29
Part Design _____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 1 Vježba 4: Kućište reduktora Zadatak : Izmodelirati kućište reduktora koristeći funkcije Part Designa.

Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

catia, konstruiranje, 3D, reduktor, kuciste

Citation preview

Page 1: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 1

Vježba 4: Kućište reduktora

Zadatak: Izmodelirati kućište reduktora koristeći funkcije Part Designa.

Page 2: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 2

Započinjemo otvaranjem novog Part-a i zatim odabirom ravnine crtanja, te ulaskom u Sketcher. Postupak je prikazan na slikama. U odabranoj ravnini potrebno je napraviti crtež kako je prikazan na slici.

Za izradu sketcha koristimo funkcije Profile, Constraint, Axis. Ovime smo definirali konturu stijenke reduktora. Izlazimo iz Sketchera klikom na ikonu.

2

1

6

4

3

5

Page 3: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 3

Sljedeći korak je modeliranje osnovnog oblika kućišta. To ćemo napraviti tako što ćemo postojeći sketch (konturu) zarotirati oko vertikalne osi. Koristimo funkciju Shaft. Nakon selektiranja ikone pojavljuje se prozor u koji upisujemo tražene podatke.

1

2

Page 4: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 4

Na dnu tako dobivenog kućišta potrebno je dodati cilindričnu prizmu. Stoga selektiramo površinu i ikonu Sketcher.

D=175 mm

1

6

2

3

5

4

Page 5: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 5

Na prethodno izmodeliranu prizmu dolazi još jedna. Koristimo jednaki postupak samo je promjer manji (D=100 mm).

2

3

1

6

5

4

Page 6: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 6

Sada je potrebno napraviti Edge Fillet na prijelazu veće prizme i kućišta. Selektiramo brid i ikonu za Edge Filet.

U prozoru koji se pojavi upisujemo tražene parametre.

2 1

3

Page 7: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 7

S unutrašnje strane kućišta potrebno je dodati još jednu prizmu. Selektitamo dno kućišta s unutrašnje strane i zatim ikonu Sketcher. Nacrtamo kružnicu promjera 110 mm i izlazimo van. Selektiramo ikonu Pad i u prozor koji se pojavio upisujemo visinu 14 mm. Klikom na OK potvrđujemo stanje.

1 2

3

5

4

Page 8: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 8

Između dna kućišta i prethodno izmodelirane prizme potrebno je napraviti Edge Fillet. Stoga selektiramo ikonu Edge Fillet i bazu prizme. U prozoru koji se pojavio upisujemo željeni radijus zaobljenja (5 mm).

1

2

3

Page 9: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 9

Na jednaki način modeliramo zaobljenje na gornjoj površini prizme.

2

1

3

Page 10: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 10

Sljedeći zadatak je izrada provrta na dnu kućišta. Koristit ćemo funkciju Groove. Najprije se pozicioniramo u ravninu ZX i selektiramo ikonu Sketcher. Nakon toga odabiremo funkciju Cut Part by Sketch Plane. Sada možemo napraviti konturu provrta.

1 2

3

5

4

6

7

Page 11: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 11

Prelazimo na izradu rupa na dnu kućišta. Selektiramo ikonu Hole i zatim površinu prikazanu na slici.

Pojavljuje se prozor Hole Definition. U njemu kliknemo na ikonu Positionning Sketch. Constraint-ima odredimo točnu poziciju rupe. Zatim odredimo oblik rupe, dimenzije navoja i ostale parametre.

1 2

3

Page 12: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 12

4

Page 13: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 13

Postojeću rupu s navojem ćemo umnožiti koristeći funkciju Circular Pattern

1

2

Page 14: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 14

Na jednak način ćemo izmodelirati rupe po obodu kućišta. Najprije selektiramo ikonu Hole, a zatim površinu na kojoj želimo napraviti rupu. U prozoru Hole definition upisujemo podatke o tipu i dimenzijama rupe. Rupu pozicioniramo u pripadajućem Sketchu (prema slici).

1 2

3

Page 15: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 15

Rupe umnožavamo funkcijom Circular Pattern. Nakon selektiranja rupe koju želimo umnožiti selektiramo odgovarajuću ikonu. U prozoru koji se pojavljuje upisujemo tražene podatke (broj ponavljanja, kut između pojedinih elemenata isl).

1 2

3

Page 16: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 16

Nastavljamo s modeliranjem prizme na vanjskom dijelu kućišta. Da bi to napravili prvo je potrebno definirati novu ravninu Sketch-a. Selektiramo ravninu ZX i ikonu Plane koja se nalazi u izborniku Reference Elements. U prozoru koji se pojavljuje odabiremo opciju Offset from Plane i upisujemo vrijednost 200 mm.

Na jednak način napravimo još jednu ravninu na udaljenu 48 mm prema ishodištu. Sada se pozicioniramo u tu ravninu i ulazimo u Sketcher. U njemu crtamo konturu prizme kako je prikazano na slici.

1 2

3

5

6

200 mm

48 mm

4

Page 17: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 17

Nakon što smo pomoću funkcije Constraint definirali crtež izlazimo iz Sketcher-a. Prizmu ekstrudiramo iz sketcha koristeći funkciju Pad.

Selektiramo ikonu Pad i ekstrudiramo prizmu. U prozoru koji se pojavio odabiremo opciju Up to next.

7

1

2

Page 18: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 18

Na tako modeliranu prizmu dolazi još jedan Pad cilindričnog oblika. Selektiramo površinu prikazanu na slici i ikonu Sketcher. Radimo konturu prizme u pripadajućem crtežu.

Prizmu ekstrudiramo do ravnine (opcija Up to plane).

1

2

3

4

Page 19: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 19

Zaobljenje bridova modeliramo funkcijom Edge Fillet. Nakon aktiviranja odgovarajuće ikone potrebno je selektirati rubove koje želimo obraditi. U prozoru koji se pojavio unosimo vrijednost radijusa zaobljenja (2 mm).

1

2

3

Page 20: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 20

Ostale rubove treba zaobliti s radijusom 3 mm.

Nakon klika na OK dobivamo stanje prikazano na donjoj slici.

2

1

Page 21: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 21

Potrebno je napraviti provrt na cilindričnoj prizmi. Stoga se pozicioniramo u ravninu na čelu prizme i ulazimo u Sketcher.

Crtamo koncentričnu kružnicu promjera 44 mm.

Izlazimo iz Sketchera klikom na odgovarajuću ikonu.

1

2

3

4

5

Page 22: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 22

Selektiramo funkciju Pocket. U prozoru koji se pojavio unosimo tražene podatke.

1

2

Page 23: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 23

Na jednaki način radimo još jedan Pocket. Pozicioniramo se u ravninu i napravimo sketch (koncentrična kružnica promjera 37 mm). Nakon toga selektiramo ikonu Pocket i odabiremo opciju Up to Next.

Page 24: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 24

Sljedeći zadatak je izvođenje skošenja brida funkcijom Chamfer. Selektiramo brid koji želimo skositi i zatim ikonu Chamfer. U prozoru koji se pojavio unosimo vrijednosti.

1

2

3

Page 25: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 25

Preostalo je još izmodelirati utor s unutrašnje strane kućišta. Koristimo funkciju Pocket i već postojeći Sketch. Dakle selektiramo ikonu Pocket. Pojavljuje se prozor Pocket Editor u kojem se od nas tarži da odaberemo profil. U Part Editoru selektiramo Sketch u kojem smo definirali konturu utora s vanjske strane.

Zatim u prozoru kliknemo na ikonu More. Prozor se proširuje, te je sada u njemu moguće definirati dvije granice Pocket-a.

Page 26: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 26

Prva granica je udaljenost od Sketcha do početka, a druga do kraja Pocket-a. Klikom na OK potvrđujemo stanje, te se dobiva situacija prikazana na slici.

Page 27: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 27

Potrebno je napraviti skošenje brida na i unutrašnjoj strani. Selektiramo funkciju Chamfer i brid. Pojavi se prozor u kojem unosimo parametre.

1

2 3

Page 28: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 28

Rupu za kontrolu razine ulja ćemo načiniti funkcijom Hole. Pozicioniranje radimo u pripadajućem Sketch-u prema donjoj skici. Rupa je navojna, dimenzijeM12.

1 2

3

Page 29: Part Design_Kuciste Reduktora primjer u catia

Part Design

_____________________________________________________________________ CadCam Design Centar 29

Preostaje još jedino odrediti vrstu materijala. Selektiramo ikonu Apply Material i iz kataloga izaberemo čelik.

1

2