40
PROIECT ACHIZITII PUBLICE

Varianta Finala Lucrare Achizitii NARCISA

Embed Size (px)

Citation preview

Observ

PROIECT ACHIZITII PUBLICE

TRISCA IOANA MASTER MPEP ANUL II

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIREpentru elaborarea si prezentareaofertei pentru achizitia publica de lucrari

CUPRINS :

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FORMULARE

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

Adresa: str. Daicoviciu numarul 15 , judetul Cluj

Localitate: Cluj Napoca

Cod postal:

Tara: Romania

Persoana de contact: Adrian MUNCEANU

Telefon (+4)0264-401 398

E-mail: [email protected]:

Adresa/ele de internet (daca este cazul): nu este cazulAdresa Autoritatii contractante: nu este cazul

I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

ministere ori alte autoritai publice centraleinclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenii naionale autoriti locale alte institutii guvernate de legea public institutie european/organizaie internationala altele (specificati) servicii publice centrale aparare ordine public/siguranta naional mediu economico-financiare sanatate construcii i amenajarea teritoriului protectie social cultura, religie si actv. recreativeeducaiealtele (specificai)________________

Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoritati contractante DA NU

Alte informaii si/sau clarificari pot fi obinute:

la adresa menionat la pct. I.a. , altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: 30.11.2014 Ora limita : 15.00 Adresa : specificata la pct. I.aData limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 3.12.2014 ora 13.00

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie

Denumire: Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor de pe langa A.N.R.M.A.P.

Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu ,numarul 38 , etaj 4 , sector 1

Localitatea: Bucuresti Cod postal: 010873 Tara: Romania

E-mail: Telefon: +40-21-311.80.90

Adresa internet: Fax: +40-21-311.80.95

I.c.Sursa de finantare :Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit : BUGETUL PROPRIUDupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA NU

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DescriereII.1.1) Denumire contract: PROIECTARE CLADIRE S+P+3E

II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii : PROIECTARE CLADIRE P+2E CLUJ-NAPOCA, STR. DAICOVICIU NR. 15, JUD. CLUJ

(a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii

Execuie Proiectare i execuie Realizare prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de autoritate contractant Cumprare Lesing nchiriere Cump. in rate Combinaii intre ele Categoria serviciului Nr.

Pentru categoriile de servicii 1-27 vezi Anexa XVIIA si XVIIB da nu

Principala locatie a lucrarii Cod CPV/ CPSA / Principalul loc de livrare : Conform anexaCod CPV/CPSA / Principalul loc de prestare

Cod CPV/CPSA /

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :Contract de achiziie public: ncheierea unui acord cadru

II. 1.4. Durata de executie a lucrarilor : 60 zileDurata contractului de achizitie publica : pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauze contractuale .

II.1.5.Informaii privind acordul cadru (dac este cazul) : nu este cazul

II.1.7) Divizare pe loturi da nu Daca da oferta se poate depune pe :Un singur lot Unul sau mai multe loturi Toate loturile Nu se accept oferte pariale cantitativ n cadrul unui lot.

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA NU

II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca exista) : conform Listelor de cantitati de lucrari intocmite de proiectant , cuprinse in Proiectele tehnice care constituie componenta Caietului de sarcini

II.2.2) Optiuni da nu Autoritatea contractant are dreptul : a) achiziionarea unor lucrri suplimentare/adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care datorit unor circumstane neprevzute au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauza, i numai dac se respecta, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea sa fie facuta contractantului iniial; - lucrrile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de contractul iniial, sunt strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia; - valoarea cumulat a contractelor atribuite pentru lucrrile suplimentare/adiionale nu depete 50% din valoarea contractului iniial; b) sa achizitioneze noi lucrri care sunt similare lucrrilor achiziionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac se respecta, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri constau n repetarea unor lucrri similare celor prevzute n contractul atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute n caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului ; - contractul de lucrri iniial a fost atribuit prin procedura de licitaie deschis sau restrns; - valoarea estimat a contractului iniial de lucrri s-a determinat prin luarea n considerare inclusiv a lucrrilor similare care pot fi achiziionate ulterior; - n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial s-a precizat faptul ca autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru achiziionarea ulterioara de noi lucrri similare, de la operatorul economic a crui oferta va fi declarata ctigtoare n cadrul procedurii respective; - autoritatea contractant are dreptul de a aplica aceasta procedura ntr-un interval care nu poate depi 3 ani de la atribuirea contractului iniial.

III. Conditii specifice contractului III.1. Garantia de participare (dupa caz) Solicitat Nesolicitat

III.2 Alte conditii particulare referitoare la contract III.2.1. Contract rezervat III.2.2. Altele : DA NU DA NU

III: PROCEDURA

III.1) Procedura selectata

Licitatie deschisa Licitatie restransa Licitatie restransa accelerata (justificare accelerare procedura anexa distinctaDialog competitiv Negociere cu anunt de participare Negociere fara anunt de participare (Justificare in cazul negocierii fara anunt de participare -se completeaza o anexa distincta) Cerere de oferta

III.2) Etapa finala de licitatie electronica DA NU Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica : nu e cazul

III.2.) Legislatia aplicata :1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizat*) , privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificrile i completrile aduse de: LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006.2. LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 ,(rectifi. de RCT. 337/2006)pentru aprobarea Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii , publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 625 din 20 iulie 2006 3. HOTARRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii , publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 625 din 20 iulie 2006 4. HOTARRE nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor , publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 553 din 27 iunie 2006 5. LEGEA nr. 346 din 14 iulie 2004 actualizata , privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile aduse de RECTIFICAREA nr. 346 din 14 iulie 2004; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 si ORDONANTA nr. 27 din 26 ianuarie 2006.6. O.M.T.C.T. nr. 873/2006 privind modificarea si completarea anexei la O.M.T.C.T. nr. 1778/2005 pentru aprobarea Procedurii de organizare , desfasurare , evaluare si atribuire a achizitiilor publice de produse , servicii si lucrari in cadrul M.T.C.T. , si a unitatilor aflate in subordinea , sub autoritatea sau in coordonarea sa .7. 7. ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 29 iunie 2005 (*actualizat*), privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice publicata n MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 4 iulie 2005cu modificrile i completrile aduse de LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006.

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% a cuantumului pentru criteriile legate de cifra de afaceri , de garantia pentru participare si de garantia de buna executie , conform prevederilor Legii 346/2004 actualizata , in cazul in care ofertantul prezinta

Documentele care atest calitatea de IMM a ofertantului :- declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din Sectiunea FORMULARE .

IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantuluiDaca DA

Declaratie privind eligibilitatea Solicitat Nesolicitat Cerinta minima : completare formular din sectiunea FORMULARE

Dovada ca si-a ndeplinit obligaiile de plata a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia (Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat-eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat (buget consolidat) , Certificat privind plata impozitelor si taxele locale - eliberat de Primrie ) sau n ara n care este stabilit la data de 30.10.2011 Solicitat Nesolicitat Cerinta minima : prezentare declaratie pe proprie raspundere, formulare tip emise de organismele competente cu valabilitate la data deschiderii ofertelor

Cazier judiciar /certificat echivalent

Solicitat Nesolicitat Cerinta minima : prezentare declaratie pe proprie raspundere, declaratie in fata unui notar sau dupa caz, formulare tip emise de organismele competente cu valabilitate la data deschiderii ofertelor pentru conducatorii ofertantilor

IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)Cerinta minima obligatorie : anul 2013, realizarea unei cifre de afaceri medii de 200.000 lei

Persoane juridice romaneCertificat constatator emis de oficiul registrului comertului

Persoane fizice romaneAutorizatie de functionare / altele echivalente

Persoane juridice /fizice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional

IV. 3.) Situatia economico-financiara Daca DA

Declaratie bancara Solicitat Nesolicitat

Bilant contabil Solicitat Nesolicitat Cerinta minima : anul 2013

Informatii privind cifra de afaceri Solicitat Nesolicitat Cerinta minima : 1. completare formular din sectiunea FORMULARE 2. Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri egala sau mai mare decat o valoare minima impusa , dupa cum urmeaza : 200.000 lein cazul ofertrii a mai multor loturi valorile se nsumeaz.

Solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x 100)Solicitat Nesolicitat Cerinta minima : min 30%

Lichiditate generala (Active circulante/datorii curente x 100)Solicitat Nesolicitat Cerinta minima : min 100%

IV.4.) Capacitatea tehnica Daca DA

Lista cu principale livrari in ultimii 3 aniSolicitat Nesolicitat Cerinta minima : completare formular din sectiunea FORMULARE

Lista de experienta similara Solicitat Nesolicitat Cerinta minima : 1. completare formular din sectiunea FORMULARE 2. incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani cel putin a unui contract al carui obiect a fost executia unor lucrari similare Cu o valoare egala sau mai mare decat valoare minima impusa:100.000 lei n cazul ofertrii a mai multor loturi valorile se nsumeaz.Se completeaza formulare distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prin prezentarea contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum si prin procesul-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor si recomandare din partea beneficiarului .Modelul care urmeaza sa fie completat de catre candidati / ofertanti este inclus in cadrul sectiunii Formulare . ( Formular recomandare )

Declaratie privind dotarea cu echipamente tehnice, utilaje, instalatii Solicitat Nesolicitat Cerinta minima : completare formular din sectiunea FORMULARE

Informatii privind dotarea cu personal tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii Solicitat Nesolicitat Cerinta minima : completare formular din sectiunea FORMULARE

Certificat de conformitate produsSolicitat Nesolicitat Conform Caietului de sarcini

Autorizare pentru comercializareSolicitat Nesolicitat

Autorizare pentru livrarea produselorSolicitat Nesolicitat Cerinta minima : completare formular din sectiunea FORMULARE

Alte autorizari specifice domeniilor de activitateSolicitat Nesolicitat

Schite tehnice /fise tehnice/ mostre / fotografiiSolicitat Nesolicitat

Informatii privind masurile de protectia mediuluiSolicitat Nesolicitat

Informatii privind subcontractanti

Solicitat Nesolicitat Se solicita completarea Formularului Model acord de subcontractare din sectiunea FORMULARE pentru fiecare subcontractant si o lista a subcontractantilor si specializarea acestora.

IV.5. Standarde de asigurarea calitatii

Solicitat Nesolicitat Certificat emis de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001 : 2001 ( ISO 9001 : 2000 ) si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care confirma asigurarea calitatii .

IV.6. Standarde de protectia mediului

Solicitat Nesolicitat Certificat emis de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001 : 2005 ( ISO 14001 : 2004 ) si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care confirma asigurarea protectiei mediului

V. ELABORAREA OFERTEI V.1) Limba de redactare a ofertei Limba romana

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei60 zile , incepand cu data deschiderii ofertelor

V. 3) Cuantumul garantiei de participare0.5% din val estimata, 8000 .lein cazul ofertrii a mai multor loturi valorile se nsumeaz.

V. 4) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participarePerioada este egala cu perioada de valabilitate a ofertei respectiv 60 zile , incepand cu data deschiderii ofertelor

V. 5) Modul de constituire a garantiei de participareGarania de participare se constituie prin scrisoare de garanie bancar, care se prezint n original, n cuantumul i pentru perioada prevzut mai sus , pct. V.4) , conform formularului din sectiunea FORMULARE . Garania de participare se poate constitui i prin depunerea la casieria autoritii contractante: a) a unui ordin de plata sau fila cec, cu condiia confirmrii acestora de ctre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor;

V.6) Modul de prezentare a propunerii tehniceEste obligatorie intocmirea acesteia astfel incat in procesul de evaluare, informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini cuprinzand : a) programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiectul ofertei, avizat de specialisti sau de organisme abilitate in acest sens. Programul calitatii trebuie sa cuprinda: - descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii; - listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si incercarii; - laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor. b) fisele tehnice aferente celor mai importante dotari necesare executiei lucrarii conform listelor cuprinzand consumurile totale privind utilajele de constructii si transporturile;c) Plan de semnalizare avizat de DAD SALAJ din cadrul CJ SALAJ ( n conformitate cu Norme Metodologice privind conditiile de nchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie n vederea executarii de lucrari n zona drumului public / octombrie 2000 ) , urmand ca dupa atribuirea contractului de lucrari ofertantul castigator sa obtina si avizul Politiei Rutiere pentru aceste lucrari. d) alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.Operatorii economici au obligatia sa indice n cadrul ofertei tehnice faptul ca la elaborarea acesteia au inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munca i protecia muncii.

V.7) Modul de prezentare a propunerii financiarePrezentarea propunerii f inanciare se va face atat in listele comasate de cantitati ca preturi unitare comasate respectiv centralizator pe categorii de lucrari cat defalcat pe articole de deviz, cu extrase de materiale, utilaje si forta de munca ( conform propriei tehnologii de excutie si a distantelor de transport pentru diferitele materiale)Modelul fiecarui formular solicitat , este prezentat in cadrul sectiunii FORMULARE , dupa cum urmeaza :Formularul Formularul de oferta si Anexa Formularul C1 Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii Formularul C2 Centralizatorul financiar al obiectelorFormularul C3 Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari Formularul C4 Lista cuprinzind cantitatile de lucrari (pentru articole de lucrari comasate)Formularul C5 Lista cuprinzind cantitatile de lucrariFormularul C6 Lista cuprinzind consumurile de resurse materialeFormularul C7 Lista cuprinzind consumurile cu mana de lucruFormularul C8 Lista cuprinzind consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructiiFormularul C9 Lista cuprinzind consumurile privind transporturileOfertantul va prezenta oferta financiar separat, pentru fiecare lot pentru care depune ofert.La oferta se va atasa propunerea de contract , semnat si stampilat pe fiecare pagina .

V.8.) Data pentru care se determina echivalenta leu/euro Cu cel mult 15 zile inainte de data deschiderii ofertelorCurs de referinta comunicat de BNR in ziua 28.11.2014

V.9) Prezentarea oferteia) adresa la care se depune oferta

b) data limita pentru depunerea ofertei c) numarul de exemplare in copie d) mod de prezentare

Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin posta . Ofertantul are, n mod implicit, i dreptul de a depune oferta direct la sediul autoritii contractante. Inregistrea se va face la secretariatul autoritii contractante de la sediul mai sus mentionat .05.12.2014 ora 15.001 copiePrezentarea ofertei se va face in plicuri separate, pe care se va scrie OFERTA ORIGINAL si OFERTA COPIE. (marcate corespunzator). Cele doua plicuri se vor introduce intr -un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante; serviciul pentru care se depune oferta; obiectul achizitiei si inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA: 06.12.2014 ora 10.00 . Pe plicul exterior nu se va specifica denumirea ofertantului.Plicurile interioare: (OFERTA ORIGINAL si OFERTA COPIE.) vor fi marcate cu denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta va fi respinsa la deschidere. Documentele din plicurile OFERTA ORIGINAL si OFERTA COPIE numite si documentatia ofertei vor fi structurare astfel: Documente de calificare (original si copie) Propunerea tehnica (original si copie) Propunerea financiara pentru fiecare lot in parte (original si copie)

e) modificarea si retragerea ofertei

f) oferte intarziate Documentele ofertei: (documente de calificare ,propunerea tehnica, propunerea financiara) se vor indosaria, se vor introduce in plicuri distincte marcate corespunzator (propunerea tehnica ORIGINAL sau COPIE si propunerea financiara ORIGINAL sau COPIE respectiv documente de calificare ORIGINAL sau COPIE) .Fiecare plic interior va avea un opis al documentelor semnat si stampilat .PENTRU NSCRIEREA I PARTICIPAREA LA PROCEDUR, OFERTANII VOR DEPUNE, URMTOARELE DOCUMENTE:a) Documentele care insotesc oferta, se vor inainta de ctre ofertant, separat de plicul cu oferta , intr-un plic nesigilat . Acestea vor fi : Scrisoare de inaintare original Imputernicire original si copie dupa B.I. / C.I. Garantia de participare Documentele care atesta calitatea de I.M.M. (daca e cazul)Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului / reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din Sectiunea FORMULARE .b) Plicul cu oferta depusa, asa cum s-a precizat la pct.V.9.d).Orice ofertant poate retrage sau modifica oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.Ofertele sunt declarate intirziate daca :- sunt depuse la alta adresa inscrisa la pct.V.9.a); - sunt depuse dupa data/ora limita inscrisa la pct.V.9.b).

V.10) Deschiderea ofertelor Data : 06.12.2014 ora 10.00.Locul deschiderii ofertelor este cel indicat la adresa inscrisa la pct.V.9.a) . Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai imputerniciti , la deschiderea ofertelor.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE : Pretul cel mai scazut

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA Informatii in corelatie cu pct.II 1.3 ; II 1.4; II 1.5. din Fisa de date a Achizitiei

VIII. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT

VIII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI : NU se accepta ajustarea pretului VIII.2.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA VIII.3. Cuantumul garantiei de buna executie 10 % Modul de constituire a garantie de buna executie Scrisoare de garantie bancara de buna executie (conform formular prezentat in sectiunea FORMULARE )Retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale Depunere numerar , la caseria autoritatii contractante , n cazul n care valoarea garaniei este redus ca valoare.

FORMULARE

FORMULARUL DECLARATIE PRIVIND SITUATIA PERSONALA CANDIDATUL/OFERTANTUL SC De Constructii Napoca S.A

DECLARATIE PRIVIND SITUATIA PERSONALA

1. Subsemnata Miron Narcisa, reprezentantul legal al SC TINAROM SRL cu sediul in localitatea Cluj Napoca b-dul 21 dec. 1989 nr 137, bl.M4, ap.64, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 , privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii . 2. Subsemnata declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind situatia noastra personala . 3. Subsemnata autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ NAPOCA, Str. Daicoviciu, Nr 15, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj. 4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 06.02.2015

Data completarii 05.12.2014

Candidat/ofertant,

SC TINAROM SRL

FORMULARUL INFORMATII GENERALE

CANDIDATUL/OFERTANTUL SC TINAROM SRL

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele SC TINAROM SRL 2. Codul fiscal: RO 199117

3. Adresa sediului central: Cluj Napoca b-dul 21 dec. 1989 nr 137, bl.M4, ap.64,jud Cluj, Romania

4. Tlf/fax: (+40) 0264 425 860

E-mail: www.sccnapoca.ro Cont IBAN : RO 15 BTRL 134S V 157 2167 8400

Reprezentantii legali : Miron Narcisa

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare J 12/15/1991 6. Obiectul de activitate, n domeniul de activitate aferent obiectului contractului: 4120-Lucrari de constructii si cladiri rezidentiale si nerezidentiale 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: nu este cazul 8. Principala piata a afacerilor:proiectare in constructii 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

AnulCifra de afaceri anual la 31 decembrie( RON )Curs valutar valori medii anuale ( euro )Cifra de afaceri anual la 31 decembrie(echivalent euro)

1. 2011 1,128,330 4.2379 RON 266.247,44 euro

2. 2012 2,467,271 4.4560 RON 553.696,37 euro

3. 2013 1,615,200 4.4684 RON 361.471,67 euro

Media anual: 5.210.801 4.390 RON 1.181.415,48 euro

Candidat/ofertant, SC TINAROM SRL

FORMULAR SCRISOARE DE INAINTARE

OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii contractanteSC TINAROM SRL

nr. 487 / 2011

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ NAPOCA Cluj-Napoca, str.Daicoviciu, nr. 15, jud. Cluj

Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. 456 din 20.11.2011, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului PROIECTARE CLADIRE P+2E, noi SC TINAROM SRL va transmitem alaturat urmatoarele: 1. Documentul SGB nr. 101/ 03.12.2011 privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; 2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de 2 copii: a) oferta; b) documentele care insotesc oferta. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii 05.12.2014 Cu stima,

Ofertant,

SC TINAROM SRL

ACORD DE ASOCIEREin vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform ____________________________________________________________. (incadrarea legala)Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica _____________________________________________________________________________. (denumire obiect contract)Activitati contractuale ce se vor realize in comun:1. ___________________________________2.____________________________________ ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. __________________________________ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare asarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere; modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. __________________________________ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Data completarii:

LIDERUL ASOCIATIEI, ______________ASOCIAT, __________________

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTAREnr./

La contractul de achizitie publica nr/.. incheiat intre ____________________________________________ privind executia ________________________________ (denumire autoritare contractanta)la _______________________________________________________________. (denumire contract)1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in _______________________________, reprezentata prin __________________ Director General si (adresa,tel.,fax) ______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant generalsiS.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, (adresa,tel.,fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari,produse,servicii)

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. (lucrari,produse,servicii)Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: - lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate (lucrari,produse,servicii)in perioada respectiva.- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor, produselor, serviciilor)____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu (lucrarilor, produselor, serviciilor)contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.(lucrarilor, produselor, serviciilor)Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a _________________(lucrarilor, produselor, serviciilor)si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. (lucrarilor, produselor, serviciilor)Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________. (denumire contract)Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

_______________________________________________ (contractant) (subcontractant)

OFERTANTUL SC TINAROM SRL

FORMULAR DE OFERTA

Catre UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ NAPOCA Cluj-Napoca, str. Daicoviciu, nr. 15, jud. Cluj

Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului SC TINAROM SRL ne oferim ca, n conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse n documentatia mai sus mentionata, sa executam PROIECTARE CLADIRE P+2E pentru suma de 41.500 (patruzecisiunamiicincisute) lei , reprezentand 9.594 ( nouamiicincisutenouazecisipatru )euro,la care se adauga taxa pe valoarea adaugata n valoare de 9.960 (nouamiinouasutesaizeci) lei.2. Ne angajam ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa ncepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de ncepere si sa terminam lucrarile n conformitate cu graficul de executie anexat n 2 luni calendaristice.3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 (saizeci) zile, respectiv pana la data de 05.02.2012 si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la ncheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, mpreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 5. Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de oferta separat, marcat n mod clar "alternativa"; _ |x| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6. Am nteles si consimtim ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie n conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. ntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data 03/11/2014

Miron Narcisa, in calitate de administrator, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele SC TINAROM SRL

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor0%(% din pretul total ofertat) executate de subcontractanti

2. Garantia de buna executie va fi constituita sub forma:retineri din fiecare factura in cuantum de:7%(% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna executie24luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pana la data inceperii executiei) 7 zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului)5zile calendaristice

6. Penalizari pentru intarzieri2%(% din valoarea care trebuia la termene intermediare i sa fie realizata) la termenul final de executie

7. Limita maxima a penalizarilor 5% (% din pretul total ofertat)

8. Limita minima a asigurarilor-(% din pretul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere a defectelor10zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile de plata lunare (garantii, avansuri etc.) 7% (% din situatiile de plata lunare)

OFERTANT,

SC TINAROM SRL

BANCA BCR SucursalaC luj Napoca

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARApentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ NAPOCA Cluj Napoca, str. Daicoviciu, nr. 15, jud. Cluj

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului PROIECTARE CLADIRE P+2E, noi BCR Sucursala Cluj Napoca, avand sediul inregistrat in Cluj Napoca ,b-dul 21 dec. 1989 nr 137, bl.M4, ap.64,jud Cluj, Romaniane obligam fata de UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ NAPOCA sa platim suma de 8.000 (cincimii) lei la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul SC TINAROM SRL si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul SC TINAROM SRL nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul SC TINAROM SRL a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de 06.02.2015.

Parafata de Banca BCR Sucursala Bistrita ,in ziua 05 luna 12 anul 2014

Semnatura

BANCA ___________________ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________, (denumirea contractului)incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

FORMULAR EXPERIENTA SIMILARA

CANDIDATUL/OFERTANTUL SC TINAROM SRL EXPERIENTA SIMILARA*1)

1. Denumirea si obiectul contractului:PROIECTARE BLOC DE LOCUINTE P+2ENumarul si data contractului:15/04.03.20112. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: S.C. SILVANA-construct S.R.LAdresa beneficiarului/clientului: 425300 Zalau, Salajd, Str. Somesului nr. 96 Tara: ROMANIA3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:(se bifeaza optiunea corespunzatoare)|x| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)|_| contractant asociat|_| subcontractant4. Valoarea contractului:exprimata inexprimatamoneda in care in echivalents-a incheiateuro*2)contractula) initiala (la data semnarii contractului): 1.533.158,86 365.037,82b) finala (la data finalizarii contractului):1.533,158,86 365.037,825. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: nu e cazul6. Durata de executie a lucrarii(luni) 10 lunia) contractanta termen PIF:3 lunib) efectiv realizata PIF:10 lunic) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:Sistare lucrari pe timp friguros la cerererea beneficiarului si executie lucrari suplimentare neprinse in contractul initial.7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: 03.05.20118. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu este cazul9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: Pereti despartitori si tavane pe structura metalica 1526 mp,termosistem polistiren -853 mp, tencuieli 2987 mp, zidarie 120 mp, tamplarie PVC -256 mp, zugraveli si vopsitorii- 3895 mp, invelitori tabla-910 mp, sarpanta 1450 mp, pardoseli beton 510 mp

Candidat/ofertant, SC TINAROM SRL

1*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.2*)Pentru contractele incheiate inainte de anul 1999 valoarea contractului se exprima in echivalent dolari S.U.A.

FORMULAR RECOMANDAREVIZAT I.C. ,BENEFICIARUL LUCRARI S.C. PROCONSTRUCT S.R.L

RECOMANDARI PRIVIND CALITATEA LUCRARILOR PRESTATE

In legatura cu participarea SC TINAROM SRL cu sediul in Cluj Napoca, b-dul 21 dec. 1989 nr 137, bl.M4, ap.64, jud.Cluj, Romania, la achizitia publica de lucrari avand ca obiect PROIECTARE CLADIRE P+2E- UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ NAPOCA, ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte de lucrari in domeniul proiectarii, suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

Numita societate a derulat cu firma mai sus mentionata urmatoarele lucrari :

Denumirea Contractnr./dataData inceperii

Data terminarii Observatii

PROIECTARE BLOC DE LOCUINTE P+2E 25/04.03.2014 07.07.2015 30.04.2016

Apreciem calificativul lucrarilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

FOARTE BUN

Precizam ca pe parcursul execuiei lucrrilor nu au fost nregistrate: neconformiti care au condus la refaceri pariale sau totale de lucrri; cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiv a contractantului; recepii amnate sau respinse din cauza nerespectrii parametrilor de calitate.

Alte precizari : Nu e cazul

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,(PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)

Semnatura L.S.

ANEXA 1

DECLARATIEprivind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

I. Date de identificare a intreprinderii Denumirea intreprinderii SC TINAROM SRL Adresa sediului socialb-dul 21 dec. 1989 nr 137, bl.M4, ap.64 ,Cluj Napoca, Cluj, Romania Cod unic de inregistrareRO 199103 Numele si functiaMiron Narcisa (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

II. Tipul intreprinderii Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii: [] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jossunt preluate doar din situatia economico-financiara a intreprinderiisolicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2. [] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe bazarezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiseloraditionale care se vor atasa la declaratie. [] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe bazarezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiseloraditionale care se vor atasa la declaratie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii calculate in conformitate cu art. 6 din prezenta Legea 346/2004 actualizata : Exercitiul financiar de referinta (vezi NOTA)

Numarul mediu anual de salariatiCifra de afaceri anuala neta (mii lei/mii euro)Active circulante totale (mii lei/mii euro)

15 9.000.679,00 lei 5.021.526

13 7.145.385,00 lei 5.321.663

19 6.347.793,00 lei 5.321.663

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv micro-intreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare).[x] Nu[] Da (in acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior)

Semnatura Miron Narcisa (numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea)

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data intocmirii 03.12.2014 Semnatura .................................

NOTA :Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifia de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.

ANEXA 2

CALCULULpentru intreprinderile partenere sau legate

Sectiunile care trebuie incluse, dupa caz: - sectiunea A, daca intreprinderea solicitanta are cel putin ointreprindere partenera (precum si orice fise aditionale); - sectiunea B daca intreprinderea solicitanta este legata cu cel putino intreprindere (precum si orice fise aditionale).

Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legatePerioada de referinta

Numarul mediu annual de salariatiCifra de afaceri anuala neta (mii lei/mii euro)Total active (mii lei/mii euro)

1.Datele*1) intreprinderii solicitante sau din situatiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din sectiunea B*2

2. Datele cumulate*1) in mod proportional ale tuturor intreprinderilor parteneredaca este cazul (se vor introduce datele din sectiunea A)

3. Datele cumulate ale tuturor intreprinderilor legate*1) (daca exista) - daca nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor datele din tabelul B2 din sectiunea B)

TOTAL

Datele incluse in sectiunea "Total" din tabel trebuie introduse in tabelul"Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii" din anexa nr. 1.---------- *1) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra deafaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimulexercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate deactionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cuprivire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala netasi activele totale se determina si se declara pe propria raspundere. *2) Datele intreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de salariati,sunt determinate pe baza situatiilor financiare anuale si a datelorintreprinderii sau, atunci cand este cazul, pe baza situatiilor financiareanuale consolidate ale intreprinderii ori a situatiilor financiareanuale consolidate in care intreprinderea este inclus

FORMULAR MPUTERNICIRE

MPUTERNICIRE

Subscrisa SC TINAROM SRL cu sediul n orasul Cluj Napoca, b-dul 21 dec. 1989 nr 137, bl.M4, ap.64, Romnia telefon 0040 /264.270.197 , nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. J12/15/1991, RO199103, reprezentat legal prin Miron Narcisa , n calitate de director general, mputernicim prin prezenta pe Miron Narcisa, domiciliat n Cluj Napoca ,b-dul 21 dec. 1989 nr 137, bl.M4, ap.64, judet Cluj , identificat cu C.I. seria XB nr. 157230, CNP 2910303060010 eliberat de Politia Municipiului Bistrita, la data de 01.05.2005, avnd funcia de administrator, s ne reprezinte la procedura de cerere de oferta , organizat de UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ NAPOCA pentru PROIECTARE P+2E n scopul atribuirii contractului de lucrari .n ndeplinirea mandatului su mandatarul va avea urmtoarele drepturi:1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la procedura de cerere de oferta pentru PROIECTARE P+2E2. S participe n numele subscrisei la licitaie i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau n urma desfurrii licitaiei.3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii licitaiei.4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la licitaie.Prin prezenta mputernicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la licitaie.Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport).

Data 03.12.2014 Denumirea mandantului SC TINAROM SRL reprezentat prin Miron Narcisa

Semntura ____________________________

FORMULAR ASIGURAREA TEHNIC PROPUS PENTRU EXECUTIA LUCRARILOROFERTANT SC TINAROM SRL ASIGURAREA TEHNIC PROPUS PENTRU EXECUTIA LUCRARILORSubsemnatul Miron Narcisa ., directorul general al societii comerciale, declar pe propria rspundere c pentru PROIECTARE P+2E societatea comercial dispune de urmtoarea asigurarea tehnic:

Nr. crt.Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producie (ateliere, depozite, spaii de cazare) i laboratoare propuse de contractant, ca fiind necesare pentru execuia lucrrii , rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeaz s le adopte si a extraselor din Formularele C8 si C9 a prop. financiare

U.M.(buc.-seturi)

Asigurate din dotare proprie

Asigurate de la teri sau din alte surse- contracte convenii de nchiriereAtestate tehnice, cf. reglemen-trilor privind atestarea tehnic a mainilor i echipamentelor tehnologice utilizate n activitatea de construcii

012345

1.Laptopuri Asus 4 x-x

2.Calculatoare5x-x

3.Imprimanta A4, A32x-x

4Imprimanta A2, A01x-x

5Programe de calcul si proiectare (Autocad, Mathcad) 9x-x

6Telefoane fixe 6x-x

Data completrii: 02.11.2014

Semntura

FORMULAR OFERTANT SC TINAROM SRL

DECLARAIE PRIVIND INFORMAII DE PERSONAL

Subsemnatul Miron Narcisa, directorul general al societii comerciale, declar pe propria rspundere: 1. n ultimele 12 luni numrul mediu de personal angajat este de: 192. Asigurarea cu personal de specialitate n numr de: 163. Pregtirea cadrelor de conducere (studii de specialitate)facultatea de Constructii, Sectia IE, CFDP, CCIA, Master in Structuri, Management al calitatii si evaluarea proprietatilor4. Pentru PROIECTARE P+2E voi folosi urmtorul personal:

Nr.Crt.

FunciaNumele i prenumeleStudiile de specialitateVechimea n specialitate( ani )Numrul de lucrri similare, executate n calitate de conductor

01234

1Director executiv Adrian MUNCEANUUniversitatea Tehnica Cluj Napoca1525

2Proiectant Miclaus CristianUniversitatea Tehnica Cluj Napoca 17 36

3Responsabil tehnic cu verificarea Vultur FlorinUniversitatea Tehnica Cluj Napoca 30 50

NOT:- Pentru responsabilul tehnic si responsabilul cu calitatea se va prezenta atestatul in domeniu , valabil la data deschiderii ;- Pentru fiecare persoan responsabila direct cu indeplinirea contractului , precum si pentru specialisti cu sarcini ,, cheie se prezint curriculum vitae.

Data completrii:Semntura L.S.

2