56
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ ЗА 4. РАЗРЕД SRPSKI JEZIK MATEMATIKA PRIRODA I DRU[TVO ©Nova {kola 2009. Sva prava zadr`ana

srpski 4 nova nova - · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

 • Upload
  dohanh

 • View
  233

 • Download
  8

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ ЗА 4. РАЗРЕД

SRPSKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODAI DRU[TVO

©Nova {kola 2009. Sva prava zadr`ana

Page 2: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

KONTROLNE VE@BE ZA 4. RAZRED

SRPSKI JEZIK MATEMATIKAPRIRODA I DRU[TVO

Prvo izdawe

2009. godina

Autorski tim NOVE [KOLE:

Milica ]ukZoran Jevti}Miroslav Marinkovi}Gordana Stevanovi}Branislav Milo{evi}Goran Vitanovi}Marija Grahovac

Urednica:

Dragana ]uk

Izdava~:

NOVA [KOLA d.o.o. Beograd, Gospodar Jovanova 22 Tel/faks: 011 2631 652, 011 3284 989

[tampa: #SavPo" Stara Pazova

© Nova {kola 2009. Sva prava zadr`ana

Page 3: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

VE@BA BROJ 1 U~enik: .................................................SRPSKI JEZIK

1. Napi{i pravilno date re~enice.

Dali je milan pro~itao kwigu.

___________________________________________________________

hana je oti{la u bijoskop.

___________________________________________________________

2. U datim re~enicama podvuci subjekat, a predikat zaokru`i.

Ivana je nabrala punu korpu jabuka.

Marko ~ita zanimqivu kwigu.

Baka Milka sprema zimnicu.

3. Pa`qivo pro~itaj re~enice i popuni tabelu.

1. Jesen sti`e. 3. Gde su odletele laste?

2. Li{}e treperi na grani. 4. Ne {umi, vetre!

subjekat predikat po sastavu po zna~ewu po obliku

1.

2.

3.

4.

4. Odredi slu`bu re~i u re~enici:

Kroz gustu maglu jutros je lagano kora~ao umorni putnik.

Subjekat je ___________________, a predikat __________________

Mesto vr{ewa radwe ________________________________________

Vreme vr{ewa radwe ________________________________________

Na~in vr{ewa radwe ________________________________________

5. U datom tekstu podvuci sve imenice.

Na livadi pasu ovce. Pored wih ~u~i pas. Ispod hrasta sedi de~ak

Radovan. On ~ita zanimqivu kwigu. Veverice skaku}u po granama i

sakupqju `ireve. Vetar duva i raznosi li{}e na sve strane. Kad je

Sunce za{lo, Uro{ je poterao ovce ku}i.

Page 4: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 5: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

VE@BA BROJ 2 U~enik: .................................................SRPSKI JEZIK

1. Slede}u re~enicu napi{i u budu}em i pro{lom vremenu.

Vetar raznosi uvelo li{}e.

Pro{lo vreme: _________________________________________

Budu}e vreme: __________________________________________

2. Re~i: ku}a, `buwe, Jana, voda, cve}e, Tara, selo, pesak, li{}e,Sava, sat, gvo`|e, bra{no, drve}e, prozor i Kopaonik, razvrstaj u tabelu.

IMENICE vlastite zajedni~ke zbirne gradivne

______________ ______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________ ______________

3. Dopuni re~enice odgovaraju}im glagolima.

Senad _______________ bolesnog druga.

Nebo se iznenada ____________________.

Grane __________________ pod teretom zrelih plodova.

4. U slede}im re~enicama zaokru`i li~ne zamenice.

Kako ste vi pro{li na takmi~ewu?

Oni su pevali u {kolskom horu.

On i ja smo dobri drugari.

Mi smo boravili u hotelu.

5. Zaokru`i DA ili NE.Li~ne zamenice zamewuju imenice. DA NE

6. U kru`i} ispred navedenih primera napi{i odgovaraju}i broj.

Bez truda nema ni zadovoqstva. @ute ~izme u ~izmexi-ba{e. 2 brzalicaGrom te ubio! 1 poslovicaPitali seqani vuka: 4 pitalica

- Boji{ li se pasa? - Ne bojim, ali mi nije milo da na mene laju. 5 zagonetka

Dva lokvawa oko pawa. 3 kletva

Page 6: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 7: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

VE@BA BROJ 3 U~enik: .................................................SRPSKI JEZIK

1. Prepi{i pravilno navedeni tekst.

bio sam u novom pazaru kod Druga ivana on ima psa `u}u ~esto smo se igrali s wim u povratku ku}i ~itao sam ~asopis {kolarac a moja sestra kwigu alisa u zemqi ~uda neznam dali ste je i vi pro~itali

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Zaokru`i prideve.

Tetka mi je kupila svilenu haqinu.

Sa{a je koristio Vesnin telefon.

Na granama su visile krupne i slatke kru{ke.

3. Dopuni re~enicu.

Pridevi su re~i ________________________________________.

4. Popuni tabelu odgovaraju}im pridevima.

pridevi

opisni prisvojni gradivni

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

5. Odredi rod i broj datih imenica.

imenica rod broj imenica rod broj

brdo kwige

spajalice {al

tabla mi{evi

dete deca

cvet potoci

Page 8: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 9: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

VE@BA BROJ 4 U~enik: .................................................SRPSKI JEZIK

1. Sastavi i napi{i re~enicu od re~i: za{to, Mi{, lava, namr{ten, je,zore, od, rane, upitao.

___________________________________________________________

2. Popuni tabelu odgovaraju}im glagolima.

glagoli

radwa stawe zbivawe

_________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

3. Dopuni re~enice tako {to }e{ ponu|ene glagole upotrebiti u budu}em vremenu.

Jovan ________________ ko{arku. Marija ________________ cve}e. (igrati) (zalivati)

4. Slede}u re~enicu napi{i u upravnom govoru na sva tri na~ina.

Tibor je rekao da }e do}i na Martin ro|endan.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

5. Popuni tabelu.

jednina prezent perfekt futur

1. lice Ja tr~im. Ja sam tr~ao. Ja }u tr~ati.

2. lice Ti

3. lice On

Ona

Ono

mno`ina

1. lice Mi tr~imo. Mi smo tr~ali. Mi }emo tr~ati.

2. lice Vi

3. lice Oni

One

Ona

Page 10: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 11: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

VE@BA BROJ 5 U~enik: .................................................SRPSKI JEZIK

1. Od datih imenica izvedi glagole i prideve.

imenice glagoli imenice prisvojni pridevi

zid [abac

slika {kola

lek Ivan

2. Podvuci redne brojeve.pet {ezdesetdevet deseti osamnaesti dvadeset tre}i {esnaest peti

3. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.

Ta~ka se uvek pi{e iza arapskih rednih brojeva. ____

U vi{e~lanim brojevima sve se re~i pi{u sastavqeno. ____

Iza rimskih brojeva uvek se pi{e ta~ka. ____

Datum ro|ewa se mo`e napisati na vi{e na~ina. ____

4. Zaokru`i datume koji su pravilno napisani.

2. 8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007.

5. IV 2006. 19. april 1990. 7. VII. 2005 9. maj 1995. godine

5. Prepi{i re~enice tako da umesto brojeva napi{e{ odgovaraju}u re~.

Petar je kupio 13 klikera i 7 sli~ica.

______________________________________________________ Igor stanuje u lepoj zgradi na 11. spratu.

______________________________________________________Na gradskom takmi~ewu iz matematike Mira je osvojila 1. mesto, a Sa{a 6. mesto.

______________________________________________________

6. Prepi{i pravilno navedeni tekst.

MARKO @IVI U SMEDEREVU U KARA\OR\EVOJ ULICI U^ENIK JE OSNOVNE [KOLE BRANISLAV NU[I] MARKU JE U POSETU DO[AO DRUG IZ VELIKE PLANE [ETALI SU PORED DUNAVA NA SMEDEREVSKOJ TVR\AVI SU SE ZADR@ALI OKO TRI SATA DRUGARI SU SE DOGOVORILI DA LETWI RASPUST PROVEDU NA PALI]KOM JEZERU___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Page 12: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 13: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

VE@BA BROJ 6 U~enik: .................................................SRPSKI JEZIK

1. Napi{i pravilno datum svog ro|ewa na tri na~ina.

__________________________________________________________

2. Napi{i imena stanovnika gradova.

Pan~evo - ___________________ Kraqevo - __________________

Novi Sad - __________________ Pirot - ____________________

3. Zaokru`i slovo ispred pravilno napisanih re~enica.

a) Jesi li napisao zadatak? b) Ideli Marko u bijoskop?

v) Dali su Maji dali sok? g) Da li ide{ u park?

4. Slede}e re~enice napi{i u sada{wem i budu}em vremenu.

Gde si ostavio sat? Budu}e ________________________________

Tekla je mutna voda.Budu}e ________________________________

5. Na linijama napi{i odgovaraju}e re~i.

Ja `ivim u ___________________________. (naziv mesta)

U~enik sam ________________________________________.(naziv {kole)

6. Napi{i prideve uz imenicu lopta.

Damir {utira ____________________ loptu.(gradivni)

Damir {utira ____________________ loptu.(prisvojni)

Damir {utira ____________________ loptu.(opisni)

7. Zaokru`i re~i koje su nepravilno napisane.

tvoih vozio u~io kupijo majica bijo avijon

u~ionica pijo istoria sudia bioskop

Sada{we ______________________________

Sada{we ______________________________

Page 14: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 15: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

VE@BA BROJ 7 U~enik: .................................................SRPSKI JEZIK

1. Na linijama napi{i druge nazive za navedena glagolska vremena.

Sada{we vreme je ____________, pro{lo vreme je _____________,

a budu}e vreme je _____________.

2. U datim re~enicama imenice zameni zamenicama.

Mina, Una i Oqa idu u {kolu. _____________________________

Todor je moj brat. _______________________________________

Brat i sestra pevaju. _____________________________________

3. Napi{i pravilno slede}u re~enicu.

Jesili video koi je de~ak bijo u biblijoteci?______________________________________________________

4. Re~i: le`ati, {umski, slika, devet, mi, `uboriti, sat, on, tre}i, kqu~, selo, stakleni, ti, dva, pa~e, osetiti, o~ev, oni, Jovanov,vi, kuvati, pet, deseti, opadati i dedin, razvrstaj u tabelu.

imenice zamenice brojevi glagoli pridevi

________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________

5. Zaokru`i slovo pored ta~ne tvrdwe.

Ta~ku stavqamo iza:

a) osnovnog broja b) rednog broja v) osnovnog i rednog broja

6. Slede}u re~enicu pro{iri glagolskim dodacima za mesto, vreme i

na~in.

Pti~ice cvrku}u.

_____________________________________________________

7. Zaokru`i DA ili NE.Zamenice zamewuju imena lica. DA NE

Page 16: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 17: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

VE@BA BROJ 8 U~enik: .................................................SRPSKI JEZIK

1. Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve.

Kru{evac - ___________ Vesna - ___________ Zemun - ___________

Dragan - ___________ Nova Varo{ - ___________ Bor - ___________

2. Napi{i skra}enice za re~i ispod linija.

Igor je ______________ ~etvrtog razreda.(u~enik)

Oqina majka je ______________ matematike.(profesor)

3. Napi{i re~ima brojeve:

405 __________________________ 620 _________________________

4. Re~enicu izra`enu u upravnom govoru pretvori u neupravni.

Luka je upitao drugaricu: ,,Majo, za{to nisi i{la na izlet?”

___________________________________________________________

5. U kvadrati} napi{i odgovaraju}i re~eni~ni znak.

Za{to nisi bila u {etwi Ne prepisuj zadatak

Visibaba i qubi~ica su vesnici prole}a Priredba je odlo`ena

6. Pro~itaj pa`qivo slede}i odlomak i odredi kwi`evnu vrstu kojoj pripada.

U davna vremena `iveli su jedan car i jedna carica koji su svakog

dana govorili: ,,Ah, kad bismo imali dete!” _ a nisu mogli da ga dobiju. No jedanput, dok se starica kupala, jedna `aba izmile iz vode na suvo i re~e joj: ,,Tvoja `eqa bi}e ispuwena: pre no {to se

navr{i godina, rodi}e{ }erku”.

Odlomak je iz ______________________________________________

7. Odredi vrste re~i u slede}oj re~enici.

On je otvori velika {kolska vrata.

On - __________________ je otvorio - ___________________

velika ___________ {kolska ___________ vrata ___________

8. Napi{i {to vi{e re~i sa datim po~etkom.

cvet vrt

Page 18: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 19: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

VE@BA BROJ 9 U~enik: .................................................SRPSKI JEZIK

1. Pove`i pravilno zna~ewe podvu~enih re~i.

vlastita imenica . cve}e . ozna~ava materiju

gradivna imenica . kola~ . ozna~ava zajedni~ko ime

zbirna imenica . kakao . ozna~ava vlastito ime

zajedni~ka imenica . Vr{ac . ozna~ava zbir predmeta

2. Zaokru`i uqeze.

razdragan u~iti stolica

devetoro svirati kwiga

iskren {kola ti

sun~an kopati ku}a

3. Napi{i naziv teksta u kome se nalazi slede}a re~enica. Ko je napisao taj tekst? Ko je Folko? Opi{i ga.

A onda je Folko odjednom ugledao, tu, sasvim blizu, pomalo nejasnu sliku koja se odra`avala na povr{ini vode, blago ustalasane iblistave kao ogledalo.

Naziv teksta _______________________________________________

Autor teksta _______________________________________________

Folko ____________________________________________________

___________________________________________________________

4. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.

Glagolski dodaci koji odre|uju vreme, mesto i na~in vr{ewa radwe

nazivaju se prilo{ke odredbe. ____

Predikat vr{i radwu na objektu. ____

Objekat je glagolska dopuna koja ozna~ava na ~emu se vr{i radwa. ____

Proste re~enice se sastoje od subjekta, predikata i broja. ____

5. Dopuni re~enice imenskim i glagolskim predikatima. Imenske predikate obele`i jednom bojom, a glagolske drugom bojom.

Zidar _____________________________________________________.

Dragana ____________________________________________________.

6. Slede}u re~enicu pretvori u prosto pro{irenu dodavawem atributa, objekta i prilo{kih odredaba.

Devoj~ica svira.

___________________________________________________________

Page 20: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 21: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

U~enik: .................................................MATEMATIKA

1. Napi{i re~ima brojeve:

28 974 ___________________________________________________________

506 771 __________________________________________________________

9 204 005 _________________________________________________________

2. Napi{i ciframa brojeve:

pet miliona {est hiqada dvadeset osam _______________________________

osamsto dvadeset milijardi dva miliona jedanaest hiqada dve stotine

________________________________________________________________

3. Ciframa 1, 8, 2, 0 i 9 napi{i najve}i i najmawi petocifren broj.

najmawi _________________________ najve}i __________________________

4. Napi{i prva dva prethodnika i prva dva sledbenika brojeva:

__________________, 21 909, __________________

__________________, 714 300, __________________

5. Napi{i ~etiri broja koja neposredno:

slede broju 299 990 _________________________________________________

prethode broju 202 202 ______________________________________________

6. Odredi koju mesnu vrednost ima cifra 6 u slede}im brojevima:

3 681 877 ____________________ 461 111 000 _____________________

26 288 901 ___________________ 712 360 555 _____________________

7. Napi{i slede}e brojeve u obliku zbira proizvoda jednocifrenog broja i stepena broja deset.

4 614 ___________________________________________________________

249 709 _________________________________________________________

99 800 __________________________________________________________

8. Napi{i broj odre|en datim izrazom.

5 . 107 + 4 . 106 + 7 . 104 + 1 . 102 + 8 . 10 + 1 ____________________________

9 . 105 + 9 . 103 + 7 . 10 + 7 __________________________________________

1 . 106 + 6 . 105 + 3 . 104 + 6 . 102 + 3 __________________________________

9. Pove`i brojeve sa odgovaraju}im zbirovima proizvoda jednocifrenog broja i stepenabroja deset.

7 056 810 4 . 105 + 8 .103 + 6 . 102 + 9 . 10 + 5

408 695 7 . 106 + 6 .104 + 5 . 103 + 1 . 102 + 8

48 596 7 . 106 + 5 .. 104 + 6 . 103 + 8 . 102 + 1 . 101

7 065 108 4 . 104 + 8 . 103 + 5 . 102 + 9 . 10 + 6.

VE@BA BROJ 1

Page 22: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 23: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

U~enik: .................................................MATEMATIKA

1. Izra~unaj:

28861 86498 61324 49155

+ 10037 - 51257 - 37885 + 38776

2. Izra~unaj vrednost izraza.

6 651 + 1 956 + 2 994 = _____________________________________________

65 221 - 10 011 - 24 305 = ____________________________________________

974 444 - 313 205 + 47 605 = __________________________________________

21 987 - (14 000 - 2 845) = ___________________________________________

3. Zbir brojeva 26 884 i 314 667 uve}aj za broj 2 222.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Tokom pet dana, cirkusku predstavu je gledalo 12 407 gledalaca, a za dva dana

vikenda jo{ 4 109 gledalaca. Koliko je gledalaca videlo predstavu tokom tih sedam

dana? __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Odgovor: _______________________________________________________________

5. Zbir tri broja je 8 224. Jedan od wih je prvi sledbenik najve}eg trocifrenog broja,

a drugi je jednak razlici najmaweg neparnog ~etvorocifrenog broja i prvog

prethodnika najve}eg dvocifrenog broja. Izra~unaj tre}i broj?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. U jednoj hladwa~i ima 4 881 t malina, u drugoj 8 112 t malina. Koliko tona malina

ima u tre}oj hladwa~i, ako u sve tri hladwa~e ima 20 000 t malina?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Odgovor: _________________________________________________________

7. Umawenik je najve}i paran petocifren broj, a umawilac je zbir brojeva 11 507 i 2 990. Izra~unaj razliku.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Uo~i pravilo i popuni prazna poqa odgovaraju}im brojevima.

VE@BA BROJ 2

505 2 297 319 4 026

2 808

50 001 12 200 3 444 298

370801

Page 24: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 25: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

U~enik: .................................................MATEMATIKA

1. Primenom svojstva zdru`ivawa i zamene mesta sabiraka, saberi slede}e brojeve:2 008, 21 506 i 992.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Ako je s + t = 9 000, onda je (s + 704) + t = _______________________________

Ako je a - b = 2 313, onda je (a + 707) - (b + 707) = _________________________

Zapi{i zakqu~ke za oba primera.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Odgovori.

[ta }e biti sa zbirom ako jedan wegov sabirak pove}amo za neki prirodan broj?

________________________________________________________________

[ta }e biti sa zbirom ako jedan sabirak pove}amo za neki prirodan broj, adrugi smawimo za isti taj broj?

________________________________________________________________

[ta }e biti sa razlikom ako se umawenik i umawilac istovremeno pove}aju zaisti broj?

________________________________________________________________

4. Re{i jedna~ine.

x + 1 881 = 30 000 11 555 - y = 8 200 a - 2 504 = 11 166

________________ _______________ _______________

________________ _______________ _______________

________________ _______________ _______________

________________ _______________ _______________

Provera: _________ Provera: _________ Provera: ________

5. Re{i nejedna~ine.

m - 4 201 < 17 002 33 841 - y > 3 830 z + 5 661 > 21 777

_______________ ________________ ________________

_______________ ________________ ________________

_______________ ________________ ________________

6. Koji broj je za toliko ve}i od broja 8 300 za koliko je broj 5 681 mawi od broja 13 441?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Odgovor: _________________________________________________________

VE@BA BROJ 3

Page 26: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 27: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

U~enik: .................................................MATEMATIKA

1. Izra~unaj proizvode.

7208 . 7 2406 . 24 11 . 888 6 . 3248

2. Izra~unaj koli~nike.

5648 : 2 = 4427 : 19 = 81900 : 60 =

3. Dopuni.

Broj 6 501 se mno`i dekadnom jedinicom 100 tako {to ____________________

________________________________________________________________

Broj 51 000 delimo dekadnom jedinicom 1 000 tako {to ___________________

________________________________________________________________

4. Izra~unaj razliku ako je umawenik broj 21 500, a umawilac sto puta mawi broj.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Zbir brojeva 11 325 i 7 675 umawi 19 puta. ______________________________

________________________________________________________________

6. Izra~unaj vrednost izraza.

2 107 · 16 - 77 894 : 17 = ____________________________________________

________________________________________________________________

15 024 : 24 + 3 409 · 41 = _________________________________________

________________________________________________________________

7. Ana je, tokom 9 dana, svakog dana u{tedela po 650 dinara. Milan je, tokom 17 dana,svakog dana u{tedeo po 490 dinara. Koliko je Milan u{tedeo vi{e novca od Ane?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Odgovor: _________________________________________________________

8. U jednoj {koli ima 1 025 u~enika. U drugoj {koli ima 5 puta mawe, a u tre}oj ima 3 puta vi{e nego u prvoj i drugoj {koli zajedno. Koliko je ukupno u~enikau sve tri {kole?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Odgovor: _________________________________________________________

VE@BA BROJ 4

Page 28: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 29: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

U~enik: .................................................MATEMATIKA

1. Izra~unaj:

391 . 207 15648 : 96 = 65016 : 602 =

2. Izra~unaj:

795 : 5 = _________________________________________________________

612 : 3 - 48 = ______________________________________________________

997 - 4 . (314 - 168) = _______________________________________________

616 - 90 : 15 + 91 = _________________________________________________

2 222 . 6 - 18 172 : 4 = _______________________________________________

3. Razlika dva broja je 5 172. Umawenik je sedam puta ve}i od umawioca.

Koji su to brojevi?

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

Odgovor: _________________________________________________________

4. U jednoj kutiji ima 112 novogodi{wih paketi}a. U svakom od wih ima po 4 kesice bombona, a u svakoj kesici po 15 bombona. Koliko ukupno bombona ima u kutiji?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Odgovor: _________________________________________________________

5. Od koli~nika brojeva 84 360 i 12 oduzmi zbir brojeva 5 205 i 4 . 102 + 9.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Re{i jedna~ine.

37 · x = 9 546 8 903 : y = 29 s : 414 = 26 (804 · t) : 12 = 9 648

____________ ____________ ___________ _______________

____________ ____________ ___________ _______________

____________ ____________ ___________ _______________

Provera: _______ Provera: _______ Provera: _______ Provera: ________

7. Re{i nejedna~ine i odredi skup re{ewa.

2 916 : h > 81 41 · m < 779 91 + n · 5 > 806

___________ __________ ______________

___________ __________ ______________

___________ __________ ______________

___________ __________ ______________

VE@BA BROJ 5

Page 30: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 31: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

U~enik: .................................................MATEMATIKA

1. Izra~unaj vrednost izraza.

606 + 54 · 5 : 6 = ___________________________________________________

704 - 501 + 320 : 8 · 3 = ______________________________________________

47 · 48 - 87 - 153 : 3 = _______________________________________________

(416 - 201) : 5 · 7 - 9 = _______________________________________________

2. U svakom od slede}ih primera izra~unaj vrednost izraza, koriste}i datu jednakost.

n · m = 23 s : t = 207

(n · 5) · m = ________________ s : (t · 3) = __________________

c · d = 904 a : b = 36

c · (d : 2) = ________________ a : (b : 21) = _________________

3. Napi{i u obliku izraza, pa izra~unaj:

a) zbir sledbenika broja 500 i koli~nika brojeva 261 i 3

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

b) razliku prethodnika broja 900 i proizvoda brojeva 101 i 5

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

v) proizvod brojeva 501 i zbira brojeva 32 i 38

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

g) koli~nik broja 627 i koli~nika brojeva 99 i 3

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Koliko iznosi petina razlike brojeva 6 728 i 2 103 uve}ana za broj 9?

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

Odgovor: _________________________________________________________

5. Za 36 dana Milica je prodala 7 812 komada sladoleda. Koliko je sladoleda Milicadnevno prodavala, ako je svakog dana prodavala jednaku koli~inu sladoleda?

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

Odgovor: _________________________________________________________

6. Fabrika slatki{a dnevno proizvede 104 kilograma ~okolade. Kolika je nedeqna proizvodwa ~okolade, ako se svakog dana proizvede jednaka koli~ina ~okolade?

_________________________________________________________________

Odgovor: _________________________________________________________

VE@BA BROJ 6

Page 32: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 33: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

U~enik: .................................................MATEMATIKA

1. Popuni prazna mesta tako da jednakost bude ta~na.

41 dm2 = ________________ cm2 21 dm2 7 cm2 = ____________ cm2

6 000 dm2 = ______________ m2 7 m2 = ___________________ cm2

2. Izrazi u datim jedinicama mere.

23 ha = ____________________ m2 4 300 ha =_________________ km2

3 a 200 m2 = _______________ m2 7 ha 20 m2 = _______________ m2

1 ha 900 m2 = ______________ a 8 a 700 m2 = _______________ m2

3. U upi{i znak < ili > ili = tako da zapis bude ta~an.

6 m2 31 cm2 631 cm2

9 a 700 m2 200 dm2

25 ha 75 a 1 km2

4. Izra~unaj:

21 a 8 m2 - 7 a 39 m2 = ______________________________________________

9 a 35 m2 + 1 ha 3 a = ______________________________________________

24 ha 42 a : 6 = ____________________________________________________

17 m2 24 dm2 · 8 = _________________________________________________

5. Izra~unaj obim i povr{inu pravougaonika, ako je wegova du`ina 24 cm, a {irina 11 cm.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Izra~unaj obim i povr{inu pravougaonika ~ija je du`ina 85 m, a {irina za 51 m

kra}a od du`ine. Dobijenu povr{inu izrazi u arima.

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. Izra~unaj obim i povr{inu kvadrata ~ija je stranica du`ine 84 mm.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Izra~unaj stranicu i povr{inu kvadrata ako je wegov obim 44 dm.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

9. Izra~unaj povr{inu figure prikazane na slici, ako sy dati merni brojevi izra`eniu metrima.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

VE@BA BROJ 7

3

3

1

5

Page 34: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 35: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

1. Znakom � obele`i kocku kojoj odgovara data mre`a.

2. Izra~unaj povr{inu kocke ~ija je ivica du`ine 5 cm 2 mm.

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Zbir svih du`ina ivica kocke je 132 dm. Izra~unaj povr{inu kocke.

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Izra~unaj povr{inu kvadra, ako su du`ine wegovih ivica a = 74 dm, b = 4 dm, a c je za 12 dm mawa od ivice a.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Zbir du`ina ivica kvadra iznosi 8 dm 4 cm. Kolika je povr{ina kvadra ako je wegova du`ina 11 cm, a {irina 3 cm?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Odgovor: _________________________________________________________

6. Osen~eni deo figure zapi{i razlomkom.

7. Oboj deo figure iskazan razlomkom.

8. Odredi:

broja 816 _______________________________________________________

broja 6 168 _____________________________________________________

U~enik: .................................................MATEMATIKAVE@BA BROJ 8

1_4

2_3

4_6

6_15

7_8

1_36_8

Page 36: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 37: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

U~enik: .................................................MATEMATIKAVE@BA BROJ 9

1. Zbir tri broja je 116 215. Jedan od wih je najmawi trocifren broj, a drugi je jednakzbiru najmaweg ~etvorocifrenog broja i sledbenika broja 6 654. Izra~unaj tre}ibroj. ____________________________________________________________

________________________________________________________________

2. U jednoj fabrici je bilo 7 212 radnika. Fabriku je napustilo 614 radnika, a zatim je na posao primqeno novih 1 047 radnika. Koliko je radnika ostalo u fabrici?

________________________________________________________________

Odgovor: _________________________________________________________

3. Od broja 100 000 oduzmi koli~nik brojeva 6 250 i 25, a zatim na to dodaj proizvod

istih brojeva. ______________________________________________________

________________________________________________________________

4. Odredi prirodan broj ~ija je tre}ina jednaka sledbeniku petine broja 65 005._________________________________________________________________

________________________________________________________________

Odgovor: _________________________________________________________

5. Re{i jedna~ine.

x : 91 + 2 996 = 4 207 1 175 : (r : 114) = 25 17 · k - 4 418 = 2 110

__________________ ________________ __________________

__________________ ________________ __________________

__________________ ________________ __________________

Provera: __________ Provera: __________ Provera: __________

6. Re{i nejedna~ine i odredi skup re{ewa.

76 + h · 19 > 1 406 38 · a < 27 000 - 2 452 b : 87 >9 500 + 249

________________ __________________ _________________

________________ __________________ _________________

________________ __________________ _________________

________________ __________________ _________________

7. Du`ina igrali{ta pravougaonog oblika je 55 m, a {irina mu je du`ine. Izra~unaj {irinu, obim i povr{inu tog igrali{ta.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Povr{ina kvadra je 120 dm3. Izra~unaj wegovu visinu, ako mu je du`ina 2 dm, a {irina 60 cm.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

9. Odredi zbir broja 17 122 i prvog sledbenika broja 9 103.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3_8

2_5

5_7

Page 38: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 39: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

PRIRODA I DRU[TVOVE@BA BROJ 1 U~enik: .....................................................

1. Dopuni re~enicu.

Republika Srbija se nalazi _____________-________________ Evrope,

na ______________________ poluostrvu.

2. Zaokru`i DA ili NE.

Svaka dr`ava ima teritoriju, stanovni{tvo, zvani~ni jezik, simbole, monetu i

organizaciju vlasti. DA NE

8. Koji je glavni grad tvoje domovine? Po ~emu je poznat?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Zaokru`i DA ili NE.

Himna Republike Srbije je #Bo`e pravde". DA NE

Na zastavi Srbije se nalazi veliki grb. DA NE

Zastava Srbije je trobojka. DA NE

7. Oboj zastavu i grb na{e dr`ave.

3. Na nemoj karti napi{i nazive dr`ava s kojima se grani~i tvoja domovina.

4. Nabroj dr`avne simbole.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

5. U kojim prilikama se koriste pojedini simboli dr`ave?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Page 40: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 41: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

PRIRODA I DRU[TVO

VE@BA BROJ 2 U~enik: .....................................................

1. [ta ozna~avaju boje na geografskoj karti? Spoj linijama.

plava boja . . uzvi{ewa

zelena boja . . vode

braon boja . . ravnice

2. Kartografskim bojama predstavi reqef Srbije.

2. Zaokru`i DA ili NE.Na{a najdu`a reka je Velika Morava. DA NENajve}e prirodno jezero je \erdapsko jezero. DA NEReka P~iwa pripada slivu Jadranskog mora. DA NENa [ar-planini se nalazi nekoliko mawih prirodnih jezera. DA NEU Deliblatskoj pe{~ari se nalazi Pali}ko jezero. DA NEJezera se me|usobno razlikuju po postanku, veli~ini i osobinama. DA NENajve}i broj reka Srbije pripada Crnomorskom slivu. DA NEBawa Koviqa~a se nalaze u Vojvodini. DA NE

4. Dopuni re~enice.

Prirodna bogatstva na{e domovine su: _________________________________

_______________________________________________________________.Na{i najpoznatiji nacionalni parkovi su: _______________________________

_______________________________________________________________.

Rezervat prirode je _______________________________________________

_______________________________________________________________.

5. Navedi nekoliko bawa i objasni po ~emu su poznate.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Pored naziva planina i reka napi{i brojeve kojim su obele`eni na karti.

Kopaonik Velika Morava Zlatibor Sava Stara planina Timok Dunav Tisa KolubaraHomoqske planine Zapadna MoravaDrinaJu`na Morava

Page 42: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 43: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

PRIRODA I DRU[TVOVE@BA BROJ 3 U~enik: .....................................................

7. Napi{i kakve koristi qudi imaju od biqaka i `ivotiwa.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5. Kako su nastale gajene biqke?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.

Sva ̀ iva bi}a reaguju na vremenske promene i prilago|avaju se tim promenama. ___Endemske biqke `ive na ~itavom prostoru na{e domovine. ___

Pre zahla|ewa, pojedine ̀ ivotiwe pripremaju skloni{ta i hranu za zimske dane. ___

Zimski period je doba kada ~itava priroda pove}ava svoju aktivnost. ___

U toku letwih vru}ina pojedine `ivotiwe se liwaju. ___

4. Zbog ~ega su zakonom za{ti}ene pojedine biqke i `ivotiwe?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

1. Zaokru`i DA ili NE.

Biqni i `ivotiwski svet na{e domovine je vrlo raznovrstan i predstavqa

veliko prirodno bogatstvo. DA NE

2. Napi{i po nekoliko re~enica o carstvima.

Carstvo biqaka _________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________Carstvo `ivotiwa _______________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Objasni kako se biqke i `ivotiwe prilago|avaju uslovima sredine u kojoj `ive. Navedi nekoliko primera.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Page 44: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 45: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

PRIRODA I DRU[TVOVE@BA BROJ 4 U~enik: .....................................................

1. Po ~emu se ~ovek razlikuje od ostalih `ivih bi}a?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Navedi promene koje se de{avaju u pubertetu kod de~aka i devoj~ica.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. [ta treba ~initi radi za{tite i odr`avawa zdravqa?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. Objasni kao razume{ izreke:

#Kakva hrana - takva odbrana" ______________________________________

______________________________________________________________ #Boqe spre~iti nego le~iti" _______________________________________

______________________________________________________________

5. Ko su neprijateqi tvoga zdravqa? _____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Napi{i nekoliko izreka o zdravqu. __________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7. [ta je vakcinacija? ______________________________________________

______________________________________________________________

8. Popuni tabelu.

Ponosim se zbog Stidim se zbog

Page 46: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 47: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

PRIRODA I DRU[TVOVE@BA BROJ 5 U~enik: .....................................................

1. Zaokru`i DA ili NE.

Kretawe je promena polo`aja jednog tela u odnosu na drugo telo. DA NE

2. Od ~ega zavisi brzina kretawa? ____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Dopuni re~enicu.

Pre|eno rastojawe nekog tela u kretawu zavisi od _______________________

_____________________________________________________________.

5. Po ~emu se materijali me|usobno razlikuju? ___________________________.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Objasni {ta su povratne promene materijala, a {ta nepovratne promene

materijala? Navedi primere.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7. Zaokru`i DA ili NE.

So se rastvara u vodi. DA NE

Uqe se rastvara u toploj vodi. DA NE

Sme{a je me{avina razli~itih materijala. DA NE

Limunada je sme{a {e}era i vode. DA NE

Pepeo nastaje sagorevawem metala. DA NE

Promene materijala mogu biti povratne i nepovratne. DA NE

Drvo r|a pod dejstvom vazduha i vode. DA NE

4. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.

Drvo propu{ta svetlost. ___ U podne je senka najkra}a. ___

Zvuk je sve ono {to ~ujemo. ___ Guma propu{ta vodu. ___Papir se mo`e namagnetisati. ___ Staklo je providno. ___

Te`ina predmeta uti~e na brzinu padawa. ___

Plasti~ni ~e{aq se mo`e naelektrisati vunenim {alom. ___Plastika i papir se mogu namagnetisati. ___Magnet ima sposobnost da privla~i metalne predmete. ___Svi materijali se mewaju pod uticajem toplote, vazduha i vode. ___

Page 48: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 49: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

PRIRODA I DRU[TVOVE@BA BROJ 6 U~enik: .....................................................

1. Navedi prirodna bogatstva Republike Srbije.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Zaokru`i DA ili NE.

Neka prirodna bogatstva se mogu potro{iti i neobnovqiva su, a neka se stalno

obnavqaju. DA NE

3. Objasni {ta je recikla`a.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. Spoj sa odgovaraju}im .

gvo`|e nalazi se u morskoj vodi i u zemqi u vidu kamenih naslaga

guma koristi se u gra|evinarstvu, vajarstvu i medicini

so dobija se topqewem odgovaraju}e rude

gips elasti~an materijal koji se koristi kao sirovina za daqu

industrijsku obradu

5. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.

Goriva mogu biti ~vrsta, te~na i gasovita. ____

Zemni gas je te~no gorivo. ____

Nafta se nalazi na povr{ini zemqe. ____

Najkvalitetniji prirodni ugaq je kameni ugaq. ____

Najve}a nalazi{ta ugqa se nalaze u Panonskoj niziji. ____

Goriva su zaga|iva~i vazduha. ____

Ekolo{ki izvori energije su Sunce, vetar i voda. ____

Vrednost goriva se odre|uje prema koli~ini toplote koju nam daje pri sagorevawu. ___

6. Po ~emu se me|usobno razlikuju nafta i zemni gas?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7. Nabroj izvore energije. Koji se izvori energije mogu potro{iti?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8. Zaokru`i DA ili NE.

U krajevima gde duvaju sna`ni vetrovi, moderne vetrewa~e pretvaraju energiju

vetra u struju. DA NE

Page 50: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 51: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

PRIRODA I DRU[TVO

VE@BA BROJ 7 U~enik: .....................................................

1. Kojim poslovima se bave qudi u ravni~arskim i planinskim predelima?

U ravni~arskim predelima _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

U planinskim predelima __________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Navedi prirodne uslove koji uti~u na `ivot i rad qudi u ravni~arskim i planinskim predelima.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Za{to turisti pose}uju na{e planine?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.

Planinski predeli su pogodni za razvoj poqoprivrede. ____U ravni~arskim predelima je razvijena prehrambena industrija. ____

Turizam je najrazvijeniji u ravni~arskim predelima. ____

Proizvodi koji se dobijaju zemqoradwom i sto~arstvom prera|uju se u fabrikama. ____Planinski predeli imaju najgu{}u mre`u saobra}ajnica. ____

U Panonskoj niziji su najve}a nalazi{ta nafte i zemnog gasa. ____

8. Zaokru`i DA ili NE.

Katuni su sto~arska naseqa koja se nalaze na planinskim pa{wacima. DA NE

4. Dopuni re~enicu.

U re~nim dolinama, kotlinama i u podno`ju planina najvi{e se gaje __________

_______________________________________________________________.

5. Navedi proizvode koji se dobijaju industrijskom preradom vo}a i povr}a.

_______________________________________________________________.

_______________________________________________________________.

3. Koje se biqke najvi{e gaje u ravni~arskim krajevima?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 52: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 53: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

PRIRODA I DRU[TVOVE@BA BROJ 8 U~enik: .....................................................

1. Zaokru`i DA ili NE.

Nemawi}i su vladali Srbijom od polovine 12. veka do polovine 14. veka. DA NE

2. Po ~emu je poznat Stefan Nemawa?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Spoj linijom zna~ajne doga|aje iz pro{losti Srbije u vreme vladavine porodice

Nemawi} sa imenom vladara.

Wegova dr`ava se zvala Srpsko carstvo. Stefan Nemawa

Srpsko carstvo se raspalo. Stefan Prvoven~ani

Osamostalio je i pro{irio Srbiju. Stefan Du{an

Srbija je postala kraqevina. Uro{ Nejaki

4. Po ~emu je zna~ajan Rastko Nemawi} - Sveti Sava za pro{lost srpskog naroda?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Opi{i borbu srpskog naroda za osloba|awe od Turaka.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7. Ko je bio Arsenije ^arnojevi}? Po ~emu je poznat?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8. Napi{i {ta zna{ o `ivotu Srba u Austrijskom carstvu.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.

Moravskom Srbijom je upravqao knez Lazar. ____

Smederevo je bilo srpska prestonica za vreme vladavine despota

Stefana Lazarevi}a. ___\ura| Brankovi} je nasledio despota Stefana Lazarevi}a. ____Osvajawem grada Beograda, Turci su osvojili Srbiju. ____Srbija je postala samostalna kne`evina u okviru Turskog carstva za vreme

vladavine Milo{a Obrenovi}a. ____Mihailo Obrenovi} je bio prvi srpski kraq u modernoj istoriji Srba. ____

Page 54: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna
Page 55: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna

PRIRODA I DRU[TVOVE@BA BROJ 9 U~enik: .....................................................

6. Napi{i kako su zavr{eni Prvi svetski rat i Drugi svetski rat.

Prvi svetski rat ________________________________________________

______________________________________________________________Drugi svetski rat ________________________________________________

______________________________________________________________

7. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.

Balkanski ratovi i Prvi svetski rat su vo|eni za vreme vladavine porodice

Kara|or|evi}. ___Drugi svetski rat je trajao dve godine. ___Beograd je bombardovan 6. aprila 1941. godine. ____Kraqevina Srba, Hrvata i Slovenaca je progla{ena Jugoslavijom 1927. godine. ___

Dan pobede nad fa{izmom i Dan Evrope se slave 9. maja. ____

1. Zaokru`i DA ili NE.

Porodica Obrenovi} je vladala Srbijom do 1903. godine. Wihov rad su

nastavili vladari iz porodice Kara|or|evi}a. DA NE

5. Dopuni re~enicu.

Kraqevina Srba, Hrvata i Slovenaca je progla{ena _____ god.

2. Kojim ratovima je zavr{ena borba srpskog naroda za oslobo|ewe od Turaka?

______________________________________________________________

3. [ta je bio povod za po~etak Prvog svetskog rata?

______________________________________________________________

4. [ta se de{avalo sa srpskom vojskom 1915. godine?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8. Navedi li~nosti koje su obele`ile 20. vek.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

9. Koje dr`ave su nastale raspadom Jugoslavije u posledwoj deceniji 20. veka?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Page 56: srpski 4 nova nova -  · PDF file8. 1989 god. 6. avgust 1976. 14. mart. 2007. 5. IV 2006. 19 ... Od navedenih vlastitih imenica izvedi prisvojne prideve. Kru{evac - _____Vesna