29
Spor Parnica Parnični postupak

Spor Parnica Parnični postupak · Adhezioni postupak Incidentalni Prvostepeni postupak Drugostepeni postupak. Formalna sadržina parnice - ZPP Materijalna sadržina parnice - subjekti

  • Upload
    others

  • View
    32

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Spor Parnica

Parnični postupak

Spor, parnica, parnični postupak

TRI posebna TRI različita fenomena Nisu sinonimi !!!!

Zašto je važna korektna upotreba pravnotehničkih termina?

SPOR, SUKOB, KONFLIKT

sporiti se - neslagati se spor - nesporazum, nesaglasnost

Tako je !

Važi !

DA !!!!

JESTE!!!!

Ovako je!

Ne važi!

NE!!!

NIJE !!!

SPOR, SUKOB, KONFLIKT

spor - sukob ljudskih interesa

SPOR – neprijatna životna situacija

Spor nije regulisan pravom

INTERESI STRANA U SPORU:

legitimni - nelegitimni

racionalni - iracionalni

individualni - kolektivni

SPOR

U KOJIM ODNOSIMA NASTAJE SPOR?

Ima li ”oaze mira” u društvenim odnosima koja je pošteđena sukoba?

Ko su strane u sporu?

IZMEĐU KOJIH SUBJEKATA NASTAJE SPOR?

KolektivniIndividualni

Sporovi između grupa

Sporovi između članova grupe

Bilateralni

Multilateralni

Spor između pojedinaca

Spor između pravnih lica

Spor između neformalnih oblika udruživanja

Konfliktologija Nauka o sporovima

SPOR - kompleksna, promenljiva i dinamična životna situacija

Nužnost interdisciplinarnog pristupa u proučavanju!!!

Dve decenije razvoja konfliktologije

Ko su konfliktolozi? Šta proučavaju?

Građanskopravni spor

Građanskopravni spor - spor koji nastaje prilikom zasnivanja, u toku trajanja ili prilikom prestanka građanskopravnog odnosa

Predmet građanskopravnog spora:

građanskopravni odnos

građansko subjektivno pravo

materijalnopravni zahtev

A B

ČINJENIČNO PITANJEspor o postojanju jedne faktičke činjenice

PRAVNO PITANJEspor o pravnom dejstvu ili pravnim posledicama jedne faktičke činjenice

činjenično pitanje pravno pitanje

Predmet građanskopravnog spora

Pravni sporovi i interesni sporovi

Nesaglasnost strana o tome kako treba da se ponašaju da bi njihovo ponašanje bilo saobrazno pravu

(šta učiniti, dati, trpeti, od čega se treba suzdržati?!!!)Polarizacija pravnih shvatanja - polarizacija pravnih pretenzija - oponiranje

Posledice građanskopravnog spora

Pravna nesigurnost, neizvesnost, otežan pravni saobraćaj…

Potencijaligrađanskopravnog spora

Sporovi – nisu ni "dobri" ni "loši"- Progresivni potencijal spora - Regresivni potencijal spora

Spor – “patološko stanje u građanskopravnim odnosima”

Dinamika spora – eskalacija sukoba

“Pat-pozicija”-potraga za

rešenjem

Rešavanje spora mirnim putem

Spor iziskuje rešenje!!!

Mirni metodi rešavanja spora:Napuštanje zahtevaIspunjenje obaveze Neposredni pregovori

– uzajamno popuštanje – kompromis

Rešavanje spora mirnim putem uz pomoć trećeg

Posredovanje Mirenje

Sudski način rešavanja spora

Sudski način rešavanja sporova primenjuje se za sporove:

koji se nisu mogli rešiti mirnim putemkoji se rešavaju isključivo u postupku pred sudom

Kako sud rešava spor?Šta značiI “presuditi” spornu stvar?

Karakteristike postupka za presuđenje (ađudicatio)“Borbena šema postupaka"Postupak - "pravni turnir"Dopuštena "borbena sredstva"

ofanzivne i defanzivne procesne radnje

Manevarski prostor“ - zabrana zloupotrebe procesnih ovlašćenja

Presuđenje sporne stvari

Parnica – sudski metod rešavanja spora

Parnica je:Način (metod) rešavanja građanskopravnog

spora Procesnopravni odnos zasnovan između suda i

stranaka

TUŽILAC TUŽENI

SUD

Parnica – kretanje, tok, razvojne faze

Parnica - sudski proces “Procedere” - ići napred, kretati se ka cilju, ka sudskoj odluci kojom se spor rešavaSadržinu parnice čine parnične radnje procesnih subjekata - suda i stranaka

Ima li fiktivnih parnica?Ima li fiktivnih sporova?

Parnični postupak

Parnični postupak - delatnost koja se u parnici preduzima radi rešavanja spora

Skup pravila PO KOJIMA se postupa prilikom rešavanja građanskopravnih sporova

Koji je pojam širi - “parnica” ili “parnični postupak”?

Može li se voditi parnični postupak bez parnice?

Parnica i parnični postupak

P a r n i c a

Adhezioni postupakIncidentalni

Prvostepeni postupak

Drugostepeni postupak

Formalna sadržina parnice - ZPPMaterijalna sadržina parnice - subjekti parniceNe postoje dve identične parnice

Šematska slika parnice

1. Pokretanje postupka Tužilac - lice koje pokreće postupakTuženi – lice protiv koga je postupak pokrenutTužba - radnja kojom se postupak pokreće

2. Ispitivanje formalne urednosti tužbe Otklanjanje nedostataka (procesnih smetnji)Otvaranje postupka

3. Dostavljanje tužbe tuženom na odgovorPočinje tok parnice

Tužilac je krenuo u napad...sredstva napadatužilac navodi činjenice, nudi dokaze, istče zahteve…

Tuženi se od napada brani (u odgovoru na tužbu i...)

sredstva odbrane- odbrana na procesnom terenu- odbrana na materijalnopravnom terenu

Upuštanjem tuženog u parnicu - postupak postaje kontradiktoran

Parnica - “borba za pravo”

Pripremanje glavne rasprave Glavna rasprava – centralni deo parnice –“Glavna bitka” “borbe za pravo”

Šematska slika parnice

Cilj glavne rasprave– razjašnjenje stanja stvari- formiranje podloge za sudsku odluku

Izvođenje dokazaZaključenje glavne rasprave

– pravna stvar sazrela za odlučivanje

Donošenje presudeusvajanje zahtevaodbijanje zahtevadelimično usvajanje/odbijanje zahteva

Pravni lekoviredovni – otvaranje drugostepenog postupkavanredni – parnica o parnici

Dostavljanje presude – okončan prvostepeni postupak

Šematska slika parnice

Značajne tačke u razvoju postupka

Pokr

etan

je po

stup

ka

litisp

ende

ncija

Otv

aran

je p

ostu

pka

Upu

štan

je u

par

nicu

Ispitiv

anje

tužbe

Odstupanja od uobičajene šeme parnice

Fikcije o podizanju tužbe Pokretanje postupka ex officio Podizanje tužbe u javnom interesu Suparničarstvo Umešači Objektivna kumulacija Dispozitivne parnične radnje Spajanje i razdvajanje postupka Incidentalni i adhezioni postupci

Teme sledećeg predavanja:

Predmet parnice Predmet parničnog postupka

Pravna priroda parnice

Teme ćemo obraditi primenom “Sokratovog metoda”