of 6 /6
KOLOKVIJUM IZ ELEKTRIČNIH MAŠINA 3 - NOVEMBAR 2014 – A Mašine jednosmerne struje: 1. zadatak Motor jednosmerne struje sa paralelnom pobudom ima fluks po polu 25 mWb, petljasti namotaj, 2 pola i 360 aktivnih provodnika. Armaturni namotaj je dimenzionisan da radi na 115 V i sa gustinom struje u provodnicima 4 A/mm 2 pri nominalnom opterećenju. Površina poprečnog preseka provodnika je 7,5 mm 2 , a srednja dužina navojka 1,14 m. a) Odredite vrednost spoljašnjeg otpora koju treba uključiti u kolo armature tako da polazna struja (armature) ne prelazi dvostruku nominalnu vrednost. b) Pri dostizanju brzine 400 ob/min, spoljašnja otpornost se smanji za 50%. Kolika je struja armature u tom trenutku, pri toj brzini? c) Spoljašnji otpor je u potpunosti isključen pri dostizanju konačne brzine; struja armature ima nazivnu vrednost. Izračunajte brzinu motora. Napomena: specifična otpornost bakra iznosi 0,01754 Ωmm 2 /m. 2. zadatak Motor jednosmerne struje sa paralelnom pobudom napaja se iz mreže napona 420 V. Otpor armaturnog namotaja je 0,15 Ω, otpor namotaja pomoćnih polova 0,2 Ω i otpor pobudnog namotaja 50 Ω. Na red sa namotajem armature povezan je promenljivi dodatni otpor R da , a na red sa namotajem pobude dodatni otpor R dp . U jednom pogonskom stanju, pri R da = 0,5 Ω, R dp = 10 Ω i struji motora 150 A, je snimljena brzina obrtanja 1300 min -1 . U drugom pogonskom stanju je R da = 0,35 Ω, R dp = 30 Ω, a struja motora 100 A. Kolika je brzina obrtanja u drugom slučaju i koliki je stepen iskorišćenja u prvom slučaju? Mehanički gubici i gubici u gvožđu iznose zajedno 1000 W. Smatrati da je magnetna karakteristika linearna, a gubici u gvožđu i mehanički gubici konstantni. 3. zadatak Jednosmerni motor sa nezavisnom pobudom ima nominalne podatke: rotorski napon 230 V, rotorsku struju 100 A, omski otpor rotora 0,2 Ω, nominalnu brzinu obrtanja 1200 min -1 , pobudnu struju 1 A. Gubici u gvožđu i mehanički gubici se zanemaruju. Motor pogoni radnu mašinu koja ima linearnu momentnu karakteristiku M T = kn, gde je k = 0,12 [Nm/min -1 ]. a) Šta treba uraditi da bi se motor obrtao sa 1000 min -1 ? Koliku će motor vući struju u tom slučaju? b) Šta treba uraditi da bi se motor obrtao sa 1400 min -1 , u slučaju da se vrednost rotorskog napona ne može povećati iznad nominalne vrednosti? Koliku će motor vući struju u tom slučaju? Radne režime predstaviti na momentnim karakteristikama motora. Predmetni asistent: Evgenije Adžić

20141117 Mas3 Kol Zadayci Resenja

  • Upload
    aa-rr

  • View
    239

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

yy

Text of 20141117 Mas3 Kol Zadayci Resenja

Page 1: 20141117 Mas3 Kol Zadayci Resenja

KOLOKVIJUM IZ ELEKTRIČNIH MAŠINA 3 - NOVEMBAR 2014 – A Mašine jednosmerne struje: 1. zadatak

Motor jednosmerne struje sa paralelnom pobudom ima fluks po polu 25 mWb, petljasti namotaj, 2 pola i 360 aktivnih provodnika. Armaturni namotaj je dimenzionisan da radi na 115 V i sa gustinom struje u provodnicima 4 A/mm2 pri nominalnom opterećenju. Površina poprečnog preseka provodnika je 7,5 mm2, a srednja dužina navojka 1,14 m.

a) Odredite vrednost spoljašnjeg otpora koju treba uključiti u kolo armature tako da polazna struja (armature) ne prelazi dvostruku nominalnu vrednost. b) Pri dostizanju brzine 400 ob/min, spoljašnja otpornost se smanji za 50%. Kolika je struja armature u tom trenutku, pri toj brzini? c) Spoljašnji otpor je u potpunosti isključen pri dostizanju konačne brzine; struja armature ima nazivnu vrednost. Izračunajte brzinu motora. Napomena: specifična otpornost bakra iznosi 0,01754 Ωmm2/m.

2. zadatak Motor jednosmerne struje sa paralelnom pobudom napaja se iz mreže napona 420 V. Otpor armaturnog

namotaja je 0,15 Ω, otpor namotaja pomoćnih polova 0,2 Ω i otpor pobudnog namotaja 50 Ω. Na red sa namotajem armature povezan je promenljivi dodatni otpor Rda, a na red sa namotajem pobude dodatni otpor Rdp. U jednom pogonskom stanju, pri Rda = 0,5 Ω, Rdp = 10 Ω i struji motora 150 A, je snimljena brzina obrtanja 1300 min-1. U drugom pogonskom stanju je Rda = 0,35 Ω, Rdp = 30 Ω, a struja motora 100 A. Kolika je brzina obrtanja u drugom slučaju i koliki je stepen iskorišćenja u prvom slučaju? Mehanički gubici i gubici u gvožđu iznose zajedno 1000 W. Smatrati da je magnetna karakteristika linearna, a gubici u gvožđu i mehanički gubici konstantni.

3. zadatak

Jednosmerni motor sa nezavisnom pobudom ima nominalne podatke: rotorski napon 230 V, rotorsku struju 100 A, omski otpor rotora 0,2 Ω, nominalnu brzinu obrtanja 1200 min-1, pobudnu struju 1 A. Gubici u gvožđu i mehanički gubici se zanemaruju. Motor pogoni radnu mašinu koja ima linearnu momentnu karakteristiku MT = kn, gde je k = 0,12 [Nm/min-1].

a) Šta treba uraditi da bi se motor obrtao sa 1000 min-1? Koliku će motor vući struju u tom slučaju? b) Šta treba uraditi da bi se motor obrtao sa 1400 min-1, u slučaju da se vrednost rotorskog napona ne može povećati iznad nominalne vrednosti? Koliku će motor vući struju u tom slučaju?

Radne režime predstaviti na momentnim karakteristikama motora. Predmetni asistent: Evgenije Adžić

Page 2: 20141117 Mas3 Kol Zadayci Resenja
Page 3: 20141117 Mas3 Kol Zadayci Resenja
Page 4: 20141117 Mas3 Kol Zadayci Resenja
Page 5: 20141117 Mas3 Kol Zadayci Resenja
Page 6: 20141117 Mas3 Kol Zadayci Resenja