Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  1/34

  Zaharul

  1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

  Autorizatia Integrata de Mediu se elibereaza pentru:

  S.C. ZAHAR S.A. CALARASI din Municipiul Calarasi, Strada Varianta Nord, Nr. 4, JudetulCalarasi, tel. 0242/323483, fax 0242/334294;

  care prevede conditiile si parametrii de functionare pentru activitatea desfasurata : Tratare siprelucrare in scopul fabricarii produselor alimentare din materii prime vegetale, avand ocapacitate de productie mai mare de 300 tone produse finite / zi de exploatare (valoare medietrimestriala), din punct de vedere al impactului asupra mediului.

  2. OBIECTUL AUTORIZARIIInstalatie pentru fabricarea zaharului tos cu o capacitate de :- 380 tone zahar tos/zi produs finit;- 11 tone melasa/zi subprodus;

  3. CATEGORIA DE ACTIVITATECod CAEN: 1583 Fabricarea zaharului;Incadrare: conform Anexei 1 a OUG Nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii- aprobata prin Legea Nr. 84/2006 la punctul 6.4.b) Tratare si prelucrare in scopul fabricarii produselor alimentare din materii prime vegetale, avand o capacitate de productie mai mare de 300 toneproduse finite / zi de exploatare (valoare medie trimestriala) ;

  conform OM MAPM Nr. 1144/2002 - Cod SNAP 2 0406 Productia de produsealimentare si bauturi;conform OM MAPM Nr. 1144/2002 - Cod NOSE-P 105.03 Abatoare (> 50 t/zi), fabricide prelucrare a laptelui ((> 200 t/zi), alte materii prime animale ((> 75 t/zi), sau materii primevegetale (> 300 t/zi);

  Termenul limita conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 152/2005 privind prevenirea sicontrolul integrat al poluarii aprobata prin Legea Nr. 84/2006, pentru realizarea masurilor din Planul deActiuni este 30.10.2007.

  4. DOCUMENTATIA SOLICITARII- Cerere pentru emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu, intocmita SC IPROCHIM SA Bucuresti;- Raport de Amplasament intocmit de SC IPROCHIM SA Bucuresti ;- Proiect Plan de Actiuni, intocmit de S.C. ZAHAR S.A. Calarasi ;-Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor Seria M07, Nr.

  2448/07.03.2001, emis de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor ;- Autorizatie de Functionare Nr. 127/14.05.2001, eliberata de Ministerul Muncii si Protectiei

  Sociale Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Protectia Muncii al Judetului Calarasi ;- Licenta de Fabricatie pentru atestarea dreptului de a desfasura activitati in domeniul productiei de

  produse alimentare Seria A, Nr. 44699, emisa de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei Directiagenerala pentru agricultura si alimentatiei a Judetului Calarasi ;

  1

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  2/34

  -Contract Nr. 682/01.10.2005, privind asigurarea serviciilor publice de salubrizare, incheiat cuSC SALUBRITATEA SA ;

  -Contract de vanzare cumparare gaze naturale Nr. 25/25.11.2005, incheiat cu SC Distributie gazenaturale DISTRIGAZ SUD SA ;

  -Contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si decanalizare Nr. 34/01.01.2005, incheiat cu SC ECOAQUA SA - Sucursala Calarasi ;

  -Adresa Nr 1503/04.07.2006, privind eliminarea condensatorilor cu continut de PCB mai mare de 50ppm pana la data de 31.12.2010, eliberata de SC ZAHAR SA Calarasi ;-Plan de Prevenire si Combatere a poluarilor accidentale, intocmit de S.C. ZAHAR S.A.

  Calarasi ;-Autorizatie de Gospodarire a Apelor Nr. 27/07.06.2006, eliberata de Agentia Nationala

  APELE ROMANE - D.A. Buzau Ialomita S.G.A. Calarasi;-Plan de situatie si plan de incadrare in zona.

  5. MANAGENTUL ACTIVITATII

  In cadrul activitatii desfasurata de S.C. ZAHAR S.A. Calarasi nu exista un sistem demanagement atestat. Exista un Program Tehnologic de Control al Fluxului de Fabricatie, un laborator de

  incercari, respectandu se legislatia privind productia alimentelor.Activitatea pe amplasamentul fabricii se va desfasura in urmatoarele conditii :- titularul activitatii va stabili si va mentine un Sistem de Management care va indeplini cerintele

  Agentiei pentru Protectia Mediului. Prin Sistemul de Management se vor evalua toateoperatiunile si se vor revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii care sareduca emisiile din aer, a deseurilor rezultate din productie ;

  - anual se va intocmi o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu care va contine termenepentru atingerea acestora ;

  - lunar se prezinta la Garda de Mediu realizarile din luna precedenta prevazute in planul deinvestitii;

  - Sistemul de Management al documentelor de mediu se va stabili de titularul activitatii si va ficomunicat atat Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Pitesti, cat si Agentiei pentruProtectia Mediului Calarasi;

  - titularul activitatii va stabili si va mentine proceduri prin care se asigura ca vor fi indeplinitecerintele impuse de Agentia de Mediu ;

  - titularul activitatii se va asigura ca personalul din cadrul unitatii este calificat conformspecificului instalatiei pe baza de studii, instruiri si/sau experienta ;

  - titularul activitatii se va asigura ca publicul interesat va obtine informatii privind performantele pelinie de mediu ale societatii ;

  6. MATERII PRIME SI AUXILIARENr.

  Crt.

  Denumire Natura

  chimica/compo

  zitie

  CantitateUM/an

  Impactul asupra

  mediului

  Mod de depozitare

  MATERII PRIME

  1. zahr brut zaharoz 120 000 tone Nu este toxic pentruspecii.

  n depozitul de zahrbrut.

  MATERII AUXILIARE

  2

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  3/34

  2. taloflote agent floculant 3 360 kg Nu se cunosc efecte detoxicitate.

  n ambalaje proprii,n magazia de materii primei materiale.

  3. talofloc agent dedecolorare 50 000 kg

  Nu se cunosc efecte detoxicitate. Este un produsinflamabil, iritant pentru piele, dar

  n cantiti mici nu genereazimpact asupra mediului.Fraze de risc: R 10, R 34, R41;

  n butoaie de inox de

  200 kg, n magazia de materiiprime i materiale.

  4.Acidfosforic85%,alimentar

  H3PO4 25 000 lNu este toxic pentru specii,este corosiv.

  n butoaie de inox316 l, n magazia de materii

  prime i materiale.

  5. Hidroxidde sodiu

  solid

  Na OH solzi 890 kgProvoaca arsuri grave,este corosiv.

  Fraza de risc: R 35

  In saci depozitati inmagazia unitatii.

  6.Uleimineral - 100 l

  Pot determina aparitiacancerului, sunt iritante pentrusistemul respirator.

  Fraze de risc: R 45, R 37

  In butoaie de 200 l,depozitate in magaziaunitatii.

  7. Acidclorhidric

  HCl 1 litru Provoaca arsuri grave.Fraza de risc: R 35

  Sticlute aflate inlaboratorul societatii.

  8. Acid

  sulfuricH2SO4 1 litru Provoaca arsuri grave.

  Fraza de risc: R 35Sticlute aflate in laboratorul

  societatii.

  9. Var hidratat

  CaO + MgO 162 000 kg

  Laptele de var, preparat

  prin solubilizarea varului hidratatn ap, soluie 11

  15 % nu reprezint un toxicpentru speciile acvatice, avnd nvedere c n prezent se utilizeazcantiti reduse i de concentraiemic.

  Substan solid,

  ambalat n saci, care suntstocai n magazia de materii

  prime. Nu constituie risc depoluare pentru mediu prinnatura sa sau prin cantitiledepozitate.

  Ambalaje:Saci rafie 491 000 buc./an 2005 depozitati in magazia unitatii.

  7. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI7.1 APA7.1.1 Alimentare cu apa potabilaa) Sursa : - reteaua SC ECOAQUA SA Sucursala Calarasi;b) Volume si debite de apa autorizate :- zilnic mediu 3,0 mc/zi, respective 0,034 l/s anual 1,095 mii mc;

  - zilnic maxim 3,92 mc/zi, respective 0,045 l/s anual 1,43 mii mc;Functionarea este permanenta : 365 zile/an, 24 ore/zi ;c) Instalatii de captare :

  3

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  4/34

  Apa este captata prin intermediul retelei municipale a SC ECOAQUA SA Sucursala Calarasi pentru stocareintr un bazin. De aici este pompata in reteaua de distributie, catre consumatorii proprii centrala termicasi fluxul tehnologic.

  d) Instalatii de tratare : Tratarea apei se realizeaza de catre SC ECOAQUA SA SucursalaCalarasi;

  e) Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei

  Aductiunea apei este realizata din conducta metalica de 400 mm, cu lungimea totala de 350 m. Inmagazinareaapei se face intr-un rezervor din beton armat de 2500 mc, pompata ulterior cu 3 pompe14 NDS cu un debit de 40 mc/h/buc., Hp = 140 mCA;Reteaua de distributie este realizata din conducte din metal, teava din otel cu diametrul de 100 mm silungimea de 1150 m.

  7.1.2 Alimentare cu apa tehnologicaa) Sursa : - reteaua SC ECOAQUA SA Sucursala Calarasi;b) Volume si debite de apa autorizate :- zilnic mediu 694,1 mc/zi, respective 8,01 l/s anual 208,5 mii mc;- zilnic maxim 530,0 mc/zi, respective 6,13 l/s anual 159,0 mii mc;Functionarea este permanenta : 365 zile/an, 24 ore/zi ;c) Instalatii de captare :

  Apa este captata prin intermediul retelei municipale a SC ECOAQUA SA Sucursala Calarasi pentru stocareintr un bazin. De aici este pompata in reteaua de distributie, catre consumatorii proprii centrala termicasi fluxul tehnologic.

  d) Instalatii de tratare : Tratarea apei se realizeaza de catre SC ECOAQUA SA SucursalaCalarasi;

  e) Instalatii de aductiune si inmagazinare a apeiAductiunea apei este realizata din conducta metalica de 400 mm, cu lungimea totala de 350 m. Inmagazinareaapei se face intr-un rezervor din beton armat de 2500 mc, pompata ulterior cu 3 pompe14 NDS cu un debit de 40 mc/h/buc., Hp = 140 mCA;Reteaua de distributie este realizata din conducte din metal, teava din otel cu diametrul de 100 mm silungimea de 1150 m.

  7.1.3 Apa pentru stingerea incendiilorVolum intangibil : 300 mc ;7.1.4 Volume de apa asigurata in surse

  - 697 mc/zi ;7.1.5 Modul de folosire a apeia) Necesarul total de apa :

  - maxim = 697 mc/zi ;- mediu = 533 mc/zi;

  b) Cerinta de apa :- maxim = 697 mc/zi ;- mediu = 533 mc/zi;

  c) Gradul de recirculare este de 10 % ;7.1.6 Norme de apa pentru principalele produse din fabricatie

  Pentru o tona de zahar norma de apa este de 2,12 mc;

  7.1.7 Evacuarea apelor uzate

  Categoria Receptori Volum total evacuat

  Zilnic (mc)

  4

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  5/34

  apei autorizati Anualmaxim mediu

  Menajere Bazin deretentie

  2,4 2,0 1,112

  Tehnologice Bazin deretentie

  54,4 50 14,5

  7.1.8 Statii de preepurare si de epurare finalaApele menajere, tehnologice si pluviale sunt preluate prin sistemul de canalizare al fabricii, trecute

  in bazinul de retentie al statiei de epurare, dupa care sunt transportate in reteaua de canalizare a orasului.7.1.9 Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa

  - Exista apometre la racordul de la reteaua de apa potabila a orasului ;

  7.1.10. Comparatia cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)

  Sursa valoriilimit

  Valoarea limit Performana companiei

  BAT 15 m3

  /ton sfecl prelucrat

  (consum de ap total) 1,56 - 9 mc/ t zahr produs din

  sfecl

  0,22 m3/ton zahr produs din zahr brut

  7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI7.2.1 Energie electrica

  Alimentarea cu energie electrica: se realizeaza din Sistemul Energetic National. Societatea are in dotare 61 condensatori scosi din functiune, tip CS 0,380 20 - 3 cu ulei cu

  continut de PCB, prevazuti cu cuve de beton pentru reinerea uleiului in cazul spargerii accidentale acondensatorului. Cuvele sunt dimensionate in conformitate cu volumul de ulei din condensator.

  Sursa de energie Consum furnizat in2005 MWh Primara % in totalReteaua publica 1 938 1 938 100

  7.2.2 Energie termicaEnergia termica este produsa pe amplasament, in cadrul Centralei Termice, prin arderea in

  focarele cazanului de 30 t abur/h a unei cantitati de gaz metan.Productie de abur supraincalzit 29 795 MWh.

  7.3. COMBUSTIBILI UTILIZATI Benzina auto 4 tone/an;

  Motorina 20 tone/an; Gaz metan 3.015.365 Nm3 / an;

  Date referitoare la centrala termica proprie dotare, combustibili utilizati:Centrala termic a societii produce aburul necesar procesului tehnologic, utiliznd drept

  combustibil gaz metan. Centrala este echipat cu dou cazane, un cazan tip ID de 30 t abur/ h i uncazan tip CR 16 de 10 t abur/ h.

  Gazele arse sunt conduse prin canale aeriene spre courile de evacuare cu tiraj natural,amplasate n exteriorul cldirii, unde gazele sunt dispersate.

  Pentru a se realiza dispersia gazelor de ardere rezultate de la arzatoarele cazanelor, sunt

  5

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  6/34

  prevazute cosuri de evacuare care au urmatoarele caracteristici geometrice :- cos dispersie cazan 30 t abur/ h : H = 25 m; vrf = 1,3 m; seciunea - 1,3266 mp;- cos dispersie cazan 10 t abur/ h: H = 25 m; vrf = 0,88 m; seciunea - 0,6079 mp;

  7.4 Comparatia cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)

  Procesul

  tehnologic

  Consum specific de

  energie (CSE)

  Tip energie Compararea cu limiteleBAT

  Fabricaia dezahr

  1090 kwh/ t zahr Energie electric + energietermic

  314,9 kwh/ t sfecl consumBAT

  8.DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PEAMPLASAMENT

  8.1. INSTALATII TEHNOLOGICE

  Prin procesarea zaharului brut la SC ZAHAR SA Calarasi rezulta:

  a) 380 tone zahar tos/zi produs finit;b) 11 tone melasa/zi subprodus;

  I.Topitorulde zahr i procesul de topire al zahrului brutZaharul brut importat pentru a fi rafinat trebuie mai intai dizolvat, obtinandu se clera bruta.

  Operatia de dizolvare are loc in doua topitoare verticale de 20 mc, prevazute cu agitatoare mecanice siserpentina de incalzire cu abur. Clera bruta este preluata de pompe din vasul tampon de 2,5 mc, situatlanga cele doua topitoare si pompate cu un debit de 15 23 mc in sectia de purificare, in rezervorul declera bruta ce are o capacitate de 38 mc.

  Topitorul de zahr praf este un recipient compartimentat, vertical prevzut cu agitator cu elicetripl, avand capacitatea:

  - compartiment I - 0,564 mc;

  - compartiment II - 1,259 mc;- compartiment III - 0,234 mc.

  II. Instalaia de purificare i procesul de purificare TLPTScopul procesului de purificare este de a ndeprta culoarea si turbiditatea din clera dizolvat,

  printr-o tehnic bazat pe floculare / flotaie.Clera bruta dupa ce este incalzita, trecand printr un preancalzitor, este tratata chimic prin

  dozare de reactivi in tancul de reactie ce are o capacitate de 3 mc. Din tancul de reactie clera tratataajunge in decantorul circular ce are un volum de 12 mc, unde are loc separarea clerei decantate denamolul format in urma tratarii chimice. Clera decantata curge din decantor printr o conducta inrezervorul de clera decantata de 12 mc, iar namolul este dirijat in tancul de namol (5 mc).

  Clera decantata este supusa in continuare operatiei de filtrare cu scopul indepartarii eventualelorsubstante solide ce pot ramane in suspensie, obtinandu se clera filtrata limpede care este trimisa inrezervorul de clera filtrata (30 mc) din sectorul fierbere. Filtrarea este realizata in filtru cu strat adanc (DBF)cu o capacitate de 2,8 mc si este complet automatizat.

  Namolul rezultat in urma tratarii chimice a clerei si separat din decantor este trecut prindecantoare de dedulcire cu scopul de a recupera zaharul din namol. In urma dedulcirii rezulta namol epuizatdirijat la campurile de namol si apa dulce utilizata la dizolvarea zaharului brut.

  III. Procesul de rafinare

  6

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  7/34

  Instalaia de rafinare realizeaz operaiile de fierbere cristalizare centrifugare, ntr-o schemclasic care permite epuizarea avansat a zahrului din sirop, cu un consum redus de energie termic. Operatiade fierbere cristalizare are ca scop trecerea zaharului din solutie (clera filtrata) in faza solida sub formacristalizata (masa groasa).Fieberea cristalizarea se realizeaza in aparate vaccum de 50 tone masa groasa utilizand ca agent termicaburul. Masa groasa este supusa in continuare operatiei de centrifugare unde are loc separarea cristalelor de

  zahar din sirop.Procesul de rafinare se realizeaza in trepte respectand schema de lucru in vederea obtineriiprodusului finit zaharul tos si produs secundar melasa.

  Zaharul tos obtinut in urma centrifugarii este umed, de accea este necesara uscarea in vedereadepozitarii temporare si apoi ambalarii.

  Melasa este stocata temporar in tancurile de melasa (doua bucati) de 200 tone capacitate si apoicomercializata.

  IV. Instalaia de uscare conditionare - sortare a zahruluiInstalatia este formata dintr un uscator orizontal compartimentat uscare racire, cu tambur rorativ,

  baterie de incalzire, hidrociclon, ventilator si tubulatura de legatura.Caracteristici tehnice:

  - Debit 16 tone/h zahar umed;- Debit aer 60 000 Nmc/h;- Consum abur 3 atm 1 750 kg/h;- Consum energie electrica 218 KW;- Tambur turatie 4,2 rot./min.;- Consum energie termica 3 500 Kcal/kg apa evaporata;- Materiale de constructii hotel carbon;

  Din uscator, zaharul uscat curge pe un jgheab ce alimenteaza elevatorul de zahar, urmand sa fie deversatpe sortatoarele de zahar. Acestea sunt prevazute cu site perforate de dimensiuni ale ochiurilor diferite pentru arealiza sortarea in functie de marimea cristalelor. In urma sortarii rezulta trei categorii de zahar fin, mediu simare (zahar aglomerat), ce sunt depozitate separat in buncare si apoi ambalate in saci de 50 kg. Cu ajutorul unor

  benzi transportoare sacii sunt evacuati spre magazia de zahar.Praful de zahar format in timpul operatiilor de uscare sortare ambalare este captat prin

  tubulatura instalatiei de desprafuire, formata din baterii de cicloane si in urma dizolvarii este reluat in procesulde fierbere.

  8.2. INSTALATII AUXILIARE

  I.Centrala Termicn vecintatea cldirii care adpostete centrala termic sunt amplasate urmtoarele obiecte aferente

  Centralei termice: postul de reglare gaze;

  platforma metalic pentru degazor; 2 rezervoare ap brut i tratat, n cuva de beton; decantorul de suspensii (lam); neutralizatorul de ape de la laborator; rezervorul de NaOH n cuva de beton; courile de fum (2 buc) din construcie metalic;

  Centrala termic este echipat cu: 1 cazan tip CR 16 - SC VULCAN SA Bucureti pentru producerea aburului, avnd

  capacitatea de 10 t/h, presiunea fiind de 15 bar, temperatura aburului de 2000

  C, echipat cu

  7

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  8/34

  arztor AG 800 cu debitul instalat de 712 Nmc/h, care de la instalare i pn n prezent nua fost pus in funciune;

  2 cazane tip ID - SC VULCAN SA Bucureti, pentru producerea aburului cu o capacitate unitar

  de 30 t/h, presiunea de 15 bar i temperatura de 2500

  C, echipate cu cte dou arztoare AG1300 cu debitul instalat de 2 x 1155 Nmc/h pentru fiecare cazan;

  1 degazor termic cu dou coloane 2 x 40 tone/h, 40 mc, 1,2 bar;

  2 expandoare de purje continu i respectiv intermitent de 5 bar, Dn = 1200 mm iVnominal = 1,65 mc; 2 pompe centrifuge tip SADU SI - 65x10 avnd D = 12 mc/h, H = 200 m CA, N = 18,5 kw i n

  = 3000 rot/min; 2 pompe centrifuge tip OLT 80x5 cu D = 45 mc/h, Ht = 250 m CA, N = 75 kw i n =

  3000 rot/min; o pomp acionat cu abur tip APD 6 avnd D = 63,5 mc/h i Ht = 240 m CA; 2 pompe centrifuge tip CERNA 50a cu D = 18 mc/h, Ht = 22 m CA, N = 3 kw i n =

  3000 rot/min; schimbtor de cldur abur - ap cu 2 treceri, Dn 350 mm, tip B avnd suprafaa

  nominal de transfer de 10 mp;

  rezervor paralelipipedic pentru condens avnd volumul de 5 mc

  CET funcioneaz numai cu cazanul CR 30t/h.

  Debitul nominal de gaze naturale cu regim de presiune redus pe conductele de racord al cazanelorde abur de 30 t/h este de 2.310 Nmc/h.

  Evacuarea gazelor arse n atmosfer se face prin intermediul unui co caracteristic tipului de cazan destructur metalic i cu urmtoarele caracteristici:

  diametrul coului la baz i la vrf 1,300 m; seciunea coului 1,32665 m

  2;

  nlimea coului 25 m; viteza gazelor arse la ieirea din co 5,52 m/s;

  temperatura gazelor arse la ieirea din co +150

  0

  C.

  Aburul produs n cazane este trimis ntr-un distribuitor avnd diametrul nominal 500 mm,distribuitor amplasat n apropierea peretului B n spatele cazanului de 10t/h.

  Din acest distribuitor, prin racorduri separate, sunt alimentai urmtorii consumatori: fabrica de zahr Clrai, printr-o conduct de Dn 300 mm instalaia de degazare, prenclzitoarele de ap de alimentare a cazanelor de abur, printr-o

  conduct Dn 150 mm instalaia de tratare a apei, printr-o conduct Dn 65 mm

  II. Staia pompe ap cad barometric

  Aceast staie de pompe este prevzut pentru vehicularea apei calde rezultat din procesul defabricaie, de la cada barometric la turnurile de rcire. Staia este echipat cu 2+1 electropompe tip 12NDS dr/400.

  III. Instalatia de racire apa recirculataApa se raceste in turnuri, apoi se adauga o cantitate de apa proaspata pentru a se completa

  pierderile. Racirea se produce datorita pulverizarii apei in contracurent cu aerul aspirat de ventilatoare sievaporarii unei cantitati de apa.

  Instalatia de apa recirculata cuprinde:- turnuri de racire;

  8

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  9/34

  - statia de pompare apa recirculata;- reteaua de apa recirculata rece;- reteaua de apa recirculata calda;- conducta de transport apa de adaos si de purja;

  Turnurile de rcire, cu tiraj forat, asigur rcirea apei calde de la 450

  C la cca. 320C.

  S-au folosit turnuri de rcire conform proiectului tip nr. 5403/1-1981 tunuri cu celule grupate pe un

  singur rnd cu h = 13,04 m avnd sistemul de rcire alctuit din grtare de susinere din PAS i rulouri dinmas plastic.Apa recirculata care iese din utilaje, este preluata in reteaua de apa recirculata care o dirijeaza spre turnurile

  de racire.

  IV. Staie pompe ap rcitDin cuva turnurilor de rcire, apa rcit ajunge gravitaional n baa de ap rcit de unde cu

  ajutorul a 2+1 electropompe 14 NDS apa este refulat spre condensatorul barometric pentru a fi folositn procesul de fabricaie.

  V. Gospodria de melasMelasa este depozitata temporar in doua rezervoare metalice amplasate suprateran pe o

  suprafata betonata cu canal de colectare la canalizarea fabricii.Caracteristicile rezervoarelor de melasa :

  - volum total 2 000 tone/melasa ;- diametru rezervor 15 m ;- inaltime rezervor 11,5 m ;

  VI. Balan semiautomat de nscuireSe utilizeaz pentru cntrirea i nscuirea brut a zahrului n saci deschii si se compune din:

  - plnie de alimentare executat din font turnat, prevzut cu dou clapete pentrualimentare grosier i fin;

  - prghie cu brae egale sprijinit pe un suport fixat pe corpul plniei;

  - dispozitiv de prindere al sacului aezat pe cellalt bra al prghiei;- dispozitiv de compensare, format dintr-o prghie gradat prevzut cu cursor de avans.

  VII. Statia de tratare a apei (instalatia de dedurizare apa)Dedurizarea reprezint procesul de ndeprtare ionilor Ca

  2+i Mg

  2+din ap, care i confer acesteia

  duritate temporar. n conformitate cu prescripiile ISCIR C18-85 referitoare la caracteristicile fizico-chimice ale apei de adaos, aceasta trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:- duritate total, max. 0,1 mval/l ;- temperatura 20

  oC;

  - pH 8 - 9,5.Apa dedurizat obinut este necesar circuitelor de termoficare, ale cror utilaje pot fi

  periclitate de depunerile de crust datorat prezenei acestor ioni.Procedeul de dedurizare utilizat este schimbul ionic. Procedeul prin schimb ionic, utilizeaz

  schimbtori de ioni puternic acizi, de tip Na, aezai n filtre ionice verticale.Datorit faptului c procesul de dedurizare este discontinuu, pentru asigurarea continu a apei

  dedurizate, au fost prevzute patru filtre ionice, dou n funciune i dou n regenerare.Procesul de regenerare a filtrelor ionice de dedurizare const n:

  - prepararea soluiei de regenerare, 10% NaCl;- regenerarea propriu-zis: masa ionic este afnat prin introducerea unui debit de ap

  decarbonatat, cu scopul de a ndeprta suspensiile mecanice i sprturile de rin. Soluia de 10% NaClfiltrat realizeaz schimbul, fixnd pe rin ionii de sodiu i ncrcat cu ioni de calciu i magneziu

  9

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  10/34

  curge la canal. Dup terminarea regenerrii se trece la splarea masei ionice prin introducere deap decarbonatat.

  Poluanii evacuai din instalaie sunt ionii de Ca2+

  , Mg2+

  i Cl-

  coninui n apele uzate care suntdeversate la canalizarea oraului Clrai.

  Produsele si subprodusele obtinute- cantitati, destinatie :

  Numele procesului Numele produsului Utilizarea produsului Cantitatea de produs(volum / lungime)

  Fabricarea zahrului Zahr cristalizat Consum alimentar 380 tone / zi

  9. DOTARI

  Nr.

  crt.

  Denumire Suprafaa

  consruit1 Hal fabricaie 6430,2 mp

  2 Laborator AMC 276,6 mp

  3 Tunuri de rcire 400 mp

  4 Staie pompe ap industrial 103 mp

  5 Bazin ap industrial 2500 mc

  6 Depozit zahr brut 1359,3 mp

  7 Depozit de zahr tos 1754,1 mp

  8 Centrala Termic 630,8 mp

  9 Magazia de materiale 150 mp

  10 Sector transporturi -

  11 Rezervor de NaOH(metalic)

  2 mc

  10.INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR INMEDIU

  10.1. Pentru factorul de mediu AER

  Nr.Crt.

  Faza de proces Punct de emisie Poluant Echipamente de dispersie

  Cazan 30 t abur / h

  Co dispersie:

  H = 25 m; vrf = 1,3 m; seciunea

  - 1,3266 mp; viteza gazelor arse la

  ieirea din co - 8,5 m/ s; temperatura gazelor

  arse la ieirea din co - 1600

  C

  10

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  11/34

  1. Producere abur laCentrala Termica

  SO2, NOx, CO,pulberiCazan 10 t abur / h

  Co dispersie:H = 25 m; vrf = 0,88 m; seciunea -0,6079 mp; viteza gazelor arse la ieireadin co -

  3,71 m/ s; temperatura gazelor arse la ieirea

  din co - 1500

  C

  2. Condiionarezahr

  Ciclon pulberizahr

  - ventilator- baterie cicloanePulberile de zahar retinute in bateriade cicloane suntreintroduse in procesul tehnologic.

  10.2. Pentru factorul de mediu APA

  Societatea S.C. ZAHR S.A. a fost prevzut cu staie de epurare a apelor uzate.Cantitatea de apauzat, evacuat din procesul de fabricaie al zahrului, este de 90 mc/zi.

  Componena staiei de epurare const din: desnisipator cu un volum de 46,8 mc; 2 bazine de omogenizare cu un volum total de 7500 mc; 2 decantare primare radiale cu un volum total de 472 mc; bazin de aerare prevzut cu 8 linii de aerare, cu un volum total de 5625 mc. Fiecare

  compartiment al bazinului de aerare este echipat cu cte un aerator tip 8 DT 1200 mm,N=75kW;

  2 decantoare secundare cu un volum total de 502 mc; concentrator de nmol; bazin de retenie ape pluviale; 5 cmpuri pentru depozitarea nmolului cu un volum total de 17620 mc.n prezent aceast staie nu mai funcioneaz, apele uzate provenite de la fabrica de Zahr

  Clrai sunt trimise n bazinul de retenie al societii i apoi deversate n canalizarea oraului.

  Bazinul de retenie este construit din beton armat, ocup o suprafa de 3200 mp si are capacitatea de 800m

  3.

  Pe platforma S.C. ZAHR S.A. sunt existente trei tipuri de reele de canalizare n funcie de calitateaapelor uzate evacuate din instalaii:- canalizare ape chimic impure;- canalizare ape meteorice;- canalizare ape uzate menajere.

  Canalizare ape chimic impurePentru colectarea apelor chimic impure evacuate exist o reea de canalizare din OL. Apele chimic

  impure provin de la splarea instalaiilor i laboratoarele existente pe platform.Apele provenite de la laboratorul Centralei termice sunt trecute printr-un neutralizator cu filtru de

  dolomit i apoi sunt evacuate n reeaua de canalizare exterioar.Apele provenite de la splarea filtrelor sunt trecute printr-un decantor separator i apoi sunt

  evacuate n reeaua exterioar de canalizare.Apele provenite de la CET, adic apele de la supapele cazanului, sticlelor de nivel, AMC i goliri

  accidentale a cazanului sunt trecute printr-un cmin de rcire cu icane pentru a li se micora temperatura. nacest cmin de rcire apele fierbini provenite de la cazanul centralei termice se vor amesteca cu ap rece

  11

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  12/34

  industrial, pentru reducerea temperaturii i evacuarea lor n canalizare uzinal.Canalizare ape meteorice

  Apele meteorice colectate prin gurile de scurgere sunt conduse gravitaional printr-o reea decanalizare pluvial pn la bazinul de retenie amplasat n staia de preepurare. De la acest bazin apa este pompat ealonat n conducta oreneasc de canalizare ape uzate. Pe colectorul final este amplasatcminul din care se preleveaz probe de control.

  Canalizare ape uzate menajere i tehnologiceApele uzate menajere i tehnologice provenite de la toalete, cldirile din incinta fabricii de zahr

  sunt colectate de reeaua de exterioar de canalizare ape uzate i conduse gravitaional spre staia de preepurareape uzate . De aici, apele uzate sunt refulate la staia de pompare uzinal care deverseaz n reeaua oreneascde canalizare ape uzate. Pentru colectarea acestor ape uzate a fost prevzut o reea de canalizare din tuburi deoel.

  De-a-lungul reelei de canalizare ape uzate s-au prevzut cmine de vizitare, de schimbare de direcie,de pante i diametre ale reelei.

  n afara cminelor obinuite s-au prevzut pentru prevenirea polurii mediului nconjurtor, cminede neutralizare la cldirile care evacueaz ape cu caracter acid i separatoare de ulei la cldirile ce pot evacua

  ape cu coninut ridicat de grsimi.

  10.3. Pentru factorul de mediu SOL- platform betonat pentru depozitarea temporara a deeurilor de fier vechi;- magazie de materiale pentru depozitarea materialelor i a pieselor de schimb, cu o suprafa de 200 mp;- recipieni metalici pentru depozitarea temporara a uleiului uzat;- containere speciale pentru colectarea temporara a deeurilor menajere;- depozitul de zahr brut cu urmtoarele caracteristici: capacitate = 8000 tone zahr brut, lungime =

  72 m, lime = 19,5 m, nlime = 5 11,5 m;

  - depozit de melas ce consta n dou rezervoare metalice izolate cu urmtoarele caracteristici:volumul total = 2000 tone melas, diametrul rezervorului = 15 m, inlimea rezervorului = 11,5 m;

  - depozitul de zahr tos sub forma unei magazii cu o capacitate de 1300 tone zahr;- rezervor de NaOH confectionat din inox, are o capacitate de 2 mc si este prevazut cu o serpentina pentruabur, in vederea incalzirii solutiei de Na OH cu concentratia de 10%.

  11 . CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIULINCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

  11.1 AER11.1.1.EMISII

  Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesuluide ardere a combustibililor nu vor depasivalorile limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite in tabelul de mai jos, dupa cum urmeaza:

  Nr.

  Crt.

  Faza de

  proces

  Denumire sursa de emisie Indicatori Praguri

  alerta

  mg/Nmc

  CMA Conform

  Ord.

  462/1993

  mg/Nmc

  1. Producereabur laCentralaTermica

  Cos dispersie gaze deardere aferent cazanului tip IDcu capacitate unitar de 30 t/h

  COSO2

  NO2pulberi

  7024,52453,5

  10035

  3505

  12

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  13/34

  2. Cos dispersie gaze deardere aferent cazanului tip CR16 cu capacitatea de 10 t/h

  COSO2

  NO2pulberi

  7024,52453,5

  10035

  3505

  11.1.2. IMISII

  Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera trebuie sa nu depaseasca in aerul inconjuratorvalorile limita prevazute de Ordinul MAPM 592/2002, respectiv:

  Indicator Perioada de

  mediere

  Normativ Valoare limita de

  emisie

  Marja de toleranta

  SO2

  1 h

  24 h

  Ordin 592/2002

  350 g/mc- deatins pana la01.01.2007

  125 g/mc

  150 g/mc pana la 01.01.2004, apoi redusa cu %anuale egale pana la 0 %, la1.01.2007

  NOx si NO1h Ordin 592/2002 200 g/mc- de

  atins pana la01.01.2010

  100 g/mc pana la01.01.2005, apoi redusa cu% anuale egale pana la 0%la1 .01. 2010

  Pulberi insuspensie PM10

  24 h Ordin 592/2002 50 g/mc- deatins pana la1.01.2007

  25 g/mc pana la1.01.2005, apoi redusa cu% anuale egale pana la 0%la 1.01.2007

  CO Zilnica Ordin 592/2002 10 mg/mc- deatins pana la1.01.2007

  6 mg/mc (60 %)la 01.01.2004, redusa la01.01.2005 si apoi din 12 in12 luni cu 2 mg/mc pentru a ajunge la0% la 01.01.2007

  11.2. APA

  APA UZATA

  Se vor respecta concentratiile maxime admise in H.G. Nr. 352/2005 care modifica sicompleteaza H.G. Nr. 188/2002 NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele decanalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare si anume :

  Nr.crt Indicator U.M Valori

  limita

  Cadrul legal

  1. PH unitati PH 6,5 -8,5

  13

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  14/34

  Conformspecificatiilordin HG 352/2005

  2. Materii in

  suspensie

  mg/dmc 350

  3. Consumbiochimic de oxigenla 5 zile (CBO5)

  mg O2/dmc 300

  4. Consum chimicde oxigen metodacu dicromat de

  potasiu CCOCr

  mg O2/dmc 500

  5. Azot amoniacal

  (NH4+

  )

  mg/dcm 30

  6. Fosfor total ( P ) mg/dcm 5,0

  7. Substanteextractibile cusolventi organici

  mg/dcm 30

  8. Cloruri mg/dcm -9. Azotiti mg/dcm -

  10. Azotati mg/dcm -

  Nu trebuie sa existe alte emisii de poluanti in ape, semnificative pentru mediu.

  Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% dinconcentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate si in aerulambiental) pentru componentele mediului aer, apa, precum si a pragurilor de alerta ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilorpoluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

  11.3. SOL

  Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii, prezenti in solul terenurilorlimitrofe si din perimetrul societatii, nu vor depasi limitele prevazute in ordinul MAPPM 756/1997 ;

  Element/poluant Valori normale

  mg/Kg substanta usc.

  Praguri de alerta

  mg/kg subst. usc.

  Praguri de interventie mg/kg

  subst. usc.

  folosinta mai

  putin

  sensibila a

  terenului

  folosinta

  sensibila a

  terenului

  folosinta mai

  putin sensibila a

  terenului

  folosinta

  sensibila a

  terenului

  pH nenormat

  Calciu nenormat

  Cloruri nenormat

  Total hidrocarburidin petrol

  100 1000 200 2000 500

  Cadmiu 0,01 0,5 0,25 2 0,5

  Cupru 20 250 100 500 200

  Crom 30 300 100 600 300

  14

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  15/34

  Nichel 20 200 75 500 150

  Plumb 20 250 50 1000 100

  Zinc 100 700 300 1500 600

  Sulfati - 5000 2000 50000 10000

  Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cumurmeaza:

  Element poluant Sol nepoluat Sol usor poluat Sol mijlociu

  oluat

  Sol puternic

  oluatCarbon organic % 0-1% 1-3% 3-4% 4-6%

  Pentru indicatorii : pH, umiditate, conductivitate, humus, cloruri, se considera valori dereferinta valorile inregistrate in documentatia care a stat la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu.

  11.4. APA FREATICA

  Calitatea apei preluata din fantana din vecinatatea campurilor de namol va urmariincadrarea indicatorilor fizico-chimici si microbiologici in limitele prevazute de Legea Nr. 458/2002,modificata si completata de Legea Nr. 311/2004, privind calitatea apei potabile.

  Nr.

  crt. IndicatorU.M. Valori limita Metoda de analiza

  1. pH unit. PH 6,5 9,5 STAS 6325/75

  SR-ISO10523/97

  2.

  OXIDABILITATE

  CCO-Mn

  mgO2/ dm3 5,0 STAS 3002/85SR ISO 6060/96

  3. Conductivitate (200C) S/cm 2500 STAS 7724/84

  4.TURBIDITATE

  UNT 5 STAS 6323/88

  5.

  AMONIU (NH4+

  )

  mg/dm3

  0,50 STAS 6328/85

  6. Azotai (NO3-) mg/dm

  350 STAS 3048/1-77

  SR ISO 7890/1-98

  7. Azotii (NO2-) mg/dm3 0,50 STAS 3048/2-96

  SR ISO 6777/96

  8. Cloruri (Cl-) mg/dm

  3250 STAS 3049/88

  SR ISO 9297/98

  9. Duritate total grade germane > 5 STAS 3326/76

  10. Fier g/l 200 STAS 3086/68

  11.2-

  Sulfai (SO4 )3

  mg/dm 250 STAS 3069/87

  15

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  16/34

  11.5.ZGOMOT

  Activitatea desfasurata in cadrul unitatii sunt surse de zgomot intern dar care nu afecteaza zoneleadiacente datorita luarii unor masuri specifice.

  In cadrul procesului tehnologic exista utilaje care sunt surse de zgomot dar imisiile masurate peperimetrul incintei demonstreaza ca nu sunt depasite limitele cuprinse in STAS 10009/1988 si anume pentruzona industriala 65 dB(A).

  12. GESTIUNEA DESEURILOR12.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar;

  12.1.1 Deseuri nepericuloase

  Nr.crt. Deseuri produse Cod deseuconf. HG

  856/2002

  Procesul din careprovine

  Cantitateprodusain 2005

  Mod de depozitaretemporara

  1.Namol tehnologic 02 04 99

  Purificare zahar 60 t Colectat pecampurile de namol

  2. Carbonat de calciu(Ca CO3) 19 09 01

  Instalatie dedurizare 1 t Stocat pe platformabetonata.

  3.Span, fier vechi 17 04 05

  Intretinere - reparatii 0,05 t Depozitat peplatforma betonata

  4. Deseuri menajere 20 03 01 Toate sectoarele 0,3 t/luna Containere metalice

  5. Hartie 20 01 01 Toate sectoarele 50 kg Containere metalice

  6. Anvelope uzate 16 01 03 Sector auto 5 buc. Platforma betonata parcauto

  12.1.2 Deseuri periculoase

  Nr.

  crt. Deseuri produseCod deseu

  conf. HG

  856/2002

  Procesul din care

  provine

  Cantitateprodusa in

  2005

  Mod de depozitare

  temporara

  1. Ulei mineral uzat 13 02 05* Functionare si intretinereinstalatii tehnologice,

  mijloace auto

  100 l Colectat separat inrecipienti metalici

  2. Condensatori cu uleicu continut de PCBscosi din functiune

  16 02 09* Intretinere instalatiielectrice

  61 buc. Depozitati in magaziaunitatii pe platforma

  betonata.

  16

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  17/34

  3. Baterii si acumulatoriuzati

  16 06 01* Sector auto 5 buc. Platforma betonata parcauto

  12.2. Deseuri comercializate

  Denumire

  deseu

  Cod deseu

  conform HG

  856/2002

  Procesul din care

  provine

  Cantitate

  produsa in

  2005

  Destinatie

  Carbonat decalciu (Ca CO3) 19 09 01 Instalatie dedurizare 1 t

  Firme specializate inrecuperarea sivalorificarea lor

  Span, fiervechi 17 04 05 Intretinere - reparatii 0,05 t

  Firme specializate inrecuperarea si valorificarealor

  Hartie 20 01 01 Toate sectoarele 50 kg

  Firme specializate in

  recuperarea si valorificarealor

  Anvelopeuzate

  16 01 03 Sector auto 5 buc. Firme specializate inrecuperarea sivalorificarea lor

  Ulei mineraluzat

  13 02 05* Functionare si intretinereinstalatii tehnologice,

  mijloace auto

  100 l Firme specializate inrecuperarea si valorificarealor

  Baterii si

  acumulatoriuzati

  16 06 01* Sector auto 5 buc. Firme specializate in

  recuperarea sivalorificarea lor

  12.3. Deseuri ramase in stoc

  Deseuriproduse

  Cod deseu conf.Ordin

  856/2002

  Procesul din careprovine

  Cantitatet/an Mod de depozitare

  Namoltehnologic 02 04 99

  Purificare zahar 60 t Colectat pe campurile denamol

  Condensatori cuulei cu continut dePCB scosi dinfunctiune.

  16 02 09* Intretinere instalatiielectrice

  61 buc. Depozitati in magazia unitatiipe platforma betonata.

  12.4. Depozitare definitiva a deseurilor

  17

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  18/34

  Denumire

  deseu

  Cod deseu conform

  Ordin

  856/2002

  Procesul din care

  provine

  Cantitate Mod de depozitare finala

  Deseurimenajere 20 03 01

  Toate sectoarele 0,3 t/luna Rampa de gunoi aorasului

  13. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE

  URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

  Societatea ZAHR Clrai are ntocmite procedurile de intervenie n situaii de urgen nconformitate cu cerinele prevederilor legislative n vigoare.

  Situaiile de accident chimic i / sau avarie caracterizate de creterea valorilor concentraiilor de poluanin mediu, conduc la depiri substaniale a concentraiilor maxime admisibile stipulate n normele in vigoarepentru protecia personalului, a populaiei i a factorilor de mediu.

  n funcie de profilul fluxului tehnologic, de fiabilitatea echipamentelor, de sistemele de

  automatizare din dotare, de disciplina tehnologic, strile de avarie sunt mai mult sau mai puin frecventei persistente.Sistemul de management al evenimentelor se bazeaz pe o procedur, sau proceduri, fiind

  concretizat prin planul de urgen.Sistemul de management al evenimentelor nglobeaz:- sigurana industrial;- protecia civil;- protecia i stingerea incendiilor;- protecia mediului.

  Sistemul informaional al activitilor la rspuns n caz de urgen este structurat n trei diviziuni: sistemul de culegere, nregistrare i stocare a informaiilor;

  sistemul de transmisie a informaiilor pe nivele orizontale i verticale, ntre diferite punctedecizionale; sistemul de prelucrare i valorificare a informaiilor.

  Planul de aciune n caz de urgen, document tehnic - operativ cu ajutorul cruia seorganizeaz i se conduc aciunile de protecie i intervenie, cuprinde:

  1. Organizarea obiectivului n caz de urgen:- persoanele desemnate cu sarcini de urgen;- sarcinile fiecrui element de conducere i a grupurilor de angajai;- sistemele de comunicaie.

  2. Evaluarea de risc a amplasamentului:- cantitile de substane periculoase;- locul de amplasare a substanelor periculoase;- proprietile fiecrei substane periculoase;- proceduri speciale de stingere a incendiilor.

  3. Evaluarea riscului n zona potenial de influen:

  - proprietile fizico-chimice, toxicologice ale substanelor periculoase;- cantitile vehiculate, depozitate de pe platformele din vecintate;- contactul cu alte amplasamente.

  4. Proceduri de notificare i sisteme de comunicare:- sisteme de alarm;- echipamente de comunicaie;

  18

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  19/34

  - biroul central de raportare.5. Echipamente i instalaii pentru situaiile de urgen:

  - echipamente pentru stingerea incendiilor;- detectoare de gaze toxice, de incendiu i / sau explozie;- msurarea parametrilor meteorologici (cu posibiliti de msurare rapid i transmitere a

  datelor);

  - echipamente individuale de protecie.6. Proceduri de revenire la funcionare normal.7. Instruire i testare:

  - cunoaterea proprietilor substanelor chimice periculoase;- proceduri de raportare a urgenelor;- amplasarea echipamentelor de stingere a incendiilor;- utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor;- utilizarea echipamentelor de protecie;- proceduri de evacuare.

  8.Reactualizarea planului de urgen.9. Proceduri de rspuns la urgene:

  - comunicaie;

  - servicii medicale;- proceduri speciale pentru evacurile de substane toxice, inflamabile i/sau explozibile.

  10. Manuale detaliate de operare:- proceduri de urgen la porniri / opriri;- analiza evenimentelor poteniale;- rspuns la urgene i aciunile specifice pentru fiecare eveniment potenial.

  Planificarea n cadrul urgenei cuprinde o serie de scenarii de accidente, ce servesc urmtoarelor scopuri: luarea tuturor msurilor raional posibile pentru reducerea probabilitii de producere a

  accidentului i pentru limitarea consecinelor, eliminarea unui eventual efect de domino; stabilirea criteriilor de alert; stabilirea locurilor i programului de monitorizare a factorilor de mediu posibil a fi afectate de

  poluanii evacuai pe durata evenimentului pn la revenirea n starea de normalitate; stabilirea planurilor de aciune, concrete, n vederea diminurii i eliminrii daunelor.

  Planul de prevenire i combatere a polurii accidentale a apeicuprinde:- atribuii i responsabiliti;- mod de aciune n momentul anunrii unui eveniment care poate conduce la poluarea

  iminent a surselor de ap;- componena colectivului constituit pentru combaterea polurii accidentale pe unitate;- lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluri accidentale;- fia poluantului potenial;- program de msuri i lucrri n vederea prevenirii polurii accidentale;- componena echipelor de intervenie;

  - lista dotrilor i materialelor necesare pentru sistarea polurii accidentale;- program anual de instruire a personalului de la punctele critice i a echipelor de intervenie;- responsabilitile conductorilor aciunilor de la punctele critice;- lista unitilor care acord sprijin n cazul apariiei unei poluri accidentale;- lista folosinelor de ap din aval care pot fi afectate de poluarea accidental produs de unitate;- program de combatere a efectelor polurii accidentale n unitate.

  14. MONITORIZAREA MEDIULUI

  Conform prevederilor O.U.G. Nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin

  19

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  20/34

  Legea Nr. 265/2006 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.152/2005 aprobata prin Legea Nr.84/2006, titularul autorizatiei are urmatoarele obligatii:

  - sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor demediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate,descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;

  - sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin

  prezenta autorizatie si la termenele solicitate;- sa transmita la APM Calarasi si ARPM Pitesti orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna ladispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor prezenteiautorizatii.

  Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii aerului se va organiza in cadrul societatii si va ficoordonata de persoane numite cu decizie de catre conducerea unitatii.

  Monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, apa subterana) se va face conformstandardelor in vigoare, prin laboratoare acreditate.

  14.1 AER

  14.1.1. AER emisii

  Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va organiza in cadrul societatii si/sauin colaborare cu laboratoare terte si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite cu decizie decatre conducere.

  Nr.

  crt.

  Punctul de

  monitorizare

  Indicatori Frecventa Metoda de analiza

  1. Cos dispersie gaze deardere aferent cazanului tip IDcu capacitate unitar de 30 t/h

  PulberiCOSO2

  NOx

  Semestrial, intimpul

  functionariiinstalatieitehnologice

  Se vor utiliza pentru analizametode recunoscute de

  Organizatia Nationala siInternationala deStandardizare, NormeEuropene sau alte metodeechivalente.

  2. Cos dispersie gaze deardere aferent cazanului tip CR16 cu capacitatea de 10 t/h

  PulberiCOSO2

  NOx

  14.1.2. AER imisii

  Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul poluantilor n aer n punctele n care aufostefectuate determinari cu ocazia intocmirii documentatiei necesare obtinerii Autorizatiei Integrate de Mediu:

  Nr. Punctul de Indicatori Frecventa Metoda de analiza

  1

  P 1 poarta 1P 2 poarta 2

  Pulberi insuspensie(PM10)

  Anual, intimpulfunctionariiinstalatieitehnologice

  Se vor utiliza pentruanaliza metode recunoscutede Organizatia Nationala siInternationala deStandardizare, Norme

  2 CO

  3 SO2

  20

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  21/34

  Europene sau alte metodeechivalente.

  4 NOx

  Valorificarea rezultatelor obinute: urmrirea modului de ncadrare a concentraiilor de poluanidin emisii i imisii n limitele impuse n prezenta autorizaie.

  14.2. APA14.2.1. APA UZATA

  Monitorizarea emisiilor in apa se va efectua conform prevederilor tabelului urmator:

  Nr.

  crt

  Punctul de

  prelevare a

  probei

  Indicator Frecventa de prelevare

  probe si analiza

  poluanti

  Metoda de analiza

  1.

  Bazin de retentie cucapacitatea V =800 mc;

  PH

  Semestrial, in timpulfunctionarii instalatieitehnologice

  Se vor utiliza pentruanaliza metoderecunoscute deOrganizatia Nationala

  si Internationala deStandardizare, NormeEuropene sau altemetode echivalente.

  2. Materii in suspensie

  3. Consum biochimic de

  oxigen la 5 zile (CBO5)4. Consum chimic de

  oxigen metoda cudicromat de potasiuCCOCr

  5. Azot amoniacal (NH4 )

  6. Fosfor total ( P )

  7. Substante extractibile cusolventi organici

  8. Cloruri

  9. Azotiti

  10. Azotati14.2.2. APA FREATICA

  Nr.

  Crt.

  Punctul de

  prelevare a

  robei

  Indicatori Frecventa Metoda de

  analiza

  1

  Fantana din

  vecinatatea

  campurilor denamol cu H =

  12 m

  pH

  Anual, intimpulfunctionariiinstalatieitehnologice

  Se vor utiliza pentru analiza metoderecunoscute deOrganizatia Nationalasi Internationala deStandardizare, NormeEuropene sau altemetode echivalente.

  2

  OXIDABILITATE (CCO-

  3 Conductivitate

  (200C)

  4TURBIDITATE

  5

  AMONIU (NH4+

  )6. Azotai (NO3

  -)

  7 Azotii (NO2-)

  8 Cloruri (Cl-)

  21

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  22/34

  9 Duritate total

  10 Fier

  11 Sulfai (SO2

  14.3. SOL

  14.4. DESEURI

  14.4.1. Deseuri tehnologicea) inerea evidenei deeurilor produse, conform HG 856/2002: tipul deeului i codul acestuia,secie/instalaie, cantitatea produs, modul de stocare, transport i eliminare; b) colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor reciclabile la agentiieconomici autorizati pentru valorificare;- compozitia chimica si fizica a deseurilor produse si a caracteristicilor periculoase;

  14.4.2. Deseuri cu regim specialUleiuri uzate (HG 662/2001cu modificarile si completarile ulterioare privind gestionarea

  uleiurilor uzate);

  a) asigurarea conditiilor de colectare a uleiurilor uzate pe tipuri (recipienti, sptiu amenajat) si predarealor la unitatile autorizate in colectare/valorificare;b) inscriptionarea vizibila pe recipienti a categoriei de ulei uzat;- nedeversarea pe sol, canalizare sau in receptorii naturali a uleiurilor uzate;

  Baterii si acumulatori (HG 1057/2001 privind regimul bateriilor i acumulatorilor care coninsubstane periculoase);a)depozitarea bateriilor/acumulatorilor uzai n spaii amenajate-mprejmuite i asigurate pentruprevenirea scurgerilor de electrolit; predarea acestora la uniti autorizate n colectarea / valorificarea lor;b) nedezmembrarea acumulatorilor n vederea recuperrii de pri componente;c) nedeversarea pe sol, canalizare sau receptori naturali a electrolitului acumulatorilor ;

  Nr.

  crt.

  Punctul de

  prelevare a

  probei

  Indicatori Frecventa Metoda de analiza

  1 S1 solincinta fabrica S2 sol exteriorfabricaS3 deseu -namol rezidual

  proba medieaval/amonte

  pH

  Anual,in timpulfunctionariiinstalatieitehnologice

  Se vor utiliza pentruanaliza metode recunoscutede Organizatia Nationala siInternationala deStandardizare, NormeEuropene sau alte metodeechivalente.

  2 umiditate

  3 humus

  4 THP

  5 SO4

  6 conductivitate

  7 cloruri

  8 cadmiu

  9 cupru

  10 crom

  11 nichel

  12 plumb

  13 zinc

  14 Carbonorganic total

  22

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  23/34

  Anvelope uzate (HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate);a) depozitarea temporar a acestora i predarea lor persoanelor juridice care le-au introdus pe pia oripersoanelor juridice autorizate pentru reutilizarea, reaparea, reciclarea sau valorificareatermoenergetic a anvelopelor uzate;

  14.4.3. Ambalaje

  a) inerea evidenei ambalajelor reutilizabile, conform HG 621/2005: cantitate introdus pe pia, cantitatereutilizabil, numr rotaii;b) marcarea / inscripionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei ambalaj reutilizabil ;c)colectarea i predarea deeurilor de ambalaje unitilor autorizate pentru activitatea decolectare/valorificare ;

  14.5 ZGOMOTNivelul de zgomot la limita incintei unitatii va fi monitorizat anual.

  Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute de STAS10009/1988, respectiv 65dB.

  15. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELORPERICULOASE

  Denumiresubstan

  Fraze de risc Locul dedepozitare Cantitatea depozitat

  existent peamplasament

  maximstocat

  NaOH solzi R 35- provoacaarsuri grave

  magazie, nsaci

  890 kg 1 t

  talofloc R 10 inflamabilR 34 iritantpentru pieleR 41 risc de efectegrave asupra ochilor

  magazie, n butoaie de 200kg

  23970 kg 25 t

  ulei mineral R 45 poatedetermina aparitiacanceruluiR 37 iritant pentru sistemulrespirator

  magazie, nbutoi de 200 l

  100 l 200 l

  HCl R 35- provoacaarsuri grave

  laborator 1 l 1 l

  H2SO4 R 35- provoacaarsuri grave

  laborator 1 l 1 l

  NaOH R 35- provoacaarsuri grave

  laborator 1 kg 1 kg

  16. RAPORTARI LA UNITATEA LOCALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI

  23

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  24/34

  PERIODICITATEA ACESTORA

  Nr.

  crt.

  Raport Termen de raportare

  Aer

  1 Nivel de emisii semestrial pentru fiecare poluant inceputul fiecarui semestrupentru semestrul precedent

  2 Cantitatea anuala a emisiilor conform chestionarelorsolicitate de APM Calarasi

  15 ianuarie an urmator raportarii

  3 Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM

  1144/2002 privind infiintarea Registrului

  poluantilor emisi

  31 ianuarie anul in curs

  pentru anul precedent.

  Apa

  1 Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apeiuzate

  Semestrial

  2 Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM

  1144/2002 privind infiintarea Registrului poluantilor emisi

  31 ianuarie anul in curs

  pentru anul precedent.

  Sol

  1 Valoarea concentratiei anuale a poluantilor 15 ale lunii urmatoare anului

  monitorizati incheiat

  Apa subterana

  1 Calitatea apei preluata din fantana din vecinatateacampurilor de namol

  Anual

  Deseuri

  1 Situatia lunara a gestiunii deseurilor 7 ale lunii urmatoare

  2 Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelorstatistice anuale

  Data inscrisa in chestionar

  3 Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual 15 martie anul urmator

  Alte raportari

  1 Copie dupa Ordinul de plata prin care s-a virat laFondul de mediu suma baneasca aferenta activitatii cu precizarea peOP a activitatii desfasurate

  25 ale fiecarei luni

  2 Poluari accidentale odata cu producerea lor In maxim o ora de laproducerea acestora

  3 Raport anual de mediu privind starea factorilor demediu pe amplasament

  Martie anul urmatorraportarii

  4 Situatia investitiilor realizate Lunar, la serviciulMonitoring- APM Calarasi

  5 Declaratia anuala a substantelor si preparatelorchimice conform Ord. 1001/2005, la Agentia

  Nationala pentru Substante Periculoase

  Pana la data de 15 aprilie

  17. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

  1. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special

  24

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  25/34

  prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor;2. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare

  importanta nu va fi cauzata ;3. Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate

  fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilorpentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

  4. Titularul activitatii este obligat sa elimine azbocimentul de pe amplasament in conformitate cucerintele legale, pe masura ce se deterioreaza acoperisurile actuale;5. Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia;6. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si

  limitarea consecintelor acestora;7. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a

  activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si azonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora ;

  8. La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator, sau larealizarea unei masuri din Planul de Actiuni care necesita lucrari de constructiimontaj, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau autorizatieiintegrate de mediu ;

  9. Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectiamediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic ;10. Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia

  mediului despre stadiul lucrarilor din Planul de Actiuni ;11. Activitatile autorizate trebuie sa se desfasoare si sa fie controlate astfel incat sa fie respectat nivelul emisiilor

  pe factorii de mediu prevazut in autorizatia integrata de mediu ;12. In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constituie parte a acestei autorizatii, titularul de activitate va

  suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare ;13. Titularul de activitate este obligat sa respecte Planul de Actiuni care face parte integranta din aceasta

  autorizatie , cu masurile si termenele stabilite ;14. Titularul de activitate este obligat sa colecteze uleiurile minerale pe categorii, in recipiente metalice

  prevazute cu inchideri de siguranta si predate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de

  valorificare sau eliminare ; Uleiurile minerale uzate, la predare vor fi insotite de declaratia pe propriaraspundere si se va pastra o proba prelevata din fiecare transport ; Depozitarea temporara a lor se va face pe platforme betonate, in spatii protejate de precipitatii (cu copertina, acoperis, etc.) cu respectarealegislatiei ;

  15. Titularul activitatii este obligat sa depoziteze condensatorii uzati cu ulei cu continut de PCB intr un spatiuspecial amenajat conform prevederilor HG nr. 173/2000 si HG nr. 291/2005, urmand a fi eliminati printr un agent economic autorizat in colectarea, transportarea si incinerarea deseurilor industriale periculoase,pana la data de 31.12.2010.

  16. Titularul activitatii este obligat sa colecteze deseurile provenite de la laboratorul chimic si sa le predeaimpreuna cu reactivii chimici uzati persoanelor juridice autorizate in coincinerarea acestora ;

  17. In cazul in care titularul de activitate nu respecta termenele asumate prin Planul de Actiune, autoritatea demediu poate sa decida reducerea activitatii, sistarea si chiar retragerea autorizatiei de mediu (dupa

  caz), conform prevederilor legale ;18. Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii , care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitateaoricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic,combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau oriceschimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupramediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei;

  19. Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la primireamaterialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite;

  20. Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana

  25

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  26/34

  la punctul de eliminare sau recuperare;21. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa

  maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor deagrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;

  22. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un Sistem de Management al Autorizatiei,care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii; Sistemul de Managemental Autorizatiei

  va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei maicurate, productiei mai curate si reducerii si minimizarii deseurilor si va include o planificare aobiectivelor si sarcinilor de mediu;

  23. Titularul activitatii trebuie sa actualizeze anual Planul de Actiuni, inclusiv planificarea in timp real pentruatingerea obiectivelor si sarcinilor de mediu; modificarile la Planul de Actiune, trebuie transmise APMCalarasi si ARPM Pitesti, pentru informare, ca parte a Raportului Anual de Mediu; odata agreat, noulPlan de Actiuni va fi implementat si actualizat de catre titularul autorizatiei;

  24. Titularul autorizatiei trebuie sa implementeze masurile stabilite in Planul de Actiuni, conformplanificarii in timp aprobate;

  25. Planul de Actiuni trebuie revizuit anual, luand in considerare cresterea capacitatii de productie, oriceehipament sau proces nou instalat, iar modificarile acestea trebuie notificate Agentiei pentru aprobare, ca

  parte a Raportului Anual de Mediu;26. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luateactiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt indeplinite;

  27. Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiriadecvate si pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;

  28. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu mediul va fi in orice momentdisponibila pe amplasament;

  29. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un program pentru a asigura faptul ca membriipublicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului;

  30. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Calarasi si ARPM Pitesti, anual un RaportAnual de Mediupentru intregul an calendaristic precedent ;31. Titularul autorizatiei trebuie sa notifice ARPM prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se

  confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:- Orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;- Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de

  monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii depe amplasament;

  - Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezentao amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatiilocale;

  - Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii ;32. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea limita de emisie stabilita in

  Capitolul 11. - Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu; 11.1.- Aer (11.1.1 Emisii, 11.1.2 Imisii);

  33. Monitorizarea si analizele fiecarei emisii trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap. 14.Monitorizarea mediului, 14.1. Aer (14.1.1 AER emisii si 14.1.2 AER imisii); un raport privindrezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare siInregistrare;

  34. Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 11.-Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 11.2- Apa , 11.4- Apa subterana - incepand cu30.10.2007;

  35. Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit la capitolul 14. Monitorizarea mediului ,punctele 14.2- Apa (14.2.1 Apa uzata, 14.2.2 Apa freatica);

  36. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in Capitolul12. Gestiunea deseurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara

  26

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  27/34

  amplasamentului fara a informa in prealabil Agentia de Protectie a Mediului si fara acordul prealabil scris alAgentiei;

  37. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doarde o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie

  transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul derecuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele

  nationale; Transportul deseurilor conform Ordinului ComunNr.2/211/118/2004 ;38. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si

  etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde in vigoareprivind etichetarea;

  39. Titularul activitatii este obligat sa elimine deseurile generate pe amplasament conform legislatiei invigoare ;

  40. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate aleAgentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei;

  41. O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca parte aRaportului Anual de Mediu pentru amplasament.

  42.Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze anual masuratori privind zgomotul operatiunilor pe amplasament;43. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote in afara amplasamentului.44. Mentinerea starii de operativitate si intretinerea periodica a cuvelor de retentie si a instalatiilor

  aferente acestora;45. Un program de verificare a tuturor rezervoarelor si conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura

  faptul ca toate structurile sunt verificate cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste verificaritrebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

  46. Toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru transportul de substante,trebuie sa faca subiectul verificarilor vizuale saptamanale sau al altor modalitati de monitorizare ascurgerilor agreate de Agentie; toate aceste verificari trebuie facute in conformitate cu normele ISCIRpentru conducte si utilaje;

  47. Emisiile in sol vor respecta Valorile Limita de emisie stabilite la Capitolul 11.- Concentratii de poluanti,

  admise la evacuarea in mediul inconjurator- 11.3 Sol, incepand cu30.10.2007 ;48. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru toti

  factorii de mediu prevazute in Capitolul 14 -. Monitorizarea factorilor de mediu;49. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea

  sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile;50. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta

  Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agentiei dupa evaluarea rezultatelor testarilor;51. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si

  monitorizare:-puncte de prelevare a emisiilor in aer;- sursele de zgomot pe amplasament;

  - zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ;- evacuarea apelor meteorice;

  52. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala aactivitatii si care pot crea un risc de mediu;

  53. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatareaactivitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumatprivind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

  54. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibilpublicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosartrebuie sa contina: copiiale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala

  27

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  28/34

  privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.55. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta , trebuie revizuit anual dupa cum este

  necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cudrept de control al autoritatilor de specialitate.

  56. Conform art. 14, punctul 4 din OUG Nr. 195 privind protectia mediului aprobata prin Legea Nr.265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia, in

  cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cuimpact negativ asupra mediului.

  18. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

  "nchiderea" reprezint procesul de scoatere din exploatare i decontaminare a unei arii sau structuricare poate conduce la evacuarea de poluani n aer, sol sau ap.

  "Planul de nchidere" descrie etapele ce trebuie parcurse pentru ndeprtarea tuturor posibililor poluani pentru aer, sol i ap, inclusiv prelevarea de probe i analize de laborator, n scopul realizrii activitilor denchidere cu respectarea normelor i standardelor n vigoare privind protecia mediului.

  n cazul ncetrii definitive a activitilor desfurate n prezent de societatea ZAHAR S.A. Clraise propune urmtorul PLAN DE NCHIDERE, ce include etapele prezentate n continuare:

  A. Activit i preliminare de elaborare a urmtoarelor documentaii: proiecte tehnice de nchidere i dezafectare a instalaiilor de pe platform ; bilanuri de mediu pentru ncetarea definitiv a activitilor societii ;

  Proiectele tehnice i bilanurile de mediu elaborate n faza preliminar nchiderii vor includeinformaii referitoare la:

  activitile ce sunt prevzute a fi realizate pentru nchidere i durata estimat pentru realizarea acestora;

  metodele i tehnicile de demontare a utilajelor, echipamentelor i conductelor, precum i dedemolare a construciilor;

  cantitile de deeuri produse datorit activitilor de nchidere i stabilirea metodelor de tratare i /

  sau eliminare; modul de asigurare a securitii obiectivului;

  tipul de contaminare probabil/posibil, inclusiv lista substanelor chimice utilizate peamplasament;

  stabilirea exact a locurilor de prelevare a probelor de sol, pentru determinarea prezeneicontaminrii;

  prezentarea amplasamentului i a terenurilor nvecinate amplasamentului, cu menionarea dacproprietarii amplasamentelor adiacente sunt sau au fost surse poteniale de contaminare;

  rezultatele oricror investigaii anterioare ale terenului din amplasament sau vecintate;

  localizarea cursurilor de ap de suprafa, n special acolo unde acestea pot fi indirect afectate princontaminarea apei subterane sau drenaje deschise din amplasament;

  informaii hidrogeologice:

  - extinderea i utilizarea acviferelor din zon; nivelul apei freatice; gradientul i direcia de curgerea apei subterane,

  - solurile i proprietile solurilor (tipul de sol, porozitatea i conductivitatea hidraulic),

  - sursele de alimentare cu ap a comunitii locale i localizarea fntnilor sau forajelorparticulare sau industriale;

  costurile estimate ale activitilor de nchidere a obiectivului;

  28

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  29/34

  posibila utilizare viitoare a amplasamentului.

  B. ncetarea activit ilor productive

  Se opresc treptat instalaiile tehnologice respectnd procedurile specificate n regulamentele defuncionare ale instalaiilor i msurile de securitate impuse pentru curirea echipamentelor,conductelor, etc.

  C. Activit i de cur ir e a util ajelor i echip a m e ntelor; eva c uarea produselor i a d eeurilor re z ultate1. Se vor goli complet i cura / spla vasele n care mai rmn materiale solide sau lichide;Substanele recuperate din instalaii se vor depozita temporar pe platform, n depozitele existente. Lichidele/ solidele recuperate se vor depozita n butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, care s asigurecondiiile de etaneitate necesare.2. Produsele finite i materiile prime existente n depozite se vor elimina de pe amplasament pn laepuizarea stocurilor, prin valorificarea de ctre firme specializate ;3. Dup epuizarea stocurilor, se vor cura toate vasele i cldirile care au servit drept depozite de materiiprime sau produse finite ;4. Se va ine o eviden strict a materialelor stocate i / sau evacuate;

  5. Deeurile nerecuperabile se vor elimina / valorifica numai prin firme specializateD. Activit i de conserv a re1. Cldirile refolosibile: cldiri administrative, depozite acoperite, etc., care datorit destinaiei pe care au avut-o nu pot afecta starea mediului i sntatea factorului uman, se vor pstra ca atare pentru valorificareulterioar, conform intereselor societii ;2. Se va asigura conservarea (izolarea mpotriva umiditii, protejarea mpotriva intemperiilor) i paza acestorcldiri ;3. Conservarea unor echipamente i / sau instalaii se va face pentru o perioad definit de timp, perioadce se va stabilii astfel nct, durata s nu afecteze stabilitatea fizic a acestora sau s permit degradarea ;4. Conservarea implic toate acele msuri de curire i / sau inertizare cerute de specificulechipamentului conservat.

  E. Activit i de demont a re util aje, ec hipamente i inst a l aii a uxiliareDup finalizarea tuturor operaiilor de curire i / sau conservare, se poate trece la eventuala

  demontare a utilajelor i echipamentelor.1. Demontarea propriu-zis a utilajelor i echipamentelor se va face utiliznd metode i tehnici n funcie detipul, mrimea i destinaia ulterioar a utilajului / echipamentului. Utilajele metalice de mrime relativ mic(pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare i se vor depozita pe platformele betonate sau ndepozitele existente ;2. Utilajele i echipamentele care sunt n stare bun se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se mai potreutiliza vor fi valorificate prin vnzare la teri, ca fier vechi ;

  3. Se va demonta aparatura AMC din instalaii i, n msura n care se asigur garanie viitoare, va fi

  valorificat ;4. Se vor demonta conductele aferente instalaiilor, acestea urmnd a fi valorificate, funcie de starea fizic,ca materiale i / sau ca deeuri feroase / neferoase ;5. Se vor demonta instalaiile electrice. Materialele metalice rezultate la demontarea instalaiilor electrice(cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita ntr-o ncpere nchis, pn la valorificarea acestora la firmelespecializate ;Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare i condensatoare vor fi stocate n butoaiemetalice, ce vor fi stocate n magazie, urmnd a fi valorificate printr-o firm specializat pentruregenerarea lor.6. Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucile de metal rezultate depozitndu-se temporarpe platforme betonate, pn vor fi valorificate ca deeuri metalice.

  29

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  30/34

  F. Activit i de demolare1. Dup golirea complet a halelor de producie de utilaje, halele vor fi demolate (numai cele care nu vor fipstrate) ;2. Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale societii, i va fi evacuat ctre un

  depozit de deeuri nepericuloase, pentru depozitare final.

  G. Activit i de cur are i ecologizare a amplasamentului1. Pe platforma propriu-zis, n locul unde existau instalaiile de producere zahr, se vor realizainvestigaii analitice privind poluarea solului i apei freatice. Poluanii investigai sunt cei specificifabricaiei desfurate pe amplasament, respectiv: pH, substane organice (CCOCr, CBO5, extractibile n eteretilic), azot total, fosfor total, cloruri. Metodele de testare utilizate pentru analizarea probelor de sol i apsubteran sunt conform standardelor specifice n vigoare ;n cazul n care se va constata poluarea semnificativ a solului cu poluani puin solubili, greulevigabili, se va excava solul de pe suprafaa poluat i se va transporta la o hald la depozitare final.Pentru poluanii uor levigabili se va stabilii un program de monitorizare pe termen lung att pentru sol ct i

  pentru apa freatic.2. Suprafeele nepoluate, dar care nu mai au vegetaie, se vor nierba ;3. Se va verifica ntreaga reea de canalizare, att din punct de vedere funcional, ct i din punct de vedereal poluanilor acumulai n canale. Canalele se vor cura, iar cele care vor fi gsite nefuncionale, sevor nchide ;Se va realiza o hart exact a canalizrii rmas funcional pe platform.

  Lucrrile se vor realiza numai cu firme specializate i personal calificat, dotat cu echipament specificde protecie i de lucru.

  H. Acti v it i de nchide r e, cu r are i ecologizare a cmpurilor de n m o l1. Se va executa nchiderea cmpurilor de nmol, amplasate n partea de sud a platformei, n strict

  concordan cu cerinele legislative n domeniu.2. Proiectul de nchidere pentru cmpurile de nmol va fi elaborat de firm specializat, n condiiilegarantrii securitii att n perioada de executare a lucrrilor de nchidere, ct i dup finalizarea acestora.3. Situaia cmpurilor de nmol, care n prezent sunt, se va studia, lund n considerare i eventualeleposibiliti de reutilizare a acestora.

  Raportul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, in special in ceea ce priveste:

  - instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor subterane;- inregistrarea evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra starii

  amplasamentului, impreuna cu alte investigatii suplimentare sau masuri de ameliorareintreprinse.

  La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregii fabrici sau a unei parti a acesteia,amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminareinstalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului. In acest sens, in termen de 12 luni de la data emiterii prezentei autorizatii, societatea va prezenta la ARPM Pitesti Planul de management al reziduurilor si de refacere a amplasamentului laincetarea activitatii, care trebuie sa cuprinda cel putin umatoarele:

  - scopul planului;- criteriile care definesc scoaterea din functiue a activitatii sau a unei parti a acestia care sa asigure

  minimizarea impactului asupra mediului;

  30

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  31/34

  - program de testare, acolo unde este relevant, pentru demonstrarea implementarii cu succes a planuluide scoatere din functiune.

  19. ACTE NORMATIVE APLICABILE ACTIVITATII DESFASURATA IN INSTALATIA IPPCAUTORIZATA:

  - O.U.G. Nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea Nr. 265/2006;- O.U.G. Nr. 152/2005 - privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin LegeaNr. 84/2006;

  - Ordin M.A.P.A.M. Nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate demediu, cu completarile si modificarile ulterioare;

  - Ordin M.M.G.A. Nr. 1158/2005 pentru modificarea si completarea anexei la OrdinulM.A.P.A.M. Nr. 818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

  - H.G. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest;- H.G. Nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a

  apelor uzate;- H.G. Nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. Nr. 188/2002;- Legea apelor Nr.107/1996, modificata si completata de Legea Nr. 310/2004 ;

  - Legea 655/2001 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 243/2000 privind protectia atmosferei;- HG. Nr. 621/2005- privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;- Ordonanta de Urgenta Nr. 196/22.12.2005- privind Fondul pentru Mediu;- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 370/2003 privind activitatile si sistemul de

  autorizare al laboratoarelor de mediu;- Ordinul Ministerului Apelor, Padurilor si Mediului nr. 592/2002 privind aprobarea

  Normativului privind stabilirea valorilor limita , a valorilor prag si a criteriilor si metodelor deevaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot, pulberilor in suspensie (PM 10 si PM2,5),plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator;

  - Legea Nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 78/2000 privind regimuldeseurilor;

  - Ordonanta de Urgenta nr. 61/2006 - pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 78/2000 privindregimul deseurilor;

  - Hotararea de Guvern Nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listeicuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

  - Hotararea de Guvern Nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului Nr. 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind

  obiectivele de referinta pentru clasificarea apelor de suprafata;- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 1144/2002 privind infiintarea

  Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta Ordonantei de Urgenta a GuvernuluiNr. 34/2002 ;

  - Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului Nr. 1440 pentru aprobarea Ghidului national deimplementare a Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta Ordonantei de

  Urgenta a Guvernului nr. 34/2002 ;- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 36/2004 privind aprobareaGhidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

  - Ordin Nr. 462/1993- conditiile tehnice privind protectia atmosferei;- Ordin Nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului Nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de

  notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicatesubstante periculoase si respectiv a accidentelor majore produse;

  - Legea Nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor fabricarea ilicita a drogurilor;- Hotararea de Guvern Nr. 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Nr.

  300/2002;

  31

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  32/34

  - OUG Nr. 200/2000- privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimicepericuloase;

  - Legea Nr. 360/2003 modificata si completata prin legea 263/2005 privind regimul substantelor sipreparatelor chimice periculoase.

  - STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;- STAS 10009/1998 Acustica urbana limite admisibile ale nivelului de zgomot ;

  - Legea Nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea Nr. 311/2004 ;- H.G. Nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate;- H.G. Nr. 441/2002 - pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului Nr. 662/2001 privind

  gestionarea uleiurilor uzate;- H.G Nr. 173/2000 - pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor

  policlorurati si ale altor compusi similari;- H.G. Nr. 291/2005 - privind modificarea Hotararii Guvernului Nr. 173/2000 pentru

  reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altorcompusi similari;

  - HG. Nr. 1057/2001- privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase;- HG 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate;- Ordinul 1001/2005 privind procedurile de raportare, de ctre agenii economici, a datelor si

  informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice ;- HG Nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul ;

  20. PLAN DE ACTIUNI

  DomeniulMasuri si lucrari propuse

  Valoarea

  investitieiEuro

  Termen derealizare

  Sursa de

  finantare

  Responsabil

  (1) (3) (4) (5) (6) (7)

  EvacuareApe uzate

  1. Elaborarea proiectului dedetalii de executie pentru Statiade Epurare ape uzate rezultate din activitatile

  societatii, pe baza unui studiu privind procedeul de epurare al apelor uzate,corespunzator debitului sigradului de incarcare in poluanti alacestora.

  1.1 Achizitionarea echipamentelor sirealizarea Statiei de Epurare stabilita prin

  proiect.

  1.2. Probe si P.I.F. Statie deEpurare.

  5 000

  1 000 000

  6 000

  30.04.2007

  30.09.2007

  30.10.2007

  PROPRII

  PROPRII

  PROPRII

  Conducereasocietatii SCZAHAR SA

  Sol si ApaSubterana

  2. Refacerea bordurii de beton acanalului de scurgere de la tancurile demelasa, pentru a le prelua si dirija inconducta de canalizare ape uzatetehnologice.

  1 000 30.07.2007 PROPRII Conducereasocietatii SCZAHAR SA

  32

 • 8/8/2019 Zaharul- Mihaela Vlad - Varianta Finala

  33/34

  3. Curatirea solului de deseurilede var depozitate necontrolat, pentru a

  preveni poluarea solului.

  3 000 30.07.2007 PROPRII Conducereasocietatii SCZAHAR SA

  4. Realizarea unor etansaricorespunzatoare inclusive laechipamentele de transport (snecuri, benzitransportoare, elevatoare) in vedereareducerii pierderilor de praf.

  1 000 30.12.2006 PROPRII Conducereasocietatii SCZAHAR SA

  21. GLOSAR DE TERMENI

  Autorizatie integrata de mediu act tehnico- juridic emis de autoritatile competente, conformdispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumiteconditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat alpoluarii ;

  Bilant de mediu lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contineelementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor

  negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe unamplasament ; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu unstudiu de evaluare a riscului ;Instalatie orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevazute in Anexa nr. 1 a OUG 152/2005 aprobata prin Legea Nr. 84/2006, precum si orice alta activitatedirect legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare ;Titularul activitatiiorice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fos