of 17 /17
Opći upravni postupak i postupak inspekcijskog nadzora / odnos općeg upravnog postupka i specijalnih procedura / Milan Stipić Zagreb, 25/11. 09. Narodne novine d.d. i Institut za javnu upravu - S a v j e t o v a nj e - Novi Zakon o općem upravnom postupku

Milan Stipić: Opći upravni postupak i postupak inspekcijskog nadzora

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Milan Stipić: Opći upravni postupak i postupak inspekcijskog nadzora

 • 1. Narodne novine d.d. i Institut za javnu upravu - S a v j e t o v a nj e - Novi Zakon o opem upravnom postupku Opi upravni postupak i postupak inspekcijskog nadzora / odnos opeg upravnog postupka i specijalnih procedura / Milan Stipi Zagreb, 25/11. 09.
 • 2. Poslovi dravne uprave (1/2) 1. Neposredna provedba zakona i drugih propisa 2. Donoenje provedbenih propisa 3. Provedba upravnog nadzora 4. Provedba inspekcijskog nadzora 5. Drugi upravni i struni poslovi a) Praenje stanja u okviru djelokruga b) Izrada nacrta prijedloga propisa i drugi struni poslovi
 • 3. Poslovi dravne uprave (2/2) 6. U Republici Hrvatskoj djeluje 36 inspekcija ministarstvima sredinjim dravnim uredima Vlade Republike Hrvatske dravnim upravnim organizacijama uredima dravne uprave u upanijama Tijela dravne uprave u kojima je (bila) organizirana inspekcija
 • 4. Znaajke inspekcijskog nadzora (1/2) 1. Inspektor pokree postupak po slubenoj dunosti, iznimno na zahtjev stranke, kada je to zakonom predvieno. 2. Inspekcijski nadzor u upravnom postupku se zavrava donoenjem rjeenja i kontrolom njegova izvrenja. 3. Rjeenje u inspekcijskom postupku uvijek je rjeenje o primjeni upravne mjere, ne moe imati drugi sadraj, iznimke moraju biti propisane zakonom. 4. Inspekcijski nadzor ima karakter oevida (uviaj izvid), potrebno je zapaanje inspektora kao slubene osobe.
 • 5. Znaajke inspekcijskog nadzora (2/2) 5. Teret dokaza u inspekcijskom nadzoru je na inspektoru. 6. Inspektor u pogledu potpisivanja akata koje donosi ima poloaj elnika tijela, samostalno potpisuje akte. 7. U inspekcijskim postupcima (vie ne) vrijede krai rokovi za albu od opeg zakonskog roka 15 dana. 8. Za provedbu inspekcijskog nadzora (vie ne) vrijedi presumpcija o uredima dravne uprava u upanijama kao prvostupanjskim tijelima.
 • 6. Mjere koje poduzima inspektor (1/3) 1. UPRAVNE MJERE a) Rjeenje prema vaeem ZUP-u - u skraenom postupku, l. 141. - u redovnom, ispitnom postupku, l. 142. - usmeno, l. 214. b) Rjeenje prema novom ZUP-u - rjeavanje u postupku pokrenutom po slubenoj dunosti, l. 49. - neposredno rjeavanje u postupku po zahtjevu stranke, l. 50. - u redovnom, ispitnom postupku, uz izvoenje dokaza, l. 51. c) Rjeenje prema posebnom zakonu (odstupanje od pravila opeg upravnog postupka) - usmeno, u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru d) Zakljuak
 • 7. Mjere koje poduzima inspektor (2/3) 2. KAZNENE MJERE a) optuni prijedlog (za pokretanje prekrajnog postupka) b) prijava za kazneno djelo c) obvezni prekrajni nalog i prekrajni nalog d) naplata novane kazne na mjestu gdje je prekraj poinjen /mandatna kazna/ e) pisano ili usmeno upozorenje policija 3. PREDLAE ZATITNE MJERE a) zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dunosti fizikoj osobi, na odreeno vrijeme b) zabrana obavljanja djelatnosti pravnoj osobi, na odreeno vrijeme c) oduzimanje predmeta izvrenja prekraja, trajno
 • 8. Mjere koje poduzima inspektor (3/3) 4. UTVRUJE PROTUPRAVNO STEENU IMOVINSKU KORIST I PREDLAE ODUZIMANJE TAKO STEENE IMOVINSKE KORISTI a) lanak 48. ZDI b) lanak 76. i 250. st. 1. PZ c) lanak 82. KZ d) lanak 20. ZOPOKD
 • 9. Odstupanja od pravila opeg upravnog postupka (1/3) /USMENO RJEENJE U SKLOPU ZAPISNIKA O OBAVLJENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU/ I. GENEZA 1. Plan kratkoronih i dugoronih mjera za suzbijanje sive ekonomije /Zakljuak VRH od 25. studenog 2004./ - Segment nadzora nad nezakonitim zapoljavanjem, bespravna trgovina i rad bez legaliteta - Akcijski plan Vlade RH 2. Upravna podruja u kojima se ovaj institut razvio - Radni odnosi, ugovor o radu i prijavljivanje radnika - Rad stranaca - Trgovina - Ugostiteljstvo - Promet odreenih proizvoda (brano i proizvodi od brana)
 • 10. Odstupanja od pravila opeg upravnog postupka (2/3) II. USMENO RJEENJE U SKLOPU ZAPISNIKA O OBVALJENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU KAO UPRAVNA MJERA PRIVREMENE ZABRANE OBVALJANJA DJELATNOSTI 1. Nain izvrenje usmenog rjeenja, poseban propis 2. Obvezan je pisani otpravak usmenog rjeenja u pisanom obliku 3. Uinak albe na izvrenje rjeenja 4. Privremeno skidanje peata i otvaranje prostorija 5. Iskljuenje izvrenja uplatom novanog iznosa od 30.000 kuna 6. Izostanak primjene naela razmjernosti 7. Rjeenje kao upravna mjera i optuni prijedlog - kumulacija sankcija - dvojba
 • 11. Odstupanja od pravila opeg upravnog postupka (3/3) III. MJERA OPREZA Ovlast inspektora za donoenje upravnih mjera u predmetima zabrane obavljanja djelatnosti donesene po skraenom postupku, titei javni interes, svakako treba razlikovati od ovlasti inspektora kad moe, dakle i ne mora, u sluaju vjerojatnosti da je poinjen prekraj propisan zakonom, odrediti primjenu mjere opreza zabrane poduzimanja odreene poslovne djelatnosti, sukladno odredbi lanka 130. do 132. Prekrajnog zakona. - inspektor donosi naredbu, najdulje do osam dana - optuni prijedlog u roku od osam dana ili prestaje mjera zabrane poduzimanja odreene poslovne djelatnosti.
 • 12. Jo o nekim odstupanjima (1/2) 1. Rok za donoenje rjeenja - vaei ZUP, lanak 218., mjesec dana odnosno dva mjeseca i dva mjeseca rjeenje o albi - novi ZUP, lanak 101., 30 dana u postupcima neposrednog rjeavanja i 60 dana u redovnom postupku - ZDI, lanak 42. osam dana - isto i neki drugi posebni zakoni 2. Rok za albu - vaei ZUP, lanak 230., 15 dana ako zakonom nije drukije odreeno - novi ZUP, lanak 109., 15 dana uz mogunost propisivanja duih rokova - ZDI, lanak 43. st. 1., 8 dana - isto i neki drugi posebni zakoni
 • 13. Jo o nekim odstupanjima (2/2) 3. Prigovor na obavijest - novi oblik kontrole nad radom inspektora 4. Malodobna osoba kao svjedok - vaei ZUP, lanak 173., svaka osoba (tako i malodobnik) - novi ZUP, lanak 64. st. 8., svjedok malodobna osoba sasluat e se uz prisutnost zakonskog zastupnika - ZDI, lanak 27. st. 5., sasluanje malodobnika zahtijeva uz pomo (ne prisutnost) psihologa, pedagoga ili druge strune osobe
 • 14. Zatita prava stranaka u inspekcijskom postupku - alba i upravni spor (1/3) 1. USTAVNO RJEENJE I ZAKONSKA REGULATIVA - Ustav RH, l. 18. propisuje: Jami se pravo na a l b u protiv pojedinanih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlatenim tijelom. Pravo na albu moe biti iznimno iskljueno u sluajevima odreenim zakonom ako je osigurana druga pravna zatita. - ZSDU, lanaka 15. propisuje: Protiv pojedinanih akata, radnji i mjera tijela dravne uprave, tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima dravne uprave, donesenih u prvom stupnju, moe se podnijeti a l b a, a u sluaju da alba nije doputena zatraiti sudska zatita.
 • 15. Zatita prava stranaka u inspekcijskom postupku - alba i upravni spor (2/3) 2. MODALITETI ODLUIVANJA O ALBAMA NA RJEENJE INSPEKTORA DONESENIH U PRVOM STUPNJU - povjerenstva, imenovana od razliitih subjekata - ministarstvo (ministar) - inspektor u sjeditu (naputena praksa) 3. ALBA ISKLJUENA, STRANKA UPUENA NA PODNOENJE UPRAVNE TUBE
 • 16. Zatita prava stranaka u inspekcijskom postupku - alba i upravni spor (3/3) 4. NAPOMENE ne postoji ujednaena zakonska regulativa o pravu na albu. Nasuprot tomu, postoji tendencija porasta modaliteta odluivanja. ako alba nije doputena, ograniava li se u upravnim predmetima pravo na donoenje odluke u razumnom roku. jesu li navedena rjeenja u duhu inspekcijskog postupka za koji se openito smatra kako treba biti brz i uinkovit. donoenju odluke o tome kojem e tijelu biti povjereno odluivanje o albi i hoe li alba biti doputena ne prethodi analiza opravdanosti iskljuenja albe. uestale izmjene odluke, o tome koje e tijelo odluivati o albi na rjeenja inspektora donesenih u prvom stupnju i hoe li alba biti doputena, ne pridonosi pravnoj sigurnosti. povjerenstva za albe, tamo gdje su utemeljena od strane Vlade RH, najblie su oekivanom zahtjevu da se o albama odluuje u okviru tijela vieg ranga.
 • 17. Postupanje inspektora, shematski prikaz