of 21 /21
INSPEKCIJSKI NADZOR UPRAVNI POSTUPAK PREDAVAČ PILIPOVIĆ Milan šef Odseka za preventivnu zaštitu

UPRAVNI POSTUPAK

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UPRAVNI POSTUPAK

Text of UPRAVNI POSTUPAK

 • INSPEKCIJSKI NADZOR

  UPRAVNI POSTUPAK

  PREDAVA PILIPOVI Milan ef Odseka za preventivnu zatitu

 • MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA preko I N S P E K T O R A vri nadzor nad izvravanjem odredaba:

  ZAKONA O ZATITI OD POARA(Slubeni glasnik RS, broj 111/2009)

  ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TENOSTIMA I GASOVIMA(Slubeni glasnik RS, broj 44/77, 45/85, 18/89, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05)

 • INSPEKCIJSKI NADZOR

  kao i druga postupanja dravnih organa kad u upravnim stvarima neposredno primenjuju propise, reavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizikih lica, pravnih lica ili druge stranke definisana su

  ZAKONOM O OPTEM UPRAVNOM POSTUPKU(Slubeni list SRJ, broj 33/97 i 31/2001)

 • OSNOVNA NAELA UPRAVNOG POSTUPKA

  Naelo zakonitosti Organi koji postupaju u upravnim stvarima reavaju na osnovu zakona i drugih propisa.U upravnim stvarima u kojima je organ zakonom ovlaen da reava po slobodnoj oceni reenje se mora doneti u granicama ovlaenja i u skladu sa ciljem u kome je ovlaenje dato.

  Naelo zatite prava graana i zatite javnog interesaPri voenju postupka i reavanju u upravnim stvarima, organi su duni da strankama omogue da to lake zatite i ostvare svoja prava i pravne interese, vodei rauna da ostvarivanje njihovih prava i pravnih interesa ne bude na tetu prava i pravnih interesa drugih lica, niti u suprotnosti sa zakonom utvrenim javnim interesima.Kad ovlaeno slubeno lice, s obzirom na postojee injenino stanje, sazna ili oceni da stranka ili drugi uesnik u postupku ima osnova za ostvarenje nekog prava ili pravnog interesa, upozorie ih na to.Ako se na osnovu zakona strankama i drugim uesnicima u postupku nalau obaveze, prema njima e se primenjivati mere predviene propisima koje su za njih povoljnije, ako se takvim merama postie cilj zakona.

  Naelo efikasnostiOrgani koji vode postupak, odnosno reavaju u upravnim stvarima, duni su da obezbede uspeno i kvalitetno ostvarivanje i zatitu prava i pravnih interesa fizikih lica, pravnih lica ili drugih stranaka.

  Naelo istineU postupku se moraju utvrditi pravilno i potpuno sve injenice i okolnosti koje su od znaaja za donoenje zakonitog i pravilnog reenja (odlune injenice).

 • OSNOVNA NAELA UPRAVNOG POSTUPKA

  Naelo sasluanja strankePre donoenja reenja stranci se mora omoguiti da se izjasni o injenicama i okolnostima koje su od znaaja za donoenje reenja.Reenje se moe doneti bez prethodnog sasluanja stranke samo u sluajevima u kojima je to zakonom doputeno.

  Naelo ocene dokaza Koje e injenice uzeti kao dokazane odluuje ovlaeno slubeno lice po svom uverenju, na osnovu savesne i briljive ocene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata celokupnog postupka.

  Naelo samostalnosti u reavanju Organ vodi postupak i donosi reenje samostalno, u okviru ovlaenja utvrenog zakonom, odnosno drugim propisom.Ovlaeno slubeno lice samostalno utvruje injenice i okolnosti i na osnovu utvrenih injenica i okolnosti primenjuje propise na konkretan sluaj.

  Naelo dvostepenosti u reavanju (pravo na albu)Protiv reenja donesenog u prvom stepenu stranka ima pravo na albu.Samo zakonom moe se propisati da u pojedinim upravnim stvarima alba nije doputena, i to ako je na drugi nain obezbeena zatita prava i pravnih interesa stranke, odnosno zatita zakonitosti.Protiv reenja donesenog u drugom stepenu alba nije doputena.

 • OSNOVNA NAELA UPRAVNOG POSTUPKA

  Naelo pravnosnanosti reenjaReenje protiv koga se ne moe izjaviti alba niti pokrenuti upravni spor (pravnosnano reenje), a kojim je stranka stekla odreena prava, odnosno kojim su stranci odreene neke obaveze moe se ponititi, ukinuti ili izmeniti samo u sluajevima koji su predvieni zakonom.

  Naelo ekonominosti postupkaPostupak se mora voditi bez odugovlaenja i sa to manje trokova za stranku i druge uesnike u postupku, ali tako da se pribave svi dokazi porebni za pravilno i potpuno utvrivanje injeninog stanja i za donoenje zakonitog i pravilnog reenja.

  Naelo pruanja pomoi stranci Organ koji vodi postupak starae se da neznanje i neukost stranke i drugih uesnika u postupku ne budu na tetu prava koja im po zakonu pripadaju. Upotreba jezika i pisma u postupkuOrgan vodi postupak na srpskom jeziku ekavskog ili jekavskog izgovora i u tom postupku koristi irilino pismo, a latiniko pismo - u skladu sa zakonom. Na podrujima na kojima je, u skladu sa zakonom, u slubenoj upotrebi i jezik odreene nacionalne manjine postupak se vodi i na jeziku i uz upotrebu pisma te nacionalne manjine.Ako se postupak ne vodi na jeziku stranke, odnosno drugih uesnika u postupku, koji su dravljani Republike Srbije, obezbedie im se preko tumaa prevoenje toka postupka na njihov jezik, kao i dostavljanje poziva i drugih pismena na njihovom jeziku i pismu.Stranke i drugi uesnici u postupku koji nisu dravljani Republike Srbije imaju pravo da tok postupka prate preko tumaa i da u tom postupku upotrebljavaju svoj jezik.

 • NADLENOST U UPRAVNOM POSTUPKUStvarna i mesna nadlenost

  Stvarna nadlenost za reavanje u upravnom postupku odreuje se po propisima kojima se ureuje odreena upravna oblast, odnosno po propisima kojima se odreuje nadlenost pojedinih organa.

  Mesna nadlenost se odreuje: 1) u upravnim stvarima koje se odnose na nepokretnost - prema mestu u kome se ona nalazi; 2) u upravnim stvarima koje se odnose na poslove iz nadlenosti dravnog organa, kao i u upravnim stvarima koje se odnose na delatnost preduzea ili drugog pravnog lica - prema seditu dravnog organa, preduzea ili drugog pravnog lica. U upravnim stvarima koje se odnose na delatnost dela preduzea kada ono obavlja delatnost van sedita tog preduzea - prema mestu obavljanja delatnosti tog dela preduzea; 3) u upravnim stvarima koje se odnose na delatnost preduzetnika ili drugog fizikog lica koje profesionalno obavlja ili treba da obavlja delatnost, a nema svojstvo preduzetnika - prema seditu, odnosno prema mestu u kom se delatnost obavlja ili treba da se obavlja; 4) u ostalim upravnim stvarima - prema prebivalitu stranke. Kad ima vie stranaka, nadlenost se odreuje prema stranci prema kojoj je zahtev upravljen. Ako stranka nema prebivalite u Republici Srbiji, nadlenost se odreuje prema njenom boravitu, a ako nema ni boravita - prema njenom poslednjem prebivalitu, odnosno boravitu u Republici Srbiji; 5) ako se mesna nadlenost ne moe odrediti po odredbama ta. 1. do 4. ovog stava, odreuje se prema mestu u kome je nastao povod za voenje postupka.

 • POKRETANJE UPRAVNOG POSTUPKA:

  PO SLUBENOJ DUNOSTI(INSPEKCIJSKI PREGLED)

  PO ZAHTEVU STRANKE(POSTUPAK DONOENJA REENJA O ODOBRENJU LOKACIJE, REENJA O SAGLASNOSTI NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU, REENJA O TEHNIKOM PRIJEMU, REENJE O ODOBRAVANJU PREVOZA OPASNIH MATERIJA, ...)

 • ZADATAK ISPITNOG POSTUPKA JE DVOSTRUK:

  PPVO: DA SE DOSLEDNO NAELIMA MATERIJALNE ISTINE UTVRDI OBJEKTIVNA ISTINA, ODNOSNO INJENICE I OKOLNOSTI KOJE SU OD ZNAAJA ZA DONOENJE REENJA.

  DRUGO: DA SE STRANKAMA OMOGUI DA OSTVARE I ZATITE SVOJA PRAVA I INTERESE.

  POSEBAN ISPITNI POSTUPAKSKRAENI ISPITNI POSTUPAK

 • INSPEKCIJSKI PREGLEDI:

  OSNOVNI INSPEKCIJSKI PREGLEDvri se po pravilu prilikom prvog inspekcijskog nadzora nad pravnim licem

  REDOVNI INSPEKCIJSKI PREGLEDvri se periodino u skladu sa izvrenom kategorizacijom objekata pravnog lica

  VANREDNI INSPEKCIJSKI PREGLEDvri se kada se radi o preduzimanju u javnom interesu hitnih mera, pri sprovoenju akcija, ...

  KONTROLNI INSPEKCIJSKI PREGLEDvri se kontrola izvrenja naloenih mera zatite od poara

  PO ZAVRENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU SASTAVLJA SE ZAPISNIK (i PREDLOG MERA I ROKOVA)

 • SASTAVNI DELOVI REENJAUVODDISPOZITIVOBRAZLORNJEUPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVUNAZIV ORGANA SA BROJEM I DATUMOM REENJAPOTPIS SLUBENOG LICA I PEAT ORGANA

  REENJAREENJE DONETO U POSEBNOM ISPITVOM POSTUPKUREENJE DONETO PO SKRAENOM ISPITNOM POSTUPKUUSMENO REENJE

 • UVOD

  DISPOZITIV

  OBRAZLOENJE

  UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

  NAZIV ORGANA BROJ I DATUM REENJA

  POTPIS SLUBENOG LICA I PEAT , , , 28 2 1 , (". ", . 44/77, 44/77, 45/85, 18/89, 53/93, 67/93, 48/94 101/05), , . 8.12.2010. , , 2136/2 .. =1:500 . , . , 2136/2 .. . , , 27.01.2011. . , . : , 15 . , 320,00 . 18. (". ", . 43/03 35/10). , , 07/28 217-153/2011 31.01.2011. .

  :1. 2. 3.

 • ALBA NA REENJE DONETO U PRVOSTEPENOM POSTUPKU

  DOPUTENA ALBABLAGOVREMENA ALBAIZJAVLJENA OD OVLAENOG LICA

  POSTUPANJE PRVOSTEPENOG ORGANA PO PRIJEMU ALBEPOSTUPANJE DRUGOSTEPENOG ORGANA PO PRIJEMU ALBE

  PRAVOSNANOST REENJA

 • PRAVOSNANOST REENJA (IZVRNO)

  ISTEKOM ROKA ZA ALBU PROTIV PRVOSTEPENOG REENJA, AKO ALBA NIJE IZJAVLJENA DOSTAVLJANJEM STRANCI PRVOSTEPENOG REENJA NA KOJE ALBA NIJE DOPUTENA DOSTAVLJANJEM STRANCI PRVOSTEPENOG REENJA AKO ALBA NE ODLAE IZVRENJE DOSTAVLJANJEM STRANCI DRUGOSTEPENOG REENJA KOJIM SE ALBA ODBACUJE ILI ODBIJA DOSTAVLJANJEM STRANCI DRUGOSTEPENOG REENJA KOJIM JE IZMENJEMO PRVOSTEPENO REENJE

 • NADZOR NAD SPROVOENJEM MERA ZATITE OD POARAPRAVA I OBAVEZE INSPEKTORA

  NALAGANJE MERAu redovnom ispitnom postupkuu skraenom ispitnom postupkuusmenoda se izvre neke radnje, da se instalacije i ureaji dovedu u ispravno stanje, zabrane, ....PODNOENJEprekrajnih, krivinih prijava i prijava za privredni prestup SARADNJA SA DRUGIM INSPEKCIJAMAputem obavetavanja i zajednikih aktivnosti

 • 07/28 217-239/2011 25.10.2011.

  4

  :

  , , , 53 3 (". ", . 111/09), , 328/10 06.10.2011. ,

  .

  (. , 40/90) .

  1.280,00 1 11 (". ", 43/03 35/10).

 • , , 161 (". ", . 33/97 31/01), , 37, 09.03.2011. :

  16.10.2010. , 37 , , .

  .

  418/2010 161 2 . , .

  420,00 1 11 (". ", 43/03 35/10).

  , , , 07/28 217-78/2011 11.03.2011. .

  :1. , 372. 3.

 • 07/28 217-15/2012 05.03.2012.

  , 104

  :

  21.02.2012. 33 (. , 111/2009) 2661 .. . 217-113/2011 9.410,00 1 46 (. , 43/03 70/11). 210,00 18 . 9.620,00 840-742221843-57 ( 97, 08-224). 31. (. , 111/09) 4 (. , 15/2008). 8 , 122. , .

 • : 06.04.2012 : 2-259- 86/12

  176

  01 : / . . 1 : 20041412 . 82 1 5 . 82. 1 22 (". ", 111/09)02 1710973810058 .. 2279740 : .: , . 50 . 82 2 5 . 82. 2 22 (". ", 111/09)

  : , , , , 73 (. , . 111/09) 05.04.2012. , , . . 1. 28 2 82. 1. 5 . 53 81. 1 22.: 07/28 217- 86/12 05.04.2012 .: - ., , 0406976810011.

  : 135 (. , 111/09) , . 840-743329-843-53.

 • ZAKON O REPUBLIKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMAOslobaaju se plaanja takse:

  1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

  2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

  3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

  4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

  4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

  5) Crveni krst Srbije;

  6) diplomatsko-konzularna predstavnitva strane drave, pod uslovom uzajamnosti.

  Neplaa se taksa za spise i radnje u postupcima koji se vrde po slubenoj dunosti.

 • PRIMER OBRAUNA IZNOSA REPUBLIKE ADMINISTRATIVNE TAKSEZA IZDAVANJE REENJA O SAGLASNOSTI NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU:

  Tarifni broj 1.za podnoenje zahteva ............................................................. 240 din

  Tarifni broj 46.za izdavanje reenja o saglasnosti za objekte bruto povrine od 150 m2 do 1.000 m2 ............................... 19.340 din

  svaki zapoeti sat rada inspektora ........................................ 1.920 din