of 29 /29
Spor Parnica Parnični postupak

Spor Parnica Parnični postupak · Adhezioni postupak Incidentalni Prvostepeni postupak Drugostepeni postupak. Formalna sadržina parnice - ZPP Materijalna sadržina parnice - subjekti

 • Author
  others

 • View
  14

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Spor Parnica Parnični postupak · Adhezioni postupak Incidentalni Prvostepeni postupak...

 • Spor Parnica

  Parnični postupak

 • Spor, parnica, parnični postupak

  TRI posebna TRI različita fenomena Nisu sinonimi !!!!

  Zašto je važna korektna upotreba pravnotehničkih termina?

 • SPOR, SUKOB, KONFLIKT

  sporiti se - neslagati se spor - nesporazum, nesaglasnost

  Tako je !

  Važi !

  DA !!!!

  JESTE!!!!

  Ovako je!

  Ne važi!

  NE!!!

  NIJE !!!

 • SPOR, SUKOB, KONFLIKT

  spor - sukob ljudskih interesa

  SPOR – neprijatna životna situacija

  Spor nije regulisan pravom

  INTERESI STRANA U SPORU:

  legitimni - nelegitimni

  racionalni - iracionalni

  individualni - kolektivni

 • SPOR

 • U KOJIM ODNOSIMA NASTAJE SPOR?

  Ima li ”oaze mira” u društvenim odnosima koja je pošteđena sukoba?

 • Ko su strane u sporu?

  IZMEĐU KOJIH SUBJEKATA NASTAJE SPOR?

  KolektivniIndividualni

  Sporovi između grupa

  Sporovi između članova grupe

  Bilateralni

  Multilateralni

 • Spor između pojedinaca

  Spor između pravnih lica

  Spor između neformalnih oblika udruživanja

 • Konfliktologija Nauka o sporovima

  SPOR - kompleksna, promenljiva i dinamična životna situacija

  Nužnost interdisciplinarnog pristupa u proučavanju!!!

  Dve decenije razvoja konfliktologije

  Ko su konfliktolozi? Šta proučavaju?

 • Građanskopravni spor

  Građanskopravni spor - spor koji nastaje prilikom zasnivanja, u toku trajanja ili prilikom prestanka građanskopravnog odnosa

  Predmet građanskopravnog spora:

  građanskopravni odnos

  građansko subjektivno pravo

  materijalnopravni zahtev

  A B

 • ČINJENIČNO PITANJEspor o postojanju jedne faktičke činjenice

  PRAVNO PITANJEspor o pravnom dejstvu ili pravnim posledicama jedne faktičke činjenice

  činjenično pitanje pravno pitanje

  Predmet građanskopravnog spora

  Pravni sporovi i interesni sporovi

 • Nesaglasnost strana o tome kako treba da se ponašaju da bi njihovo ponašanje bilo saobrazno pravu

  (šta učiniti, dati, trpeti, od čega se treba suzdržati?!!!)Polarizacija pravnih shvatanja - polarizacija pravnih pretenzija - oponiranje

  Posledice građanskopravnog spora

 • Pravna nesigurnost, neizvesnost, otežan pravni saobraćaj…

  Potencijaligrađanskopravnog spora

  Sporovi – nisu ni "dobri" ni "loši"- Progresivni potencijal spora - Regresivni potencijal spora

  Spor – “patološko stanje u građanskopravnim odnosima”

 • Dinamika spora – eskalacija sukoba

  “Pat-pozicija”-potraga za

  rešenjem

 • Rešavanje spora mirnim putem

  Spor iziskuje rešenje!!!

  Mirni metodi rešavanja spora:Napuštanje zahtevaIspunjenje obaveze Neposredni pregovori

  – uzajamno popuštanje – kompromis

 • Rešavanje spora mirnim putem uz pomoć trećeg

  Posredovanje Mirenje

 • Sudski način rešavanja spora

  Sudski način rešavanja sporova primenjuje se za sporove:

  koji se nisu mogli rešiti mirnim putemkoji se rešavaju isključivo u postupku pred sudom

  Kako sud rešava spor?Šta značiI “presuditi” spornu stvar?

 • Karakteristike postupka za presuđenje (ađudicatio)“Borbena šema postupaka"Postupak - "pravni turnir"Dopuštena "borbena sredstva"

  ofanzivne i defanzivne procesne radnje

  Manevarski prostor“ - zabrana zloupotrebe procesnih ovlašćenja

  Presuđenje sporne stvari

 • Parnica – sudski metod rešavanja spora

  Parnica je:Način (metod) rešavanja građanskopravnog

  spora Procesnopravni odnos zasnovan između suda i

  stranaka

  TUŽILAC TUŽENI

  SUD

 • Parnica – kretanje, tok, razvojne faze

  Parnica - sudski proces “Procedere” - ići napred, kretati se ka cilju, ka sudskoj odluci kojom se spor rešavaSadržinu parnice čine parnične radnje procesnih subjekata - suda i stranaka

  Ima li fiktivnih parnica?Ima li fiktivnih sporova?

 • Parnični postupak

  Parnični postupak - delatnost koja se u parnici preduzima radi rešavanja spora

  Skup pravila PO KOJIMA se postupa prilikom rešavanja građanskopravnih sporova

  Koji je pojam širi - “parnica” ili “parnični postupak”?

  Može li se voditi parnični postupak bez parnice?

 • Parnica i parnični postupak

  P a r n i c a

  Adhezioni postupakIncidentalni

  Prvostepeni postupak

  Drugostepeni postupak

 • Formalna sadržina parnice - ZPPMaterijalna sadržina parnice - subjekti parniceNe postoje dve identične parnice

  Šematska slika parnice

  1. Pokretanje postupka Tužilac - lice koje pokreće postupakTuženi – lice protiv koga je postupak pokrenutTužba - radnja kojom se postupak pokreće

  2. Ispitivanje formalne urednosti tužbe Otklanjanje nedostataka (procesnih smetnji)Otvaranje postupka

  3. Dostavljanje tužbe tuženom na odgovorPočinje tok parnice

 • Tužilac je krenuo u napad...sredstva napadatužilac navodi činjenice, nudi dokaze, istče zahteve…

  Tuženi se od napada brani (u odgovoru na tužbu i...)

  sredstva odbrane- odbrana na procesnom terenu- odbrana na materijalnopravnom terenu

  Upuštanjem tuženog u parnicu - postupak postaje kontradiktoran

  Parnica - “borba za pravo”

 • Pripremanje glavne rasprave Glavna rasprava – centralni deo parnice –“Glavna bitka” “borbe za pravo”

  Šematska slika parnice

  Cilj glavne rasprave– razjašnjenje stanja stvari- formiranje podloge za sudsku odluku

  Izvođenje dokazaZaključenje glavne rasprave

  – pravna stvar sazrela za odlučivanje

 • Donošenje presudeusvajanje zahtevaodbijanje zahtevadelimično usvajanje/odbijanje zahteva

  Pravni lekoviredovni – otvaranje drugostepenog postupkavanredni – parnica o parnici

  Dostavljanje presude – okončan prvostepeni postupak

  Šematska slika parnice

 • Značajne tačke u razvoju postupka

  Pokr

  etan

  je po

  stup

  ka

  litisp

  ende

  ncija

  Otv

  aran

  je p

  ostu

  pka

  Upu

  štan

  je u

  par

  nicu

  Ispitiv

  anje

  tužbe

 • Odstupanja od uobičajene šeme parnice

  Fikcije o podizanju tužbe Pokretanje postupka ex officio Podizanje tužbe u javnom interesu Suparničarstvo Umešači Objektivna kumulacija Dispozitivne parnične radnje Spajanje i razdvajanje postupka Incidentalni i adhezioni postupci

 • Teme sledećeg predavanja:

  Predmet parnice Predmet parničnog postupka

  Pravna priroda parnice

  Teme ćemo obraditi primenom “Sokratovog metoda”