ViK-Opsti Deo_KIKA

  • Author
    zocan

  • View
    235

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ViK-Opsti Deo_KIKA

Text of ViK-Opsti Deo_KIKA

NASLOVNA STRANA I OPSTI DEO ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

2008U054A13IZMENA

STRANA1.3

POSLOVNO KOMERCIJALNI OBJEKATI FAZAna GP 05-1 u okviru prostorno funkcionalne celine 05 u delu bloka 51,Novi Beograd

GLAVNI PROJEKAT UNUTRANJIH HIDROTEHNIKIH INSTALACIJANaruilacIMEL GROUP d.o.o.

Mesto izgradnjeNovi Beograd, Blok 51Broj ugovora2008U054Broj projekta:2008U054A13Broj sveske1GENERALNI DIREKTOR

Radomir L. LALIBeograd, 10.2008.

SAGLASNOST INVESTITORA SA PROJEKTOM

Ovim dajemo saglasnost na investiciono-tehniku dokumentaciju izraenu u Mainoprojekt KOPRING u a.d. Beograd, Dobrinjska 8a pod brojem: 2008U054____INVESTITOR:

IMEL GROUP d.o.o.

Bulevar Zorana inia 2a, Novi BeogradOBJEKAT:

POSLOVNO- KOMERCIJALNI OBJEKAT- I FAZA LOKACIJA:

GP 05-01, BLOK 51, NOVI BEOGRADPROJEKAT:

GLAVNI PROJEKAT UNUTRANJIH HIDROTEHNIKIH INSTALACIJAINVESTITORizjava o istovetnosti svih primeraka projekta

POSLOVNO-KOMERCIJALNI OBJEKAT I FAZA

OBJEKAT:

MESTO IZGRADNJE:

GP 05-01, BLOK 51, NOVI BEOGRAD

GLAVNI PROJEKAT

NAZIV:

PREDMET:UNUTRANJE HIDROTEHNIKE INSTALACIJEBROJ DOKUMENTACIJE:2008U054A13Izjavljujem da su sva 4 originalna primerka projekta istovetni.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Duko Boovi, dipl.ing.gra.

SPISAK DOKUMENTACIJENaziv i predmet dokumentacijeBroj dokumentacijeGLAVNI PROJEKTI OBJEKTA

1. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT 2008U054A11 sveska 1

TEKSTUALNI I GRAFIKI PRILOZI:osnove,preseci,fasade

sveska 2 GRAFIKI PRILOZI:Trafostanica,osnove sputenih plafona, detalji,eme stolarije i bravarije

2. GLAVNI PROJEKAT SKLONITA2008U054A123. GLAVNI PROJEKAT UNUTRANJIH HIDROTEHNIKIH

INSTALACIJA 2008U054A134. GLAVNI PROJEKAT KONSTRUKCIJE- STATIKA 2008U054G11 5. GLAVNI PROJEKAT ELEKTROENER.TSKIH INST. 2008U054E11 sveska 1 i sveska 2 6. GLAVNI PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I

SIGNALNIH INSTALACIJA 2008U054E12

7. GLAVNI PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA 2008U054E138. GLAVNI PROJEKAT CENTRALNOG SISTEMA

ZA NADZOR I UPRAVLJANJE 2008U054E149. GLAVNI ELEKTROENERGETSKI PROJEKAT TRANSFORMATORSKE STANICE10/0,4kV

SA 10 kV PRIKLJUKOM 2008U054E15 10. GLAVNI PROJEKAT TERMOTEHNIKIH INSTALACIJA 2008U054M11

11. GLAVNI PROJEKAT GASNE KOTLARNICE 2008U054M1212. GLAVNI PROJEKAT DIZEL AGREGATA 2008U054M13 13. GLAVNI PROJEKAT STABILNOG SISTEMA

ZA GAENJE POARA VODOM 2008U054T1114. GLAVNI PROJEKAT LIFTOVA 2008U054T12 sveska 1 ELEKTRINI TERETNI LIFTOVI SA PRATIOCEM - L1 I L2

sveska 2

ELEKTRINI PANORAMSKI LIFT- L315. ELABORAT ZATITE OD POARA UZ GLAVNI PROJEKAT 2008U054T13 RUKOVODILAC PROJEKTANada RISTANOVI, dipl.ing.arh.

SADRAJ PROJEKTA

strana1.OPTI DEO

SAGLASNOST INVESTITORA SA PROJEKTOM2

SAGLASNOST INVESTITORA SA PROJEKTOM2 IZJAVA PROJEKTANTA O ISTOVETNOSTI SVIH PRIMERAKA PROJEKTA 3

SPISAK DOKUMENTACIJE4 - 5

SADRAJ PROJEKTA5 - 7

LISTA IZMENA8

IZVOD IZ REENJA O REGISTRACIJI PREDUZEA9 - 13

LICENCA PREDUZEA14 - 17

SPISAK UESNIKA18

REENJE O ODREIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA19

LICENCA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 20

IZJAVA O MEUSOBNOJ USAGLAENOSTI PROJEKATA20 22

IZVETAJ O KONTROLI PROJEKTA23

SPISAK ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA, STANDARDA I LITERATURE24

USLOVI ZA PROJEKTOVANJE UNUTRANJIH INSTALACIJA ViK2.PROJEKTNI ZADATAK 3.TEHNIKI OPIS 4.PRORAUNI 5.OPTI TEHNIKI USLOVI6.SPECIFIKACIJA, PREDMER I PREDRAUN 7.PRILOZI

PRILOG O ZATITI NA RADU

ELABORAT-PLUVIA SISTEM ODVOENJA ATMOSFERSKIH VODA8. GRAFIKA DOKUMENTACIJANaziv crteaBroj crtea

SITUACIJA2008U054A13-01

OSNOVA PODRUMA2008U054A13-02

OSNOVA PRIZEMLJA2008U054A13-03

OSNOVA PRVOG SPRATA2008U054A13-04

OSNOVA DRUGOG SPRATA2008U054A13-05

OSNOVA KROVA2008U054A13-06

AKSONOMETRIJSKA EMA SANITARNOG VODOVODA2008U054A13-07

AKSONOMETRIJSKA EMA HIDRANTSKE MREE2008U054A13-08

PRESEK UNUTRANJE FEKALNE KANALIZACIJE2008U054A13-09

PRESEK UNUTRANJE KUHINJSKE KANALIZACIJE2008U054A13-10

PRESEK UNUTRANJE KINE KANALIZACIJE2008U054A13-11

DETALJ 1,2,32008U054A13-12

DETALJ 4-VODOVOD2008U054A13-13

DETALJ 4-KANALIZACIJA2008U054A13-14

LISTa IZMENABrojDatumOpis izmena i dopunaPotpis odgovornog projektanta

010.2008.Poetno izdanje dokumentacije

IZVOD IZ REENJA O REGISTRACIJI PREDUZEAI LICENCA PREDUZEA

SPISAk UESNIKANa izradi dokumentacije po ugovoru broj: 2008U054POSLOVNO-KOMERCIJALNI OBJEKAT I FAZA OBJEKAT:

MESTO IZGRADNJE:

GP 05-01, BLOK 51, NOVI BEOGRAD

GLAVNI PROJEKATNAZIV:

PREDMET:UNUTRANJE HIDROTEHNIKE INSTALACIJEBROJ DOKUMENTACIJE:2008U054A13Uestvovali su:

ODGOVORNI PROJEKTANT:Duko Boovi, dipl.ing.gra.SARADNICI:Jelena Terzi, ing.gra.

Tamara Bokun, tehn.

UNUTRANJA KONTROLA:Neboja Miloevi, dipl.ing.gra.KONTROLA KVALITETA:Dejan Tomaevi, dipl.ing.ma.Beograd, DIREKTOR PC110. 2008.

Gordana URANOVI, dipl.ing.arh.Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, Slubeni glasnik R Srbije br. 47/2003 i 34/06, donosim:

reeNjeO odreivaNjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Za izradu sledee tehnike dokumentacije po ugovoru broj: 2008U054POSLOVNO-KOMERCIJALNI OBJEKAT I FAZAOBJEKAT:

MESTO IZGRADNJE:

GP 05-01, BLOK 51, NOVI BEOGRAD

GLAVNI PROJEKAT

NAZIV:

PREDMET:UNUTRANJE HIDROTEHNIKE INSTALACIJE

BROJ DOKUMENTACIJE:2008U054A13 odreujem za:

ODGOVORNOG PROJEKTANTA:

Duko Boovi, dipl.ing.gra.

licenca br. 314 2821 03

Dostaviti:

- Imenovanom- Arhivi

GENERALNI DIREKTOR

Radomir L. LALIIZJAVA O MEUSOBNOJ USAGLAENOSTI PROJEKATA

POSLOVNO-KOMERCIJALNI OBJEKAT I FAZAOBJEKAT:

MESTO IZGRADNJE:GP 05-01, BLOK 51, NOVI BEOGRADUGOVOR BROJ:2008U054 broj projekta odgovorni projektant potpis

2008U054 A11Saa Nedeljkovi, dipl.ing.arh.

Prof. Dr Milan Glii, dipl.ing.gra.

2008U054 A12Nataa Tasi, dipl.ing.arh.

2008U054 A13Duko Boovi, dipl.ing.gra.

2008U054 G11Prof. Dr Milan Glii, dipl.ing.arh.

2008U054 E11Aleksandar Milosavljevi, dipl.ing.el.

2008U054 E12Viktor Dimitrijevi, dipl.ing.el.

2008U054 E13Milena Aanski, dipl.ing.el.

2008U054 E14Jasmina Tomi Vasili, dipl.ing.el.

2008U054 E15Marija Anui, dipl.ing.el.

2008U054 M11Nadeda Zgonjanin, dipl.ing.ma.

2008U054 M12Sinia eri, dipl.ing.ma.

2008U054 M13Sinia eri, dipl.ing.ma.

2008U054 T11Dragan Pajevi, dipl.ing.ma.

2008U054 T12Branislav Pavlovi, dipl.ing.ma.

2008U054 T13Ljiljana Anti, dipl.ing.tehn.

RUKOVODILAC PROJEKTA Nada Ristanovi, dipl.ing.arh.

IZVETAJ o KONTROLI PROJEKTA

POSLOVNO-KOMERCIJALNI OBJEKAT- I FAZAOBJEKAT:

MESTO IZGRADNJE:GP 05-01, BLOK 51, NOVI BEOGRADGLAVNI PROJEKATNAZIV:

UNUTRANJE HIDROTEHNIKE INSTALACIJEPREDMET:

BROJ PROJEKTA:2008U054A131. IZVETAJ O UNUTRANJOJ KONTROLIPregledom dokumentacije utvreno je da je tehnika dokumentacija uraena po svim propisima i standardima za ovu vrstu objekata i da u potpunosti zadovoljava zahteve projektnog zadatka.

Beograd, 10. 2008.VRILAC UNUTRANJE KONTROLE

Neboja Miloevi, dipl.ing.gra.2. IZVETAJ O KONTROLI KVALITETAPregledom dokumentacije utvreno je da su pri izradi tehnike dokumentacije u potpunosti ispotovani zahtevi standarda SRPSISO9001:2001 i sistema kvaliteta preduzea.Beograd, 10. 2008.PREDSTAVNIK RUKOVODSTVA ZA KVALITET

Dejan Tomaevi, dipl.ing.ma.SPISAK ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA, STANDARDA I LITERATUREPri izradi ovog projekta primenjeni sledei zakoni, pravilnici, propisi, standardi i literatura:

1. Zakon o planiranju i izgradnji, Slubeni glasnik R. Srbije br. 47/2003 i 34/06

2. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Slubeni glasnik R. Srbije br. 101/2005

3. Zakon o zatiti od poara, Slubeni glasnik SR Srbije br. 37/88, 53/93, 67/93 i 48/944. Zakon o zatiti ivotne sredine, Slubeni glasnik R. Srbije br. 135/20045. Pravilinik o sadrini i nainu izrade tehnike dokumentacije za objekte visokogradnje, Slubeni glasnik R. Srbije br. 15/2008Beograd,ODGOVORNI PROJEKTANT10. 2008.

Duko Boovi, dipl.ing.gra.USLOVI ZA PROJEKTOVANJE UNUTRANJIH INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJEMAINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd