Download pdf - Transport Opasne Materije

Transcript
 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  1/24

  TRANSPORT OPASNE ROBE U DRUMSKOM SAOBRAAJU

  (Materijal je pripremljen uz pomo firme TRIGON Inenjering iz Beograda)

  Opasnim materijama smatraju se sve one materije koje u toku proizvodnje, transporta,skladitenja ili rukovanja mogu da izazovu posledice tetne po zdravlje ili okolinu. Zbognavedenog negativnog uticaja ovakvih materija, njihov transport mora biti organizovan poodreenim pravilima kako bi rizik od nezgoda bio minimalan, odnosno da posledice venastale nezgode budu svedene na najmanju moguu meru.

  Opasne materije se ee javljaju u drumskom transportu u odnosu na druge vidove

  transporta. Razliitim merama pokuava se smanjenje uea drumskog transporta uukupnom transportu opasnih materija, a na raun poveanja transporta opasnih materija urenom, pomorskom i eleznikom transportu. Grafikoni na slici 1 predstavljaju prikazstatistikih podataka iz SR Nemake za 1997. i 2004. godinu. Prema istom izvoru, odukupne koliine svih roba u transportu u Nemakoj, oko 18% bile su opasne robe.

  1997. godina

  eleznica

  10%

  pomorski

  15%reni

  12%

  domai drumski

  51%

  meunarodni

  drumski

  12%

  vazduni< 0,1%

  2004. godina

  drumski

  47%

  eleznica

  16%

  pomorski22%reni

  15%

  vazduni

  < 0,1%

  Slika 1. Transport opasne robe po vidovima u SR Nemakoj

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  2/24

  REGULISANJE POSTUPAKA U TOKU PREVOZA OPASNIH ROBA

  Da bi broj nezgoda sa opasnim robama bio to manji kao i njihova teina, potrebno je utvrditiodreena pravila ponaanja svih lica koja sa njima dolaze u kontakt, ili mogu na njih da uti u nabilo koji nain. Sa tim ciljem 1954 godine Ujedinjene Nacije su formirale ekspertski tim koji je daopreporuke kako stvoriti jedinstvene kriterijume koji se odnose na obeleavanje, klasifikaciju, vozila,ureaje na vozilima i dozvole. Na osnovu ovih preporuka, 1957 godine na UN je napraviosporazume koji su postali obavezujui za sve potpisnike sporazuma. Danas imamo: ADR drumski saobraaj, RID elezniki saobraaj, ICAO-TI vazduni saobraaj, IMDG-CODE pomorski saobraaj, ADN reni saobraaj. Prikaz sporazuma dat je na slici 2.

  Slika 2. Vrste sporazuma za prevoz opasnih roba po vidovima transporta

  U nacionalnim propisima Republike Srbije transport opasnih roba je regulisan kroz:

  Zakon o prevozu opasnih materija (Sl.list 27/90)

  Pravilnik o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju (Sl.list 82/90)

  Uredbu Vlade Republike Srbije o prevozu opasnih materija u drumskom i eleznikomsaobraaju (Sl.glasnik 53/02)

  Transport opasnih materija u drumskom transportu regulisan je kroz ADR Meunarodnisporazum o prevozu opasnih roba u drumskom transportu (European Agreement concerning theInternational Carriage of Dangerous Goods by Road). Ovaj sporazum je 1972 godine ratifikovalatadanja SFRJ. Do sada 41 drava je ratifikovala ADR sporazum. Svi potpisnici ovog sporazumaduni su da prilagode nacionalne propise tako da oni ne budu u suprotnosti sa ADR-om. Iako supravila propisana ADR-om ista za sve, mogua su izuzea ili posebna pravila koja e vaiti nateritoriji pojedinih zemalja. Ova izuzea su retka ali ako se proceni da su opravdana onda se onaunose u sporazum.

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  3/24

  Razlike u pojedinim zahtevima izmeu ADR-a i nae zakonske regulative postoje i treba ihsagledati da bi izbegli mogue greke i nesporazumi pri prevozu opasnih materija. Kao najveiproblem se izdvaja ne aurnost nae regulative. Poslednji propis o transportu opasnih materija unaoj zemlji donet je 1990 godine, ako znamo da se sam ADR menja svake dve godine kako bi seprilagodio novim zahtevima u transportu opasnih materija, onda je jasno da se za 17 godinastvorila znaajna razlika izmeu nacionalnih propisa i ADR-a. Ova razlika predstavlja velikiproblem za sve prevoznike koji se bave meunarodnim transportom opasnih materija kao i zastrane prevoznike koji transportuju opasne materije kroz ili u nau zemlju.

  RESTRUKTUIRANI ADR sadraj

  Sadraj samog ADR-a moe se podeliti na dve celine: prvi deo koji se odnosi na opasne materije ipredmete i drugi deo koji se odnosi na transportnu opremu i transportne operacije.

  A - OPTI ZAHTEVI I ZAHTEVI U POGLEDU OPASNIH MATERIJA I PREDMETA

  Poglavlje 1 Opti propisi

  Poglavlje 2 Klasifikacija

  Poglavlje 3 Spisak opasnih roba (prema UN-brojevima i slovnom rasporedu), posebni propisi islobodne koliine opasnih roba, granine koliine

  Poglavlje 4 Pakovanja i odredbe za cisterne

  Poglavlje 5 Propisi za isporuku

  Poglavlje 6 Propisi za izradu i ispitivanje ambalae, velikih sredstava za pakovanje (IBC),velikih pakovanja i cisterni

  Poglavlje 7 Propisi za prevoz, utovar, istovar i manipulacije

  B - Propisi u pogledu transportne opreme i transportnih operacija

  Poglavlje 8 Propisi za posadu, vozila, opremu, postupanje i dokumentacija

  Poglavlje 9 Propisi za izradu i odobrenje tipa vozila

  KLASE OPASNIH ROBA PREMA ADR-u

  Utvrivanje klase kojoj pripada opasna materije ili roba omoguava nam dodelu UN brojatoj materiji ili robi. Utvrivanje UN broja je vano jer je njime opasna materija u potpunosti

  definisana, a to znai da su za tu materiju poznati: zvani

  ni naziv, klasa, klasifikacioni kod,ambalana grupa, broj listice opasnosti, posebni propisi, granine koliine, uputstva za

  ambalau i pakovanje, uputstvo za meovito pakovanje, kakvo se vozilo koristi, itd.Poznavanje UN broja je vano jer ne dozvoljava slobodna tumaenja vezana zamanipulaciju opasnim materijama od strane bilo kog uesnika u transportnom lancu.

  U zavisnosti od hemijskih osobina, agregatnog stanja i stepena opasnosti, a na osnovu kriterijumautvrenih u ADR-u, sve opasne robe su raspodeljene na 13 klasa koje su oznaene do brojadevet, i to:

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  4/24

  KLASA 1 EKSPLOZIVNE MATERIJE I PREDMETI SA EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA

  eksplozivne materije

  eksplozivni predmeti

  materije i predmeti koji nisu gore navedeni, a izraeni su radi nekog praktinogdejstva u vidu eksplozije ili pirotehnikih efekata

  hemijske reakcije

  KLASA 2 GASOVI

  pritisak pare pri 50OC, vei od 3 bara ili

  materija je u celosti u gasovitom stanju pri 20OC i standardnom pritisku od1,013 bar (atmosferski pritisak)

  KLASA 3 ZAPALJIVE TENE MATERIJE

  se nalaze u tenom stanju prema kriterijumima koji su dati u ADR-u,

  na temperaturi od 50OC imaju pritisak pare do najvie 3 bara i koje nastandardnom pritisku od 1,013 bar (atmosferski pritisak) i temperaturi od 20OCnisu u potpunosti u gasovitom stanju,

  imaju temperaturu paljenja do najvie 60OC.

  Pored gore navedenih uslova, u klasu 3 spadaju i:

  zapaljive tene materije i rastopljene vrste materije sa takom paljenja iznad60OC koje se prevoze ili predaju na prevoz zagrejane do temperature koja jejednaka ili via od njihove temperature paljenja,

  dizel gorivo, meavine gasa i sirove nafte, lako ulje za grejanje i u sluaju kada jetemperatura paljenja iznad 60OC.

  KLASA 4.1 ZAPALJIVE VRSTE MATERIJE, SAMOREAGUJUE MATERIJE I VRSTIDESENZITIVISANI EKSPLOZIVI

  Lako zapaljive vrste materije i predmeti koji mogu da se upale pomou varnica iliusled trenja,

  Samoreagujue vrste materije, ili tenosti,

  vrsti desenzitivisani (umanjene osetljivosti) eksplozivi,

  Materije povezane sa samoreagujuim materijama.

  KLASA 4.2 MATERIJE SKLONE SAMOZAPALJENJU

  Samozapaljive-piroforne materije su materije ukljuujui i smee i rastvore (teneili vrste), koje se u dodiru sa vazduhom ve u malim koliinama pale u roku odpet minuta.

  Samozagrevajue materije i predmeti su materije i predmeti, ukljuujui meavinei rastvore, koji su prilikom kontakta sa vazduhom skloni zagrevanju bez bilokakvog dovoenja energije (potrebne su vee koliine vie kilograma i duiperiodi vremena vie sati ili dana).

  KLASA 4.3 MATERIJE KOJE U DODIRU SA VODOM EMITUJU ZAPALJIVE GASOVE

  Materije koje reaguju sa vodom i emituju zapaljive gasove koji mogu savazduhom da formiraju i eksplozivnu smeu, kao i predmeti koji sadre takvematerije.

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  5/24

  KLASA 5.1 OKSIDIRAJUE MATERIJE

  Materije koje same po sebi ne moraju biti zapaljive ili sagorljive, ali zbog vikakiseonika kojim raspolau, mogu da izazovu ili doprinesu paljenju ili sagorevanjudrugog materijala koji je zapaljiv.

  KLASA 5.2 ORGANSKI PEROKSIDI

  Organske materije koje sadre bivalentni OO strukturni elemenat i koji mogu

  da se smatraju derivatima vodonik peroksida, gde su jedan ili oba vodonikovaatoma zamenjena organskim radikalima.

  KLASA 6.1 OTROVNE MATERIJE

  Materije za koje je iz iskustva poznato ili se na osnovu eksperimenata naivotinjama moe pretpostaviti, da one pri jednokratnom ili kratkotrajnomdelovanju u relativno maloj koliini udisanjem, upijanjem preko koe ili gutanjemmogu da kode zdravlju ili da dovedu do smrti ljudi.

  KLASA 6.2 INFEKTIVNE MATERIJE

  Materije za koje je poznato ili se moe pretpostaviti da sadre izazivae bolesti,kao to su mikroorganizmi(ukljuujui bakterije, viruse, rikecije, parazite i gljive) ilirekombinovani mikroorganizmi (hibridi ili mutanti), za koje je poznato ili se moepretpostaviti da kod ivotinja ili ljudi prouzrokuju zarazne bolesti. Takoe ipredmeti koji su zagaeni virusima ili mikroorganizmima smatraju se materijamaove klase.

  KLASA 7 RADIOAKTIVNE MATERIJE

  Materije koje sadre radionukleide kod kojih je koncentracija aktivnosti, kao iukupna aktivnost za poiljku iznad vrednost koje su date prema kriterijumu ADR-a.

  KLASA 8 KOROZIVNE (NAGRIZAJUE) MATERIJE

  Materije i predmeti koji sadre te materije, koje hemijskim delovanjem napadajupovrinsko tkivo koe i sluzokoe sa kojim dolazi u dodir ili koje prilikomoslobaanja nanose tetu drugoj robi ili transportnim sredstvima ili mogu da ihrazore, a mogu da izazovu i druge opasnosti.

  Materije koje sa vodom stvaraju korozivne tenosti ili sa prirodnom vlagom izvazduha korozivne pare ili maglu.

  KLASA 9 OSTALE OPASNE MATERIJE I PREDMETI

  Materije i predmeti koji za vreme prevoza predstavljaju neku opasnost koja nijeobuhvaena pojmovima drugih klasa.

  TRANSPORTNA DOKUMENTACIJA

  Prilikom transporta opasne robe u vozilu se moraju nalaziti sledei dokumenti:1. Sertifikat za vozaa2. Sertifikat za vozilo3. Isprava o prevozu4. Uputstvo o posebnim merama bezbednosti5. Odobrenje za prevoz6. Potvrda o osiguranju robe

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  6/24

  1. Sertifikat za vozaa

  Obaveza predviena:

  ADR-om

  Pravilnikom o strunom osposobljavanju vozaa motornog vozila kojima se prevoze opasnematerije i drugih lica koja uestvuju u prevozu tih materija(Sl.list 17/91)

  Zakonom o prevozu opasnih materija Pravilnikom o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju

  Sertifikat koji dobijaju vozai je utvrenog sadraja i oblika. Izdavanje sertifikata vri ovlaenaustanova. Ispisuje se na engleskom ili francuskom ili nemakom i jeziku zemlje koja ga je izdala.Prihvata se bez prevoenja u svim dravama potpisnicama ovog sporazuma do isteka njegovevanosti (pet godina). Sama obuka vozaa se izvodi kroz osnovni kurs koji moraju da prou svivozai i koji se odnosi na transport svih opasnih materija. Pored osnovnog postoje i tri dodatnaspecijalistika kursa za vozae eksplozivnih materija, radioaktivnih materija i vozae cisterna.Izgled sertifikat prikazan je na slici 3.

  Slika 3. Sertifikat o strunoj osposobljenosti vozaa za vozila koja prevoze opasne materije

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  7/24

  2. Sertifikat za vozilo

  Obaveza predviena:

  ADR-om

  Zakonom o prevozu opasnih materija

  Pravilnikom o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju

  Pregled vozila i izdavanje odgovarajueg sertifikata vre ovlaene ustanove prema zahtevima ikriterijumima koji su dati u ADR-u. Ispisuje se na engleskom ili francuskom ili nemakom i jezikuzemlje koja ga je izdala. Prihvata se bez prevoenja u svim dravama potpisnicama ovogsporazuma do isteka njegove vanosti (jedna godina).

  Neophodno je znati da za odreene opasne materije konstrukciono izvoenje vozila mora bitiusklaeno sa zahtevima Dodatka B.2, ADR-a. Posebno se istie kontrola zahteva koji se odnosena:

  elektrine instalacije (kablovi i razvodne kutije u S izvoenju)

  odgovarajui baterijski prekida strujnih krugova (npr. lemer)

  tahograf (VDO u S izvoenju)

  limitator brzine ( VDO )

  ABS koioni sistem i odgovarajui sistem za trajno koenje

  Ovakvim sertifikatom (slika 4) je precizno definisana namena vozila, odnosno tano se zna kakvimmaterijama se sme tovariti ovakvo vozilo.

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  8/24

  Slika 4. Sertifikat o ispravnosti vozila koja prevoze odreene opasne robe

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  9/24

  3. Isprava o prevozu

  Obaveza predviena:

  ADR-om

  Zakonom o prevozu opasnih materija

  Pravilnikom o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju

  Popunjava se na mestu utovara. Nije u potpunosti definisana forma pisanja. Moe da bude u oblikutovarnog lista, otpremnice ili nekog drugog dokumenta (kao to je npr. prikazano na slici 5), alimora da ima sledee informacije u vezi opasne materije:

  Naziv materije i identifikacioni broj (UN broj)

  Klasu, ambalana grupa

  Broj i opis paketa

  Ukupna koliina

  Ime i adresa poiljaoca

  Ime i adresa primaoca

  Potrebno je takoe da se popunjava isprava o prevozu i za prazno i neoieno vozilo saodgovarajuim napomenama.

  Otpremnica

  ______________________________________________________

  Poiljalac ime i adresa

  ______________________________________________________

  Primalac Ime i adresa

  ______________________________________________________

  Broj i vrstapakovanja

  Opis poiljkesadraj (tarifna oznaka)

  Bruto teinakg

  5sanduka

  UN 1133 Adhezivi 3, IIposebni propisi: 640D

  250

  Prevoz bez prekoraenja slobodnih granicautvrenih u poglavlju 1.1.3.6. ADR-a (750)

  Slika 5. Sadraj isprave o prevozu prema ADR-u

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  10/24

  4. Uputstvo o posebnim merama bezbednosti ili uputstvo u sluaju nezgode u drumskomtransportu (pisane instrukcije)

  Obaveza predviena:

  ADR-om

  Zakonom o prevozu opasnih materija

  Pravilnikom o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraajuObaveza poiljaoca opasnih materija je da vozau predaju pisana uputstva o postupku samaterijom u sluaju nezgode najkasnije pre zapoinjanja prevoza.

  Uputstvo se izdaje na jeziku koji voza razume, jeziku zemlje gde se vri utovari i istovar, kao i najezicima zemalja kroz koje se prolazi.

  Uputstvo treba da sadri:

  Naziv materije, ADR klasa, ambalana grupa br.opasnosti, identifikacioni broj materije UN-broj

  Osobine materije

  Opasnosti

  Lina zatitna oprema

  Mere predostronosti u sluaju nezgode,isticanja, poara

  Brojeve telefona policije i vatrogasaca

  Prva pomo:

  Adresa i broj telefona poiljaoca

  Izgled ovog uputstva dat je na slici 6.

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  11/24

  Slika 6. Uputstvo o posebnim merama bezbednosti

  UPUSTVO O POSEBNIM MERAMA BEZBEDNOSTI U DRUMSKOM TRANSPORTU - YU

  NAZIV MATERIJE: MOTORNI BENZINADR - klasa:3 II, klasifikacioni kod F1 33

  1203Osobine materije: lako zapaljiva tenost,

  isparenja sa vazduhom stvaraju eksplozivne smee u granicama 1.3% do6.5% zap.dela

  isparenja deluju uguujue jer smanjuju koncentraciju vazduha zagrevanje poveava pritisak pare u posudi pri direktnom kontaktu kodljivo po zdravlje i okolinu povrede organizma mogue pri direktnom udisanju para,gutanju, ili polivanju

  po koi ili oimaOpasnosti: tena materija,obojena, tipinog mirisa

  temperatura palenja ispod 230C, pare su nevidljive i tee od vazduha ne mea se sa vodom, laka od vode gustina na 150C je 0,65 - 0,78 kg/dm3

  Zatitna oprema: jakna za upozoravanje na opasnost, lako zatitno odelo, antistatikeizme

  zatitne rukavice, zatitne naoare i druga lina zatitna sredstva boca za ispiranje oiju sa odgovarajuom tenou odgovarajua runa svetiljka

  MERE PREDOSTRONOSTI U SLUAJU:

  nezgode: iskljuiti motor,iskljuiti struju uzeti iz kabine dokumenta za robu i vozilo, kao i upustvo u slu aju

  nezgode

  odstraniti mogue izazivae poara ili eksplozije (otvoreni plamen, varnice,izvore toplote itd.)

  upozoriti prolaznike na opasnosti od materije

  obezbediti mesto nezgode i upozoriti druge uesnike u saobraaju po mogunosti spreiti isticanje i razlivanje opasne materije

  nekontrolisanogisticanja:

  po mogunosti spreiti isticanje, a zatim i oticanje opasne materije u kanale,jame, podrume, kanalizaciju i rene tokove izgradnjom nasipa, ilipostavljanjem drugih odgovarajuih prepreka

  poara: za gaenje poara koristiti: prah, penu, ugljen dioksid, halotron, pesak,zemlju

  negoree posude ili delove hladiti sa mlazom vode radi smanjenja pritiska

  obavestiti: policiju tel. 92 i vatrogasce tel. 93

  prva pomo: u sluaju polivanja po oima ili koi ispirati sa vodom najmanje 15 minuta

  polivenu odeu skinuti i oprati telo vodom i sapunom nastradalog preneti na sve vazduh i ukoliko je potrebno smestiti u bonoleei poloaj

  zatraiti pomo lekara i upoznati ga sa vrstom opasne opasne materije inainom nastanka povrede

  naziv poiljaoca:adresa i brojtelefona poiljaoca:

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  12/24

  5. Odobrenje za prevoz

  Obaveza predviena: Zakonom o prevozu opasnih materija Pravilnikom o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju

  Za odreene opasne materije predviaju se posebni uslovi za transport, zbog stepena opasnostikoju imaju.

  CILJ: Da se vozila sa ovim materijama ne kreu nekontrolisano po saobraajnoj mrei kao ni ponaseljenim mestima.

  Uobiajeno je da se ovaj problem reava nacionalnom regulativom.

  Kod nas se zahteva posebno odobrenje nadlene ustanove ukoliko se vri prevoz:

  eksplozivnih materija

  Infektivnih materija

  otrovnih materija

  radioaktivnih materija

  opasnog otpada

  DODATNA OPREMA VOZILA

  Obaveza predviena:

  ADR-om

  Zakonom o prevozu opasnih materija

  Pravilnikom o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju

  Kada dou na mesto utovara ili istovara voza i vozilo moraju da zadovoljavaju propisane zahteveza prevoz opasnih materija.

  Dodatna oprema vozila (Zakon o prevozu opasnih materija Sl.list 27/90):

  vozaki alat i dizalica za vozilo,

  najmanje dva aparata za gaenje poara,

  dve rune baterijske lampe narandaste boje sa trepuom ili stalnom svetlou koja se vidisa najmanje 150 metara,

  dva trougla,

  dve zastavice za oznaavanje vozila kojima se prevoze opasne materije

  dve lopate i jedan pijuk i

  prenosna lampa koja se moe ukljuiti na akumulator i koja ne moe izazvati eksploziju ilipoar.

  Dodatna oprema vozila (ADR od 01.01.1997 god.)

  komplet alata za najnunije opravke

  sa najmanje jednim klinastim podmetaem za svako vozilo ponaosob, veliine prilagoeneteini vozila i preniku toka

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  13/24

  dva svetla narandaste boje sa stalnim ili trepuim svetlom koja moraju biti nezavisna odelektrine opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne moe da izazove poar na robikoja se prevozi

  propisana runa svetiljka za svakog lana posade

  neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za sluajnezgode

  9 za zatitu vozaa:o sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog lana posade u vozilu

  o odgovarajua zatita za oi

  o prikladna zatita za disanje kod prevoza otrova za svakog lana posade

  o odgovarajue rukavice

  o odgovarajue cipele

  o zatitna kecelja

  o boca za ispiranje oiju sa odgovarajuom tenou

  9za zatitu okoline

  o prekriva za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se prevozi(minimalne veliine 90X90 cm)

  o odgovarajua lopata

  o metla

  o odgovarajue sredstvo za upijanje opasne materije

  o odgovarajua posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male koliine)

  MEOVITI TERET

  Odreene opasne materije mogu opasno da reaguju jedna sa drugom. Iz tog razloga ne smeju dabudu zajedno u tovarnom prostoru vozila ili kontejnera. Iz prikazane tabele na slici 6 lako seodreuje koje materije smeju, a koje ne smeju sa se transportuju zajedno.

  Sa slike moe lako da se uoi da eksplozivne materije, materije kojima je eksplozivnost dodatnaopasnost, kao i eksplozivno pogodne materije, ne smeju da se tovare ni sa jednom drugomopasnom materijom. Takoe postoje odreeni zahtevi i kod prevoza otrova i hrane za ljude iivotinje.

  Kada u tovarnom listu pie napomena "meovita roba", to znai da se roba mora utovariti ili jeutovarana prema propisima o meovitom teretu, i tada se mora znati meusobni odnos pojedinihopasnih materija. Roba mora biti u originalnoj ambalai i prema zahtevima ADR propisa to jeobaveza i odgovornost poiljaoca.

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  14/24

  Br.1;1.4;1.5;1.6;0.1

  Br.2

  Br.3

  Br.4.1

  Br.4.2

  Br.4.3

  Br.5.1

  Br.5.2

  Br.5.2+Br.0.1

  Br.6.1

  Br.7a,7b,7c,7d

  Br.8

  Br.9

  Listicaopasnosti

  i klasaopasne

  robeKlasa 1 Kl.2 Kl.3 Kl.4.1 Kl.4.2 Kl.4.3 Kl.5.1 Kl.5.2 Kl.5.2 Kl.6.1 Kl.7 Kl.8 Kl.9

  Br.1;1.4;1.5;1.6;0.1

  Klasa 1

  Br.2

  Klasa 2Br.3

  Klasa 3Br.4.1

  Klasa 4.1Br.4.2

  Klasa 4.2Br.4.3

  Klasa 4.3Br.5.1

  Klasa 5.1

  Br.5.2

  Klasa 5.2Br.5.2 + Br.0.1

  Klasa 5.2Br.6.1

  Klasa 6.1Br.7a,7b,7c,7d

  Klasa 7Br.8

  Klasa 8Br.9

  Klasa 9

  ZABRANJEN PREVOZ

  DOZVOLJENPREVOZ

  DOZVOLJEN PREVOZ PREMAGRUPAMA KOMPATIBILNOSTI ZA KL.1

  Slika 6. Kompatibilnost opasnih materija

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  15/24

  LISTICE OPASNOSTI

  Listice opasnosti prikazane su na slici 7. Dimenzije listica su 250x250mm po ADR-u, dok nazakon predvia dimenzije listica 300x300mm. Po ADR-u iz 2007. godine broj listice opasnosti nepredstavlja broj klase opasne materije, i nema nikakve veze sa etiketom koja se nalazi na samomproizvodu. Etiketa na proizvodu se odnosi na upotrebu samog proizvoda, dok listica opasnosti seodnosi na transport opasne materije.

  Slika 7. Listice opasnosti

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  16/24

  OBELEAVANJE PAKOVANJA SA KOMBINOVANOM AMBALAOM

  Unutranje pakovanje- obeleavanje prema Zakonu oproizvodnji i prometu otrovnih materija i

  Odluci o obeleavanju otrova u prometu

  Spoljanje pakovanje - osnovno pakovanje uprevozu - obeleavanje prema ADR/RID

  Jedinica tereta- potrebno dodatnoobeleavanjeprema ADR/RID u

  sluaju da seoznake naspoljnjempakovanju ne vide

  Jedinica prevoza - obeleavanjenarandastim tablama ADR

  Kontener - obeleavanjesa sve etiri straneprema ADR/RID

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  17/24

  MOGUI NAINI OBEZBEENJA ROBE OD POKRETANJA UTOVARNOM PROSTORU VOZILA

  Ako znamo da drugi uzronik nezgoda sa opasnim materijama je njihovo neispravno obezbeenjetokom transporta, onda posebnu panju treba posvetiti uvrivanju tereta tokom transporta.Primeri obezbeenja tereta dati su na slici 8.

  Slika 8. Primeri obezbeenja tereta tokom transporta

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  18/24

  OBELEAVANJE VOZILA TABLE ZA OBELEAVANJE

  (a) (b)Table za obeleavanje vozila koja prevoze opasne materije

  Tabla za obeleavanje vozila ili nadgradnje sa opasnim materijama, u rasutom stanju

  Slika 9. Table za obeleavanje

  OZNAKE OPASNOSTI (oznake u gornjem delu table)

  Prva cifra predstavlja glavnu (osnovnu) opasnost:2 - sabijen gas,3 - zapaljive tenosti,4 - zapaljive vrste materije5 - oksidirajue materije ili organski peroksidi,6 - otrovne materije,8 - nagrizajue (korozivne) materije,9 - ostale opasne materije

  Druga i trea cifra predstavljaju dodatne opasnosti i imaju sledee znaenje:0 - nema dodatnih opasnosti, tj.osnovna opasnost nije pojaana1 - opasnost od eksplozije,2 - oslobaanje gasova zbog pritiska ili hemijske reakcije (naee izazvana vodom ili vlagom),3 - zapaljivost tenosti (para) ili gasova,4 - zapaljive vrste materije5 - oksidirajue delovanje,6 - otrovnost,8 - korozivnost,9 - opasnost od spontane energine reakcije.

  Slovo X u gornjem delu table Opasnost o burne reakcije sa vodom

  Table (prikazane na slici 9) se skidaju kada se u vozilu ne nalazi opasna materija, izuzev sluajakada se radi o cisternama. Kod cisterna table se ne skidaju ni kada su prazne, ve samo u sluajukada su cisterne bile na ienju tovarnog prostora. Same table moraju da budu itljive i posle 15minuta provedenog u plamenu. Primeri obeleavanja vozila dati su na slikama 10,11,12,13.

  Identifikacija stepena i vrste opasnosti

  Identifikacija materije

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  19/24

  OBELEAVANJE VOZILA

  Slika 10. Obeleavanje vozila: vozilo cisterna sa istom materijom u svim komorama

  Slika 11. Obeleavanje vozila: teretno vozilo sa demontanom cisternom

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  20/24

  Slika 12. Obeleavanje vozila: vozilo sa opasnim materijama

  Slika 13. Obeleavanje vozila: Vuno vozilo i poluprikolica sa velikim kontejnerom

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  21/24

  OBAVEZE GLAVNIH UESNIKA U TRANSPORTU OPASNE ROBE(POGLAVLJE 1.4 ADR-a)

  Uesnici transportnog procesa opasnih materija moraju izvriti odgovarajue mere premakarakteru i obimu opasnosti koje mogu predvideti, tako da se sprei nastanak tete, povreda ilieventualno da se minimiziraju njihove posledice. U svim sluajevima moraju ispuniti zahteve ADR-a koji se odnose na njihovu delatnost i obaveze. U transportnom procesu imamo sledee uesnike:

  poiljaoc, prevoznik, primalac, utovariva, voza

  , paker... Svaki od u

  esnika je duan da jekontrolie rad predhodnika u transportnom lancu, jer za eventualne greke svako od uesnika

  odgovara. Npr. ako voza vozi nepravilno obeleenu ambalau, odgovorni su i plaaju kaznu:voza, utovariva i poiljaoc.

  Poiljalac

  Poiljaoc opasnih materija je obavezan da preda za transport samo poiljke koje odgovarajuzahtevima ADR-a.

  U sklopu obaveza uesnika transportnog procesa, prema poglavlju 1.4.1. obaveze poiljaoca susledee:

  a) Utvrdi da su opasne robe klasifikovane i dozvoljene za prevoz u skladu sa ADR-om;

  b) Da snadbe prevoznika informacijama i podacima i ako je potrebno, potrebnimtransportnim dokumentima kao i prateim dokumentima (dozvole, odobrenja,obavetenja, sertifikati, itd) Uzimajui u obzir specifinosti koje su zahtevane upoglavlju 5.4 i tabela u delu 3;

  c) Da koristi iskljuivo ambalae, velika pakovanja, velika sredstva za pakovanje (IBC) icisterne (vozilo-cisterna, demontane cisterne, vozilo baterija, MEGCs, prenosivecisterne i konterner-cisterne) koje su odobrene i prilagoene za prevoz datihsupstanci i koje su propisano oznaene prema zahtevima ADR-a;

  d) Da postupi u skladu sa zahtevima koji se odnose na nain otpreme i ogranienja priotpremanju opasne robe;

  e) Da obezbedi da i prazna neoiena ili neispranjena ambalaa, cisterne (vozilo-cisterna, demontane cisterne, vozilo baterija, MEGCs, prenosive cisterne i kontener-cisterne) ili prazna neoiena vozila, veliki ili mali konteneri za rasuti teret suodgovarajue obeleeni tablama i listicama opasnosti i da prazne neoienecisterne budu zatvorene kao da su napunjene opasnom materijom.

  Ako poiljalac koristi usluge drugih uesnika (pakera, utovarivaa, punioca, itd.), on e preduzimatiodgovarajue mere da obezbedi da poiljka zadovoljava zahteve ADR-a. On moe, da se pouzda(osloni) na informacije i podatke dostupne od ostalih uesnika.

  Poiljaoc moe da se pouzda na informacije i podatke koje su mu dostupne od ostalih uesnika usluaju zahteva pod (a), (b), (c), (e).

  Kada poiljalac radi u ime treeg lica, to tree lice e informisati u pismenom obliku poiljaoca okojim opasnim materijama se radi (taan naziv opasne robe koju treba transportovati, oznakuklase, UN broj, vrstu i stepen opasnosti (osnovnu i dodatnu opasnost), koliinu) i omoguie mudostupne informacije i dokumenta koja su mu neophodna za izvravanje obaveza.

  Prevoznik

  Obaveze prevoznika su sledee:

  a) Konstatuje da su opasne materije koje se upuuju na prevoz dozvoljene za prevozprema ADR-u;

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  22/24

  b) Obezbedi da su propisana dokumenta u transportnoj jedinici;

  c) Vizuelno konstatuje da vozilo i teret nemaju oigledne defekte, curenje ili pukotine,opremu koja nedostaje i itd.;

  d) Konstatuje da datumi sledeeg testiranja (provere) vozila-cisterni, vozila-baterija,demontanih cisterni, prenosivih cisterni, kontenera-cisterni i MEGCs nisu istekli;

  e) Potvrdi da vozila nisu pretovarena;

  f) Konstatuje da su listice opasnosti i propisane oznake bezbednosti privrene zavozilo;

  g) Konstatuje da su propisana oprema i pisana upustva za vozaa u vozilu.

  Prevoznik moe da se pouzda na informacije i podatke koje su mu dostupne od ostalih uesnika usluaju zahteva pod (a), (b), (e), (f).

  Ako prevoznik primeti neispunjavanje zahteva ADR-a, on nee zapoeti prevoz dok se problem neotkloni.

  Ako je za vreme vonje primeen neki prekraj koji bi mogao ugroziti bezbednost saobraaja,vozilo natovareno opasnom robom bi trebalo da bude zaustavljeno im to bude mogue, imajui naumu zahteve bezbednosti saobraaja. Prevoz moe biti nastavljen samo ako poiljka bude uskladu sa primenljivim propisima.

  Primalac

  Primalac ima obavezu da ne odlae prijem robe bez nekih jakih razloga i da potvrdi, posle istovara,da su zahtevi ADR-a koji se odnose na njega ispotovani.

  Obaveze primaoca su sledee:

  a) Propisno ienje i dekontaminacija vozila i kontenera u sluaju da je to predvienoADR-om;

  b) Da obezbedi da su konteneri kompletno istovareni, oieni i dekontaminirani i da nenose oznake opasnosti koje su u skladu sa zahtevima poglavlja 5.3ADR-a.

  Ako primalac koristi usluge drugih uesnika (punioca, istioca, dekontaminacioni prostor, itd.) one preduzeti odgovarajue mere da obezbedi da su zahtevi ADR-a u saglasnosti s tim.

  Ako provere dovedu do krenja zahteva ADR-a, primalac e vratiti kontener prevozniku jedinopoto se prekraj otkloni.

  OBAVEZE OSTALIH UESNIKA U TRANSPORTU OPASNE ROBE

  Utovariva

  Obaveze utovarivaa su sledee:a) Da preda opasnu robu prevozniku samo onda ako je roba dozvoljena za prevoz prema

  zahtevima ADR-a;

  b) Da proveri da li je ambalaa oteena.

  On nee predati na prevoz poiljku ija je ambalaa oteena, posebno ako nije otporna naisticanje opasne materije i ako postoji isticanje ili mogunost isticanja opasne materije, dokoteenje ne bude otklonjeno. Ova obaveza se odnosi i na prazne neoiene ambalae;

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  23/24

  c) Da prilikom utovara opasne robe u vozilo, ili veliki ili mali kontener, postupa prema specijalnimzahtevima koji se odnose na utovarivanje i rukovanje (manipulisanje);

  d) Da posle utovara opasne robe u kontener postupa prema zahtevima koji se odnose napropisno oznaavanje ambalae i vozila koja prevoze opasne robe, prema zahtevima poglavlja5.3ADR-a;

  e) Da se prilikom utovara pridrava zabrane meanja tereta vodei rauna pri tom o opasnoj robikoja je ve u vozilu i zahtevima koji se odnose na odvajanje prehrambenih namirnica, ostalerobe iroke potronje ili stone hrane.

  Utovariva moe da se pouzda na informacije i podatke koje su mu dostupne od ostalih uesnika usluaju zahteva pod (a), (d), (e).

  Paker

  Obaveze pakera su sledee:

  a) Vodi rauna o zahtevima koji se odnose na uslove pakovanja, uslove zajednikog pakovanja i

  b) Vodi rauna o zahtevima koji postoje u ADR-u u pogledu korienja narandastih tabli i listicaopasnosti, kada priprema ambalau za prevoz.

  Operator kontener cisterne / prenosne cisterne

  Operator za kontener cisterne / prenosne cisterne, e:

  a) Da obezbedi ispunjenje zahteva za konstrukcije, opremu, testiranje i oznaavanje,

  b) Da obezbedi odravanje cisterne i njene opreme na taj nain da se obezbedi da podnormalnim uslovima rada, cisterna-kontejner/prenosiva cisterna zadovoljava zahteve ADR-a dosledee inspekcije (kontrole),

  c) Da obezbedi posebne provere koje se rade kada su mogua oteenja cisterne ili njeneopreme prilikom neke opravke, neke promene ili nezgode.

  Punilac

  Obaveze punioca su sledee:

  a) Da obezbedi pre punjenja cisterne da cisterna i njena oprema tehniki zadovoljavaju uslove;

  b) Da obezbedi da datum sledeeg testiranja vozila-cisterni, vozila baterija, demontanih cisterni,prenosivih cisterni, kontener cisterni i MEGC nije istekao;

  c) Da puni cisterne opasnom materijom dozvoljenom za prevoz u tim cisternama;

  d) Da se pridrava zahteva (uslova) koji se odnose na opasne materije u susednim(okolnim)komorama cisterne;

  e) Da se pridrava maksimalno dozvoljenog stepena punjenja ili maksimalno dozvoljene masesadrine po litri kapaciteta za materije koje se pune;

  f) Da proveri otpornost na curenje posle punjenja cisterne - zaptivenost i zatvaranja svih ureaja;

  g) Da ostatak opasne materije koja se puni nee da bude zalepljen za spoljanju stranu cisterne;

  h) Da obezbedi da su narandaste table i propisane listice opasnosti privrene za cisternu, navozilo i na veliki i mali kontejner za prevoz robe u rasutom stanju u skladu sa zahtevima.

 • 7/27/2019 Transport Opasne Materije

  24/24

  Prikazane karakteristike transporta opasnih materija uslovljavaju da nepotovanje pravila vezanihza njihov transport bude otro sankcionisano (nepravilno popunjen CMR 3,200, pogrean UN broj3,200, korienje ambalae koja nema ili ima neodgovarajui ambalani kod 2,400, voza nemasertifikat 2,400...). Poznavanje ADR-a (kada e tovar biti osloboen ADR-a, kada teret zahteva dase transportuje kao ADR, kako to pravilno izvesti i sl.) u cilju spreavanja nezgoda sa opasnimmaterijama i iz razloga izbegavanja visokih novanih kazni zahteva konstantno praenje promenavezanih za transport opasnih materija i prilagoavanje novim pravilima.


Recommended