Transcript
 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  1/25

  LAPORAN DISKUSI TUTORIAL

  BLOK XXIV : KEDARURATAN MEDIK

  SKENARIO 1 : PENURUNAN KESADARAN

  Nama Tutor :

  M. EkoIrawanto, dr, SpKK

  Oleh :

  Kelompok 1

  1. Ahadina Rahma Zulardi (G0011008)

  . Aulia !adhia"ari (G00110#$)

  %. &'ona Anni"a utri (G00110*)

  #. +irdau"ul Mari-ah (G00110#)

  /. aurain' . Sinuraa (G00111$)

  $. Sa-itri &wi Martanti (G0011188)

  *. uran &'wi M.A. (G00111)

  8. Ardian ratiak"a (G00110%#)

  . I Kad'k Ru"2aa (G0011110)

  10. Ri"tadita 3. (G00111*8)

  PRO!RAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

  "AKULTAS KEDOKTERAN

  UNIVERSITAS SEBELAS MARET

  #$1%

  BAB I

  PENDA&ULUAN

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  2/25

  A' Latar Belaka()

  K'daruratan m'dik adalah 4a5an6 ilmu k'dokt'ran an6

  diprakt'kkan di "'5uah unit 6awat darurat rumah "akit, dan di t'mpat

  lainna dimana p'rtolon6an p'rtama pada "uatu p'nakit dip'rlukan.

  K'daruratan m'dik m'nitik5'ratkan pada dia6no"i" dan p'nan6anan pada

  p'nakit dan p'rlukaan akut an6 m'm5utuhkan p'rhatian m'di4 "'6'ra,

  apa5ila tidak ditan6ani dalam hitun6an 2am dapat m'n6aki5atkan

  k'matian.

  K'daruratan m'dik "an6at p'ntin6 5a6i "'oran6 dokt'r dalam

  m'n2alankan pro-'"i "'"uai komp't'n"ina, untuk m'mp'la2arina dapatdilakukan d'n6an m'lalui "k'nario 5'rikut 7

  seorang lakui-laki berusia 65 tahun diantar oleh anak laki-

  lakinya yang serumah dengannya ke Instalasi Gawat Darurat Rumah

  Sakit tipe D karena tidak sadar. Dari alloanamnesis didapatkan infromasi

  5 am sebelum masuk rumah sakit pasien diketahui oleh anak kandungnya

  itu tidak sadar. !isa dibangunkan tetapi kemudian tidur lagi dan diaak

  bi"ara tidak menyambung. Dari keterangan anakanya# seak $ hari

  penderita panas mual disertai muntah# sering ken"ing# nyeri pinggang dan

  urin berwarna keruh. %enderita hanya makan dan minum sedikit selama $

  hari terakhir. &da riwayat Diabetes 'ellitus dan (ipertensi seak 5 tahun

  yang lalu dengan riwayat terapi insulin rapid 6-6-) dan *aptopril $ + ,5

  mg# diketahui penderita arang "ontrol dan tidak suntik insulin , hari

  sebelumnya.

  %ada pemeriksaan fisik didapatkan sakit berat# somnolen# G*S

  $/)'5# tekanan darah 012)1 mm(g# suhu $0o*# lau pernafasan $, kali

  permenit# nadi 3,0 kali permenit# lemah. %ada pemeriksaan fisik tidak

  didapatkan rhonki di kedua lapang paru. Reflek fisiologi normal# reflek

  patologis 4-. %emeriksaan laboratorium (b 3$g# 7ekosit ,5.1112mm$#

  trombosit $51.1112mm$# GDS 611 mg2dl# 8reum 61 mg2dl# 9reatinin 3#1

  mg2dl# kalium )#5 mmol27. Setelah dielaskan dan mendapatkan

  persetuuan keluarga dengan menandatangani informed "onsent#

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  3/25

  diberikan infuse Ringer 7aktat , alur# tetesan "epat dam bolus insulin 1#3

  unit29g!!.:

  B' Tu*ua(

  7earning ;be"ti

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  4/25

  11. Apa "a2a ka"u" an6 dian66ap k'daruratan m'dik; :a6aimana prin"ip

  t'rapina;

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  5/25

  BAB II

  TIN-AUAN PUSTAKA

  A' T.pe/T.pe Rumah Sak.t

  M'nurut K'putu"an M'nt'ri K'"'hatan R'pu5lik Indon'"ia !omor

  10#=ME!KES=SK=>=00# t'ntan6 p'r"aratan k'"'hatan lin6kun6an

  rumah "akit dinatakan 5ahwa rumah "akit "'5a6ai "arana p'laanan

  k'"'hatan, t'mpat 5'rkumpulna oran6 "akit maupun oran6 "'hat, atau

  dapat m'n2adi t'mpat p'nularan p'nakit "'rta m'mun6kinkan t'r2adina

  p'n4'maran lin6kun6an dan 6an66uan k'"'hatan (&'pk'" ,RI 00#).:'rda"arkan 'rm'nk'" RI !omor 8$=M'nk'"='r=11=1

  p'laanan rumah "akit umum p'm'rintah &'part'm'n K'"'hatan dan

  'm'rintah &a'rah dikla"i-ika"ikan m'n2adi k'la"=tip' A,:,

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  6/25

  %' Rumah Sak.t Kela, D

  Rumah Sakit ini 5'r"i-at tran"i"i kar'na pada "uatu "aat akan

  ditin6katkan m'n2adi rumah "akit k'la"

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  7/25

  aldo"t'ron ol'h kort'k" k'l'n2ar adr'nal. Aldo"t'ron m'n'5a5kan

  p'nin6katan r't'n"i air dan "odium. Bl'h kar'na k'r2a dari

  An6iot'n"in II dan aldo"t'ron inilah t'r2adi k'naikan t'kanan darah.

  (Kat?un6, 00$)

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  8/25

  :ila dihu5un6kan pada ka"u" di "k'nario, pa"i'n t'lah m'n6alami

  "ok hipool'mi kar'na dia5't'"na, "'hin66a '-'k an6 mun6kin

  mun4ul adalah hipot'n"i an6 parah "'rta hip'rkal'mia.

  +' E2ek -ara() Ko(trol 3a( T.3ak Su(t.k I(,ul.( # &ar. Se6elum(5a

  1. E-'k 2aran6 kontrol dapat 5'rp'n6aruh pada p'n66unaan o5at

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  9/25

  d'n6an kondi"i klini" pa"i'n aitu mual, muntah, dan poliuria. Cal ini

  dapat m'n'5a5kan p'nurunan olum' darah intraa"4ular, an6

  m'n'5a5kan p'nurunan "ardia" outputdan tidak ad'kuatna p'r-u"i

  2arin6an. K'mudian 2arin6an an6 anoia m'ndoron6 p'ru5ahan

  m'ta5oli"m' dalam "'l 5'ru5ah dari a'ro5 m'n2adi ana'ro5. Cal ini

  m'n'5a5kan akumula"i a"am laktat an6 m'n'5a5kan a"ido"i"

  m'ta5olik. ada ka"u" ini, p'nurunan olum' intraa"kul'r dapat

  t'rlihat dari t'kanan darah p'nd'rita (80=#0 mmC6) an6

  dikomp'n"a"i d'n6an p'nin6katan d'nut 2antun6 dan p'rnapa"an

  ku"maul. 'r-u"i an6 tidak ad'kuat 2u6a dapat 5'rdampak pada

  p'nurunan k'"adaran p'nd'rita (&'wi dan Rahau, 010).

  8' Meka(.,me Teka(a( Darah

  @'kanan darah dikontrol ol'h otak, "i"t'm "ara- otonom, 6in2al,

  5'5'rapa k'l'n2ar 'ndokrin, art'ri dan 2antun6. Btak adalah pu"at

  p'n6ontrol t'kanan darah di dalam tu5uh. S'ra5ut "ara- adalah 5a6ian

  "i"t'm "ara- otonom an6 m'm5awa i"arat dari "'mua 5a6ian tu5uh

  untuk m'n6in-orma"ikan k'pada otak p'rihal t'kanan darah, olum'

  darah dan k'5utuhan khu"u" "'mua or6an. S'mua in-orma"i ini

  dipro"'" ol'h otak dan k'putu"an dikirim m'lalui "ara- m'nu2u or6an9

  or6an tu5uh t'rma"uk p'm5uluh darah, i"aratna ditandai d'n6an

  m'n6'mpi" atau m'n6'm5an6na p'm5uluh darah. Sara-9"ara- ini

  dapat 5'r-un6"i "'4ara otomati".

  Gin2al adalah or6an an6 5'r-un6"i m'n6atur -luida (4ampuran

  4airan dan 6a") di dalam tu5uh. Gin2al 2u6a m'mproduk"i hormon

  an6 di"'5ut r'nin. R'nin dari 6in2al m'ran6"an6 p'm5'ntukan

  an6iot'n"in an6 m'n'5a5kan p'm5uluh darah kontrik"i "'hin66a

  t'kanan darah m'nin6kat. S'dan6kan hormon dari 5'5'rapa or6an 2u6a

  dapat m'mp'n6aruhi p'm5uluh darah "'p'rti k'l'n2ar adr'nal pada

  6in2al an6 m'n"'kr'"ikan 5'5'rapa hormon "'p'rti adr'nalin dan

  aldo"t'ron 2u6a oari an6 m'n"'kr'"ikan '"tro6'n an6 dapat

  m'nin6katkan t'kanan darah. K'l'n2ar tiroid atau hormon tirok"in,

  an6 2u6a 5'rp'ran p'ntin6 dalam p'n6ontrolan t'kanan darah.

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  10/25

  ada akhirna t'kanan darah dikontrol ol'h 5'r5a6ai pro"'"

  -i"iolo6i" an6 5'k'r2a 5'r"amaan. S'ran6kaian m'kani"m' inilah

  an6 m'ma"tikan darah m'n6alir di "irkula"i dan m'mun6kinkan

  2arin6an m'ndapatkan nutri"i a6ar dapat 5'r-un6"i d'n6an 5aik. Dika

  "alah "atu m'kani"m' m'n6alami 6an66uan, maka dapat t'r2adi

  t'kanan darah tin66i.

  a. Cip'rt'n"i

  Cip'rt'n"i dapat did'-'ni"ikan "'5a6ai t'kanan darah tin66i

  p'r"i"t'n dimana t'kanan "i"tolikna di ata" 1#0 mmC6 dan

  t'kanan dia"tolik di ata" 0 mmC6. Cip'rt'n"i m'rupakan "uatuk'adaan t'kanan darah "'"'oran6 5'rada pada tin6katan di ata"

  normal. Dadi t'kanan di ata" dapat diartikan "'5a6ai p'nin6katan

  "'4ara a5normal dan t'ru" m'n'ru" pada t'kanan darah an6

  di"'5a5kan "atu atau 5'5'rapa -aktor an6 tidak 5'r2alan

  "'5a6aimana m'"tina dalam m'mp'rtahankan t'kanan darah

  "'4ara normal.

  Cip'rt'n"i dapat dik'lompokkan dalam dua kat'6ori 5'"ar,

  aitu hip'rt'n"i '"'n"ial (prim'r) dan hip'rt'n"i "kund'r.

  Cip'rt'n"i '"'n"ial (prim'r) m'rupakan tip' an6 hampir "'rin6

  t'r2adi / p'r"'n dari ka"u" t'r2adina hip'rt'n"i. Cip'rt'n"i

  '"'n"ial (prim'r) dikaitkan d'n6an kom5ina"i -aktor 6aa hidup

  "'p'rti kuran6 5'r6'rak (inaktiita") dan pola makan. S'dan6kan

  hip'rt'n"i "'kund'r 5'rki"ar / p'r"'n dari ka"u" hip'rt'n"i.

  Cip'rt'n"i "'kund'r di"'5a5kan ol'h kondi"i m'di" lain (mi"alna

  p'nakit 2antun6) atau r'ak"i t'rhadap o5at9o5atan t'rt'ntu.1) Etiolo6i Cip'rt'n"i

  :'rda"arkan 'tiolo6ina hip'rt'n"i di5a6i m'n2adi dua

  6olon6an, aitu7

  a) Cip'rt'n"i '"'n"ial atau hip'rt'n"i prim'r an6 tidak

  dik'tahui p''5a5na, di"'5ut 2u6a hip'rt'n"i idiopatik.

  @'rdapat /F ka"u". :anak -aktor an6

  m'mp'n6aruhina, "'p'rti 6'n'tik, lin6kun6an, "i"t'm

  r'nin an6iot'n"in, "i"t'm "ara- otonom, dan -aktor9-aktor

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  11/25

  an6 m'nin6katkan ri"iko "'p'rti m'rokok, alkohol,

  o5'"ita", dan lain9lain.

  5) Cip'rt'n"i "'kund'r, t'rdapat "'kitar /F ka"u". 'n'5a5

  "p'"i-ikna dik'tahui, mi"alna 1) 'nakit 6in2al 7

  6lom'rulon'-riti" akut, n'-riti" kroni", p'nakit poliart'riti",

  dia5't'" n'-ropati, ) 'nakit 'ndokrin 7 hipotiroid,

  hip'rkal"'mia, akrom'6ali, %) koarkta"io aorta, #)

  hip'rt'n"i pada k'hamilan, /) k'lainan n'urolo6i, $) o5at9

  o5at dan ?at9?at lain.

  ) ato-i"iolo6i Cip'rt'n"iM'n6'nai pato-i"iolo6i hip'rt'n"i ma"ih 5anak

  t'rdapat k'tidakpa"tian. S'5a6ian k'4il pa"i'n (F 9 /F)

  m'nd'rita p'nakit 6in2al atau adr'nal "'5a6ai p'n'5a5

  m'nin6katna t'kanan darah. ada "i"ana tidak di2umpai

  p'n'5a5na dan k'adaan ini di"'5ut hip'rt'n"i '"'n"ial.

  :'5'rapa m'kani"m' -i"iolo6i" t'rli5at dalam

  m'mp'rtahankan t'kanan darah an6 normal, dan 6an66uan

  pada m'kani"m' ini dapat m'n'5a5kan t'r2adina hip'rt'n"i

  '"'n"ial. +aktor an6 t'lah 5anak dit'liti ialah 7 a"upan 6aram,

  o5'"ita", r'"i"t'n"i t'rhadap in"ulin, "i"t'm r'nin9an6iot'n"in

  dan "i"t'm "ara- "impati".

  @'r2adina hip'rt'n"i dapat di"'5a5kan ol'h 5'5'rapa

  -aktor "'5a6ai 5'rikut 7

  a)

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  12/25

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  13/25

  an6 5'rlan6"un6 "in6kat pada t'kanan darah "'5a6ai

  2awa5an t'rhadap "tr'" dan k'r2a -i"ik.

  d) 'ptida atrium natriur'tik (atrial natriur'ti4 p'ptid'=A!)

  A! m'rupakan hormon an6 diproduk"i ol'h

  atrium 2antun6 "'5a6ai 2awa5an t'rhadap p'nin6katan

  olum darah. E-'kna ialah m'nin6katkan 'k"kr'"i 6aram

  dan air dari 6in2al, 2adi "'5a6ai "'ma4am diur'tik alamiah.

  Gan66uan pada "i"t'm ini dapat m'n6aki5atkan r't'n"i

  4airan dan hip'rt'n"i.

  E' I(terpreta,. Pemer.k,aa(

  1' Pemer.k,aa( La6orator.umada p'm'rik"aan la5oratorium, didapatakan kadar h'mo6lo5in

  normal aitu 1% 6=dl. 'uko"it pada "k'nario 2u6a m'n6alami

  k'naikan aitu /.000 = mm% hal ini mun6kin di"'5a5kan pa"i'n

  m'n6alami in-'k"i. Kadar trom5o"it pada "k'nario dalam 5ata"

  normal, dimana nilai normal kadar trom5o"it adalah 1/00009%0000 =

  mm%. Kadar 6ula darah "'waktu pa"i'n t'rma"uk "an6at tin66i, kar'na

  kadar G&S normal adalah 00 m6=dl, dalam hal ini pa"i'n

  m'n6alami hip'r6lik'mia. Kadar ur'um pa"i'n m'n6alami k'naikan

  aitu $0 m6=dl, hal ini dikar'nakan 5ata" normal ur'um adalah 109/0

  m6=dl. Kadar kr'atinin pa"i'n t'rma"uk normal, kar'na kadar kr'atinin

  pa"i'n adalah 1,0 m6=dl, dan kadar normal kr'atinin adalah 0,*91,/

  m6=dl. Kadar kalium pa"i'n dalam k'adaan normal aitu #,/ mmol=,

  dimana kadar kalium normal adalah %,/9/,0 mmol=.

  "' Pemer.k,aa( A(al.,., !a, Darah

  Anali"i" 6a" darah m'rupakan p'm'rik"aan untuk m'n6ukur k'a"aman

  (pC), 2umlah ok"i6'n dan kar5ondiok"ida dalam darah. 'm'rik"aan ini

  di6unakan untuk m'nilai -un6"i k'r2a paru9paru dalam m'n6hantarkan ok"i6'n k'

  dalam "irkula"i darah dan m'n6am5il kar5ondiok"ida dari dalam darah. Anali"i"

  6a" darah m'liputi p'm'rik"aan B,

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  14/25

  p'rna-a"an "'p'rti a"ma dan p'nakit pulmonari o5"truk"ti- kronik, "'rta

  'm5oli (t'rma"uk 'm5oli lipid) dan p'm5'dahan art'ri koron'r.

  .

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  15/25

  A"ido"i" m'ta5olik adalah k'a"aman darah an6

  5'rl'5ihan, an6 ditandai d'n6an r'ndahna kadar 5ikar5onat

  dalam darah. :ila p'nin6katan k'a"aman m'lampaui "i"t'm

  p'nan66a pC, darah akan 5'nar95'nar m'n2adi a"am. S'irin6

  d'n6an m'nurunna pC darah, p'rna-a"an m'n2adi l'5ih dalam

  dan l'5ih 4'pat "'5a6ai u"aha tu5uh untuk m'nurunkan

  k'l'5ihan a"am dalam darah d'n6an 4ara m'nurunkan 2umlah

  kar5on diok"ida. ada akhirna, 6in2al 2u6a 5'ru"aha

  m'n6komp'n"a"i k'adaan t'r"'5ut d'n6an 4ara m'n6'luarkan

  l'5ih 5anak a"am dalam air k'mih. @'tapi k'dua m'kani"m'

  t'r"'5ut 5i"a t'rlampaui 2ika tu5uh t'ru" m'n'ru" m'n6ha"ilkan

  t'rlalu 5anak a"am, "'hin66a t'r2adi a"ido"i" 5'rat dan 5'rakhir

  d'n6an k'adaan koma.

  ) 'n'5a5

  'n'5a5 a"ido"i" m'ta5olik dapat dik'lompokkan

  k'dalam % k'lompok utama7

  a) Dumlah a"am dalam tu5uh dapat m'nin6kat 2ika

  m'n6kon"um"i "uatu a"am atau "uatu 5ahan an6 diu5ah

  m'n2adi a"am. S'5a6ian 5'"ar 5ahan an6 m'n'5a5kan

  a"ido"i" 5ila dimakan dian66ap 5'ra4un.

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  16/25

  4) A"ido"i" m'ta5olik 5i"a t'r2adi 2ika 6in2al tidak mampu

  untuk m'm5uan6 a"am dalam 2umlah an6 "'m'"tina.

  :ahkan 2umlah a"am an6 normalpun 5i"a m'n'5a5kan

  a"ido"i" 2ika 6in2al tidak 5'r-un6"i "'4ara normal. K'lainan

  -un6"i 6in2al ini dik'nal "'5a6ai a"ido"i" tu5ulu" r'nali",

  an6 5i"a t'r2adi pada p'nd'rita 6a6al 6in2al atau p'nd'rita

  k'lainan an6 m'mp'n6aruhi k'mampuan 6in2al untuk

  m'm5uan6 a"am.

  %) 'n'5a5 utama dari a"ido"i" m'ta5olik7

  a) Ga6al 6in2al5) A"ido"i" tu5ulu" r'nali" (k'lainan 5'ntuk 6in2al)

  4) K'toa"ido"i" dia5'tikum

  d) A"ido"i" laktat (5'rtam5ahna a"am laktat)

  ') :ahan 5'ra4un "'p'rti 'til'n 6likol, o'rdo"i" "ali"ilat,

  m'tanol, parald'hid, a"'ta?olamid tau amonium klorida

  -) K'hilan6an 5a"a (mi"alna 5ikar5onat) m'lalui "aluran

  p'n4'rnaan kar'na diar', il'o"tomi atau kolo"tomi.

  6' A,.3o,., Re,p.rator.k

  1) &'-ini"iA"ido"i" R'"piratorik adalah k'a"aman darah an6

  5'rl'5ihan kar'na p'numpukan kar5ondiok"ida dalam darah

  "'5a6ai aki5at dari -un6"i paru9paru an6 5uruk atau

  p'rna-a"an an6 lam5at. K'4'patan dan k'dalaman p'rna-a"an

  m'n6'ndalikan 2umlah kar5ondiok"ida dalam darah. &alam

  k'adaan normal, 2ika t'rkumpul kar5ondiok"ida, pC darah akan

  turun dan darah m'n2adi a"am. @in66ina kadar kar5ondiok"ida

  dalam darah m'ran6"an6 otak an6 m'n6atur p'rna-a"an,

  "'hin66a p'rna-a"an m'n2adi l'5ih 4'pat dan l'5ih dalam.

  ) 'n'5a5

  A"ido"i" r'"piratorik t'r2adi 2ika paru9paru tidak dapat

  m'n6'luarkan kar5ondiok"ida "'4ara ad'kuat. Cal ini dapat

  t'r2adi pada p'nakit9p'nakit 5'rat an6 m'mp'n6aruhi paru9

  paru, "'p'rti7

  a. Em-i"'ma

  5. :ronkiti" kroni"

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  17/25

  4. n'umonia 5'rat

  d. Ed'ma pulmon'r

  '. A"ma.-. 'nakit dari "ara- atau otot dada m'n'5a5kan 6an66uan

  t'rhadap m'kani"m' p'rna-a"an.

  6. !arkotika dan o5at tidur an6 kuat, an6 m'n'kan

  p'rna-a"an.

  7' Alkalo,., Re,p.rator.k

  1) &'-ini"i

  Alkalo"i" R'"piratorik adalah "uatu k'adaan dimana

  darah m'n2adi 5a"a kar'na p'rna-a"an an6 4'pat dan dalam,"'hin66a m'n'5a5kan kadar kar5ondiok"ida dalam darah

  m'n2adi r'ndah.

  ) 'n'5a5 7

  'rna-a"an an6 4'pat dan dalam di"'5ut hip'r'ntila"i,

  an6 m'n'5a5kan t'rlalu 5anakna 2umlah kar5ondiok"ida

  an6 dik'luarkan dari aliran darah. 'n'5a5 hip'r'ntila"i

  an6 palin6 "'rin6 dit'mukan adalah k'4'ma"an. 'n'5a5 lain

  dari alkalo"i" r'"piratorik adalah7a) ra"a n'ri

  5) "iro"i" hati

  4) kadar ok"i6'n darah an6 r'ndah

  d) d'mam

  ') o'rdo"i" a"pirin.

  3' Alkalo,., Meta6ol.k

  1) &'-ini"i

  Alkalo"i" M'ta5olik adalah "uatu k'adaan dimana darah

  dalam k'adaan 5a"a kar'na tin66ina kadar 5ikar5onat.) 'n'5a5

  Alkalo"i" m'ta5olik t'r2adi 2ika tu5uh k'hilan6an t'rlalu

  5anak a"am. S'5a6ai 4ontoh adalah k'hilan6an "'2umlah a"am

  lam5un6 "'lama p'riod' muntah an6 5'rk'pan2an6an atau 5ila

  a"am lam5un6 di"'dot d'n6an "'lan6 lam5un6 ("'p'rti an6

  kadan69kadan6 dilakukan di rumah "akit, t'rutama "'t'lah

  p'm5'dahan p'rut).

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  18/25

  ada ka"u" an6 2aran6, alkalo"i" m'ta5olik t'r2adi pada

  "'"'oran6 an6 m'n6kon"um"i t'rlalu 5anak 5a"a dari 5ahan9

  5ahan "'p'rti "oda 5ikar5onat. S'lain itu, alkalo"i" m'ta5olik

  dapat t'r2adi 5ila k'hilan6an natrium atau kalium dalam 2umlah

  an6 5anak m'mp'n6aruhi k'mampuan 6in2al dalam

  m'n6'ndalikan k'"'im5an6an a"am 5a"a darah.

  'n'5a5 utama alkalo"i" m'ta5olik7

  1) 'n66unaan diur'tik (tia?id, -uro"'mid, a"am 'takrinat)

  ) K'hilan6an a"am kar'na muntah atau p'n6o"on6an

  lam5un6%) K'l'n2ar adr'nal an6 t'rlalu akti- ("indroma

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  19/25

  K'toa"ido"i" dia5'tik (KA&) adalah k'adaan d'komp'n"a"i

  k'ka4auan m'ta5olik an6 ditandai ol'h tria" hip'r6lik'mia, a"ido"i", dan

  k'to"i", t'rutama di"'5a5kan ol'h d'-i"i'n"i in"ulin a5"olut atau r'lati-.

  KA& dan(iperosmolar (ypergly"emia State (CCS) adalah komplika"i

  akut m'ta5olik dia5't'" m'llitu" an6 palin6 "'riu" dan m'n6an4am

  nawa. K'dua k'adaan t'r"'5ut dapat t'r2adi pada &ia5't'" M'llitu" (&M)

  tip' 1 dan , m'"kipun KA& l'5ih "'rin6 di2umpai pada &M tip' 1. KA&

  mun6kin m'rupakan mani-'"ta"i awal dari &M tip' 1 atau mun6kin

  m'rupakan aki5at dari p'nin6katan k'5utuhan in"ulin pada &M tip' 1

  pada k'adaan in-'k"i, trauma, in-ark miokard, atau k'lainan lainna

  (Ma"harani, 010).

  1. ato-i"iolo6i

  KA& ditandai ol'h adana hip'r6lik'mia, a"ido"i" m'ta5olik,

  dan p'nin6katan kon"'ntra"i k'ton an6 5'r'dar dalam "irkula"i.

  K'toa"ido"i" m'rupakan aki5at dari k'kuran6an atau in'-'kti ta"

  in"ulin an6 t'r2adi 5'r"amaan d'n6an p'nin6katan hormon

  kontrar'6ulator (6luka6on, kat'kolamin, korti"ol, dangrowth hormon).

  K'dua hal t'r"'5ut m'n6aki5atkan p'ru5ahan produk"i dan

  p'n6'luaran 6luko"a dan m'nin6katkan lipoli"i" dan produk"i 5'nda

  k'ton. Cip'r6lik'mia t'r2adi aki5at p'nin6katan produk"i 6luko"a

  h'par dan 6in2al (6lukon'o6'n'"i" dan 6liko6'noli"i") dan p'nurunan

  utili"a"i 6luko"a pada 2arin6an p'ri-'r. 'nin6katan 6lukon'o6'n'"i"

  aki5at dari tin66ina kadar "u5"trat nonkar5ohidrat (alanin, laktat, dan

  6li"'rol pada h'par, dan 6lutamin pada 6in2al) dan dari p'nin6katan

  aktiita" 'n?im 6lukon'o6'nik (-o"-o'nol piruat kar5ok"ila"'=

  E

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  20/25

  t'rakhir akan m'mp'r5uruk hip'r6lik'mia. M'kani"m' an6

  m'nda"ari p'nin6katan produk"i 5'nda k'ton t'lah dip'la2ari "'lama

  ini. Kom5ina"i d'-i"i'n"i in"ulindan p'nin6katan kon"'ntra"i hormon

  kontrar'6ulator m'n'5a5kan aktia"i hormon lipa"' an6 "'n"iti-

  pada 2arin6an l'mak. 'nin6katan aktiita" ini akan m'm'4ah

  tri6li"'rid m'n2adi 6li"'rol dan a"am l'mak 5'5a" (-r'' -att

  a4id=++A). &ik'tahui 5ahwa 6li"'rol m'rupakan "u5"trat p'ntin6 untuk

  6lukon'o6'n'"i" pada h'par, "'dan6kan p'n6'luaran a"am l'mak

  5'5a" an6 5'rl'5ihan dia"um"ikan "'5a6ai pr'kur"or utama dari

  k'toa"id.

  ada h'par, a"am l'mak 5'5a" diok"ida"i m'n2adi 5'nda k'ton

  an6 pro"'"na di"timula"i t'rutama ol'h 6luka6on. 'nin6katan

  kon"'ntra"i 6luka6on m'nurunkan kadar malonl 4o'n?m' A (

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  21/25

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  22/25

  Indika"i p'm5'rian o5at m'lalui 2alur intra'na antara lain7

  a. ada "'"'oran6 d'n6an p'nakit 5'rat, p'm5'rian o5at m'lalui

  intra'na lan6"un6 ma"uk k' dalam 2alur p'r'daran darah. Mi"alna

  pada ka"u" in-'k"i 5akt'ri dalam p'r'daran darah ("'p"i"). S'hin66a

  m'm5'rikan k'untun6an l'5ih di5andin6kan m'm5'rikan o5at oral.

  !amun "'rin6 t'r2adi, m'"kipun p'm5'rian anti5iotika intra'na

  hana diindika"ikan pada in-'k"i "'riu", rumah "akit m'm5'rikan

  anti5iotika 2'ni" ini tanpa m'lihat d'ra2at in-'k"i. Anti5iotika oral

  (dimakan 5ia"a m'lalui mulut) pada k'5anakan pa"i'n dirawat di

  RS d'n6an in-'k"i 5akt'ri, "ama '-'kti-na d'n6an anti5iotika

  intra'na, dan l'5ih m'n6untun6kan dari "'6i k'mudahan

  admini"tra"i RS, 5iaa p'rawatan, dan lamana p'rawatan.

  5. B5at t'r"'5ut m'miliki 5ioaaila5ilita" oral ('-'ktiita" dalam darah

  2ika dima"ukkan m'lalui mulut) an6 t'r5ata". Atau hana t'r"'dia

  dalam "'diaan intra'na ("'5a6ai o5at "untik). Mi"alna anti5iotika

  6olon6an amino6liko"ida an6 "u"unan kimiawina Lpoli4ation"

  dan "an6at polar, "'hin66a tidak dapat di"'rap m'lalui 2alur

  6a"troint'"tinal (di u"u" hin66a "ampai ma"uk k' dalam darah). Maka

  haru" dima"ukkan k' dalam p'm5uluh darah lan6"un6. a"i'n tidak

  dapat minum o5at kar'na muntah, atau m'man6 tidak dapat m'n'lan

  o5at (ada "um5atan di "aluran 4'rna ata"). ada k'adaan "'p'rti ini,

  p'rlu dip'rtim5an6kan p'm5'rian m'lalui 2alur lain "'p'rti r'ktal

  (anu"), "u5lin6ual (di 5awah lidah), "u5kutan (di 5awah kulit), dan

  intramu"kular (di"untikkan di otot).

  4. K'"adaran m'nurun dan 5'ri"iko t'r2adi a"pira"i (t'r"'dakNo5at

  ma"uk k' p'rnapa"an), "'hin66a p'm5'rian m'lalui 2alur lain

  dip'rtim5an6kan.

  d. Kadar pun4ak o5at dalam darah p'rlu "'6'ra di4apai, "'hin66a

  di5'rikan m'lalui in2'k"i 5olu" ("untikan lan6"un6 k' p'm5uluh

  5alik='na). 'nin6katan 4'pat kon"'ntra"i o5at dalam darah

  t'r4apai. Mi"alna pada oran6 an6 m'n6alami hipo6lik'mia 5'rat

  dan m'n6an4am nawa, pada p'nd'rita dia5't'" m'llitu". Ala"an ini

  2u6a "'rin6 di6unakan untuk p'm5'rian anti5iotika m'lalui

  in-u"="untikan, namun p'rlu diin6at 5ahwa 5anak anti5iotika

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  23/25

  m'miliki 5ioaalai5ilita" oral an6 5aik, dan mampu m'n4apai kadar

  ad'kuat dalam darah untuk m'm5unuh 5akt'ri.

  Indika"i 'ma"an6an In-u" m'lalui Dalur 'm5uluh &arah O'na

  ('riph'ral O'nou"

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  24/25

  %) @rom5o-l'5iti", atau 5'n6kak (in-lama"i) pada p'm5uluh 'na,

  t'r2adi aki5at in-u" an6 dipa"an6 tidak dipantau "'4ara k'tat dan

  5'nar.

  #) Em5oli udara, akni ma"ukna udara k' dalam "irkula"i darah,

  t'r2adi aki5at ma"ukna udara an6 ada dalam 4airan in-u" k'

  dalam p'm5uluh darah.

 • 8/9/2019 BAB I&II Kedaruratan Medik(Ok)

  25/25

  DA"TAR PUSTAKA

  &'wi E, Rahau S (010). K'6awatdaruratan Sok Cipool'mik. !erita Ilmu

  9eperawatan. ()7 %9$

  Kat?un6, :'rtram G. 00$. !asi" and "lini"al pharma"ology. Ed. 10. San

  +ran"i"4o7 M4 Graw9Cill