Web view Mjeseci Minimalni koeficijent dnevne likvidnosti Maksimalni koeficijent dnevne likvidnosti

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Web view Mjeseci Minimalni koeficijent dnevne likvidnosti Maksimalni koeficijent dnevne likvidnosti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVNAJU „KRAJINA OSIGURANJE“ A.D. BANJA LUKA ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

ZA 2016. GODINU

Banja Luka, jun 2017. godine

S A D R Ž A J

PORUKA DIREKTORA .2

UVOD .3

.

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

3

1.1. Osnovni podaci

3

1.2. Organizaciona struktura i struktura radne snage

.5

2. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA 11

3. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA 15

4. PRIMJENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I AKTUARSKE METODE ...16

5. PREMIJA OSIGURANJA ...29

6. LIKVIDIRANE I REZERVISANE ŠTETE ...31

6.1. Analiza adekvatnosti prijavljenih i IBNR-a .32

7. ANALIZA OSTVARENOG FINANSIJSKOG REZULTATA 33

8. ANALIZA FINANSIJSKO POLOŽAJA 40

8.1. Stalna imovina 45

8.2. Tekuća imovina 46

9. TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA

52

10. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU 53

11. POVEZANO PRAVNO LICE 54

12. POKAZATELJI POSLOVANJA 55

12.1. Likvidnost 55

12.2. Mjerodavni tehnički rezultata 55

13. ADEKVATNOST KAPITALA I MARGINE SOLVENTNOSTI 57

14. TEHNIČKE REZERVE 59

14.1. Strukture tehničkih rezervi 59

14.2. Ulaganje i deponovanje sredstva 60

15. MINIMALNI GARANTNI FOND 62

16. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI 63

17. CILJEVI I POLITIKE DRUŠTVA 64

18. IZLOŽENOST DRUŠTVA RIZICIMA 65

19. SAOSIGURANJE I REOSIGURANJE 70

20. PRAVILA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE 70

21. PREGLED VAŽEĆIH USLOVA I TARIFA 71

PORUKA DIREKTORA

Poštovani akcionari i poslovni partneri,

Društvo za osiguranje "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka više od 20 godina stvara uslove za kreativno poslovanje i kvalitetniji život svojih osiguranika. U savremenom svijetu se putem osiguranja obezbjeđuje finansijska zaštita od nastanka štetnog događaja. Poslovi osiguranja koje obavljamo obuhvataju sve vrste neživotnih osiguranja: imovinska osiguranja, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja – nezgode i obavezna osiguranja. Strategija poslovanja orijentisana je na dugoročan razvoj Društva i zaposlenih, prateći trend permanentnog poboljšavanja kvaliteta usluga i profitabilnost Društva. Shvatili smo da je razvoj tehnologije u službi, korištenja ljudskih potencijala i resursa, bitan aspekt modernog shvatanja opšteg napretka i razvoja. U planu je proširenje obima poslovanja, zasnovano na uvođenju novih proizvoda osiguranja primjerenih standardu građana i razvijenosti privrede. Zahvaljujući stalnom unapređenju poslovnosti, poboljšanju tehničke opremljenosti i zapošljavanju mladih obrazovanih ljudi "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka predstavlja stručni servis svojih osiguranika. Polazeći od ostvarenih rezultata, kao i od svoje tradicionalne poslovnosti, "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka će u narednom periodu povećati svoju konkurentnost i zauzeti više mjesto na tržištu osiguranja Republike Srpske. Pored usluga osiguranja "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka ja proširilo svoje poslovanje i na druge uslužne djelatnosti, kao što je društvo "Krajina-Kros" d.o.o. koje pruža usluge u oblasti tehničkih pregleda vozila. Konkurencija cijenom, kvalitetom i asortimanom proizvoda otvara put uvođenju nove tehnologije u Društvo, koji će uz veći stepen produktivnosti poslovati ekonomičnije i kvalitetnije. Uprkos negativnim uticajima krize, plan i cilj Društva je daljni rast te ostvarivanje pozitivnih rezultata u svim segmentima poslovanja.

Ciljevi:

· obezbjediti kvalitetnu zaštitu osiguranika od rizika,

· profitabilnost kompanije,

· vrhunske usluge osiguranja svim svojim klijentima.

Vizija:

· osvarenje permanentnog razvoja kompanije ka liderskoj poziciji,

· razvoj kvalitetnijeg timskog rada i profesionalizacije.

Dalji razvoj našeg Društva zasnivamo na uvođenju novih proizvoda osiguranja i obogaćivanjem ponude sa što povoljnijim uslovima, primjerenim standardu građana i razvijenosti privrede. U "Krajina osiguranju" a.d. možete naći povjerljivog partnera sa kojim je sigurnija budućnost jer smo motivisani povjerenjem naših osiguranika.

Direktor

Elmedin Đuzel

UVOD

Uticaj recesije osjeća se u čitavoj ekonomiji, osiguranici osiguravaju ono što je nužno, a razlog tome je sve veća štednja. Po svim relevantnim pokazateljima domaće tržište osiguranja u 2016. godini je prebrodilo još jednu izazovnu godinu. Društvo za osiguranje “Krajina osiguranje” a.d. Banja Luka koje posluje preko 20 godina je potvrdilo visok kvalitet u poslovanju i veoma značajnu poziciju na tržištu osiguranja. Društvo se dosljedno pridržava definisanih strategija poslovanja u 2016. godini, bez obzira na okolnosti koje su karakterisale poslovni ambijent tržišta osiguranja. Neživotnim osiguranjima se obezbeđuje zaštita ogromne imovine od opasnosti poput: poplava, udara groma, oluja, a tokođe je pokrivena i opasnost građansko - pravne odgovornosti koja može nastati zbog smrti, povrede tela ili zdravlja, uništenja ili oštećenja imovine drugih osoba. Ove vrste osiguranja predstavljaju kamen temeljac poslovanja savremene privrede.

Takođe težimo povećanju, u narednih nekoliko godina, udjela na tržištu osiguranja Republike Srpske za dodatnih 2 do 3%. Podrazumjeva se da će Društvo nastojati u narednom periodu poslovati racionalno i ostvarivati dobit iz poslovanja.

U vrijeme sve veće nestabilnosti tržišta osiguranja i izražene konkurentnosti, Društvo svojom tradicijom ugledom i kvalitetom i dalje uspjeva povećati tržišno učešće pazeći na potrebe svojih klijenata, kako postojećih tako i budućih. Kontinuirano se radi na unapređenju stalnih i produkciji novih proizvoda sa ciljem postizanja i očuvanja visokog nivoa zadovoljstva osiguranika.

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

1.1.Osnovni podaci o Društvu Tabela 1. Osnovni podaci o društvu

Naziv privrednog društva

„KRAJINA OSIGURANJE“ a.d. BANJA LUKA

Adresa

Braće Pantića br.2, Banja Luka

Telefon

E- mail

051/228-870, 051/228-844

kros@inecco.net

Direktor

Elmedin Đuzel

Pravni status

Akcionarsko društvo

Vlasnička struktura

Izvještaj CRHOV AD Banja Luka od dana 11.04.2017. godine

Akcionari

(podaci od 11.04.2017. godine)

% vlasništa

AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA

34,88 %

AGGARWAL NAVEEN

25,28 %

GUPTA NEETE

25,21 %

ZU EURO EX-EURODENTAL B.LUKA

11,02 %

IDEAL-KOMPANI DOO BANJA LUKA

3,06 %

Ostali akcionara

0,55%

Ukupno

100,00 %

Prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske od 11.04.2017. godine, zabranjuje se ostvarivanje prava glasa na Skupštini akcionara „Krajina osiguranja“ i to: AGGARWAL NAVEEN od 29.12.2016. godine i GUPTA NEETE od 29.12.2016. godine.

Broj registracije u sudu

1-3788-00

Datum osnivanja

23.06.1992. godine

Osnovni kapital

13.668.191 KM

Datum posljednje dopune registracije

30.03.2017. godine, Rješenje br.057-0-Reg-17-000583

Osnovna djelatnost (šifra i opis)

65.12 – Ostalo osiguranje

Poslovne banke

SBERBANK A.D. BANJA LUKA

NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA

UNICREDIT BANKA A.D. BANJA LUKA

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BANJA LUKA

MF BANKA A.D. BANJA LUKA

Glavno tržište (geografski)

„Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka posluje na teritoriji Republike Srpske. Mreža organizacionih jedinica je prisutna na čitavoj teritoriji Republike Srpske, tako da je cjelokupna teritorija pokrivena. Poslove osiguranja Društvo obavlja na osnovu rješenja Agencije za osiguranje RS broj 05-121-7/07 od 08.12.2008. godine.

Glavne usluge

Rješenjem Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 05-121-7/07 od 08.12.2008. godine Društvu je odobreno obavljanje poslova osiguranja i to svih vrsta neživotnih osiguranja iz člana 49. stav 2. tačka a, b i c Zakona o društvima za osiguranje kako slijedi:

· osiguranje od odgovornosti za motorna vozila,

· osiguranje od odgovornosti za vazduhoplove,

· osiguranje od odgovornosti za brodove,

· osiguranje od opšte građanske odgovornosti,

· osiguranje kredita,

· garancijska osiguranja,

· osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode),

· zdravstveno osiguranje,

· osiguranje putničkih vozila – kasko

· osiguranje vozila koje se kreću po šinama - kasko,

· osiguranje vazduhoplova - kasko,

· osiguranje plovila,

· osiguranje robe u prevozu,

· osiguranje od požara i drugih opasnosti (prirodnih sila),

· osiguranje različitih finansijskih gubitaka,

· osiguranje turističkih usluga,

· ostala osiguranja imovine (osiguranje od ost.šteta na imovini)

· osiguranje pravne zaštite.

Dodatne usluge

· preduzimanje mjera radi sprječavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe,

· procjena stepena izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta,

· obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi poslova osiguranja,

Povezano pravno lice

Nа osnovu Odluke Skupštine Društvа, broj 02-484/06, od 21.02.2006. godine, osnovаno je društvo sа ogrаničenom odgovornošću zа tehnički pregled motornih vozilа „KRAJINA-KROS“ Bаnjа Lukа.