Transcript
 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  1/15

  1

   

  PREGLED IZVRŠILACA ELEMENTARNIH FUNKCIJA

  Prenosnici su mašinski podsistemi ili komponente koje čini funkcionalnopovezani skup elemenata za prenošenje i za transformaciju mehaničke energije idrugi mašinski delovi i elementi namenjeni za izvršavanje sporednih i pomoćnihfunkcija.Osnovna funkcija prenosnika je transformacija ulazne veličine koju

  prenosnik dobija od pogonske mašine u izlaznu veličinu koju predaje radnoj mašinikoja odgovara potrebama funkcionisanja radne mašine.Elementarne funkcije kojeobezbeuju izvršavanje osnovne funkcije projektnog zadatka su!

  1."atvoren prostor

  #.$eza sa radnom i pogonskom mašinom

  %.&ransformacija snage

  '.Oslanjanje vratila

  (.$eza spojnica i pu)nog točka sa vratilom

  *.Podmazivanje le)aja

  +.,ermetičnost le)aja

  -.,laenje

  ./igurnost u radu

  10.Priključci za manipulaciju

  11.$eza prenosnika sa postoljem

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  2/15

  #

  1 . Zatvoren protorućica livena zavarena kombinovana

  2ajčešće je izlivenaod sivog liva 3/456 aza jača opterećenjaod čeličnog liva

  3745

  4akša je od livene iizrauje se običnoza manje serije ili uslučaju vrlo velikih

  opterećenja

  8eblji delovi kućicese izrauju livenjemod čeličnog liva izavarivanjem se

  povezuju salimenimelementima

   ! . Ve"a a ra#no$ % po&on'o$ $a(%no$/pojnicerute

  7aurasta spojnica a5 pomoću dva klina  b5 )lebni spoj

  Prirubna spojnica a5 sa podešenim vijcima  b5 sa nepodešenim vijcima  c5 sa poluprstenom za centriranje

  Elastične

   

  Elastična spojnica sa gumenim Elastična spojnica sa gumenimprstenovima ulošcima

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  3/15

  %

  ! . Ve"a a ra#no$ % po&on'o$ $a(%no$/pojniceElastične

  Elastična spojnica saelastičnomčeličnom trakom 3PE9:;4E/5

  Elastična spojnica saelastičnim vencem

  ;rikcione

   

  ;rikciona spojnica sa jednim parom tarnih koničnih površina

   ;rikciona spojnica sa više tarnih ravnih površina 3lamelasta5

  ) . Tran*or$a+%,a na&ePu)ni par

  Pu)ni par ! a5 cilindrični 6 b5 globoidni

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  4/15

  '

  ) . Tran*or$a+%,a na&ePu)eusobni polo)aj

    a5 b5 c5

  >eusobni polo)aj pu)a i pu)nog zupčanika a5 pu) ispod pu)nog zupčanika

  b5 pu) iznad pu)nog zupčanikac5 pu) sa strane pu)nog zupčanika

  - . /an,an,e vrat%/a4e)ajevi9adijalni

  a5 kuglični jednoredni sa radijalnim dodiromb5 kuglični dvoredni sa kosim dodiromc5 prstenasti cilindrično? valjčani le)ajd5 prstenasti bačvasti le)aj

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  5/15

  (

  - . /an,an,e vrat%/a4e)ajevi9adiaksijalni

  a5 kuglični jednoredni sa kosim dodiromb5 konično valjčani le)aj

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  6/15

  *

  0 . Ve"a po,n%+a % p2no& to3'a a vrat%/o$Pro=lisani spoj

  a5 b5

  Pro=lisani spojevi vratila sa glavčinom !a5 kvadratnib5 trouglasti

  linovi

   

  /poj pomoću klina sa nagibom 3sa ili bez kuke5

   /poj pomoću klina bez nagiba

   

  /poj pomoću segmentnog klina

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  7/15

  +

  0 . Ve"a po,n%+a % p2no& to3'a a vrat%/o$9adijalno pritezanje

  /poj ostvaren radijalnim pritezanjem

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  8/15

  -

  5 . Her$et%3not /e2a,a % '6%+e

  "aptivanje prostora za le)aje oko vratila !a5 gumenim zaptivačem sa oprugomb5 labirintsko zaptivanjec5 zaptivanje zavojnim )lebom

  7 . H/a8en,e

  ,laenje konvekcijom preko kuć:šta

   

  ,laenje vazdušnom konvekcijom 3 spontana ili stimulisana 5

   

  ,laenje vodom,laenje cirkulacijom ulja 6 pod pritiskom

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  9/15

  9 . :%&rnot ra#/igurnosne spojnice

   a . 5 /igurnosna spojnica sa čivijama

    Dednosmerne sigurnosne spojnice !

    b5 and)asta spojnica  c5 /pojnica sa kuglicama

  /igurnosni klin

   1; . Pr%'/,3a' "a $an%p/a+%,Obezbeenzavarivanjem

   a5 b5

  "avarene uške ! a5 na donjem delu 6 b5 na gornjem delukućice

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  10/15

  10

  1; . Pr%'/,3a' "a $an%p/a+%,Obezbeenlivenjem

  raj vertikalnog zida odliven u obliku kuke

  A viduzavrtnja

   a5 b5

    "avrtanj sa prstenastom glavom uka

  11 . Ve"a prenon%'a a poto/,e$

    Primeri spajanja kućice sa postoljem

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  11/15

  11

  !.Ana/%"a var%,antn%< re(en,a p2ato&prenon%'a

  Pri odabiranju konstrukcionog rešenja moramo imati u vidu da naš projekatmora zadovoljiti tehničke i ekonomske kriterijume.

   &ehnički kriterijum obuhvata ono konstrukciono rešenje koje će u toku

  radnog veka zadovoljiti sve propisane zahteve npr. tačnost obrade6 kvalitetobraene površine6 buka6 vibracije6 pouzdanost u radu6 transport6 podmazivanje6odr)avanje itd.

  /vako rešenje mora biti i ekonomski prihvatljivo tj. dato konstrukcionorešenje mora biti jeftino.Ova dva kriterijuma meusobno se isključuju6 tj. ako)elimo da imamo pouzdano i valjano rešenje ono povlači za sobom i cenu mašine 6ili ako )elimo da se pribli)imo ekonomskom kriterijumu dobićemo rešenje kojeneće zadovoljiti sve zahteve .

  2a osnovu ovoga za projektni zadatak formiram tri varijantna rešenja 3 < 6 6 C 5 koji će zadovoljiti jedan ili oba kriterijuma .

  VARIJANTA AI"vr(%o+% e/e$entarn%< *n'+%,a I"=orna re(en,a

  ućica "avarena

  /pojnica na ulaznom vratilu ruta sa nepodešenim vijcima

  /pojnica na izlaznom vratilu ruta sa nepodešenim vijcima

  Oblik pro=la pu)a "<

  Pu)no vratilo :zjedna sa pu)em

  Pu)ni zupčanik &elo i venac od istog materijala

  Oblik pu)nog para Cilindrični

  >eusobni polo)aj Pu) u boku zupčanika

  /poj zupčanika i vratila 9adijalno pritezanje

  $ratilo pu)nog točka Pun poprečni presek

  Ale):štenje pu)nog vratila

  Ale):štenje vratila pu)nog točka

  Podmazivanje >ašću,ermetičnost "aptivanje =lcnim prstenovima

  ,laenje onvekcijom preko kuć:šta

  Elementi za manipulaciju $ijak sa prstenastom navrtkom

  /poj prenosnika sa postoljem $ijak sa šestougaonom glavom

  /igurnost i bezbednost Pomoću klina u izlaznoj spojnici

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  12/15

  1#

  VARIJANTA >I"vr(%o+% e/e$entarn%< *n'+%,a I"=orna re(en,a

  ućica 4ivena

  /pojnica na ulaznom vratilu ibbF

  /pojnica na izlaznom vratilu 4amelasta sa hidrauličnim uključivanjemOblik pro=la pu)a ",

  Pu)no vratilo :zjedna sa pu)em

  Pu)ni zupčanik $enac pričvršćen vijcima

  Oblik pu)nog para Globoidni

  >eusobni polo)aj Pu) ispod pu)nog zupčanika

  /poj zupčanika i vratila @lebovima sa evolventnim pro=lom

  $ratilo pu)nog točka Prstenasti poprečni presek

  Ale):štenje pu)nog vratilaAle):štenje vratila pu)nog točka

  Podmazivanje Centralno podmazivanje uljem

  ,ermetičnost 4abirintsko zaptivanje

  ,laenje Cirkulacijom ulja pod pritiskom

  Elementi za manipulaciju Obezbeeni livenjem

  /poj prenosnika sa postoljem $ijak sa glavom i navrtkom

  /igurnost i bezbednost Pomoću frikcione spojnice

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  13/15

  1%

  VARIJANTA CI"vr(%o+% e/e$entarn%< *n'+%,a I"=orna re(en,a

  ućica ombinovana

  /pojnica na ulaznom vratilu Elastična sa gumenim prstenom

  /pojnica na izlaznom vratilu 4amelasta sa mehaničkim uključivanjemOblik pro=la pu)a "<

  Pu)no vratilo :zjedna sa pu)em

  Pu)ni zupčanik /a napresovanim vencem

  Oblik pu)nog para Cilindrični

  >eusobni polo)aj Pu) iznad pu)nog zupčanika

  /poj zupčanika i vratila lin bez nagiba

  $ratilo pu)nog točka Pun presek

  Ale):štenje pu)nog vratilaAle):štenje vratila pu)nog točka

  Podmazivanje Pojedinačno pomoću kade

  ,ermetičnost "aptivanje man)etnim zaptivačem

  ,laenje /timulisanom vazdeušnom konvekcijom

  Elementi za manipulaciju $ijak sa glavom i navrtkom

  /poj prenosnika sa postoljem $ijak sa prstenom glavom

  /igurnost i bezbednost Preko frikcione spojnice

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  14/15

  1'

  ).I"=or 'o$pro$%ne 'ontr'+%,eOdabrana varijantna rešenja vrednujemo prema nizu kriterijuma koje

  konstruisana mašina treba da na tr):štu zadovolji 6 a ujedno da bude konkuretnasvojim kvalitetom isvojom cenom . Ove kriterijume mo)emo podeliti na dve glavnegrupe !

   &ehnički kriterijum i Ekonomski kriterijum .

  Prema stepenu zadovoljenja svakog pojedinačnog kriterijuma data rešenjaocenjujemo ocenama od 1?' . Od predlo)ena tri rešenja usvajamo ono koje budeimalo najveću prosečnu ocenu 6 kao : najbolje usaglašena oba kriterijuma .

    &ehnički kriterijum A > C I#ea/no

  ešumnost u radu # ' % '

  >asa % # % '

  ontinualnost pren.odnosa # ' % '

  4akoća rekonstrukcije # # % '

  $entilacija # % ' '

  :spuštanje ulja # ' % '

   &ransport % # % '

  Podmazivanje # ' % '

  "aptivanje # # ' '

  Odr)avanje % # % '

  Pouzdanost # ' % '

  "bir #( %% %( ''

   &ehnička koordinata H 0.(+ 0.+( 0.-0 1Ekonomski kriterijum

  /lo)enost delova ' # % '

  /lo)enost monta)e ' # % '

  "bir - ' * -

  Ekonomska koordinata I 1 0.(0 0.+( 1

 • 8/17/2019 Izbor Najboljeg Varijantnog Resenja Reduktora

  15/15

  1(

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  1.4

  1.6

  0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

  Te