68
1/68 OTVORENI POSTUPAK ZA NABAVKU ROBA TENDERSKI DOKUMENT BROJ 1/11 NABAVKA DIZEL GORIVA (EURO-DIZEL), BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA bMB 95 I LOŽ ULJA SREDNJEG (MAZUTA) „Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

primjer tendera

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RiTE Ugljevik

Citation preview

1/45

OTVORENI POSTUPAK ZA NABAVKU ROBATENDERSKI DOKUMENT BROJ 1/11

NABAVKA DIZEL GORIVA (EURO-DIZEL), BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA bMB 95 I LOŽ ULJA SREDNJEG (MAZUTA)

Direktor: Dr ANTO GAJIĆ,dipl.ing.maš.________________

v.d. Izvršni direktor za opšta i pravna pitanja:SVETOZAR JOVANOVIĆ,dipl.prav.________

Izvršni direktor za tehnička pitanja;MILUTIN TASOVAC,dipl.ing.el.teh._____________

v.d. Izvršni direktor za ekonomska pitanja;RADO PETRIČEVIĆ,dipl.ecc._______________

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

2/45

SADRŽAJ

1. POZIV NA TENDER.................................................................................................................................... 3

2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM............................................................................... 4

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU ........................................................................................ 5

4. PREDMET NABAVKE................................................................................................................................ 6

5. INSTRUKCIJE ZA PONUÐAĆE.............................................................. .................... ........................... 6

Način komuniciranja sa dobavljačima ........................................................................................................... 6

Priprema ponude............................................................................................................................................... 6

Povjerljivost ....................................................................................................................................................... 7

Računanje cijene................................................................................................................................................ 8

Rok do kojeg se ponude dostavljaju i mjesto na koje se dostavljaju............................................................ 8

Datum i mjesto otvaranja ponuda................................................................................................................... 9

Garancija za ponudu ........................................................................................................................................ 9

Period važenja ponuda............................................................................................................. ……………… 9

6. KVALIFIKACIJA ....................................................................................................................................... 10

Kriteriji za učešće i potrebni dokazi............................................................................................................... 10

7. OCJENA PONUDA ..................................................................................................................................... 13

Kriteriji dodjele ugovora................................................................................................................................. 14

Preferencijalni tretman domaćeg.................................................................................................................... 14

Zabrana pregovora........................................................................................................................................... 14

Neprirodno niske ponude ................................................................................................................................ 14

Korekcije grešaka i propusta........................................................................................................................... 15

8. INFORMACIJE O PRAVNIM SREDSTVIMA (LIJEKOVIMA) KOJE SU NA

RASPOLAGANJU DOBAVLJAČIMA ..................................................................................................... 16

9. ANEKSI ......................................................................................................................................................... 17

10.Obavještenje o nabavci ................................................................................................................................ 18

11. Obrazac za dostavljanje ponude ................................................................................................................ 21

12. Izjava ponuđača ....................................................................................................................................... 23

13. Obrazac za cijenu .......................................................................................................................................... 24

14. Povjerljive informacije ................................................................................................................................ 27

15. Uslovi iz ugovora................................................................................................................................................. 28

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

3/45

1.POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Referentni broj pod kojim se vodi Otvoreni postupak javne nabavke je 1/11.

Ovim pozivom na tender, koji se objavljuje nakon što je obavještenje o javnim nabavkama objavljeno u Službenom glasniku BiH br__ dana ___.__.2011 god.

Pozivate se da dostavite ponude u otvorenom postupku za nabavku roba;Nabavka dizel goriva (euro-dizela), bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta).

LOT 1- Nabavka dizel goriva (euro dizela)

LOT 2- Nabavka bezolovnog motornog benzina BMB 95

LOT 3-Nabavka lož ulja srednjeg (mazuta).

kao što je to detaljno opisano u tački 4 u tenderskoj dokumentaciji (TD). Ponuđač može dostaviti ponudu za sve Lot-ove.Navesti cijene za svaki Lot odvojeno.Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, ponuđači moraju zadovoljiti minimalne uslove koji su detaljno opisani u tački 6 tenderske dokumentacije.

Ugovorni organ neće razmatrati nekompletne i neblagovremene ponude.Ne predviđa se mogućnost zaključenja okvirnog sporazuma.Uz sve ponude se mora dostaviti bezuslovna bankarska garancija u iznosu od 1% od vrijednosti ponude bez uračunatog PDV-a sa rokom važnosti opcija ponude, ako je vrijednost ponude bez uračunatog PDV-a veća od iznosa od 100.000,00 KM. Garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja za svaki lot odvojeno.Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ZP ”Rudnik i termoelektrana Ugljevik” A.D. Ugljevik, služba protokolanajkasnije do 31.03..2011 god.do 10 časova.(za detalje vidjeti tačku 5 tenderske dokumentacije) Ponude se otvaraju u 11 h 31.03..2011 god. uz prisustvo ponuđača koji žele prisustvovati otvaranju ponuda. (vidi tačku 5 tenderske dokumentacije).

Kriterijum za dodjelu ugovora je “Najbolja cijena tehnički prihvatljive ponude”. 1.Cijena sa učešćem ..............................................................100%

(za detalje vidi tačku 7 tenderske dokumentacije) Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci Ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine koji je donesen 27. 09. 2004. godine ( objavljen u Službenom glasniku broj 49/04. od 02. 11.2004. godine), u daljnjem tekstu “Zakon”.Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je Ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili relevantnih

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

4/45podzakonskih akata ima pravo da izjavi prigovor na dati postupak na način i u vremenskom roku koji je određen u Članu 51. Zakona (za detalje vidi tačku 8.tenderske dokumentacije).

2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM

2.1 Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine od 27. septembra 2004. godine, njegovim izmjenama i dopunama objavljeno u Sl glasniku BiH br. 19/05, 52/05, 8/06, 70/06 podzakonskim aktima koji su doneseni na osnovu zakona: uputstvo o primjeni zakona o javnim nabavkama BiH Sl.glasnik br 3/05, uputstvu o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke (Sl.glasnik BiH br. 17/05) i uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda (Sl.glasnik BiH br. 17/05)te ovom tenderskom dokumentacijom.

2.2 Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

2.3 U skladu sa Članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od sljedećih razloga:

1) nijedna ponuda nije dostavljena u ostavljenom roku; 2) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; 3) cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa koji je

predviđen za dati ugovor; 4) broj primljenih prihvatljivih ponuda je ispod 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; 5) broj kvalifikovanih kandidata je ispod 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju 6) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli

predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

2.4 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače sljedeće: “Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje je ugovorni organ ovlastio da djeluju u njegovo ime i lice / lica koje ima punomoć da djeluje u ime ponuđača.

“Ugovorni organ” – [ZP „RiTE UGLJEVIK“ AD UGLJEVIK]

“Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine koji je donesen 27.septembra 2004. godine, i objavljen u Službenom glasniku BiH br. 49/04 od 2. novembra 2004. kao i njegovim izmjenama i dopunama objavljeno u Sl. glasniku BiH br. 19/05, 52/05, 8/06, 70/06.

“Postupak nabavke”– postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije.

“Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona, kao što su, između ostalog, Odluka o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH od 16. decembra 2004. godine (objavljena u Službenom glasniku BiH br. 3/05 od 24. januara 2005.) ,Upustvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci,o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke( Službeni glasnik BiH broj 17/05) i Upustvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda.“Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizicko ili pravno lice ili bilo koja grupa tih lica koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Da bi se izbjegla nedoumica, koristi se i izraz ponuđač (gdje odgovara i u skladu sa kontekstom u kojem se ti termini koriste).

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

5/45“TD” – ova tenderska dokumentacija. “Ponuđač” – dobavljač koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

Ugovorni organ: ZP „RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK“ AD UGLJEVIK

Adresa: 76330 Ugljevik,Ugljevik bb

Identifikacijski broj: 400449490005

Detaljna adresa za korespodenciju: 76 330 Ugljevik bb

Telefon: 00387 55 774-600

Faks: 00387 55 771- 183, 00387 55 771- 449

Osobe koje su ovlaštene da vode komunikaciju u ime Ugovornog organa sa ponuđačima:

Opšti i ekonomski aspekt- Jovičić Drago, dipl.ecc.

tehnički aspekt Dragić Relja, dipl.ing.rud.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

6/45

4. PREDMET NABAVKE

4.1. Sukcesivna isporuka energenata u količini prema planu za 2011 godinu po lotovima kako slijedi:

LOT 1- Euro-dizel u količini ......................................................10.258.542 litara LOT 2- Motorni bezolovni benzin BMB 95 u količini ............. 71.921 litara LOT 3-Lož ulje srednje (mazut) u količini ........... ................... 3.300.000 kilograma

4.2. Detaljne tehnićke specifikacije roba po navedenim lotovima date su u Aneksu 3. (Obrazac za cijenu ponude)4.3. Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

4.4. Mjesto isporuke: Za LOT 1 i LOT 2 na PK „Bogutovo selo” RJ „Rudnik”, a za LOT 3 u RJ: „Termoelektrana”4.5.Rokovi isporuke: Sukcesivno u ugovorenom periodu prema potrebama ugovornog organa.4.6.Uslovi i način plaćanja: 30 dana po izvršenoj isporuci odnosno izvršenoj komercijalnoj i finansijskoj likvidaturi fakture sa pratećom dokumentacijom.

5. INSTRUKCIJE ZA PONUÐAČE

Način komuniciranja sa ponuđačima

5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji .

5.2 Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa definisanog u tački 3 tenderske dokumentacije, uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka za dostavu informacija odnosno ponude.

Priprema ponude 5.3 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u ovoj

tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

5.4 Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

5.5 Ponude i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najćešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod svih dokumenta na srpski jezik.

5.6 Original i dvije kopije kompletnih ponuda trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani sa numerisanim listovima. Svi listovi ponude osim neizmijenjene odštampane literature trebaju biti parafirani ili potpisani od strane osobe

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

7/45odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača (u daljnjem tekstu “ovlaštene osobe”). Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od strane ovlaštenih osoba. Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju konzorciji, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju konzorci ili grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoc može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Ponuđač je obavezan svaku stranicu ponude označiti rednim brojem i parafirati,u protivnom ponuda će mu biti odbačena kao neprihvatljiva.Navedeni uslov je neophodan u cilju otklanjanja eventualne sumnje u pogledu potpunosti dostavljenih dokumenata i njihove autentičnosti.

5.7 Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je prikazana u Aneksu 2

uz tendersku dokumentaciju; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koji je dat u Aneksu 3 tenderske

dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke spomenuti u tački 4 tenderske dokumentacije -izjava o periodu isporuke d) Kvalifikacioni dokumenti predviđeni članom 23 do 26 ZJN-a BIH ,a definisani u tački 6 tenderske dokumentacije. e) Izjavu o obezbjeđenju bankarske garancije za dobro izvršenje ugovora u skladu sa tačkom 9.2 do 9.4. ove TD.f) Dokaz o izvršenoj uplati za otkup tenderske dokumentacije (kopija uplatnice)g) Berzanski izvještaj potpisan i ovjeren od proizvođača sa prosjekom pet uzastopnih visokih

kotacija za sedmicu koja prethodi dostavljanju Bcmo. ( od 21.03. do zaključno 25.03. 2011. god.)

h) Prosječan kurs Centralne banke BiH za sedmicu koja prethodi dostavljaju Bcmo (od 21.03. do zaključno 25.03.2011. godine),

5.8 Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

Povjerljivost

5.9 Član 9. (a) Zakona navodi da: “Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.”

Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know- how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.

Ugovorni organ zahtijeva od kandidata / ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju.

Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Dostavljanje ponuda

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

8/45Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu i dvije kopije kompletnih ponuda na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom i potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće: “Ponuda za Otvoreni postupak broj 1/11, – Nabavka dizel goriva (euro-dizela), bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta). ne otvarati do 31.03..2011 god. Do 11 sati”.

Izmjena ili povlačenje ponuda

5.10 Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati sljedeće: “IZMJENE PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”

Računanje cijene

5.12 Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će isporučivati, njihov kraći opis, količinu i cijenu. Na javnom otvaranju ponuda čitaće se cijena navedena u Aneksu 3. Cijena koja se čita na javnom otvaranju (Aneks 3) mora biti kao konačna cijena navedena u Aneksu 2. U slučaju da se neslaže cijena iz prijave ponudjača (Aneks 2) i obrasca za cijenu ponude (Aneks 3) ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

5.13 Sve cijene trebaju biti navedene u KM, bez PDV-a, kako je navedeno u tački 5.15. tenderske dokumentacije. Ako se cijene navode u stranoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.

5.14 Ponuđač će navesti jedinične cijene i sumu jediničnih cijena, odnosno ukupan iznos ponude u skladu sa Aneksom 3 ove tenderske dokumentacije.

5.15 Ponuđena cijena roba treba uključivati sve obaveze vezano za tu robu a naručito:-sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji i sastavljanju roba;-sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze ,izuzev putarine po odluci uprave za indirektno oporezivanje br. UO2311/129/10 od 23.11.2010. godine.

Kako je ugovorni organ pomenutom odlukom oslobođen plaćanja putarine sve eventualne obaveze po osnovu putarine padaju na teret dobavljača.

Rok do kojeg se ponude dostavljaju i mjesto na koje se dostavljaju

5.16 Ponude se trebaju dostaviti u sjedište Ugovornog organa na slijedeću adresu: ZP” RiTE Ugljevik”AD

UGLJEVIK, 76330 Ugljevik bb, služba protokola

5.17 Rok za dostavljanje ponuda ističe 31.03..2011 u 10 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene. Ponuda ponudjača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u tendetskom dokumentu i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

9/45

Datum i mjesto otvaranja ponuda

5.18 Javno otvaranje ponuda će se održati dana 31.03..2011 god.u 11 sati, u prostorijama Ugovornog organa, sala br. 116 ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati na otvaranju ponuda.

5.19 Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude (u obliku zapisnika sa otvaranja ponuda koji ugovorni organ dostavlja u roku od 3 dana).Ponuđači će dati punomoć licima koje upućuju na otvaranje ponuda koju će isti dati na uvid komisiji za javne nabavke.

Garancija za ponudu

5.20 Garancija za ponudu se mora dostaviti zajedno sa ponudom ponuđača. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena.

Garancija za ponudu dostavlja se u formi bezuslovne bankarske garancije za svaki lot odvojeno na iznos od 1% od vrijednosti ponude (ukupne ponuđene cijene bez uključenih troškova putarine i poreza na dodatnu vrijednost). Bankarska garancija se dostavlja u obliku originalnog dokumenta. Bankarska garancija mora biti validna

tokom cijelog perioda važenja ponude(90 dana). Povrat garancije se vrši na pismeni zahtjev ponuđača robe najkasnije po potpisu ugovora.

Period važenja ponuda

5.20.1 Ponude moraju važiti 90 dana od momenta isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, Ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev bez da time izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti Ugovorni organ produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev Ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev Ugovornog organa. U tom slučaju ponudu odbacuje Ugovorni organ.

6. KVALIFIKACIJA

Kriteriji za učešće i potrebni dokazi

6.1 U skladu sa odjeljkom IV Zakona, kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

a) Njihove ponude trebaju ispunjavati uslove definisane u članu 23. Zakona;

b) Moraju imati pravo na obavljanje profesionalne aktivnosti i/ili biti registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;

c) Njihovo ekonomsko i finansijsko stanje treba garantovati uspješnu realizaciju ugovora;

d) Njihova tehnička i profesionalna sposobnost treba garantovati uspješnu realizaciju ugovora.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

10/45

6.2 U skladu sa članom 23. Zakona, zahtjev se odbija ako je ponuđač:

a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;

d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BIH u periodu od 5 godina prije dostavljanja ponude.

e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona.

6.3 Ponuđači mogu dokazati da se nijedan slučaj naveden u tački 6.2 a), b), c),d), e) , f) ili g ne odnosi na njih tako što će dostaviti sljedeće dokaze: a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj ponuđač dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;

b) I zvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj ponuđač dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

c )Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj ponuđač dolazi u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude.

d)Uvjerenje da nije proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj izdat od strane nadležnog suda BIH ili nadležne institucije iz zemlje iz koje ponuđač dolazi.

e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

11/45zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

f) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Dokumenti ili uvjerenja navedeni u tački 6.3. T.D. ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

6.4 Ponuđači shodno članu 24 ZJN-a BIH (sposobnost obavljanja profesinoalne djelatnosti) moraju zadovoljiti sledeće minimalne uslove:i. Registrovan u sudskim ili trgovinskim registrima za obavljanje poslova koje su predmet javne

nabavke Potrebni dokazi:a) Izvod iz Sudskog registra ili dokument koji je ekvivalentan izvodu iz sudskog registra kojim se

dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti a koji nesmije biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude. Za ugovorni organ nije prihvatljiva ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ukoliko je samo Rješenje o upisu u sudski registar starije od tri mjeseca.

6.5 Ponuđači shodno članu 25 ZJN-a BIH (Ekonomska i finansijska sposobnost kandidata) moraju zadovoljiti sledeće minimalne uslove:a) Ponuđači moraju imati Ukupan prihod u poslovnoj 2009. i poslovnoj 2010. godini u minimalnom iznosu od 20.000.000 KM za svaku poslovnu godinu (za LOT 1).b) Ponuđač mora imati transakcioni račun kod poslovne banke - banaka preko kog će se vršiti plaćanje, a koji nije bio blokiran u proteklih 6 mjeseci računajući od momenta objave obavještenja o nabavci ( za Lot 1, Lot 2 i Lot 3).c) Ponuđač mora imati pozitivan bilans uspjeha za poslovnu 2009 i 2010 godinu ( za Lot 1, Lot 2 i Lot 3).Potrebni dokazi:

a) Bilans uspjeha za poslovnu 2009 i 2010 godinu.b) Potvrda izdata od strane poslovne banke kojom se dokazuje da transakcioni račun nije bio

blokiran proteklih 6 mjeseci računajući od momenta objave obavještenja o nabavci.

6.6 Ponuđači shodno članu 26 ZJN-a BIH (Tehnička i profesionalna sposobnost) moraju zadovoljiti sledeće minimalne uslove:

a) Zadovoljavajući kvalitet robe u skladu sa BAS standardima ( za Lot 1, Lot 2 i Lot 3).b) Za LOT 1 - U cilju pouzdanosti u snabdjevanju ponuđači trebaju da, ukoliko nisu proizvođači

energenata (rafinerije), imaju na raspolaganju smještajne kapacitete najmanje 500.000 litara;c) Za LOT 1 - Uspješno iskustvo kao glavnog ugovarača u realizaciji najmanje jednog ugovora o prodaji euro dizela u poslednje dvije godine (2009 i 2010 godina) minimalnog iznosa sa

uračunatim indirektnim porezima od 2.000.000 KM ( dvamiliona konvertibilnih maraka).d) Za Lot 3 - Uspješno iskustvo kao glavnog ugovarača u realizaciji najmanje jednog ugovora o prodaji mazuta u poslednje dvije godine (2009 i 2010 godina) minimalnog iznosa sa uračunatim indirektnim porezima od 500.000 KM (petstotinahiljada konvertibilnih maraka).

Ocjena tehničke I profesionalne sposobnosti dobavljača, iz prethodne tačke će se izvršiti na osnovu sledećih izjava I dokumenata koje dostave ponuđači:

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

12/45a) Potvrda (izvještaj) o kvalitetu robe izdate od strane akreditovanih ispitnih laboratorija u BiH ili

zemlji porijekla iz koje taj ponuđač dolazi i Izjava ponuđača da će ponuđena roba biti usklađena sa BAS standardima.

b) Rješenje nadležne institucije o ispunjenosti uslova utvrđenih zakonom za obavljanje predmetne djelatnosti sa dokazima da posjeduje tražene smještajne kapacitete (original ili fotokopija ovjerena od nadležne institucije) za čitav period trajanja ugovora.

c) listu isporuka roba koje su isporučene tokom posljednje 2 godine ( tokom 2009 i 2010 godine), u formi potvrda o uspješno izvršenim isporukama izdatim od strane naručioca roba.Potvrde trebaju sadržavati vrijednosne iznose, datume i mjesto isporuke roba, kao i specifikaciju isporučene robe .

6.7 Ako je period od registracije/osnivanja ponuđača kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtijeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku profesionalnu sposobnost ponuđača , ponuđač treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja.

U slučaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponudjača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrdjeni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponudjača. Stoga, članovi grupe ponudjača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tački 6.5 i 6.6. tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom nabavke (tačka 4). Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.3 i 6.4 moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponudjača. Grupa ponudjača koja želi učestvovati u ovom otvorenom postupku javne nabavke dužna je dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponudjača radi učešća u postupku javne nabavke. Navedeni pravni akt mora sadržavati; ko ima pravo istupa, predstavljanje i ovlaštenja za potpisivanje ugovora u ime grupe ponudjača kao i utvrdjenu solidarnu odgovornost izmedju članova grupe za obaveze koje preuzima grupa ponudjača.

6.8 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.3, 6.4, 6.5 i 6.6. moraju se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostavedokumenti u originalu.

6.9 U skladu sa članom 27. Zakona i zakonima o državnoj službi koji su na snazi u BiH, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji ga je dostavio dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti kandidata i direktora Agencije za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

6.10 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od ponuđača da pojasni dokumente koje je dostavio bez da mijenja suštinu svoje ponude.

6.11 Ponuđači će biti obaviješteni, čim to bude moguće, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke.

7. OCJENA PONUDA

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio Najbolju cijenu tehnički prihvatljive ponude.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

13/45 Kriteriji dodjele ugovora

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti po ovom kriterijumu je 100 bodovaPrilikom ocjene ovog kriterijuma, razmatra se ukupna vrijednost ponude. Ponude izražene u EUR-a preračunavaju se u konvertibilne marke (BAM) po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponude.

Ukupan broj bodova se izračunava po obrascu:

Bc=(Cmin /C) x 100Gdje je:

Bc –Ukupan broj bodova koji je ponudjač dobio ;Cmin – iznos najniže ponuđene cijene;C - ponudjena cijena koja je predmet ocjene;

Ugovor se dodjeljuje Ponuđaču koji je osvojio najviši broj bodova

Preferencijalni tretman domaćeg

7.4 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg iz člana 37 Zakona i

podzakonskih akata shodno izjavi ponuđača datoj u obrascu za dostavljanje ponuda (Anex 2)7.5. U skladu sa Upustvom o izmjeni i dopuni Upustva o primjeni Zakona o javnim nabavkama B iH „Sl.glasnik

BiH”, broj 24/09) preferencijalni tretman domaćeg se može primjenjivati do maja 2010.godine, kada prestaje primjena preferencijalnog faktora za zemlje potpisnice Aneska i sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini – Konsolidovana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006).

7.5.1. Preferencijalni tretman domaćeg se ne primjenjuje na ponude domaćih ponuđača i ponude ponuđača koji dolaze iz zemalja potpisnica Aneksa i Sporazuma o izmjeni i pristupanju (CEFTI).

7.5.2. Ponude ponuđača iz zemalja potpisnica Aneksa i Sporazuma neće se umanjivati za preferencijalni faktor u odnosu na ponude iz drugih zemalja, ako u prethodnom postupku javne nabavke nije dostavljena nijedna Ponuda iz BiH.

7.5.3.Zemlje potpisnice Sporazuma o slobodnoj trgovini su : Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija. Moldavija, Crna Gora, Srbija i UMNIK/Kosovo.

Zabrana pregovora

7.6. Sa ponuđačiuma se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim, Ugovorni organ može od ponuđača tražiti da pojasne svoje ponude bez da unose bilo kakve promjene u suštinu ponuda.

Neprirodno niske ponude

7.7. Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene robe, Ugovorni organ će zahtijevati od datog dobavljača da opravda ponuđenu cijenu kao što je izloženo u tački 7.8. Ako dobavljač ne dostavi objašnjenje sa kojim je ugovorni organ saglasan ,Ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

14/45

7.8. Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, Ugovorni organ će uputiti pisani zahtjev dobavljaču da objasni detalje ponude, uključujući i cijenu i detaljne kalkulacije. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje:

a) ekonomičnosti procesa proizvodnje; b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na

raspolaganju ponuđaču za dostavu roba; c) originalnosti roba koje dobavljač nudi; d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na

snazi na lokaciji gdje će se robe dostaviti.

Korekcije gre š aka i propusta

7.9. Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno datom ponuđaču uputiti obavijest o svakoj korekciji i može nastaviti sa ispravkom ustanovljene greške pod uslovom da je ponuđač to odobrio u vremenskom roku koji je predvidio Ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu korekciju ili se ne izjasni , ponuda

se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se ne zadržava.

7.9.1. Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima: - kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima, u tom

slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;

- ako postoji razlika izmedu jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti

konačan iznos; - ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa zbrajanjem ili oduzimanjem

podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA

8.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnom nabavci i smatra da je Ugovorni organ u toku datog postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u vremenskom roku koji je određen u članu 51. Zakona.

8.2 Prigovor se dostavlja ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponuđač saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede.

8.3 Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u stavu 4. člana 51. Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 8.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

15/459. POTPISIVANJE UGOVORA

9.1 Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu zaključivanja ugovora.

9.2. Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu da će ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju na 5% vrijednosti Ugovora na ime garancije za dobro izvršenje posla.

Garancija će biti dostavljena najkasnije na dan potpisivanja ugovora i vrijedit će na čitav periodtrajanja ugovora.

Uslovi iz ugovora

9.3. Rok važnosti ugovora je 12 mjeseci od dana potpisivanja.

9.4. Ugovorni organ zaključuje ugovor sa najbolje ocijenjenim ponuđačem u skladu sa kriterijumom za ocjenu ponuda definisanom u ovoj tenderskoj dokumentaciji .

9.5. Nacrt ugovora je uključen u Aneks 5.

10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

10.1 Za tendersku dokumentaciju se plaća taksa u iznosu od 117,00 KM sa uračunatim PDV-om. Ovaj iznos pokriva stvarne troškove reprodukcije i slanja tenderske dokumentacije ponuđačima. Zainteresovani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je kupe. Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

10.2 Zainteresovani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od Ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

10.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim kandidatima ili ponuđačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će, prema stavu 5. člana 13. Zakona produžiti rok za dostavljanje ponuda u skladu s tim i to najmanje za 7 (sedam) dana.

10.4 Ugovorni organ može promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresovanim ponuđačima isti dan, a najkasnije pet dana prije datuma koji je određen kao rok za dostavljanje ponuda iz tačke 5.18. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

16/45

11. ANEKSI

Sljedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci

Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude

Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude

Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

Aneks 5:Nacrti ugovora

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

17/45

Aneks 1

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

ROBE

Dio I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Združeno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“AD Ugljevik

Kontakt-osoba:Jovičić Drago,dipl.ecc, Dragić Relja,dipl.ing.rud.

Adresa: Ugljevik, bb. Poštanski broj: 76.330 UGLJEVIK.

Grad: UGLJEVIK Identifikacijski broj: 4400449490005 Telefon: 055/774-600 Faks: 055/774-382Elektronska pošta (e-mail): Internet adresa (web):

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN)I.5.a javno preduzećeI.5.b na entitetskom nivou

Dio II: PREDMET UGOVORA II.1 VRSTA UGOVORA:

RobeII. 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM?

NeII.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD

UGOVORNOG ORGANANabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta) do 3% sumpora za potrebe ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik. T-1/11

II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA: Sukcesivna isporuka energenata po lotovima kako slijedi:

- LOT 1: euro-dizel u godišnjoj količini do........................................... 10.258.542 litara, - LOT 2: Bezolovni motorni benzun BMB 95 u godišnjoj količini do …….71.921 litara.- LOT 3: Lož ulje srednji (mazut) u godišnjoj količini do......................... 3.300.000 kilograma.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

18/45

II. 5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA Skladište Ugovornog organa u Ugljeviku.

II. 7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan, više ili sve lotove.

II. 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) Ne

II.9 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 12 mjeseci ili 365 dana.

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, (član 16 ZJN)

Garancija banke na iznos od 1% od vrijednosti ponude sa rokom važenja do validnosti opcije ponude.

III. 2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (član 16-17. UPZ)Obrazloženo u tenderskom dokumentu.

III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, (član 16 ZJN)Da, 5% od ugovorenog iznosa.

III. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 mjeseca od datuma za dostavu ponuda.

III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III. 7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III. 8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN) Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

Dio IV: POSTUPAKIV. 1. VRSTA POSTUPKA:

OtvoreniIV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN):

Najbolja cijena tehnički prihvatljive ponude a) cijena robe učešće 100%

IV. 3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)DaIV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):

- Može se preuzeti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 časova, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja u „Službenom glasniku BiH“.

- Novčana nadoknada za tendersku dokumentaciju iznosi 117 KM - Žiro-račun za uplatu u KM: 555 001 000000 7438 kod Nove banke a.d.

Bijeljina.- Sredstva uplaćena za troškove tendera se ne vraćaju ponuđaču.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, (član 8 ZJN)

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

19/45Jedan od službenih jezika u BiH.

IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE Do 31.03. 2011. godine do 10 časova

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI90 dana od dana otvaranja ponuda.

IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA datum: 31.03..2011. godine u 11 časovamjesto: kao pod 1.1.

Dio V: DODATNE INFORMACIJEU tenderskoj dokumentaciji

Dio V: DODATNE INFORMACIJE

ANEKS A

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda za otvoreni postupak Tender Broj: 1/11 – Nabavka euro-dizela, motornog benzina i mazuta - ne otvaraj“. Na koverti obavezno naznačiti ime ponuđača.Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.Ugovorni organ ne snosi nikakve trošove ponuđača u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda.Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidataOtkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu.

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na sledeće račune:u KM 55500100000074-38Nova Banka Bijeljina

Na devizni račun FIELD 32 (AMOUNT) EUR

FIELD 56a (INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT/MFRANKFURT AM MAINSWIFT:DEUTDEFF

FIELD 57a (ACCOUNT WITH INST.) 936 2419 00Nova banka A.D. BIJELJINASWIFT:NOBIBA22

FIELD 59 (BENEFICIARY) /54000-01-000074/RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIKUGLJEVIK 76330

20/45

Organizacija / Organizacija / Organizacija„RITE UGLJEVIK“ AD UGLJEVIK

Kontakt osoba / Kontakt osoba / Kontakt osobaDragić Relja,dipl.ing.rudarstva, Jovičić Drago, dipl.ecc.

Adresa / Adresa / Adresa Poštanski broj / Poštanski broj / Poštanski broj76330 UGLJEVIK

Grad / Grad/ GradUGLJEVIK

Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Identifikacioni broj 4400449490005

Telefon / Telefon / Telefon055 774 285,774 235

Faks / Faks / Faks055 771 183

Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (e-mail) Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (Web) / Internet adresa (Web)Internet adresa (Web)

1.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Organizacija / Organizacija / Organizacija„RITE UGLJEVIK“ AD UGLJEVIK

Kontakt osoba / Kontakt osoba / Kontakt osobaSvjetlana Stanišić

Adresa / Adresa / Adresa UGLJEVIK bb.

Poštanski broj / Poštanski broj / Poštanski broj76330

Grad / Grad/ GradUGLJEVIK

Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Identifikacioni broj 4400449490005

Telefon / Telefon / Telefon055 774 203

Faks / Faks / Faks055 774 382

Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (e-mail) Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (Web) / Internet adresa (Web)Internet adresa (Web)

1.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

Organizacija / Organizacija / Organizacija„RITE UGLJEVIK“ AD UGLJEVIK

Kontakt osoba / Kontakt osoba / Kontakt osobaPROTOKOL PREDUZEĆA

Adresa / Adresa / Adresa UGLJEVIK bb.

Poštanski broj / Poštanski broj / Poštanski broj76330

Grad / Grad/ GradUGLJEVIK

Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Identifikacioni broj 4400449490005

Telefon / Telefon / Telefon055 774 119

Faks / Faks / Faks055 771 451

Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (e-mail) Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (Web) / Internet adresa (Web)Internet adresa (Web)

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

21/45

ANNEX 1

PROCUREMENT NOTICEGOODS

Part I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY Organisation: ZP “Rudnik i Termoelektrana Ugljevik”a.d. Ugljevik

Contact person:Jovičić Drago, graduated ecc, Dragić Relja, graduated mining engineer

Address: bb Ugljevik Zip code: 76.330

City: Ugljevik Identification number: 4400449490005

Phone: 055/774-600 Fax: 055/774-382

Electronic mail (e-mail): Internet address (web): www.riteugljevik.com

I.2. ADDRESS WHERE ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED Same as under I.1.

I.3. ADDRESS WHERE DOCUMENTS CAN BE OBTAINED

Same as under I.1.

I.4. ADDRESS WHERE TENDERS/REQUESTS FOR PARTICIPATION ARE TO BE SUBMITTED Same as under I.1.

I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3 LPP)I.5.a public companyI.5.b at the Entity level

Part II: SUBJECT OF THE CONTRACT II.1 TYPE OF THE CONTRACT:

Goods II. 2. WHETHER CONCLUSION OF FRAMEWORK AGREEMENT IS INTENDED? (Article 32 LPP)

No

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

22/45II.3. NAME / REFERENCE UNDER WHICH IS ACTUAL CONTRACT RECORDED WITH

CONTRACTING AUTHORITYProcurement of euro-diesel, motor oil BMB 95 (without Pb) and fuel oil intermediate ( crude oil) up to 3% of sulfur for needs of ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik. T-1/11.

II. 4. DESCRIPTION OF SUBJECT OF CONTRACT: Successive supply of fuel by LOTS as it follows:- LOT 1: euro-diesel in annual amount .......10,258,542 liters,- LOT 2: motor oil BMB 95 (without lead) in annual amount ...... 71,921 liters- LOT 3: fuel oil intermediate ( crude oil) in annual amount ...... 3,300,000 kg.

II. 5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT According to tender documentation.

II.6. LOCATION OF DELIVERY OF GOODS OR PLACE OF CARRYNG OUT OF SERVICES OR WORKS Warehouse of the Contracting Authority in Ugljevik.

II. 7. DIVISION TO LOTS Yes, bids can be submitted for one, more or all lots.

II. 8. ACCEPTABILITY OF ALTERNATIVE BIDS? (Article 17 LPP) No

II.9 CONTRACT DURATION OR EXECUTION DEADLINE 12 months or 365 days

Part III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION III. 1. AMOUNT OF GUARANTEE FOR BID, (Article 16 LPP)

Bank guarantee to the amount of 1% of bid value with validity period to the end of bid validity option.

III. 2. OTHER REQUESTS RELATED TO GUARANTEE FOR BID, (Article 16-17. ILI)Explained in tender documentation

III. 3. AMOUNT OF GUARANTEE FOR CONTRACT EXECUTION, (Article 16 LPP)Yes, 5% of contracted amount.

III. 5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION – PERSONAL SITUATION (Article 23 LPP)Proofs from the Article 23 of the Law on public procurement, not older than 3 months from Bid submission date.

III. 6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION – ABILITY FOR PROFESSIONAL JOB PERFORMANCE (Article 24 LPP)Defined in tender documents.

III. 7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION – ECONOMIC AND FINANCIAL SUITABILITY (Article 25 LPP)Defined in tender documents.

III. 8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION – TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (Article 26 LPP)Defined in tender documents.

Part IV: PROCEDUREIV. 1. TYPE OF PROCEDURE:

OpenIV. 2. CRITERIA FOR CONTRACT AWARD (Article 34 LPP): Best price of technically acceptable offer

b) Price of goods participation 100 %

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

23/45 IV. 3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCE (Article 20 ILI):

YesIV. 4. CONDITIONS FOR GETTING OF TENDER DOCUMENTATION (Article 18 LPP):

- Documents may be taken over every working day from 07:00 to 15:00 hrs starting from the day of publishing this Notice in “BiH Official Gazette“.

- Price of tender documentation amounts 117,00 KM.- giro-account for payment in KM: 5550010000007438 at Nova banka

a.d. Bijeljina.- Amount paid as tender fee will not be returned to Bidder.

IV.5. REQUESTS REGARDING LANGUAGE OF TENDER, (Article 8 LPP)One of the official languages in BiH

IV. 6. DEADLINE FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS FOR PARTICIPATION Till 31.03. 2011 by10 hours.

IV.7. MINIMUM TIME PERIOD OF THE BID VALIDITY WHICH IS BIDDER OBLIGATED

TO PROVIDE90 days after Bid opening date.

IV. 8. DATE AND PLACE OF BID OPENING date: 31.03.2011 11 hoursplace: same as under 1.1.

Part V: ADDITIONAL INFORMATION

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

Tenders are to be submitted in a sealed envelope with label « Bid for Open Procedure Tender No 01/11 Procurement of euro-diesel, motor oil and crude oil- do not open”.Name of the Bidder should compulsory be labeled on the envelope. Bids which are incomplete or which are not in time will not be considered.Contracting Authority do not bear any expenses of Bidders in open procedure for bid submission.

Banking fee costs related to Tender documents purchase will be borne by candidates.Purchase of Tender documents is done based upon written request which is to be submitted to the Contracting Authority.

Payment of Tender documents purchase can be done to the following accounts:in KM 55500100000074-38Nova Banka Bijeljina

To the foreign account FIELD 32 (AMOUNT) EUR

FIELD 56a (INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT/MFRANKFURT AM MAINSWIFT:DEUTDEFF

FIELD 57a (ACCOUNT WITH INST.) 936 2419 00Nova banka A.D. BIJELJINASWIFT:NOBIBA22

FIELD 59 (BENEFICIARY) /54000-01-000074/RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIKUGLJEVIK 76330

24/45

ANNEX A

ANNEX A

1.2. ADDRESS WHERE ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED

Organization“RiTE UGLJEVIK“ AD UGLJEVIK

Contact personJovičić Drago, graduated ecc, Dragić Relja, graduated mining engineer

Address UGLJEVIK bb

Zip code76 330

TownUGLJEVIK

Identification number4400449490005

Telephone055 /774 – 285, 774-235

Fax771 - 183

Electronic mail (e-mail) Internet address (Web)

1.3. ADDRESS WHERE DOCUMENTS CAN BE OBTAINED

Organization“RiTE UGLJEVIK“ AD UGLJEVIK

Contact personSvjetlana Stanišić

Address UGLJEVIK bb

Zip code76330

TownUGLJEVIK

Identification number4400449490005

Telephone055/774 - 203

Fax055/774 - 382

Electronic mail (e-mail) Internet address (Web)

1.4. ADDRESS WHERE TENDERS/REQUESTS FOR PARTICIPATION ARE TO BE SUBMITTED

Organization“RiTE UGLJEVIK“ AD UGLJEVIK

Contact personPROTOCOLE DPT. OF THE COMPANY

Address UGLJEVIK bb

Zip code

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

25/45TownUGLJEVIK

Identification number4400449490005

Telephone055/774 - 119

Fax055/771-451

Electronic mail (e-mail) Internet address (Web)

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Naziv ugovora i broj nabavke: euro dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta) do 3% sumpora

Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj …………………………..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa)

ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik” A.D. Ugljevik

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

Ime / imena ponuđača Potpis

Glavni ponuđač*

Član grupe ponuđača*

Itd… *

* dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime dobavljača se treba upisati u rubriku 'glavni ponuđač' (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime

Adresa

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

26/45

Telefon

Faks

E-mail

ANEX 2

IZJAVA PONUĐAČA

U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće:

1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. …………........ (broj nabavke koji je dao ugovorni organ).Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Nudimo isporuku roba, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja:

3. Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi:

ZA LOT 1……………………………………………..... KM (bez PDV-a i putarine)

ZA LOT 2……………………………………………...... KM (bez PDV-a i putarine)

ZA LOT 3........................................................................ KM (bez PDV-a i putarine)

Za sve lotove cijene su bez uračunate putarine po Odluci uprave za indirektno oporezivanje br. UO2311/129/10 od 23.11.2010. godine.

U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom ……….… tenderske dokumentacije.

4. Dajemo popust u iznosu od […%], ili […..] u slučaju da nam bude dodijeljen lot br. ……. .

5. Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% robe je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

6. Ova ponuda važi […………] (dana/mjeseci) računajući od isteka roka za podnošenje ponuda, tj. do […../…../….] (datum).

7. Garancija ponude je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 5. tenderske dokumentacije.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

27/458. Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u

skladu sa tačkom 9. tenderske dokumentacije.

9. Ispunjavamo sve kvalifikacione uslove koji su navedeni u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacioni uslovi ispunjeni.

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljača:[…………………………………………………………………]Potpis: […………………………………………………………]Mjesto i datum: [………………………………..………………]Pečat firme / preduzeća:Uz ponudu je dostavljeno slijedeće:[Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

ANEKS 3

ANEKS BR 3.-Obrazac za cijenu Ponude

LOT 1: Dizel gorivo za potrebe ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik

Ime ponuđača:

Mjesto:Datum:Broj:

PRIMA: Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a. d. Trebinje

Naziv robe Zemlja porijekla robe

Količina (lit.) Jedinična cijena

(KM/lit.)

Iznos (KM)Bez PDV-a

Iznos PDV-a

Iznos u KM sa PDV-om

Dizel gorivo BAS EN 590

10.258.542 litara

Uslovi plaćanja: 30 dana po ispostavi ovjerene i potpisane fakture.

Napomena: Cijena se iskazuje sa svim troškovima i uključenim PDV-om na paritetu skladište Ugovornog organa, izuzev putarine po Odluci uprave za indirektno oporezivanje br. UO2311/129/10 od 23.11.2010. godine.

- Isporuka robe je sukcesivno prema planiranoj dinamici i narudžbenici ugovornog organa.

Ponuđač prihvata tenderskim dokumentom zahtjevani rok isporuke

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

28/45Ponuđač prihvata tenderskim dokumentom zahtjevane uslove i način plaćanja

Potpis i pečat ovlaštenog predstavnika ponuđača

_______________________________________Napomena:

Popuniti obrazac za cijenu Ponude za svaki pojedini LOT (Ponuđač je dužan ponuditi svaku pojedinu stavku u svakom LOT-u za koji konkuriše). Obrazac za cijenu ponude mora biti u potpunosti usklađen sa predmetnom tehničkom specifikacijom. Ukoliko ponuđač u ponudi ne definiše uslove plaćanja smatraće se da je prihvatio zadate uslove iz tenderskog dokumenta. Ukoliko ponuđač dostavi uslove plaćanja koji nisu u skladu sa Tenderskim dokumentom, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

ANEKS BR 3.-Obrazac za cijenu Ponude

LOT 2: Motorni benzin MB 95 za potrebe ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik

Ime ponuđača:

Mjesto:Datum:Broj:

PRIMA: Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a. d. Trebinje

Naziv robe Zemlja porijekla

robe

Količina (lit.)

Jedinična

cijena (KM/lit

.)

Iznos (KM)Bez

PDV-a

Iznos PDV-

a

Iznos u KM sa PDV-om

Motorni benzin MB 95

71.921 litara

Uslovi plaćanja: 30 dana po ispostavi ovjerene i potpisane fakture.

Napomena: - Cijena se iskazuje sa svim troškovima i uključenim PDV-om na paritetu skladište Ugovornog

organa, po Odluci uprave za indirektno oporezivanje br. UO2311/129/10 od 23.11.2010. godine.- Isporuka robe je sukcesivno prema planiranoj dinamici i narudžbenici ugovornog organa.

Ponuđač prihvata tenderskim dokumentom zahtjevani rok isporuke

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

29/45Ponuđač prihvata tenderskim dokumentom zahtjevane uslove i način plaćanja

Potpis i pečat ovlaštenog predstavnika ponuđača

_______________________________________Napomena:

Popuniti obrazac za cijenu Ponude za svaki pojedini LOT (Ponuđač je dužan ponuditi svaku pojedinu stavku u svakom LOT-u za koji konkuriše). Obrazac za cijenu ponude mora biti u potpunosti usklađen sa predmetnom tehničkom specifikacijom. Ukoliko ponuđač u ponudi ne definiše uslove plaćanja smatraće se da je prihvatio zadate uslove iz tenderskog dokumenta. Ukoliko ponuđač dostavi uslove plaćanja koji nisu u skladu sa Tenderskim dokumentom, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

ANEKS BR 3.-Obrazac za cijenu Ponude

LOT 3: Lož ulje (mazut) za potrebe ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik

Ime ponuđača:

Mjesto:Datum:Broj:

PRIMA: Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a. d. Trebinje

Naziv robe Zemlja porijekla

robe

Količina (lit.)

Jedinična cijena

(KM/lit.)

Iznos (KM) bez

PDV-a

Iznos PDV-a

Iznos u KM sa PDV-

om

Lož ulje (mazut)

3.300.000 kg

Uslovi plaćanja: 30 dana po ispostavi ovjerene i potpisane fakture.

Napomena: - Cijena se iskazuje sa svim troškovima i uključenim PDV-om na paritetu skladište Ugovornog

organa, po Odluci uprave za indirektno oporezivanje br. UO2311/129/10 od 23.11.2010. godine.- Isporuka robe je sukcesivno prema planiranoj dinamici i narudžbenici ugovornog organa.

Ponuđač prihvata tenderskim dokumentom zahtjevani rok isporuke

Ponuđač prihvata tenderskim dokumentom zahtjevane uslove i način plaćanja

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

30/45Potpis i pečat ovlaštenog predstavnika ponuđača

_______________________________________

Napomena:

Popuniti obrazac za cijenu Ponude za svaki pojedini LOT (Ponuđač je dužan ponuditi svaku pojedinu stavku u svakom LOT-u za koji konkuriše). Obrazac za cijenu ponude mora biti u potpunosti usklađen sa predmetnom tehničkom specifikacijom. Ukoliko ponuđač u ponudi ne definiše uslove plaćanja smatraće se da je prihvatio zadate uslove iz tenderskog dokumenta. Ukoliko ponuđač dostavi uslove plaćanja koji nisu u skladu sa Tenderskim dokumentom, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

ANEKS 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijam

a u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih

informacija

Vremenski period u kojem će te

informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača

____________________

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

31/45

ANEKS BROJ 5

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCIDIZEL GORIVA (EURO DIZELA)

I. UGOVORNE STRANE

1. Z.P.„ RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK“Akcionarsko društvo Ugljevik,koga zastupa direktor dr Anto Gajić,dipl.ing.maš.(u daljem tekstu :Kupac) s jedne straneJIB: 400449490005I2.“_____________________________________________________________(u daljem tekstu Dobavljač) s druge strane

Ugovorne strane su se usaglasile u sledećem:

II. OSNOVA ZA ZALJUČENJE UGOVORA

Član 1

Osnov za zaljučenje ugovora je Odluka Uprave društva o pokretanju postupka javne nabavke br; od;__________ godine, Ponude isporučioca br;_____ od; ______ godine, Odluke Uprave društva o dodjeli Ugovora po Tenderu br; 1/11 odnosno LOT 1 „Nabavka euro dizela“ od ;________godine i Rješenja o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora JMDP „ Elektroprivreda“ RS Trebinje, broj; ________ od;_________godine.

III. PREDMET UGOVORA

Član 2

Predmet ugovora je nabavka dizel goricva (euro-dizela) u količini 10.258.542 litara bliže specificirana u ponudi Prodavca br. , koja čini sastavni dio ugovora.

IV. VRIJEME TRAJANJA UGOVORA

Član 3Trajanje ugovora je godinu dana od dana potpisivanja.

V. DINAMIKA ISPORUKE

Član 4

Dinamika isporuke robe je prema planu potreba energenata za “RiTE Ugljevik” prema planu za 2011. godinu, koja se nalazi u prilogu ovog ugovora i čini njegov sastavni dio.O eventualnim izmjenama dinamičkog plana, a u cilju nesmetanog rada Rudnika i Termoelektrane, Kupac će pismeno obavjestiti Prodavca najmanje 15 dana ranije. Prodavac je odgovoran za blagovremenu isporuku roba prema utvrđenoj dinamici i dužan je nadoknaditi Kupcu svu direktnu i indirektnu štetu nastalu zbog neblagovremene isporuke.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

32/45

VI. KVALITET ROBEČlan 5

Kvalitet dizel goriva mora biti u skladu sa Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva (“Sl. Glasnik BiH” broj: 27/02) i svim Odlukama o izmjeni Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva koje su stupile na snagu do momenta isporuke dizel goriva.Prodavac odgovara za kvalitet isporučene robe i uz robu dužan je Kupcu predate potvrdu o kvalitetu robe izdatu od nadležnih inspekcijskih organa I laboratorija, uz svaku isporuku.Kupac zadržava pravo da, prilikom preuzimanja robe, u skladu sa propisima o uzrokovanju uzme uzorke iz cisterni kojom je ista dopremljena radi provjere kvaliteta robe. Jedan set uzorka Kupac će sačuvati za Prodavca, a jedan set će sačuvati za eventualnu arbitražu. Provjeru kvaliteta robe će izvršiti ovlašćena nadležna laboratorija.Ukoliko se utvrdi da kvalitet robe nije u skladu sa stavom 1. Ovog člana, Prodavac je obavezan da plati Kupcu na račun, u roku od 60 dana iznos jednak dokaznim štetnim posljedicama Prodavca koje su uzrokovane isporukom nekvalitetne robe. Ako se za vrijeme trajanja ugovora utvrdi da je Prodavac isporučio tri ili više puta robu koja nije u skladu sa kvalitetom definisanim ovim ugovorom Kupac zadržava pravo raskida Ugovora, uz aktiviranje garancije Prodavca na ime obezbjeđenja urednog izvršenja obaveza iz ovog Ugovora.

VII. MJESTO I NAČIN PRIMOPREDAJE ROBE

Član 6

Provac se obavezuje da izvrši predaju robe Kupcu u stovarištima Ugovornog organa koja se nalaze u “RiTE” Ugljevik.Količina robe isporučene od Prodavca i primljenje od Kupca se smatra istovarena količina konstatovana u dokumentu od prijema robe koju potpisuju predstavnici Kupca i Dostavljača robe angažovanog od Prodavca, po obavljenom istovaru.Jedan original dokumenta od prijema robe Kupac će dostaviti prodavcu. Prilikom prijema dizel goriva obavezno je svođenje količine goriva na temperature +15 stepeni C.Ukoliko je istovarena količina konstatovana u dokumentu o prijemu robe, manja nego što je navedena u otpremnici Prodavca umanjena za dozvoljene gubitke prilikom transporta, Kupac će odmah obavjestiti Prodavca i strane će zajednički utvrditi činjenično stanje.

VIII. UGOVORENA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 7

Ugovorena cijena euro dizela na paritetu franko stovarišta Kupca, sa uračunatim PDV-om i svim ostalim pripadajućim troškovima izuzev putarine, a prama specifikaciji iz ponude Prodavca iz člana 1 ovog ugovora iznosi:

-euro dizel KM/litre pri prosječnoj gustini od 0,84 g/cm3 na temperature od +15 stepeni C-plaćanje ugovorene cijene izvršiće se u iznosu iz prethodnog stava, u rokovima i na način naznačen

u prihvaćenoj ponudi Prodavca.(30 dana od datuma ispostavljanja fakture naručiocu)

Član 8

Kupac se obavezuje da u roku od 30(trideset) dana od ispostavljanju fakture, izvrši isplatu ugovorene cijene. Prodavac će u pismenoj formi dostaviti Kupcu instrukcije za plaćanje.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

33/45

Član 9

Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje u roku i na način iz prethodnog člana, obavezan je Prodavcu isplatiti zateznu kamatu u skladu sa zakonom.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

Član 10

Prodavac će Kupcu prilikom potpisivanja ovog Ugovora, na ime obezbjeđenja urednog izvršenja obaveza iz ovog Ugovora, predati garanciju banke prihvatljive za Kupca na iznos od 5% od ukupno ugovorene vrijednosti robe, koja je neopoziva, bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv. Formu bankarske garancije određuje Kupac.

Član 11

Kupac se obavezuje da Prodavcu izvrši povrat datih garancija (za dobro izvršenje posla), u roku od 3 (tri) radna dana, računajući dane njihovog isteka ili prestanka razloga za njihovo dalje održavanje.

X. PROMJENA CIJENE

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da će promjene cijene euro dizela na evropskoj berzi usloviti korekciju cijena, u kom slučaju korekcija cijene predstavlja razlika cijene na berzi sa dodatim iznosom carinskih troškova u momentu isporuke robe, u odnosu na berzansku cijenu u momentu otvaranja ponuda, uvećanu za pripadajuće carinske troškove i PDV.Pod cijenom na evropskoj berzi podrazumijeva se “Platts Europen Marketscan CIF Mediteran (Genova/Lavera), prosjek pet uzastopnih visokih kotacija za sedmicu koja prethodi isporuci robe.

Za preračunavanje cijena uzima se prosječni srednji kurs USD/KM iz sedmice koja prethodi isporuci robe.Važeći je kurs Centralne Banke BiH.

Shodno odredbama iz prethodnog stava, korekcija cijene se računa prema sledećoj formuli:

Kc=(Bcmi x kurs USD mi-Bcmo x USD mo) x (Cs/100 + 1) x kurs USD/ KM x St/1000 x 1,17 (KM/litri) gdje je: - KC-korekcija cijene

- Bcmi –berzanska cijena u momentu isporuke robe.(USD/toni)- Bcmo –berzansa cijena u momentu otvaranja ponuda i iznosila je _______ USD/toni.

(Po srednem kursu CB BiH od (____________)- Cs –carinska stopa koja se primjenjuje samo na robu uvoznog porijekla, (kada robu prati uredna

carinska dokumentacija)- Kurs USD mi - kurs dolara iz sedmice koja prethodi isporuci robe- Kurs USD mo iznosi - …………., srednji kurs CB BiH za USDF iz sedmice koja je prethodila

otvaranju ponude- St –prosječna specifična težina: za dizel gorivo iznosi 0,84 g/cm3.- 1,17 –stopa PDV (17%) na korekciju cijene.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

34/45Prodavac je obavezan da uz svaku fakturu Kupcu dostavi berzanski izvještaj iz stava 2 ovog člana sa obračunom korekcije cijene, potpisan i ovjeren od strane proizvođača. Kupac zadržava pravo provjere tako dostavljenih izvještaja.Stranke će aneksom ovog ugovora definisati izmjene cijene koja proizilazi iz promjene poreskog i/ili carinskog zakonodavstva vezanog za uvoz i promet sirove nafte i naftnih derivata.

XI. OSTALE ODREDBEČlan 13.

Prodavac nije ovlašćen da zaključuje podugovore sa drugim licima u svrhu realizacije ugovornih obaveza,osim zaključivanja podugovora za prevoz predmetne robe od strane angažovanih prevoznika.

Član 14.

Kupac se obavezuje da po predmetu ovog Ugovora čuva poslovne tajne Prodavca, do momenta oslobođenja čuvanja poslovne tajne, po obavještenju Podavca.

Član 15.

Kupac se obavezuje da prodavcu dostavi pismeno obavještenje o svakom propustu u izvršenju ovog Ugovora i ostavi razuman rok za njihovo otklanjanje.Ukoliko Prodavac ne postupi po zahtjevu i/ili u stavljenom roku iz prethodnog stava, Kupac može primijeniti odgovarajuća sredstva obezbjeđenja ugovora (garancija, zadržavanje isplate zaostalih rata) ili ugovor raskinuti, zavisno od ozbiljnosti propusta i njegovom uticaju na mogućnost izvršenja Ugovora.

Ovaj Ugovor se može raskinuti sporazumno uz obostranu saglasnost ugovornih strana. Ukoliko dođe do jednostranog raskida ugovora , ugovorna strana koja je odgovorna za jednostrani raskid Ugovora, snosi svu štetu nastalu drugoj ugovornoj strani.Jednostrani raskid ugovora mora se najaviti 15 dana ranije.Svaka ugovorna strana ima pravo raskida Ugovora u slučaju da druga strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze. Osim u slučajevima kada je propisano drugačije ,Kupac može 7 (sedam) dana nakon slanja obavještenja Dobavljaču, raskinuti ugovor u sledećim uslovima :

- Ako dobavljač ne izvrši ili neuredno izvrši ugovoren posao- Dobavljač ne ispuni obaveze ni u naknadno primjerenom roku ostavljenm od strane Kupca

- Dobavljač odbije da ispuni svoje obaveze ili iz njegovog držanja nedvosmisleno proizilazi da on svoje obaveze neće izvršiti ni u naknadno primjerenom roku.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima

XII. OSTALE ODREDBE

Član 16.

Pod višom silom se podrazumijevaju neočekivani događaji do kojih je došlo zbog uzroka koje Ugovorne strane nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koje imaju za posledicu nemogućnost ili bitno smanjenu mogućnost isporuke robe odnosno plaćanja robe.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

35/45Ugovorna strana koja zbog dejstva više sile ne može ispuniti svoje obaveze , dužna je obavijestiti drugu stranu, najkasnije 24 sata od momenta nastupanja dejstva više sile, kao i preduzeti sve mjere u cilju smanjenja ili otklanjanja njenog dejstva.Ukoliko ugovorna strana svoje obaveze zbog dejstva više sile ne može ispuniti u periodu kraćem od mjesec dana, druga strana ima pravo na raskid Ugovora.

Član17.

Prodavac je obavezan da, u svrhu izvršenja ovog ugovora, neće zapošljavati fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila angažovana u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci, računajući od zaključenja ugovora.Spisak lica iz prethodnog stava Prodavcu će dostaviti Kupac, prije zaključenja ugovora.

Član 18.

Prodavac, odnosno Dobavljač mora se pridržavati važećih propisa iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i protivpožarne zaštite, kao i internih propisa i važećih akata Kupca za vrijeme ulaska, istovara, izlaska cisterni iz kruga preduzeća, skladištenja i pretakanja goriva u sredstva rada, te da potpiše aneks ovog Ugovora iz oblasti zaštite na radu.

Član 19.

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ovom Ugovoru a pojave se u njihovoj realizaciji, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 20.

Uovorne strane su saglasne da će sve sporove, koji nastanu u toku i u vezi sa realizacijom ovog Ugovora, rješavati sporazumno, u protivnom ugovaraju nadležnost Osnovnog suda u Bijeljini.

Član 21.

Ovaj Ugovor se primjenjuje danom potpisivanja od obje ugovorne strane,a sačinjen je u šest primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po tri primjerka.

DIREKTOR DIREKTOR ZP “Rudnika I TE Ugljevik” dr.Anto Gajić,dipl.maš.ing.

_______________________ ____________________________

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

36/45 ANEKS BROJ 5

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCIBEZOLOVNOG MOTO RNOG BENZINA BMB 95

IX. UGOVORNE STRANE

1. Z.P.„ RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK“Akcionarsko društvo Ugljevik,koga zastupa direktor dr Anto Gajić,dipl.ing.maš.(u daljem tekstu :Kupac) s jedne straneJIB: 400449490005I2.“_____________________________________________________________(u daljem tekstu Dobavljač) s druge strane

Ugovorne strane su se usaglasile u sledećem:

X. OSNOVA ZA ZALJUČENJE UGOVORA

Član 1

Osnov za zaljučenje ugovora je Odluka Uprave društva o pokretanju postupka javne nabavke br; od;__________ godine, Ponude isporučioca br;_____ od; ______ godine, Odluke Uprave društva o dodjeli Ugovora po Tenderu br; 1/11 odnosno LOT 2 „Nabavka bezolovnog motornog benzina MBM 95“ od ;________godine i Rješenja o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora JMDP „ Elektroprivreda“ RS Trebinje, broj; ________ od;_________godine.

XI. PREDMET UGOVORA

Član 2

Predmet ugovora je nabavka bezolovnog motornog benzina BMB 95 u količini do 71.921 litara bliže specificirana u ponudi Prodavca br. , koja čini sastavni dio ugovora.

XII. VRIJEME TRAJANJA UGOVORA

Član 3Trajanje ugovora je godinu dana od dana potpisivanja.

XIII. DINAMIKA ISPORUKE

Član 4

Dinamika isporuke robe je prema planu potreba energenata za “RiTE Ugljevik” prema planu za 2011 godinu, koja se nalazi u prilogu ovog ugovora i čini njegov sastavni dio.O eventualnim izmjenama dinamičkog plana, a u cilju nesmetanog rada Rudnika i Termoelektrane, Kupac će pismeno obavjestiti Prodavca najmanje 15 dana ranije. Prodavac je odgovoran za blagovremenu isporuku roba prema utvrđenoj dinamici I dužan je nadoknaditi Kupcu svu direktnu I indirektnu štetu nastalu zbog neblagovremene isporuke.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

37/45XIV. KVALITET ROBE

Član 5

Kvalitet bezolovnog motornog benzina BMB 95 mora biti u skladu sa Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva (“Sl. Glasnik BiH” broj: 27/02) i svim Odlukama o izmjeni Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva koje su stupile na snagu do memento isporuke bezolovnog motornog benzina BMB 95.Prodavac odgovara za kvalitet isporučene robe i uz robu dužan je Kupcu predati potvrdu o kvalitetu robe izdatu od nadležnih inspekcijskih organa i laboratorija, uz svaku isporuku.Kupac zadržava pravo da, prilikom preuzimanja robe, u skladu sa propisima o uzrokovanju uzme uzorke iz cisterne kojom je ista dopremljena radi provjere kvaliteta robe. Jedan set uzorka Kupac će sačuvati za Prodavca, a jedan set će sačuvati za eventualnu arbitražu. Provjeru kvaliteta robe će izvršiti ovlašćena nadležna laboratorija.Ukoliko se utvrdi da kvalitet robe nije u skladu sa stavom 1. Ovog člana, Prodavac je obavezan da plati Kupcu na račun, u roku od 60 dana iznos jednak dokaznim štetnim posljedicama Prodavca koje su uzrokovane isporukom nekvalitetne robe. Ako se za vrijeme trajanja ugovora utvrdi da je Prodavac isporučio tri ili više puta robu koja nije u skladu sa kvalitetom definisanim ovim ugovorom Kupac zadržava pravo raskida Ugovora, uz aktiviranje garancije Prodavca na ime obezbjeđenja urednog izvršenja obaveza iz ovog Ugovora.

XV. MJESTO I NAČIN PRIMOPREDAJE ROBEČlan 6

Prodavac se obavezuje da izvrši predaju robe Kupcu u stovarištima Ugovornog organa koja se nalaze u “RiTE” Ugljevik.Količina robe isporučene od Prodavca i primljenje od Kupca se smatra istovarena količina konstatovana u dokumentu od prijema robe koju potpisuju predstavnici Kupca i Dostavljača robe angažovanog od Prodavca, po obavljenom istovaru.Jedan original dokumenta od prijema robe Kupac će dostaviti prodavcu. Prilikom prijema bezolovnog motornog benzina BMB 95 obavezno je svođenje količine goriva na temperature +15 stepeni C.

Ukoliko je istovarena količina konstatovana u dokumentu o prijemu robe, manja nego što je navedena u otpremnici Prodavca umanjena za dozvoljene gubitke prilikom transporta, Kupac će odmah obavjestiti Prodavca i strane će zajednički utvrditi činjenično stanje.

XVI. UGOVORENA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 7

Ugovorena cijena bezolovnog motornog benzina BMB 95 na paritetu franko stovarišta Kupca, sa uračunatim PDV-om i svim ostalim pripadajućim troškovima izuzev putarine, a prama specifikaciji iz ponude Prodavca iz člana 1 ovog ugovora iznosi:

- bezolovnog motornog benzina BMB 95 KM/litre pri prosječnoj gustini od 0,75 g/cm3 na temperature od +15 stepeni C

-plaćanje ugovorene cijene izvršiće se u iznosu iz prethodnog stava, u rokovima i na način naznačen u prihvaćenoj ponudi Prodavca.(30 dana od datuma ispostavljanja fakture naručiocu)

Član 8

Kupac se obavezuje da u roku od 30 (trideset) dana od ispostavljanju fakture, izvrši isplatu ugovorene cijene. Prodavac će u pismenoj formi dostaviti Kupcu instrukcije za plaćanje.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

38/45

Član 9

Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje u roku i na način iz prethodnog člana, obavezan je Prodavcu isplatiti zateznu kamatu u skladu sa zakonom.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

Član 10

Prodavac će Kupcu prilikom potpisivanja ovog Ugovora, na ime obezbjeđenja urednog izvršenja obaveza iz ovog Ugovora, predati garanciju banke prihvatljive za Kupca na iznos od 5% od ukupno ugovorene vrijednosti robe, koja je neopoziva, bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv. Formu bankarske garancije određuje Kupac.

Član 11

Kupac se obavezuje da Prodavcu izvrši povrat datih garancija (za dobro izvršenje posla), u roku od 3 (tri) radna dana, računajući dane njegovog isteka ili prestanka radova za njihovo dalje održavanje.

X. PROMJENA CIJENE

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da će promjene cijene euro dizela na evropskoj berzi usloviti korekciju cijena, u kom slučaju korekcija cijene predstavlja razlika cijene na berzi sa dodatim iznosom carinskih troškova u momentu isporuke robe, u odnosu na berzansku cijenu u momentu otvaranja ponuda, uvećanu za pripadajuće carinske troškove i PDV.Pod cijenom na evropskoj berzi podrazumijeva se “Platts Europen Marketscan CIF Mediteran (Genova/Lavera), prosjek pet uzastopnih visokih kotacija za sedmicu koja prethodi isporuci robe.

Za preračunavanje cijena uzima se prosječni srednji kurs USD/KM iz sedmice koja prethodi isporuci robe.Važeći je kurs Centralne Banke BiH.

Shodno odredbama iz prethodnog stava, korekcija cijene se računa prema sledećoj formuli:

Kc=(Bcmi x kurs USD mi-Bcmo x USD mo) x (Cs/100 + 1) x kurs USD/ KM x St/1000 x 1,17 (KM/litri) gdje je: - KC-korekcija cijene

- Bcmi –berzanska cijena u momentu isporuke robe.(USD/toni)- Bcmo –berzansa cijena u momentu otvaranja ponuda i iznosila je _______ USD/toni.

(Po srednem kursu CB BiH od (____________)- Cs –carinska stopa koja se primjenjuje samo na robu uvoznog porijekla, (kada robu prati uredna

carinska dokumentacija)- Kurs USD mi - kurs dolara iz sedmice koja prethodi isporuci robe- Kurs USD mo iznosi - …………., srednji kurs CB BiH za USDF iz sedmice koja je prethodila

otvaranju ponude- St –prosječna specifična težina: za dizel gorivo iznosi 0,75 g/cm3.- 1,17 –stopa PDV (17%) na korekciju cijene.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

39/45Prodavac je obavezan da uz svaku fakturu Kupcu dostavi berzanski izvještaj iz stava 2 ovog člana sa obračunom korekcije cijene, potpisan i ovjeren od strane proizvođača. Kupac zadržava pravo provjere tako dostavljenih izvještaja.Stranke će aneksom ovog ugovora definisati izmjene cijene koja proizilazi iz promjene poreskog i/ili carinskog zakonodavstva vezanog za uvoz i promet sirove nafte I naftnih derivate.

XI. OSTALE ODREDBEČlan 13.

Prodavac nije ovlašćen da zaključuje podugovore sa drugim licima u svrhu realizacije ugovornih obaveza,osim zaključivanja podugovora za prevoz predmetne robe od strane angažovanih prevoznika.

Član 14.

Kupac se obavezuje da po predmetu ovog Ugovora čuva poslovne tajne Prodavca, do momenta oslobođenja čuvanja poslovne tajne, po obavještenju Podavca.

Član 15.

Kupac se obavezuje da prodavcu dostavi pismeno obavještenje o svakom propustu u izvršenju ovog Ugovora i ostavi razuman rok za njihovo otklanjanje.Ukoliko Prodavac ne postupi po zahtjevu i/ili u stavljenom roku iz prethodnog stava, Kupac može primijeniti odgovarajuća sredstva obezbjeđenja ugovora (garancija, zadržavanje isplate zaostalih rata) ili ugovor raskunuti, zavisno od ozbiljnosti propusta i njegovom uticaju na mogućnost izvršenja Ugovora.

Ovaj Ugovor se može raskinuti sporazumno uz obostranu saglasnost ugovornih strana. Ukoliko dođe do jednostranog raskida ugovora , ugovorna strana koja je odgovorna za jednostrani raskid Ugovora, snosi svu štetu nastalu drugoj ugovornoj strani.Jednostrani raskid ugovora mora se najaviti 15 dana ranije.Svaka ugovorna strana ima pravo raskida Ugovora u slučaju da druga strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze.Osim u slučajevima kada je propisano drugačije ,Kupac može 7 (sedam) dana nakon slanja obavještenja Dobavljaču, raskinuti ugovor u sledećim uslovima :

- Ako dobavljač ne izvrši ili neuredno izvrši ugovoren posao- Dobavljač ne ispuni obaveze ni u naknadno primjerenom roku ostavljenm od strane Kupca

- Dobavljač odbije da ispuni svoje obaveze ili iz njegovog držanja nedvosmisleno proizilazi da on svoje obaveze neće izvršiti ni u naknadno primjerenom roku.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima

XII. OSTALE ODREDBEČlan 16.

Pod višom silom se podrazumijevaju neočekivani događaji do kojih je došlo zbog uzroka koje Ugovorne strane nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koje imaju za posledicu nemogućnost ili bitno smanjenu mogućnost isporuke robe odnosno plaćanja robe.Ugovorna strana koja zbog dejstva više sile ne može ispuniti svoje obaveze , dužna je obavijestiti drugu stranu, najkasnije 24 sata od momenta nastupanja dejstva više sile, kao i preduzeti sve mjere u cilju smanjenja ili otklanjanja njenog dejstva.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

40/45Ukoliko ugovorna strana svoje obaveze zbog dejstva više sile ne može ispuniti u periodu kraćem od mjesec dana, druga strana ima pravo na raskid Ugovora.

Član17.

Prodavac je obavezan da, u svrhu izvršenja ovog ugovora, neće zapošljavati fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila angažovana u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci, računajući od zaključenja ugovora.Spisak lica iz prethodnog stava Prodavcu će dostaviti Kupac, prije zaključenja ugovora.

Član 18.

Prodavac, odnosno Dobavljač mora se pridržavati važećih propisa iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i protivpožarne zaštite, kao i internih propisa i važećih akata Kupca za vrijeme ulaska, istovara, izlaska cisterni iz kruga preduzeća, skladištenja i pretakanja goriva u sredstva rada, te da potpiše aneks ovog Ugovora iz oblasti zaštite na radu.

Član 19.

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ovom Ugovoru a pojave se u njihovoj realizaciji, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 20.

Uovorne strane su saglasne da će sve sporove, koji nastanu u toku i u vezi sa realizacijom ovog Ugovora, rješavati sporazumno, u protivnom ugovaraju nadležnost Osnovnog suda u Bijeljini.

Član 21.

Ovaj Ugovor se primjenjuje danom potpisivanja od obje ugovorne strane,a sačinjen je u šest primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po tri primjerka.

DIREKTOR DIREKTOR ZP “Rudnika I TE Ugljevik” dr.Anto Gajić,dipl.maš.ing.

_______________________ ____________________________

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

41/45UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

LOŽ ULJA SREDNJEG (MAZUTA)

I. UGOVORNE STRANE

1. Z.P.„ RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK“Akcionarsko društvo Ugljevik,koga zastupa direktor dr Anto Gajić,dipl.ing.maš.(u daljem tekstu :Kupac) s jedne straneJIB: 400449490005I2.“_____________________________________________________________(u daljem tekstu Dobavljač) s druge strane

Ugovorne strane su se usaglasile u sledećem:

II. OSNOVA ZA ZALJUČENJE UGOVORA

Član 1

Osnov za zaljučenje ugovora je Odluka Uprave društva o pokretanju postupka javne nabavke br; od;__________ godine, Ponude isporučioca br;_____ od; ______ godine, Odluke Uprave društva o dodjeli Ugovora po Tenderu br; 1/11 odnosno LOT 3 „Nabavka lož ulja srednjeg(mazuta)“ od ;________godine i Rješenja o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora JMDP „ Elektroprivreda“ RS Trebinje, broj; ________ od;_________godine.

III. PREDMET UGOVORA

Član 2

Predmet ugovora je nabavka lož ulja srednjeg (mazuta) u količini 3.300.000 kg bliže specificirana u ponudi Prodavca br. , koja čini sastavni dio ugovora.

IV. VRIJEME TRAJANJA UGOVORA

Član 3Trajanje ugovora je godinu dana od dana potpisivanja.

V. DINAMIKA ISPORUKEČlan 4

Dinamika isporuke robe je prema planu potreba energenata za “RiTE Ugljevik” u 2011. godini, koja se nalazi u prilogu ovog ugovora i čini njegov sastavni dio.O eventualnim izmjenama dinamičkog plana, a u cilju nesmetanog rada Rudnika i Termoelektrane, Kupac će pismeno obavjestiti Prodavca najmanje 15 dana ranije. Prodavac je odgovoran za blagovremenu isporuku roba prema utvrđenoj dinamici i dužan je nadoknaditi Kupcu svu direktnu i indirektnu štetu nastalu zbog neblagovremene isporuke.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

42/45VI. KVALITET ROBE

Član 5

Kvalitet lož ulja srednjeg (mazuta) mora biti u skladu sa Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva (“Sl. Glasnik BiH” broj: 27/02) i svim Odlukama o izmjeni Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva koje su stupile na snagu do memento isporuke lož ulja srednjeg (mazuta).Prodavac odgovara za kvalitet isporučene robe I uz robu dužan je Kupcu predati potvrdu o kvalitetu robe izdatu od nadležnih inspekcijskih organa I laboratorija, uz svaku isporuku.Kupac zadržava pravo da, prilikom preuzimanja robe, u skladu sa propisima o uzrokovanju uzme uzorke iz cisterne kojom je ista dopremljena radi provjere kvaliteta robe. Jedan set uzorka Kupac će sačuvati za Prodavca, a jedan set će sačuvati za eventualnu arbitražu. Provjeru kvaliteta robe će izvršiti ovlašćena nadležna laboratorija.Ukoliko se utvrdi da kvalitet robe nije u skladu sa stavom 1. Ovog člana, Prodavac je obavezan da plati Kupcu na račun, u roku od 60 dana iznos jednak dokaznim štetnim posljedicama Prodavca koje su uzrokovane isporukom nekvalitetne robe. Ako se za vrijeme trajanja ugovora utvrdi da je Prodavac isporučio tri ili više puta robu koja nije u skladu sa kvalitetom definisanim ovim ugovorom Kupac zadržava pravo raskida Ugovora, uz aktiviranje garancije Prodavca na ime obezbjeđenja urednog izvršenja obaveza iz ovog Ugovora.

VII. MJESTO I NAČIN PRIMOPREDAJE ROBE

Član 6

Prodavac se obavezuje da izvrši predaju robe Kupcu u stovarištima Ugovornog organa koja se nalaze u “RiTE” Ugljevik.Količina robe isporučene od Prodavca i primljenje od Kupca se smatra istovarena količina konstatovana u dokumentu od prijema robe koju potpisuju predstavnici Kupca i Dostavljača robe angažovanog od Prodavca, po obavljenom istovaru.Jedan original dokumenta od prijema robe Kupac će dostaviti prodavcu. Ukoliko je istovarena količina konstatovana u dokumentu o prijemu robe, manja nego što je navedena u otpremnici Prodavca umanjena za dozvoljene gubitke prilikom transporta, Kupac će odmah obavjestiti Prodavca i strane će zajednički utvrditi činjenično stanje.

VIII. UGOVORENA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 7

Ugovorena cijena lož ulja srednjeg (mazuta) na paritetu franko stovarišta Kupca, sa uračunatim PDV-om i svim ostalim pripadajućim troškovima izuzev putarine, a prama specifikaciji iz ponude Prodavca iz člana 1 ovog ugovora iznosi:

- lož ulja srednjeg (mazuta) KM/kilograma-plaćanje ugovorene cijene izvršiće se u iznosu iz prethodnog stava, u rokovima i na način naznačen

u prihvaćenoj ponudi Prodavca.(30 dana od datuma ispostavljanja fakture naručiocu)

Član 8

Kupac se obavezuje da u roku od 30 (trideset) dana od ispostavljanju fakture, izvrši isplatu ugovorene cijene. Prodavac će u pismenoj formi dostaviti Kupcu instrukcije za plaćanje.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

43/45Član 9

Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje u roku i na način iz prethodnog člana, obavezan je Prodavcu isplatiti zateznu kamatu u skladu sa zakonom.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

Član 10

Prodavac će Kupcu prilikom potpisivanja ovog Ugovora, na ime obezbjeđenja urednog izvršenja obaveza iz ovog Ugovora, predati garanciju banke prihvatljive za Kupca na iznos od 5% od ukupno ugovorene vrijednosti robe, koja je neopoziva, bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv. Formu bankarske garancije određuje Kupac.

Član 11

Kupac se obavezuje da Prodavcu izvrši povrat datih garancija (za dobro izvršenje posla), u roku od 3 (tri) radna dana, računajući dane njihovog isteka ili prestanka radova za njihovo dalje održavanje.

IX. PROMJENA CIJENE

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da će promjene cijene lož ulja srednjeg (mazuta) na evropskoj berzi usloviti korekciju cijena, u kom slučaju korekcija cijene predstavlja razlika cijene na berzi sa dodatim iznosom carinskih troškova u momentu isporuke robe, u odnosu na berzansku cijenu u momentu otvaranja ponuda, uvećanu za pripadajuće carinske troškove i PDV.Pod cijenom na evropskoj berzi podrazumijeva se “Platts Europen Marketscan CIF Mediteran (Genova/Lavera), prosjek pet uzastopnih visokih kotacija za sedmicu koja prethodi isporuci robe.

Za preračunavanje cijena uzima se prosječni srednji kurs USD/KM iz sedmice koja prethodi isporuci robe.Važeći je kurs Centralne Banke BiH. Shodno odredbama iz prethodnog stava, korekcija cijene se računa prema sledećoj formuli:

Kc=(Bcmi x kurs USD mi-Bcmo x kurs USD mo) x (Cs/100 + 1) /1000 x 1,17 (KM/kg) gdje je: - KC-korekcija cijene

- Bcmi –berzanska cijena u momentu isporuke robe.(USD/toni)- Bcmo –berzansa cijena u momentu otvaranja ponuda i iznosila je _______ USD/toni.

(Po srednem kursu CB BiH od (____________)- Cs –carinska stopa koja se primjenjuje samo na robu uvoznog porijekla, (kada robu prati uredna

carinska dokumentacija)- Kurs USD mi - kurs dolara iz sedmice koja prethodi isporuci robe- Kurs USD mo iznosi - …………., srednji kurs CB BiH za USDF iz sedmice koja je prethodila

otvaranju ponude- 1,17 –stopa PDV (17%) na korekciju cijene.

Prodavac je obavezan da uz svaku fakturu Kupcu dostavi berzanski izvještaj iz stava 2 ovog člana sa obračunom korekcije cijene, potpisan i ovjeren od strane proizvođača. Stranke će aneksom ovog ugovora definisati izmjene cijene koja proizilazi iz promjene poreskog i/ili carinskog zakonodavstva vezanog za uvoz I promet sirove nafte i naftnih derivata.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

44/45 XI. OSTALE ODREDBE

Član 13.

Prodavac nije ovlašćen da zaključuje podugovore sa drugim licima u svrhu realizacije ugovornih obaveza,osim zaključivanja podugovora za prevoz predmetne robe od strane angažovanih prevoznika.

Član 14. Kupac se obavezuje da po predmetu ovog Ugovora čuva poslovne tajne Prodavca, do momenta oslobođenja čuvanja poslovne tajne, po obavještenju Podavca.

Član 15.

Kupac se obavezuje da prodavcu dostavi pismeno obavještenje o svakom propustu u izvršenju ovog Ugovora i ostavi razuman rok za njihovo otklanjanje.Ukoliko Prodavac ne postupi po zahtjevu i/ili u stavljenom roku iz prethodnog stava, Kupac može primijeniti odgovarajuća sredstva obezbjeđenja ugovora (garancija, zadržavanje isplate zaostalih rata) ili ugovor raskinuti, zavisno od ozbiljnosti propusta i njegovom uticaju na mogućnost izvršenja Ugovora.

Ovaj Ugovor se može raskinuti sporazumno uz obostranu saglasnost ugovornih strana. Ukoliko dođe do jednostranog raskida ugovora , ugovorna strana koja je odgovorna za jednostrani raskid Ugovora, snosi svu štetu nastalu drugoj ugovornoj strani.Jednostrani raskid ugovora mora se najaviti 15 dana ranije.Svaka ugovorna strana ima pravo raskida Ugovora u slučaju da druga strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze.Osim u slučajevima kada je propisano drugačije ,Kupac može 7 (sedam) dana nakon slanja obavještenja Dobavljaču, raskinuti ugovor u sledećim uslovima :

- Ako dobavljač ne izvrši ili neuredno izvrši ugovoren posao- Dobavljač ne ispuni obaveze ni u naknadno primjerenom roku ostavljenm od strane Kupca

- Dobavljač odbije da ispuni svoje obaveze ili iz njegovog držanja nedvosmisleno proizilazi da on svoje obaveze neće izvršiti ni u naknadno primjerenom roku.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima

XII. OSTALE ODREDBEČlan 16.

Pod višom silom se podrazumijevaju neočekivani događaji do kojih je došlo zbog uzroka koje Ugovorne strane nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koje imaju za posledicu nemogućnost ili bitno smanjenu mogućnost isporuke robe odnosno plaćanja robe.Ugovorna strana koja zbog dejstva više sile ne može ispuniti svoje obaveze , dužna je obavijestiti drugu stranu, najkasnije 24 sata od momenta nastupanja dejstva više sile, kao i preduzeti sve mjere u cilju smanjenja ili otklanjanja njenog dejstva.Ukoliko ugovorna strana svoje obaveze zbog dejstva više sile ne može ispuniti u periodu kraćem od mjesec dana, druga strana ima pravo na raskid Ugovora.

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“

45/45Član17.

Prodavac je obavezan da, u svrhu izvršenja ovog ugovora, neće zapošljavati fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila angažovana u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci, računajući od zaključenja ugovora.Spisak lica iz prethodnog stava Prodavcu će dostaviti Kupac, prije zaključenja ugovora.

Član 18.

Prodavac, odnosno Dobavljač mora se pridržavati važećih propisa iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine I protivpožarne zaštite, kao I internih propisa I važećih akata Kupca za vrijeme ulaska, istovara, izlaska cisterni iz kruga preduzeća, skladištenja I pretakanja goriva u sredstva rada, te da potpiše aneks ovog Ugovora iz oblasti zaštite na radu.

Član 19.

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ovom Ugovoru a pojave se u njihovoj realizaciji, primjenjivače se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 20.

Uovorne strane su saglasne da će sve sporove, koji nastanu u toku i u vezi sa realizacijom ovog Ugovora, rješavati sporazumno, u protivnom ugovaraju nadležnost Osnovnog suda u Bijeljini.

Član 21.

Ovaj Ugovor se primjenjuje danom potpisivanja od obje ugovorne strane,a sačinjen je u šest primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po tri primjerka.

DIREKTOR DIREKTOR ZP “Rudnika I TE Ugljevik” dr.Anto Gajić,dipl.maš.ing.

_______________________ ____________________________

„Nabavka euro-dizela, bezolovnog motornog benzina BMB 95 i lož ulja srednjeg (mazuta)“