of 20 /20
VJE D-S026 1 12 VJERONAUK VJE VJE.26.HR.R.K1.20 VJE D-S026.indd 1 15.3.2016. 9:02:20

VJERONAUK Pitanja

Embed Size (px)

Text of VJERONAUK Pitanja

 
 
Pozorno proitajte sve upute i slijedite ih.
Ne okreite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri deurni nastavnik.
Nalijepite identifkacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vreici.
Ispit traje 90 minuta.
Ispred svake skupine zadataka je uputa za rješavanje. Pozorno je proitajte.
Upotrebljavajte iskljuivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.
Pišite itko. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova. Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraeni potpis.
Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.
elimo Vam mnogo uspjeha!
Ova ispitna knjiica ima 20 stranica, od toga 4 prazne.
99
a) zadatak zatvorenoga tipa
b) zadatak otvorenoga tipa
Ispravno NeispravnoIspravak pogrešnoga unosa
(Marko Maruli) Petar Preradovi 
 
I. Zadatci višestrukoga izbora
U sljedeim zadatcima od više ponuenih odgovora samo je jedan toan. Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore. Toan odgovor donosi jedan bod.
1. Kako se u Starome zavjetu hebrejskim jezikom naziva dan posveen Bogu?
A. šabat B. šalom C. šekina D. šofar 
2. Koja od navedenih molitva pripada molitvama prošnje?
A. Hvalim te, Boe, kreposti moja! 
B. Od sada u svagda zahvaljivati tvome imenu, Gospodine! 
C. Od vijeka do vijeka, Boe, ti jesi! 
D. Smiluj mi se, Gospodine, jer sam sagriješio! 
3. Što u crkvenome pojmovlju znai raskol?
A. trajni neposluh vjernika dotadašnjoj crkvenoj vlasti B. trajni otpad od vjere krštenih vjernika C. trajni prijelaz na bogosluje prema bizantskome obredu D. trajno zastupanje nauka koji se protivi crkvenomu uenju
4. Koji je rimski car optuio kršane za podmetanje velikoga poara koji je zahvatio Rim 64. godine?
A. Decije B. Dioklecijan C. Neron D. Vespazijan
VJE D-S026.indd 4 15.3.2016. 9:02:20
 
5. Koji od navedenih pojmova pripada temeljima socijalnoga nauka Crkve?
A. istinoljubivost B. mirotvorstvo C. solidarnost D. velikodušnost
6. Koja se od navedenih religija ubraja u velike svjetske religije?
A. budizam B. konfucijanizam C. šintoizam D. zoroastrizam
VJE D-S026.indd 5 15.3.2016. 9:02:20
 
II. Zadatci višestrukih kombinacija
U sljedeim zadatcima od više ponuenih odgovora dva su tona. Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore. Svaki toan odgovor donosi jedan bod.
7. Koji su znakovi nadnaravne Boje objave u kršanskoj Bibliji?
A. glas koji govori: „Ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte” B. golubica koja se vraa sa zelenom granicom u kljunu C. grm koji gori, a ne izgara D. Isusov poziv prvim uenicima: „Hajdete za mnom!” E. odluke prve Crkve na Jeruzalemskome saboru
8. Koji su razlozi Isusova dragovoljnoga prihvaanja nasilne smrti?
A. ispunjenje Oeve volje B. ispunjenje proroštva C. popuštanje volji naroda D. ispunjenje Mojsijeva zakona E. spasenje ovjeka
9. Koji su od navedenih svetaca bili ranokršanski muenici na današnjim hrvatskim prostorima?
A. sv. Cecilija B. sv. Jeronim C. sv. Kornelije D. sv. Kvirin E. sv. Stošija
10. Koja su tipina obiljeja pravoslavne vjeroispovijesti?
A. ikonografsko štovanje Krista i svetaca B. priznavanje dogme o bezgrešnome Marijinu zaeu C. priznavanje iskljuivoga autoriteta Svetoga pisma D. slavljenje bogosluja prema ambrozijanskome obredu E. slavljenje sedam svetih sakramenata
VJE D-S026.indd 6 15.3.2016. 9:02:20
 
11. Koji od navedenih oblika religioznoga izraavanja pripadaju islamu?
A. hodoašenje B. paljenje svijea C. pomazanje uljem D. posipanje pepelom E. vjerski post
12. Koja su temeljna obiljeja kršanskoga razumijevanja spolnosti?
A. Ostvaruje se iskljuivo u braku. B. Otvorena je prenošenju ivota. C. Ukljuuje odricanje od brane ljubavi. D. Usmjerena je na dobrobit društva. E. Zabranjena je ako su suprunici neplodni.
VJE D-S026.indd 7 15.3.2016. 9:02:21
 
III. Zadatci povezivanja
U sljedeim zadatcima svaki sadraj oznaen brojem poveite samo s jednim odgovarajuim sadrajem koji je oznaen slovom. Dva sadraja oznaena slovom ne mogu se povezati. Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore. Svaki toan odgovor donosi jedan bod.
13. Svaki navedeni grijeh protiv vjere prema kršanskome poimanju poveite s odgovarajuim znaenjem.
1. hotimina sumnja 2. otpad od vjere 3. nevjera 4. krivovjerje
 
 
05
14. Svaku navedenu društvenu pojavu iz razdoblja prosvjetiteljstva, humanizma i renesanse poveite s odgovarajuim znaenjem.
1. deizam 2. liberalizam 3. racionalizam 4. sekularizacija
 
 
05
15. Svaki navedeni temeljni pojam iz podruja etike i morala poveite s odgovarajuim znaenjem.
1. bioetika 2. etika 3. kršanski moral 4. moral
A. promišljanje i vrednovanje ljudskoga ponašanja i djelovanja prema ivotu na Zemlji te svega što je vezano uz ouvanje ivota
B. skup naela, pravila, propisa i obiaja kojima se reguliraju meuljudski odnosi te se prosuuje što je dobro, a što zlo
C. prosudba vjerskoga nauka razliitih religija koji se odnosi na utemeljenje moralnih norma i slui kao zajedniki temelj svjetske etike
D. lozofsko promišljanje o razumskome utemeljenju dobroga ivljenja i ispravnoga djelovanja E. prosudba ovjekova ponašanja i djelovanja koja se temelji na vjeri u Isusa Krista i
pretpostavlja Boju milost F.  razmatranje etikih posljedica ljudskoga utjecaja
 
 
U sljedeim zadatcima dopunite zadane reenice upisivanjem sadraja koji nedostaje. Odgovore upišite samo na predvieno mjesto u ispitnoj knjiici. Ne popunjavajte prostor za bodovanje.
16. Temeljni pojam odnosa Boga i ovjeka ili Boga i naroda u Starome zavjetu,
 _________________________________.
17. Biblijska knjievna vrsta koja se slui tajanstvenim slikama i metaforama te
simbolinim brojevima i imenima kako bi upozorila na kraj i protumaila smisao
ljudske povijesti naziva se _________________________________.
18. Sakrament po kojemu se prima novi identitet u Kristu te se postaje lanom Crkve
naziva se _________________________________.
19. Petoknjije, a u širemu smislu i cijela idovska Biblija, kao zakon prema kojemu
treba ivjeti, naziva se hebrejskim jezikom _________________________________.
 
 
U sljedeim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom (rijeju, s nekoliko rijei ili jednostavnom reenicom). Odgovore upišite samo na predvieno mjesto u ispitnoj knjiici. Ne popunjavajte prostor za bodovanje.
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 
 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 
 
VI. Zadatci produenoga odgovora
U sljedeim zadatcima odgovorite s nekoliko reenica, jasno i saeto, usmjeravajui se na ono što je bitno za zadatak. Odgovore upišite samo na predvieno mjesto u ispitnoj knjiici. Ne popunjavajte prostor za bodovanje.
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 
15
Vjeronauk
 0 


bod
 0 


bod
02
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________