of 11 /11
N gayong Disyembre, gugunitain at ipagdiriwang ng buong Par- tido at ng sambayanang Pilipino ang ika-50 taong anibersar- yo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Isanlibo't isang rali, pagtitipon at mga pulong ang ilulunsad ng lahat ng kadre ng Partido, mga Pulang mandirigma, mga rebolusyonaryo at aktibista sa mga pabrika, paaralan at sa mga base at larangang gerilya ng Bagong Hukbong Bayan. Gaano man kalaki o katindi ang mga opensibang militar, hindi ma- pipigilan ng rehimeng Duterte at Armed Forces of the Philippines ang pagdiriwang ng sambayanang Pili- pino. Katunayan, sa ilang lugar, nakapaglunsad na ng maagang pagdiriwang na hindi man lamang napansin ng pasistang kaaway. Sa iba't ibang lugar, abala ang mga kasama sa paghahanda ng pagkain at pag-eensayo ng pinakamahuhu- say na manganganta, mananayaw at iba pang artista na haharap sa EDITORYAL ilulunsad na mga pagtatanghal. Desperado ang AFP na pigilan ang anumang pagdiriwang ng re- bolusyonaryong mamamayan. Da- hil dito ay lalupa nitong pinatitindi ang kanilang mga operasyong mi- litar. Lalong walang tigil ang panghahalihaw ng mga sundalo sa mga komunidad at kagubatang pi- naghihinalaan nilang pagdadausan ng mga pagtitipon. Nagdudulot ng labis na ligalig sa mga residente ang pagpapaulan ng mga bala at DALAWANG SUNDALO NG 3rd Special Forces Battalion at 12 elemento ng CAFGU ang bihag ngayon ng Bagong Huk- bong Bayan-Agusan del Sur matapos kubkubin ng mga Pulang mandirigma ang kani- lang kampo sa Barangay New Tubigon, Sibagat, Agusan del Sur. Isinagawa ang mapa- ngahas na opensibang walang putok noong Disyembre 19, bandang alas-3 ng madaling araw. Nasamsam din ng BHB- NEMR ang isang M60 masing- gan, 17 M16, apat na M14, dalawang M4 carbine, isang Harris radio at daan-daang bala. Ipinagbunyi ng mamama- yan ang matagumpay na opensiba ng hukbong bayan. "Kampo...," sundan sa pahina 3 "Libong...," sundan sa pahina 2

 · yo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Isanlibo't isang rali, pagtitipon at mga pulong ang ilulunsad ng lahat ng kadre ng Partido, mga Pulang mandirigma, mga rebolusyonaryo at

 • Author
  others

 • View
  20

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of  · yo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Isanlibo't isang rali, pagtitipon at mga pulong ang...

 • ANGPahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas

  Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo

  Tomo XLIX Blg. 24

  Disyembre 21, 2018

  www.phi l ippinerevolution. info

  Ngayong Disyembre, gugunitain at ipagdiriwang ng buong Par-tido at ng sambayanang Pilipino ang ika-50 taong anibersar-yo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Isanlibo't isang rali,pagtitipon at mga pulong ang ilulunsad ng lahat ng kadre ng Partido,mga Pulang mandirigma, mga rebolusyonaryo at aktibista sa mgapabrika, paaralan at sa mga base at larangang gerilya ng BagongHukbong Bayan.

  Gaano man kalaki o katindi angmga opensibang militar, hindi ma-pipigilan ng rehimeng Duterte atArmed Forces of the Philippines angpagdiriwang ng sambayanang Pili-pino. Katunayan, sa ilang lugar,nakapaglunsad na ng maagangpagdiriwang na hindi man lamangnapansin ng pasistang kaaway. Saiba't ibang lugar, abala ang mgakasama sa paghahanda ng pagkainat pag-eensayo ng pinakamahuhu-say na manganganta, mananayawat iba pang artista na haharap sa

  Libong pagdiriwangpara sa ika-50 anibersaryong ating Partido

  EDITORYAL

  ilulunsad na mga pagtatanghal.Desperado ang AFP na pigilan

  ang anumang pagdiriwang ng re-bolusyonaryong mamamayan. Da-hil dito ay lalupa nitong pinatitindiang kanilang mga operasyong mi-litar. Lalong walang tigil angpanghahalihaw ng mga sundalo samga komunidad at kagubatang pi-naghihinalaan nilang pagdadausanng mga pagtitipon. Nagdudulot nglabis na ligalig sa mga residenteang pagpapaulan ng mga bala at

  Kampo ng

  CAFGU, nilipol

  ng BHBDALAWANG SUNDALO NG3rd Special Forces Battalionat 12 elemento ng CAFGU angbihag ngayon ng Bagong Huk-bong Bayan-Agusan del Surmatapos kubkubin ng mgaPulang mandirigma ang kani-lang kampo sa Barangay NewTubigon, Sibagat, Agusan delSur. Isinagawa ang mapa-ngahas na opensibang walangputok noong Disyembre 19,bandang alas-3 ng madalingaraw.

  Nasamsam din ng BHB-NEMR ang isang M60 masing-gan, 17 M16, apat na M14,dalawang M4 carbine, isangHarris radio at daan-daangbala.

  Ipinagbunyi ng mamama-yan ang matagumpay naopensiba ng hukbong bayan.

  "Kampo...," sundan sa pahina 3"Libong...," sundan sa pahina 2

 • Disyembre 21 , 2018 ANG BAYAN2

  Ang Ang Bayan ay ini la lathala dalawang beses bawat buwan

  ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pi l ipinas

  Tomo XLIX Blg. 24 | Disyembre 21, 2018

  Nilalaman

  Ang Ang Bayan ay ini la labas sa

  wikang Pi l ipino, Bisaya, I loco,

  Hi l igaynon, Waray at Ingles.

  Tumatanggap ang Ang Bayan ng

  mga kontribusyon sa anyo ng mga

  artikulo at bal ita. Hinihikayat din ang

  mga mambabasa na magpaabot ng

  mga puna at rekomendasyon sa

  ikauunlad ng ating pahayagan.

  ANG

  instagram.com/sine.proletaryo

  @prwc_info

  fb.com/groups/prwcnewsroom

  [email protected]

  Editoryal: Libong pagdiriwang para saika-50 anibersaryo ng ating Partido 1

  Kampo ng CAFGU, nilipol ng BHB 1

  19 bagong medik sa CamNorte 3

  Mga protesta 4

  Teroristang paghahari ni Duterte 6

  Todo-operasyon sa NCMR 8

  Bilanggong pulitikal, namatay 8

  Bahay ng lider-obrero, sinunog 8

  Batas militar, pinalawig muli 9

  Mga krimen ni Bush Sr. 10

  CPI-Maoist, nagdaos ng plenum 11

  Protesta ng mga "yellow vest" 11

  bomba mula sa mga kanyon at heli-kopter sa mga lugar na ito.

  Sa ngalan ng "paghadlang samga pag-atake ng BHB," nagtam-bak ang estado ng mga pulis atsundalo sa mga liblib na baryo parabantayan ang mga ito. Ang lahat ngito ay sa kabila ng unilateral napagdeklara ng PKP at BHB ng pan-samantalang tigil-putukan parabigyan-daan ang mga selebrasyon,kapwa ang tradisyunal at rebolu-syonaryo. Nakahanda ang PKP atBHB na bawiin ang deklarasyonkung labis na maging disbentahe itosa harap ng walang-habas na mgaopensiba ng kaaway.

  Magdeklara man ang rehimengUS-Duterte ng pansamantalang ti-gil-putukan o hindi sa kapaskuhan,tiyak ang pag-arangkada ng mgaoperasyong militar at kampanya ngpanunupil nito pagpasok ng bagongtaon. Napalawig na ni Rodrigo Du-terte sa sunud-sunurang Kongresoat Senado ang batas militar saMindanao. Napasaklaw na niya itosa iba pang bahagi ng bansa sa pa-

  mamagitan ng Memo Order 32.Pormal na rin niyang itinayo angNational Task Force para tapusindiumano ang armadong tunggaliansa pamamagitan ng "whole-of-na-tion approach." Kasabay ng tuluy-tuloy na militarisasyon sa burukra-syang sibil at pagpapadeklara saPKP at BHB bilang mga "teroris-tang" organisasyon, pinaiiral na niDuterte ang batas militar sa buongbansa.

  Sa paglulunsad ng malakihangmga operasyong militar, winawal-das ni Duterte ang pera ng bayansa pagbili niya ng dagdag na mgabala, baril, kanyon, mortar, rocket,helikopter at drone. Ang mga ito aysalot sa mamamayang inaatake ngkanyang mga tropa.

  Sinusuhulan niya ang mga ordi-naryong sundalo ng pinalakingsweldo, at kamakailan, ayudang pi-nansyal sa mga elemento ngCAFGU, habang binubundat angmalalaking pinapaburang upisyal ngnapakalaking pondo para kurakutinat dambungin. Ang totoong pakayni Duterte ay bilhin ang suporta sa

  kanyang pasistang rehimen. Naisniyang gamitin ang AFP para pa-kialaman at manipulahin ang re-sulta ng eleksyong 2019, kung ma-tutuloy nga, para iupo ang mgakandidatong pabor sa kanyang ti-raniya at sa paghaharing militar ngAFP.

  Sa kabila nito, palalim nangpalalim ang disgusto ng mga ordi-naryong sundalo ng AFP sa bulok atkriminal na rehimeng Duterte.Lubha silang pinapagod sa walangtigil na mga operasyong militar atpagbabala sa kanila sa kanyon niDuterte. Samantala, lalong namu-muhi ang mamamayan sa ginaga-wang malawakan at sapilitang rek-rutment ng AFP sa CAFGU.

  Kasabay ng pagdiriwang, dapatmaghanda ang mamamayan sa masmatindi pang mga atake sa kani-lang buhay at mga karapatan. Da-pat paigtingin ng mamamayan angpaglaban sa umiiral nang batasmilitar sa buong bansa.

  Dapat gawin ang lahat ngpagsisikap para pagkaisahin anglahat ng mga pwersa at malawakna masa para biguin ang tirani-kong paghahari at batas militar niDuterte sa layuning patalsikin angkanyang rehimen. Kabigin ang la-hat ng organisasyon at personali-dad para ibunyag at batikusin angmga krimen at malalang korapsyonni Duterte at kanyang pangkatin.Kasabay nito, dapat palakasin angkilusang lihim para biguin angbrutal na mga atake ng rehimen.

  Dapat maglunsad ang BHB ngpaparaming taktikal na opensibalaban sa pinakapusakal na mgayunit ng AFP at PNP na nasa likodng pinakamalalalang paglabag sakarapatang-tao at abusong mili-tar. Sangkot din ang mga ito samga kriminal na aktibidad na tu-matarget sa ordinaryong mama-mayan, at protektor ng mapamin-salang mga operasyon sa mina,komersyal na plantasyon at ibapang mapandambong na korpora-syon. Ang mga ito ang pinakapu-mipinsala sa kabuhayan ng mama-mayan.

  "Libong...," mula sa pahina 1 "Kampo...," mula sa pahina 1

 • ANG BAYAN Disyembre 21 , 2018 3

  Kabilang ang naturang de-tatsment sa mahigit 100 kamposa Northeastern Mindanao nanagsisilbing pugad ng mga krimi-nal at pasimuno ng mga anti-so-syal na aktibidad. Notoryus dinsila sa pangongotong sa mga ma-liitang magtotroso at minero atnegosyante sa lugar.

  Ayon kay Ka Sandara Ami-han, tagapagsalita ng BHB saprubinsya, ang mga nabihag nasundalo at CAFGU ay makataongtinatrato. Nagpahayag namanang Partido Komunista ng Pilipi-nas na palalayain ang mga bihagng digma sa panahong itigil ngArmed Forces of the Philippinesang mga opensiba nito. Ito'yupang matiyak ang kaligtasan sapagpapalaya ng mga bihag. Na-nawagan din ang Partido sa mgathird-party facilitator na maki-pag-ugnayan sa kinauukulang ku-mand ng BHB para sa pagpapala-ya sa mga bihag.

  Binati din ng PKP ang mata-gumpay na opensiba ng BHB-Sor-sogon noong Disyembre 17 nggabi. Pinaputukan ng mga Pulangmandirigma ang istasyon ng pulissa sentro ng bayan ng Magalla-nes, kasunod ang pag-atake rinsa kampo ng PNP Mobile Force saBarangay San Ignacio, Gubat.Tatlong pulis ang sugatan sa mgaopensibang ito.

  Sa North Central Mindanao,dumanas ng 14 kaswalti ang AFPsa aktibong depensang inilunsadng mga yunit ng BHB sa hangga-nan ng mga prubinsya ng MisamisOriental, Bukidnon at Agusan delSur. Hindi bababa sa 13 labananang naganap sa lugar. Iniulat ngmga residente na dalawang patayna sundalo ang inilabas noongDisyembre 7 ng gabi sa BarangayHagpa, Impasug-ong, Bukidnonat 12 sugatan naman ang palihimna hinakot ng mga trak at ambu-lansya pagsapit ng hatinggabi sakatabing barangay ng Calabugaosa parehong bayan.

  "Kampo...," mula sa pahina 1 19 bagong medik sa Camarines Norte

  MATAGUMPAY NA NAILUNSAD ang pamprubinsyang pagsasanay sa Bata-yang Kursong Pangkalusugan sa isang larangang gerilya sa ilalim ng Arman-do Catapia Command (ACC o BHB Camarines Norte) nitong Nobyembre. La-bing siyam ang nakapagtapos mula sa yunit ng hukbo, milisyang bayan at samga organisasyong masa sa baryo.

  Pangunahing pinadalo sa pag-sasanay ang mga tatayong upisyalmedikal ng mga yunit ng hukbo, mi-lisyang bayan at mga nasa subko-mite sa kalusugan ng mga organi-sasyong masa. Karamihan sa mgadumalo ay limitado pa ang karana-san sa gawaing medikal. Subalitdahil naunawaan nila ang kahala-gahan ng gawain sa pagsusulong ngrebolusyon, naging bukas silangmatuto.

  Sa proseso ng pagsasanay aynaging masigla ang partisipasyonng lahat na mga delegado. Nagingaktibo sila laluna sa paksangUnang Lunas dahil ayon sa kanila,mahalaga ito sa panahong nagka-karoon ng labanan. Nagbigay ngibayong kumpyansa sa mga tata-yong medik ng yunit ang kanilangnaging pagsasanay. Ang makapag-ligtas ng pasyente ang naging tuonng kanilang pagsisikap upang ma-tuto ng iba't ibang paraan ngpanggagamot. Para sa mga pul-taym sa hukbo, naging hamon sakanila ang pagiging medik sa pa-nahon ng mga taktikal na opensibang BHB at maging sa mga di-inaa-sahang depensiba.

  Nagdiin naman ang mga dele-

  gado mula sa mga organisasyongmasa na makapagbigay ng serbi-syong medikal sa kanilang baryo.Idiniin din sa pagsasanay ang ka-halagahan ng "Revolutionary Me-dical Code of Ethics," kung saannakasaad dito ang wastong pakiki-tungo ng isang medik sa kapwamedik, sa pasyenteng hukbo atmasa, maging sa pasyente ng kaa-way sa panahon ng mga labanan.

  Malaking tagumpay ang pag-kakalunsad ng nasabing pagsasa-nay sa gitna ng tuluy-tuloy na mgaoperasyong kombat at "peace anddevelopment" ng militar sa prubin-sya mula pa noong Pebrero. Sinak-law ng mga ito ang walong baryo ngbayan ng Labo at nagsasagawa ngtuluy-tuloy na paggalugad at pag-base sa mga sentrong baryo.

  Matapos ang pagsasanay aykumpyansa ang Partido at BHB saCamarines Norte na kaya nilangharapin ang atake ng kaaway atmaglunsad ng papadalas na mgataktikal na opensiba dahil may mgamedik na patuloy na magpapaunladsa kanilang kasanayan sa gitna ngumiigting na armadong pakikibakasa ilalim ng diktador at pasistangrehimeng US-Duterte.

 • Disyembre 21 , 2018 ANG BAYAN4

  Libu-libo nagprotesta sa Pandaigdigang Arawng Karapatang-tao

  Hindi bababa sa 20,000 ang nagprotesta sa higit 20 prubinsya at syudadng Pilipinas bilang paggunita sa ika-70 taon ng Pandaigdigang Araw ngKarapatang-tao noong Disyembre 10. Nagprotesta rin ang mga Pilipino atkanilang mga tagasuporta sa ibayong dagat.

  Sa kabila ng batas militar, nasa10,000 ang nagprotesta sa Minda-nao. Pinabulaanan nila ang kasinu-ngalingan ni Duterte at sama-sa-mang kinundena ang pag-iral ng ba-tas militar at ang muling pagpapala-wig nito.

  Sa Metro Manila, higit-kumu-lang 5,000 ang lumahok sa UnitedPeople's March for Human Rights napinangunahan ng Bayan at Karapa-tan. Nagmartsa ang grupo mula saLiwasang Bonifacio, Lawton tu-ngong Mendiola sa Maynila.

  Kasama sa protesta ang mgaLumad, mga manggagawa ng Su-mifru at iba pang sektor na naglak-bayan mula pa sa Mindanao. Nakiisarin ang hanay ng mga Dumagat,manggagawa at magsasaka mula saSouthern Tagalog.

  Luzon. Pinangunahan ng Cordil-lera Movement Against Tyranny atCordillera Human Rights Allianceang ilandaang nagprotesta sa Sessi-on Road, Baguio City para labananang panggigipit at panunupil sa mgatagapagtanggol ng karapatan ngmga katutubo.

  Sumugod at nagpiket namanang Ilocos Human Rights Alliance atSolidarity of Peasants AgainstExploitation sa mga panrehiyongupisina ng gubyerno sa San Fernan-do, La Union. Naglunsad din ng mgapagtitipon at protesta sa Tuguega-rao City, Didipio sa Nueva Vizcayaat Bangued, Abra.

  Sa Central Luzon, nagmartsaang mga magsasaka at iba pang de-mokratikong sektor sa pamumunong Alyansa ng mga Magbubukid saGitnang Luzon sa Cabanatuan,Nueva Ecija.

  Sa Bicol, ilang libong kasapi ngBayan-Camarines Sur at CamarinesSur Ecumenical Movement for Jus-

  tice and Peace ang nagprotesta saPlaza Oragon sa Naga City. Nag-lunsad ng kaparehong protesta samga syudad ng Legazpi at Sorsogon,at mga prubinsya ng CamarinesNorte, Catanduanes at Masbate.

  Visayas. Sa Panay, ilang libo angnagprotesta sa pangunguna ng Bayanat Karapatan sa isang United People'sAction against Dictatorship sa hara-pan ng Iloilo Provincial Capitol.

  Sa Eastern Visayas, pinanguna-han ng Bayan ang mga pagkilos ngmahigit 800 aktibista sa Tacloban,Leyte, at sa Catbalogan at LasNavas sa isla ng Samar.

  Higit 1,000 kasapi ng Bayan-Negros ang kumilos sa Bacolod CityPublic Plaza para manawagan nghustisya sa pagmasaker sa siyam namagsasaka sa Sagay at pagpaslang saabogadong si Atty. Benjamin Ramos.

  Sa Cebu City, nagmartsa angBayan at Karapatan sa FuenteOsmeña Circle tungong Metro Colon.Sa Bohol, naglunsad din ng programaang mga magsasaka sa ilalim ng Hu-mabol-KMP at Gabriela sa CitySquare, Agora, Tagbilaran City.

  Mindanao. Umabot sa 7,000Lumad mula sa MAPASU, KASALOat mga tagapagtanggol ng karapa-tang-tao ang nagprotesta sa Butuan

  City, Agusan del Norte. Kinundenanila ang marahas na pag-okupa ngmga militar sa mga komunidad atpaaralang Lumad.

  Pinangunahan naman ng Bayanang martsa ng 3,000 katao sa Ca-gayan de Oro City.

  Sa Davao City, binatikos ng mgaraliyista si Mayor Sara Duterte atkanyang ama sa listahan ng pagla-bag sa karapatang-tao. Isinagawaang protesta sa Freedom Park sanaturang syudad sa pangunguna ngKarapatan. Kaparehong protestaang inilunsad sa General SantosCity at Tandag City.

  Ibayong-dagat. Sa Indonesia,nagprotesta ang mga kasapi ngInternational League of People'sStruggle at People's Struggle Frontsa US Embassy sa Jakarta.

  Kumilos rin sa Brussels, Belgi-um ang International Coalition forHuman Rights in the Philippines(ICHRP) para suportahan ang mgatagapagtanggol ng karapatang-taosa Pilipinas.

  Samantala, nagprotesta angmga Pilipino sa pangunguna ngICHRP sa Consulate General of thePhilippines, New York City at nag-martsa tungong Trump Towers.Ipinanawagan nila ang pagpapatigilng ayudang militar ng US sa rehi-meng Duterte.

  Kaparehong pagkilos ang ini-lunsad sa Vancouver, Canada.

 • ANG BAYAN Disyembre 21 , 2018 5

  Mga tagapagtanggol

  ng kalikasan, nagprotesta

  Matapos ang unang kumperen-sya ng mga tagapagtanggol ng kali-kasan noong Disyembre 7, pina-ngunahan ng Center for Environ-mental Concerns at KalikasanPeople's Network for the Environ-ment ang isang protesta sa Men-diola sa Maynila. Nanawagan sila nghustisya para sa mga pinaslang namga tagapagtanggol ng kalikasan.

  Iginiit din ng mga delegado sakumperensya ang pagpapatigil samga itinatayong megadam, mgadayuhang mina, kapitalistang plan-tasyon at mga proyektong rekla-masyon. Anila, nilalabag ng mga itoang karapatan para sa isang ligtasat malusog na kapaligiran.

  Martsa ng pagkakaisa kontra demolisyon, inilunsad

  Ilang daan mula sa mga Distrito 3, 4 at 5 ng Maynila ang lumahok samartsa ng pagkakaisa noong Disyembre 9 laban sa demolisyon. Nilahukan

  ito ng mga kasapi ng Sampaloc People'sAlliance at Ugnayan ng Mamamayang Ta-tamaan ng Connector Road-PNR Project.Nakiisa si Anakpawis Rep. Ariel Casilao sapagkilos.

  Balak magtayo ng kalsada ang pro-yekto ng Philippine National Railways salugar na magpapalayas sa higit 180,000residente. Tinutulan din ng grupo ang

  mga ambisyosong proyektong imprastraktura ng rehimeng Duterte sa ilalimng 'Build Build Build'.

  Sa Davao City, nagprotesta noong Disyembre 15 ang mga residente ngCatalunan Pequeño Subdivision na matatamaan ng Mindanao RailwayProject. Higit 10 subdibisyon ang tinatayang maaapektuhan ng nasabingproyekto sa ilalim ng programang 'Build Build Build'.

  Unang taon ng batas TRAIN,

  prinotestahan

  Noong Disyembre 14, nagsaga-wa ng isang piket-protesta ang mgaprogresibo sa pangunguna ngGABRIELA sa Mendiola sa Maynila.Kaugnay ito ng isang taon nangimplementasyon ng pahirap na ba-tas na Tax Reform for Accelerationand Inclusion. Nagdulot ang batasng pagsirit ng presyo ng mga bata-yang bilhin sa bansa sa loob ngisang taon nito.

  'Red-tagging' sa Panay,

  kinundena

  Nagtipon noong Disyembre 12ang mga kasapi ng Bayan sa Plazo-letegay sa Iloilo City para sa isangpress conference at piket. Kinunde-na nila ang kamakailang paglalabasng mga elemento ng estado ng mgaposter na pinapangalanan ang may45 kasapi ng mga progresibong or-ganisasyon bilang mga "teroristangkomunista". Kasama sa mga pina-ngalanan ang mga kasapi ng Natio-nal Union of People's Lawyers, Ka-rapatan at League of Filipino Stu-dents. Parehong pagkilos ang ini-lunsad sa Aklan kinabukasan.

  Pagkilos ng mga drayber at opereytor ng dyip, ikinasa

  Naglunsad ng isang pambansang koordinadong pagkilos noong Disye-mbre 5 ang No to Jeepney Phaseout Coalition at Pinagkaisang Samahan ngmga Tsuper at Operator Nationwide (PISTON). Giit nila ang pagbasura sapeke at maka-negosyong programang modernisasyon ng dyip na sisimulansa Marso 2019.

  Nagmartsa ang mga drayber at opereytor ng dyip tungong LandTransportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa East Avenue,Quezon City. Nagprotesta rin ang Baguio-Benguet Movement Against Jeep-ney Phase-Out sa Baguio City at ang PISTON-Central Luzon sa harapan ngpanrehiyong upisina ng LTFRB sa San Fernando City, Pampanga.

  Noong Disyembre 10, kasabay ng pagdinig sa badyet ng Department ofTransportation (DOTr) sa Senado nagtipon ang iba't-ibang grupo ng mgadrayber at opereytor ng dyip, trak, bus at UV express para labanan ang pe-keng modernisasyon at mga anti-mahirap na programa ng DOTr. Lumahokrin ang mga grupo ng truckers mula sa Cavite, Laguna at Bulacan at mgaopereytor ng bus mula sa Cavite at Batangas.

  Nagprotesta naman ang mahigit 1,000 drayber ng Angkas sa ilalim ngRiders of the Philippines sa People Power Monument matapos ipagbawal ngKorte Suprema ang operasyon ng Angkas. Hiling nila na maibalik ang ope-rasyon ng pribadong transportasyon para sa kanilang kabuhayan.

 • Disyembre 21 , 2018 ANG BAYAN6

  Pambobomba, istraping, atake sa mga komunidadat sapilitang pagbabakwit

  Ang nagpapatuloy na teroristang paghaharini Duterte

  Kasabay ng paggunita sa International Human Rights Day noong Di-

  syembre 10, nilagom ng Ang Bayan (AB) sa isang ulat ang mga ibinali-

  ta nitong mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao ng Armed Forces of

  the Philippines (AFP) , Philippine National Police (PNP) at iba pang ar-

  madong mga ahente ng rehimeng US-Duterte ngayong taon. Mababasa

  ang buong ulat sa www.philippinerevolution. info.

  Nakapagtala ang AB ng abe-reyds na 82 kaso ng paglabag sa ka-rapatang tao bawat araw at ka-buuang 29,869 na biktima mulaEnero hanggang Disyembre 7, 2018.Aabot sa apat ang pinaslang bawatdalawang linggo habang hindi baba-ba sa tatlo ang iligal na inaresto atidinetine kada linggo. May 12 akti-bista at progresibo naman ang pi-

  nagbantaan, ginipit at tinakot ba-wat araw. Ang ulat na ito ay nag-papatunay sa malubhang kalagayanng karapatang-tao sa Pilipinas kahitmaraming ibang kaso ang hindi panaiuulat sa AB.

  Sa pagpapatupad ni Dutertengayong taon ng National InternalSecurity Plan (NISP), na naglala-yon umanong durugin ang rebolu-

  syonaryong armadong kilusan, tu-mindi ang pasistang panunupil sakalayaang sibil at mga demokrati-kong karapatan at mabagsik namga atake laban sa mamamayan,laluna sa aping masang magsasa-ka, manggagawa at pambansangminorya.

  Pagpaslang, tangkang pagpaslang at tortyurBatay sa inisyal na taya ng AB, hindi bababa sa 106 sibilyan ang naging

  biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang ngayong taon. Sa Negros Islandna inihahambing sa isang bulkang nagbabadyang sumabog dahil sa matitin-ding tunggalian sa lupa, 23 ang pinaslang, 18 sa kanila ay mga magsasaka.Kabilang sa mga biktima ang siyam na kasapi ng National Federation of Su-gar Workers na minasaker ng mga elemento ng Special Cafgu Active Auxili-ary sa Sagay City, Negros Occidental noong Oktubre 20.

  Dalawampu naman ang pinas-lang sa Bicol, kabilang ang limangsibilyan na minasaker ng mga ele-mento ng CAFGU sa Aroroy, Mas-bate noong Hunyo 8. Samantala,

  44 sa mga biktima ang pinaslang saMindanao sa ilalim ng nagpapatu-loy na batas militar.

  Dagdag pa rito ang 47 biktimang tangkang pagpaslang, kabilang

  sina Jerry Alicante at Victor Ageas,mga kasapi ng Nagkahiusang Ma-mumuo sa Suyapa Farms, na binarilng mga di nakilalang lalaki saCompostela Valley sa magkahiwa-lay na insidente noong Nobyembre11 at Setyembre 4.

  Hindi bababa sa 37 indibidwalang tinortyur, kabilang ang limangmenor-de-edad na binugbog at pi-nagbantaang papatayin ng 19th IBnoong Nobyembre 18.

  Naiulat ng AB ngayong taon ang 22 insidente ng walang patumanggangpambobomba at/o istraping at 54 insidente ng okupasyong militar sa mgakomunidad na nagresulta sa pagbabakwit ng 24,667 indibidwal (labas pa samga residente ng Marawi na nananatili pa rin sa mga evacuation center).

  Apat na insidente ng pambo-bomba at/o istraping ang natala saNorthern Mindanao. Samantala, 11insidente ng okupasyon at atakeang natala bawat isa sa SouthernTagalog at Caraga. Nakapagtalarin ng malakihang pagbabakwit ngmga residenteng Moro mula sa Au-tonomous Region in Muslim Minda-nao (12,100 bakwit) at mga resi-

  denteng magsasaka at Lumad mulasa Caraga (8,791).

  Kabilang sa mga pinakamaba-ngis na aksyong militar ang idini-rehe ng US Army Special Forces napambobomba at panganganyon ngAFP Joint Task Force Central saShariff Aguak, Maguindanao noongSetyembre 5 na nagresulta sa pag-kamatay ng isang sibilyan at pag-

  kasugat ng dalawang iba pa; angistraping at pambobomba ng JointTask Force Ranao sa tatlong bayanng Lanao del Sur noong Hunyo 14-17 na nagresulta sa pagbabakwitng mahigit 11,000 indibidwal; atang ilang ulit na pagbabakwit nglibu-libong Manobo mula sa Liangaat San Agustin, Surigao del Sur atdaan-daang Dumagat mula sa Gen.Nakar, Quezon dahil sa walangpuknat na pandarahas ng mga tro-pa ng AFP na umookupa sa kani-lang mga komunidad.

 • ANG BAYAN Disyembre 21 , 2018 7

  at Memorandum Order 32 (na di-rektang nagdeploy ng dagdag namga batalyon sa tatlong rehiyonpara umano labanan ang "karaha-san at terorismo") para iratsadaang pag-iinstitusyonalisa sa NISP.Kasangkapan ang iskemang ito parasa pagtatatag ng pasistang dikta-dura sa buong bansa, tiyak na higitpang titindi ang panunupil sa dara-ting na taon.

  Sa hiwalay na mga ulat, naka-pagtala sa Southern Mindanao nghindi bababa sa 90 kaso ng ekstra-

  hudisyal na pamamas-lang sa ilalim ng rehi-meng Duterte. Sa bi-lang na ito, 21 ay na-ganap mula Enerohanggang Nobyembrengayong taon. Labing-dalawa sa mga biktimaay mula sa CompostelaValley na binansagang"lambak ng kamata-yan." Aabot naman sa27 sibilyan ang iligal nainaresto ngayong taon,kung saan anim sa ka-nila ay kasalukuyanpang nasa detensyon atdagdag sa 49 na ibapang bilanggong puli-tikal sa rehiyon na ina-resto at idinetine sailalim ng rehimeng Du-terte. Samantala, saNorth Central Minda-nao, 927 na indibidwalnaman ang sinampahanng gawa-gawang ka-song kriminal.

  Iligal na pag-aresto at detensyonNgayong taon, hindi bababa sa 271 ang iligal na inaresto at idinetine ng

  mga elemento ng AFP at PNP. Dagdag rito ang 407 biktima ng arbitraryongdetensyon.

  Sa Central Luzon, 50 kaso ng ili-gal na pag-aresto at detensyon angnaiulat. Kabilang sa mga biktima ang42 inaresto ng PNP-Meycauayan saNutriAsia matapos ang marahas namga dispersal ng piket ng nagwewel-

  gang mga manggagawa sa harap ngpagawaan sa Marilao, Bulacan noongHunyo 14 at Hulyo 30.

  Sa rehiyon ng Davao, aabot sa45 ang iligal na inaresto at idinetine.Kabilang sa mga pinakamasahol na

  kaso ang iligal na pag-aresto sa 18lider masa at aktibista na sinampa-han ng gawa-gawang kaso ng kid-napping at human trafficking sa Ta-gum City noong Nobyembre 29.Isang araw bago nito, arbitraryongidinetine ng mga elemento ng estadoang mga biktima kasama ang 61 ibapa sa Talaingod, Davao del Norte.

  Pagbabanta, panggigipit at pananakotHindi bababa sa 4,282 indibidwal ang pinagbantaan, ginipit at tinakot

  ngayong taon. Aabot sa 1,659 ang mga biktima mula sa Caraga, 1,600 sakanila ay mga bakwit na Manobo na ginipit ng mga tropa ng 75th IB ha-bang patungo hanggang sa pagdating nila sa evacuation center noongHulyo 16-18.

  Kabilang rin sa mga biktima angmga konsultant ng National De-mocratic Front of the Philippines nasina Rey Casambre, Adelberto Silva,Vicente Ladlad at Rafael Baylosis nailigal na inaresto ngayong taon. Ka-bilang sila sa 600 pangalan ng mgaaktibista at personalidad sa pulitikana inilista sa kasong proskripsyon

  ng rehimen.Kamakailan, inilabas ng rehimen

  ang Executive Order 70, na lumikhasa National Task Force (na magpa-patupad umano sa "whole-of-nationapproach," halaw sa konseptong"whole-of-government" na nakasa-ad sa Counterinsurgency Guide ngUS State Department noong 2009),

 • Disyembre 21 , 2018 ANG BAYAN8

  Bahay ng lider obrero,

  sinunog sa Compostela

  SINUNOG NG MGA hindi kilalangtao noong alas-2 ng madalingaraw ng Disyembre 15 ang bahayni Paul John Dizon, presidente ngNAMASUFA (Nagkahiusang Ma-mumuo sa Suyapa Farms), sapoblasyon ng Compostela saCompostela Valley.

  Natupok din ang bahay ng da-ting NAMASUFA President at datingKilusang Mayo Uno-Southern Min-danao Region Chairperson VicenteBarrios na nasa likuran ng bahay niDizon, at ang upisina ng unyon. Angnasunog na mga bahay at upisina aymga 30 metro ang layo mula saPacking Plant 220 ng Sumifru.

  Una nang tinangkang sunuginang bahay ni Dizon noong Nob-yembre 29 at pinagbabaril kinabu-kasan. Nangyari ang mga insiden-teng ito habang nagkakampo angmga delegado ng NAMASUFA sapaanan ng Mendiola.

  Bilanggong pulitikal, namatay

  NAMATAY ANG BILANGGONG pulitikal na si Alex Arias, 63 taong gu-lang, habang nasa kulungan noong bisperas ng pagdiriwang ng Interna-tional Human Rights Day. Inatake siya sa puso bandang ala-7:30 ng ga-bi at idineklarang patay pagdating sa Rizal Medical Center sa PasigCity. Siya ang pangatlong bilanggong pulitikal na namatay sa ilalim ngrehimeng Duterte.

  Si Arias ay may sakit na alta-presyon at diabetes. Siya ay dating tagapa-ngulo ng Pagkakaisa at Ugnayan ng mga Magbubukid sa Laguna, at kaanib naorganisasyon ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.

  Inaresto siya noong Abril 7, 2012 sa gawa-gawang mga kaso ng kidnap-ping at frustrated homicide, at ikinulong sa Metro Manila District Jail.

  Kabilang si Arias sa 160 maysakit at may edad na mga bilanggong pu-litikal na pinangakuang palalayain ni Duterte bilang bahagi ng pakikipag-mabutihan kaugnay sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NationalDemocratic Front of the Philippines at Government of the Republic of thePhilippines.

  Noong Nobyembre 28, 2016, namatay sanhi ng atake sa puso si BernabeOcasla, isang lider magsasaka. Habang nasa kulungan siya ay nagkaroon ngsakit sa puso at alta-presyon. Noon namang Setyembre 12, 2017, namatayang 74 anyos na si Marcos Aggalao sa Kalinga Provincial Hospital, Kalinga.Siya ay nag-uulyanin na at may sakit na pulmonya at alta-presyon.

  Ang pagkamatay ng tatlong bilanggong pulitikal sa ilalim ng rehimengDuterte, ayon sa Karapatan, ay isang masaklap na reyalidad kumpara sa es-pesyal na trato kina dating First Lady Imelda Marcos at iba pang kilalang taona pinayagang makalaya sa kabila na sila ay hinatulang nagkasala.

  Todo-operasyon ng AFP sa Northern Mindanao,salot sa mamamayan

  Inambus ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Bukidnon ang mga sundalo ng 8thIB noong alas-2 ng umaga ng Disyembre 20 sa Sityo Nasandigan, BarangayKalabugao, Impasug-ong, Bukidnon. Tatlo ang napatay at dalawa ang nasuga-tan sa mga sundalong palabas na mula sa operasyon.

  Ang yunit na inambus ay bahaging todo-operasyon at walang-ampatna pambobomba na isinasagawa ngArmed Forces of the Philippines(AFP) sa mga hangganan ng mgaprubinsya ng Misamis Oriental, Bu-kidnon at Agusan del Sur mula panoong unang linggo ng Disyembre.Bahagi ito ng pagtatangka ng AFPna pigilan ang mga paghahanda pa-ra sa pagdiriwang ng Pasko at Ba-gong Taon sa mga komunidad nito.

  Maliban sa 8th IB, pinakilos rinng rehimeng US-Duterte ang mahi-git 400 tropa mula sa 58th IB,Charlie Company ng 4th ID, 4thDivision Reconnaisance Company(DRC), Scout Rangers, Special Acti-

  on Forces ng Philippine NationalPolice at mga yunitng CAFGU. Mula Di-syembre 2-14, hindibababa sa 43 siksbayna trak ang naghakotng mga sundalo pa-tungong battle zone.Halos araw-araw aynagsagawa ng pa-nganganyon ng 105howitzer habangnaghuhulog ng mgabomba ang mga MD-520 attack helicop-ter. Nagdulot angmga ito ng matindingtakot sa mga resi-

  denteng sibilyan sa lugar.Hinahalihaw ng militar ang na-

  sabing lugar para itulak ang Kala-bugao Plains Peace and Develop-

  "Todo-operasyon...," mula sa pahina 8

  "Todo-operasyon...," sundan sa pahina 9

 • ANG BAYAN Disyembre 21 , 2018 9

  Batas militar sa Mindanao, muling pinalawig

  Sa ikatlong pagkakataon, muling pinalawig ngisang taon ang implementasyon ng batas militarsa buong isla ng Mindanao matapos aprubahan ngJoint Session ng House of Representatives at Senadonoong Disyembre 12 ang hiling na ito ni Rodrigo Du-terte.

  Sa botong 223-23 sa House ofRepresentatives at 12-5 sa Senadohabang may isang nag-abstain, pi-nahintulutang muli ng Kongresoang madugong paghahari ng militarsa Mindanao.

  Sinalubong ito ng protesta ngmga progresibong grupo mula saMindanao at mga taga-suporta sapangunguna ng Bayan. Habang isi-nasagawa ang joint session aynagprograma sa labas ng BatasanPambansa ang mismong mga bikti-ma ng mga paglabag sa karapa-tang-tao sa Mindanao. Naglunsaddin ang mga manggagawa ng Su-mifru ng isang simbolikong die-inprotest para ipakita ang daan-da-ang biktima ng paghaharing mili-tar.

  Isangpagkilos dinang isina-gawa ngmga mgakabataan atmanggaga-wa ng Sumifru sa Liwasang Bo-nifacio, Lawton, Manila kinagabi-han.

  Sa absolutong pamamahala ngmilitar sa burukrasyang sibil, la-long titindi ang mga paglabag sakarapatang-tao ng Armed Forces ofthe Philippines (AFP) at PhilippineNational Police (PNP). Gagamitindin ito ng AFP at PNP para paupuinang mga tuta nito sa eleksyongMayo 2019.

  Gayundin ngayong Disyembre,

  sa kabila ng mga tradisyunal napagdiriwang ay walang-ampat atpinatindi ang paglulunsad ng mgaoperasyong dumog ng AFP sa mgarehiyon ng Mindanao. Hinahalihawnito ang mga komunidad at baryopara i-sabotahe ang mga pagdiri-wang ng Bagong Hukbong Bayansa ika-50 anibersaryo ng Partido.Ito ay sa kabila ng pagdedeklarang Partido Komunista ng Pilipinasng isang tigil-putukan sa mgatradisyunal na araw ng pagdiri-wang.

  ment Convergence Program (KP-PDCP). Sa katunayan, nag-umpisa nanoon pang 2016 ang mga paghahan-da para sa proyektong ito na ipina-daan sa mga ahensya ng gubyernoayon mismo sa ulat ng mga nagawang Technical Working Group.

  Pinangasiwaan ng Departmentof the Interior and Local Govern-ment ang pagpapaunlad ng siste-mang patubig, konstruksyon ngspillway, at pagsasaayos ng daanansa Barangay. Bulonay tungong Pu-langui River.

  Samantala, ang National Com-mission on Indigenous Peoples angnanguna sa pagtatakda ng mgahangganan at pagsasa-titulo ng lu-paing ninuno, at pagcodify ng mgatradisyunal na batas. Ipinatupadnaman ng Department of Environ-ment and Natural Resources angpagtatanim ng 1,330 na mga punona karamihan ay hindi kapaki-paki-nabang sa komunidad.

  Tinapos na rin ng Departmentof Public Works and Highways angdaan na nagdudugtong sa Agusandel Sur at Bukidnon ang Danay-Ka-labugao-Adtalawon Road na mayhalagang P752 milyon. Layunin ni-tong pabilisin ang pagpasok ng mgamateryales sa masukal na bahagi ngKalabugao para sa KP-PDCP.

  Nagrekluta rin ng mga regularna kasapi ng Philippine Army sa mgakomunidad ng Kalabugao para ma-ngasiwa sa "kapayapaan" ng lugar.

  Marami pang ibang ahensya angpinakilos para maisakatuparan angproyektong ito para umano'y "ma-paunlad" ang Kalabugao na 'bini-biktima' ng Bagong Hukbong Bayan.Paunang implementasyon na rin itong "whole-of-nation approach"alinsunod sa National Internal Se-curity Plan ng rehimeng Duterte.

  Dulot ng patuloy na atakengmiltar, nabulabog ang kabuhayan ngmga residenteng Lumad. Lubhang

  naapektuhan ng nagpapatuloy naopensibang militar ng AFP ang mgaresidente sa mga sityo ng Lakba-ngan at Kalhaan sa Barangay Mi-nalwang, Claveria, Misamis Orien-tal. Apektado rin ang mga barangayng Kalabugao, Bulonay at Hagpa sabayan ng Impasug-ong, Bukidnon,at sa Sityo Kulili, Barangay SanVicente, bayan ng Esperanza, Agu-san del Sur.

  Samantala, sa kabila ng pagde-deklara ng Partido Komunista ngPilipinas at BHB ng isang pansa-mantalang tigil-putukan kasabay ngpagdiriwang ng Pasko at BagongTaon, nagdeklara ang AFP na hindiito mag-oobserba ng tigil-putukan.

  Sa paglulunsad ng walang-tigilna operasyong kombat ng AFP, bi-nuhusan nito ng malamig na tubigang pag-asa ng kanilang mga sun-dalo na magkaroon ng maiksingbakasyon kasama ng kanilang pa-milya.

  "Todo-operasyon...," mula sa pahina 8

 • Disyembre 21 , 2018 ANG BAYAN10

  Puring-puri ang masmidya ng US kay dating presidenteng George Her-bert Walker Bush o Bush Sr. nang yumao ito noong Nobyembre 30. Pa-kay ng mga papuring ito ng mapambolang masmidya at elitistang pulitiko naibaon sa limot ang mga krimen sa gera at henosidyong karahasan ng imper-yalistang US. Ngunit para sa mga kritiko ni Bush Sr., hindi kailanman mali-limutan ang kanyang krimen sa sangkatauhan.

  Ang mga tinabunang krimen sa gerang yumaong Bush

  Sa partikular, hindi malilimutanang mga krimen sa gera ni Bush Sr.sa 1991 Gulf War kung saan nakila-la siya bilang "berbugo ng Bagh-dad," at may pananagutan sa pag-kamatay ng may 200,000 Iraqinoong 1991 Gulf War na kinatangi-an ng matinding "aerial bom-bardment" sa kasaysayan ng gera.

  Mga pagsisinungalingpara sa gera

  Ayon sa kanyang mga kritiko,nagsinungaling si Bush Sr. para ilar-ga ang imperyalistang gera laban saIraq. Ginamit niya ang propagandasa maraming larangan para palaki-hin ang suporta sa gerang agresyonsa Persian Gulf. Makaraang sakupinng Iraq sa ilalim ni Saddam Husseinang katabing maliit na bansang Ku-wait noong Agosto 1990, agad natinrabaho ni Bush Sr. na ilarawan siSaddam na isang "banta at salot samundo."

  Ang hindi binanggit ni Bush Sr.ay ang mismong embahador ng USsa Iraq noon na si April Glaspe angsiyang nagbigay ng pahintulot kaySaddam noong Hulyo 1990, isanglinggo bago atakehin at sakupin angKuwait.

  Para tuluy-tuloy na suportahanang 1991 Gulf War, binatikos niBush Sr. si Saddam bilang brutal nadiktador na lumalabag sa interna-syunal na batas sa pagsakop sa Ku-wait, at na siya'y isang banta sapambansang seguridad ng Amerika.Pinatingkad ni Bush Sr. ang usapinng karapatang-tao sa kanyang ma-tatayog na mga talumpati at ini-hambing si Saddam bilang "nabuhayna Hitler."

  Naghabi ng kwento ang US tung-

  kol sa diumano'y brutal na pagpatayng mga sundalong Iraqi sa mgasanggol sa mga ospital ng Kuwait.Tumestigo sa US Congress ang isang15-taong babaeng Kuwaiti na pina-ngalanan lamang na si "Nayirah" nanakasaksi daw sa pagpasok sa mgaospital ng mga tropang Iraqi. Iyonpala, si Nayirah ay anak ng embaha-dor ng Kuwait sa US at sinanay ngisang kumpanyang public relations sapagharap niya sa kongreso. Sa ulatng Canadian Broadcasting Corpora-tion, wala silang nakitang ebidensyang sinasabing pagpatay sa mgasanggol.

  Kinampanya ni Bush Sr. na da-pat patalsikin ang pwersa ni Sad-dam sa Kuwait dahil sa kasaysayannito ng paggamit ng armas kemikalat pagpapaunlad umano ng armasnukleyar. Sa kabila na may alam atpahintulot ng US, inakusahan niBush Sr. ang dating alyadong siSaddam na gumamit ng armas ke-mikal laban sa Kurds sa syudad ngHalabja noong 1988 na nagresultasa pagkamatay ng 6,800 na kara-mihan ay mga sibilyan.

  Nabunyag nitong huli sa mgadokumentong ipinalabas ng gub-yernong US na sentral na layuninsa paglunsad ng gera laban sa re-himen ni Saddam ay ang interesnito sa langis. Sa National SecurityDirective 26 noong 1989 at Natio-nal Security Directive 54 noongEnero 1991 na nilagdaan ni BushSr. ay kapwa nagdeklarang maha-laga ang langis sa Middle East sapambansang seguridad ng US atpatuloy na gagamit ng lakas ang USpara ipagtanggol ang interes naito.

  Ipokrito at isang malaking pan-

  loloko sa publiko ng gubyernongBush Sr. ang pag-akusang nag-iiponsi Saddam ng armas kemikal gayongbilyun-bilyong dolyar ang ibinigayng US sa Iraq bilang ayudang mili-tar at pang-ekonomiko mula dekada1980 hanggang sa pagsalakay niSaddam sa Kuwait.

  Noong 1992, iniulat sa isangprominenteng telebisyon sa US napinahintulutan (at palaging hinihi-mok) ng mga rehimeng Reagan atBush Sr. ang pagdaloy ng pera, mgakemikal, mga pautang pang-agri-kultura, dual-use technology o pag-pahintulot na magpaunlad ng armaskemikal, at kagamitang pandigma saIraq.

  Mga krimen sa geraNaglunsad ng gera laban sa

  Iraq ang pwersang koalisyong pi-namunuan ng US noong Enero 17,1991 at mabilis na natapos ito sapagkatalo ni Saddam. Sa proseso nggerang ito, naghulog ang US ng88,500 toneladang bomba at sainokupa nitong Kuwait, na nagre-sulta sa pagkamatay ng maramingsibilyan.

  Sa isang ulat halimbawa noongPebrero 1991, hindi bababa sa 408ang napatay na sibilyang Iraqi sapambobomba sa isang air-raidshelter sa komunidad ng Amiriyahsa Baghdad, kabisera ng Iraq. Ayonsa Human Rights Watch (HRW),alam ng US Defense Department naang pasilidad sa Amiriyah ay gina-mit na isang civil defense shelternoong panahon ng gerang Iran-Iraq, ngunit sinalakay pa rin ito ngUS na walang babala. Isa itongseryosong paglabag sa mga batasng gera, akusa ng HRW sa admi-nistrasyong Bush.

  Winasak ng US ang mga esen-syal na sibilyang imprastruktura ngIraq tulad ng mga pasilidad para sapaglikha ng kuryente at paglilinis ng

  "Bush...," mula sa pahina 10

  "Bush...," sundan sa pahina 11

 • ANG BAYAN Disyembre 21 , 2018 11

  tubig hanggang sa mga planta ngpaglikha ng pagkain at mga gilinganng harina. Sa ulat ng WashingtonPost noong Hunyo 1991, ang pag-bomba ng mga sibilyang pasilidad ayhindi aksidente kundi sinadya noongpatapos na ang gera. Daan-daanglibong Iraqi ang nangamatay bilang"collateral damage" kahit pagkata-pos ng gera. Sa buwan ding iyon,naglabas ng ulat ang isang grupomula sa Harvard University na nag-saliksik hinggil sa pampublikong ka-lusugan. Ayon sa ulat, ang pagka-wasak ng mga sibilyang imprastruk-turang ito ay nagdulot ng malnutri-syon at epidemya tulad ng kolera attipus.

  Sa pag-aaral na ginawa noongEnero 1992 ni Beth Osborne Daponteng US Census Bureau, tinantya niyana ang 1991 Gulf War ay nagresultasa pagkapatay ng 158,000 Iraqi, ka-bilang ang 13,000 kagyat na nanga-matay na mga sibilyan at 70,000 sapagkasira sa mga planta ng elektrisi-dad at paglilinis ng tubig.

  Umani ng maraming biyaya angUS sa paglunsad ng 1991 Gulf War.

  Dahil sa maraming bansa ang gu-mastos sa gerang agresyong ito,nagkamal ng malaking tubo ang USsa pagbenta at nasubukan ang na-kaimbak nitong modernong mga ar-mas. Lalong nakontrol nito angsuplay ng langis mula sa Middle Eastat nakakuha ng malaking bahagi sakita ng langis ng Saudi Arabia, Ku-wait at iba pang emirates sa pama-magitan ng pagtali sa kanila sa mi-litary sales contracts kung saankontrolado ng US ang mga makaba-gong kagamitan tulad ng mga anti-missile system.

  Noong 2003, tinanggal ng mgaupisyal na US ang libu-libong pahinamula sa mga ulat ng United Nationstungkol sa pagsuplay nito ng mgasangkap para sa paggawa ng armaskemikal sa Iraq. Ayon sa Die Ta-geszeitung, isang pahayagang Ger-man, imbwelto ang 24 na korpora-syong nakabase sa US at ang mag-kasunod na administrasyong Reaganat Bush Sr. sa iligal na pagsuplay sagubyerno ni Saddam para sa pag-gawa ng armas para sa maramihangpagpatay.

  "Bush...," mula sa pahina 10

  CPI-Maoist nagdaos ng ikalimang Plenum

  IDINAOS NG PARTIDO Komunista ng India (CPI-Maoist) ang ikalimang Ple-num nito noong Nobyembre 2018 at naghalal ng bagong mga kasapi. Nagha-pag ng pagbibitiw bilang Pangkalahatang Kalihim ng Partido si Kasamang Ga-napathy para bigyan-daan ang mga nakababatang kasapi ng Komite Sentral.Ang kanyang lumalalang kalagayan ng kalusugan at pagtanda ang mga bata-yan ng kanyang pagbibitiw.

  Kinilala ng bagong Komite Sentral (KS) si Kasamang Ganapathy sa kan-yang ambag bilang Pangkalahatang Kalihim ng CPI-Maoist simula pa 1992.Katuwang ang Komite Sentral, pinamunuan niya ang Partido sa harap ng mgapagsasanib ng mga partido at mga internal na kaguluhan. Kasalukuyang nag-lulunsad ang CPI-Maoist ng isang matagalang digmang bayan laban sa reak-syunaryong sistema ng India. Ayon sa Partido, susing ambag niya ang pagpa-palakas ng kolektibong pamumuno ng Komite Sentral.

  Inihalal ng Plenum si Kasamang Basavaraju para tumindig bilang Pangka-latahang Kalihim ng Partido. Kasapi siya ng KS sa loob ng 27 taon at ng Pam-pulitikang Kawanihan ng 18 taon. Sa kalakhan, tinanganan niya ang pamu-muno sa Central Military Commission, na nakapag-ambag sa pagsulong ngdigmang bayan sa India.

  Kinilala ng Partido na ang mga pagbabagong ito ay tanda ng pagsulong atpag-unlad. Makapagpapatibay din ito ng pamumuno ng Partido sa pangkala-hatang kasapian nito, dagdag pa nila. Sa harap ng SAMADHAN, ang kontra-rebolusyonaryong opensiba ng estado, higit silang determinado na humakbangpasulong.

  Protesta ng mga

  "yellow vest" sa France,

  nagpapatuloy

  PUMASOK NA SA ikalimang linggoang mga kilos protesta ng mama-mayang Pranses laban sa anila'ykontra-mahirap na mga polisiyang gubyerno ni President Emma-nuel Macron. (Basahin sa AngBayan Nobyembre 21, 2018.)

  Kumpara sa mga nakaraangpagkilos, ang lingguhang kilosprotesta (tuwing Sabado) noongDisyembre 15 sa Paris at iba pangsyudad ng France tulad ng Saint-Ettiene, Bordeaux at Marseille aymaliit at kalmado pero nanatili parin ang galit ng mamamayan saanila'y elitistang gubyerno.

  Sa kabila ng pagliit sa hanayng mga demonstrador, natulak siMacron na mangakong babawa-san niya ang sinisingil na buwis atdagdagan ang sweldo ng mama-mayan para apulain ang galit ng"yellow vests".

  Naririyan pa rin ang pagdu-duda ng mamamayan sa anila'ymatapobreng gubyerno. Ayon saisang raliyista, hinigop ng malakingpresyur ng pagbubuwis ang ener-hiya ng bansa, ng mga negosyante,artisano, maliliit na negosyo,manggagawa, habang ang maliitna porsyento ng mayayaman aypalaging umiiwas sa buwis.

  Nagsimula ang mga kilosprotesta na tinawag na "yellowvests movement" noong Nob-yembre 17 dahil nagsusuot angmga demonstrador ng mga fluo-rescent vest na karaniwang sinu-suot ng mga drayber sa bansakapag biglaang nagkakaproblemaang kanilang sasakyan. Ang sasimula'y kontra-buwis na mgademonstrasyong ito ay lumaki atlumawak sa buong bansa bilangkilusang anti-gubyerno at nag-pababa sa popularidad ni Presi-dent Macron.

  Ginaya rin ng mamamayan sakatabing bansa ng Belgium angpagkilos ng mga Pranses laban saneoliberal na patakarang ng ka-nilang gubyerno."Bush...," sundan sa pahina 11