Opasne Materije Klase III

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 Opasne Materije Klase III

  1/10

  Opasne materije klase IIIAmra Halilovi

 • 7/26/2019 Opasne Materije Klase III

  2/10

  Uvod

  Cilj ovog seminarskog rada je upoznavanje s opasnim tvkoje svakodnevno susreemo u cestovnom prometu, prod moguih nezgoda i naini postupanja u sluaju nezgimaju katastrofalne posljedice za zdravlje ljudi i prirod

  Opasnim tvarima smatraju se tvari koje mogu ugroziti zljudi, izazvati zagaivanje okoli!a ili nanijeti materijalkoje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okoli!,kao takve definirane zakonima, drugim propisima, te

  meunarodnim ugovorima

 • 7/26/2019 Opasne Materije Klase III

  3/10

  Opasne tvari se klasificiraju"

  #$A%A & ' eksplozivne tvari i predmeti #$A%A ( ' plinovi" stlaeni, tekui i otopljeni pod tlakom #$A%A ) ' zapaljive tekuine #$A%A * ' zapaljive vrste tvari #$A%A + ' oksidirajue tvari i organski peroksidi #$A%A ' otrovne i zarazne tvari #$A%A - ' radioaktivne tvari #$A%A . ' korozivne /nagrizajue0 tvari

 • 7/26/2019 Opasne Materije Klase III

  4/10

  #$A%A III ' 1A2A$3I45 65785 9A65:I35

 • 7/26/2019 Opasne Materije Klase III

  5/10

 • 7/26/2019 Opasne Materije Klase III

  6/10

  O%O;I85 1A2A$3I4IH 6578IH 9A65:I3A

  8aj

 • 7/26/2019 Opasne Materije Klase III

  7/10

  6ipini predstavnici zapaljivih tenih materija su"

  &= %iretna kiselinaAcetatna kiselina, poznatija pod trivijalnim nazivom siretna kiselina, ili sistemskim nazetanska kiselina, je veoma jednostavna i sla

 • 7/26/2019 Opasne Materije Klase III

  8/10

  6:A8%2O:6 I %#$A@I65835 1A2A$3I4IH 6578IH9A65:I3A

  :izik od posledica nesree je veliki ako vozilo prevozi ro

 • 7/26/2019 Opasne Materije Klase III

  9/10

  Ama koja se koristi za pakovanje toksinih materija klase III mtakva da prilikom prevoza ne doe do rasipanja ili isparavanja sadr>mije!anja otrovne materije sa drugim materijama ili do dodira sa pozidovima prevoznih sredstava, niti da ona utie na promjenu svojstatoksinih materija

  2rostorija u kojoj se skladi!te zapaljive tenosti tre

 • 7/26/2019 Opasne Materije Klase III

  10/10

  1A#$3U7A#

  % oemo zakljuiti da se transport zapaljivih tenosti raz

  od transporta ostalih materijala i ro