38
Filozofski fakultet u Sarajevu 1 S I L A B U S AKADEMSKA 2015/2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR Naziv predmeta i šifra _SATATISTIKA U DRUŠTVENIM ISTRAŽIVANJIMA______________________ Predmetni nastavnik _Doc. Dr. Almira Arnaut - Berilo__________________________________________ Sedmica Nastavna jedinka 1. Statistika i statistička istraživanja: Osnovni pojmovi i podjele 2. Statistika i statistička istraživanja: Načini prikupljanja, obrade i prezentacije podataka 3. Deskriptivna statistika: Mjere centralne tendencije 4. Deskriptivna statistika: Mjere varijacije 5. Deskriptivna statistika: Mjere oblika distribucije 6. Regresiona i korelaciona analiza: Kovarijansa i korelacija 7. Regresiona i korelaciona analiza: Linearna regresija i metod najmanjih kvadrata 8. Provjera znanja studenata: Parcijalni ispit I dio 9. Pojam vjerovatnoće i slučajne varijable: Osnovni pojmovi . 10. Pojam vjerovatnoće i slučajne varijable: Prekidne i neprekidne distribucije slučajnih varijabli 11. Osnovi metode uzoraka: procjene obilježja osnovnog skupa na osnovu uzorka 12. Intervali povjerenja: (aritmetička sredina, varijansa i proporcija) 13. Testiranje hipoteza (aritmetička sredina), 14. Testiranje hipoteza (varijansa, proporcija)

S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015/2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra _SATATISTIKA U DRUŠTVENIM ISTRAŽIVANJIMA______________________

Predmetni nastavnik _Doc. Dr. Almira Arnaut - Berilo__________________________________________

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Statistika i statistička istraživanja: Osnovni pojmovi i podjele

2.

Statistika i statistička istraživanja: Načini prikupljanja, obrade i prezentacije podataka

3. Deskriptivna statistika: Mjere centralne tendencije

4. Deskriptivna statistika: Mjere varijacije

5.

Deskriptivna statistika: Mjere oblika distribucije

6.

Regresiona i korelaciona analiza: Kovarijansa i korelacija

7.

Regresiona i korelaciona analiza: Linearna regresija i metod najmanjih kvadrata

8. Provjera znanja studenata: Parcijalni ispit I dio

9. Pojam vjerovatnoće i slučajne varijable: Osnovni pojmovi

.

10. Pojam vjerovatnoće i slučajne varijable: Prekidne i neprekidne distribucije slučajnih varijabli

11.

Osnovi metode uzoraka: procjene obilježja osnovnog skupa na osnovu uzorka

12.

Intervali povjerenja: (aritmetička sredina, varijansa i proporcija)

13. Testiranje hipoteza (aritmetička sredina),

14.

Testiranje hipoteza (varijansa, proporcija)

Page 2: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

15. Seminarski radovi: prezentacije

16.

Završni ispit : Parcijalni ispit II dio

PROVJERE ZNANJA

Domaće zadaće 10 %

Seminarski rad 20 %

Polusemestralna provjera znanja 35 %

Završni ispit 35 %

Na popravnom ispitu student može raditi jedan od dva parcijalna ispita ili kombinaciju koja

nosi ukupno do 50% ocjene.

LITERATURA

Somun-Kapetanović, R.: Statistika u ekonomiji i menadžmentu, Ekonomski fakultet

Sarajevo, treće izdanje, 2012.

Resić, E.: Zbirka zadataka iz Statistike, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2006.

Serdar, V., Šošić, I.: Uvod u Statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Wonnacott, T.H., Wonnacott, R.J. : Introductory Statistics for Businness and economics,

fourth edition, J. Wiley& Sons, New York, 1990.

David M. Lane and all: Introduction to Statistics; Online Edition: http://onlinestatbook.com/Online_Statistics_Education.pdf

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Page 3: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra OPĆA SOCIOLOGIJA II (FIL SOC 205)

Predmetni nastavnik Dr. Salih Fočo, redovni profesor

Saradnik ASS Tomislav Tadić MA

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Pregled literature, upoznavanje studenata sa režimom izvođenja nastave i obavezama

studenata

2. Sociologija kao empirijska znanost; odnos opće teorijske sociologije i aplikatibilnost znanja

3. Predavanje: Sociologija i praksa, pristup metodologiji socioloških istraživanja

Vježbe: Hipoteze kao osnove istraživačkog procesa

4. Predavanje: Sociologija kao primjenjena znanstvena disciplina

Vježbe: Principi kvantitativne metodologije (definicija kvalitativne metodologije,

metodološke paradigme)

5. Predavanje: Osnove kvantitativnog metodološkog istraživanja u sociologiji; varijabla,

obilježja, hipoteze

Vježbe: analiza dijela teksta V. Milića Sociološki metod

6. Predavanje: Evaluacijska israživanja

Vježbe: primjer istraživačkog rada

7. Predavanja: Metodologija Maxa Webera

Vježbe: Metodologija društvenih nauka (odabrana poglavlja, analiza teksta)

Vježbe II: Prezentacija istraživačkog rada

8.

9. Predavanje: Principi fenomenološke sociologije i etnometodologija Harolda Garfingela

Vježbe: Garfingel: Studije u etnometodologiji; analiza teksta

Vježbe II: Prezentacija istraživačkog rada

10. Predavanje: Pozitivističko i postpozitivističko konceptualiziranje sociologije

Vježbe: Karl R. Popper Pretpostavke i pobijanja (dijelovi teksta)

Vježbe II: Prezentacija istraživačkog rada

11. Predavanje: Sociološka imaginacija C. Wright Milllsa

Vježbe: Analiza teksta Sociološka imaginacija

Vježbe II: Prezentacija istraživačkog rada

12. Predavanje: Istraživanja društvene ontologije; ljudski subjekt i etički momenti istraživačke

prakse

Vježbe: analiza teksta A. Brymana Social Research Methods

Vježbe II: Prezentacija istraživačkog rada

13. Predavanje: Pojam refleksivnosti kao međurazmjene sociološkog istraživanja i ljudskog

ponašanja.

Vježbe: analiza dijela teksta P. Bourdieua Science of Science and Reflexivity

Vježbe II: Prezentacija istraživačkog rada

.

14. Predavanje: Sociološko istraživanje postmodernog konteksta socijalnog svijeta

Vježbe: Prezentacija istraživačkog rada

15. Predavanje: Dopunski rad sa studentima, priprema za završni semestralni ispit

Vježbe: Prezentacija istraživačkog rada

Page 4: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

NAČIN PROVJERE ZNANJA:

I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

10 bodova - seminarski rad

10 bodova - aktivnost u nastavi

10 bodova - domaći rad /prezentacija

20 bodova - prisustvo nastavi

II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 13 bodova =

ocjena šest (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje završnog ispita je položen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

završnog ispita identično je bodovanju testa I.

IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 26 -30 bodova = ocjena šest (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

(7); 35 – 40 bodova = ocjena (8); 40 – 45 bodova = ocjena devet (9); 45 – 50 bodova = ocjena deset (10).

Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

prikupili minimalno po 13 bodova.

Page 5: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra PRIMJENJENA SOCIOLOGIJA (I.P) FIL SOC 310

Predmetni nastavnik prof.dr.Ivo Komšić

Saradnik mr .Jelena Gaković

Sedmica Nastavna jedinka 1. Sociološke tendencije i aplikatibilnim sociološke zakonitosti u formi tehnika i metoda

socioloških istraživanja.

Vježbe: Upoznavanje studenata sa obavezama, literaturom, seminarskim temama i načinom

obrade seminarskih tema; raspodjela seminarskih obaveza;

2. Tema 1. Sociologija kao empirijska znanost

Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija, S. Fočo .

3. Tema 2. Sociologija i praksa, pristup metodologiji socioloških istraživanja

Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija, A. Giddens

4. Tema 3. Mjesto sociologije u istraživanju društvenih fenomena i savremenih problema

društva

Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija, A. Giddens

5. Tema 4: Teoretiziranje društvenih fenomena, procesa i odnosa i njihov značaj za empirijska

istraživanja.

Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija, A. Giddens

6. Tema 5. Metodologija socioloških istraživanja

Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija, A. Giddens I Sociologija,

Haralambos Michael i Heald

.

7. Tema 6. Tehnike istraživanja u sociologiji

Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija, A. Giddens I Sociologija,

Haralambos Michael i Heald. Obrada seminarske teme prema utvrđenom planu. Prezentacija

rezultata terenskog istraživanja.Diskusija.

8. Provjera znanja studenata

9. Tema 8. Istraživanja u oblasti sociologije kulture i umjetnosti

Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija. A. Giddens

10. Tema 9. Značaj socioloških istraživanja za rješavanje društvenih problema; sociologija kao

anticipator društvenih tokova i zbivanja.

Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija. A. Giddens

11. Tema 10. Praktični primjeri vezani za analizu društvenih fenomena.

Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija. A. Giddens .

12. Tema 11. Izrade istraživačkih projekata na zadate teme, analiza hipoteza i analiza rezultata

istraživanja.

Vježbe: Praktično izvođenje zadataka u izradi istraživačkih projekata iz oblasti društvenih i

humanističkih znanosti

13. Tema 12. Upoznavanje studenata sa najznačajnijim klasičnim i savremenih sociološkim i

dsciplinama koje se odnose na primjenjenu sociologiju.

Vježbe: Rad na odabranim tekstovima.Diskusija.

.

14. Tema 13. Komparativna sociologija i savremeni trendovi

Page 6: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

. Vježbe: Interdisciplinarni istraživački pristupi

15. DOPUNSKA NASTAVA I KONSULTACIJE PRED ISPIT

NAČIN PROVJERE ZNANJA:

OSMA SEDMICA: test sačinjen od 10 ispitnih pitanja; svako pitanje nosi 2, 5 boda. Da bi položio ispit, student

mora prikupiti najmanje 13 bodova. Ukupan broj bodova po testu je 25).

ZAVRŠNI SEMESTRALNI ISPIT:

Test sačinjen od 10 ispitnih pitanja; svako pitanje nosi 2, 5 boda. Da bi položio ispit, student mora prikupiti najmanje

13 bodova. Ukupan broj bodova po testu je 25). Da bi pristupio polaganju završnog pismenog ispita student mora

položiti polusemestralni pismeni ispit (polusemestralna provjera znanja). Uz položen polusemestralni ispit, student

mora izraditi i odbraniti jedan seminarski rad.

Page 7: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Socijalna ekologija

(Odsjek za sociologiju)

Ljetni semestar 2015/2016

Predmetni nastavnik: Prof. dr. Sulejman Bosto

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Ime nastavnika i saradnika – dr Sulejman Bosto

Naziv predmeta: Socijalna ekologija

Semestar (semestri) i broj bodova: V i VI semestar; 2+0 ECTS 4

Trajanje: V i VI semestar

Tip kolegija: predavanje

Status predmeta: obavezan

Cilj predmeta: Kritička izrada pitanja o odgovornosti u uvjetima globalne ekološke

krize i globalne opasnostima agresivnog i nesputanog znanstveno-tehnološkog i

ekonomskog rasta koji ugrožava život na planetu. Zemlja. Vodeći cilj je teorijsko

utemeljenje novih modela razumijevanja prirode i čovjeka i iz toga proisteklih strategija

etičke i političke odgovornosti za prirodu i život u cjelini.

Sadržaj predmeta: Na temalju vodećih modeli ekologije (ekologija okoliša, dubinska

ekologija i holistička ekologija) – ekološko pitanje se specificira na pojmovima «humane

ekologije». Na tom osnocu u raspravu se uvodi pitanje nove etike odgovornosti,

bioetičke kao integrativne etike, odnosno etičkih i političkih (društvenih) strategija u

kojima se suvremeno društvo mora suočiti sa izazovima kriza i odgovoriti ekološkim i

bioetičkim zahtjevima u uvjetima globalizacije i s obzirom na nužnost redefiniranja

napretka kao i granica rasta i razvoja modernih društava.

.

Posljednja promjena nastavnog programa: maj 2008.

Literatura:

Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo 2007.

F. Capra, Vrijeme preokreta, Globus, Zagreb 1986

Page 8: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Vittorio Hösle, Filozofija ekološke krize, Matica Hrvatska, Zagreb 1996

J. Rifkin, Biotehnološko stoljeće, Jesenski i Turk, Zagreb 1999

Sedmi

ca

Nastavna jedinica

1 Ekološke strategije i etika odgovornosti

2 Bio-, i ekotehnologija

3 Ekološka politika i ekološki pokreti

4 Ekološki i kulturni determinizam

5 Ekološke etike (antropocentrična, patocentrična,

biocentrična, ekocentrična)

6 Bioetika

7 Bioetika kao integrativna bioetika

8 Izazovi i rizici suvremanih znanstveno-tehničkih

prodora u život

9 »Odgovornost« ili »neutralnost« znanosti

10 Problemi genetske manipulacije

11 Bioetika i medicinska etika

12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i

religijski aspekti

13 Teorije rizika

14 Globalizacija u ključu ekološke kritike

15 Prespektive i granice ekološke kritike

16 Završni semestralni ispit (end-term)

Page 9: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra SOCIOLOGIJA ZNANJA I ZNANOSTI (FIL SOC 308)

Predmetni nastavnik Doc. dr. Vedad Muharemović

Saradnik ----

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Određenje discipline, temeljni pojmovi, kraći povijesni pregled, srodne discipline i oblasti

izučavanja.

Marxovo učenje o uvjetovanosti svijesti i njenoj ideološkoj proizvodnji

2. Durkheimovo određenje sociologije znanja

Ideologija i stvarnost kod Mannheima

Mannheimovo učenje o sociologiji znanja

3. Moderno doba i vladavina znanja: o rađanju pozitivne empirijske znanosti

4. Objektivnost spoznаje u društvenoj znаnosti i društvenoj politici

Vrijednosno neutralna znanost?

5. Priroda normalne znanosti

Krize i otkrića u znanosti

Promjena paradigme i revolucionarna znanost

6. Socijalizacija u prirodnoj i u društvenoj znanosti

Stvarnost u prirodnoj i stvarnost u društvenoj znanosti

Znanstvena kritika ideologije i ideologija u društvenim znanostima

7. Sociologija i ideologija; najznačajnije teme, ideje i predstavnici

8. POLUSEMESTRALNA PROVJERA ZNANJA

9. Subjekt znanosti naspram zajednice i pojedinca

Institucionalni svijet kao objektivirana ljudska aktivnost (Berger, Luckmann)

10. Moć kao sociološko-epistemološki problem

Discipliniranje i nastanak čovjeka modernosti

11. Institucije znanja kao institucije moći

Politička struktura apsolutizma (R. Koselleck)

12. Kultura, ličnost i etnički identitet (G. Devereux)

Znanje o Drugom: antagonistička akulturacija

13. Parsons, Merton, Habermas; problemi moći i saznanja .

14. Znanje o Drugome: zapadnoevropska percepcija

Rođenje društvenih znanosti iz duha znanstvenog socijalizma

15. Druga parcijalna provjera znanja

NAČIN PROVJERE ZNANJA:

Page 10: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 70 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

10 bodova - seminarski rad /prezentacija

10 bodova - aktivnost u nastavi

10 bodova - prisustvo nastavi

20 bodova – polusemestralna provjera znanja

20 bodova – druga parcijalna provjera znanja

II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata (prvi parcijalni ispit) Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako

se boduje sa maksimalna 2 boda. Ukupan broj bodova po testu je 20.

III. 15. SEDMICA: Druga parcijalna provjera znanja studenata.

IV. 16. SEDMICA: Završna provjera znanja (pismeno ili usmeno): 30 bodova

Page 11: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra SOCIOLOGIJA PORODICE (FIL SOC 314)

Predmetni nastavnik Dr. Salih Fočo, redovni profesor

Saradnik Ass. Tomislav Tadić, MA

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Pregled literature, upoznavanje studenata sa režimom izvođenja nastave i obavezama

studenata

2. Predavanja: Nastanak i razvoj sociologije porodice

Vježbe: Z. Golubović: Porodica kao ljudska zajednica (analiza teksta)

3. Predavanje: Historijski razvoj pojmovnog određenja porodice

Vježbe: Z. Golubović: Porodica kao ljudska zajednica (analiza teksta) II

4. Predavanje: Osnovne komponentne u proučavanju porodice

Vježbe: A. Milić: Rađanje moderne porodice (analiza teksta )

5. Predavanje: Socijalizacija i stabilizacija ličnosti

Vježbe: A. Milić: Rađanje moderne porodice (analiza teksta ) II

6. Predavanje: Pojam roditeljstva

Vježbe: S. Fočo: Sociologija odgoja i obrazovanja (analiza teksta)

7. Predavanje: Pojam autoriteta i odnos roditelj-dijete

Vježbe: S. Fočo: Sociologija odgoja i obrazovanja (analiza teksta) II

E. Fromm: Autoritet i porodica

8. Polusemestralna provjera znanja

9. Predavanja: Osnovne karakteristike srodstva

Vježbe: M. Godelier: Načini proizvodnje, odnosi srodstva i demografske strukture

C-L. Strauss: Elementarne strukture srodstva

10. Predavanje: Brak

Vježbe: E. Durkheim: Uvod u sociologiju porodice

11. Predavanje: Brak II Vježbe: I. Kon: Dete i kultura

12. Predavanje: Pol i rodna performativnost

Vježbe: Prezentacija seminarskih radova

13. Predavanje: Vrijednosti u porodičnoj zajednici

Vježbe: M. Segalen: Sociologija porodice (analiza teksta) .

14. Predavanje: Tipovi porodice; savremena strujanja u rekonceptualizacija pojma braka i smisla

porodice

Vježbe: M. Segalen: Sociologija porodice (analiza teksta)

15. Predavanje: Patrijarhalna i moderna porodica u Bosni i Hercegovini Vježbe: prezentacija seminarskih radova

NAČIN PROVJERE ZNANJA:

I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

10 bodova - seminarski rad

Page 12: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

10 bodova - aktivnost u nastavi

10 bodova - domaći rad /prezentacija

20 bodova - prisustvo nastavi

II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 13 bodova =

ocjena šest (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje završnog ispita je položen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

završnog ispita identično je bodovanju testa I.

IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 26 -30 bodova = ocjena šest (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

(7); 35 – 40 bodova = ocjena (8); 40 – 45 bodova = ocjena devet (9); 45 – 50 bodova = ocjena deset (10).

Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

prikupili minimalno po 13 bodova.

Page 13: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra SOCIOLOŠKI PRAVCI I PREDSTAVNICI (FIL SOC 105 )

Predmetni nastavnik Dr. Salih Fočo, redovni profesor

Saradnik Ass.Tomislav Tadić MA

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Pregled literature, upoznavanje studenata sa režimom izvođenja nastave i obavezama

studenata

2. Predavanja: Saint-Simonovo utemeljenje znanosti o društvu i utjecaj na konceptualizaciju

socijalne fizike Augustea Comtea

Vježbe: analiza teksta Saint-Simon i Auguste Comte A. Fiamenga (odabrana poglavlja)

3. Predavanja: Biološki redukcionizam u sociologiji (osnove sociologije Herberta Spencera)

Vježbe: analiza teksta Herbert Spencer i biologizam u sociologiji R. Supeka (odabrana

poglavlja)

4. Predavanja: Pojmovno i metodološko određenje Weberove sociologije

Vježbe: Historijske, političke, znastvene i filozofske pretpostavke razvoja Weberove

sociologije

Vježbe II: analiza I dijela I toma Privrede i društvo M. Webera (definiranje sociologije,

pojam djelovanja, pojam društvenog djelovanja, pojam smisla, pojam značenja)

5. Predavanja: Weberovo određenje idealnih tipova i struktura racionalističke metode u

sociologiji

Vježbe: Sociologija odnosa prema životinjama, analiza društvenog djelovanja, sociologija

ekonomskog privređivanja, pojmovi formalne i supstantivne racionalnosti – Privreda i

društvo, tom I

Vježbe II: prezentiranje seminarskih radova

6. Predavanje: Max Weber – Emilè Durkheim; pojam društvenog djelovanja idruštvene

činjeniceVježbe: Odnosi u etničkim zajednicama (analiza teksta); Weberovo određenje etnije

i nacije

7. Predavanje: Osnove socijalne filozofije Georga Simmela (formalizam u sociologiji)

Vježbe: Simmelova teorije kulturne alijenacije, Völkerpsychologie i utjecaj Herberta

Spencera; odvajanje sociologhije od psihologije i poviejsti (probme metodološkog određenja

znanosti)

Vježbe II: prezentiranje seminarskih radova

8. Polusemestralna provjera znanja

9. Predavanje: Strukturalni funkcionalizam i konfliktna teorija u sociologiji

Vježbe: analiza odabranih poglavlja Savremena sociologijska teroija G. Ritzera

Vježbe II: Socijalni sistem Talcotta Parsonsa (analiza djela Društva i The Social System)

10. Kritička teorija društva I( pojam kulturne industrije, masovne kulture i kritika evropske

moderne: Horkheimer, Adorno)

Vježbe: analiza dijela teksta iz knjige Dijalektika prosvjetiteljstva M. Horkheimera i T. W.

Adorna (pojam prosvjetiteljstva, mitski koncept moderne, Eskurs o Odiseju, Justine i Juliette,

kulturna industrija)

Vježbe II: prezentiranje seminarskih radova

11. Kritička teorija društva II (jednodimenzionalnost ljudskog subjekta i ljudskog društva:

Page 14: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

Herbert Marcuze)

Vježbe: analiza dijela teksta Čovjek jedne dimenzije H. Marcuze; analiza dijela teksta

(poglavlje o Marcuzeu) iz djela Kritička teorija društva G. E. Rusconija

Vježbe II: prezentiranje seminarskih radova

12. Predavanja: Mikrointerakcionizam u sociologiji (historijiski i sociološki korijeni razvoja, američki

klasični pragmatizam, kritika bihejviorizma i formalizma)

Vježbe: analiza poglavlja Simbolički interakcionizam iz Ritzerovog djela Savremena sociologijska

teorija

Vježbe II: prezentiranje seminarskih radova

13. Predavanja: Sociobiologija (pojmovno, sadržajno i metodološko određenje, glavni

predstavnici)

Vježbe: analiza teksta Čovjek: od sociobiologije do sociologije E. O. Wilsona

(Sociobiologija, urednik D. Polšek)

Vježbe: prezentiranje seminarskih radova

.

14. Predavanje: Osnove sociologije A. Giddensa

Vježbe: analiza poglavlja Teorijsko mišljenje u sociologiji (dio o Giddesnu u Becku) iz

Sociologije A. Giddensa

Vježbe II: prezentiranje seminarskih radova

15. Predavanje: Problem strukture i akcije u savremenom sociološkom diskursu

Vježbe: završna prezentacija seminarskih radova

NAČIN PROVJERE ZNANJA:

I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

10 bodova - seminarski rad

10 bodova - aktivnost u nastavi

10 bodova - domaći rad /prezentacija

20 bodova - prisustvo nastavi

II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 13 bodova =

ocjena šest (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje završnog ispita je položen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

završnog ispita identično je bodovanju testa I.

IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 26 -30 bodova = ocjena šest (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

(7); 35 – 40 bodova = ocjena (8); 40 – 45 bodova = ocjena devet (9); 45 – 50 bodova = ocjena deset (10).

Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

prikupili minimalno po 13 bodova.

Page 15: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra HISTORIJA SOCIJALNIH I POLITIČKIH DOKTRINA II (FIL SOC 106)

Predmetni nastavnik Doc. dr. Vedad Muharemović

Saradnik

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Pregled literature, upoznavanje studenata sa režimom izvođenja nastave i obavezama

studenata

2. Predavanja: Centralni pojmovi novovjekovne političke i socijalne misli

Politički realizam ranog građanstva

Machiavelli i makijavelizam

Vježbe: Analiza djela Vladalac N. Machiavellija (tipovi monarhija, mogućnost konstituiranja

građanske monarhije, Vrlina kao instrumentalna vještina, odnosi prema podanicima,

dijalektičnost vrline i fortune, karakteristike vladara, o potrebi razlikovanja vladara od

tiranina, tendenicje ka nacionalnoj unifikaciji Italije

3. Predavanja: Porijeklo i smisao utopijskog moralizma

- Humanistička utopija Thomasa Morea, socio-političke i povijesne okolnosti nastanke

djela, osnovne ideje djela

- Civitas Solis Thomasa Campanelle, socio-političke i povijesne okolnosti nastanka

djela, osnovne ideje djela

Vježbe I: Grad Sunca (analiza teksta) (smisao metafizičkih nazora djela, karakter i funkcija

vladara i upravitelja, izvanjski i intrinzički značaj strukture grada i stanovništva za koncept

republike, elementi eugenike, sličnosti i razlike sa Platonovom koncepcijom harmonije i

socio-političkog ustrojstva zajednice)

Vježbe II: Utopija (analiza teksta) (struktura i organizacije idealnog poretka, smisao

zajedništva i privacije privatnog vlasništva, elementi predstavničke demokratije, bitnost

socijalne tranformacije političkog poretka)

4. Predavanja: Ideologija prirodnog prava i društvenog ugovora

- Hugo Grotius

- Thomas Hobbes

- John Locke

Vježbe I: Levijatan (odabrana poglavlja) (ideja o državi i konceptu ustavne monarhije, odnos

između vladara i potčinjenih, dijalektički momenat od tradicionalne ka ustavnoj monarhiji,

referiranje na De Cive i Filozofijske rudimente, prirodno pravo-prirodno stanje-prirodni

zakon, pojam razuma)

Vježbe II: izlaganje seminarskih radova

5. Predavanja: Ideologija prirodnog prava i društvenog ugovora II

- Baruch de Spinoza

- Jean Jacques Rousseau

Vježbe: Društveni ugovor (pojam prirodnog prava i prirodnog stanja, princip Opće volje i

društvenbog ugovora)

Baruch de Spinoza: Politički traktat (cilj djela, kritika klerikalizma, tipovi vladavine,

odstupanje od hobsijanskih političkih koncepcija, preferencijalni momenat demokratske

Page 16: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

vladavine)

Vježbe II: izlaganje seminarskih radova

6. Predavanja: Edmund Burke i moderni konzervativizam

Burke kao liberal

Obrat ka konzervativizmu: tradicija i tržište

Konzervativne ideje poretka i tradicija, liberalna zamisao o pravdenom tržištu

Vježbe: Burkeova Razmišljanja o Francuskoj revoluciji

Vježbe II: izlaganje seminarskih radova

7. Predavanja: Osnovne karakteristike pojma suvereniteta, građanstva i ustava

Vježbe: Seminarski radovi; prezentacija

8. POLUSEMESTRALNA PROVJERA ZNANJA

9. Predavanja: Jean Bodin osnovni socijalni i politički elementi

Vježbe: analiza Bodinovog djela Šest knjiga o republici (knjiga I i II)

Vježbe II: Seminarski radovi; prezentacija

10. Predavanja: Britanska empiricistička socijalna filozofija novog vijeka (David Hume)

Vježbe: analiza odabranih tekstova Davida Humea Politički eseji (smisao i porijeklo vlade,

pojam građanske slobode, karakteri nacija, pojam ugovora, ideja o savršenoj državi,

appendix iz Humeove Povijesti Engleske)

Vježbe II: Seminarski radovi; prezentacija

11. Predavanja: Socio-politička misao 18. i 19. stoljeća (G. W. F. Hegel, J. S. Mill)

Vježbe: analiza dijelova teksta Pravno-politički spisi G. W. F. Hegela (od apstraktnog prava

do države)

Analiza teksta O slobodi J.S. Milla

Vježbe II: Pravo glasa žena (analiza teksta The Enfranchisement of Women Harriet T. Mill i

Potčinjenost žena J. S. Milla)

12. Predavanja: Marxovo poimanje povijesti, alijenacije i revolucije

Vježba: analiza odabranih tesktova K. Marxa i F. Engelsa (Otuđeni rad, Rani radovi,

Njemačka ideologija)

Vježbe II: Seminarski radovi; prezentacija

13. Predavanja: Marxova politička objektivacija

Vježbe: analiza Manifesta komunističke partije

Vježbe II: Seminarski radovi; prezentacija

.

14. Predavanja: Osnove socijalne, kulturne i političke misli 20. stoljeća

Vježbe: J. Habermas: smisao javne sfere i rekoncepcije modernosti u komunikativnom umu,

Habermasovi normativni modeli demokratije

Vježbe II: analiza teksta J. Hospersa What Libertarianism Is.

15. Predavanja: Mulitikulturalizam W. Kymlicke

Vježbe: analiza odabranih poglavlja djela Multikulturalno građanstvo

Vježbe II: Vježbe II: Seminarski radovi; prezentacija

NAČIN PROVJERE ZNANJA:

I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

10 bodova - seminarski rad

10 bodova - aktivnost u nastavi

10 bodova - domaći rad /prezentacija

20 bodova - prisustvo nastavi

Page 17: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 3

II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 13 bodova =

ocjena šest (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje završnog ispita je položen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

završnog ispita identično je bodovanju testa I.

IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 26 -30 bodova = ocjena šest (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

(7); 35 – 40 bodova = ocjena (8); 40 – 45 bodova = ocjena devet (9); 45 – 50 bodova = ocjena deset (10).

Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

prikupili minimalno po 13 bodova.

Page 18: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra INDUSTRIJSKA SOCIOLOGIJA , FIL FIS108

Predmetni nastavnik Prof. dr. Ivo Komšić, redovni profesor

Saradnik mr. Jelena Gaković, viša asistentica

Sedmica Nastavna jedinka

1. a) Pregled primarne i sekundarne literature, upoznavanje studenata sa režimom

izvođenja nastave i seminarskim obavezama

b) Izrada plana rada po sedmicama u skladu sa izvedbenim planom nastave i akademskim kalendarom

c) Upoznavanje studenata sa kriterijima ocjenjivanja i elementima bodovanja aktivnosti

2. Predavanje: Nastanak industrijske sociologije kao discipline Vježbe: Analiza teksta Ž. Fridman: Kuda ide ljudski rad – izabrana poglavlja. Diskusija.

3. Predavanje: Odnos industrijske sociologije, sociologije rada, teorije organizacije i drugih nauka koje proučavaju rad Vježbe: Analiza izabranih paragrafa djela Ž.Fridman-a: Razmrvljeni rad. Diskusija.

4. Predavanje: Značaj industrije za proučavanje rada Vježbe: Analiza teksta Pjer Navil, Žorž Fridman: Sociologija rada. Seminari.

5. Predavanje: Osnovne etape industrijskog razvoja Vježbe: Analiza teksta Pjer Navil, Žorž Fridman: Sociologija rada. Seminari.

6. Predavanje: Nastanak i razvoj industrijskih struktura Vježbe: Analiza odabranih poglavlja iz djela: P.Navil: U susret automatiziranom društvu. Grupna vježba i prezentacija rezultata.

7. Predavanje: Struktura radnog procesa i faktori koji ga određuju Vježbe: Analiza odabranih poglavlja iz djela A.Turen:Postindustrijsko društvo. Prezentacija i odbrana seminarskih radnji.

8. POLUSEMESTRALNA PROVJERA ZNANJA

9. Predavanje: Značaj društvenih odnosa u formiranju struktura radnog odnosa Vježbe: Analiza odabranih poglavlja iz djela Analiza odabranih poglavlja iz djela A.Turen:Postindustrijsko društvo.Prezentacija seminarskih radova

10. Predavanje: Podjela rada i globalna društva Vježbe: Analiza odabranih poglavlja iz djela Dž.K. Galbrajt: Nova industrijska država. Diskusija.

11. Predavanje: Društvene posljedice industrijalizacije Vježbe: Analiza odabranih poglavlja iz djela Dž.K. Galbrajt: Nova industrijska država. Prezentacija seminarskih radnji.

Page 19: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

12. Predavanje: Tehničko-tehnološka globalizacija svijeta Vježbe: Rad na odabranim poglavljima djela: Dž.K. Galbrajt:Nova industrijska država. Diskusija o zaključcima i osnovnim tezama.

13. Predavanje: Društvena podjela rada i njen uticaj na formiranje struktura radnog procesa Vježbe: Rad na odabranim poglavljima djela: E.Dirkem: O podjeli društvenog rada. Diskusija. Odabrani izvori sekundarne literature.

.

14. Predavanje: Proces tercijarizacije i ekonomija usluga Vježbe: Analiza teksta i dikusija o implikacijama razvoja tehnike. J. Habermas: Tehnika i znanost kao „ideologija

15. Dopunska predavanja po izboru studenata. Završne konsultacije. Vježbe: Odbrana i prezentacija seminarskih radova.

I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

10 bodova - seminarski rad

10 bodova - aktivnost u nastavi

10 bodova - domaći rad /prezentacija

20 bodova - prisustvo nastavi

II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 13 bodova =

ocjena šest (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje završnog ispita je položen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

završnog ispita identično je bodovanju testa I.

IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 26 -30 bodova = ocjena šest (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

(7); 35 – 40 bodova = ocjena (8); 40 – 45 bodova = ocjena devet (9); 45 – 50 bodova = ocjena deset (10).

Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

prikupili minimalno po 13 bodova.

Page 20: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra SAVREMENA SOCIOLOGIJA (FIL SOC 416)

Predmetni nastavnik Dr. Salih Fočo, redovni profesor

Saradnik Tomislav Tadić, MA asistent

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Pregled literature, upoznavanje studenata sa režimom izvođenja nastave i obavezama

studenata

2. Predavanja: Pregled najznačajnijih savremenih socioloških teorija osamdesetih i devedesetih

godina XX stoljeća

Vježbe: Jefrey C. Alexander: Theoretical Logic in Sociology (odabrana poglavlja)

3. Predavanja: Metodološki individualizam R. Boudona

Vježbe: G. Ritzer: Savremena sociologijska teorija (odabrane topike)

4. Predavanja: Kritička teorija društva u kontekstu Habermasove preobrazbe modernosti

Vježbe: Teorija društvenog djelovanja (sistem i životni svijet)

Vježbe II: prezentacija seminarskih radova

5. Predavanja:

Vježbe: Teorija društvenog djelovanja (kritika instrumentalno-kalkulabilnog uma i

zasnivanje komunikativne zajednice)

Vježbe II: prezentacija seminarskih radova

6. Predavanja: Racionalni izbor i paradigme teorije razmjene

Vježbe: analiza dijelova teksta Jamesa Colemana Foundations of Social Theory (poglavlje

III)

Vježbe II: prezentacija seminarskih radova

7. Predavanja: Socijalni kapital i civilno društvo; kulturnu kapital P. Bourdieua

Vježbe: Oblici socijalnog kapitala, kreiranje, održavanje i destruiranja socijalnog kapitala

(analiza Colemanovog djela Foundations of Social Theory (poglavlje II- Struktura

Djelovanja)

Vježbe II: prezentacija seminarskih radova

8.

9. Predavanja: Postmodernističke paradigme i povratak k Marxu

Vježbe: analiza dijela knjige D. Harveya The Condition of Postmodernity: An Inquiry into

the Origins of Cultural Change

10. Predavanja: Liberalne, marksističke i radikalno feminističke sociološke teorije

Postmodernističke feminističke teorije

Vježbe: Lineralni sistem djelovanja i unutarnja struktura djelovanja (elementi matematike društvenog

djelovanja Jamesa Colemana) analiza poglavlja V Foundations of Social Theory (tematske jedinice

25 26, 32 i 34).

11. Predavanje: Globalizacija kao socio-politički i kulturni fenomen I

Vježbe: Immanuel Wallerstein: Suvremeni svjetski sistem (analiza djela)

12. Globalizacija kao socio-ekonomski i politički fenomen

Vježbe: Joseph Stiglitz: Proturječja globalizacije (analiza djela)

Page 21: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

13. Predavanje: Smisao savremenih socioloških teorija i empirijskih implikacija na socijalne

konstelacije XXI stoljeća

Vježbe: završna prezentacija seminarskih radova

.

14. Predavanja: Osnove teorije strukturacije

Vježbe: Giddens (Konstitucija društva ) I

15. Predavanja: Osnove teorije strukturacije

Vježbe: Giddens (Konstitucija društva ) I

NAČIN PROVJERE ZNANJA:

I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

10 bodova - seminarski rad

10 bodova - aktivnost u nastavi

10 bodova - domaći rad /prezentacija

20 bodova - prisustvo nastavi

II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 13 bodova =

ocjena šest (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje završnog ispita je položen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

završnog ispita identično je bodovanju testa I.

IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 26 -30 bodova = ocjena šest (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

(7); 35 – 40 bodova = ocjena (8); 40 – 45 bodova = ocjena devet (9); 45 – 50 bodova = ocjena deset (10).

Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

prikupili minimalno po 13 bodova.

Page 22: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra SOCIJALNA POVIJEST IDEJA (FIL SOC 420)

Predmetni nastavnik Dr. Salih Fočo, redovni profesor

Saradnik Ass Tomislav Tadić MA

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Pregled literature, upoznavanje studenata sa režimom izvođenja nastave i obavezama

studenata

2. Predavanje: Socijalni kontekst razvoja ideje otpora tiraniji u antičkoj Grčkoj i Rimu

Vježbe: Tom I Molnareve Raprave o demokratskoj ustavnoj državi (Otpor tiraniji u antičkoj

Grčkoj) analiza teksta

3. Predavanje: Medijavalni koncept otpora

Vježbe: Tom I Molnareve Raprave o demokratskoj ustavnoj državi (Otpor tiraniji u rimskoj

republici; stoički pojam slobode i bijeg u transcendenciju; Imperator – dominus et deus?)

analiza teksta

4. Predavanje: Ideja revolucije u Evropi

Vježbe: Holandska revolucija; Engleska revolucija i građanski rat (socio-politički kontekst)

analiza teksta

5. Predavanje: Ideja revolucije u Evropi II

Vježbe: Hobbes, Locke i pravo na revoluciju i otpor tiraniji (analiza tekstova Hobbesa i

Lockea: Levijatan, Behemot, Dvije rasprave o vladi)

6. Predavanje: Ideja revolucije u SAD (Deklaracija o nezavisnosti 1776., Ratificiranje deset

amandmana na Ustav SAD iz 1791., pojam demokracije

Vježbe: analiza poglavlja 14 Rasprave o demokratskoj ustavnoj državi

Vježbe II: Alexis de Tocqueville: O demokarciji u Americi (analiza odabranih poglavlja)

7. Predavanje: J.-C. Lamberti: Tocqueville and the Two Democracies (analiza odabranih

poglavlja)

Vježbe II: prezentacija seminarskih radova

8.

9. Predavanje: Francuska revolucija

Vježbe: Rousseau: Raprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljuudima (analiza

teksta) i Pisma francuskih enciklopedista

10. Predavanje: Komunistička teorija revolucije i Ruska revolucija

Vježbe: L. Perović : Ruski jakobinizam i blankizam; Marx/Engels: Manifest komunističke

revolucije; V. I. U. Lenjin: Država i revolucija

11. Predavanje: Ideja Vajmarske republike kao element ideje njemačke revolucije

Vježbe: Poglavlje 19, tom III Rasprave o demokratskoj ustavnoj državi (analiza teksta):

analiza teksta Eduarda Bernsteina iz djela Revizionizam

Vježbe II: prezentacija seminarskih radnji

12. Predavanje: Socijalne ideje nacional-socijalizma i privacija individualiteta

Vježbe: Carl Schmitt: Politički spisi (analiza teksta)

Analiza teksta A. Molnara Obračun Alfreda Rosenberga sa hrišćanstvom

Page 23: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

13. Predavanje: Ideje nacionalizma kao socio-političke ideologije i pokreta

Vježbe: Gellner Nacionalizam i U. Özkirimli Teorije nacionalizma (odabrani tesktovi za

analizu)

Vježbe II: prezentiranje seminarskih radova

.

14. Predavanje: Ideje o kraju ideologije

Vježbe: analiza teksta F. Fukuyame Kraj povijesti i posljedni čovjek

Vježbe II: A. Giddens: Beyond Left and Right: the Future of Radical Politics (str. 3-11)

analiza teksta.

15. Dopunska predavanja po izboru studenata Vježbe: Odbrana i prezentacija seminarskih radova

NAČIN PROVJERE ZNANJA:

I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

10 bodova - seminarski rad

10 bodova - aktivnost u nastavi

10 bodova - domaći rad /prezentacija

20 bodova - prisustvo nastavi

II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 13 bodova =

ocjena šest (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje završnog ispita je položen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

završnog ispita identično je bodovanju testa I.

IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 26 -30 bodova = ocjena šest (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

(7); 35 – 40 bodova = ocjena (8); 40 – 45 bodova = ocjena devet (9); 45 – 50 bodova = ocjena deset (10).

Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

prikupili minimalno po 13 bodova.

Page 24: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra SOCIOLOGIJA POLITIKE (Savremene političke teorije), FIL FIS 206

Predmetni nastavnik Prof. dr. Ivo Komšić, redovni profesor

Saradnik mr. Jelena Gaković, viša asistentica

Sedmica Nastavna jedinka

1. a) Pregled primarne i sekundarne literature, upoznavanje studenata sa režimom

izvođenja nastave i seminarskim obavezama

b) Izrada plana rada po sedmicama u skladu sa izvedbenim planom nastave i akademskim kalendarom

c) Upoznavanje studenata sa kriterijima ocjenjivanja i elementima bodovanja aktivnosti

2. Predavanje: Novovjekovno poimanje politike. Odnos politike i morala u novovjekovnoj političkoj teoriji Vježbe: Analiza i komparacija izvornih tekstova antičkih i novovjekovnih mislilaca.Seminari.

3. Predavanje: Teorije društvenog ugovora i odnos individua-društvo-država. Vježbe: Analiza izabranih tekstova (Thomas Hobbes, John Locke i Jean-Jacques Rousseau)

4. Predavanje: Razvoj teorije prirodnog prava i društvenog ugovora. Uspostavljanje i odnos društva i države. Vježbe: Thomas Hobbes, Levijatan- analiza djela

5. Predavanje: Hobsova teorija suverenosti države. Načini uspostavljanja suverene vlasti i načela suverenosti. Vježbe: Thomas Hobbes, Levijatan- analiza odabranih poglavlja

6. Predavanje: Kritičke interpretacije, debate i mjesto T. Hobbsa u razvoju političke teorije u 17. i 18.stoljeću Vježbe: Sekundarna i kritička literatura – pregled. Prezentacija seminarskih radova.

7. Predavanje: Kantova načela uspostavljanja države:sloboda, jednakost, samostalnost. O odnosu teorije prema praksi u državnom pravu (protiv Hobbsa) Vježbe: Analiza II poglavlja iz Kantovog djela Pravno-politički spisi. Diskusija.

8. POLUSEMESTRALNA PROVJERA ZNANJA

9. Predavanje: Temeljni problemi Kantove političke misli i etičkog sistema. Vježbe: I. Kant : Metafizika ćudoređa (analiza I i II poglavlja: Prelaz od običnog etičkog umskog saznanja ka filozofskom etičkom umskom saznanju; Prelaz od popularne moralne mudrosti ka metafizici morala). Prezentacija seminarskih radova

10. Predavanje:Kantov pojam slobode i autonomije volje. Kategorički imperativ i njegove forme. Odnos moralnog zakona i slobode. Prelaz sa metafizike morala ka kritici čistog praktičnog uma Vježbe: I. Kant : Metafizika ćudoređa (analiza III poglavlja);I.Kant : Kritika praktičnog uma (izbor poglavlja) I dio. Teorija o elementima čistog praktičnog uma

11. Predavanje: Hegel: filozofija prava, volje, slobode i prava. Apstraktno pravo. Vježbe: Hegelovo djelo, mišljenje i terminologija. Rad na I poglavlju Osnovne crte

Page 25: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

filozofije prava. Prezentacija seminarskih radnji

12. Predavanje: Odnos obitelji, građanskog društva i države kod Hegela. Običajnost. Država kao zbiljnost moralne ideje. Vježbe: Rad na II poglavlju Osnovne crte filozofije prava. (analiza teksta). Diskusija.

13. Predavanje: Država kao samosvrha /Selbstzweck. Zakon i sloboda kao biti države. Vježbe: Rad na III poglavlju Osnovne crte filozofije prava. (analiza teksta). Diskusija. Odabrani izvori sekundarne literature. Prezentacija seminarskih radova

.

14. Predavanje: Marxova kritika Hegelovog poimanja prava i države. Marxističko shvaćanje društva i države. Vježbe: K. Marx: Kritika Hegelove filozofije prava, Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844. (analiza teksta i ključne linije kritike)

15. Dopunska predavanja po izboru studenata. Završne konsultacije. Vježbe: Odbrana i prezentacija seminarskih radova.

I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

10 bodova - seminarski rad

10 bodova - aktivnost u nastavi

10 bodova - domaći rad /prezentacija

20 bodova - prisustvo nastavi

II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 13 bodova =

ocjena šest (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje završnog ispita je položen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

završnog ispita identično je bodovanju testa I.

IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 26 -30 bodova = ocjena šest (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

(7); 35 – 40 bodova = ocjena (8); 40 – 45 bodova = ocjena devet (9); 45 – 50 bodova = ocjena deset (10).

Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

prikupili minimalno po 13 bodova.

Page 26: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra INDUSTRIJSKA SOCIOLOGIJA , FIL FIS108

Predmetni nastavnik Prof. dr. Ivo Komšić, redovni profesor

Saradnik mr. Jelena Gaković, viša asistentica

Sedmica Nastavna jedinka

1. a) Pregled primarne i sekundarne literature, upoznavanje studenata sa režimom

izvođenja nastave i seminarskim obavezama

b) Izrada plana rada po sedmicama u skladu sa izvedbenim planom nastave i akademskim kalendarom

c) Upoznavanje studenata sa kriterijima ocjenjivanja i elementima bodovanja aktivnosti

2. Predavanje: Nastanak industrijske sociologije kao discipline Vježbe: Analiza teksta Ž. Fridman: Kuda ide ljudski rad – izabrana poglavlja. Diskusija.

3. Predavanje: Odnos industrijske sociologije, sociologije rada, teorije organizacije i drugih nauka koje proučavaju rad Vježbe: Analiza izabranih paragrafa djela Ž.Fridman-a: Razmrvljeni rad. Diskusija.

4. Predavanje: Značaj industrije za proučavanje rada Vježbe: Analiza teksta Pjer Navil, Žorž Fridman: Sociologija rada. Seminari.

5. Predavanje: Osnovne etape industrijskog razvoja Vježbe: Analiza teksta Pjer Navil, Žorž Fridman: Sociologija rada. Seminari.

6. Predavanje: Nastanak i razvoj industrijskih struktura Vježbe: Analiza odabranih poglavlja iz djela: P.Navil: U susret automatiziranom društvu. Grupna vježba i prezentacija rezultata.

7. Predavanje: Struktura radnog procesa i faktori koji ga određuju Vježbe: Analiza odabranih poglavlja iz djela A.Turen:Postindustrijsko društvo. Prezentacija i odbrana seminarskih radnji.

8. POLUSEMESTRALNA PROVJERA ZNANJA

9. Predavanje: Značaj društvenih odnosa u formiranju struktura radnog odnosa Vježbe: Analiza odabranih poglavlja iz djela Analiza odabranih poglavlja iz djela A.Turen:Postindustrijsko društvo.Prezentacija seminarskih radova

10. Predavanje: Podjela rada i globalna društva Vježbe: Analiza odabranih poglavlja iz djela Dž.K. Galbrajt: Nova industrijska država. Diskusija.

11. Predavanje: Društvene posljedice industrijalizacije Vježbe: Analiza odabranih poglavlja iz djela Dž.K. Galbrajt: Nova industrijska država. Prezentacija seminarskih radnji.

Page 27: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

12. Predavanje: Tehničko-tehnološka globalizacija svijeta Vježbe: Rad na odabranim poglavljima djela: Dž.K. Galbrajt:Nova industrijska država. Diskusija o zaključcima i osnovnim tezama.

13. Predavanje: Društvena podjela rada i njen uticaj na formiranje struktura radnog procesa Vježbe: Rad na odabranim poglavljima djela: E.Dirkem: O podjeli društvenog rada. Diskusija. Odabrani izvori sekundarne literature.

.

14. Predavanje: Proces tercijarizacije i ekonomija usluga Vježbe: Analiza teksta i dikusija o implikacijama razvoja tehnike. J. Habermas: Tehnika i znanost kao „ideologija

15. Dopunska predavanja po izboru studenata. Završne konsultacije. Vježbe: Odbrana i prezentacija seminarskih radova.

I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

10 bodova - seminarski rad

10 bodova - aktivnost u nastavi

10 bodova - domaći rad /prezentacija

20 bodova - prisustvo nastavi

II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 13 bodova =

ocjena šest (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje završnog ispita je položen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

završnog ispita identično je bodovanju testa I.

IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 26 -30 bodova = ocjena šest (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

(7); 35 – 40 bodova = ocjena (8); 40 – 45 bodova = ocjena devet (9); 45 – 50 bodova = ocjena deset (10).

Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

prikupili minimalno po 13 bodova.

Page 28: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Sociologija kulture II

ŠIFRA: FIL-SOC 207

(Odsjek za sociologiju)

Ljetni semestar 2015/2016

Predmetni nastavnik: Prof. dr. Sulejman Bosto

Naziv predmeta : Siciologija kulture

Semestar: IV

Trajanje. 1 semestra

Tip kolegija: obavezan

Status predmeta: obavezan

Cilj predmeta: Cilj kolegija je razmotriti društvene povijesne detirminacija i modalitete

kulture u uvjetima moderne epohe, odnosno u uivjetima promjene povijesnih, antropoloških,

znanstveno-tehničkih i političkih paradigmi.Poseban akcent se stavlja na paradigmu moderne

racionalnosti, na paradigmu antropocentrizma i njegove krize, te krize pojma napretka, - te

na reflekse te krize kao i na samo poimanje i status kulture (u odnosu prema tradicionalnim

formama i sadržajima kuklture).

Sadržaj predmeta:

Kolegij polazi od utemeljenja moderne epohe te njezine evolucije ka vlastitoj krizi. Pri tom

se ima u vidu, kriza i dijalektika prosvjetiteljstva, kriza moderne racionalnosti i dominacija

instrumentalnog uma. Na tom osnovu se prati transformacija modernih društava koja (u

epohi dominacije konzumerističkog društva, logike profita te u uvjetima igre ekonomskih i

političkih borbi za globalnu moć)- dramatično mijenjaju i svoje kulturno samorazumijevanje

kao i forme i sadržaje kulturog oblikovanja, izražavanja, jezika, sredstava, ciljeva i

vrijednosti). U tom kontekstu razmatra se i bitno znanstveno-tehničko posredovanje kulture

(novi tehnički mediji i tehnički jezici) te degradacija kulture u formi kulturne industrije,

masovne kulture, alternativnih kulturnih koncapara, kontra-kulture etc.

Kulturna alternariva tim trendovima sagladava se u rehabilitaciji kulture kao igre i njezinim

modalitetima.

Preduvjeti za upis predmeta (ukoliko postoje, navesti koji):

Page 29: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Način provjere znanja: pismeni (esej) i usmeni ispit.

Obavezna literatura:

Herbert Marcuse, Eros i civilizacija

Edgar Moren, Duh vremena

Ivan Kuvačić, Obilje i nasilje

Filozofija u vremenu (zbornik: Arnold Gehlen, Dieter Henrich, Abdulah Šarčević, Walther

Ch. Zimmerli)

Jean Baudrillard, Simulacija i zbilja

Dodatna i preporučena literatura:

1.

Sedmica Nastavna jedinka 1 Dijalektika prosvjetiteljstva i kultura

2 Instrumentalna racionalnost, funkcionalizam

i informatička epoha

3 Novi mediji i smrt riječi

4 Kultura, društvo i individua u srazu

oprečnih političkih poredaka modernog doba

5 Totalitarizam i individualizam u mediju

kulture

Page 30: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

6 Kulturni monizam i kulturni pluralizam

7 Kultura i problem slobode

8 Polusemestralni ispit (mid-term)

9 Teorija potreba, potrošačko društvo,

masovna kultura kulturna industrija

10 Alternativne kulture (sub-kultura, kontra-

kultura i revolt)

11 Globalizacija i kultura

12 Problemi mono-, i multikulturalizma (kulture

između lokalističkog autizma i globalističkog

potiranja)

13 Kultura kao igra

14 Homo ludens i igra kao simbol svijeta

15 Tipologija i modeli igre

16 Završni semestralni ispit (end-term)

Page 31: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S

AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJE , FIL FIS 402

Predmetni nastavnik Prof. dr. Nijaz Ibrulj, redovni profesor

Saradnik mr. Jelena Gaković, viša asistentica

Sedmica Nastavna jedinka

1. a) Pregled primarne i sekundarne literature, upoznavanje studenata sa režimom

izvođenja nastave i seminarskim obavezama

b) Izrada plana rada po sedmicama u skladu sa izvedbenim planom nastave i akademskim kalendarom

c) Upoznavanje studenata sa kriterijima ocjenjivanja i elementima bodovanja aktivnosti

2. Predavanje: Društvene funkcije komunikacije u ambijentu inteligentnog prostora kojeg pružaju suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije. Vizualne i mentalne transformacije i interpretacije komunikacijskog signala. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige iz obavezne i preporučene literature: Vreg, Franc. Društveno komuniciranje i Miller, K. Communication Theories. Perspectives, Processes and Context. Diskusija.

3. Predavanja: Strukturalistička analiza komunikacije. Primjena strukturalističke analize u socijalnoj antropologiji. Semantika kulturnih oblika. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige iz obavezne i preporučene literature: Leach, Edmund. Kultura i komunikacija : logika povezivanja simbola i Frutiger, A. Signs and Symbols: Their Design and Meaning. Eko, Umberto. Kultura, Informacija, Komunikacija

4. Predavanje: Mediji u savremenom svijetu informacijskih mreža, elektroničkog poslovanja, digitalne tehnologije i novog doba virtualne stvarnosti. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige iz obavezne literature: McLuhan, Marshall. Poznavanje opštila : čovekovih produžetaka.Model medijskog razvoja kroz tri faze. Medij kao poruka. Vrući i hladni mediji. Virtuelna stvarnost. Globalno selo. Diskusija.

5. Predavanje: Kritička teorija društva. Medijska kulturna industrija. Emancipatorno i represivno korištenje medija. Estetička teorija masovnog komuniciranja. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige iz obavezne i preporučene literature: Vreg, Franc. Društveno komuniciranje; Caune, Jean. Estetika komunikacije. Prezentacija seminarskih radova.

6. Predavanje: Interkulturalno komuniciranje, konflikt i transkulturna medijacija. Procesi i oblici interkulturalnog sporazumijevanja. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige iz obavezne i preporučene literature: Vreg, Franc. Demokratsko komuniciranje. Prezentacija seminarskih radova.

7. Predavanje: Informacija i demokracija. Informacijske i komunikacijske tehnologije u “informacijskom društvu” u kojem nove tehnologije stvaraju ambijent inteligentnog prostora, ispunjavaju “sve sfere društvenog života”od političkog i ekonomskog do kulturnog i socijalnog. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige iz obavezne i preporučene literature: Ibrulj, Nijaz. Stoljeće rearanžiranja : eseji o identitetu, znanju i društvu ; Lyon, D. The Information Society.Prezentacija seminarskih radova.

8. POLUSEMESTRALNA PROVJERA ZNANJA

Page 32: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

9. Predavanje: Društvena funkcija masovnog komuniciranja: Schrammov model uvjeravačke komunikacije, Rileyjev funkcionalni model interakcijskog odnosa, De Fleurova shema masovnih medija. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige iz obavezne i preporučene literature: Vreg, Franc. Demokratsko komuniciranje Jowett, O'Donell, W. Propaganda and Persuasion.

10. Predavanje: Politička ontologija, osobnost i javnost. Pretpostavke konsitituiranja javnosti. Odnos javno - privatno. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige Vreg, Franc. Demokratsko komuniciranje.

11. Predavanje: Politički oblik interneta i proširenje javnog prostora. Politički, ekonomski i kulturni dometi elektronskih mreža (elektronska demokracija, elektronska tehnokracija, “tehnofix” i “kulturni kapital”); Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige: Trenholm S., Jensen A. Interpersonal Communication. Ibrulj, Nijaz. Stoljeće rearanžiranja : eseji o identitetu, znanju i društvu

12. Predavanje: Društvene posljedice kompjuterskog posredovanja komuniciranja (nacionalni i internacionalna socijalizacija, komparativno iskustvo i komparativna svijest, programibilna supstancija, konstrukcija virtualnog identiteta). Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige: Herring, C. Susan (ur.). Computer-Mediated Communication: Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives. Ibrulj, Nijaz. Stoljeće rearanžiranja : eseji o identitetu, znanju i društvu

13. Predavanje: Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige Herring, C. Susan (ur.). Computer-Mediated Communication: Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives; Miller, K. Communication Theories. Perspectives, Processes and Context, Ibrulj, Nijaz. Stoljeće rearanžiranja : eseji o identitetu, znanju i društvu

.

14. Predavanje: Osvrt na savremeni status sociologije komunikacije kao posebne grane sociologije i tendencije njenog razvoja u savremenom kontekstu. Vježbe: Diskusija i zaključna razmatranja ključnih teza iz obavezne literature. Preporuke za dodatnu literaturu i istraživanje.

15. Dopunska predavanja po izboru studenata. Završne konsultacije. Vježbe: Odbrana i seminarskih radova.

Page 33: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra SOCIOLOGIJA MOĆI I LJUDSKIH PRAVA , FIL FIS423

Predmetni nastavnik Prof. dr. Ivo Komšić, redovni profesor

Saradnik mr. Jelena Gaković, viša asistentica

Sedmica Nastavna jedinka

1. a) Pregled primarne i sekundarne literature, upoznavanje studenata sa režimom

izvođenja nastave i seminarskim obavezama

b) Izrada plana rada po sedmicama u skladu sa izvedbenim planom nastave i akademskim kalendarom

c) Upoznavanje studenata sa kriterijima ocjenjivanja i elementima bodovanja aktivnosti

2. Predavanje: Uvod u sistem ljudskih prava. Povijest i filozofija ljudskih prava. Ljudska prava i građansko društvo. Generacije ljudskih prava. Ljudsko Vježbe: Analiza poglavlja knjige: Razumijevanje ljudskih prava, ur.W. Benedek, M. Nikolova. Praktična vježba na odabranim pitanjima ljudskih prava.

3. Predavanje: Demokratske transformacije i građansko društvo. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige Ch. Taylor: Prizivanje građanskog društva. Diskusija.

4. Predavanje: Standardi ljudskih prava. Opći instrumenti zaštite ljudskih prava. Međunarodna kaznena jurisdikcija. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige Razumijevanje ljudskih prava, ur.W. Benedek, M. Nikolova. Praktična vježba na odabranim pitanjima ljudskih prava.

5. Predavanje: Građansko društvo kao prostor individualne suverenosti. Građanski integrisani oblici svijeta života. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige. Ch. Taylor: Prizivanje građanskog društva Diskusija.

6. Predavanje: Regionalni sistemi zaštite i promicanja ljudskih prava. Europske institucije i tijela za zaštitu ljudskih prava. Međuamerički sistem ljudskih prava. Afrički sistem ljudskih prava. Vježbe: Analiza Opće deklaracije o ljudskim pravima i Europske konvencije o ljudskim pravima. Grupna vježba na odabranim članovima deklaracije i konvencije.

7. Predavanje: Osporavanje prava: prava građana, „rasa“ i etnička pripadnost Vježbe: Analiza četvrtog poglavlja knjige: Savremena politička sociologija – globalizacija, politika i moć, Kate Nash. Prezentacija i odbrana seminarskih radnji.

8. POLUSEMESTRALNA PROVJERA ZNANJA

9. Predavanje: Globalni izazovi i mogućnosti za ljudska prava Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige Razumijevanje ljudskih prava, ur.W. Benedek, M. Nikolova. Prezentacija seminarskih radova.

Page 34: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

10. Predavanje: Teorija novih društvenih pokreta: konflikt i kultura.Teorija mobilizacije. Vježbe: Analiza trećeg poglavlja iz knjige Savremena politička sociologija – globalizacija, politika i moć, Kate Nash. Prezentacija i odbrana seminarskih radnji.

11. Predavanje: Odnos principa građanstva i principa multikulturalnosti. Indivuidualna i kolektivna prava. Politika nediskriminacije i politika priznavanja različitosti. Vježbe: Prezentacija seminarskih radnji.

12. Predavanje: Građanska prava, siromaštvo i socijalno isključivanje Vježbe: Rad na odabranim poglavljima djela: Razumijevanje ljudskih prava, ur.W. Benedek, M. Nikolova. Diskusija o pitanjima: sloboda od siromaštva,ne-diskriminacija, pravo na zdravlje.

13. Predavanje: Moć i politička vlast. Afirmacija ljudskih prava, demokratizacija države i

globalizacija svijeta. Vježbe: Grupna vježba i prezentacija rezultata. Odabrani izvori sekundarne literature – preporuka.

.

14. Predavanje: Metodologija obrazovanja za ljudska prava. Obrazovanje građana, prava i dužnosti. Vježbe: Ljudska prava i njihovo kršenje u bosanskohercegovačkom kontekstu. Diskusija.

15. Dopunska predavanja po izboru studenata. Završne konsultacije. Vježbe: Odbrana i prezentacija seminarskih radova.

I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

10 bodova - seminarski rad

10 bodova - aktivnost u nastavi

10 bodova - domaći rad /prezentacija

20 bodova - prisustvo nastavi

II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 13 bodova =

ocjena šest (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje završnog ispita je položen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

završnog ispita identično je bodovanju testa I.

IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 26 -30 bodova = ocjena šest (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

(7); 35 – 40 bodova = ocjena (8); 40 – 45 bodova = ocjena devet (9); 45 – 50 bodova = ocjena deset (10).

Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

prikupili minimalno po 13 bodova.

Page 35: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra SOCIOLOGIJA RADA - IZBORNI , FIL FIS 422

Predmetni nastavnik Prof. dr. Ivo Komšić, redovni profesor

Saradnik mr. Jelena Gaković, viša asistentica

Sedmica Nastavna jedinka

1. a) Pregled primarne i sekundarne literature, upoznavanje studenata sa režimom

izvođenja nastave i seminarskim obavezama

b) Izrada plana rada po sedmicama u skladu sa izvedbenim planom nastave i akademskim kalendarom

c) Upoznavanje studenata sa kriterijima ocjenjivanja i elementima bodovanja aktivnosti

2. Predavanje: Klasične teorije o podjeli rada. Društvena podjela rada i njen uticaj na formiranje struktura radnog procesa. Vježbe: Uvod u terminologiju. Analiza odabranih poglavlja knjige E.Dirkem: O podjeli društvenog rada. Diskusija.

3. Predavanja: Nastanak sociologije rada kao nauke. Odnos sociologije rada i drugih nauka

koje proučavaju rad

Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige Pjer Navil, Žorž Fridman: Sociologija rada

4. Predavanje: Značaj industrije za proučavanje rada. Nastanak industrije i osnovne etape njenog

razvoja. Osnovni faktori koji uređuju i modeliraju ritam i moduse razvoja industrijskih struktura.

Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige Pjer Navil, Žorž Fridman: Sociologija rada.

Diskusija. Grupna vježba.

5. Predavanje: Automatizacija i automatizirano društvo. Automatizacija i alijencija. Integracija i

alijenacija pojedinaca u modernom preduzeću. Automatizacija i osoba. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige Ž. Fridman: Kuda ide ljudski rad i P.Navil: U

susret automatiziranom društvu. Prezentacija seminarskih radova

6. Predavanje: Društvene posljedice industrijalizacije. Moć i nova industrijska država. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige Dž.K. Galbrajt:Nova industrijska država Prezentacija seminarskih radova.

7. Predavanje: Sociološke teorije o postindustrijskom društvu. Tehnokratija. Društveni sukobi. Teorija informacionalizma. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige A.Turen:Postindustrijsko društvo. Prezentacija seminarskih radova

8. POLUSEMESTRALNA PROVJERA ZNANJA

9. Predavanje: Organizacije u budućnosti. Virtuelne organizacije. Mreža. Vježbe: Rad na odabranim poglavljima djela: Čaldarović, Lj. Industrijska sociologija

10. Predavanje: Sociološki koncept podjele rada u postindustrijskom društvu. Sektori industrije i razvoj uslužnog sektora Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige Perko-Šeparevic: Teorija organizacije.

Diskusija.

Page 36: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

11. Predavanje: Promjene u strukturi zanimanja i djelatnosti. Društvena podjela rada u postindustrijskom društvu. Bijeli i plavi okovratnici. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige Perko-Šeparević: Teorija organizacije. Diskusija.

12. Predavanje: Procesuiranje informacija. Informacija i znanje kao glavni resursi. Ljudski kapital. Intelektualna tehnologija. Vježbe: Analiza odabranih poglavlja knjige J. Habermas – Tehnika i znanost kao ideologija. Diskusija.

13. Predavanje: Birokratija.Disfunkcije birokratije. Meritokratija. Fleksibilna organizacija. Vježbe: Analiza teorijskih postulata klasičnih i savremenih autora (Weber,Merton, Sennet)

.

14. Predavanje: Kritički osvrt na savremeni status sociologije rada kao posebne grane

sociologije i tendencije njenog razvoja u savremenom kontekstu. Vježbe: Diskusija i zaključna razmatranja ključnih teza iz obavezne literature. Preporuke za dodatnu literaturu i istraživanje.

15. Dopunska predavanja po izboru studenata. Vježbe: Odbrana i prezentacija seminarskih radova.

I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

10 bodova - seminarski rad

10 bodova - aktivnost u nastavi

10 bodova - domaći rad /prezentacija

20 bodova - prisustvo nastavi

II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 13 bodova =

ocjena šest (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje završnog ispita je položen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

završnog ispita identično je bodovanju testa I.

IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 26 -30 bodova = ocjena šest (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

(7); 35 – 40 bodova = ocjena (8); 40 – 45 bodova = ocjena devet (9); 45 – 50 bodova = ocjena deset (10).

Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

prikupili minimalno po 13 bodova.

Page 37: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – ljetni SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra TEORIJSKA SOCIOLOGIJA (FIL SOC 309 )

Predmetni nastavnik Dr. Salih Fočo, redovni profesor

Saradnik Tomislav Tadić, MA, asistent

Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvodni čas, upoznavanje studenata sa obavezama i dinamikom realizacije nastave;

upoznavanje saa literaturom i strukturom nastavnog predmeta.

2. Predavanja: Smisao i značaj konceptualizacije socijalnih teorija (klasični sociološki pristup);

pojam teorija u sociologiji (sistematiziranje, konceptualiziranje, socijalna taksonomija,

istraživačke hipoteze i znanstvenost teorije)

Vježbe: Odabrana poglavlja N. Mouzelisa Sociologijska teorija- što je pošlo krivo?

3. Predavanja: Smisao i značaj konceptualizacije socijalnih teorija (savremeni sociološki

pristup)

Vježbe: Mills: Sociološka imaginacija

4. Predavanja: Habermasovo prevladavanje Weberove koncepcije društvenog djelovanja

Vježbe: Analiza teksta Socijalni konstruktivizam (ekscerpti) (V. Ber)

5. Predavanja: Sociološka teorija i problem moderne.

Vježbe: Ulrich Beck i problem metodologije u sociologiji

6. Predavanja: Tipovi teorija u sociologiji (primjer Jonathana Turnera)

Vježbe: Postmodernističke teorije (Baudrillard: simulacija i simulakrumi)

7. Predavanje: Postmodernističke teorije (J. F. Lyotard: Postmoderno stanje) Vježbe: Analiza

teksta D. Harveya The Condition of Postmodernity (odabrani dijelovi)

Vježbe II: Seminarski rad i njegova prezentacija na zadatu temu

8. Provjera znanja studenata

9. Predavanje: Teorija racionalnog izbora R. Collinsa (interpretacije i kritički osvrti)

Vježbe: Dijelovi teksta Randalla Collinsa Tri sociološke tradicije

Vježbe II: Prezentacija seminarskih radnji

10. Predavanje: Metateorijski sociološki uvidi (teorije društvenog konsenzusa i teorije

društvenog konflikta)

Vježbe: Vježbe: Postmodernističke teorije (M. Foucault: Poredak diskursa)

Vježbe II: Prezentacija seminarskih radnji

11. Predavanje: Neofunkcionalizam Jefrey. C. Aleksandera

Vježbe: Osnovi matematičke analize u teorijskoj sociologiji (odabrani tekstovi o Lazarsfeldu

i Turneru)

Vježbe: Prezentacija seminarskih radnji

.

12. Predavanje: Bourdieuovo shvatanje savremene sociologije. Problem prakse i njene logike

Vježbe: Goffman: Prezentacija sopstva u svakodnevnom životu (dramaturgija socijalnog

interpersonaliteta); odabrani tekstovi o Schutzu, Blumeru, Meadu i Garfingelu

Vježbe: Prezentacija seminarskih radnji

13. Predavanje: Sociologija Zygmunta Baumana

Vježbe: Analiza teksta Tekuća modernost.

Vježbe: Prezentacija seminarskih radnji

14. Predavanje: Giddensovo anticipiranje budućnosti sociologije kao teorijske društvene znanosti

Vježbe: Prezentacija seminarskih radnji

Page 38: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf · 12 Bioetika i socijalni, pravni, politički, kulturni i religijski aspekti 13 Teorije rizika

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

15. Metateorije u savremenim sociološkim diskursima

Vježbe: prezentacija seminarskih radnji; mikro i makro veze u sociologiji

NAČIN PROVJERE ZNANJA:

OSMA SEDMICA: test sačinjen od 10 ispitnih pitanja; svako pitanje nosi 2, 5 boda. Da bi položio ispit, student

mora prikupiti najmanje 13 bodova. Ukupan broj bodova po testu je 25).

ZAVRŠNI SEMESTRALNI ISPIT:

Test sačinjen od 10 ispitnih pitanja; svako pitanje nosi 2, 5 boda. Da bi položio ispit, student mora prikupiti najmanje

13 bodova. Ukupan broj bodova po testu je 25). Da bi pristupio polaganju završnog pismenog ispita student mora

položiti polusemestralni pismeni ispit (polusemestralna provjera znanja). Uz položen polusemestralni ispit, student

mora izraditi i odbraniti jedan seminarski rad.