Transcript
 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Historija njemakog jezika

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Vedad Smailagi

  Saradnik mr. Alma ovi Filipovi / Florian Haderer, MA

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvodni as

  2. Historijska lingvistika

  3. Tipologija i podjela jezika Germanski jezici

  4. Germani i osnovne jezike karakteristike germanskih jezika

  5. Goti i gotski jezik - Hausarbeiten

  6. Goti i gotski jezik - Hausarbeiten

  7. Poeci njemakog jezika podjela njemakog jezika

  8. Sumiranje

  9. Althochdeutsch

  10. Althochdeutsch

  11. Mittelhochdeutsch

  12. Mittelhochdeutsch

  13. Mittelhochdeutsch

  14. Frhneuchhochdeutsch

  15. Frhneuchhochdeutsch

  16. Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  Cilje predmeta je upoznavanje studenta sa osnovnim tendencijama u razvoju njemakog jezika,

  karakterstikima jezikog i kulturnog razvoja. Predmet se sastoji iz predavanja (2 asa) jezikih

  vjebi (2 asa) i vjebi iz kulturne historije na temu relevatnu za jeziki razvoj (1 as). Ocjenu se

  sastoji iz ocjene sa predavanja i ocjene iz vjebi kulturne historije.

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

  semestra, kao i na zvrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim

  elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  - Aktivnost na asu - Domai rad u saradnji sa gostujuim profesorom (Prof. dr. Matthias Schulz) - Ispit

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  Ispit je poloen ako je domai rad pozitivan, te ako je student na testu osvojio najmanje 55%

  bodova.

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Literatura:

  Braune/Ebbinhhaus: Gotsiche Grammatik.

  Stedje, Astrid (2010): Deutsche Sprache gestern und heute. UTB.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra IP Sociolingvistika, FIL GER 381

  Broj sati i broj bodova: 2 sata, 3 ECTS

  Predmetni nastavnik doc. dr. Sanela Mei

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Sociolingvistika i srodne discipline

  15.-19.02. 2016.

  2. Nauna metodologija u sociolingvistici 22.-

  26.02. 2016.

  3. Jezik i drutveni kontekst

  29.02.-04.03. 2016.

  4. Primarna jezika socijalizacija 07.-11.03.

  2016. 5. Jezika zajednica

  14.-18.03. 2016.

  6. Jezik mladih 21.-

  25.03. 2016.

  7. Komunikacijski konflikti

  28.03.-01.04. 2016.

  8. Provjera znanja studenata 04.-08.04.

  2016.

  9. Obrazovna jezika politika

  11.-15.04. 2016.

  10. Jeziki varijeteti 18.-

  22.04. 2016.

  11. Dijalekt

  25.04.-29.04. 2016.

  12. Jezik i spol 02.-

  06.05. 2016.

  13. Jezik i starosna dob

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  09.-13.05. 2016.

  14. Jezik i kultura

  16.-20.05. 2016.

  15. Jezika raznovrsnost 23.-

  27.05. 2016.

  30.05.-11. 06. 2016.

  Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku semestra, kao i

  na zavrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim elementima aktivnosti, odnosno

  propisanih oblika provjere znanja:

  Konana ocjena: 20% provjera znanja u osmoj sedmici nastave, 15% aktivnost, 15% zadaa, 50% ispit.

  Napomena: Ocjena na ispitu mora biti pozitivna.

  Vanredni studenti su obavezni javiti se predmetnom nastavniku na poetku semestra. Obavezni su pristupiti

  provjeri znanja i ispitu i uraditi zadau.

  I studenti koji obnavljaju godinu obavezni su prisustvovati predavanjima i vjebama.

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom

  uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog roka, rezultati

  ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata, u skladu sa

  Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata nego pod brojem indeksa.

  OBAVEZNA LITERATURA

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 3

  Veith, H. Werner (2005): Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch. Tbingen: Gunter Narr Verlag.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra LEKSIKOLOGIJA FIL GER 411

  Predmetni nastavnik prof. dr. Erminka Zili

  Saradnik mr. Alma ovi-Filipovi

  Sedmica Nastavna jedinka 1.

  Osnovni pojmovi. Lingvistike discipline kao sastavnice leksikologije. Leksikografija. 16. 02.

  2. Leksikografija (drugi dio). Tvorba rijei: osnovni pojmovi. Semantika/semaziologija:

  definicija i zadaci.

  23. 02.

  3. Vrste motivacije. Demotivacija. Tri znaenja rijei. Stvarno i gramatiko znaenje. 08. 03.

  4. Hiperonimi i hiponimi. Sinonimi. Teritorijalni dubleti. Antonimi.

  15. 03.

  5. Porodica rijei. Polje rijei. Odnos semazilogije i onomazilogije. Promjena znaenja rijei (metafora). 22. 03.

  6. Promjena znaenja rijei (metonimija). Podjela fonda rijei njemakog jezika. 29. 03.

  7. Provjera znanja studenata 05.04.

  8. Razvojne tendence u fondu rijei njemakog jezika. Varijante njemakog jezika. vajcarska

  varijanta njemakog jezika. Austrijska varijanta njemakog jezika. 12. 04.

  9. Obogaivanje njemakog jezika posuivanjem. Razliiti naini posuivanja stranog jezikog dobra. Tuice. Posuenice. 11.-15.

  04.

  10. Internacionalizmi. Hibridne tvorevine. Pseudoanglicizmi. Posuenice iz latinskog, grkog, keltskog, francuskog, engleskog, talijanskog,

  slavenskih jezika. Posuenice iz arapskog, perzijskog, afrikih jezika.

  Posuenice iz japanskog i kineskog.

  19. 04.

  11. Frazeologija. Podjela frazeologizama. Parovi rijei. Komparativni frazeologizmi. 26. 04.

  12. Krilatice. Poslovice. Sinonimi i antonimi kod frazeologizama. Prevodjenje frazeologizama. 03. 05.

  13. Etimologija. Pseudoetimologija. Onomastika. Vlastita imena. 10. 05.

  14. Prezimena. Pseudonimi. Imena naseljenih mjesta.

  17. 05.

  15. Semiotika. Jeziki znak. De Saussure i Peirce.

  24.05.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  PROVJERE ZNANJA

  Teorija se provjerava pismeno u vidu jednog testa sredinom semestra i jednog testa na kraju

  semestra. Na vjebama se vri kontinuirano ocjenjivanje studenata. Pozitivna ocjena na

  zavrnom ispitu pretpostavlja osvojenih najmanje 55 % bodova.

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

  roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

  u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

  nego pod brojem indeksa.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Morfologija njemakog jezika 2, FIL GER 111

  Broj sati i broj bodova 8 sati, 11 ECTS

  Predmetni nastavnik doc. dr. Sanela Mei

  Saradnik mr. Minka Danko, lektor

  Lara Hedi, MA, lektor

  Nermana Mro, lektor

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Imenice. Podjela imenica na osnovu znaenja. Rod imenica

  15.-19.02. 2016.

  2. Broj imenica. Padei 22.-

  26.02. 2016.

  3. Deklinacija imenica

  29.02.-04.03. 2016.

  4. Deklinacija imenica 07.-11.03.

  2016. 5. Deklinacija imenica. lan

  14.-18.03. 2016.

  6. lan. Pridjevi 21.-

  25.03. 2016.

  7. Deklinacija pridjeva

  28.03.-01.04. 2016.

  8. Provjera znanja studenata 04.-08.04.

  2016.

  9. Komparacija pridjeva. Zamjenica. Line zamjenice. Povratne zamjenice

  11.-15.04. 2016.

  10. Prisvojne zamjenice. Pokazne zamjenice 18.-

  22.04. 2016.

  11. Upitne zamjenice. Relativne zamjenice. Neodreene zamjenice

  25.04.-29.04. 2016.

  12. Brojevi. Prilozi 02.-

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  06.05. 2016.

  13. Prijedlozi. Veznici. Partikule 09.-13.05.

  2016. 14. Poredbene partikule. Modalne partikule

  16.-20.05. 2016.

  15. Ponavljanje 23.-

  27.05. 2016.

  30.05.-11. 06. 2016.

  Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  CILJ PREDMETA

  Osnovni cilj jeste upoznavanje studenata sa glavnim karakteristikama pojedinih vrsta rijei u njemakom

  jeziku. Obrauju se imenice, zamjenice, lanovi, pridjevi, prilozi, brojevi, veznici, prijedlozi i partikule.

  SADRAJ PREDMETA

  U toku semestra obrauju se imenice i njihove glavne karakteristike (podjela, rod, broj i pade imenica;

  deklinacija imenica), lan (upotreba odreenog, neodreenog i nultog oblika lana), pridjevi (pridjevska

  deklinacija, deklinacija poimenienih pridjeva i participa, komparacija pridjeva), zamjenice (line, povratne,

  prisvojne, pokazne, upitne, odnosne, neodreene), brojevi, prilozi, partikule, prijedlozi i veznici.

  Vjebe se dijele na tri vrste po dva sata sedmino. Svim vjebama je zajedniko to to prate predavanja. Na

  jednoj vrsti vjebi uvjebava se morfoloka analiza razliitih tekstova na njemakom jeziku koji se osim toga i

  prevode. Na drugoj vrsti vjebi uvjebavaju se gramatika pravila. Na treoj vrsti vjebi takoer se uvjebavaju

  gramatika pravila, ali tako to studenti prevode prosto proirene reenice na njemaki jezik.

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku semestra, kao i

  na zavrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim elementima aktivnosti, odnosno

  propisanih oblika provjere znanja:

  Konana ocjena: za vrijeme nastave: 35% provjera znanja studenta, 15% aktivnost na vjebama;

  ispit: 35% pismeni dio ispita, 15% usmeni dio ispita

  Napomena: Ocjene iz pismenog i usmenog dijela ispita moraju biti pozitivne.

  Vanredni studenti su obavezni javiti se predmetnom nastavniku na poetku semestra. Obavezni su pristupiti

  provjeri znanja, ispitima kao i uraditi zadau koja e initi 15% ukupne ocjene. Za zadau se trebaju obratiti

  saradnicima za sve tri vrste vjebi. Uraenu zadau trebaju pokazati saradnicima.

  I studenti koji obnavljaju godinu obavezni su prisustvovati predavanjima i vjebama.

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 3

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog roka, rezultati

  ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata, u skladu sa

  Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata nego pod brojem

  indeksa.

  OBAVEZNA LITERATURA

  Zili, Erminka (2009): Morphologie der deutschen Gegenwartssprache. Sarajevo: Filozofski fakultet.

 • S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra __Njemaki jezik II __FIL GER 104_________________

  Predmetni nastavnik ___doc. dr. Dario Mari________________________________________

  Saradnik ___-_____________________________________________________________

  Kontakt: [email protected] Termini konsultacija: __________________________________________________________________ Sedmini broj sati: 1 sata predavanja, 1 sat vjebi

  Sedmica Nastavna jedinica 1. Shematske konstrukcije u znanstvenim tekstovima: subjekat + oblik glagola sein + imenski dio

  predikata

  2. Shematske konstrukcije u znanstvenim tekstovima: subjekat + punoznani glagol

  3. Shematske konstrukcije u znanstvenim tekstovima: pasiv prezenta

  4. Proireni atribut u njemakim znanstvenim tekstovima

  5. Shematske konstrukcije u znanstvenim tekstovima: glavna + atributska reenica

  6. Shematske konstrukcije u znanstvenim tekstovima: glavna + vremenska reenica

  7. Sastavne, rastavne i suprotne nezavisno sloene reenice u znastvenim tekstovima

  8. Provjera znanja studenata

  9. Kratice u njemakim znanstvenim tekstovima

  .

  10. Leksik drutvenih i humanistikih znanosti u njemakom jeziku I

  11. Leksik drutvenih i humanistikih znanosti u njemakom jeziku II

  12. Formule u funkciji organizacije teksta u njem.

  13. Gledanje filma iz njemakog govornog podruja

  14. Priprema za drugi test

  15.

  Drugi test

  mailto:[email protected]

 • 16. Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  PROVJERE ZNANJA U NASTAVNOM RAZDOBLJU Ponavljanje gradiva prethodne nastavne jedinice za vrijeme poetnih 10-15 minuta predavanja. Prvi pismeni test u osmoj sedmici: maksimalan broj bodova - 100. Drugi pismeni test u 14. sedmici: maksimalan broj bodova - 100. PROVJERE ZNANJA U ISPITNOM RAZDOBLJU Pismeni integralni ispit. NASTAVA Nastava se sastoji od jednog sata predavanja i jednog sata vjebi. CILJ PROGRAMA Cilj programa je da studenti usvoje jezine konstrukcije njemakog jezika koje se najee pojavljuju u znanstvenim tekstovima, pojedine kombinacije takvih konstrukcija, a naposljetku i odreenu koliinu leksika njemakog jezika svojstvenog drutvenim i humanistikim znanostima. PRISUSTVO NA NASTAVI Toleriraju se maksimalno tri izostanka. Eventualne isprinice za izostanke je potrebno donijeti na uvid neposredno po povratku na fakultet. VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 91-100 bodova;

  b) 9 - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 82-90 boda;

  c) 8 - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 73-81 boda;

  d) 7 - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 64-72 boda;

  e) 6 - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-63 boda;

  f) 5 - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Uspjeh postignut na dva pismena testa ini udio od 50% zavrne ocjene (25% i 25%), a preostalih 50% uspjeh postignut na integralnom ispitu.

 • Rezultati ispita e biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata, u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita e se objavljivati uz broj indeksa. OBAVEZNA LITERATURA 1. Gerhard Helbig / Joachim Buscha. (2000) Leitfaden der deutschen Grammatik. Langenscheidt

  http://www.langenscheidt.de/

 • S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra _Savremeni njemaki jezik 8____FIL GER 421________________

  Predmetni nastavnik _doc. dr. Dario Mari__________________________________________

  Saradnik _lektor_Florian Haderer, MA_________________________________

  Kontakt: [email protected]

  Termini konsultacija: __________________________________________________________________ Sedmini broj sati: 4 sata vjebi

  Sedmica Nastavna jedinica 1. Prijevod popularno-znanstvenog novinskog lanka sa njemakog jezika na bosanski,

  hrvatski, srpski jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  2. Prijevod popularno-znanstvenog novinskog lanka sa njemakog jezika na bosanski, hrvatski, srpski jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  3. Prijevod popularno-znanstvenog novinskog lanka sa bosanskog ili hrvatskog ili srpskog jezika na njemaki jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  4. Prijevod popularno-znanstvenog novinskog lanka sa bosanskog ili hrvatskog ili srpskog jezika na njemaki jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  5. Prijevod politikog novinskog lanka sa njemakog jezika na bosanski, hrvatski, srpski jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  6. Prijevod politikog novinskog lanka sa njemakog jezika na bosanski, hrvatski, srpski jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  7. Prijevod politikog novinskog lanka sa bosanskog ili hrvatskog ili srpskog jezika na njemaki jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  8. Provjera znanja studenata

  9. Prijevod politikog novinskog lanka sa bosanskog ili hrvatskog ili srpskog jezika na njemaki jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  .

  10. Prijevod odabranih dijelova suvremenog proznog djela sa njemakog jezika na bosanski, hrvatski i srpski jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  11. Prijevod odabranih dijelova suvremenog proznog djela sa njemakog jezika na bosanski, hrvatski i srpski jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  12. Prijevod odabranih dijelova suvremenog proznog djela sa bosanskog ili hrvatskog ili srpskog jezika na njemaki jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  13. Prijevod odabranih dijelova suvremenog proznog djela sa bosanskog ili hrvatskog ili srpskog jezika na njemaki jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  14. Prijevod odabrane poezije sa njemakog jezika na bosanski, hrvatski i srpski jezik/

  mailto:[email protected]

 • vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  15. Prijevod odabrane poezije sa bosanskog ili hrvatskog ili srpskog jezika na njemaki jezik/ vjebe konverzacije ili pismenog izraavanja sa stranim lektorom

  16.

  Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  PROVJERE ZNANJA U NASTAVNOM RAZDOBLJU Pismeni test u osmoj sedmici: maksimalan broj bodova - 100. PROVJERE ZNANJA U ISPITNOM RAZDOBLJU Pismeni integralni ispit. NASTAVA Nastava se sastoji od dva sata vjebi Prijevoda 2 i dva sata vjebi Jezinih vjebi 2. CILJ PROGRAMA Cilj kolegija je usavravanje jezinih kompetencija polaznika kolegija. PRISUSTVO NA NASTAVI Toleriraju se maksimalno tri izostanka. Eventualne isprinice za izostanke je potrebno donijeti na uvid neposredno po povratku na fakultet. VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 91-100 bodova;

  b) 9 - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 82-90 boda;

  c) 8 - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 73-81 boda;

  d) 7 - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 64-72 boda;

  e) 6 - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-63 boda;

  f) 5 - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

 • Uspjeh postignut na pismenom testu ini udio od 50% zavrne ocjene, a preostalih 50% uspjeh postignut na integralnom ispitu. Zavrnu ocjenu ravnopravno ine pojedinane ocjene iz Prijevoda 2 i Jezinih vjebi 2. Rezultati ispita e biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata, u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita e se objavljivati uz broj indeksa. OBAVEZNA LITERATURA

  1. Duden, Deutsches Universalwrterbuch 8. Auflage, Mannheim-Leipzig-Wien-Zrich 2015.

  2. Hansen-Kokoru, R./Matei, J./Peur-Medinger, Z./Znika, M., Deutsch-

  kroatisches Universalwrterbuch - Njemako-hrvatski univerzalni rjenik, Zagreb 2005.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015/2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra IP: Autori 20. Stoljea (FILGER 379, 1P+1V)

  Predmetni nastavnik Doc. dr. Ljubinka Petrovi- Ziemer

  Saradnik Mr. Naser eerovi, vii asistent

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvodni as 15.-19.2.

  2016.

  2. Franz Kafka: Brief an den Vater Biographisches 22.-26.2

  2016.

  3. Das Urteil und die biographischen Aspekte 29.2.-4.3.

  2016. 4. Die Verwandlung: eine phantastische Erzhlung?

  7.-11.3. 2016.

  5. Die Verwandlung: eine phantastische Erzhlung? 14.-18.3.

  2016.

  6. In der Strafkolonie: Traum und Realitt 21.-25.3.

  2016.

  7. In der Strafkolonie: Traum und Realitt 28.3.-1.4.

  2016.

  8. Test 4.-9.4. 2016..

  9. Der Prozess 11.-15.4.

  2016.

  10. Der Prozess und Spuren von Faust 18.-22.4.

  2016.

  11. Das Schloss 25.4.-29.4. 2016.

  12. Das Schloss und das jdische Erbe; Bographisches im Roman 2.-6.5. 2016.

  13. Kafka und seine Erben: literarische Kafka-Rezeption im 20. Jahrhundert und spter 9.-13.5. 2016.

  14. Abschlussdiskussion 16.-20.5.

  2016.

  15. Test 23.-27.5.

  2016.

  16.

  Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  30.5.-11.6. 2016.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  PROVJERA ZNANJA

  Provjera znanja se vri kontinuirano i konana ocjena se sastoji iz vie dijelova. Studenti su duni da

  redovno prisustvuju nastavi, itaju tekstove koji se obrauju u toku nastave i uestvuju u diskusiji.

  Duni su pristupiti testovima u 8. i 15. sedmici nastave. Osim toga, studenti su duni u toku nastave

  drati prezentaciju na odreenu tematiku koju studenti mogu sami odabrati. Pored toga, duni su

  napisati i dva eseja. Konana ocjena se odreuje na osnovu uea u diskusiji u toku nastave,

  usmene prezentacije, testova i eseja. Konana ocjena se dobija na sljedei nain: 30 bodova za

  aktivnost, 20 za testove, 20 za usmeno izlaganje i 30 za eseje. Iz svakog od ovih segmenata mora se

  osvojiti najmanje 55%.

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Lista preporuene literature:

  1. Max Brod: Franz Kafka 2. Peter-Andre Alt: Franz Kafka Der ewige Sohn 3. Walter Sokel: Franz Kafka: Tragik und Ironie 4. Heinz Pollitzer: Franz Kafka, der Knstler 5. Erich Heller: Enterbter Geist

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Uvod u naratologiju (FILGER 141, 1P+1V)

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Vahidin Preljevi

  Saradnik Mr. Naser eerovi, vii asistent

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvodni as 15.-19.2.

  2016.

  2. Einfache Formen: Legende, Mythos 22.-26.2

  2016.

  3. Einfache Formen: Mrchen, Witz 29.2.-4.3.

  2016. 4. Zur Entwicklung der Novelle aus dem mndlichen Erzhlen: Studentenabenteuer, Boccaccio

  7.-11.3. 2016.

  5. Novelle C. F. Meyer: Das Amulett 14.-18.3.

  2016.

  6. Epos und Roman 21.-25.3.

  2016.

  7. Entwicklung des Romans 28.3.-1.4.

  2016.

  8. Test 4.-9.4. 2016..

  9. Ebenen erzhlender Texte Fabel-Sujet; Geschehen-Geschichte-Diskurs oder Text des Erzhlens 11.-15.4.

  2016.

  10. Aufbau der Zeit 18.-22.4.

  2016.

  11. Erzhler in der Prosa 25.4.-29.4. 2016.

  12. Auktoriale Erzhlsituation 2.-6.5. 2016.

  13. Personale Erzhlsituation 9.-13.5. 2016.

  14. Ich-Erzhlsituation 16.-20.5.

  2016.

  15. Test 23.-27.5.

  2016.

  16.

  Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  30.5.-11.6. 2016.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  PROVJERA ZNANJA

  Provjera znanja se vri kontinuirano i konana ocjena se sastoji iz vie dijelova. Studenti su duni da

  redovno prisustvuju nastavi, itaju tekstove koji se obrauju u toku nastave i uestvuju u diskusiji.

  Duni su pristupiti testovima u 8. i 15. Sedmici nastave. Osim toga, studenti su duni da pristupe

  zavrnom ispitu na kraju semestra. Konana ocjena se odreuje na osnovu uea u diskusiji u toku

  nastave, testova i zavrnog ispita. Konana ocjena se dobija na sljedei nain: 20% za aktivnost,

  30% za testove i 50% za zavrni ispit. Iz svakog od ovih segmenata mora se osvojiti najmanje 55%.

  Vanredni studenti koji ne prisustvuju nastavi duni su napisati pismeni rad koji nosi 20% ocjene

  (umjesto aktivnosti). Svaki vid plagiranja se sankcionira zabranom izlaska na ispit za tekuu

  akademsku godinu.

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Lista preporuene literature:

  1. Andre Jolles: Einfache Formen 2. Franz Stanzel: Theorie des Erzhlens 3. Eberhard Hermes: Erzhlende Prosa (Abiturwissen) 4. Jochen Vogt: Aspekte erzhlender Prosa 5. Hugo Aust: Novelle

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra IP: Veliki autori njemake knjievnosti (FILGER 477, 1P+1V)

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Vahidin Preljevi

  Saradnik Mr. Naser eerovi, vii asistent

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvodni as 15.-19.2.

  2016.

  2. E.T.A. Hoffmann Sein Leben und sein Werk 22.-26.2

  2016.

  3. E.T.A. Hoffmann Seine Leben und sein Werk 29.2.-4.3.

  2016. 4. E.T.A. Hoffmann Seine Poetik

  7.-11.3. 2016.

  5. E.T.A. Hoffmann im Kontext der Sptromantik 14.-18.3.

  2016.

  6. Fatasiestcke in Callots Manier 21.-25.3.

  2016.

  7. Das serapiontische Prinzip E.T.A. Hoffmanns: Die Serapionsbrder 28.3.-1.4.

  2016.

  8. Test 4.-9.4. 2016..

  9. Die Elixiere des Teufels 11.-15.4.

  2016.

  10. Nachtstcke 18.-22.4.

  2016.

  11. Nachtstcke 25.4.-29.4. 2016.

  12. Der Sandmann 2.-6.5. 2016.

  13. Der Sandmann 9.-13.5. 2016.

  14. Der Sandmann 16.-20.5.

  2016.

  15. Abschlussdiskussion 23.-27.5.

  2016.

  16.

  Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  30.5.-11.6. 2016.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  PROVJERA ZNANJA

  Provjera znanja se vri kontinuirano i odreuje se na osnovu aktivnosti u toku nastave (uee u

  diskusiji, prezentacije, referati etc.) (40%), na osnovu seminarskog rada (40%) i jednog eseja (20%).

  Studenti su duni da redovno prisustvuju nastavi, itaju tekstove koji se obrauju u toku nastave i

  uestvuju u diskusiji.

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Lista preporuene literature:

  Detlef Kremer: E.T.A. Hoffmann: Leben Werk Wirkung

  Detlef Kremer: E. T. A. Hoffmann zur Einfhrung

  Hartmut Steinecke: Die Kunst der Fantasie

  Hartmut Steinecke (Hrsg.): E. T. A. Hoffmann.

  Klaus Gnzel: E. T. A. Hoffmann. Leben und Werk in Briefen, Selbstzeugnissen und

  Zeitdokumenten

 • FilozofskifakultetuSarajevu 1

  Filozofski fakultet Odsjek za germanistiku Katedra za njemaku knjievnost

  SILABUSAkademska 2015/2016. godina ljetni semestar

  Naziv predmeta i ifra: Interkulturalno prouavanje njemake knjievnosti, FIL GER 476 (1P + 1V) Predmetna nastavnica: doc. dr. Ljubinka Petrovi-Ziemer Saradnica: Ivana Nevesinjac, via asistentica

  Sedmica Nastavnajedinica 1.

  Uvodni as

  15-19.2.2016.

  2. Teorijske osnove I Pojam kulture; interkulturalno promatranje knjievnosti; etnologija i etnografija; kultura kao tekst

  22-26.22016.

  3. Teorijske osnove II Slike drugog i konstrukcije vlastitog identiteta; podrobni opisi; postkolonijalne perspektive

  (orijentalizam; hibridnost; mimikrija Said; Bhabha; Spivak)

  29-04.3.2016.

  4. Otkrivanje drugog u 18. stoljeu Johann Gottfried Herder i zasnivanje kulturologije: kulturna posebnost i prosvjetiteljski univerzalizam

  07-11.3.2016.

  5. Johann Wolfgang Goethe i koncept svjetske knjievnosti Weltliteratur: Izbor iz Goetheovih tekstova Goethes Beschftigung mit dem Orient: West-stlicher Diwan

  14-18.3.2016.

  6. Romantiko poimanje drugog Schlegelovo izuavanje stranih kultura i kulturoloki projekti brae Grimm

  21-25.3.2016.

  7. Ekskurs: Prikaz Italije u njemakoj knjievnosti oko 1800 Goethe: Italienische Reise i Johann Gottfried Seume: Spaziergang nach Syrakus (Auszge)

  28.3-01.4.2016.

  8. Slike stranog i konstrukcije vlastitog u 19. stoljeu Ogledne analize I: Heinrich Heine: Reisebilder (Die Bder von Lucca, Englische Fragmente), Deutschland, ein Wintermrchen

  04-08.4.2016.9. Ogledne analize II: Heinrich von Kleist: Die Verlobung von San Domingo

  11-15.4.2016.

  10. Imperijalizam i egzotizam Max Dauthendey: Exotische Novellen

  18-22.4.2016.

  11. Joseph Conrad: Das Herz der Finsternis (Heart of Darkness) 25-29.4.2016.

  12. Uwe Timm: Morenga 02-06.5.2016.

  13. Putopisna knjievnost u doba postkolonijalizma Hans Christoph Buch: Die Scheidung von San Domingo: Wie die Negersklaven von Haiti Robespierre beim Wort nahmen, Die Hochzeit von Port-au-Prince

  09-13.5.2016.

  14. Rainhard Kleist: Havanna: Ein Reisetagebuch 16-20.5.2016.

  15. Josef Winkler: Natura morta W. G. Sebald: Die Ringe des Saturn. Eine englische Wallfahrt

  23-27.5.2016.

 • FilozofskifakultetuSarajevu 2

  Cilj ovog predmeta je da se studentice i studenti na predavanjima upoznaju sa osnovnim pojmovima i

  teorijama interkulturalnosti, nainom njezinog pojavljivanja kroz povijest knjievnosti. Pri tome je udio

  njemakih knjievnika u zasnivanju ideje interkulturalnosti od velikog znaaja. Pri tome se teite stavlja na

  otkrivanje drugaijeg u drugoj polovici XVIII stoljea, kada s Herderom i ranim Goetheom poinje

  sustavnije prouavanje drugih kultura i njihovih knjievnih praksi, pri emu e se, pak, osobito istraiti

  pozadina Goetheove ideje svjetske knjievnosti, ali i romantikih prevoditeljskih projekata, kao i koncept

  jedne kulture kao prevoenja.

  Osim teorijskih uvoda i povijesti interkulturalnih diskursa u njemakoj knjievnosti, u drugom dijelu kolegija

  e se studenti baviti analizom tekstova s izraenom interkulturalnom dimenzijom.

  Provjera znanja se vri kontinuirano tokom semestra i konana ocjena se sastoji iz vie dijelova. Studenti su

  duni da redovno prisustvuju nastavi, itaju tekstove koji se obrauju na vjebama i uestvuju u diskusiji.

  Studenti su duni da napiu seminarski rad i da ga usmeno prezentiraju na asu. Osim toga, studenti su duni

  da na kraju semestra pristupe pismenom zavrnom ispitu. Konana ocjena se odreuje na osnovu bodova

  dodijeljenih za pripremljenost i aktivno uee u diskusiji na vjebama (30 bodova), seminarskog rada i

  prezentacije ili nekog samostalnog ili grupnog projekta (30 bodova) i ocjene iz zavrnog usmenog ispita (40

  bodova). Iz svakog od ovih segmenata mora se osvojiti najmanje 55%. Studenti koji ne osvoje 55% iz

  aktivnosti i seminarskog rada/projekta nemaju pravo pristupiti zavrnom ispitu. Da bi pristupili popravnom

  ispitnom roku, ovi studenti moraju napisati jo jedan seminarski rad na drugu temu za koji se dodjeljuje 50

  bodova. Krajnji rok za predaju ovog seminarskog rada (u printanoj i elektronskoj formi) je 20.06.2016.

  godine. Vanredni studenti koji ne pohaaju nastavu takoer moraju napisati seminarski rad. Rok za predaju za

  vanredne studente je 1.06.2016. godine. Studenti u ijem seminarskom radu se otkrije plagijat nemaju pravo

  pristupiti zavrnom i/ili popravnom ispitu.

  Lista obavezne literature:

  1. Navedeni primarni tekstovi 2. Bachmann-Medick, D. (2006): Translational Turn. U: Cultural Turns. Neuorientierungen in den

  Kulturwissenschaften. Reinbek 3. Bachmann-Medick, D. (2004): Kultur als Text. Tbingen 4. Castro Varela, Maria do Mar/Dhawan, Nikita (2005): Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einfhrung. Bielefeld 5. Hofmann, Michael (2006): Interkulturelle Literaturwissenschaft. Eine Einfhrung. Paderborn 6. Thomas Koebner/Gerhard Pickerodt (Hg.) (1987): Studien zum Exotismus. Frankfurt am Main 7. Schler, F. (2004): Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Tbingen

  Lista preporuene literature:

  1. Bill Ashcroft/Gareth Griffiths/Helen Tiffin (1995): The Postcolonial Studies Reader. London, New York 2. Claude Lvi-Strauss (1972): Rasse und Geschichte. Frankfurt am Main 3. Toni Morrison (1992): Playing in the Dark. Whiteness and the Literary Imagination. New York 4. Gutjahr, Ortrud (2002): Weststlicher und nordsdlicher Divan. Goethe in interkultureller Perspektive. Padeborn 5. Jrgen Osterhammel (1995): Kolonialismus. Mnchen 6. Edward Said (1994): Culture and Imperialism. London 7. Edward Said (1978): Orientalism. London 8. Uerlings, H. (1997): Poetiken der Interkulturalitt. Haiti bei Kleist, Seghers, Mller, Buch und Fichte, Tbingen

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  Filozofski fakultet

  Odsjek za germanistiku

  Katedra za njemaku knjievnost

  S I L A B U S Akademska 2015/2016. godina ljetni semestar

  Naziv predmeta i ifra: Weimarska klasika FIL GER 245 (4. semestar) (2P + 2V)

  Predmetni nastavnik: doc. dr. Ljubinka Petrovi Ziemer

  Saradnici: mr. Naser eerovi, vii asistent Ivana Nevesinjac, MA, via asistentica

  Sedmica Nastavna jedinica (predavanja) Nastavna jedinica (vjebe) 1. Uvodni as Uvodni as

  15.-19.2. 2016.

  2. Begriffsklrung: Klassik, Klassizismus; historische

  Voraussetzungen

  Das Antike-Bild der Klassik

  Johann Joachim Winckelmann: Gedanken ber die Nachahmung der griechischen Werke

  in der Malerei und Bildhauerkunst

  22.-26.2 2016.

  3. Klassik und Moderne; Verhltnis zur Antike

  Johann Wolfgang von Goethe: Leben und Werk

  Dichtung und Wahrheit (Auszge)

  J. J. Winckelmann: Gedanken ber die Nachahmung der

  griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst

  29.2.-4.3. 2016.

  4. Goethes und Schillers theoretische Schriften (Auswahl)

  G. E. Lessing Laokoon (Auszge); J.W. Goethe: ber

  Laokoon

  7.-11.3. 2016.

  5. Goethes und Schillers theoretische Schriften (Auswahl)

  Das Italienbild der Klassik: Goethe und Italien: Italienische

  Reise (Auszge)

  Friedrich von Schiller: Die Gtter Griechenlands - Die Grundlegung des klassischen Kunst- und

  Bildungsprogramms: Ankndigung der Zeitschrift

  Die Horen in der Allgemeinen Literaturzeitung

  vom 10. Dez. 1794

  14.-18.3. 2016.

  6. J. W. Goethe: West-stlicher Diwan

  Johann Gottfried Herder: Briefe zur Befrderung der

  Humanitt (Auszge); Ideen zur Philosophie der Geschichte

  der Menschheit (Auszge)

  21.-25.3. 2016.

  7. J. W. Goethe: Torquato Tasso Friedrich Schiller: ber die sthetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen

  28.3.-1.4. 2016.

  8. Test Test 4.-9.4. 2016..

  9. J. W. Goethe: Egmont J. W. Goethe: Wahlverwandtschaften

  11.-15.4. 2016.

  10. J. W. Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre J. W. Goethe: Wahlverwandtschaften 18.-22.4.

  2016.

  11. J. W. Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre

  Goethe/Schiller: ber epische und dramatische Dichtung,

  Goethe: Nachlese zu AristotelesPoetik, u.a.

  25.4.-29.4. 2016.

  12. J. W. Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre F. Schiller: Maria Stuart

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  2.-6.5. 2016.

  13. J. W. Goethe: Faust I und II F. Schiller: Don Carlos

  9.-13.5. 2016.

  14. J. W. Goethe: Faust I und II F. Schiller: Die Jungfrau von Orleans 16.-20.5.

  2016.

  15. Test Test 23.-27.5.

  2016.

  16.

  Zavrni ispit za studentice i studente I. i II. ciklusa

  30.5.-11.6. 2016.

  Cilj ovog predmeta je da se studenti na osnovu reprezentativnih tekstova bolje upoznaju sa karakteristikama

  njemake knjievnosti Weimarske klasike.

  Provjera znanja se vri kontinuirano tokom semestra i konana ocjena se sastoji iz vie dijelova. Studenti su

  duni da redovno prisustvuju nastavi, itaju tekstove koji se obrauju na vjebama i uestvuju u diskusiji. U 8. i

  15. sedmici svi studenti su obavezni pristupiti pismenim testovima. Osim toga, studenti su duni da pristupe

  pismenom zavrnom ispitu na kraju semestra. Konana ocjena se odreuje na osnovu bodova dodijeljenih za

  pripremljenost i aktivno uee u diskusiji na vjebama (30 bodova), testove (30 bodova) i zavrni ispit (40

  bodova). Iz svakog od ovih segmenata mora se osvojiti najmanje 55%. Studenti koji ne osvoje 55% iz

  aktivnosti i na testu nemaju pravo pristupiti zavrnom ispitu. Da bi pristupili popravnom ispitnom roku, ovi

  studenti moraju napisati seminarski rad za koji se dodjeljuje 50 bodova. Vanredni studenti koji ne pohaaju

  nastavu takoer moraju napisati seminarski rad. Rok za predaju rada za vanredne studente je 20.05.2016.

  godine.

  Lista obavezne i preporuene literature:

  1. Navedeni primarni tekstovi

  2. Borchmeyer, Dieter: Weimarer Klassik 3. Borries von, Erika und Ernst: Deutsche Literaturgeschichte, Band 3, Die Weimarer Klassik, Goethes

  Sptwerk, Mnchen : DTV, 2000

  4. Drr, Volker C.: Weimarer Klassik. Padeborn : Wilhelm Fink Verlag, 2007 5. Metzler Literaturgeschichte. Von den Anfngen bis zur Gegenwart. (1996), Stuttgart, Metzler

  Internet:

  http://www.goethezeitportal.de

  http://www.zeno.org

  http://digi20.digitale-sammlungen.de

  http://www.goethezeitportal.de/

 • Filozofski fakultetOdsjek za germanistiku Katedra za njemaku knjievnost

  S I L A B U SAkademska 2015./2016. godina ljetni semestar

  Naziv predmeta i ifra: Historija njemake i austrijske kulture FIL GER 261 (2P + 2V)Predmetna nastavnica: doc. dr. Ljubinka Petrovi-Ziemer Saradnica: Ivana Nevesinjac (MA), via asistentica

  Sedmica Nastavna jedinica (predavanja) Nastavna jedinica (vje be ) 1.

  UVODNI AS UVODNI AS15.-19.2.2016.

  2. FRHE GESCHICHTE DER DEUTSCHSPRACHIGEN LNDER Das rmische Germanien Die karolingische Renaissance

  DIE GERMANEN RMISCHER EINFLUSS Tacitus: Germania (Reader) Caesar: De bello Gallico (Germanenexkurs)

  (Reader)

  22.-26.2 2016.

  3. DAS MITTELALTER der Feudalstaat die romanische Kunst

  ritterliche und hfische Kultur Stdtebau und Brgertum die Gotik

  DAS MITTELALTER Heiliges Rmisches Reich (deutscher Nationen)

  Investiturstreit Gang nach Canossa Hanse Feudalismus

  Naturskala/Great Chain of Being/Kette des Seins Vier-Elemente-Lehre/Temperamentenlehre

  29.2.-4.3.2016.

  4. DIE WENDE ZUR NEUZEIT die humanistische Wissenschaft

  kopernikanische Wende die Kunst der Drerzeit und des Manierismus

  RELIGION UND KIRCHE IM MITTELALTER Ablasshandel Kreuzzge Kultur & Alltag im

  Mittelalter REFORMATION UND GEGENREFORMATION

  M. Luther: 95 Thesen (Reader)

  7.-11.3. 2016.

  5. DER ABSOLUTISMUS barocke Geisteshaltung; barocke Kunst:

  barocker Baustil Barockmusik; Rokoko

  DREISSIGJHRIGER KRIEG Religionskampf oder Kampf der europischen

  Herrscher um Hegemonie? Auswahl aus Quellentexten u.a. (Reader)

  14.-18.3.2016.

  6. DIE AUFKLRUNG

  Einflsse aus Frankreich; philosophische Impulse: G.W. Leibniz und Immanuel Kant das Theater im 18. Jahrhundert

  AUFSTIEG BRANDENBURG-PREUSSENS ZUR EUROPISCHEN GROSSMACHT

  Friedrich I. (1701-13) Friedrich Wilhelm I. (1713-40) Friedrich II. (1740-1786) Merkantilismus

  Aufgeklrter Absolutismus Der Siebenjhrige Krieg (1756-1763)

  Friedrich der Groe: Der erste Diener des Staates (Reader)

  21.-25.3.2016.

  7. KLASSIK die Rckbesinnung auf die Antike

  Klassizismus vs. Klassik die Entstehung der klassischen Musik (W.A. Mozart und L. v. Beethoven) hfische Kunstfrderung

  FRANZSISCHE REVOLUTION Napoleon Wiener Kongress Literarische Stimmen zur Franzsischen

  Revolution (Reader)

  28.3-1.4.2016.

  8. ROMANTIK UND IDEALISMUS die Romantik als europisches Phnomen

  die Philosophie des Idealismus Romantik in der Literatur Romantische Landschaftsmalerei der Historismus in der Kunst und Architektur

  LIBERALISMUS UND NATIONALISMUS MRZREVOLUTION 1848Texte (Reader):

  Verfassungsurkunde der Jenaischen Burschenschaft (1815)

  Die Wartburg-Rede des Studenten Riemann (1817) Metternichs Reaktion auf die Ermordung

  Kotzebues (09.04.1819) Festrede zum Hambacher Fest (1832)

  4.-8.4.2016.

  9. ZWISCHEN RESTAURATION UND REVOLUTION: BIEDERMEIER INDUSTRIALISIERUNG SOZIALE FRAGE MARX, ENGELS BEGINN

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

 • UND VORMRZ. das Musikleben im Zeichen der Romantik:

  Franz Schubert F. Mendelssohn-Bartholdy Franz Liszt

  DER ARBEITER- UND FRAUENBEWEGUNG Karl Marx & Friedrich Engels: Manifest der

  Kommunistischen Partei (Reader) Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechts-

  Philosophie (Auszug) (Reader)Ludwig Feuerbach: Positiver Atheismus (Reader)

  Friedrich Sass: Anfnge des Proletariats (1846) u.a.

  11.-15.4.2016.

  10. DIE GRNDERZEIT, WIENER MODERNE UND WILHELMINISCHES DEUTSCHLAND

  Wiener Moderne: Kunst und Architektur: Gustav Klimt, Egon Schiele und Adolf Loos

  Wilhelminisches Deutschland: expressionistische Malerei und der Erste Weltkrieg

  REAKTION 1850-1890

  Otto von Bismarck Deutsche Reichsgrndung 1871 Imperialismus Wilhelm II.

  Die Emser Depesche (Reader) Texte zum Imperialismus (Reader)

  18.-22.4.2016.

  11. WEIMARER REPUBLIK Das Berlin der 'Goldenen Zwanziger' Neue

  Sachlickeit Film Theater moderne Musik Bauhaus

  ERSTER WELTKRIEG Oktoberrevolution Versailler Vertrag WEIMARER REPUBLIK: gescheitertes Experiment der

  Demokratie Adolf Hitler: die frhen Jahre Putschversuch in Mnchen 1923 Weltwirtschaftskrise Aufstieg des Nationalsozialismus

  25.-29.4.2016.

  12. NATIONALSOZIALISMUS 'entartete' Kunst und Gleichschaltung der

  deutschen Kultur Widerstandsbewegung Der Zweite Weltkrieg innere Emigration

  DRITTES REICH Hitlers Diktatur, NS-Ideologie und Rassenpolitik,

  Alltag Texte und Bildmaterial (Reader)

  2.-6.5. 2016.

  13. NACHKRIEGSZEIT Stunde Null und Kahlschlag? 'Restaurative'

  Moderne und Vergangenheitsbewltigung; Literatur als Schrift der Erinnerung

  Utopien und Konstruktionen: Joseph Beuys (BRD), allegorischer Realismus: Wolfgang Mattheur (DDR)

  ZWEITER WELTKRIEG Antisemitismus Schoah Kriegsverlauf Ende des Krieges Kapitulation Kriegsfolgen Teilung Deutschlands Texte und Bildmaterial (Reader)

  9.-13.5. 2016.

  14. PROTESTBEWEGUNG DER 1968-ER Protest und Grenzverletzungen; der Wiener

  Aktionismus; Street Art, Performance-Kunst als Selbstverletzung

  DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK (DDR): 1949-1990 Politisches Leben Mauerbau Kunst & Kultur

  Alltag Texte und Bildmaterial (Reader)

  16.-20.5.2016.

  15. POSTMODERNE KUNST Oswald Mathias Ungers (Architektur), Hans

  Hollein (Architektur), Gerhard Richter (Malerei, Photographie), Georg Baselitz (Malerei), Rebecca Horn (Installation), Daniel Libeskind (Architektur)

  DIE DEUTSCHE EINHEIT (AB 1989) Mauerfall Die Wiedervereinigung und die Folgen Berlin Auf dem Weg in die zeitgenssische deutsche

  Gesellschaft

  23.-27.5.2016.

  16.Zavrni ispit za studentice i studente I. i II. ciklusa 30.5.-11.6.

  2016.

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

 • Cilj ovog predmeta je da se studentice i studenti na osnovu reprezentativnih tekstova i slikovnog materijala

  bolje upoznaju s fenomenima i vanijim karakteristikama njemacke i austrijske kulture iz povijesti i

  dananjice. Periodi kulturne povijesti njemacke kulture koji e se dotai su: srednji vijek, barok, biedermeier,

  Weimarska republika, ratno i postratno razdoblje i dr. Pored toga, stie se uvid u najvanija drutveno-

  politika zbivanja, te specificnosti umjetnickih i kulturnih praksi u zemljama njemackog govornog podrucja

  kao to su glazbena, likovna, skulpturalna i arhitektonska tradicija.

  Provjera znanja se vri kontinuirano tokom semestra i konana ocjena se sastoji iz vie dijelova. Studenti i

  studentice su duni/-e da redovno prisustvuju nastavi, itaju tekstove koji se obrauju na vjebama i uestvuju

  u diskusiji. U 8. sedmici sve studentice i studenti su obavezni predati esej (5 kartica teksta). Osim toga, studenti

  i studentice su duni/-e da pristupe zavrnom pismenom ispitu na kraju semestra. Konana ocjena se odreuje

  na osnovu bodova dodijeljenih za pripremljenost i aktivno uee u diskusiji na vjebama (20 bodova), eseja

  (30 bodova) i ocjene iz zavrnog ispita (50 bodova). Iz svakog od ovih segmenata mora se osvojiti najmanje

  55%. Studenti i studenitce koje ne osvoje 55% iz aktivnosti i eseja nemaju pravo pristupiti zavrnom

  pismenom ispitu. Da bi pristupili popravnom ispitnom roku, ovi studenti i studentice moraju napisati

  seminarski rad za koji se dodjeljuje 50 bodova. Krajnji rok za predaju seminarskog rada u tampanoj formi je

  20.05.2016. godine. Vanredni studenti i studentice koji/-e ne pohaaju nastavu takoer moraju napisati

  seminarski rad. Rok za predaju rada za vanredne studente i studentice je takoer 20.05.2016. godine.

  Lista obavezne i preporuene literature:1. Beck, Rainer (Hg.): Streifzge durch das Mittelalter. Ein historisches Lesebuch. Mnchen 1991.2. Benz, Wolfgang: Geschichte des Dritten Reiches. Mnchen 2000.3. Boockmann, Hartmut: Einfhrung in die Geschichte des Mittelalters. Mnchen 19924. Glaser, Hermann: Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zwischen Kapitulation und Whrungsreform: 1945-1948. Mnchen/Wien: Hanser, 1985.5. Glaser, Hermann: Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zwischen Grundgesetz und Groer Koalition: 1949-1967. Mnchen/Wien: Hanser, 1986.6. Glaser, Hermann: Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zwischen Protest und Anpassung:1968-1989. Wien/Mnchen: Hanser, 1989. 7. Herwig, Wolfram: Die Germanen. Mnchen 1997.8. Klotz, Heinrich: Geschichte der deutschen Kunst. Mittelalter 600-1400. Mnchen: Beck, 1998.9. Klotz, Heinrich: Neuzeit und Moderne: 1750-2000. Mnchen: Beck, 2000.10. Mller, Helmut M (1996).: Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, Mannheim; Leipzig; Wien; Zrich : Meyers Lexikonverlag11. Schorn-Schtte, Luise: Die Reformation. Vorgeschichte - Verlauf - Wirkung. Mnchen 2000.12. Warnke, Martin: Sptmittelalter und Frhe Zeit: 1400-1750. Mnchen: Beck, 1999.13. http://www.dhm.de/lemo/home.html (deutsche Geschichte ab 1871-heute)14. https://www.historicum.net (verschiedenes u.a. zu folgenden Themen: Hexenforschung, Jdische Geschichte, Reformation, Bauernkrieg, Achtzigjhriger Krieg, Erster Rheinbund (1658), Friedensvertrge der Vormoderne, Franzsische Revolution, Napoleon Bonaparte, Risorgimento, Klassiker der Geschichtswissenschaft)

  Filozofski fakultet u Sarajevu 3

  http://www.dhm.de/lemo/home.htmlhttp://www.historicum.net/themen/klassiker-der-geschichtswissenschaft/http://www.historicum.net/themen/risorgimento/http://www.historicum.net/themen/napoleon-bonaparte/http://www.historicum.net/themen/franzoesische-revolution/http://www.historicum.net/themen/friedensvertraege-der-vormoderne/http://www.historicum.net/themen/erster-rheinbund-1658/http://www.historicum.net/themen/achtzigjaehriger-krieg/einfuehrung/http://www.historicum.net/themen/bauernkrieg/einfuehrung/http://www.historicum.net/themen/reformation/http://www.historicum.net/themen/juedische-geschichte/http://www.historicum.net/themen/hexenforschung/https://www.historicum.net/

 • Filozofski fakultetOdsjek za germanistiku Katedra za Njemaku knjievnost

  S I L A B U SAkademska 2015./2016. godina ljetni semestar

  Naziv predmeta i ifra: Njemaka knjievnost 20. stoljea / FIL GER 346 (6. semestar)Predmetna nastavnica: doc. dr. Ljubinka Petrovi-Ziemer Saradnica: asistentica Asja Osmanevi, MA

  Sedmica Nastavna jedinica 1.

  Uvodni as (A. Osmanevi & Lj. Petrovi-Ziemer)1 5 .-19 .2.201 6.

  2. Einfhrung in die literarische Moderne (A.O.) Sprach-und Erkenntniskrise: Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragdie aus dem Geist der Musik (Auszge; 1872) (A.O.) Friedrich Nietzsche: ber Wahrheit und Lge im auermoralischen Sinne (1873) (Lj. P.-Z)

  22.-26.2 201 6.

  3. Sigmud Freund: Die Entdeckung des Unbewussten und die Literatur der Moderne (A.O.) Die Literatur der Jahrhundertwende (1890 - 1920) :

  Der Roman der Moderne: Thomas Mann: Buddenbrooks (1901) (Lj.P.-Z.)29.2.- 4.3.

  201 6.

  4. Der Roman der Moderne: Franz Kafka: Der Prozess (entstanden 1914-15; 1925 posthum erschienen) (A.O.)

  Literatur der Weimarer Republik: Alfred Dblin: Berlin Alexanderplatz (1929) (Lj.P.-Z.)7.-1 1.3 . 201 6.

  5. Die Literatur zur Zeit des Nationalsozialismus und die Exilliteratur: Hermann Broch: Die Verzauberung (begonnen 1935; 1976 posthum erschienen) (A.O.) Anna Seghers: Das siebte Kreuz (1942) (Lj.P.-Z.)

  1 4 .-18 .3. 201 6.

  6. Literatur in der Nachkriegszeit: Stunde Null? Wofgang Borchert: Drauen vor der Tr (1946-47) (Lj.P.-Z.) Wolfgang Koeppen: Tauben im Gras (1951) (A.O.)

  21 .-25.3 . 201 6.

  7. Nachkriegsliteratur: Jurek: Becker: Jakob der Lgner (1969) (Lj.P.-Z.) Heinrich Bll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum (1974) (A.O.)

  28 .3.-1. 4. 201 6.

  8. Literatur der DDR: Uwe Johnson: Mutmaungen ber Jakob (1959) (Lj.P.-Z.) Christa Wolf: Kassandra (1983) (A.O.)

  4.-8.4.201 6.

  9. Neue Innerlichkeit / Sptmoderne / Postmoderne:

  Peter Handke: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (1970) (A.O.)

  Botho Strau: Trilogie des Wiedersehens (1977); Gro und Klein (1978) (Lj.P.-Z.)

  1 1 .-15.4 .201 6.

  10. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd (1977) (Lj. P.-Z.)

  Thomas Bernhard: Der Stimmenimitator (1978) (A.O.)

  18 .-22.4 .201 6.

  11. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin (1983) (Lj. P.-Z.) Christoph Ransmayr: Die letzte Welt (1988)(A.O.) 25.-

  29.4. 201 6.

  12. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin (1983) (Lj.P.-Z.) Christoph Ransmayr: Die letzte Welt (1988) (A.O.) 2.-6.5.

  201 6.

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

 • 13. Wenderoman: Ingo Schulze: Neue Leben (2005) (A.O.) 9.-13.5 . 201 6.

  14. Neues Erzhlen: Lukas Brfuss: 100 Tage (2008) (Lj.P.-Z.) 1 6 .-

  20.5 .201 6.

  15. Zavrna razmatranja 23.-

  27.5 .201 6.

  16.Zavrni ispit za studentice i studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu30 .5.-1 1.6 .

  201 6.

  Cilj ovog predmeta je da studentice i studenti na osnovu reprezentativnih knjievnih, teorijskih i estetikih tekstova prodube znanje o predstavnicama i predstavnicima, peotikama, kulturno-politikim tendencija i civilizacijskim lomovima koja su obiljeila 20. stoljee.Provjera znanja se vri kontinuirano tokom semestra i konana ocjena se sastoji iz vie dijelova. Studentice i studenti su duni da redovno prisustvuju nastavi, itaju tekstove koji se obrauju na vjebama i uestvuju u diskusiji. Studentice i studenti su duni da u 8. sedmici semestra pristupe testu. Osim toga, studentice i studenti su duni da 20.5.2016. predaju seminarske radove na dogovorenu temu iz zadate oblasti. Konana ocjena se odreuje na osnovu bodova dodijeljenih za pripremljenost i aktivno uee u diskusiji i na vjebama (30 bodova), testa (30 bodova) i ocjene iz seminarskog rada (40 bodova). Iz svakog od ovih segmenata mora se osvojiti najmanje 55%. Vanredni studenti i studentice koje ne pohaaju nastavu moraju napisati seminarski rad. Rok za predaju za seminarske radove za vanredne studentice i studente je takoer 20.05.2016. godine. Studentice i studenti u ijem se seminarskom radu otkrije plagijat nee moi poloiti predmet.

  Lista obavezne i preporuene literature:1. Navedni primari tekstovi2. Hinderer, Walter (Hg.): Geschichte der deutschen Lyrik vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stuttgart: Reclam, 1983. 3. Foster, Heinz; Riegel, Paul: Deutsche Literaturgeschichte. Gegenwart. Band 12. Mnchen: dtv, 1999.4. Foster, Heinz; Riegel, Paul: Deutsche Literaturgeschichte. Nachkriegszeit. Band 11. Mnchen: dtv, 1999.5. Grimminger, R.; Murov, J.; Stckrath, Jrn (Hg.): Literarische Moderne. Europische Literartur im 19. und 20. Jahrhundert. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1995.6. Hauser, Arnold: Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. Mnchen: Beck, 1990.7. Christa Karpenstein-Ebach: Deutsche Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Mnchen: Wilhelm Fink, 2013.8. Karthaus, Ulrich (Hg.): Impressionismus, Symbolismus und Jugendstil. Stuttgart: Reclam, 2000 [1991], [1977].9. Lattmann, Dieter (Hg.): Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart. Mnchen: Kindler, 1980.10. Lei, Ingo; Stadtler, Hermann: Deutsche Literaturgeschichte. Wege in die Moderne 1890-1818. Band 8. Mnchen: dtv, 1999. 11. Mix, York-Gothart: Naturalismus, Fin de sicle, Expressionismus 1890-1918. Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Mnchen: dtv, 2000. 12. Riedel, Wolfgang: Nach der Achsendrehung. Literarische Anthropologie im 20. Jahrhundert. Wrzburg: Knigshausen&Neumann, 2014.13. Riegel, Paul; Rinsum, Wolfgang van: Deutsche Literaturgeschichte. Band 10. Drittes Reich und Exil. Mchen: dtv, 2000.14. Schnell, R.: Die Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart, 1993.15. Steiner, George: Warum denken traurig macht. Zehn (mgliche) Grnde.Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2006.16. Steiner, George: Im Raum der Stille: Lektren. Berlin: Suhrkamp, 2011. 17. mega, V.: Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

 • Filozofski fakultetOdsjek za germanistiku Katedra za Njemaku knjievnost

  S I L A B U SAkademska 2015./2016. godina ljetni semestar

  Naziv predmeta i ifra: Njemaka knjievnost i anrovska poetika / FIL GER 474 (8. semestar)Predmetna nastavnica: doc. dr. Ljubinka Petrovi-Ziemer

  Sedmica Nastavna jedinica 1.

  Uvodni as 15.-19.2. 2016.

  2. Postdramatisches Theater und Gegenwartsdramatik (Lehmann, Poschmann, Schler, Bhr u.a.) 22.-26.2 2016.

  3. Performance & Performativitt (Fischer-Lichte, Pewny, Klein u.a.)29.2.-4.3. 2016.

  4. Dokumentartheater, Politisches Theater, Aktionskunst A7.-11.3. 2016.

  5. Roland Schimmelpfennig: Die Frau von frher, Die arabische Nacht (2004)14.-18.3. 2016.

  6. Lukas Brfuss: Die sexuellen Neurosen unserer Eltern (2005) 21.-25.3. 2016.

  7. Elfriede Jelinek: Ein Sportstck (2004)28.3.-1.4. 2016.

  8. Provjera znanja (parcijalni test)4.-8.4. 2016.

  9. Mediales Dokumentartheater: Rimini Protokoll 11.-15.4. 2016.

  10. Mediales Dokumentartheater: Rimini Protokoll18.-22.4. 2016.

  11. Aktionskunst: Christof Schlingensief: Bitte liebt stereich (2000)25.-29.4. 2016.

  12. Jochen Roller: Trilogie: Peform Performing: 1. No Money, no Love (2002); 2. Art Gigolo (2003);3. Thats the Way I Like It (2004) 2.-6.5.

  2016.

  13. Nicolas Stemanns Inszenierung von Elfriede Jelineks Stck Ulrike Maria Stuart (2006) 9.-13.5. 2016.

  14. Analyse der Performances von: Boris Nikitin (Imitation of Life, 2012); Eva Meyer-Keller (Death is Certain, 2002); Heiner Goebbels (Hashirigaki, 2003; Paysage avec parents loigns, 2002) u.a.16.-20.5. 2016.

  15. Zavrna razmatranja23.-27.5. 2016.

  16.Zavrni ispit za studentice i studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu30.5.-11.6.

  2016.

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

 • Cilj ovog predmeta je da studentice i studenti prodube znanje o tendencijama te estetskoj i poetolokoj programatici u savremenoj njemakoj drami, teatru i performativnoj umjetnosti. Predmet nudi pregled teoretskih pozicija o savremenoj drami i teatru kao i dubinske analize teatarskih tekstova i dijelova predstava. . Provjera znanja se vri kontinuirano tokom semestra i konana ocjena se sastoji iz vie dijelova. Studentice i studenti su duni da redovno prisustvuju nastavi, itaju tekstove koji se obrauju na vjebama i uestvuju u diskusiji. Studentice i studenti su duni da u 8. sedmici pristupe pismenom testu i da do kraja semestra napiu seminarski rad. Osim toga, studentice i studenti su obavezni da na kraju semestra pristupe zavrnom usmenom ispitu. Konana ocjena se odreuje na osnovu bodova dodijeljenih za pripremljenost i aktivno uee u diskusiji na nastavi (20 bodova), seminarskog rada (30 bodova), testa (10 bodova) i ocjene iz zavrnog ispita (40 bodova). Iz svakog od ovih segmenata mora se osvojiti najmanje 55%. Studentice i studenti koje ne osvoje 55% iz aktivnosti, seminarskog rada i testa nemaju pravo pristupiti zavrnom usmenom ispitu. Vanredni studenti i studentice koje ne pohaaju nastavu moraju takoe napisati seminarski rad. Rok za predaju za seminarske radove (u printanoj formi) za redovne i vanredne studentice i studente je 20.05.2016. godine. Studentice i studenti u ijem se seminarskom radu otkrije plagijat nemaju pravo pristupiti zavrnom i/ili popravnom ispitu.

  Lista obavezne i preporuene literature:1. Navedni primari tekstovi i video zapisi2. Brauneck, Manfred: Theater im 20. Jahrhundert. Rowohlt: Reinbek bei Hamburg, 2001 [1986]3. Fischer-Lichte, Erika: Kurze Geschichte des deutschen Theaters. Mnchen: Fink, 1999.4. Fischer-Lichte, Erika: sthetik des Performativen. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2004.5. Gilcher-Holtey, Ingrid, Dorothea Kraus und Franziska Schler (Hg.): Politisches Theater nach 1968. Frankfurt/M.: Campus, 2006.6. Kotte, Andreas: Theaterwissenschaften. Kln, Weimar, Wien: Bhlau: 2005.7. Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, Frankfurt/M.:Verlag der Autoren, 2001.8. Petrovi-Ziemer, Ljubinka: Mit Leib und Kper. Krperkonzepte in der deutschsprachigen Gegenwartsdramatik. Bielefeld: transcript, 2011. 9. Pewny, Katharina: Das Drama des Prekren. ber die Ethik der in Theater und Performance. Bielefeld: transcript, 2011. 9. Profitlich, Ulrich (Hg.): Tragdientheorie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1999.10. Profitlich, Ulrich (Hg.): Komdientheorie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1998.11. Schler, Franziska: Einfrhung in das brgerliche Trauerspiel und das soziale Drama. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003.12. Schler, Franziska: Augen-Blicke. Erinnerung, Zeit und Geschichte in den Dramen der neunziger Jahre. Tbingen: Gunter Narr Verlag, 2004. 13. Schler, Franziska und Christine Bhr (Hg.): konomie im Theater der Gegenwart. Bielefeld: transcript, 2009.

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Tvorba rijei u njemakom jeziku 2 FilGer 320

  Predmetni nastavnik prof. dr. Erminka Zili

  Saradnik mr. Alma ovi-Filipovi; lektorica Nermana Mro Sedmica Nastavna jedinka

  1. Uvod. Tvorba glagola slaganjem. Tvorba glagola izvoenjem. Imenice kao baze derivacije. 17. 02.

  2. Pridjevi, glagoli kao baze derivacije. Ostale vrste rijei kao baze derivacije. Implicitna

  derivacija. Eksplicitna derivacija. Tvorba glagola pomou sufiksa. Sufiksi -(e)l(n) i -(e)r(n).

  24. 02.

  3.

  Sufiksi -ig(en) i -ier(en).Tvorba glagola pomou prefiksa. Odvojivi nenaglaeni prefiksi.

  Prefiksi dar-, ge-, miss- i ob-.

  02. 03.

  4. Prefiksi be- i ent-. 09. 03.

  5. Prefiksi er-. Prefiks ver-. 16. 03.

  6. Prefiks ver- (nastavak). Prefiks zer-. Strani prefiksi. Odvojivi naglaeni prefiksi. 23. 03.

  7. Prefiks ab-. Prefiksi an- i auf-. Prefiksi aus-, bei-, ein- los-. 30. 03.

  8. Provjera znanja studenata 06.04

  9. Prefiksi nach-, vor-, zu-.

  13. 04.

  10. Glagoli sa prefiksima koji mogu biti i odvojivi i neodvojivi. Prefiks durch- (I).

  20. 04.

  11. Prefiks durch- (II). Prefiksi hinter-, ber- (I). 27. 04.

  12. Prefiks ber- (II). 04. 05.

  13. Prefiks um-. 11. 05.

  14. Prefiksi unter-, voll-. 18. 05.

  15. Prefiksi wider- i wieder. Tvorba glagola ostalim vrstama tvorbe rijei. 25.05.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  PROVJERE ZNANJA

  Teorija se provjerava pismeno u vidu jednog testa sredinom semestra i jednog testa na kraju

  semestra. Na vjebama se vri kontinuirano ocjenjivanje studenata. Pozitivna ocjena na

  zavrnom ispitu pretpostavlja osvojenih najmanje 55 % bodova.

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

  roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

  u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

  nego pod brojem indeksa.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA Ljetni SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Uvod u lingvistiku

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Vedad Smailagi

  Saradnik Tanja Sanden i Florian Haderer

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvod

  2. ta je jezik? ta je lingvistika?

  3. Morfemi i vrste morfema

  4. Kombiniranje morfema

  5. Ponavljanje

  6. Reenini konstituenti i njihova podjela

  7. Sintaksike relacije i pravila

  8. Sumiranje znanja

  9. Valentna gramatika

  10 ta je tekst?

  11. Funkcije teksta

  12. Tekstne vrste

  13. Struktura teksta

  14. Intertekstualnost

  15. Ponavljanje

  16. Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  Literatura,

  Busch, A./Stenschle, O. Germanistische Linguistik. gnv. Tbingen.

  Smailagi, Vedad (2013): Uvod u lingvistiku. Institut za jezik. Sarajevo

  Sadraj predmeta

  Predmet Uvod u lingvistiku se sastoji iz tri dijela: predavanja (Smailagi), vjebe iz lingvistike

  (Haderer), jezike vjebe (Sanden). O pojedinostima e studenti biti upoznati na prvom asu.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  U toku predavanja studenti kortiste obabeveznu literaturu, a predviene teme duni su prije

  nastave da samostalno prostudiraju. Vjebe iz lingvistike su zamiljene tako da studenti na

  zadane teme dre referate pojedinano ili u paru, da o tim temama diskutuju na asu te

  eventualno da predaju domai rad na teme svoga referata i/ili portfolio.

  Napomena: Budui da je plagiranje bilo kojeg tipa prevara, ono e biti sankcionirano zabranom

  izlaska studenta na ispit u ovoj kolskoj godini.

  Do 1.3.2016. godine studenti su obavezni napisati i predati domai rad na temu ta znai

  koristiti i ta znai istraivati jezik? (2-5 stranica). Posebno origialni i zanimljivi domai radovi

  mogu dobiti 5 nagradnih bodova.

  Radove predati u kucanoj verziju kolegi Hadereru do 1.3.2015.

  Na kraju semestra se pie ispit. Uvjet za izlazak na ispit su potpisi o prisustvu (Smailagi,

  Haderer, Sanden) te poloen kolokvij kod Sanden koji se pie prije konanog testa.

  Konana ocjena je prosjena ocjene iz testa (Smailagi) i referata/domaeg rada/portfolio

  (Sanden/Haderer) uz eventualne nagradne bodove u toku semstra.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Uvod u tehnike naunog rada, FIL GER 250

  Broj sati i broj bodova: 4 sata, 5 ECTS

  Predmetni nastavnik doc. dr. Sanela Mei

  Saradnik Florian Haderer, MA, strani lektor

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Vrste radova

  15.-19.02. 2016.

  2. Odreivanje teme i obima rada 22.-

  26.02. 2016.

  3. Vremenski plan rada

  29.02.-04.03. 2016.

  4. Prikupljanje informacija 07.-11.03.

  2016. 5. Koritenje raunara i interneta

  14.-18.03. 2016.

  6. Korpus 21.-

  25.03. 2016.

  7. Citiranje

  28.03.-01.04. 2016.

  8. Provjera znanja studenata 04.-08.04.

  2016.

  9. Elementi rada

  11.-15.04. 2016.

  10. Elementi rada 18.-

  22.04. 2016.

  11. Elementi rada

  25.04.-29.04. 2016.

  12. Stil 02.-

  06.05. 2016.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  13. Analiza prikupljenih informacija i korpusa 09.-13.05.

  2016. 14. Koncept rada

  16.-20.05. 2016.

  15. Pisanje rada 23.-

  27.05. 2016.

  30.05.-11. 06. 2016.

  Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  CILJ PREDMETA

  Upoznavanje studenata sa osnovnim metodama pisanja naunog rada.

  SADRAJ PREDMETA

  Studenti se upoznaju sa osnovnim pravilima i tehnikama pisanja seminarskog rada, nain prikupljanja

  literature, citiranja. U toku semenstra studenti piu seminarski rad uz mentorstvo nastavnika ili saradnika.

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku semestra, kao i

  na zavrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim elementima aktivnosti, odnosno

  propisanih oblika provjere znanja:

  Konana ocjena: 25% provjera znanja u osmoj sedmici nastave, 10% aktivnost, 40% seminarski rad (50% za

  vanredne studente), 25% ispit.

  Napomena: Ocjene iz seminarskog rada i ispita moraju biti pozitivne.

  Vanredni studenti su obavezni javiti se predmetnom nastavniku na poetku semestra. Obavezni su pristupiti

  provjeri znanja, ispitima kao i napisati seminarski rad.

  I studenti koji obnavljaju godinu obavezni su prisustvovati predavanjima i vjebama.

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom

  uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 3

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog roka, rezultati

  ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata, u skladu sa

  Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata nego pod brojem

  indeksa.

  OBAVEZNA LITERATURA

  DUDEN (2006): Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden fr das Studium und die

  Promotion. Mannheim: Dudenverlag.

  Graefen, Gabriele; Moll, Melanie (2011): Wissenschaftssprache Deutsch: lesen verstehen schreiben. Ein

  Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt am Main: PETER LANG.

  Schfer, Susanne; Heinrich, Dietmar (2010): Wissenschaftliches Arbeiten an deutschen Universitten. Eine

  Arbeitshilfe fr auslndische Studierende im geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. Mnchen:

  IUDICIUM.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA Ljetni SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Valentna gramatika

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Vedad Smailagi

  Saradnik Mr. Minka Danko / Mr. Tanja Sanden

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvod

  2. Pojam dependencije, rekcije i valencije

  3. Valentna gramatika

  4. Dopune

  5. Dopune

  6. Dodaci

  7. Dodaci

  8. Sumiranje znanja / Probni kolokvij iz lektorskih vjebi

  9. Problemi valentne gramatike

  10 Promjena valencije

  11. Valentna gramatika i tekst

  12. Novinski tekstovi

  13. Zakonski tekstovi

  14. Tipovi valencije

  15. Pristupi u valentnim gramatikama

  16. Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  Literatura,

  Busch, A./Stenschke, O. Germanistische Linguistik. gnv. Tbingen.

  Smailagi, Vedad (2013): Uvod u lingvistiku. Institut za jezik. Sarajevo

  U toku semestra studenti dobijaju dodatu literaturu za domae radove.

  Sadraj predmeta

  Predmet Valentna gramatika sastoji se iz tri dijela: predavanja (Smailagi), vjebe (Sanden),

  lektorske vjebe (Danko). O pojedinostima e studenti biti upoznati na prvom asu.

  U toku predavanja studenti kortiste obabeveznu literaturu, a predviene teme duni su prije

  nastave da samostalno prostudiraju. U toku vjebi studenti prema principima valentne gramatike

  analiziraju originalne knjievne, i novinske i druge tekstove.

  U toku nastave studenti su obavezni napisati i predati domai rad ili odrati referat na zadatu

  temu iz Valentne gramtike to nosi 20 bodova.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  Na kraju semestra se pie ispit. Uvjet za izlazak na ispit su potpisi o prisustvu (Smailagi,

  Sanden, Danko) te poloen kolokvij iz lektorskih vjebi koji se pie prije konanog testa.

  Konana ocjena se sastoji iz ocjene iz testa (Smailagi - 80 bodova) i domaeg rada (20 bodova)

  uz eventualne nagradne bodove za aktivnost u toku semstra.

  Napomena: Budui da je plagiranje bilo kojeg tipa prevara, ono e biti sankcionirano zabranom

  izlaska studenta na ispit u ovoj kolskoj godini.

 • Naziv predmeta i ifra: Metodika praksa 2, FIL GER 551

  Semestar, broj sati i broj bodova: etvrti semestar, 2 sata, 3 ECTS

  Trajanje: jedan semestar

  Tip kolegija: vjebe

  Status predmeta: obavezni

  Cilj predmeta:

  Cilj Metodike prakse 2 jeste upoznavanje kriterija za objektivno posmatranje asova i

  refleksiju o istim kako kod iskusnih nastavnika u srednjoj koli tako i za kritiku analizu

  asova koje su realizirale njihove studijske kolege. Posebna panja e se posvetiti

  samoevaluaciji pripremljenih i realiziranih studentskih asova u srednjoj koli. Studenti e

  nauiti samostalno izraditi pismenu pripremu za as, biti osposobljeni za samostalnu izradu

  potrebnih nastavnih materijala te e biti u stanju da realiziraju razliite tipove asova.

  Sadraj predmeta:

  - Upoznavanje Nastavnog plana i programa za gimnaziju

  - Kriteriji, naini posmatranja i evaluacije nastave

  - Voenje protokola prilikom posmatranja asova

  - Kritika analiza posmatranih asova

  - Samostalna izrada priprema za asove

  - Samostalna realizacija nastave u srednjoj koli

  Metodika praksa 2 provodi se u srednjim kolama Kantona Sarajevo koje odredi

  Ministarstvo obrazovanja i nauke i to u grupama od maksimalno 5 studenata. Ukupan

  broj asova koje je student obavezan odgledati u koli iznosi u skladu sa trenutno

  vaeom odlukom NNV Filozofskog fakulteta minimalno etiri, nakon ega je student

  duan odrati pripremni te ispitni as.

  Preduvjeti za upis predmeta (ukoliko postoje, navesti koji):

  Poloen ispit iz predmeta Metodika nastave njemakog jezika II

  Nain provjere znanja:

  Uz obavezu prisustvovanja nastavi kod iskusnih nastavnika u srednjoj koli (minimalan broj

  asova iznosi 4) studenti su duni prisustvovati i asovima koje izvode njihove kolege. O

  posmatranoj nastavi vodi se protokol na osnovu kojeg se sainjava izvjetaj o praksi sa

  strunom analizom posmatrane nastave. Student je duan da izvjetaj o praksi preda

  predmetnom nastavniku nakon odranog pripremnog asa a prije odravanja ispitnog asa.

  Kvalitet izraenog izvjetaja boduje se sa maksimalno 10 poena, pripremni as sa

  maksimalno 40 a ispitni as sa 50 poena.

 • Skala ocjenjivanja je sljedea: 55-64= 6 (E), 65-74=7 (D), 75-84= 8 (C), 85-94= 9 (B), 95-

  100=10 (A).

  Obavezna literatura:

  1. Ziebell, B. (2009), Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin, Mnchen,

  Langenscheidt

  2. Schmidjell, A., Ziebell, B., (2012), Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung,

  Berlin, Mchen, Langenscheidt

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra METODIKA PRAKSA II

  Predmetni nastavnik DOC. DR. ZLATA MAGLAJLIJA

  Saradnik

  Sedmica Nastavna jedinka 1.

  Dnevnik Metodike prakse, nain njegovog voenja, podjela studenata u grupe i dogovor o

  organizaciji hospitovanja

  2. Hospitovanje u srednjoj koli

  3. Hospitovanje u srednjoj koli

  4. Analiza odgledanih asova i dogovor o probnim asovima

  5. Realizacija studentskih pripremnih asova

  6. Realizacija studentskih pripremnih asova

  7. Realizacija studentskih pripremnih asova

  8. Provjera znanja studenata

  9. Realizacija studentskih pripremnih asova

 • 10.

  Analiza studentskih probnih asova

  11. Realizacija studentskih ispitnih asova

  12. Realizacija studentskih ispitnih asova

  13. Realizacija studentskih ispitnih asova

  14. Realizacija studentskih ispitnih asova

  15. Analiza studentskih ispitnih asova

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u

  toku semestra, kao i na zvrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim

  elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  dnevnik prakse 10%

  probni as 40%

  ispitni as 50%

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2016. GODINA LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Pregled historije njemake knjievnosti 2 FIL GER 146

  Predmetni nastavnik prof. dr. Vahidin Preljevi

  Saradnik Asja Osmanevi, asistent

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Knjievnost Weimarske klasike i romantizma-uvod (1785-1830)

  Kulturnopovijesne pretpostavke Weimar i Jena kao knjievna sredita/drutvenopovijesne

  osnove: znaaj Francuske revolucije i estetski odgovor na nju/idejnopovijesne osnove:

  njemaki idealizam, recepcija antike i srednjevjekovlja

  Faze Weimarske klasike i romantizma

  15.-19.2. 2016

  2. Klasicistiki uklon ka objektivnom Friedrich Schiller: Die Gtter Griechenlands; J.W.Goethe: Grenzen der Menschheit;

  22.-26.2 2016.

  3. Estetika Weimarske klasike Schillerovi estetiki spisi: ber die sthetische Erziehung des Menschen; Goetheovo

  putovanje u Italiju te poetoloke i svjetonazorne konzekvence: Italienische Reise

  29.02.47.3. 2016.

  4. Klasicistika drama: Friedrich Schiller: Maria Stuart; J.W. von Goethe: Iphigenie auf Tauris 07-11.3.

  2016.

  5. Romantika bajka Ludwig Tieck: Der blonde Eckbert; E.T.A. Hoffmann: Der goldene Topf

  14.-18.3. 2016.

  6. Biedermeier i mladonjemaka knjievnost dva paralelna pravca njemake knjievnosti

  Politike i drutvenopovijesne pretpostavke: Beki kongres 1815; cenzura i nastanak

  emigracije; Priroda u bidermajeru: Eduard Mrike: Er ists; Um die Mitternacht i dr. pjesme;

  privatno vs. javno, unutarnje vs. vanjsko: Adalbert Stifter: Brigitta

  21.-25.3. 2016.

  7. Mladonjemaka revolucionarna knjievnost Dramski eksperiment i otkrivanje socijalnog: Georg Bchner: Woyzeck; satiriki diskurs i

  egzilantski pogled izvana na domovinu: Heinrich Heine: Deutschland, ein Wintermrchen

  28.3.-1.4. 2014.

  8. Provjera znanja studenata 4.4-

  8.4.2016.

  9. Graanski poetski realizam Pojam realizma proza svijeta pojam graanskog poetsko ublaavanje realizma i

  dugotrajan utjecaj romantizma: Theodor Storm: Immensee; drutveni roman Theodor

  Fontane: Frau Jenny Treibel

  11.-15.4. 2014.

  10. Od realizma ka naturalizmu Naturalistiki svjetonazor: milje, porijeklo i historijski momenat; prodor prirodnih znanosti

  Gerhart Hauptmann: Bahnwrter Thiel

  18.-22.4. 2016.

  11. Knjievna moderna Pojam moderne; pregled strujanja suprostavljenih naturalizmu: impresionizam, simbolizam,

  esteticizam, neoromantizam, Jugendstil

  Peter Altenberg: Wie ich es sehe; Arthur Schnitzler: Sterben; R.M. Rilke: Herbsttag; Panther

  25--29.4. 2016.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  12. Ekspresionizam Pojam ekspresionizma, stilske osobenosti, faze;

  Pjesnitvo ekspresionizma: Jacob van Hoddis i Georg Trakl; Ekspresionistika proza na

  granici ekspresionizma: Franz Kafka: Die Verwandlung

  2-6..5. 2016.

  13. Nova stvarnost i egzilantska knjievnost Utjecaj urnalizma i amerike kulture; dokumentarizam; drutveni angaman pisaca;

  politiziranje knjievosti; egzilantske grupe nakon 1933.; Erich Kstner: Fabian; Bertolt

  Brecht: pjesme

  9.-13.5. 2014.

  14. Poslijeratna knjievnost i tendencije 50-ih godina Povratnike teme; knjievnost ruevine, politiki konzervatizam 50-ih godina; Gruppe

  47 Wolfgang Borchert: Brot; Gnter Eich: Inventur

  16-20.5. 2016.

  15. Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu 23.-27.5.

  2016.

  Osnovni cilj ovog kolegija je da se studenti upoznaju s osnovnim karakteristikama razvitka

  njemake knjievnosti od kraja 18. stoljea do suvremenih tendencija. Kolegij se sastoji od

  predavanja (30). Predavanja e imati za cilj da studentima posreduju osnovne pojmove iz historije

  njemake knjievnosti, epohalne odrednice i kulturnopovijesne pretpostavke, dok e se u okviru

  vjebi sadraj predavanja konkretizirati i dopunjavati analizom odabranih tekstova, reprezentativnih

  za pojedina razdoblja.

  U prvoj polovini kolegija predavanja e dati pregled kulturnopovijesnih pretpostavki, stilskih i

  tematskih osobenosti njemake knjievnosti u periodu Weimarske klasike, romantizma, te

  knjievnosti 19. stoljea.

  U drugoj polovini kolegija teite ini knjievnost 20. stoljea. Studentima e se predstaviti neka od

  najboljih ostvarenja Beke moderne, njemakog ekspresionizma, s tim da e teite biti na kraim

  tekstovima odnosno razliitim anrovima (drama jednoinka, monoloka novela, ekspresionistika

  pjesma) ovog perioda. Osim toga, bit e govora i o razliitim strujanjima u periodu nove

  stvarnosti, egzilantske te poslijeratne knjievnosti. Zavrni dio kolegija bavit e se novijim

  tendencijama u njemakoj knjievnosti, od socijalno-kritike i eksperimentalne knjievnosti 60-ih,

  feministike knjievnosti 70-ih, i postmodernistikih tendencija 80-ih godina 20. stoljea.

  * Navedena djela se smatraju obaveznom lektirom i njihovo poznavanje e se provjeravati

  pismenim testom.

  Literatura

  1. Gottfried Willems: geschichte der deutschen Literatur Bd. 2-5. Wien; Kln, Wei


Recommended