja pozitivnog stava prema preduzeu i proizvodima.

 • Aktivnosti koje ine promocioni miks

  lina prodaja unapreenje prodaje odnosi sa javnou (publicitet) ekonomska (privredna) propaganda

 • ProdajaProdaja ili distribucija obuhvata sve one poslove koji su koji su neophodni da se proizvodi dostave od proizvoaa do potroaa. U okviru nje se mogu razlikovat dva elementa: izbor kanala prodaje i fizika distribucija.

 • Kanali prodajeKanali prodaje mogu biti direktni i indirektni, a prodaja intenzivna (koriste se svi kanali), selektivna (ograniava se broj kanala prodaje) ili ekskluzivna (sporazumom se jednom posredniku prenosi iskljuivo pravo prodaje).

  U turistikoj delatnosti prodaja je jedna od najznaajnijih ali i najosjetljivijih faza.

  To je posledica specifinosti turistikog trita: kupovina se obavlja znatno pre korienja proizvoda i visok rizik poslovanja zbog nemogunosti stvaranja zaliha.

 • Indirektna prodajapreko putnikih agencija,preko turistikih infocentara,preko turoperatorai u novije vreme sve vie je zastupljena indirektna prodaja preko kompjuterizovanih rezervacionih sistema

 • Istraivanje turistikog tritaEfikasno voenje marketinkih aktivnosti poiva na vrednosti informacija koje slue kao osnova za odluivanje. Dakle neophodan uslov uspene optimizacije instrumenata marketing miksa je istraivanje trita, odnosno prikupljanja, registrovanje i analiziranje svih problema u vezi sa tritem. Sam proces istraivanja sastoji se od nekoliko faza.

  Nakon pripreme sledi istraivanje u uem smislu, koje podrazumeva utvrivanje problema, postavljanje hipoteza i izradu plana istraivanja.

  Sledea faza u istraivanju je prikupljanje i registrovanje podataka, njihova obrada i analiza.

  Kao zavrne etape javljaju se interpretacija podataka odnosno davanje preporuka u vezi sa istraivanjem i izrada izvetaja te kao zavrna faza istraivanja u irem smislu primena rezultata.

 • Marketing planProces planiranja marketinga se sistematizuje u nekoliko faza:

  dijagnoza prognoza SWOT analiza ciljevi marketing aktivnosti marketing strategija programi akcija budet kontrola

 • Marketing strategijeTurbulentnost turistikog trita neprekidno pred preduzea stavlja nove probleme.

  Kako bi ih lake prevazilo, preduzee tei da ih predvidi i nae nain da im se prilagodi.

  Problem dakle zahteva da preduzee planira i uoblii odreene strategije kako bi usmerilo svoje resurse ka svrsishodnom reagovanju na promene ili podsticalo promene koje bi se pozitivno odrazile na njegovo poslovanje.

 • Marketing strategijePostoji vie vrsta marketing strategija, a njihovo formulisanje vri se kroz nekoliko faza:

  izbor ciljnog trtapozicioniranje proizvodauspostavljanje kombinacije instrumenata marketing miksaodluivanje o visini trokova marketinga

 • Vrste marketing strategijaTri bazine strategije su:

  nediferencirani ili masovni marketing (celokupno trite nastoji se zadovoljiti jednim proizvodom)

  diferencirani marketing (panja usmerena na nekoliko segmenata)

  koncentrisani marketing (preduzee usmereno na zadovoljenje samo jednog trinog segmenta)

 • ZakljuakNovi pristup turizmu rezultat je promena u marketinkom okruenju turistikoj potranji, ponudi, vladi.

  Promene turistike potranje jesu: fragmentiranost, porast broja obrazovanih posetilaca, nezadovoljstvo zagaenim destinacijama, vie kraih odmora u godini, putovanje zbog zadovoljstva postaje sastavni deo ivota itd ...

  Promene turistike ponude jesu: poveanje konkurentnosti, poveanje broja novih destinacija, pomlaivanje starih destinacija itd ...

  Promene kod vlada jesu: razvoj uloge facilitatora kontinuirane privatizacije, porast regulative usmerene ka zadovoljavanju zahteva lokalnih zajednica i grupa pritiska te obnavljanje interesa za regionalnim dogovorima.

Search related