Download pdf - Stecajni postupak

Transcript
 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  1/46

  STEAJNI POSTUPAK

  PRAVNE I EKONOMSKE POSLJ EDICE

  SPROVOENJA STEAJNOG POSTUPKA

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  2/46

  2

  Steaj-izvori prava

  Zakon o steajnompostupku

  Zakon o likvidacionom postupku

  Zakon o bankama

  Zakon o poslovima osiguranja u privatnomosiguranju.

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  3/46

  3

  Steaj-izvori prava

  Zakon o privrednim drutvima Zakon o parninompostupku Zakon o izvrnompostupku Zakon o vanparninompostupku Zakon o upravnom postupku

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  4/46

  4

  Steaj-izvori prava

  Zakon o obligacionim odnosima

  Zakon o nasljeivanju

  Porodinizakon

  Krivinizakon

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  5/46

  5

  Steaj-izvori prava

  Zakon o preuzimanju dionikihdrutava

  Zakon o investicionim fondovima

  Zakon o hartijama od vrijednosti

  Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti

  Podzakonski akti.

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  6/46

  6

  Steaj

  lan 243 KZ F BiH

  Prouzrokovanje steaja

  Ko znajui za svoju prezaduenost ili neposobnostza

  plaanje obustavljajui naplaivanje svojihpotraivanja sa ciljem da smanji buduu steajnumasu, prekomjerno troi, otuuje imovinu ubescjenje, preuzima nesrazmjernu obavezu,

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  7/46

  7

  Steaj

  lakomisleno koristi ili daje zajmove, sklopi

  posao sa licem nesposobnim za plaanjem,propusti blagovremeno naplatiti svojapotraivanja ili na drugi nain koji je u oitojsuprotnosti sa urednim privreivanjemumanji svoju imovinu, kaznie se....

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  8/46

  8

  Steaj

  lan 244 KZ F BiH

  Lani steaj

  Ko u cilju izbjegavanja plaanja svojih obaveza,

  prividnim ili stvarnim umanjenjem svoje imovineprouzrokuje steaj tako to:

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  9/46

  9

  Steaj

  a) cijelu ili dio imovine prividno ili ispod

  trine vrijednosti proda, prikrije, besplatno

  ustupi ili uniti;

  b) zakljui fiktivne ugovor o dugu ili prizna

  nepostojee trabine;

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  10/46

  10

  Steaj

  c) prikrije, uniti, preinai ili tako vodi poslovneknjige, isprave ili spise koje je po zakonu ili

  drugom propisu obavezan voditi, da se iz njih ne

  moe utvrditi stvarno imovinsko stanje ili tostanje sainjavanjem lanih isprava ili na druginain prikae takvim da se po toj osnovi moe

  otvoriti steaj kaznie se....

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  11/46

  11

  Steaj

  lan 245 KZ F BiH

  Zloupotreba u steajnom postupku

  Ko u steajnom postupku prijavi lanopotraivanje ili potraivanje u lanom isplatnom

  redu da bi time ostvario pravo koje mu nepripada kaznie se....

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  12/46

  12

  Steaj

  Kaznom iz stava 1 ovog lana kaznie se povjerilac,lan odbora povjerilaca ili steajni upravnik koji zasebe ili drugog primi imovinsku korist ili obeanjeimovinske koristi da bi se donijela ili ne bi donijela

  odreena odluka ili da bi se na drugi nain otetio

  barem jedan povjerilac u steajnom postupku.

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  13/46

  13

  Steaj

  lan 246 KZ F BiH

  Oteenje povjerilaca

  Ko znajui da je postao nesposoban zaplaanje isplatom duga ili na drugi nain

  stavi kojeg povjerioca u povoljniji poloaj itime oteti najmanje jednog povjeriocakaznie se....

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  14/46

  14

  Steaj

  Odgovorno lice u pravnom licu koji znajui da jepravno lice postalo nesposobno za plaanje u ciljuizigravanja ili oteenja povjerilaca prizna neistinitopotraivanje, sastavi lani ugovor ili drugomprevarnom radnjom oteti povjerioce pravnog lica

  kaznie se....

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  15/46

  15

  CILJEVI STEAJNOG POSTUPKA

  Grupno namirenje povjerilaca steajnogdunika

  Reorganizacija steajnog dunika radi ureivanjanjegovog pravnog poloaja i odnosa naspram

  povjerioca

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  16/46

  16

  STEAJNA MASA

  Cjelokupna imovina steajnog dunika u vrijemeotvaranja steajnog dunika

  Imovina koju steajni dunik stekne za vrijeme

  steajnog postupka

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  17/46

  17

  STEAJNI DUNIK

  Privredna drutva

  Posebni oblici privrednog organizovanja

  Zadruge

  Trgovine

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  18/46

  18

  STEAJNI DUNIK

  Obrti

  Fizikalica?

  Ko ne moebiti steajnidunik?

  Koja imovina ne moe biti predmet prodaje usteajnom postupku.

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  19/46

  19

  PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA

  STEAJA

  Prelazak prava upravljanja i raspolaganja na

  steajnog upravnika

  Prelazak prava zastupnika, prokuriste i

  punomonika na steajnog upravnika

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  20/46

  20

  PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA

  STEAJA

  Raspolaganja steajnog dunika su bezpravnog uinka

  Suvlasnitvo, zajedniko vlasnitvo i

  ortakluk se razvrgavaju izvan steajnogpostupka

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  21/46

  21

  PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA

  STEAJA

  Prekidaju se sudski postupci i postupci pred

  arbitraama ukoliko se odnose na steajnumasu

  Steajni povjerioci mogu svoja potraivanjaprema steajnoj masi ostvarivati samo u

  steajnompostupku

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  22/46

  22

  PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA

  STEAJA

  Sticanje razlunogprava 60 dana prije otvaranjasteajane proizvodi dejstvo

  Po otvaranju steajapovjerioci ne mogu traiti

  prinudno izvrenje

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  23/46

  23

  PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA

  STEAJA

  Dostavljanje odreenih ili svih potanskih poiljkisteajnom upravniku

  Linaodgovornost lanovadrutva-lan64

  Zadravanjeprava vlasnitva-lan69

  Najamni i zakupni odnosi na nepokretnim

  predmetima ostaju na snazi

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  24/46

  24

  PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA

  STEAJA

  Prestanak ugovora o radu i zakljuivanjenovih ugovora o radu

  Nedoputenost i doputenost prebijanja-

  kompenzacije-lan 78-80

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  25/46

  25

  PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA

  STEAJA

  Ulazak u posjed cjelokupne imovine koja ulazi u

  steajnu masu

  Gase se transakcioni rauni

  Dodaje se da se drutvonalazi u steaju

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  26/46

  26

  OTVARANJE STEAJNOG POSTUPKA

  Odluku donosi steajni sudija u roku 3 dana oddana odranog steajnog roita

  Steajnisudija otvara steajnipostupak:

  ako je prijedlog doputen,

  ako postoji steajnirazlog, ako imovina steajnog dunika moe pokriti

  trokovepostupka

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  27/46

  27

  OTVARANJE STEAJNOG POSTUPKA

  Rjeenje o otvaranju steajnog postupka se dostavlja:

  povjeriocima, dunicima,

  javnom tuilatvui

  svim registrima.

  Rjeenje se objavljuje na oglasnoj ploi suda i uSlubenim novinama.

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  28/46

  28

  REDOSLJED NAMIRENJA

  Povjerioci steajne mase:

  Trokovisteajnogpostupka i

  Dugovi steajnemase

  Steajni povjerioci

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  29/46

  29

  Trokovi steajnog postupka

  Sudski trokovisteajnogpostupka

  Nagrade i izdaci vjetaka, privremenog upravnikai lanova privremenog odbora i odborapovjerilaca

  Drugi trokovi za koje je odreeno da e senamirivati kao trokovisteajnogpostupka

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  30/46

  30

  Dugovi steajne mase

  Obaveze zasnovane radnjama steajnogupravnika npr. unovavanjem steajne mase

  Obaveze iz dvostranoobavezujuihugovora

  Iz neosnovanog bogaenjasteajnemase

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  31/46

  31

  Steajni povjerioci

  Steajnipovjerioci viihisplatnih redova

  Povjerioci optegisplatnog reda

  Steajnipovjerioci niihisplatnih redova

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  32/46

  32

  Steajni povjerioci viih isplatnihredova

  Zaposlenici steajnog dunika sa potraivanjimaiz radnog odnosa za posljednjih 8 mjeseci od

  dana otvaranja steajnog postupka

  Plaanjanaknada tetaza povrede na radu

  Potraivanjaiz perioda privremene uprave

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  33/46

  33

  Povjerioci opteg isplatnog reda

  Povjerioci koji u trenutku otvaranja steajnogpostupka imaju opravdan imovinski zahtjev

  prema steajnom duniku-steajni povjerioci

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  34/46

  34

  Povjerioci niih isplatnihredova

  Kamate od dana otvaranja steajnog postupka

  Trokovi koji su, pojedinim steajnim povjeriocima,nastali njihovim ueem u postupku

  Novane i prekrajne novane kazne

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  35/46

  35

  Povjerioci niih isplatnihredova

  Imovinsko-pravna teta nastala kao posljedicaizvrenog krivinog djela ili prekraja

  Potraivanja koja se odnose na neku besplatnuinidbu steajnog dunika

  Potraivanja koja se odnose na povrat zajma kojinadomjeta kapital nekog osnivaa

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  36/46

  36

  IZLUNA PRAVA

  Izluni povjerilac je lice koje ima pravo naizdvajanje stvari koja ne pripada steajnomduniku

  Pravo na izluivanje se moe ostvariti najranijenakon izvjetajnog roita

  Izluenje se moe odgoditi za do 90 dana ako jetaj predmet potrebna steajnom upravniku

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  37/46

  37

  RAZLUNI POVJERIOCI

  Hipotekarni povjerioci i povjerioci zemljinog duga

  Povjerioci koji su stekli neko zalono pravo

  Povjerioci kojima je steajni dunik, radiobezbjeenja, prenijela neko pravo

  Povjerioci kojima pravo pridraja

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  38/46

  38

  POBOJNE PRAVNE RADNJE

  Pobijaju se pravne radnje preduzete prije otvaranja

  steaja a koje su upravljene na:

  Oteenje povjerilaca

  Pogodovanje povjerilaca

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  39/46

  39

  Pod pravnim radnjama, koje mogu biti

  predmet pobijanja, podrazumijevaju se i:

  Proputanjai

  Mjere prinudnog izvrenja

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  40/46

  40

  Opti razlozi pobijanja

  Radnja preduzeta 6 mjeseci prije otvaranja steajnogpostupka a steajni dunik je bio plateno

  nesposoban

  Radnja preduzeta nakon podnoenja prijedloga za

  otvaranje steajnog postupka

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  41/46

  41

  Opti razlozi pobijanja

  Pravna radnja koja je dala ili omguila steajnompovjeriocu neuobiajeno osiguranje ili namirenje, a

  preduzeta je u posljednjem mjesecu prije prijedlogaza otvaranje steaja ili u toku drugog ili treegmjeseca prije otvaranja steaja a u vrijeme platenenesposobnosti

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  42/46

  42

  Opti razlozi pobijanja

  Pravne radnje bez naknade ili uz neznatnu

  nakandu izuzev ako je preduzeta 5 godina prijepodnoenja prijeldoga za otvaranje steajnogpostupka

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  43/46

  43

  Opti razlozi pobijanja

  Pravna radnja bez naknade ili uz neznatnu

  nakandu postoji i kada je steajni dunikodustao od neke imovinske vrijednosti a da

  za to nije primio odgovarajuu protivinidbukao naknadu

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  44/46

  44

  Opti razlozi pobijanja

  Pobijati se moe i radnja preduzeta u posljednjih 5godina prije otvaranja steaja sa namjerom da seotete povjerioci pod uslovom da je druga stranaznala za namjeru steajnog dunika

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  45/46

  45

  Opti razlozi pobijanja

  Ovlatenje za pobijanje pravnih radnji imasteajni povjerilac i steajni povjerioci

  Tuba se podnosi u roku 2 godine od otvaranjasteajnog postupka

  Tuba se podnosi protiv lica prema kome je ili u

  iju je korist pobojna radnja preduzeta

 • 5/23/2018 Stecajni postupak

  46/46

  46

  HVALA NA PANJI !