39
II 3 .. 1. 3 2. 2 3. 2 4. 1 5. 2 6. 3 7. 2 8. 2 9. . . 2 10. 2 11. 1 12. 1 13. 2 14. 1

II3 R m f Z j k d b l o g b q Z j - skolapancic.edu.rs tehn II razred.pdf · -Obnoviti one liþne, pokazne, prisvojne, relativne i odriþne zamenice predviÿene programom za prvu

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

II3

. .

1. 3

2. 2

3. 2

4. 1

5. 2

6. 3

7. 2

8. 2

9. . . 2

10. 2

11. 1

12. 1

13. 2

14. 1

Obrazovni profil: Šumarski tehni ar

Predmet: Engleski jezik

Razred: II

Cilj predmeta: Sticanje, proširivanje znanja i ume a u svim jezi kim aktivnostima i upoznavanje kulturnog nasle a stvorenog na tom stranom jeziku i osposobljavanje za dalje obrazovanje i samoobrazovanje. Zadaci nastave stranog jezika su: stvaranje raznovrsnih mogu nosti da kroz razli ite sadržaje i oblike rada tokom nastave stranog jezika, ciljevi i zadaci obrazovanja, kao i ciljevi nastave strnih jezika budu u punoj meri realizovani, -razvijanje saznajnih i intelektulnih sposobnosti u enika, njegovih, humanisti kih, moralnih i estetskih stavova,-sticanje pozitivnog odnosa prema drugim jezicima i kulturama kao i prema sopstvenom jeziku i kulturnom nasle u, uz uvažavanje razli itosti i navikavanje na otvorenu komunikaciju, -sticanje svesti o funkcionisanju stranog jezika i korelacija kako sa maternjim jezikom tako i sa i ostalim predmetima, -usvajanje novog u što ve em broju, vokabulara, koji e u eniku omogu iti usmenu i pismenu komunikaciju na najvišem nivou u dosadašnjem školovanju kao i odli nu komunikaciju i sporazumevanje sa ljudima iz drugih zemalja, -osposobljavanje u enika da nastavi, na višem nivou obrazovanja i samostalno, u enje istog ili drugih stranih jezika na razli ite na ine i u svim okolnostima koje život stvori. polazna osnova: službeni glasnik strana 29/33 broj 6 preporu ena literatra:ZUNS Beograd, engleski jezik za drugi razred srednje stru ne škole, stru na literatura, Gramatika engl.jezika, Longman Advanced grammar, L.G.Alexander, stru na literatura, DictionaryNedeljni fond asova 2, 70 asova godišnje -ovladaju strabom stru nom terminologijom u toj meri da mogu da koriste razna uputstva i druge pisane materjale i na stranom jeziku uz koriš enje Zadaci nastave stranih jezika su da u enici:-usvoje predvi ene morfosintaksi ke srukture i oko750 novih re i i izraza uklju uju i i terminologiju vezanu za struku; -prakti no ovladaju jednostavnim govornim jezikom i steknu nova jezi ka znanja neophodna za radu struci; -neguju pravilan izgovor, usavršavaju ortografiju i utvr uju i proširuju osnove gramatike stranog jezika; re nika i drugih izvora informacija. Komunikativne funkcije:Govorne modele koji se upotrebljavaju pri komuniciranju u realnim životnim situacijama, uvežbavati i proširivati iz razreda u razred; privla enje pažnje, oslovljavanje poznate i nepoznate osobe; iskazivanje dopad; iskazivanje dopadanja i nedopadanja, slagaje i neslaganje s mišljenjem sagovornika; traženje i davanje obaveštenja; estitanje i iskazivanje lepih želja; pozivanje u goste , prihvatanje i neprihvatanje poziva, izražavanje zadovoljstva i nezadovoljstva; u enja i iznena enja; iskazivanje fizi kih tegoba, raspoloženja,zabrinutosti.Cilj predmeta: Sticanje, proširivanje znanja i ume a u svim jezi kim aktivnostima i upoznavanje kulturnog nasle a stvorenog na tom stranom jeziku i osposobljavanje za dalje obrazovanje i samoobrazovanje. Zadaci nastave stranog jezika su: stvaranje raznovrsnih mogu nosti da kroz razli ite sadržaje i oblike rada tokom nastave stranog jezika, ciljevi i zadaci obrazovanja, kao i ciljevi nastave strnih jezika budu u punoj meri realizovani, -razvijanje saznajnih i intelektulnih sposobnosti u enika, njegovih, humanisti kih, moralnih i estetskih stavova,-sticanje pozitivnog odnosa prema drugim jezicima i kulturama kao i prema sopstvenom jeziku i kulturnom nasle u, uz uvažavanje razli itosti i navikavanje na otvorenu komunikaciju, -sticanje svesti o funkcionisanju stranog jezika i korelacija kako sa maternjim jezikom tako i sa i ostalim predmetima,

-usvajanje novog u što ve em broju, vokabulara, koji e u eniku omogu iti usmenu i pismenu komunikaciju na najvišem nivou u dosadašnjem školovanju kao i odli nu komunikaciju i sporazumevanje sa ljudima iz drugih zemalja, -osposobljavanje u enika da nastavi, na višem nivou obrazovanja i samostalno, u enje istog ili drugih stranih jezika na razli ite na ine i u svim okolnostima koje život stvori. polazna osnova: službeni glasnik strana 29/33 broj 6 preporu ena literatra:ZUNS Beograd, engleski jezik za drugi razred srednje stru ne škole, stru na literatura, Gramatika engl.jezika, Longman Advanced grammar, L.G.Alexander, stru na literatura, DictionaryZadaci nastave stranih jezika su da u enici:-usvoje predvi ene morfosintaksi ke srukture i oko750 novih re i i izraza uklju uju i i terminologiju vezanu za struku; -prakti no ovladaju jednostavnim govornim jezikom i steknu nova jezi ka znanja neophodna za radu struci; -neguju pravilan izgovor, usavršavaju ortografiju i utvr uju i proširuju osnove gramatike stranog jezika; re nika i drugih izvora informacija. Komunikativne funkcije:Govorne modele koji se upotrebljavaju pri komuniciranju u realnim životnim situacijama, uvežbavati i proširivati iz razreda u razred; privla enje pažnje, oslovljavanje poznate i nepoznate osobe; iskazivanje dopad; iskazivanje dopadanja i nedopadanja, slagaje i neslaganje s mišljenjem sagovornika; traženje i davanje obaveštenja; estitanje i iskazivanje lepih želja; pozivanje u goste , prihvatanje i neprihvatanje poziva, izražavanje zadovoljstva i nezadovoljstva; u enja i iznena enja; iskazivanje fizi kih tegoba, raspoloženja,zabrinutosti.Nedeljni fond asova 2, 70 asova godišnje Nastavne teme/ ostvarivanje programa : Nedeljni fond asova 2, 70 asova godišnje Nastavne teme/ ostvarivanje programa : Obnoviti re eni ne modele obuhva ene u osnovnoj školi kao i u prvoj godini; red r i u re enici .Mesto priloga i priloških odredbi -Pitanja a)"WH" questions "Where are you going?", " How can we get there?" b) alternativna pitanja "Did you take a bus or did you walk?" c) u tiva pitanja"Would you open the window, please?" d) pitanja sa predlogom na kraju "What are you looking for?" Indirektni govor a) Izjave bez promene glagolskog vremena (glagol glavne re enice u jednom od sadašnjih vremena) "I'll come as soon as you can." He says that he will come as soon as he can. b) molbe, zahtevi, naredbe "Come back!" He told me to comeback. "Pass me the bread, please." "He asked me to pass him the bread. c) pitanja sa promenom reda re i - bez promene glagolskog vremena (glagol glavne re enice u jednom pd sadašnjih vremena) -Yes/No questions. "Have you sen Mary?" he wants to know If I have sen Mary. -"WH" questions. "Where are you going?" He asks where I am going. Grupa 2 -Imeni ka grupa 1. lan-Obnoviti i utvrditi upotrebu odre enog i neodre enog lana. -Odre eni lan uz imena godišnjih doba, obroka, naziva država. The spring of 1957 was wery worm.The breakfast we had yesterday was wery good.he lives in the USA. -Neodre eni lan u izrazima za vreme, koli inu, meru i u uzvi nim re enicama.

50 miles an hour, 16 dinars a kilo, two pound a yard; What a mess! -Nulti lan uz imena sportova i igara, He plays volleyball. 2.imeniceMnožina imenica -obnviti Kongruencija imenica sa glagolom u jednini news, information,furniture, mathematics i dr. The news is on at ten o'clock. Mathematics is a difficult subject. -Zbirne imenice sa glagolom u množini people,cattle, police itd. There was a lot of people in the street. The cattle are sold. -Sinkretizam jednine i množine shep, der, trout, itd. -Drugi nominali- gerund a) u funkciji subjekta Swimingis myfavourite sport b) u funkciji objekta ( posle glagola like, hate,start, sopt itd.) She likes cooking. 3.zameni ki oblici a) Zamenice -Obnoviti one li ne, pokazne, prisvojne, relativne i odri ne zamenice predvi ene programom za prvu godinu.-Uzajamno-povratne zamenice - each other, one another,Mary and Peter see each other almost every day. people from different countries can hardly understan one another.IT uz kopulzativne glagole It is raining. It is cold. -Neodre eno ONE I lost a friend but you gained one. b) Determinatori -Neodra eni determinatori- some, any They want some paper. I don't have any bread left. -odri ni determinator no There are no eggs in the fridge. There's no water in the glass. 4.PrideviObnoviti pore enje prideva 5. brojevi decimalni, razlomci, etiri ra unske radnje 6. kvantifikatori obnoviti many/much, a lot of/ lots of; few/little 3. glagolska grupa1. glagoli -vreme i aspekt glagola -obnoviti glagolske oblike predvi ene programom za osnovnu školu -The Simple Present Tense za izražavanje budu e radnje What time does your plane takes off? -The Present Perfect tense - proširiti upotrebu priloškim odredbama lately, recently-The Present Perfect Continous TenseShe has been living in London for two years now. -The Past Perfect Tense When we came the train has already left. modalni glagoli a) can( be able to, be allowed to), could Sorry, but I can't come tomorrow. Can I smoke in here? Could I smoke in here?

b)must (have/ got / to, be obliged to) I've got to go now. -Pasivne konstrukcije - za isticanje bezli nosti i za navo enje nau nih injenicaThe new motorway has been opened to traffic. Oxygen is found ind the air. -Dvo lani glagoli (frazalni i predloški) apply for, shout for, bring up i dr. 2.PriloziPoredjenje priloga 3.Predlozi Obnavljanje4. Tvorba re iNaj eš i prefiksi i sufiksi za tvorbu prideva il-, im-, ir-, un-, -able, -fil, -less idr. 5. Ortografija Osnovna pravila interpukcije. Pisanje velikih slova.6. leksikologija Idiomi i frazeologizmi 7. Leksikografija Sruktura i koriš enje dvojezi nih re enica.Planom i programom su obuhva ena dva pismena zadatka u toku školske godine i 8 pismenih vežbi; Mesto izvodjenja nastave -u ionica i kabinet agrocentra, koji se nalazi u sklopu škole; Metode koje se koriste u nastavi su : direktna, ekleti ka, indirektna, rad po grupama, kao i ostali nastavni oblici, frontalni, tandem, grupni. Nastavna sredstva kasetofon, cd-pejer, nastavni listi i, mape, karte, fleš karte Obrazovni zadaci su ponavljanje vokabulara kao i snalaženje sa novim re ima, frazama i izrazima. Vaspitni zadaci su razvijanje kod u enika ose aj za stranim jezikom, snalaženje sa istim, kao i potreba za stalnim napredovanjem i nadogra ivanjem znanja.

1. :

2. :

3. :

4. - , :

I II 70 70 III IV

5. :

6. :

,,

.

: 1000 ( : )

, 2400 ,

;

; ( )

,;

,

;

;, , ,

;,

;,

, ;,

;

, .

: ,:

; ,

; ;; ; ;

; ;; , ; ,

, , ; ;, , ; ,

7. :

8. :

9. :O

, . ., .

/ / ., ,

.;

.

. I-III ,.

II(2 , 70 )

.:

Il faut + Il faut travailler. On doit + On doit server…

:) Par l’intonation seule:

Tu viens chez moi? Oui,… non,… ) est-ce que…

Est-ce que c’est fini… Qu’est-ce que… Qu’est-ce que vous faites?

) Par l’inversion Vien-il ce soir? Descendez-vous dans notre hotel?

) Pronoms interrogatifs (quit-sujet et objet) à qui, de qui, à quoi, avec qui, pour qui… Qui est venu? Que fait-il? De quoi s’agit-il? A quoi pensez-vous? Pour qui est cette letter?

) Adjectives interrogatifs

Quelle est son adresse? Quell pays allez-vous visiter?

) Adverbs interrogatifs Où va-t-il? D’où vient-il? Depuis quand attendez-vous ici? Comment est-il venu? (en voiture, par le train, à pied, à pied, à bicyclette,…) Pourquoi va-t-elle à Belgrade? Parce qu’ elle veut voir la ville. Les questions indirectes: Dites-moi combine de garcons travaillent ici. Je vous demande pourquoi il part.

: Groupe du nom

,.

. ( ): Tous les déterminants possessifs; les déterminants indéfinis: chaque, autre, certain,

quelques; tour ( : tout le pays, tout pays independent, tous les pays…). ( ) à moi, à toi… . Groupe du verbe Passé composé – avec avoir et avec être –

.Imparfait, Futur. Conditionnel present.

( ) – ., : je voudrais une tasse de thé. Elle aimerait une chamber.

Pourriez-vous me donner votre passeport.

:

Sujet + Verbe + Complmént d’objet (direct, indirect): Je montre cette sale à mes clients. Je leur montre cette sale. Tu me montreras la piscine. Oui, je te la montrerai. Sujet + Verbe + Complément circonstanciel de lieu: en(au)aux – pour les pays, les continents, les regions (en Yougoslavie, au Monténegro, aux Etats-Unis, en Afrique, au Japon, en Egypte, en Provance… etc.)

Comparaison des adjectives qualificatifs et des adverbs: (plus, aussi, moins…); (meilleur, mieux); kao: Elle est plus jeune que lui. Il parle francais aussi bien que toi, mieux que son frère. Cette robe est plus élégante mais moins chére que celle-là. C’est mon meilleur ami

::

:- -70

- --

,, .

:-

.-

. - , , .-

.- .-

19- .-

.-

.- .-

.- .- .- ,

.- , , .-

, ,...

- ,.

-. . . , ,

2008.. . , , ,

2005.

- , , ,, , , .

,, .

.

:

:.

..

, ..

..

:, .

..

, ..

-,

.,

.

,.

,

.- .

::

:

:- - ,- ,-

,-

.:

-,

- - ,- ,- ,-

,-

.-

:1. ,2. - ,3. .I.

:- ,

,, ,

- -, ,

., ,

,

.II. -

- I ( ,) , II

.III.

( , , , , ),, .

- II (2 , 60 )

, .: - , , , , , , ,

, ,.

,.

,,

..

: , , , -; , - .

,, .

. .. .

. , , ..

. " ".. . , .

. , .. .

. . ,.

. , - . . " "

. .. . ,

.

. . .. . ,

, .

.. .

, , .

: , ,, , ,

, ,, , , -

- , - - .: , , ,

, , , " " , , ,

,, , .

, , .. , 8

x 1 .

( , - , , ), , ,.

: ( , , ), , ,

- ,.

: (, , , , " "

.), , , -

. ( )

-, , ,

.

I II

) ( ):I 12 km, II 14 km,

) : .,

, .,

:- - ( );- ( );

( ). ,

.,

.

, .:

- : - ( ,);

- ;- ;- ( );

.

. 6 10-12 .

I- - ,- - ,- - ,- - ,- - .II- - ,- - ,- - .

::

,.

,

.

.

( )

:, - ,

..

, ,.

.:

- : ( ,), ,

- .:

, - , .-- :

- ( ).

- ,.

, ( ).

,.

, ,.

.

,( )

- .:

- ( );- ( 30 m); - ( ); - ( );- ( );- ( );- ( 500, 800 m).

.

7 19 ( )., ,

.-

.

.

..

;- -- .

, , .- ,

.

, , ,, ,

, ,.

.

:

:: II

: 2 , 74

4/91

:

,.

:

123 - 456

78

,-

1 . 5 1 6

2 . 5 2 7

3 5 2 2 9

4 13 5 2 20

5.

3 2 1 1 7

6 . 8 3 2 13

7.

9 3 12

48 18 6 1 1 74

. . :

.. –

..

. :

. (

). : , . . :

,.

..

. ,,

.

. : ,

, ,

: , ,,

:

1. :2. :

3. : II

4. :

I II 70 70 III IV

5. :

6. : ,,

, ,.

:-

, ;-

;-

, ,, ,

;-

; -; ;

- ;- ,

( , , , ,) .

*) II :: ; - ,

- , , ; , ;III IV .

7. 4/91

8. :

9. : , , ,

10. :.

,.

, , ,,

, ,.

,, ,

. ,.

, ,,

..

, ,.

- , , , ,,

, .,

.

,.

, .,

. ( ,

, , ), .

., ,

.

. (H-H) (H-CL).

.

..

.

. , .

, .

,.

. ,.

1. :

2. :

– . 6. 17.08.1990. .

3. : II34. :

I - - - - - - II 32 3 - - - 35 III - - - - - - IV - - - - - - 5. :

6. /

- (: )

,,

,

,,

,.

..

,

,, ,

,

,.

– , , .,

, ,.

.

( , , , ),

.

,

,

.

.

,

- ,;

-( )

- ,.

- ,;

-;

- : (

- (: )

-:

( , ,,

,

);-

XIX (, ,

)

, ,, ,

,);

- XIX

( ,, ,

)

XX

XX , ,, ;

,

XX ,. .

7. :

· , 601-04-

51/74 20.12. 1990. .

8. /

, ,

9. :

'' ''. ( 35 – 35

).,

, , , , . .

- ,, .

( ), ( ) , , ,

( , , , , ...)

1. :2. :

3. : II

4. :

I II 105 105 III IV

5. :

6. :-

, ,- ,

.:

--

-

--- , - : , ,

, , , , .-

7. - .6/91 1990/91 :

8. :.

9. : , ,

10. : ( 4- 14)-

( - .1/87)

( ) ( 4- 14) .

( 4- 14) , ,

( ),. . ( ,

).

11. 105, 3

: :

:

: , ,

: – .4/91: , ,

:ll :2 74

/

(8)

-( )

---

-

-

(7)

--

-- (

)-

-

( , . ,, ,

(6)

--

--

( )-

(11)

--

--

--

-(7)

-- 1-30(

)-

-- :

,

(9)

- – -( , , )

--

-

-

;-

;-

;-

;-

;-

;-

:-

--

-:

--

-

,;

;;

:;

;(2):

,,

:

(8)

-

-( , , ,

)--

-

(12)

--

---

-

(6)

--

-

;-

,

,

;-

,

: .

2. : .

: - , 4/91

, .:

- ;-

;- ,

;-

, , ,;

-;

-;

-;

- ,,

;- ;- ;-

;- ;- ;- , ,

;-

;- ,

.

, .: ,

, , , .

. ,.

: , (). –

, ,.

.,

, ..

()

3 105, .

, .

,. , .

. 4/ 91 3 4. ( )

:- ;-

;- ;- ;- , , ;- ;- ;- ;- ;- ;- .

:- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

-

- , , , .

( ):- ;

- ;

- , ;

- ;

- ;

- ;

- .

a : , ,, , ...

,

1. , , ,, 1983.

2. , , ,1994.3. , , , , 1996. 4. , , ,1983.5. , , , 1975. 6. , , , , 2005. 7. , , , 1978. 8. , , , 1995. 9. , , , , ,

.10. , , , 2004. 11. , , , ,1997.12. , , , 2000. 13. , , , 1985. 14. , , ,

.15. : ,

, .- / / ,

, 1973.

1. :

2. :

3. :II

4. :

I II 35 35 30 100 III IV

5. :

6. : (

).:

- , ;

- ; -, ,

;-

;- .

7 50/92 3 1993

8. : ,

9. : , ,.

10. : II .

, , , (

). . III II III .

III ( , , , ),

().

. II .

III .

( ) ( - ). II , ,

. , ,, . III , ,

. ( .).

,.

, ,, , , .

II , , ( ).

, ,.

.,

, ., ,

.-

(" - ", 4/91)

( " - ", 4/91). -

- .

1. :2. :

3. :II

4. :

I II 35 35 70 III IV

5. :

6. :

.:

- ;-;

- ;- ;- ;-

.

7. 50/92 3 1993

8. :

9. :10. :

- ,, . ,

, .:, , ,

..

, , .:

- ;- ;- ;- .

,, , ( ),, , . , ,

.

, ,, ,

.-

(" - ", 4/91)

( " - ", 4/91). -

- .

1. :2. :3. :II 4. :

I II 70 70 30 170 III IV

5. :6. : :

;;

.:

-;

- ;- ;- .

7. 50/92 3 1993

8. :

9. : ,10. :

,, ,

., ( )

., .

, ,.

. 140 , 30 , .

( ) ( .

,.

( ). ( ),

10-15 ( ). 10-15 .

- (

" - ", 4/91) ( " - ", 4/91).

-

- .

1. :2. :3. : II 4. :

I 35 35 70 II III IV

5. :

6. :;

, , . .:

- ;

- : - - - ;

- , ;- ,

;- .

7 50/92 3 1993 8. :9. : ,10. :

- ,, . ,

, .:, , ,

..

, , .:

- ;- ;- ;- .

,, , ( ),, , . , ,

., ,

, ,.

- ( "

- ", 4/91)

1. :

2. :

3. :II

4. :

I II 70 35 30 135 III IV

5. :

6. :-

.:

-;

-;

- ;- ;-

.

7 50/92 3 1993 8. : ,9. : , ,

, .10. :

.: , .

,.

105 70 35 .

30 :, .

., ,

..

, .: , , , ,

, ..

.

:, , .

, ,.

.,

. - , 10-15

. 10-15 .

,. ,

, .-

(" - ", 4/91)

( " - ", 4/91). -

- .

1. :2. :

3. :II

4. :

I II 70 70 III IV

5. :

6. :

,.

:- ;- ;- ;- , ,

;-

, .

7. 50/92 3 1993

8. :

9. :10. :

( ,.).

,.

( ). -

., .

. ( - 70 ) 30

.

. ,.

10 , , ,, .

, . -

, , ( ),.

, ., , .

, , , ..,

.-

(" - ", 4/91)

( " - ", 4/91). -

- .

::

: II : -35

::

21. 31.22. 32.23. 33.24. 34.25. 35.26. 36.27. 37.28. 38.29. 39.30. 40.

:43.44. ,

‘ ’45.46. ,

47. ,,

48.49.50.51. ,

/52.

53.

54.55.56.57.58. ;

59. ,

60.

61.62.

,63.

:43. , ; ;

;

44.45. ;

;46. ; ;

;;

47. ;( ); ;

48. ;;

49. ; ;

50. ,;

51. ;/ ; /

52. ;;

( , , ,...);

53. ;;

;54.

; . ;

55. ;;

56. ;; ;

57. ;; (

) ; , ,

58. ;59. ;

;

60. ; ;

61. (); ( );

62. ;; ;

63. ;;

: ‘ ’

: