Click here to load reader

YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐ YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar 1-Tinea kapitis 2-Tinea barbae 3-Tinea korporis 4-Tinea inguinalis (kruris) 5-Tinea pedis

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐ YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI Dermatofitozlar...

 • YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐ

  Uzm.Dr. Bengü Nisa Akay

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

 • YÜZEYEL MANTAR ENFEKSĐYONLARI

  Dermatofitozlar

  1-Tinea kapitis

  2-Tinea barbae

  3-Tinea korporis

  4-Tinea inguinalis (kruris)

  5-Tinea pedis et manum

  6-Tinea unguium

  Tinea versikolor

  Kandidiazisler

 • MANTAR ENFEKSĐYONLARINDA TEDAVĐ

  • Topikal tedavi

  • Sistemik tedavi

 • � Öncelikle derinin kuru tutulmasına dikkat edilmelidir

  � Aile bireyleri arasında enfeksiyon beraberce tedavi edilmelidir.

  � Yüzme havuzları yürüme yolları ve giyinme kabinlerinin sık olarak yıkanması enfektif materyali uzaklaştırır

 • DERMATOFĐT ĐNFEKSĐYONLARINDA TOPĐKAL TEDAVĐ

  • Đmidazol ve triazol grubu antimikotik topikaller

  • Nonimidazol grubu antimikotik topikaller

  • Benzoik asit bileşenleri (Whitfield merhemi)

  • Undesilenik asit

  • Potasyum permanganat

 • ĐMĐDAZOL GRUBU ANTĐMĐKOTĐK TOPĐKALLER

  • Deri ve saçlı deri mantar enfeksiyonlarında • Tiokonazol: • Đzokonazol nitrat: Travogen • Oksikonazol: • Bifonazol: • Klotrimazol: • Mikonazol: • Ketokonazol: • Sulkonazol nitrat: • Sertakonozol: Zalain

 • Nonimidazol grubu antimikotik topikaller

  Alilaminler:

  Naftifin

  Terbinafin

  Siklopiroks-olamin

 • Nonimidazol grubu antimikotik topikaller

  Tiokarbamatlar:

  Tolnaftat: Tinaktin

  Polienler:

  Nistatin

 • MANTAR ĐNFEKSĐYONLARINDA SĐSTEMĐK TEDAVĐ

  • Griseofulvin

  • Ketokonazol Đmidazol

  • Flukonazol

  • Itrakonazol TRĐAZOL

  • Terbinafin Alilamin

 • Griseofulvin

  � Yalnızca dermatofitozlarda kullanılır

  � Deride, kıllarda ve tırnaklarda etkilidir

  � Rezistans gelişebilir

  � Yeni oluşan keratine bağlanarak fungal elemanların invazyonunu önler

  � Yağlı yemeklerle alımı absorbsiyonu artırır

 • Yan Etkileri

  � Fotosensitivite � Proteinüri � Deney hayvanlarında teratojenik ve karsinojenik etkiler

  � Hepatik mikrozomal enzimlerin indüksiyonu

  � Başağrısı, mental konfüzyon, halsizlik, görme bozukluğu

  � Gastrointestinal bozukluk

  � Hepatotoksisite � Hematolojik etkiler

 • TERBĐNAFĐN

  � Skualen epoksidazı inhibe ederek ergosterol sentezini bloke eder

  � Dermatofitlere karşı etkilidir

  � Fungisid’dir

  � Đyi absorbe edilir, fakat biyoyararlanımı düşüktür (karaciğerde ilk- geçiş eliminasyonu)

 • TERBĐNAFĐN

  � Deride, tırnaklarda ve yağ dokusunda birikir

  � Dozaj: 250 mg/g

  � Çocuklarda: 125mg/gün

 • YAN ETKĐLER

  GĐS

  � SIK:Đshal, dispepsi, bulantı, karın ağrısı

  � NADĐR: Karında şişkinlik hissi, gastrit, tat almada bozulma, hepatit

  DERĐ

  � SIK:Morbiliform ve makülopapüler döküntü

  � NADĐR: Kaşıntı, ürtiker, TEN, eritema multiforme, SJS, SLE

  NÖROLOJĐK

  SIK: Başağrısı

 • ITRAKONAZOL

  � Triazol türevidir.

  � Sitokrom P 450 enzimlerinden lanosterol 14 alfa demetilazı inhibe eder.

  � Ergosterol sentezini önler

 • ITRAKONAZOL

  � Tok karna emilim fazla

  � Serum konsantrasyonu gıda ve mide asiditesinden etkilenir

  � Asitli gıdalar emilimi artırır

 • ITRAKONAZOL

  � Böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerektirmez

  � Gebelikte kullanımı C kategorisinde

  � Farelerde teratojenik bulunmuş

  � Süte geçer

  � Emziren annelere önerilmez

 • ITRAKONAZOL

  � Onikomikoz

  � Tinea kapitis, pedis, korporis, kruris

  � Tinea versikolor

  � Orofaringeal kandidiyazis

  � Kronik mukokutanöz kandidiyazis

  � Vajinal kandidiyazis

  � Sistemik mikozlar (blastomikoz, histoplazmozis ve aspergilloz

 • GI PH’yı artırıp ilacın serum düzeyini azaltanlar

  H2 antihistaminler

  Antiasitler

  Proton pompa inhibitörleri

 • CYP ENZĐM ĐNDÜKLEYĐCĐLER (Serum düzeyini azaltanlar)

  Antikonvülzanlar Fenitoin, fenobarbital, karbamezepin

  AntiTBC Rifampisin izoniazid

  Antikonvülzanlar Fenitoin, fenobarbital, karbamezepin

  AntiTBC Rifampisin izoniazid

 • Itrasporun Kan düzeylerini Artırdığı Đlaçlar

  HMG CoA Redüktaz Đnhibitörleri Simvastatin, atorvastatin, lovastatin Rabdomiyoliz ve hepatotoksiste

  Benzodiazepinler Alprazolam, midazolam, triazolam Sedatif etki

  Oral hipoglisemik ajanlar Tolbutamid, gliburid, glipizid Hipoglisemi

 • Itrasporun Kan düzeylerini Artırdığı Đlaçlar

  Đmmünsupresanlar CsA, takrolimus Nefrotoksisite, HT, nörotoksisite

  Antikoagülanlar Kumadin

  Diğer Digoksin, kinidin

  Đmmünsupresanlar CsA, takrolimus Nefrotoksisite, HT, nörotoksisite

  Antikoagülanlar Kumadin

  Diğer Digoksin, kinidin

 • YAN ETKĐLER

  GASTROĐNTESTĐNAL

  � Đshal, dispepsi, karın ağrısı, bulantı

  � Kabızlık, gastrit, hepatit

  DERĐ

  � Morbiliform veya makülopapüler döküntü

  � Kaşıntı, ürtiker SJS sendromu

  SSS

  � Başağrısı

 • FLUKONAZOL

  � Triazol türev

  � Oral absorbsiyonu oldukça iyi

  � Etki mekanizması diğer azollerle benzer

  � Fungostatik etkili

  � Mide asiditesinden etkilenmez

 • Endikasyonları

  � Vajinal kandidiyazis

  � Orofaringeal ve özefagiel kandidiyazis

  � Đmmünsupresiflerde kandida proflaksisi

  � Kutanöz kandidiyazis

  � Mukokutanöz kandidiyazis

  � Onikomikoz

  � Tinea korporis, kruris, kapitis

  � Pitriazis versikolor

 • FLUKONAZOL

  � Gebelik kategorisi C

  � KBY’de doz ayarlaması gerekli

  � Bilinen Kc hastalığı olanlarda KCFT takibi önerilir

  � Yan etkiler ıtrakonazole göre daha az ancak benzer

 • KETOKONAZOL

  � Elektron transportunu bloke eder

  � ATPazların transportunu inhibe eder

  � Ergosterol sentezini inhibe eder

  � Oral yoldan etkili, uzun yarılanma ömrü (12 saat)

  � Doz: 200-400 mg/g, oral

 • Endikasyonları

  � Dirençli dermatofit enfeksiyonları

  � Tinea versikolor

  � Kandidiyazis

  � Kronik mukokutanöz kandidiyazis

  � Oral pamukçuk

  � Blastomikoz, kromomkoz, histoplazmozis, koksidiodomikoz, parakoksidiodomikoz

 • Yan Etkileri

  Hafif yan etkiler: GĐ bozukluk ve kaşıntı Ciddi yan etkiler: Hepatik toksisite – HHepatitepatit oluoluşşursa ilaursa ilaçç

  kesilmelidirkesilmelidir Jinekomasti, libido kaybı, empotans -

  testosteron sentezinin inhibisyonu Teratojenik

 • TĐNEA KAPĐTĐS TEDAVĐSĐ

  � Enfeksiyon kaynağının tespiti ve tedavisi

  � Topikal antifungal tedavi:

  � Sistemik antifungal tedavi

  � Sekonder gelişmiş bakteriyel enfeksiyonları tedavisi

  � Etkilenen alanın traşlanması (infektif yükü azaltmak amacıyla)

 • TĐNEA KAPĐTĐS TEDAVĐSĐ

  Topikal tedavi

  Sadece lezyonlu alana değil tüm saçlı deriye uygulanmalı,

  Günde 2 kez 5-10 dakika süreyle antifungal şampuanlar(ketakanazol,poviden iyot,selenyum disülfit) kullanılmalıdır.

 • TĐNEA KAPĐTĐS TEDAVĐSĐ

  Griseofulvin � Saçlı deride 10-15 mg/kg/gün

  � Bazen çocuklarda 20-25 mg/kg/gün 6-8 hafta

  � Klinik ve mikolojik kür sağlanana kadar tedaviye devam edilir

  � Bazı hastalarda tedavi 12-16 hafta

 • TĐNEA KAPĐTĐS TEDAVĐSĐ

  Flukonazol Devamlı: 6 mg/kg/gün 3-4 hafta PULSE 6mg/kg/hafta 8-12 hafta

  Terbinafin � Çocukta: 5mg/kg

  4 hafta � Erişkinde: 250mg

  4-6 hafta

 • TĐNEA KAPĐTĐS TEDAVĐSĐ

  Itrakonazol � Çocukta: 5mg/kg 4-6 hafta

  � Erişkinde 100-200 mg 4 hafta

  � PULSE tedavi: 5mg/kg/gün 1-3 PULSE

 • TTĐĐNEA BARBA TEDAVNEA BARBA TEDAVĐĐSSĐĐ

  Topikal tedaviler 4 hafta

  Terbinafin: 250 mg/gün

  6 hafta

  Itrakonazol: 100 mg/gün

  4 hafta

 • TĐNEA PEDĐS,MANUS,KORPORĐS VE ĐNGUĐNALĐSTE TEDAVĐ TERCĐHLERĐ

  Birinci tercih: topikal tedaviler*** � Terbinafin, Azoller,..

  � Günde 2 kez 2-4 hafta

  Đkinci tercih: sistemik tedaviler � Yaygın,şiddetli, kronik,inatçı lezyonlarda,

  � Immun bozukluğu olanlarda,

  � Topikal tedavilere yanıtsız hastalarda

 • TĐNEA KORPORĐS, KRURĐS

  Itrakonazol

  200 mg/gün 1 hafta

  100 mg/gün 2 hafta

  Itrakonazol

  200 mg/gün 1 hafta

  100 mg/gün 2 hafta

  Terbinafin

Search related