Primjer parkinga

Embed Size (px)

Citation preview

Parking prostoriPri rjeavanju zadataka projektovanja parkig povrina potrebno je uzeti u obzir odredjeni niz postupaka na osnovu kojih se generalno odvija proces projektovanja, odnosno proces izrade tehnike dokumentacije, po kome e se realizovati tj. izgraditi zahtjevani parking prostor Postupci procesa projektovanja: 1. Dobijanje lokacije i urbanistiko tehnikih uslova za parking-garau U ovom materijalu sadrani su: planirani broj mjesta kao i osnovni tehniki uslovi koje projektovani objekat mora da zadovolji. Posebno znaajan podatak u urbanistiko tehnikim uslovima je saobraajno tehniko rjeenje veze parking garae sa ulinom mreom. 2. Osnovna namjena parking-garae Pri razradi ovog postupka potrebno je utvrditi osnovni dominantni motiv parkiranja, od ega e dalje zavisiti tehnoloka rjeenja unutranjih komunikacija i veza sa spoljnom mreom, 3. Ispitivanje terena Ovdje je potrebno izvriti ispitivanje nosivosti terena, vodopropustljivost, kao i stabilnost terena. Od ovih ispitivanja zavisie izbor materijala za obradu podloge. 4. Izrada optimalnog rasporeda mjesta za parkiranje. Radi maksimalnog iskorienja ponudjene lokacije potrebno je izvriti izbor optimalnog rasporeda mjesta za parkiranje. Prilikom ovog rada potrebno je: - Usvojiti dimenzionalne karakteristike mjesta za parkiranje na osnovu usvojenog tipskog vozila (fantom vozila) - Izbjegavati nepogodne nagibe i otre uglove - Odabrati najpovoljniji ugao parkiranja, imajui pri tom u vidu da je dvoredno upravno parkiranje najekonominije - Obezbijediti unutranji reim kretanja vozila i pjeaka - Potrebno je obezbijediti dovoljan broj glavnih i rezervnih izlaza - Obezbijediti protivpoarnu zatitu - Raunati sa mogunou dvonamjenske funkcije u ratnim uslovima, kod parking garaa kao sklonita. 5. Uklapanje u okolinu ambijent Potrebno je odrediti arhitektonsko gradjevinsko rjeenje i zadovoljiti sve postavljene uslove iz prethodnih taaka. Postupak dimenzionisanja povrine jedininog elementa (jedno tipsko vozilo) obuhvata: - obiljeja jedininog elementa (ugao parkiranja, nain ulaska/izlaska, prioriteti) - optimizacija naina kretanja(ope se kretanje npr. prvo kruno, pravolinijski, zatim kruno, pravolinijski...) - postupak dimenzionisanja (rastojanje izme u vozila uredu i irina prolaza) - definisanje karakteristinih poloaja vozila (oznaiti ih sa taakama npr. 1,2,3...) - irina dijela jedininog elementa - duina jedininog elementa - irina prolaza - povrina jedininog elementa - specifina povrina elementa. 1

JEDININA POVRINA

Sl. 1 Povrina jedininog elementa po pravim uglom

Sl. 2 Prostorna ogranienja u povrini jedininog elementa

Navedena rastojanja prikazana su u Tabela 1.Tabela 1 Rastojanja prema Sl. 2

Sl. 3 Parametri povrine i povrina jedininog elementa

Karakteristini sluajevi parkiranja 2

a) Povrina jedininog elementa (2), Sl. 4, se moe izraunati prema izrazu m2 S = ( B + a ) ( L + c) . voz

Sl. 4 Povrina jedininog elementa pod uglom

b) Jedna povrina manevrisanja opsluuje dva reda povrina jedininog elementa je m2 D S = ( B + a + ) ( L + c) 2 voz

Sl. 5

c) Jedinina povrina vozila pod uglom

D m2 S = ( B + a ) ( L + c) + ( B + a ) ctg + 2 sin voz

Sl. 6

3

d) Ukoliko jedna povrina za manevrisanje opsluuje jedan red ( =0) m2 S = ( B + a + D ) ( L + c) . voz

Sl. 7

Specifina povrina elementa

s=

P (m2/jedinino mjesto), gdje je: N

P ukupna povrina prostora, N broj jedininih elemenata.IRINA PROLAZA irina prolaza (zavisno od naina postavljanja povrine jedininog elementa) moe se izraunati preko izraza datih uz slike koje slijede. 1. Sluaj

4

Sl. 8

2. Sluaj

5

Sl. 9

6

3. Sluaj 00