79
DREPT PROCESUAL CIVIL 1.Nu constituie o conditie pentru exercitarea actiunii civile: a. existenta unui drept subiectiv; b. capacitatea procesuala; c. interesul. A 2.Actiunea (cererea) in constatare: a. este de competenta instantei de la domiciliul reclamantului; b. este guvernata de regulile aplicabile procedurii necontencioase; c. nu poate fi admisa daca partea isi poate valorifica dreptul pe calea contestatiei la executare. A 3.Este incompatibil judecatorul care: a. este sesizat cu o revizuire indreptata impotriva hotararii pe care a pronuntat-o; b. este sotul avocatului uneia dintre parti; c. a fost martor in aceeasi pricina. B 4.Partile nu au dreptul: a. de a exercita recursul in interesul legii; b. de a recuza pe grefieri si pe experti;

Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

DREPT PROCESUAL CIVIL

1.Nu constituie o conditie pentru exercitarea actiunii civile:a. existenta unui drept subiectiv;b. capacitatea procesuala;c. interesul.

A

2.Actiunea (cererea) in constatare:a. este de competenta instantei de la domiciliul reclamantului;b. este guvernata de regulile aplicabile procedurii necontencioase;c. nu poate fi admisa daca partea isi poate valorifica dreptul pe calea contestatiei laexecutare.

A

3.Este incompatibil judecatorul care:a. este sesizat cu o revizuire indreptata impotriva hotararii pe care a pronuntat-o;b. este sotul avocatului uneia dintre parti;c. a fost martor in aceeasi pricina.

B

4.Partile nu au dreptul:a. de a exercita recursul in interesul legii;b. de a recuza pe grefieri si pe experti;c. de a participa personal la raporturile procesuale.

C

5.Cererea de chemare in judecata a altor persoane, daca nu a fost facuta in termenul prevazut delege:a. se respinge ca tardiva;b. se judeca separat;c. se judeca separat, dar numai daca partile sunt de acord.C6.Nu constituie o forma de participare a procurorului la procesul civil:

Page 2: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

a. exercitarea cailor de atac;b. semnarea minutei si a hotararii redactate ulterior;c. introducerea actiunii civile.

C

7.Se judeca in prima instanta de judecatorie:a. cererea prin care se solicita incuviintarea adoptiei;b. contestatia impotriva deciziei de desfacere a contractului individual de munca;c. cererea de asigurare a dovezilor pe cale principala.

B

8.Solutionarea unei cereri de chemare in garantie este de competenta instantei:a. de la domiciliul chematului in garantie;b. sesizate cu cererea principala;c. de la domiciliul celui care a formulat cererea de chemare in garantie.

B

9.Necompetenta instantei se poate invoca pe cale de exceptie:a. numai in fata primei instante;b. in fata instantelor de fond;c. in fata oricarei instante, daca procesul este in curs.

C

10.Intervine nulitatea in cazul in care:a. instanta a respins apelul, desi intimatul nu era legal citat si nici nu s-a prezentat lajudecata;b. cererea de chemare in judecata a fost formulata de o entitate lipsita de capa citateprocesuala de folosinta;c. pronuntarea hotararii a fost amanata cu mai mult de 7 zile.

A

Page 3: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

11.Repunerea in termenul in care partea trebuia sa efectueze actul de procedura:a. poate fi dispusa de instanta din oficiu;b. poate fi dispusa si in cazul in care exista culpa partii respective, insa numai cuacordul partii adverse;c. se dispune numai la cererea partii respective.

A

12.Spre deosebire de sechestrul judiciar, sechestrul asigurator:a. se infiinteaza prin incheiere;b. presupune ca litigiul de fond are ca obiect obligarea paratului la plata uneisume de bani;c. se infiinteaza, in toate cazurile, numai daca se depune o cautiune.

C

13.Sechestrul judiciar:a. se infiinteaza printr-o sentinta apelabila in conditiile dreptului comun;b. are ca obiect bunurile mobile urmaribile ale debitorului;c. se infiinteaza cu citarea partilor.

A

14.Probele care nu au fost cerute pana la prima zi de infatisare inclusiv, vor putea fi invocate incursul judecatii daca:a. proba nu a fost ceruta in conditiile legii datorita nestiintei;b. proba nu a fost ceruta in conditiile legii datorita lipsei de pregatire;c. administrarea dovezii nu duce la amanarea judecatii.

B

Page 4: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

15.Prezumtiile:a. legale absolute irefragabile nu pot fi rasturnate nici chiar prin inscrisuri autentice;b. legale relative pot fi rasturnate numai prin marturisire judiciara;c. simple sunt admisibile fara restrictii.

A

16.Renuntarea la judecata:a. fata de unul dintre parati produce efecte si fata de ceilalti parati;b. a unuia dintre reclamanti nu produce efecte fata de ceilalti reclamanti;c. nu produce vreun efect fata de cererea de chemare in garantie formulata de parat.

C

17.Pot face apel:a. orice persoana interesata, in materie necontencioasa;b. succesorii in drepturi ai partilor;c. creditorii chirografari pe calea actiunii pauliene.

A

18.Contestatia in anulare speciala poate fi exercitata pe motiv ca nu au fost examinate toatemotivele de modificare sau de casare cand instanta:a. a admis recursul in parte;b. a respins recursul fara a raspunde la fiecare argument in parte;c. a admis recursul in totalitate.

B

19.Cererea de ordonanta presedintiala poate fi admisa in cazul in care se solicita:a. desfiintarea unei constructii;b. interzicerea provizorie a continuarii lucrarilor la o constructie;c. evacuarea paratului care detine un titlu locativ despre care reclamantul afirmaca nu ar fi valabil.

B20.Suspendarea executarii hotararii are loc de drept:

Page 5: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

a. in cazul recursului, daca legea prevede expres;b. intotdeauna in cazul apelului;c. in cazul revizuirii.

C

21.Conditiile generale de exercitare ale actiunii civile sunt:a. interesul si calitatea procesuala;b. partile, obiectul si cauza;c. afirmarea unui drept (formularea unei pretentii), interesul, capacitatea procesualasi calitatea procesuala.

A

22.In cazul in care partea putea cere realizarea dreptului, actiunea (cererea) in constatare se varespinge ca:a. inadmisibila;b. prematura;c. nefondata.

B

23.Este incompatibil judecatorul care:a. a pronuntat sentinta atacata cu apel;b. este fratele avocatului uneia dintre parti;c. a pronuntat hotararea atacata pe calea contestatiei la titlu.

B

24.Abuzul de drept procedural nu presupune:a. deturnarea dreptului procedural de la finalitatea sa legala;b. exercitarea cu rea-credinta a dreptului procedural;c. exercitarea dreptului procedural cu depasirea limitelor externe stabilite de lege.

A

25.Cererea de chemare in judecata a altei persoane:a. trebuie formulata de parat cel mai tarziu pana la inchiderea dezbaterilor inaintea

Page 6: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

primei instante;b. este admisibila numai in actiunile reale;c. nu trebuie incuviintata in principiu.

B

26.Participarea procurorului la judecata, prin punerea de concluzii, este:a. obligatorie in toate cazurile;b. facultativa, afara de exceptiile expres prevazute de lege;c. facultativa in toate cazurile.

C

27.Judecatoria este competenta sa solutioneze:a. plangerile impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitatejurisdictionala, chiar daca legea nu prevede in mod expres competentajudecatoriei;b. contestatiile la titlu indreptate impotriva propriilor hotarari;c. contestatiile la executare propriu-zise (la urmarire), insa numai daca pricina incare s-a pronuntat hotararea ce se executa silit a fost solutionata in prima instantade judecatorie.

B

28.Cererea de partaj a bunurilor comune, intre care se afla si un imobil, formulata in cadrulprocesului de divort este de competenta instantei:a. de la domiciliul paratului;b. din raza careia se afla bunul imobil;c. de divort.

A

29.In cazul admiterii exceptiei de necompetenta pe motiv ca cererea nu ar fi de competentainstantelor judecatoresti, ci a altui organ cu activitate jurisdictionala, se va

Page 7: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

pronunta:a. declinarea competentei;b. respingerea cererii ca gresit indreptata;c. constatarea necompetentei si inchiderea dosarului.

B

30.Intervine nulitatea daca minuta nu este semnata:a. de judecator sau de procuror, in cazul in care acesta din urma, potrivit legii,trebuie sa participe la judecata;b. de judecator sau de grefier;c. de judecator.

A

31.Elementele esentiale ale cererii de chemare in judecata sunt:a. numele, obiectul si probele;b. numele, obiectul si semnatura;c. numele, obiectul, motivarea in fapt si in drept.

C

32.Pentru infiintarea sechestrului asigurator, intre altele, este necesar;a. creditorul sa aiba titlu executoriu;b. creanta creditorului sa fie exigibila;c. creditorul sa plateasca o cautiune de 1/3 din valoarea creantei.

B

33.Spre deosebire de sechestrul asigurator, sechestrul judiciar:a. se infiinteaza prin incheiere supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare;b. infiintat asupra unui bun imobil se inscrie de indata in cartea funciara;c. se infiinteaza, in toate cazurile, numai daca se depune o cautiune in cuantumul

Page 8: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

fixat de instanta. ?

C

34.Prin procedura asigurarii probelor, in caz de urgenta, se poate solicita intre altele:a. constatarea unei situatii de fapt care ar putea sa inceteze;b. constatarea starii unor lucruri;c. constatarea unei situatii de fapt care ar putea sa se schimbe.

B

35.Subiectul probei este:a. reclamantul;b. judecatorul;c. partea care face o afirmatie si trebuie sa o dovedeasca.

C

36.In cazul renuntarii la dreptul subiectiv pretins:a. hotararea nu este supusa apelului;b. paratul trebuie sa aiba capacitatea de a dispune;c. reclamantul trebuie sa se prezinte personal in fata instantei.

A

37.Pentru procuror termenul de apel curge:a. intotdeauna de la comunicare;b. de la pronuntare daca a fost prezent la judecata in prima instanta si de lacomunicare daca nu a fost prezent;c. de la comunicare daca a fost prezent la judecata in prima instanta si de lapronuntare daca nu a fost prezent.

Page 9: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

B

38.Pot fi atacate cu revizuire hotararile:a. de prima instanta prin care s-a rezolvat fondul;b. ramase definitive in instanta de apel sau prin neapelare;c. irevocabile.

B

39.In materia ordonantei presedintiale:a. cererea poate fi rezolvata si fara citarea partilor;b. pronuntarea poate fi amanata cu cel mult 7 zile;c. hotararea nu trebuie motivata.

B

40.Perimarea nu opereaza in cazul:a. executarii directe;b. executarii creantelor fiscale;c. urmaririi silite a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini.

A

41.Cererea de chemare in judecata se va respinge ca prematura:a. ori de cate ori dreptul subiectiv pretins de reclamant este supus unui termensuspensiv;b. chiar si atunci cand, in momentul in care instanta urmeaza a se pronunta asupraexceptiei, conditia suspensiva s-a realizat;c. chiar si atunci cand data implinirii termenului suspensiv ar fi foarte apropiata.B42.Cererea prin care reclamantul solicita instantei sa constate ca a intervenit prescriptia extinctivaa dreptului paratului de a obtine executarea silita a unui debit este:a. inadmisibila in toate cazurile;b. admisibila numai daca nu s-a declansat executarea silita cu privire la debitulrespectiv;c. admisibila in toate cazurile.

Page 10: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

B

43.Judecatorul este incompatibil cand:a. este ruda cu una din parti;b. s-a casat cu trimitere spre rejudecare;c. si-a spus parerea cu privire la pricina.

C

44.Interventia voluntara se poate face la cererea:a. reclamantului;b. paratului;c. unui tert care justifica interes.

A

45.Cererea de chemare in judecata a altei persoane:a. trebuie formulata de parat cel mai tarziu la prima zi de infatisare, sub sanctiuneadecaderii;b. trebuie formulata de reclamant pana la inchiderea dezbaterilor inaintea primeiinstante;c. are ca efect printre altele introducerea in proces a unui nou parat.

A

46.Nu este obligatorie participarea procurorului la judecata in cazul:a. solutionarii cererii de expropriere;b. rezolvarii cererii de stabilire a paternitatii unui copil nascut din afara casatoriei;c. judecarii apelului declarat impotriva hotararii Comisiei de reexaminare in materiaprotectiei desenelor si modelelor industriale.

B

Page 11: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

47.Tribunalele judeca in prima instanta:a. cererile referitoare la desfacerea casatoriei;b. actiunea in anularea unei hotarari arbitrale pronuntate intr-un litigiu comercialavand o valoare de peste 1 miliard lei;c. cererile in materie de expropriere.

A

48.Necompetenta teritoriala nu este de ordine publica in cazul:a. actiunii (cererii) in stabilirea paternitatii;b. partajului succesoral;c. actiunii (cererii) prin care se solicita despagubiri pentru acoperirea prejudiciuluicauzat printr-o fapta ilicita.

B

49.Daca exceptia de necompetenta este admisa, instanta:a. va respinge cererea ca gresit indreptata;b. va respinge cererea ca inadmisibila in cazul in care competenta apartine unuiorgan fara activitate jurisdictionala;c. va pronunta o incheiere de declinare a competentei.

C

50.Intervine nulitatea daca:a. in hotarare se mentioneaza, gresit, termenul de apel;b. cererea de recurs s-a depus la instanta de recurs;c. nu s-a mentionat in cererea de chemare in judecata ca se actioneaza in calitate dereprezentant.

B

51.Partile trebuie sa depuna, potrivit legii, inscrisurile de care inteleg sa se serveasca:

Page 12: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

a. in original;b. in copii legalizate;c. in copii certificate de ele.

C

52.Pentru infiintarea unui sechestru asigurator atunci cand creditorul nu are creanta constatataprin act scris, este necesar intre altele:a. sa existe pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire;b. sa existe pericolul ca debitorul sa isi ascunda ori sa-si risipeasca averea sa;c. sa depuna o cautiune de jumatate din valoarea reclamata.

C

53.In materia sechestrului judiciar, administratorul-sechestru este:a. numit de catre executorul judecatoresc;b. indreptatit sa plateasca datorii constatate prin titlu executoriu;c. indreptatit sa efectueze orice act juridic de dispozitie.

A

54.Cererea de a se constata, in caz de urgenta, o situatie de fapt care ar putea sa inceteze ori sa seschimbe pana la administrarea probelor se adreseaza:a. instantei in circumscriptia careia urmeaza sa se faca constatarea;b. executorului judecatoresc din circumscriptia instantei in a carei raza teritorialaurmeaza sa se faca constatarea.c. instantei care este sesizata cu cererea principala.

C

Page 13: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

55.Instanta trebuie sa suspende judecata daca:a. se iveste un conflict de competenta;b. una dintre parti, desi legal citata, nu se prezinta la termenul de judecata;c. s-a formulat o cerere de stramutare.

C

56.In cazul renuntarii la dreptul subiectiv pretins:a. se pronunta o incheiere care nu este supusa apelului;b. este necesar consimtamantul paratului numai daca s-a intrat in dezbatereafondului;c. reclamantul trebuie sa aiba capacitatea de a dispune.

C

57.Cererea de apel trebuie sa cuprinda sub sanctiunea expresa a nulitatii:a. numele (denumirea), domiciliul sau resedinta (sediul) partilor;b. hotararea care se ataca;c. motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul.

A

58.Se poate exercita revizuirea daca exista:a. contradictii intre considerente si dispozitiv;b. in dispozitiv dispozitii potrivnice care nu pot fi aduse la indeplinire;c. in dispozitiv dispozitii care necesita lamurirea intelesului, intinderii si aplicariilor.

C

59.Executarea silita indirecta cunoaste, intre altele, si una din urmatoarele forme:a. predarea silita a bunurilor mobile si imobile;b. urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini;c. executarea silita a altor obligatii de a face sau a nu face.

Page 14: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

A

60.Pe calea contestatiei la executare propriu-zisa se poate invoca:a. nevalabilitatea pe fond a hotararii puse in executare;b. refuzul organului de executare de a indeplini un act de executare;c. nevalabilitatea titlului, pentru ca nu a fost investit cu formula executorie.

A

61.Exceptia de prematuritate a cererii de chemare in judecata este o exceptie:a. de fond, absoluta si dilatorie;b. de fond, absoluta si peremptorie;c. de fond, relativa si peremptorie.

B

62.Actiunea in rezolutiunea vanzarii unui imobil pentru neplata pretului este o actiune:a. personala;b. reala;c. mixta.

B

63.Judecatorul este incompatibil cand:a. este tutore sau curator al uneia din parti;b. a fost sesizat cu o contestatie in anulare impotriva hotararii pe care a pronuntat-o;c. a fost martor, expert sau arbitru in aceeasi pricina.

B

64.Cererea de interventie principala:a. se face printr-o simpla petitie;b. se face in forma ceruta pentru cererea reconventionala;c. are cuprinsul stabilit expres de lege.

Page 15: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

B

65.Cererea de chemare in garantie trebuie:a. depusa de reclamant pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului;b. incuviintata in principiu de instanta;c. facuta in conditiile de forma pentru cererea de chemare in judecata.

A

66.Procurorul poate sa exercite caile de atac:a. indiferent daca a participat sau nu la judecata finalizata cu hotararea care se ataca;b. numai in materiile expres prevazute de lege;c. daca pricina respectiva nu are caracter strict personal.

C

67.Tribunalele judeca in prima instanta:a. toate cererile si procesele in materie comerciala;b. cererile referitoare la incuviintarea, nulitatea sau desfacerea adoptiilor;c. procesele si cererile in materie civila cu o valoare de pana la 2 miliarde lei.

B68.Nu este vorba de competenta teritoriala exclusiva a instantei de la ultimul domiciliu aldefunctului in cazul:a. partajului succesoral, daca printre bunurile succesorale se afla un imobil situat inraza teritoriala a altei instante;b. petitiei de ereditate;c. cererii prin care mostenitorul solicita obligarea paratului (care nu are calitatea demostenitor) sa restituie suma de bani pe care acesta o imprumutase de la de cuius.

B

69.Sentinta de declinare a competentei:a. investeste instanta in favoarea careia s-a declinat competenta incepand cu dataramanerii irevocabile;

Page 16: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

b. nu afecteaza nici un act de procedura indeplinit de instanta care si-a declinatcompetenta;c. are putere de lucru judecat si pentru instanta in favoarea careia s-a declinatcompetenta.

A

70.Contradictia dintre minuta si dispozitivul hotararii redactate ulterior pronuntarii:a. atrage nulitatea hotararii, deoarece nu se poate stabili ce anume a decis instanta;b. poate fi inlaturata prin refacerea dispozitivului in sensul solutiei din minuta;c. poate fi inlaturata prin refacerea minutei in sensul solutiei din dispozitiv.

C

71.In cazul in care cererea de chemare in judecata trebuie completata sau modificata, iar acestlucru nu se poate face pe loc:a. se inregistreaza si se suspenda judecata;b. se restituie reclamantului;c. se inregistreaza si se acorda termen.

C

72.Incheierea prin care se rezolva cererea de sechestru asigurator se da in:a. camera de consiliu, fara citarea partilor;b. prezenta reclamantului, la depunerea cererii de chemare in judecata;c. sedinta publica, la primul termen de judecata.

C

73.Judecata cererii de sechestru judiciar se face in:a. camera de consiliu, cu citarea partilor;b. camera de consiliu, fara citarea partilor;c. sedinta publica, cu citarea partilor.

A

Page 17: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

74.Cererea de asigurare a dovezilor se solutioneaza:a. prin incheiere data in camera de consiliu;b. de instanta sesizata cu judecarea litigiului pe fond sau, dupa caz, de instanta carear fi competenta sa judece in prima instanta procesul pe fond;c. prin incheiere data in sedinta publica, fara citarea partilor in caz de primejdie inintarziere.

B

75.Judecata se suspenda de drept:a. cand reclamantul nu si-a indeplinit obligatiile stabilite la primirea cererii dechemare in judecata;b. pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a legii sau ordonanteiaplicabile in speta;c. cand s-a invocat exceptia de incompatibilitate.

76.In cazul in care reclamantul renunta la dreptul subiectiv supus judecatii, instanta va dispune:a. anularea cererii de chemare in judecata;b. inchiderea dosarului;c. respingerea cererii de chemare in judecata ca nefondata.A

77.In cazul in care apelul nu se motiveaza:a. instanta de apel se va pronunta, in fond, numai pe baza celor invocate la primainstanta;b. instanta va pronunta anularea apelului;c. instanta va constata decaderea si va respinge apelul ca nemotivat.

A

78.Revizuirea poate fi folosita cand instanta nu s-a pronuntat asupra:a. unei cereri de probe;b. unei exceptii;c. unui capat de cerere.

C

Page 18: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

79.In faza executarii silite coparticiparea procesuala poate fi:a. numai activa;b. numai pasiva;c. mixta.

A

80.Contestatia la titlu se poate exercita:a. numai daca nu s-a utilizat procedura lamuririi hotararii prevazuta de art. 281 C.proc. civ.;b. ori de cate ori exista nelamuriri cu privire la intelesul, intinderea si aplicareatitlului executoriu, chiar daca s-a recurs la procedura prevazuta de art. 281C.proc. civ.;c. daca instanta a lasat nesolutionate prin dispozitiv cereri formulate de parti.

C

81.Apelul exercitat de reclamant se va respinge ca lipsit de interes in cazul in care:a. se ataca o incheiere prin care prima instanta a luat act de renuntarea la judecata;b. se invoca citarea nelegala a paratului la judecata in prima instanta;c. se ataca o hotarare de expedient.B82.Actiunea prin care cumparatorul solicita obligarea vanzatorului sa ii predea autoturismul pecare acesta i l-a vandut este o actiune:a. personala;b. reala;c. mixta.

A

83. incheierea de respingere a cererii de abtinere:a. nu este supusa nici unei cai de atac;b. poate fi atacata numai de cel care s-a abtinut;c. poate fi atacata odata cu hotararea de fond, insa numai de partea care ar fi avutinteresul sa il recuze pe cel in cauza.

A

Page 19: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

84.Cererea de interventie principala se poate face:a. numai in fata primei instante si inainte de inchiderea dezbaterilor;b. numai in fata primei instante si pana la prima zi de infatisare;c. atat in fata primei instante, cat si in apel pana la inchiderea dezbaterilor.

C

85.Partea este indreptatita sa cheme in garantie o alta persoana impotriva careia ar putea sa seindrepte, in cazul in care ar cadea in pretentii:a. numai cu o cerere in garantie;b. numai cu cerere in despagubire;c. fie cu o cerere in garantie, fie cu o cerere in despagubire.

B

86.Procurorul poate sa exercite caile de atac:a. numai daca a participat la judecata finalizata cu hotararea ce se ataca;b. si in pricinile care au caracter strict personal;c. numai daca aceasta este in interesul minorilor, al persoanelor puse sub interdictie,al disparutilor, precum si in cazurile expres prevazute de lege.C87.Curtea de apel judeca:a. contestatia impotriva hotararilor comisiei ce privesc solutionarea intampinarilorreferitoare la propunerile de expropriere;b. apelurile declarate impotriva sentintelor pronuntate de tribunal sau judecatorie;c. toate cererile in materie de contencios administrativ.

C

88.Competenta teritoriala este exclusiva in cazul:a. cererii de stabilire a domiciliului minorului la unul din parintii sai atunci candacestia sunt despartiti in fapt;b. actiunii (cererii) in anularea unui contract prin care s-a transmis dreptul deproprietate asupra unui imobil;c. tuturor actiunilor (cererilor) indreptate impotriva unei societati.

Page 20: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

A

89.Sentinta de declinare a competentei este supusa:a. apelului in termen de 15 zile de la pronuntare;b. recursului in termen de 15 zile de la pronuntare;c. recursului in termen de 5 zile de la pronuntare.

A

90.Nulitatea expresa se caracterizeaza prin faptul ca este:a. absoluta;b. totala;c. prezumata vatamarea.

B

91.Neindeplinirea in termenul acordat de instanta a obligatiei de completare sau modificare acererii de chemare in judecata poate atrage:a. respingerea cererii;b. suspendarea judecatii;c. perimarea cererii.A

92.Incheierea prin care se rezolva cererea de sechestru asigurator este:a. executorie si irevocabila;b. supusa apelului;c. supusa numai recursului.

B

93.Potrivit legii, partile nu trebuie citate la rezolvarea:a. cererii prin care debitorul a solicitat ridicarea sechestrului asigurator, ca urmare aanularii cererii de chemare in judecata prin hotarare irevocabila;b. cererii prin care debitorul a solicitat ridicarea popririi asiguratorii, intrucat oferagarantii indestulatoare;c. recursului exercitat impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de

Page 21: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

infiintareasechestrului asigurator.

A

94.Incheierea pronuntata asupra cererii de asigurare a dovezilor pe cale principala:a. nu poate fi atacata decat odata cu hotararea pe fond;b. este supusa apelului in termen de 5 zile de la pronuntare daca s-a dat cu citareapartilor;c. este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicare daca s-a dat faracitarea partilor.

C

95.Instanta poate suspenda judecata:a. cand nici una din parti nu se prezinta desi au fost legal citate si nici una nu asolicitat judecarea in lipsa;b. cand se ivesc indiciile savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea oinraurire hotaratoare asupra cauzei;c. cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurirehotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea.

A96.Daca paratul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului, instanta va pronunta:a. o hotarare partiala, in toate cazurile;b. o hotarare partiala, insa numai la cererea reclamantului;c. o hotarare provizorie.

B

97.Regula tantum devolutum quantum iudicatum presupune ca:a. nu se poate exercita apelul decat daca vizeaza hotararea in intregul ei;b. nu se poate schimba calitatea partilor, cauza sau obiectul cererii de chemare injudecata;c. nu se poate exercita apelul decat daca vizeaza toate partile care au figurat la prima

Page 22: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

instanta.

C

98.Revizuirea pe motiv ca obiectul pricinii nu se afla in fiinta poate fi exercitata daca:a. lucrul a pierit in cursul procesului si reclamantul nu si-a modificat cererea;b. obiectul pricinii exista fizic, dar i s-a schimbat situatia;c. se constata ca in cazul unei hotarari cu condamnare alternativa, ca executarea innatura nu mai este posibila.

A

99.Executorul judecatoresc are, intre altele, ca atributie:a. investirea cu formula executorie a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor;b. stabilirea sumei ce urmeaza a fi platita creditorului, in cazul in care nu s-a fixatprin titlul executoriu, daca se constata imposibilitatea predarii bunului in natura;c. intocmirea protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor.

B

100.Contestatia la executare poate fi formulata de tertul care pretinde ca are un drept de proprietatesau un alt drept real asupra bunului urmarit in termen de 15 zile de la data:a. cand a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta;b. efectuarii vanzarii ori predarii silite a bunului;c. cand a luat cunostinta de primul act de executare.

A

101.Calitatea procesuala trebuie justificata:a. de reclamant pentru calitatea procesuala activa si de parat pentru calitateaprocesuala pasiva;b. de reclamant atat pentru calitatea procesuala activa, cat si pentru calitateaprocesuala pasiva;

Page 23: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

c. de parat atat pentru calitatea procesuala pasiva, cat si pentru calitatea procesualaactiva.

C

102.Nu este vorba de o actiune (cerere) mixta in cazul in care:a. cumparatorul unui imobil solicita anularea contractului;b. chiriasul solicita obligarea locatorului sa ii predea imobilul inchiriat;c. legatarul cu titlu particular solicita predarea imobilului ce formeaza obiectullegatului.

C

103.Judecatorul poate fi recuzat cand:a. a fost arbitru in aceeasi pricina;b. a judecat un proces penal intre una din rudele sale si una din parti in ultimii 5 ani;c. este tutore sau curator al uneia din parti.

C

104.Cererea de interventie accesorie poate fi facuta:a. oricand in fata primei instante;b. chiar si in apel, cu acordul partilor;c. oricand in cursul procesului, chiar si direct in recurs.

C

105.Cererea de chemare in garantie, daca nu a fost facuta in termenul prevazut de lege:a. se respinge ca tardiva;b. se judeca separat, daca partile sunt de acord;c. se judeca impreuna cu cererea principala, daca partile sunt de acord.

C

Page 24: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

106.Procurorul poate sa exercite caile de atac:a. impotriva oricaror hotarari;b. numai daca hotararea se refera la minori, persoane puse sub interdictie, disparuti,precum si in alte cazuri expres prevazute de lege;c. numai daca hotararea a fost pronuntata in defavoarea minorilor, persoanelor pusesub interdictie sau disparutilor, precum si in alte cazuri expres prevazute de lege.

B

107.In cazul in care, dupa sesizarea instantei, reclamantul isi modifica valoarea obiectului cererii sica urmare nu mai este competenta, potrivit legii, aceasta:a. isi declina intotdeauna competenta;b. isi pastreaza intotdeauna competenta;c. isi pastreaza competenta numai daca dupa sesizare paratul si-a executat partialobligatia.

C

108.In caz de conexare:a. trebuie sa existe o stransa legatura intre obiectul si cauza cererilor;b. pricina se solutioneaza de instanta mai intai sesizata sau, dupa caz, de instanta maimare in grad;c. competenta materiala se va stabili prin adunarea valorii cererilor.

B

109.Conflictul negativ de competenta ivit intre Judecatoria Constanta si Comisia de reexaminarede pe langa O.S.I.M. se va rezolva de:a. inalta Curte de Casatie si Justitie;b. Tribunalul Constanta;c. Curtea de Apel Constanta.

Page 25: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

C

110.Nulitatea absoluta se caracterizeaza prin faptul ca este:a. continua;b. totala;c. intrinseca.

A

111.Prin rezolutie pusa pe cererea de chemare in judecata:a. se stabileste completul si primul termen de judecata;b. se pot lua masuri asiguratorii;c. se pot lua masuri pentru asigurarea probelor.A

112.Ridicarea masurii sechestrului asigurator se face:a. la cererea debitorului, daca da garantii indestulatoare;b. la cererea creditorului, daca acesta renunta la judecata cererii principale;c. de catre instanta, daca apreciaza in cursul judecatii ca masura nu mai estenecesara.

B

113.Schimbarea domiciliului paratului in cursul judecatii:a. are ca efect, in cazul actiunilor (cererilor) personale, declinarea competentei infavoarea instantei de la noul domiciliu al paratului;b. nu trebuie adusa si la cunostinta reclamantului;c. trebuie adusa la cunostinta instantei si a partii potrivnice, sub pedeapsa neluarii eiin seama.

C

114.Formalitatea multiplului exemplar:a. inseamna alaturarea la cerere a unor copii de pe inscrisuri pentru fiecare parteadversa;b. este o conditie speciala de validitate a tuturor inscrisurilor ce constata conventiisinalagmatice;c. nu este necesara in cazul tranzactiei judiciare.

Page 26: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

C

115.Suspendarea judecatii este lasata de lege la aprecierea instantei (suspendare facultativa) incazul in care:a. partile, desi legal citate, nu se infatiseaza la judecata si nici nu s-a cerut judecareain lipsa;b. se invoca exceptia de neconstitutionalitate a unei legi sau a unei ordonante;c. dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau inexistenta unuidrept ce formeaza obiectul altei judecati.

A

116.Este vorba de o achiesare tacita la hotarare in cazul in care partea care a pierdut procesul:a. executa de bunavoie hotararea;b. nu se opune la executarea silita a hotararii;c. nu introduce in termen cererea de apel sau, dupa caz, de recurs.

C

117.Sunt cereri noi admisibile in apel:a. cererea de interventie principala;b. cererea de chemare in judecata a altor persoane;c. cererea de chemare in garantie.

A

118.Revizuirea pe baza de inscrisuri noi este admisibila daca inscrisul:a. exista la data cand a fost pronuntata hotararea;b. a fost folosit in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata, dar a fostinterpretat impotriva intelesului lamurit si neindoielnic al acestuia;c. a fost intocmit ulterior pronuntarii hotararii si deci nu a fost folosit in proces.

B

Page 27: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

119.Competenta teritoriala a executorilor judecatoresti:a. este limitata de circumscriptia teritoriala a judecatoriei pe langa carefunctioneaza, daca legea nu prevede altfel;b. nu este limitata;c. este limitata de circumscriptia curtii de apel pe langa care functioneaza.

A

120.Sunt supuse unei insesizabili tati absolute si neconditionate:a. casa in care locuieste debitorul si familia sa;b. combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru cel putin 6 luni;c. bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului si familiei sale.C

121.In cazul transmisiunii calitatii procesuale active, dobanditorul:a. preia procesul in starea in care se gaseste in momentul in care a avut loctransmisiunea;b. este indreptatit sa solicite refacerea doar a actelor de procedura defavorabileindeplinite anterior de autorul sau;c. este indreptatit sa invoce exceptiile relative neinvocate in termen de autorul sau.A122.Actiunea (cererea) mixta:a. presupune valorificarea unor drepturi mixte;b. presupune valorificarea, in cadrul aceluiasi proces, atat a unui drept real, cat si aunui drept de creanta;c. este o actiune (cerere) patrimoniala.

B

123.Judecatorul poate fi recuzat daca:a. este sot, ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti;b. in ultimii cinci ani a existat vrajmasie intre judecator, sotul, una din rudele salesau unul din afinii sai pana la gradul trei inclusiv si una din parti;c. a respins o exceptie peremptorie invocata de vreuna din parti.

B

Page 28: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

124.Cererea de interventie voluntara principala:a. se incuviinteaza in principiu printr-o incheiere preparatorie;b. este inadmisibila intr-un proces de tagaduire a paternitatii;c. nu poate fi disjunsa de cererea de chemare in judecata.

C

125.Tertul chemat in garantie:a. este obligat sa ia procedura in stadiul in care se gaseste in momentul introduceriisale in proces;b. nu este indreptatit sa formuleze aparari care vizeaza pretentia din cererea dechemare in judecata;c. are o pozitie subordonata partii care a formulat cererea de chemare in garantie.

C

126.Procurorul este indreptatit sa solicite punerea in executare:a. a oricarei hotarari judecatoresti;b. a oricarui titlu executoriu ce constata o creanta apartinand unei persoane lipsite decapacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa;c. a hotararilor pronuntate in favoarea minorilor, persoanelor puse sub interdictie saudisparutilor.

A

127.In cazul conexitatii si atunci cand mai multi reclamanti cheama in judecata acelasi parat, dar inbaza unor raporturi juridice distincte, competenta dupa valoare se stabileste:a. prin cumularea tuturor pretentiilor;b. prin luarea in considerare a individualitatii fiecarei cereri;

Page 29: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

c. prin cumularea pretentiilor, dar numai daca procesele se afla in aceeasi faza.

C

128.Prorogarea legala a competentei:a. nu opereaza daca s-ar nesocoti normele de competenta teritoriala exclusiva;b. poate opera chiar daca s-ar incalca normele de competenta materiala;c. nu isi va mai produce efectele in caz de disjungere.

C

129.Conflictul de competenta dintre judecatoria sectorului 1 Bucuresti si judecatoria Brasov ivit infata acesteia din urma, se rezolva de catre:a. inalta Curte de Casatie si Justitie;b. Curtea de Apel Bucuresti;c. Curtea de Apel Brasov.

C

130.Nulitatea care intervine pentru necompetenta este:a. relativa;b. neconditionata;c. absoluta.

C

131.La primirea cererii de chemare in judecata, presedintele va putea prin incheiere executorie:a. sa dispuna citarea paratului la interogatoriu;b. sa incuviinteze masuri pentru constatarea unei situatii de fapt;c. sa dispuna masuri pentru administrarea probelor.

C

132.Nedepunerea cautiunii in termenul fixat de instanta atrage:

Page 30: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

a. desfiintarea de drept a sechestrului asigurator, care se constata prin incheiereirevocabila data fara citarea partilor;b. respingerea cererii de infiintare a sechestrului asigurator;c. ridicarea masurii sechestrului asigurator, prin incheiere data, la cereareadebitorului, cu citarea paratilor.

A

133.Comunicarea citatiei unei persoane juridice se poate realiza prin afisare:a. fara nici o restrictie;b. daca agentul procedural nu gaseste la sediul persoanei juridice pe conducatorulacesteia;c. daca se refuza primirea citatiei. ?

C

134.Formalitatea multiplului exemplar presupune:a. inscrisurile care constata conventii sa se incheie in atatea exemplare cate persoanesunt;b. inscrisurile sub semnatura privata care constata conventii sinalagmatice sa seincheie in atatea exemplare cate parti cu interese contrarii sunt;c. cererea de chemare in judecata si intampinarea sa se depuna in atatea exemplarecati parati, respectiv reclamanti sunt.

C

135.Judecata se suspenda:a. la cererea reclamantului;b. daca, dupa o amanare in temeiul invoielii partilor, acestea nu staruiesc incontinuarea judecatii;c. ori de cate ori partile nu se prezinta la termenul de judecata.

B

Page 31: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

136.Este necesar consimtamantul paratului daca reclamantul:a. renunta la dreptul subiectiv pretins dupa ce s-a intrat in dezbateri, afara deexceptiile expres prevazute de lege;b. isi retrage apelul pe care l-a declarat impotriva sentintei primei instante;c. renunta la judecata dupa ce s-a intrat in dezbateri, afara de exceptiile expresprevazute de lege.

C

137.Pot fi invocate direct in apel:a. compensatia judiciara;b. aratarea titularului dreptului;c. orice despagubiri ivite dupa darea hotararii de catre prima instanta.

A

138.Revizuirea se poate exercita daca nu a fost aparata deloc sau a fost aparata cu vicleniepersoana:a. fizica cu discernamant atenuat;b. juridica de drept privat;c. fizica pusa sub curatela.

C

139.Conflictul de competenta dintre birourile executorilor judecatoresti se rezolva de catre:a. curtea de apel in a carei circumscriptie se afla biroul cel dintai sesizat;b. judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul cel dintai sesizat;c. tribunalul in circumscriptia caruia se afla biroul cel dintai sesizat.

B

140.Nu pot fi urmarite decat in lipsa de alte bunuri urmaribile si numai pentru obligatii deintretinere, chirii, arenzi sau alte creante privilegiate asupra mobilelor:a. obiectele de cult religios;

Page 32: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

b. alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 2 luni;c. bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei debitorului.

C

141.Exceptia lipsei calitatii procesuale active:a. poate fi invocata numai de parat;b. trebuie unita cu fondul;c. este o exceptie de fond, absoluta si peremptorie.

A

142.In virtutea rolului activ, inscris in art. 129 C. proc. civ., judecatorul este indreptatit:a. sa introduca in proces tertele persoane fara a caror prezenta procesul nu poate fisolutionat;b. sa ceara partilor sa prezinte explicatii, oral sau in scris, cu privire Ia situatia defapt si motivarea in drept;c. sa se pronunte prin hotarare asupra oricaror imprejurari de fapt sau de drept, chiardaca nu sunt mentionate in cerere sau intampinare, daca aceasta este necesarpentru o solutionare completa a cauzei.?C

143.Judecata cererii de recuzare se caracterizeaza prin faptul ca:a. se citeaza numai judecatorul, nu si partile;b. nu este admisibil interogatoriul;c. nu este admisibila proba cu martori.

B

144.Interventia voluntara principala:a. poate fi formulata si la rejudecarea fondului dupa casarea cu retinere;

Page 33: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

b. trebuie formulata cel mai tarziu la prima zi de infatisare;c. trebuie facuta in forma prevazuta de lege pentru cererea de chemare in judecata.

B

145.Cererea de chemare in garantie formulata de parat:a. nu poate fi disjunsa de cererea de chemare in judecata;b. se respinge ca neintemeiata daca se respinge cererea de chemare in judecata;c. se respinge ca lipsita de obiect daca se respinge cererea de chemare in judecata.

A

146.Instantele judecatoresti au plenitudine de competenta, deci ele judeca:a. toate procesele si cererile, fara nici o exceptie;b. toate procesele si cererile, cu exceptia celor date prin lege in competenta CurtiiConstitutionale;c. toate procesele si cererile, cu exceptia celor date prin lege in competenta altororgane.

A

147.Cererea de anulare a casatoriei se solutioneaza in prima instanta de:a. judecatoria de la domiciliul paratului;b. tribunalul de la domiciliul paratului;c. tribunalul in raza caruia se afla ultimul domiciliu comun al sotilor.

A

148.Nu este vorba de o prorogare legala a competentei in cazul:a. conexitatii;b. litispendentei;c. cererii incidentale care, daca ar fi formulata pe cale principala, ar atragecompetenta unei instante de grad diferit.

A

Page 34: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

149.Conflictul de competenta dintre Ministerul Finantelor si Judecatoria Brasov se rezolva decatre:a. inalta Curte de Casatie si Justitie;b. Curtea de Apel Brasov;c. Tribunalul Brasov.C

150.Pentru a interveni nulitatea prevazuta de art. 105 alin. (2) este necesar, intre altele, ca:a. nulitatea sa fie expres prevazuta de lege;b. actul sa fi fost indeplinit de o instanta necompetenta;c. actul sa fi produs partii o vatamare.B151.Ca efect al introducerii cererii de chemare in judecata:a. opereaza rezolutiunea contractului sinalagmatic in care a fost prevazut un pactcomisoriu de gradul III;b. se intrerupe cursul prescriptiei extinctive, chiar daca cererea va fi respinsa canefiind de competenta instantelor romane;c. partile, in principiu, nu mai pot incheia o tranzactie cu privire la drepturile dedusejudecatii.

B

152.Sechestrul asigurator se infiinteaza:a. printr-o sentinta supusa apelului in conditiile prevazute de lege pentru proceduranecontencioasa;b. printr-o incheiere irevocabila;c. fara citarea partilor.

A

153.Intre elementele esentiale ale citatiei, prevazute sub sanctiunea nulitatii, figureaza:a. numarul si data emiterii si numarul dosarului;b. aratarea anului, a lunii, a zilei si a orei de infatisare;c. felul pricinii.

Page 35: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

A

154.Mentiunea „bun si aprobat" este necesara in cazul inscrisurilor sub semnatura privata careconstata conventii din care izvorasc obligatii unilaterale atunci cand:a. obligatia unilaterala are ca obiect un lucru cert si determinat;b. obligatia unilaterala a debitorului nu este determinata;c. obligatia unilaterala are ca obiect o suma de bani sau o catime oarecare.

A

155.Incheierea prin care s-a suspendat judecata la prima instanta este susceptibila de a fi atacata:a. cu apel numai odata cu hotararea de fond;b. cu apel cat timp dureaza suspendarea;c. cu recurs cat timp dureaza suspendarea.

B

156.Sentinta prin care instanta ia act de invoiala partilor:a. este irevocabila;b. nu este supusa apelului;c. poate fi revizuita pentru oricare din motivele prevazute de art. 322 C. proc. civ.

A

157.Instanta de apel poate pronunta, intre altele, una din urmatoarele solutii:a. sa anuleze apelul ca nemotivat;b. sa respinga apelul ca nedovedit;c. sa admita apelul si sa schimbe, in tot sau in parte, - hotararea atacata.?C

158.Revizuirea pentru contrarietate de hotarari se poate cere daca:a. hotararile au fost pronuntate in acelasi dosar;b. hotararile au fost pronuntate in acelasi litigiu si dosare diferite;

Page 36: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

c. in al doilea proces s-a invocat puterea de lucru judecat si exceptia a fost respinsaca nefondata.

C

159.Instanta de executare este, intre altele, competenta:a. sa investeasca toate hotararile judecatoresti;b. sa calculeze dobanzile, penalitatile sau alte sume acordate prin titlu executoriu,fara a se stabili cuantumul lor;c. sa incuviinteze punerea in executare a titlurilor executorii.?C160.Salariul si alte venituri periodice realizate din munca pot fi urmarite pana la:a. 1/5 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatii de intretinere;b. 1/2 din venitul lunar net, pentru repararea pagubelor pricinuite proprietatiipublice;c. 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

A

161.Asociatiile sau societatile fara personalitate juridica:a. nu pot sta in judecata ca reclamante sau parate;b. pot sta in judecata ca reclamante daca au organe proprii de conducere;c. pot sta in judecata ca parate daca au organe proprii de conducere.

C

162.Judecatorul nu este indreptatit:a. sa ordone probe din oficiu, daca partile se impotrivesc;b. sa invoce din oficiu orice exceptie procesuala;c. sa ceara partilor explicatii in scris cu privire la situatia de fapt.

A

163.Incheierea prin care s-a incuviintat recuzarea:a. poate fi atacata numai odata cu fondul;b. poate fi atacata separat, dar numai prin recurs;

Page 37: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

c. nu este supusa nici unei cai de atac.

A

164.Spre deosebire de interventia voluntara accesorie, interventia voluntaraprincipala:a. poate fi formulata direct in apel;b. trebuie incuviintata in principiu;c. se va solutiona pe fond chiar daca reclamantul renunta la cererea de chemare injudecata.?B165.Daca se admite cererea de chemare in judecata, atunci cererea de chemare in garantieformulata de reclamant:a. se va admite, in masura in care este intemeiata;b. se respinge ca lipsita de obiect;c. se respinge ca nefondata.

B

166.Instantele judecatoresti sunt competente sa se pronunte asupra neconstitutionalitatii:a. hotararilor guvernului;b. ordonantelor guvernului, insa numai pe cale incidentala;c. hotararilor guvernului, insa numai pe calea contenciosului administrativ.

B

167.Cererea prin care vanzatorul solicita rezolutiunea unui contract de vanzare cumpararea unui imobil pentru neplata pretului este de competenta instantei:a. de la domiciliul paratului;b. in a carei raza teritoriala este situat imobilul;c. de la locul prevazut in contract pentru executarea obligatiei de plata a pretului.

A

168.Conexitatea presupune:a. tripla identitate de elemente: parti, obiect si cauza;b. aceleasi parti si stransa legatura intre obiect si cauza;

Page 38: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

c. aceleasi parti sau chiar si alte parti, dar o stransa legatura intre obiect si cauza.

A

169.Conflictul de competenta dintre Curtea de Arbitraj Comercial InternationalBucuresti si Tribunalul Prahova se rezolva de catre:a. Curtea de Apel Ploiesti;b. Curtea de Apel Bucuresti;c. inalta Curte de Casatie si Justitie.A170.Pentru o interveni nulitatea prevazuta de art. 105 alin. (2) este necesar, intre altele, ca:a. actul sa fi fost indeplinit cu neobservarea formelor legale;b. neregularitatea sa fi produs neaparat un prejudiciu material;c. neregularitatea sa priveasca numai o cerinta extrinseca a actului.

B

171.Daca reclamantul nu isi modifica sau completeaza cererea de chemare in judecata in termenulscurt, acordat in acest scop, la primirea acesteia, atunci presedintele instantei:a. trebuie sa suspende judecata;b. trebuie sa fixeze primul termen de judecata;c. poate suspenda judecata prin incheiere necontencioasa.

C

172.Poprirea asiguratorie se poate infiinta:a. asupra sumelor de bani, indiferent in mainile cui s-ar afla;b. asupra bunurilor mobile;c. numai asupra sumelor de bani aflate in conturi bancare.

B

173.In cazul in care cel citat nu este gasit la domiciliu, citatia va fi inmanata:a. portarului sau administratorului;b. oricarei persoane din familie;c. oricarei persoane care locuieste cu cel citat, afara de minorii care nu au implinit

Page 39: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

14ani si de persoanele lipsite de judecata.?C

174.Mentiunea „bun si aprobat":a. nu este necesara in cazul chitantelor liberatorii;b. este necesara in cazul tuturor inscrisurilor sub semnatura privata ce constataobligatii unilaterale;c. este necesara si in cazul inscrisului nevalabil ca inscris autentic, dar care a fostsemnat de debitor.

B

175.Perimarea nu opereaza in cazul in care:a. nu s-a stabilit primul termen de judecata deoarece cererea nu era legal timbrata;b. actul de procedura trebuia indeplinit din oficiu;c. judecata a fost suspendata dupa ce instanta i-a pus in vedere reclamantului saindice domiciliul paratului.

C

176.In cazul tranzactiei judiciare:a. instanta ia act de invoiala partilor in considerentele hotararii;b. partile nu au deschisa calea unei actiuni (cereri) in anulare;c. invoiala partilor va alcatui dispozitivul hotararii.

A

177.Apelul provocat poate fi exercitat de:a. intimat impotriva partii cu interese contrarii, care a formulat apelul principal;b. un tert care este interesat in cauza;c. intimat impotriva unei persoane care a figurat in prima instanta, dar nu este partein apelul principal.

Page 40: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

C

178.Ordonanta presedintiala:a. se poate pronunta numai daca nu exista judecata asupra fondului;b. este intotdeauna de competenta judecatoriei;c. este supusa numai recursului.A

179.Pentru a se pune in executare un titlu executoriu creanta trebuie sa fie:a. certa si lichida;b. certa si exigibila;c. certa, lichida si exigibila.

B

180.Nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatii de intre tinere si despagubiripentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau vatamari corporale:a. ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca;b. ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav;c. ajutoarele de maternitate.

C

81.In cazul in care partea cu capacitate de exercitiu restransa nu are ocrotitor legal:a. instanta, daca exista urgenta si la cererea celui interesat, va numi un curatorspecial;b. instanta, daca exista urgenta, trebuie sa numeasca din oficiu un curator special;c. instanta va cere autoritatii tutelare sa desemneze un curator special.

B

182.In temeiul art. 129 C. proc. civ., judecatorul este dator:a. sa dea paratului indrumari cu privire la drepturile si obligatiile ce ii revin inproces;b. sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind

Page 41: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

aflarea adevarului;c. sa se pronunte asupra oricaror imprejurari de fapt sau de drept, chiar daca nu suntmentionate in cerere sau intampinare, in cazul in are apreciaza ca este necesarpentru solutionarea legala si completa a pricinii.

A

183.Cererea de recuzare:a. trebuie facuta in scris, pentru fiecare judecator in parte;b. se solutioneaza in camera de consiliu, tara prezenta partilor;c. se solutioneaza printr-o incheiere ce poate fi atacata in toate cazurile numai o datacu fondul.

B

184.Cererea de interventie voluntara accesorie:a. poate fi formulata in apel numai cu acordul partilor;b. are natura juridica a unei simple aparari;c. poate fi formulata numai in favoarea paratului.

A

185.Cererea de aratare a titularului dreptului:a. trebuie formulata cel mai tarziu la prima zi de infatisare, sub sanctiunea decaderii;b. poate fi formulata si intr-un proces in care reclamantul urmareste valorificareaunui drept de creanta;c. poate fi formulata numai de catre parat.

A

186.Hotararea comisiei pentru protectia copilului poate fi atacata la:a. judecatorie;b. tribunal;c. Curtea de apel.

Page 42: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

C

187.Cererea prin care debitorul solicita sistarea pensiei de intretinere este de competenta instantei:a. de la domiciliul paratului sau a instantei de la domiciliul reclamantului;b. de la domiciliul paratului;c. care a stabilit pensia de intretinere.

B

188.Litispendenta se poate invoca:a. numai daca ambele procese se afla in prima instanta;b. daca ambele procese se afla in prima instanta sau unul in prima instanta si celalaltin apel;c. daca unul din procese se afla in apel si celalalt in recurs.

B

189.Conflictul de competenta dintre Judecatoria Giurgiu si Judecatoria sectorului 5 Bucuresti serezolva de catre:a. inalta Curte de Casatie si Justitie;b. Curtea de Apel Bucuresti; ?c. Tribunalul Bucuresti.

B

90.Nulitatea actului de procedura poate fi inlaturata daca:a. nulitatea este extrinseca;b. neregularitatea nu a produs nici o vatamare;c. nulitatea este virtuala.

A

Page 43: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

191.Exceptand pricinile urgente, primul termen de judecata se fixeaza astfel incat, de la primireacitatiei, paratul sa aiba la dispozitie cel putin:a. 15 zile;b. 5 zile;c. 30 zile.B192.Pentru infiintarea unei popriri asiguratorii in cazul in care creanta nu este exigibila estenecesar intre altele:a. creditorul sa depuna o cautiune de 1/2 din valoarea reclamata;b. creanta sa fie constatata prin inscris autentic;c. debitorul nu a dat garantiile promise creditorului.

C

193.Citarea prin publicitate se face obligatoriu prin:a. afisare la usa instantei;b. publicarea in Monitorul Oficial;c. publicarea intr-un ziar mai raspandit.

B

194.Instanta trebuie sa admita cererea prin care una dintre parti solicita obligarea partii adverse sainfatiseze inscrisul ce il detine:a. chiar si atunci cand cuprinsul inscrisului priveste chestiuni cu totul personale;b. daca inscrisul este comun partilor;c. chiar daca infatisarea inscrisului ar expune o alta persoana dispretului public.

B

195.Actul intrerupator de perimare:a. efectuat de unul dintre coparticipanti profita si celorlalti coparticipanti;b. poate fi efectuat de instanta din oficiu;c. este orice act de procedura efectuat de oricare din parti.

C

196.Pot fi atacate pe calea apelului hotararile date in prima:a. instanta, daca legea nu prevede expres altfel;

Page 44: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

b. instanta, dar numai daca legea prevede in mod expres calea de atac a apelului;c. si ultima instanta.

A

197.Contestatia in anulare obisnuita este admisibila cand se invoca:a. incompatibilitatea judecatorului care a pronuntat hotararea;b. competenta teritoriala exclusiva;c. reaua compunere a instantei.

B

198.In cazul ordonantei presedintiale:a. judecata se poate face fara citare, atat la prima instanta, cat si in recurs;b. instanta poate dispune ca executarea sa se faca tara somatie sau fara trecerea unuitermen;c. instanta de recurs poate suspenda executarea hotararii fara dare de cautiune.

B

199.Nu este necesar sa fie investite cu formula executorie:a. hotararile executorii provizoriu;b. hotararile irevocabile;c. incheierile premergatoare.

A

200.Nu pot fi urmarite pentru nici un fel de datorii:a. sumele cuvenite somerilor;b. alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii;c. compensatia acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului de munca.

A

201.Daca exista contrarietate de interese intre minor si reprezentantul sau ocrotitorul lui legal,instanta:a. va acorda un termen si va solicita autoritatii tutelare sa numeasca un curator

Page 45: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

special;b. va numi un curator special;c. va suspenda judecata pana cand autoritatea tutelara va numi un curator special.B202.La judecatorii, judecata se face:a. de un singur judecator;b. in complet de doi judecatori, in materie de adoptie;c. in complet de doi judecatori, in cazul solutionarii plangerilor impotriva hotararilorautoritatilor administratiei publice cu activitatea jurisdictionala.

B

203.Judecatorul impotriva caruia este propusa recuzarea:a. poate declara ca se abtine;b. este obligat sa se abtina;c. nu poate declara ca se abtine.

B

204.In cazul interventiei voluntare accesorii:a. interesul apartine fie reclamantului, fie paratului;b. daca a fost admisa in principiu, este totusi posibila disjungerea;c. intervenientul nu pretinde un drept propriu.

B

205.Aratarea titularului dreptului se poate face:a. numai in actiunile reale;b. in toate actiunile;c. in actiunile personale, dar numai de catre parat.

A

206.Hotararea comisiei de reexaminare din cadrul O.S.I.M. poate fi atacata cu:a. recurs la Tribunalul Bucuresti, in materie de marci si indicatii geografie;b. recurs la inalta Curte de Casatie si Justitie, in materia desenelor si modelelorindustriale;

Page 46: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

c. apel la Tribunalul Bucuresti, in materie de inventii.

B

207.Cererea prin care locatarul solicita obligarea locatorului sa ii predea imobilul ce formeazaobiectul contractului de locatiune este de competenta:a. instantei de la domiciliul (sediul) locatarului sau a instantei de la domiciliul(sediul) locatorului;b. instantei de la locul situarii imobilului sau a instantei de la domiciliul (sediul)locatorului;c. exclusiva a instantei de la locul situarii imobilului.

B

208.Delegarea unei instante, in temeiul art. 23 C. proc. civ., este posibila daca:a. partile nu se pot deplasa din motive de forta majora la instanta competenta;b. instanta competenta nu isi poate desfasura activitatea timp mai indelungat datoritaunor imprejurari exceptionale;c. procesul presupune administrare de probe intr-o localitate indepartata de sediulinstantei competente.

C

209.Regulatorul de competenta:a. este supus recursului in termen de 5 zile de la comunicare, cu exceptia celuipronuntat de inalta Curte de Casatie si Justitie;b. poate fi atacat cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare;c. se pronunta cu citarea partilor.

A

210.Nulitatea actelor de procedura poate fi invocata, intre altele, prin exceptia de:a. incompatibilitate;b. conexitate;c. litispendenta.

C

Page 47: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

211.Intampinarea:a. nu este obligatorie in cazul asigurarii dovezilor;b. trebuie depusa personal de parat, in principiu, cel mai tarziu la prima zi deinfatisare;c. este, in principiu, obligatorie, deci instanta va trece la judecata fondului numaidupa depunerea acesteia.

B

212.Poprirea asiguratorie se poate infiinta:a. numai asupra sumelor de bani sau titlurilor de valoare pe care un tert le datoreazadebitorului la data infiintarii popririi;b. bunurilor mobile corporale urmaribile ale debitorului aflate la un tert;c. si asupra sumelor de bani pe care un tert i le va datora debitorului in viitor, intemeiul unor raporturi juridice existente la data infiintarii popririi.

A

213.Procesul-verbal de inmanare a actului de procedura trebuie sa cuprinda, intre altele, subsanctiunea nulitatii:a. functia celui care a inmanat actul;b. anul, luna si ziua cand a fost incheiat;c. aratarea inscrisurilor comunicate.

A

214.Nu poate fi ascultat ca martor:a. cel lipsit vremelnic de discernamant;b. cel pus sub interdictie judecatoreasca;c. cel condamnat pentru marturie mincinoasa ori pentru o alta infractiune careimpiedica infaptuirea justitiei.

C

Page 48: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

215.Cursul perimarii este suspendat cat timp dureaza suspendarea judecatii dispusa:a. la cererea ambelor parti;b. pentru neindeplinirea, din vina reclamantului, a obligatiilor stabilite de instanta dejudecata;c. datorita inceperii urmaririi penale pentru o infractiune care ar avea o inraurirehotaratoare asupra hotararii civile ce urmeaza a se pronunta.

C

216.Nu sunt susceptibile de apel hotararile privind:a. desfacerea casatoriei in procedura de drept comun;b. nulitatea adoptiei;c. nulitatea casatoriei.

B

217.Pe calea contestatiei in anulare obisnuite pot fi atacate:a. numai hotarari definitive;b. numai hotarari irevocabile;c. atat hotarari definitive, cat si hotarari irevocabile, daca prin ele s-a evocat fondul.

C

218.in materia ordonantei presedintiale:a. instanta nu poate administra probe;b. recursul se poate judeca si fara citarea partilor;c. cererea se judeca de urgenta si cu precadere.

A

219.Nu este necesar, intre altele, sa fie investite cu formula executorie:a. contractele de garantie imobiliara;b. contractele de leasing;c. actele autentificate de o reprezentanta diplomatica sau consulara a Romaniei.A220.Partea dintr-un proces civil:

Page 49: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

a. este obligata sa atace hotararea data in prima instanta;b. are dreptul de a ataca sau nu hotararea data in prima instanta;c. nu poate ataca hotararea data in prima instanta.

C

221.Daca in cursul procesului minorul implineste varsta de 14 ani:a. reprezentarea legala va continua pana la finalizarea acelui proces;b. minorul va trebui citat personal;c. actele de procedura efectuate anterior trebuie refacute in contradictoriu cu minorulrespectiv.

B

222.La tribunale, judecata apelului se face:a. in complet de 3 judecatori, daca se ataca hotarari pronuntate de judecatorii incomplet de 2 judecatori;b. in complet de 2 judecatori, asistati de 2 magistrati consultanti in cazul litigiilor demunca;c. in complet de 2 judecatori.

B

23.Coparticiparea procesuala:a. este intotdeauna facultativa;b. poate fi si obligatorie;c. poate avea loc numai daca obiectul pricinii este un drept sau o obligatie comuna.

A

224.Interventia voluntara accesorie:a. se solutioneaza, in toate cazurile, odata cu cererea de chemare in judecata;b. nu trebuie incuviintata in principiu;c. conduce la largirea cadrului procesual sub aspectul partilor si al obiectului.A225.Daca tertul aratat ca titular al dreptului se infatiseaza si:a. recunoaste sustinerile paratului, dar reclamantul nu consimte la inlocuire, atunci

Page 50: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

tertul va dobandi pozitia de intervenient accesoriu in favoarea paratului;b. recunoaste sustinerile paratului, va lua locul acestuia numai daca reclamantulconsimte la aceasta inlocuire;c. tagaduieste sustinerile paratului, va dobandi calitatea de parat.

C

226.Cererea unui parinte de a avea legaturi personale cu copilul minor este de competenta:a. autoritatii tutelare in toate cazurile in care cererea este facuta in timpul casatoriei;b. instantei judecatoresti in toate cazurile;c. instantei judecatoresti in toate cazurile in care cererea este facuta dupa desfacereacasatoriei.

C

227.Cand paratul, in afara de domiciliul sau, are in chip statornic o indeletnicire profesionala,cererea se poate face si Ia instanta locului acelei indeletniciri, pentru:a. orice obligatii;b. toate obligatiile patrimoniale;c. obligatiile patrimoniale care sunt nascute in acel loc.

C

228.Cererea de stramutare:a. trebuie formulata mai inainte de inceperea oricarei dezbateri, indiferent demotivul invocat;b. se rezolva printr-o incheiere care se motiveaza;c. se solutioneaza in camera de consiliu.

C

229.In cazul conflictelor de munca:a. referitoare la contestatia impotriva deciziei de concediere, sarcina probei esterasturnata;

Page 51: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

b. competenta de prima instanta apartine judecatoriei;c. hotararea se pronunta de un complet format dintr-un judecator si doi asistentijudiciari.

B

230.Intervine decaderea in cazul in care:a. exceptia de necompetenta relativa este invocata o data cu concluziile pe fond;b. paratul depune cererea de chemare in judecata a altei persoane dupa prima zi deinfatisare;c. expertul nu depune raportul de expertiza la termenul fixat de instanta.

B

231.Intampinarea este:a. obligatorie in toate cazurile, daca legea nu prevede altfel;b. obligatorie numai in cazurile expres prevazute de lege;c. facultativa.

A

232.In materia popririi asiguratorii, cautiunea nu este obligatorie in cazul in care creditorul:a. care are o creanta neexigibila invedereaza ca debitorul nu a dat garantiile promise;b. are act scris care constata o obligatie civila exigibila;c. are o creanta exigibila care nu este constatata prin act scris.

A

233.Cererea de preschimbare a termenului de judecata, facuta in cursul judecatii, se solutioneazade:a. presedintele instantei, fara citarea partilor;b. instanta de judecata (completul de judecata), fara citarea partilor;c. instanta de judecata (completul de judecata), cu citarea partilor.

Page 52: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

C

234.In pricinile referitoare la starea civila, pot fi ascultati ca martori si:a. ascendentii oricareia dintre parti;b. descendentii oricareia dintre parti;c. cei condamnati pentru marturie mincinoasa.

A

235.Termenul perimarii nu curge:a. in cazul incapabililor;b. cand fara vina partii nu se poate fixa termen de judecata;c. cand partea interesata nu a putut indeplini actul de procedura datorita unor motivetemeinice.

A

236.Sunt susceptibile de apel hotararile pronuntate in:a. materia contenciosului administrativ;b. litigiile comerciale cu o valoare de peste 1 miliard lei;c. materia protectiei si promovarii drepturilor copilului.

B

237.In cazul contestatiei in anulare obisnuite partea:a. poate exercita contestatia numai daca nu a putut invoca motivul pe calea apeluluisi recursului;b. are optiune intre recurs si contestatie;c. poate exercita contestatia numai daca nu a putut invoca motivul pe calea apeluluisau recursului.C238.Ordonanta presedintiala:a. este vremelnica si executorie;b. este supusa apelului in termen de 5 zile de la pronuntare daca s-a dat cu citareapartilor;c. are putere de lucru judecat asupra hotararii de fond.

Page 53: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

C

239.Incheierea prin care se solutioneaza cererea de investire a hotararii cu formula executoriepoate fi atacata:a. numai de creditor cu apel si recurs;b. de ambele parti cu apel si recurs;c. in caz de respingere a cererii de catre creditor, dar numai cu recurs.

A

240.Sedintele de judecata:a. sunt secrete;b. sunt publice;c. sunt publice, in afara de cazurile prevazute de lege.

B

241.Actele de procedura indeplinite de o persoana fara capacitate procesuala de exercitiu;a. nu pot fi confirmate;b. trebuie refacute in totalitate;c. sunt anulabile.

C

242.La curtile de apel, judecata recursului se face:a. in complet de doi judecatori, daca se ataca o hotarare data in prima instanta detribunal, fara drept de apel;b. intotdeauna in complet de 3 judecatori;c. in complet de trei judecatori, dar numai atunci cand se ataca o hotarare pronuntata

Page 54: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

de tribunal ca instanta de apel.

A

243.In materia coparticiparii procesuale:a. coparticipantii care au pierdut procesul vor suporta cheltuielile de judecata in modegal, proportional sau, dupa caz, solidar;b. toate actele de procedura efectuate de unul dintre coparticipanti produc efecte sifata de ceilalti coparticipanti;c. se aplica, in toate cazurile, principiul independentei procesuale.

C

244.Cererea de interventie voluntara accesorie in favoarea reclamantului:a. se respinge daca se admite cererea de chemare in judecata;b. se admite daca se respinge cererea de chemare in judecata;c. se respinge daca se respinge cererea de chemare in judecata.

C

245.Dreptul de reprezentare al mandatarului cu procura generala este presupus dat daca:a. cel care a dat procura generala nu are domiciliu in tara;b. cel care a dat procura generala nu are resedinta in tara;c. procura generala este data unui prepus.

C

246.Procesele si cererile in materie civila al caror obiect este neevaluabil in bani sunt decompetenta in prima instanta a:a. judecatoriei, in toate cazurile;b. tribunalului;c. judecatoriei, daca legea nu prevede altfel.

A

Page 55: Fileshare Drept Procesual Civil - Varianta Finala

247.Cererea impotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face si la instanta unde ea are reprezentanta pentru:a. orice obligatii;b. obligatiile ce izvorasc din fapte savarsite de reprezentant;c. toate obligatiile patrimoniale;

C

248.Hotararea cu privire la cererea de stramutare:a. nu este supusa nici unei cai de atac;b. se motiveaza numai la cererea expresa a partilor;c. se pronunta fara citarea partilor.

B

249.Nulitatile absolute:a. pot fi invocate si din oficiu de instanta;b. trebuie invocate cel mai tarziu pana la inchiderea dezbaterilor inaintea primeiinstante, sub sanctiunea decaderii;c. sunt acele nulitati expres prevazute de lege.

B

250.Decaderea intervine:a. numai daca legea o prevede expres;b. in cazul nerespectarii termenelor legale imperative;c. in cazul nerespectarii oricaror termene procedurale.

A