of 290 /290

Opsti Deo KPP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

..

Text of Opsti Deo KPP

Page 1: Opsti Deo KPP
Page 2: Opsti Deo KPP

Бејатовић С. Кривично процесно право, Службени гласник РС, Београд, 2010.

Милошевић М. Кесић Т. Полиција у кривичном поступку, КПА, Београд, 2009.

Законик о кривичном поступку, Службени лист СРЈ, бр. 70/01, 68/02 и Службени гласник РС , бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09, 72/09 и 76/10.

Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11 и 101/11.

Page 3: Opsti Deo KPP

Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, “Службени лист СЦГ – Међународни уговори “, бр. 9/03 и 5/05.

Page 4: Opsti Deo KPP

Законик о кривичном поступку РС од 2001. и 2011. године.

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица

Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других изузетно тешких кривичних дела

Page 5: Opsti Deo KPP

Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине

Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала

Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку

Page 6: Opsti Deo KPP

Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима

Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела

Закон о полицији Кривични законик Закон о одговорности правних лица

за кривична дела

Page 7: Opsti Deo KPP

Законик о кривичном поступку и други закониwww.parlament.sr.gov.rs (линк: донети закони).

Eвропска конвенција за заштиту људских права и основних слободаwww.coe.int

Page 8: Opsti Deo KPP

Кривично процесно право је део кривичног законодавства, као и кривично право и право о извршењу кривичних санкција.

Кривично процесно право је скуп прописа о кривичном поступку.

Кривични поступак, processus criminalis, од латинске речи procedere, напредовати, развијати се.

Реч поступак (с.) и процес (лат.) имају потпуно исто значење.

Page 9: Opsti Deo KPP

Кривично процесно право може се посматрати као

- грана законодавства: то је скуп правних прописа који регулишу ток кривичног поступка и све посебне услове за његово одвијање и

- посебна научна дисциплина: која проучава овакав скуп правних прописа применом одговарајућих научних метода.

Page 10: Opsti Deo KPP

Наука кривичног процесног права проучава кривично процесно право као грану законодавства, а у оквиру ње поједине институте у свом тоталитету.

Кривични поступак значи примену кривичнопроцесних норми на одређеног учиниоца кривичног дела.

Page 11: Opsti Deo KPP

Кривично процесно право има заштитну функцију која се остварује кроз репресивно и превентивно деловање.

Кривично процесно право штити уставни поредак и гарантује правну сигурност грађанима.

Page 12: Opsti Deo KPP

У одређивању појма кривичног процесног права издвајају се следеће дефиниције.

Реалистичке дефиниције издвајају као основне појмове реална, постојећа бића одређене гране права. У оквиру ових дефиниција разликују се

- трипартитне, које кривично процесно право одређују као систем правних прописа којима су регулисане радње кривичнопроцесних субјеката у циљу доношења одлуке суда (пресуде или решења) о кривичном делу, учиниоцу и кривичној санкцији.

Page 13: Opsti Deo KPP

Основни појмови кривичног процесног права на основу процесне трипартиције су:

- кривичнопроцесни субјекти.- кривичнопроцесне радње и- судске одлуке.

Page 14: Opsti Deo KPP

- бипартитне дефиниције, као основне појмове издвајају субјекте и радње.

Јуристичке дефиниције, као основне појмове издвајају субјекте и процесне односе.

КПП је процесноправни однос који се заснива, тече и окончава између одрђених процесних субјеката.

Процесноправни однос је регулисан правом и представља скуп права и дужности процесних субјеката.

Процесни субјекти су суд, овлашћени тужилац и окривљени.

Page 15: Opsti Deo KPP

Мешовите дефиниције уводе разлику између општег (субјекти и радње) и посебног дела кривичног процесног права (ток поступка као процесно правног односа).

Page 16: Opsti Deo KPP

Предмет кривичног процесног права је кривични поступак.

Предмет кривичног поступка је кривична ствар, односно утврђивање:

- да ли одређена радња има обележја бића неког кривичног дела;

- да ли је одређено лице учинилац кривичног дела и

- да ли су испуњени законски услови за изрицање кривичне санкције.

Page 17: Opsti Deo KPP

Задатак кривичног процесног права је да расветли (расправи) и реши (пресуди) конкретну кривичну ствар.

Циљ кривичног процесног права је да нико невин не буде осуђен, а да се учиниоцу кривичног дела изрекне кривична санкција под условима које предвиђа кривични закон и на основу законито спроведеног поступка (чл. 1. ст. 1. ЗКП).

Page 18: Opsti Deo KPP

Кривичну санкцију учиниоцу кривичног дела може изрећи само надлежни суд у поступку који је покренут и спроведен по овом законику (чл. 2. ЗКП).

Page 19: Opsti Deo KPP

Уопште је правно регулисана сукцесија одређених радњи процесних субјеката у циљу доношења судске одлуке.

Кривични поступак по конкретној кривичној ствари је примена института кривичног процесног права на одређену кривичну ствар.

Page 20: Opsti Deo KPP

Деоба се врши према критеријуму тежине извршеног кривичног дела и својствима учиниоца.

Општи (редовни) кривични поступак води се за кривична дела за која је прописана казна затвора преко пет година.

Посебни кривични поступци су: - скраћени кривични поступак за

кривична дела за која је

Page 21: Opsti Deo KPP

прописана новчана казна или казна затвора до пет година;

- поступци за изрицање кривичних санкција без главног претреса;

- поступак за изрицање судске опомене;

- поступак према малолетницима (Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица);

Page 22: Opsti Deo KPP

- поступак за кривична дела организованог криминала, корупције и друга изузетно тешка кривична дела;

- поступак за ратне злочине;- поступак за високотехнолошки

криминал.

Page 23: Opsti Deo KPP

Посебни некривични поступци су: - поступак за примену мера безбедности;- поступак за одузимање имовинске

користи;- поступак за опозивање условне осуде;- поступак за пуштање на условни отпуст;- поступак за доношење одлуке о

рехабилитацији,- поступак за престанак правних

последица осуде и мера безбедности; - поступак за пружање међународне

правне помоћи у кривичним стварима;

Page 24: Opsti Deo KPP

- поступак за накнаду штете, рехабилитацију и остваривање других права лица неосновано осуђених и неосновано лишених слободе и

- поступак за издавање потернице и објаве.

Page 25: Opsti Deo KPP

Редовни кривични поступак има два стадијума, претходни и главни кривични поступак.

Претходни кривични поступак је први стадијум редовног кривичног поступка.

Претходни кривични поступак има две фазе:

- истрагу и- стављање под оптужбу

(оптужење).

Page 26: Opsti Deo KPP

Главни кривични поступак је други стадијум редовног кривичног поступка и има три фазе:

- припремање главног претреса,- главни претрес и- доношење пресуде.

Page 27: Opsti Deo KPP

Након доношења пресуде следи поступак по редовним правним лековима (жалби).

Овај поступак се води поводом изјављеног правног лека пред судом вишег степена, ради расправљања и одлучивања о правилности и законитости суђења које је обавио првостепени суд.

Овај поступак је факултативан.

Page 28: Opsti Deo KPP

Поступак по ванредним правним лековима води се против правноснажних судских одлука, односно одлука против којих није дозвољена употреба редовних правних лекова или које се више не могу нападати редовним правни лековима.

Page 29: Opsti Deo KPP

Кривична ствар је пресуђена (res iudicata), а даљи или нови поступак по тој ствари није могућ (n bis in idem procedatur), о чему суд мора да води рачуна по службеној дужности.

Због тога је побијање правноснажних судских одлука у начелу искључено.

Од овог правила постоје изузеци које налазимо у установи ванредних правних лекова.

Page 30: Opsti Deo KPP

Предистражни поступак Истрага Оптужење Припреме за главни претрес Главни претрес Пресуда Поступак по правним лековима

(редовни и ванредни)

Page 31: Opsti Deo KPP

Кривични поступак иницира овлашћени тужилац, а покреће га суд.

Кривични поступак се може окончати на три начина:

- пресуђењем (осуђујућом, ослобађајућом или одбијајућом пресудом);

- решењем о кажњавању;

Page 32: Opsti Deo KPP

- закључењем споразума о признању кривице (решење);

- обуставом кривичног поступка (решењем) и

- одбацивањем оптужног акта (решењем).

Page 33: Opsti Deo KPP

Акузаторски, од латинске речи accusatorius, тужилачки, оптужни.

Инквизиторски, од латинске речи inquisitorius, испитивачки, истражни.

Мешовити (савремени), чији је представник француски Закон о кривичној истрази од 1808. године.

Page 34: Opsti Deo KPP

Акузаторски кривични поступак је постојао у старој Грчкој и Риму.

Овај поступак се заснива на раздеоби основних процесних функција (суђење, оптужење и одбрана) на три, између себе потпуно одвојена и независна процесна субјекта (суд, тужилац и окривљени).

Тужилац и окривљени су странке, које су потпуно равноправне у поступку.

Тужилац је по правилу оштећени, који износи спор пред суд и на коме лежи терет доказивања.

Page 35: Opsti Deo KPP

Суд се не меша у поступак доказивања.

Ако тужилац не докаже основаност тужбе, суд окривљеног ослобађа оптужбе (actore non probante reus absolvitur).

Окривљени врши функцију одбране и има обавезу да ступи у спор и да пред судом одговори да ли тужбу сматра основаном.

Окривљени има широка права која га чине субјектом поступка.

Page 36: Opsti Deo KPP

Суд је пасиван субјекат. Он пресуђује спор на основу материјала који је произашао из контрадиторне расправе странака. Судија је арбитар.

Кривични поступак је јаван, усмен, непосредан и контрадикторан.

Овај поступак се задржао до краја XIII века када је почео да га замењује инквизиторски кривични поступак.

У Енглеској се очувао трајно и крајем XVIII века његове основне карактеристике преузете су у Европи као основа мешовитог (савременог) кривичног поступка.

Page 37: Opsti Deo KPP

Инквизиторски кривични поступак се јавља крајем XII и почетком XIII века у окриљу Католичке цркве.

Главна одлика овог поступка је спајање основних процесних функција и њихово поверавање суду који је у поступку једини процесни субјект.

Оптужбу врши суд у јавном интересу. Окривљени нема скоро никаква права и

због тога је објект поступка. Суд води бригу о одбрани окривљеног и

прикупља доказе по службеној дужности.

Врхунски доказ је признање, а тортура је примењивана као посебан процесни механизам ради постизања признања окривљеног.

Page 38: Opsti Deo KPP

Поред осуђујуће и ослобађајуће пресуде, суд је могао изрећи и пресуду којом се окривљени услед недостатка доказа отпушта испод суђења’’ (absolutio ab״instantia).

Према тој пресуди окривљени није био ни крив, ни слободан, већ и даље сумњив да је учинио кривично дело, па је поступак у свако доба могао да буде обновљен.

Кривични поступак је био тајан, писмен и посредан. Контрадикторности није било, јер странке нису постојале.

Судско веће је без расправе и окривљеног одлучивало на основу материјала истражног судије, односно инквирента.

Page 39: Opsti Deo KPP

Тековине инквизиторског поступка су:

- начело легалитета и официјелности кривичног гоњења и

- прикупљање доказа по службеној дужности суда.Најпознатија кодификација инквизиторског поступка је Constitutio criminalis Carolina, кривични законик цара Карла V из 1532. године.

Page 40: Opsti Deo KPP

Окривљени је субјект кривичног поступка. Кривични поступак је јаван, усмен,

непосредан и контрадикторан. Инквизиторски елементи у савременом

поступку испољавају се у постојању начела официјелности и легалитета.

Највише инквизиторских елемената задржано је у фази истраге (не постоји широка јавност и контрадикторност), али их има и на главном претресу, због овлашћења суда да прикупља доказе по службеној дужности.

Највећа одступања од оптужног начела постоје у поступку према малолетницима, који у неким случајевима може да буде покренут и против воље тужиоца.

Page 41: Opsti Deo KPP

је утврђивање правог, односно тачног значења појединих правних норми које чине кривично процесно право.

Тумачење у ужем смислу (постојеће правне норме): језичко, логичко, системско, историјско, циљно, и др.

Тумачење у ширем смислу (тумачење правне празнине): аналогија, argumentum a contrario и општа правна начела.

Page 42: Opsti Deo KPP

Аутентично тумачење (даје скупштина и обавезно је).

Судско тумачење (начелни ставови и мишљења, која обавезују одређени суд).

Научно тумачење (доктринарно и необавезно).

Page 43: Opsti Deo KPP

Извори кривичног процесног права су правни акти у којима су садржани прописи ове гране права.

Извори кривичног процесног права деле се на:

- основне и - допунске.

Page 44: Opsti Deo KPP

Основни извори су: 1. Устав Републике Србије и 2. Законик о кривичном поступку.

Page 45: Opsti Deo KPP

Допунски извори су: 3.правосудни закони (Закон о уређењу

судова, Закон о судијама, Закон о Високом савету судства, Закон о јавном тужилаштву, и др.);

4.Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других изузетно тешких кривичних дела;

5.Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине;

6. Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала;

Page 46: Opsti Deo KPP

7.Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица;

8.Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима;

9.Кривични законик Србије;10. Закон о полицији, и др.

Page 47: Opsti Deo KPP

11.Правила међународног права (међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права), као што је иЕвропска конвенција за заштиту људских права и основних слобода.

Судска пракса и обичаји нису извори кривичног процесног права.

Page 48: Opsti Deo KPP

Европска конвенција о људским правима је најважнији међународноправни акт који је донет у оквирима Савета Европе и правно је обавезујућа.

Наша држава је пријемом у Савет Европе (2003. године) обавезана на поштовање одредаба Европске конвенције и 13 допуњујућих Протокола, као и одлука Европског суда за људска права, у поступцима у којима је наша држава учесница у спору.

Page 49: Opsti Deo KPP

Европска конвенција о људским правима, са становишта кривичног материјалног и процесног права, садржи следеће важне гаранције (тзв. минималне стандарде):

- забрану мучења (чл. 3.);- право на слободу и безбедност личности

(чл. 5.);- право на правично суђење (чл. 6.);- кажњавање само на основу закона

(начело легалитета) чл. 7.;- право на поштовање приватног и

породичног живота (чл. 8.);- право на делотворни правни лек (чл. 13.)- забрану смртне казне (чл. 6. Протокол

бр. 13.), и др.

Page 50: Opsti Deo KPP

Важење кривичног процесног права огледа се у примени прописа ове гране права на одређеној територији, у одређеном времену и у односу на одређене субјекте.

Page 51: Opsti Deo KPP

За оцену просторног важења КПП од значаја је начело територијалности.

Прописи кривичног процесног права примењују се на територији Србије.

Под територијом Србије подразумевају се сувоземна територија, водене површине унутар њених граница, као и ваздушни простор над њима (чл. 112. ст. 1. КЗС).

Page 52: Opsti Deo KPP

Прописи КПП важе и за сваког ко учини кривично дело на домаћем или страном броду, без обзира где се брод налазио у врeме извршења кривичног дела (“принцип заставе брода”), осим страних ратних бродова.

Прописи кривичног процесног права важе и за сваког ко учини кривично дело у домаћем цивилном ваздухоплову док је у лету, или у домаћем војном ваздухоплову, без обзира где се ваздухоплов налазио у време извршења кривичног дела (“принцип регистрације авиона”).

Прописи домаћег права не примењују се на стране војне ваздухоплове.

Page 53: Opsti Deo KPP

Важење свих општих правних норми, па и кривичног процесног права, обележавају два тренутка:

- њихово ступање на снагу и - престанак важења.

Page 54: Opsti Deo KPP

Закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења.

Временски период од момента објављивања закона до његовог ступања на снагу назива се vacatio legis (ослобађање закона).

Page 55: Opsti Deo KPP

Кривични поступак се води према закону који важи у време суђења (lex fori).

Уколико током трајања једног кривичног поступка дође до промене процесног закона, на тај поступак ће се применити одредбе новог процесног закона, а радње које су у поступку већ предузете, остају на снази (постоје изузеци).

Page 56: Opsti Deo KPP

Престанак важења закона може бити изричит или прећутан.

Изричит начин престанка важења закона регулише се прелазним и завршним одредбама новог закона.

Прећутни начин престанка важења закона постоји када се донесе нови закон који на другачији начин регулише исту материју.

Page 57: Opsti Deo KPP

Прописи домаћег кривичног процесног права важе за:

- сваког ко на територији Србије изврши кривично дело;

- за сваког ко у иностранству изврши кривична дела против уставног уређења и безбедности РС (осим изазивања национлне, расне и верске мржње и нетрпељивости) или кривично дело фалсификовања новца, уколико се односи на домаћи новац;

Page 58: Opsti Deo KPP

- за држављанина Србије и кад у иностранству учини које друго кривично дело, осим набројаних кривичних дела, ако се затекне на територији Србије или јој буде изручен;

- за странца који ван територије Србије учини према њој или њеном држављанину и друга кривична дела, осим набројаних, ако се затекне на територији Србије или јој буде екстрадиран;

Page 59: Opsti Deo KPP

- за странца који према страној држави или према странцу учини у иностранству кривично дело за које се по том законодавству може изрећи затвор од пет година или тежа казна, кад се затекне на територији Србије, а не буде екстрадиран страној држави.

Page 60: Opsti Deo KPP

Примена кривичног процесног права може се искључити према одређеним категоријама лица, учиниоцима кривичних дела.

Право тих лица да не могу бити лишени слободе (према њима се не може предузети ни нека друга процесна радња), нити се према њима може покренути кривични поступак, уопште или без одобрења надлежног државног органа, назива се кривичнопроцесни имунитет (лат. immunitas, ослобођење од јавних обавеза, терета државних).

Page 61: Opsti Deo KPP

Правно средство за одузимање кривичнопроцесног имунитета је одобрење за кривично гоњење.

У демократским државама имунитет је:

релативан (спречава гоњење само за поједина кривична дела),

привремен (постоји док траје функција на коју се односи) и

услован (важи док од стране надлежног државног органа не буде укинут, без обзира на трајање функције).

Page 62: Opsti Deo KPP

Кривичнопроцесни имунитет по свом дејству може бити потпуни и делимичан.

Потпуни кривичнопроцесни имунитет (дипломатски) уживају шефови страних држава када су у званичној посети нашој земљи, шефови дипломатске мисије, дипломатско особље и чланови њихових ужих породица.

Службене просторије у којима је смештено дипломатско представништво, као и приватна резиденција дипломатског представника су неповредиве.

Page 63: Opsti Deo KPP

Дипломатска преписка и архива, као и превозна средства дипломатског представништва, неповредива су.

Претресање објеката дипломатске мисије и приватне резиденције могуће је једино по изричитом позиву од стране поредставника амбасаде (шефа мисије).

Page 64: Opsti Deo KPP

Делимичан кривичнопроцесни имунитет уживају: председник Србије, чланови Владе РС, народни посланици у Скупштини Србије, судије и јавни тужиоци, судије Уставног суда и Заштитник грађана.

Посланик не може бити притворен без одобрења Народне скупштине (односно, административног одбора), нити се против њега, ако се позове на имунитет, може покренути кривични поступак без одобрења НС.

Page 65: Opsti Deo KPP

Посланик може бити притворен без одобрења Народне скупштине само ако је затечен у вршењу кривичног дела за које је прописана казна затвора у трајању дужем од пет година.

Page 66: Opsti Deo KPP

Кривичнопроцесни субјекти су физичка и правна лица који су носиоци законом одређених права и дужности у кривичном поступку.

Основни субјекти стичу ово својство од почетка кривичног поступка и без њих нема кривичног поступка, а то су суд, овлашћени тужилац и окривљени.

Споредни субјекти јављају се нешто касније вољом изворних кривичнопроцесних субјеката, и то су: бранилац, пуномоћник, законски заступник.

Page 67: Opsti Deo KPP

Учесници у кривичном поступку су: оштећени, сведоци, вештаци, тумач и др.

Page 68: Opsti Deo KPP

Основни процесни субјекти су:- суд (функција суђења);- овлашћени тужилац (функиција гоњења): 1. јавни тужилац за кривична дела за која се

гони по службеној дужности и по предлогу оштећеног,

2. оштећени као тужилац за кривична дела за која се гони по службеној дужности и

3. приватни тужилац за кривична дела за која се гони по приватној тужби;

- окривљени (функција одбране).

Page 69: Opsti Deo KPP

Начин гоњења кривичних дела одређен је у посебном делу Кривичног законика Србије.

Page 70: Opsti Deo KPP

Овашћени тужилац и окривљени су странке у кривичном поступку.

Странка је кривичнопроцесни субјект који је носилац оптужбе или одбране у кривичном поступку.

Page 71: Opsti Deo KPP

Принцип монофункционалности значи да сваки субјекат обавља, по правилу, само једну функцију у кривичном поступку.

Овај принцип значи забрану стицаја различитих кривичнопроцесних функција у рукама једног субјекта.

Одступања од овог принципа: оштећени, оштећени као тужилац и приватни тужилац могу се саслушати као сведоци.

Page 72: Opsti Deo KPP

Принцип nе bis in idem (не двапута о истоме:

“Нико не може бити гоњен и кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или осуђен или је за то дело поступак против њега правноснажно обустављен или оптужба правноснажно одбијена.” (чл. 6. ст. 1. ЗКП)

Page 73: Opsti Deo KPP

“Никоме се не може поново судити нити се може поново казнити у кривичном поступку у надлежности исте државе за дело због кога је већ био правноснажно ослобођен или осуђен у складу са законом и кривичним поступком те државе.” (чл. 4. Протокола бр. 7 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода)

Page 74: Opsti Deo KPP

Судска власт припада судовима. Судови су самостални и независни

државни органи који штите слободе и права грађана, законом утврђена права и интересе правних субјеката и обезбеђују уставност и законитост (чл. 1. Закона о уређењу судова).

Page 75: Opsti Deo KPP

Судови суде на основу Устава, закона и других општих аката, општеприхваћених правила међународног права и потврђених међународних уговора.

Page 76: Opsti Deo KPP

Судови се оснивају и укидају законом. Не могу се оснивати привремени,

преки или ванредни судови (чл. 2. ст. 1. и 2. ЗУС).

Судска власт у Републици Србији припада судовима опште надлежности и посебним судовима (судови специјализоване надлежности).

Page 77: Opsti Deo KPP

Судови опште надлежности су: - основни судови - виши судови, - апелациони судови и - Врховни касациони суд Србије.

Page 78: Opsti Deo KPP

Судови посебне надлежности су: - привредни судови, - Привредни апелациони суд,- прекршајни судови,- Виши прекршајни суд и - Управни суд.

Page 79: Opsti Deo KPP

Уставни суд Србије је самосталан и независан државни орган који штити уставност и законитост и људска и мањинска права и слободе.

Уставни суд одлучује о уставним жалбама које се могу изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштиту.

Page 80: Opsti Deo KPP

Европски суд за људска права основан је Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода у циљу поштовања обавеза из Конвенције и њених протокола.

Правноснажне пресуде овог Суда обавезне су за државе које су странке у предмету.

Page 81: Opsti Deo KPP

Организацију судова уређује Закон о уређењу судова РС.

Основни суд оснива се за територију града, односно једне или више општина.

Виши суд оснива се за подручје једног или више основних судова.

Апелациони суд оснива се за подручје више виших судова.

Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији.

Page 82: Opsti Deo KPP

Према Закону о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела образовано је Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду.

Према Закону о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине образовано је Посебно веће за ратне злочине у Вишем суду у Београду.

Према Закону о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала формирано је Посебно одељење за високотехнолошки криминал при Вишем суду у Београду.

Page 83: Opsti Deo KPP

У оквиру виших судова постоје и посебна одељења која суде малолетним учиниоцима кривичних дела.

Војни судови не постоје, а њихова надлежност је прешла на посебна (војна) одељења виших судова.

Page 84: Opsti Deo KPP

У оквиру судова опште надлежности образују се посебна већа која решавају кривичне предмете и која чине кривично одељење – кривични суд (принцип унитета судова).

То је суд опште надлежности са кривичносудском јурисдикцијом.

Page 85: Opsti Deo KPP

Начело независности, начело зборности, начело учешћа грађана у суђењу и начело изборности.

Page 86: Opsti Deo KPP

Суд је независан и потчињен само Уставу и закону (независност у објективном смислу).

Сваки утицај на судију у вршењу судијске функције је забрањен (независност у субјективном смислу).

Page 87: Opsti Deo KPP

Суд по правилу суди у већу. Судско веће у првом степену чине

судије по позиву и судије поротници. У другом степену, веће је састављено

само од судија по позиву. Постоје мало (један судија по позиву

и двоје судија поротника) и велико веће (двоје судија по позиву и троје судија поротника).

Page 88: Opsti Deo KPP

Изузетно, одређене кривичне случајеве (лакша кривична дела) може пресудити судија појединац.

Поред судећег већа, постоји и ванпретресно веће, које је састављено од троје судија по позиву.

Ванпретресно веће решава одређена питања предвиђена ЗКП.

Page 89: Opsti Deo KPP

Судије и председнике судова бира и о престанку њихове дужности одлучује Народна скупштина РС.

Судије по позиву први пут се бирају на три године, а након тога на неодређено време, а судије поротници именују се на период од пет година и могу бити поново именовани.

Page 90: Opsti Deo KPP

СУДИЈЕ ПО ПОЗИВУ бира Народна скупштина на предлог Високог савета судства, када се лице први пут бира на судијску функцију.

Мандат судији који је први пут изабран траје три године.

Високи савет судства бира судије за трајно обављање судијске функције.

Page 91: Opsti Deo KPP

СУДИЈЕ ПОРОТНИКЕ именује Високи савет судства, на предлог министра надлежног за правосуђе.Судија поротник се именује на пет година и може бити поново именован.

Page 92: Opsti Deo KPP

За судију по позиву може бити изабран:

- држављанин Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима;

- који је завршио правни факултет,- положио правосудни испит,- који је стручан, оспособљен и

достојан судијске функције и- који има радно искуство у правној

струци (3 год. за основни, 6 год. за виши суд, 10 год. за апелациони и и 12 год. за Врховни касациони суд).

Page 93: Opsti Deo KPP

За судију поротника може бити именован пунолетни држављанин Републике Србије, који у моменту именовања има мање од седамдесет година и који је достојан функције судије поротника.

При именовању води се рачуна о полу, старости, занимању и друштвеном положају кандидата, о знању, стручности и склоности ка појединим врстама судских ствари.

Page 94: Opsti Deo KPP

ЗКП одређује састав судских већа и њихову инстанциону надлежност (начело зборности и начело учешћа грађана у суђењу).

У ПРВОМ СТЕПЕНУ судови суде у ВЕЋИМА састављеним од двоје судија и троје судија поротника за кривична дела за која се по закону може изрећи казна затвора у трајању од 15 година или тежа казна (велико веће), а у ВЕЋИМА састављеним од једног судије и двоје судија поротника за кд за која је прописана блажа казна (мало веће).

Page 95: Opsti Deo KPP

Кад се примењују посебне одредбе о скраћеном поступку, у првом степену суди СУДИЈА ПОЈЕДИНАЦ.

У ДРУГОМ СТЕПЕНУ судови суде у већима састављеним од ТРОЈЕ СУДИЈА.

Кад суди у ТРЕЋЕМ СТЕПЕНУ, веће је састављено од ПЕТ СУДИЈА (судије по позиву).

У ПРВОСТЕПЕНИМ СУДОВИМА постоје и ванпретресна већа (кривична већа) састављена од ТРОЈЕ СУДИЈА, која одлучују о одређеним питањима предвиђеним ЗКП.

Page 96: Opsti Deo KPP

Надлежност кривичног суда је право и дужност одређеног суда да расветли и реши кривичну ствар.

Надлежност кривичног суда има три облика:

- стварна надлежност представља право и дужност једног суда да води и оконча поступак по одређеној кривичној ствари зависно од тежине кривичног дела и својства извршиоца;

Page 97: Opsti Deo KPP

- месна надлежност представља право и дужност стварно надлежног суда да реши одређену кривичну ствар с обзиром на своју територију и

- функционална надлежност означава поделу послова у оквиру суда током једног кривичног поступка.

Page 98: Opsti Deo KPP

Основни суд у ПРВОМ СТЕПЕНУ суди: - за кривична дела за која је као главна

казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет година и десет година, ако за поједина од њих није надлежан други суд (ВИДИ: НАДЛЕЖНОСТ ВИШЕГ СУДА) и

- одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

- Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ, ако није надлежан други суд, и врши друге послове одређене законом.

Page 99: Opsti Deo KPP

Виши суд у ПРВОМ СТЕПЕНУ суди:- за кривична дела за која је као главна

казна предвиђена казна затвора преко десет година;

- за одређена, законом таксативно набројана кривична дела, која би према висини запрећене казне била у надлежности основног суда (чл. 23. Закона о уређењу судова);

- суди у кривичном поступку према малолетницима;

- одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности;

Page 100: Opsti Deo KPP

- одлучује о захтевима за рехабилитацију;

- води поступак за изручење окривљених и осуђених лица, пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје надлежности;

- одлучује о сукобу надлежности основних судова са свог подручја и

- врши друге послове предвиђене законом.

Page 101: Opsti Deo KPP

Виши суд у ДРУГОМ СТЕПЕНУ одлучује о жалбама на одлуке основних судова о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног у скраћеном кривичном поступку.

Page 102: Opsti Deo KPP

Апелациони суд одлучује о:- жалбама на одлуке виших судова и

основних судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд;

- сукобу надлежности нижих судова са свог подручја, ако за одлучивање није надлежан виши суд;

Page 103: Opsti Deo KPP

- о преношењу надлежности основних и виших судова кад су спречени или не могу да поступају у некој правној ствари и

- врши друге послове одређене законом.

Page 104: Opsti Deo KPP

Врховни касациони суд одлучује о:- ванредним правним средствима

изјављеним на одлуке судова у РС;- сукобу надлежности између судова,

ако за одлучивање није надлежан други суд и

- преношењу надлежности судова ради лакшег вођења поступка или других важних разлога.

Page 105: Opsti Deo KPP

Месну надлежност кривичног суда регулише ЗКП, према територији, односно подручју за које је суд основан.

Постоје РЕДОВНА и ВАНРЕДНА месна надлежност.

РЕДОВНА МН одређује се према:- месту извршења кривичног дела- пребивалишту, односно боравишту

окривљеног и- према суду на чијем се подручју

окривљени лиши слободе или се сам пријави.

Page 106: Opsti Deo KPP

Ако је кривично дело учињено на домаћем броду или ваздухоплову док се налази у домаћем пристаништу, надлежан је суд на чијем подручју се налази то пристаниште.

У осталим случајевима, надлежан је суд на чијем подручју се налази матична лука брода, односно ваздухоплова или домаће пристаниште у коме се брод, односно ваздухоплов први пут заустави.

Page 107: Opsti Deo KPP

Ако је кривично дело учињено путем штампе, надлежан је суд на чијем подручју је спис штампан.

Ако то место није познато или је спис штампан у иностранству, надлежан је суд на чијем се подручју растура штампани спис.

Ако по закону одговара и састављач списа, надлежан је суд места у коме састављач има пребивалиште, или суд места где се десио догађај на који се односи спис.

Page 108: Opsti Deo KPP

ВАНРЕДНА МН може бити:- надлежност првенства (суд који је

први започео поступак, односно суд коме је прво поднет захтев за покретање поступка);

- делегирана надлежност (непосредно виши суд одређује неки од стварно надлежних судова) и

- одређена надлежност (Врховни касациони суд Србије).

Page 109: Opsti Deo KPP

Под оценом надлежности подразумева се обавеза суда да води рачуна о својој стварној и месној надлежности.

Суд је дужан да води рачуна о стварној надлежности до завршетка кривичног поступка, а о месној надлежности до ступања оптужнице на правну снагу за кривична дела за која се води редовни кривични поступак.

Page 110: Opsti Deo KPP

За кривична дела за која се води скраћени поступак суд је дужан да води рачуна о надлежности до заказивања главног претреса.

Када суд утврди да није стварно или месно надлежан да поступа у одређеној кривичној ствари, оглсиће се ненадлежним и по правноснажности решења уступиће предмет надлежном суду.

Page 111: Opsti Deo KPP

Сукоб надлежности постоји када два или више судова истовремено прихватају или одбијају надлежност у једној кривичној ствари.

Сукоб надлежности може бити позитиван или негативан.

Page 112: Opsti Deo KPP

Сукоб надлежности решава заједнички непосредно виши суд.

Пре доношења решења затражиће се мишљење јавног тужиоца, који је надлежан да поступа пред тим судом, уколико се поступак води по његовом захтеву.

До доношења решења о сукобу надлежности сваки од судова је дужан да предузме оне радње у поступку за које постоји опасност од одлагања.

Page 113: Opsti Deo KPP

Изузеће судије или судије поротника представља установу кривичног процесног права која доводи до немогућности вршења судијске функције у једној одређеној кривичној ствари.

Постоји обавезно и факултативно (необавезно) изузеће.

Page 114: Opsti Deo KPP

Разлози за ОБАВЕЗНО ИЗУЗЕЋЕ су:1. ако је судија или судија поротник

оштећен кривичним делом;2. ако му је окривљени, његов

бранилац, тужилац, оштећени, њихов законски заступник или пуномоћник, брачни друг или сродник по крви у правој линији до било ког степена, у побочној линији до четвртог степена,а по тазбини до другог степена;

Page 115: Opsti Deo KPP

3. ако је са окривљеним, његовим браниоцем, тужиоцем или оштећеним у односу стараоца, стараника, усвојиоца, усвојеника, храниоца или храњеника;

4. ако је у истом кривичном предмету вршио истражне радње, или је учествовао у поступку као тужилац, бранилац, законски заступник или пуномоћник оштећеног, односно тужиоца, или је саслушан као сведок или као вештак и

5. ако је у истом предмету учествовао у доношењу одлуке нижег суда или ако је у истом суду учествовао у доношењу одлуке која се побија жалбом.

Page 116: Opsti Deo KPP

Разлог за ФАКУЛТАТИВНО ИЗУЗЕЋЕ су околности које изазивају сумњу у непристрасност судије или судије поротника.

Изузеће могу тражити СТРАНКЕ И БРАНИЛАЦ.

Они могу тражити изузеће само поименично одређеног судије или судије поротника који у предмету поступа.

Page 117: Opsti Deo KPP

О изузећу судије или судије поротника одлучује ПРЕДСЕДНИК СУДА.

О изузећу председника суда или председника суда и судије или судије поротника, одлуку о изузећу доноси председник непосредно вишег суда, а ако се тражи изузеће председника Врховног касационог суда Србије, одлуку о изузећу доноси општа седница тог суда.

Page 118: Opsti Deo KPP

О изузећу јавног тужиоца одлучује непосредно виши јавни тужилац.

О изузећу записничара, тумача, стручног лица и вештака одлучује веће, председник већа или судија појединац.

Кад овлашћена лица полиције предузимају истражне радње, о њиховом изузећу одлучује истражни судија.

Ако приликом предузимања ових радњи учествује записничар, о његовом изузећу одлучује службено лице које предузима радњу.

Page 119: Opsti Deo KPP

Јавни тужилац је овлашћени тужилац за кривична дела за која се гони по службеној дужности.

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставност и законитост (чл. 1. Закона о јавном тужилаштву РС).

Page 120: Opsti Deo KPP

Јавно тужилаштво се оснива за подручје стварне и месне надлежности кривичног суда.

Постоје:- основна јавно тужилаштво;- виша јавно тужилаштво;- апелациона јавна тужилаштва;- Републичко јавно тужилаштво РС и- јавна тужилаштва посебне

надлежности (Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине).

Page 121: Opsti Deo KPP

Принцип монократског уређења (радом јавног тужилаштава руководи и одговара за његов рад јавни тужилац, као инокосни орган);

принцип хијерархије (обавезна упутства вишег јт нижем јт);

принцип деволуције (виши јавни тужилац може преузети кривично гоњење или вршење појединих радњи из надлежности нижег јт) и

принцип супституције (виши јт може преузети кривично гоњење или вршење појединих радњи из надлежности једног нижег јт и ставити их у надлежност другог нижег јт).

Page 122: Opsti Deo KPP

Јавног тужиоца бира Народна скупштина, на предлог Владе РС, на шест година уз могућност поновног избора.

Заменика јавног тужиоца бира Народна скупштина на предлог Државног већа тужилаца, на три године, када се први пут бира.

Државно веће тужилаца бира заменика јавног тужиоца за трајно обављање функције.

Page 123: Opsti Deo KPP

За јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца може бити изабран:

- држављанин РС, - који испуњава опште услове за рад у

државним органима,- који је завршио правни факултет,- положио правосудни испит, - који је достојан је дужности јавног

тужиоца и- који поседује радно искуство у правној

струци након положеног правосудног испита.

Page 124: Opsti Deo KPP

Функције јавног тужиоца су све оне активности које остварује у преткривичном и кривичном поступку, у оквиру својих права и дужности прописаних законом.

Постоје- функција гоњења и- руковођење преткривичним

поступком (ЗКП прецизира да је у питању једно од овлашћења јавног тужиоца у оквиру функције гоњења учинилаца кривичних дела).

Page 125: Opsti Deo KPP

Основно право и дужност јавног тужиоца је гоњење учинилаца кривичних дела за која се гони по службеној дужности, па је надлежан:

- да захтева спровођење истраге и усмерава ток претходног кривичног поступка;

- да подиже и заступа оптужне акте (оптужницу, односно оптужни предлог) пред надлежним судом;

- да изјављује жалбе против неправноснажних судских одлука

- да подноси ванредне правне лекове против правноснажних судских одлука и

- да врши друге радње одређене ЗКП.

Page 126: Opsti Deo KPP

Јавни тужилац је иницијатор и координатор свих активности у преткривичном поступку које су усмерене на откривање кривичног дела за које се гони по службеној дужности, проналажење његовог учиниоца, као и на откривање и обезбеђивање предмета и трагова кривичног дела.

Јавни тужилац повезује активности субјеката преткривичног поступка.

Page 127: Opsti Deo KPP

Принцип легалитета (законитости):јавни тужилац мора предузети кривично гоњење када постоји основана сумња да је учињено кривично дело за које се гоњење предузима по службеној дужности;

принцип самосталности - забрањен је сваки утицај на рад ЈТ;

принцип објективности - јавни тужилац је чувар уставности

и законитости и стара за утврђивање истине у кривичном поступку;

Page 128: Opsti Deo KPP

принцип опортунитета (целисходности) је супротан принципу легалитета и означава право јавног тужиоца да кривично не гони иако постоје докази који поткрепљују основану сумњу.

- Примена опортунитета према пунолетним учиниоцима кривичних дела, чл. 236. ЗКП (одлагање кривичног гоњења) и чл. 237. ЗКП (одбачај кривичне пријаве услед стварног кајања) и

- примена опортунитета према малолетним учиниоцима кривичних дела

Page 129: Opsti Deo KPP

принцип мутабилитета (променљивости) -јавни тужилац има право да одустане од кривичног гоњења до завршетка главног претреса.Jавни тужилац је dominus litis.

Page 130: Opsti Deo KPP

Оштећени као тужилац (супсидијарни тужилац) је посебна врста овлашћеног тужиоца, који се појављује у кривичном поступку у овом својству у два случаја:

- када јавни тужилац у преткривичном поступку решењем одбаци кривичну пријаву и

- када јавни тужилац у започетом кривичном поступку одустане од кривичног гоњења окривљеног.

Page 131: Opsti Deo KPP

У својству оштећеног као тужиоца у кривичном поступку појављује се, пре свега, оштећени, односно лице чије је неко лично или имовинско право повређено или угрожено кривичним делом.

Ако оштећени као тужилац умре у току рока за предузимање гоњења или у току трајања поступка, његов брачни друг, лице са којим живи у ванбрачној или каквој другој трајној заједници, деца, родитељи, усвојеници, усвојитељи, браћа и сестре могу у року од три месеца од дана његове смрти предузети гоњење, односно дати изјаву да поступак настављају.

Page 132: Opsti Deo KPP

Оштећени као тужилац има право и дужност да предузме, односно да настави кривично гоњење у року од 8 дана од дана пријема обавештења јавног тужиоца или суда.

Уколико оштећени као тужилац није обавештен о одбачају кривичне пријаве или о одустанку од кривичног гоњења, он има право да предузме, односно да настави кривично гоњење у року од 3 месеца од дана када је јавни тужилац одбацио кривичну пријаву или од дана када је донесено решење о обустави кривичног поступка због одустанка јавног тужиоца од кривичног гоњења.

Page 133: Opsti Deo KPP

Оштећени као тужилац има иста права као и јавни тужилац, осим оних која припадају јавном тужиоцу као државном органу.

У поступку који се води по захтеву оштећеног као тужиоца, јавни тужилац има право да до завршетка главног претреса преузме гоњење и заступање оптужбе.

Page 134: Opsti Deo KPP

Оштећени као тужилац и његови законски заступници и пуномоћници дужни су да о свакој промени адресе или боравишта обавесте суд.

Page 135: Opsti Deo KPP

Приватни тужилац је овлашћени тужилац за кривична дела која се гоне по приватној тужби.

Посебни део Кривичног законика РС предвиђа која се кривична дела гоне по приватној тужби.

Приватна тужба, као оптужни акт за наведена кривична дела, подноси се надлежном суду у року од 3 месеца од дана када је лице овлашћено на подношење приватне тужбе сазнало за кривично дело и учиниоца.

Page 136: Opsti Deo KPP

Лица овлашћена на подношење приватне тужбе су:

- оштећени и- лице које је индиректно оштећено

кривичним делом.- У случају смрти приватног тужиоца у току

рока за подношење приватне тужбе или у току поступка, његов брачни друг, лице са којим живи у ванбрачној или каквој другој трајној заједници, деца, родитељи, усвојеници, усвојитељи, браћа и сестре могу у року од три месеца после његове смрти поднети приватну тужбу, односно дати изјаву да поступак настављају.

Page 137: Opsti Deo KPP

Приватни тужилац има следећа права и дужности:

- да тражи покретање истраге;- да захтева предузимање појединих

истражних радњи;- да подноси и заступа приватну тужбу и

да одустане од изјављене приватне тужбе до завршетка главног претреса;

- да предлаже извођење доказа;- да на главном претресу, по одобрењу

председника већа, поставља питања оптуженом, сведоцима и вештацима и да се изјашњава о њиховим исказима;

Page 138: Opsti Deo KPP

- да разматра судске списе и разгледа предмете који служе као доказ;

- да изјављује жалбу и- да подноси захтев за понављање

кривичног поступка због погрешног или непотпуно утврђеног чињеничног стања.

Page 139: Opsti Deo KPP

Основна дужност приватног тужиоца, његових законских заступника или пуномоћника је да обавесте суд о месту пребивалишта или боравишта, као и о свакој промени истих.

Page 140: Opsti Deo KPP

Оптужни акти су израз и манифестација функције кривичног гоњења у кривичном поступку.

Носилац оптужбе је овлашћени тужилац.

Оптужба је општи појам за све врсте оптужних аката овлашћених тужилаца у кривичном поступку.

Page 141: Opsti Deo KPP

Оптужба (тужба у формалном и ужем смислу) је акт овлашћеног тужиоца, састављен у законској форми, којим од надлежног суда тражи да се против одређеног лица за одређено кривично дело одреди главни претрес.

Page 142: Opsti Deo KPP

Оптужба у ужем смислу речи обухвата:

оптужницу, оптужни предлог, приватну тужбу и прелдог да се изрекне кривична

санкција малолетнику.

Page 143: Opsti Deo KPP

Оптужба у ширем смислу обухвата поред набројаних оптужних аката и захтев за спровођење истраге и предлог да се истрага не спроводи.

Предлог да се истрага не спроводи и непосредна оптужница спадају у случајеве непосредног оптужења, у којима изостаје истрага.

Page 144: Opsti Deo KPP

Оптужница је оптужни акт јавног тужиоца или оштећеног као тужиоца у редовном кривичном поступку.

Оптужни акт јавног тужиоца или оштећеног као тужиоца у скраћеном поступку зове се оптужни предлог.

Оптужни акт приватног тужиоца, без обзира на врсту кривичног поступка, зове се приватна тужба.

Page 145: Opsti Deo KPP

Захтев за спровођење истраге је оптужни акт који подноси овлашћени тужилац истражном судији надлежног суда у циљу покретања истраге против познатог лица због постојања основане сумње да је извршило кривично дело.

Page 146: Opsti Deo KPP

Предлог да се истрага не спроводи је оптужни акт јавног тужиоца или оштећеног као тужиоца, којим траже од истражног судије да се истрага не спроведе, условом да је:

- овлашћени тужилац поднео предлог;

- да прикупљени подаци, који се односе на кривично дело и учиниоца пружају довољно основа за подизање оптужнице и

- ако је истражни судија претходно саслушао осумњиченог.

Page 147: Opsti Deo KPP

Непосредна оптужница (за кривична дела за која је прописана казна затвора до осам година):

- ако јавни или оштећени као тужилац подигну оптужницу и без спровођења истраге и

- ако прикупљени подаци који се односе на кривично дело и учиниоца пружају довољно основа за оптужење.

Page 148: Opsti Deo KPP

Оштећени је физичко или правно лице чије је какво лично или имовинско право кривичним делом повређено или угрожено.

Page 149: Opsti Deo KPP

Оштећени има искључиво право да подноси приватну кривичну тужбу.

У поступку за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности, оштећени има право да

- поднесе имовинскоправни захтев и- да преузме кривично гоњење као

супсидијарни тужилац.

Page 150: Opsti Deo KPP

Оштећени има следећа права: да предлаже доказе; да разматра кривичне списе и

разгледа предмете који служе као доказ (након испитивања у својству сведока);

да присуствује вршењу увиђаја, испитивању вештака и испитивању сведока, ако је вероватно да сведок неће доћи на главни претрес;

Page 151: Opsti Deo KPP

право жалбе на судску одлуку али само у погледу трошкова кривичног поступка, осим када поступа као супсидијарни тужилац, јер тада жалбу може поднети из свих законом предвиђених разлога.Дужност оштећеног је да обавести суд о свакој промени адресе или боравишта.

Page 152: Opsti Deo KPP

Ако је оштећени малолетник или лице које је потпуно лишено пословне способности, његов законски заступник је овлашћен да даје све изјаве и да предузима све радње на које је по ЗКП овлашћен оштећени.

Оштећени који је навршио шеснаест година овлашћен је да сам даје изјаве и предузима радње у поступку (процесно пунолетство).

Page 153: Opsti Deo KPP

Оштећени, оштећени као тужилац, приватни тужилац, као и њихови законски заступници, могу своја права у поступку вршити и преко пуномоћника (изабрани пуномоћник).

Оштећени као тужилац има право и на постављеног пуномоћника (за кривична дела са запрећеном казном затвора преко пет година, ако не може сносити трошкове заступања).

Page 154: Opsti Deo KPP

Имовинскоправни захтев који је настао услед извршења кривичног дела расправиће се на предлог овлашћених лица у кривичном поступку ако се тиме не би знатно одуговлачио овај поступак.

Page 155: Opsti Deo KPP

Имовинскоправни захтев може се односити на:

- накнаду штете,- повраћај ствари и- поништај одређеног правног посла.

Page 156: Opsti Deo KPP

Предлог за остваривање имовинскоправног захтева у кривичном поступку може поднети оштећени и лице које је овлашћено да такав захтев остварује у парничном поступку.

Ако су услед кривичног дела оштећена државна или друштвена средства, орган који је законом овлашћен да се стара о заштити тих средстава може учествовати у кривичном поступку (јавни правобранилац).

Page 157: Opsti Deo KPP

Предлог за остваривање имовинскоправног захтева у кривичном поступку подноси се органу коме се подноси кривична пријава или суду пред којим се води поступак.

Предлог се може поднети најдоцније до завршетка главног претреса пред првостепеним судом.

Page 158: Opsti Deo KPP

Лице овлашћено на подношење предлога дужно је да:

- одређено означи свој захтев и - поднесе доказе. Имовинскоправни захтев, као

предмет придруженог (адхезионог) поступка, мора да потиче из одређеног кривичног дела и да обавеза испуњења тог захтева припада окривљеном.

Page 159: Opsti Deo KPP

У ОСУЂУЈУЋОЈ ПРЕСУДИ, суд може досудити имовинскоправни захтев у целини или делимично, а за вишак упутити овлашћено лице на парнични поступак.

Кад суд донесе ОСЛОБАЂАЈУЋУ ИЛИ ОДБИЈАЈУЋУ ПРЕСУДУ, односно РЕШЕЊЕ О ОБУСТАВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА, упутиће овлашћено лице да имовинскоправни захтев може остваривати у парничном поступку.

Page 160: Opsti Deo KPP

Кад се суд огласи ненадлежним за кривични поступак, упутиће овлашћено лице да имовинскоправни захтев може пријавити у кривичном поступку који ће отпочети или продужити надлежни суд.

Page 161: Opsti Deo KPP

Окривљени је основни кривичнопроцесни субјект, који врши функцију одбране и странка у кривичном поступку.

Окривљени је лице против кога је донето решење о спровођењу истраге или против кога је поднета оптужница, оптужни предлог или приватна тужба (чл. 221. ЗКП).

Окривљени је лице против кога је покренут кривични поступак.

Page 162: Opsti Deo KPP

Осумњичени је лице према коме је пре покретања кривичног поступка надлежни државни орган предузео неку радњу због постојања основа сумње да је извршило кривично дело.

Оптужени је лице против кога је оптужница стала на правну снагу.

Осуђени је лице за које је правноснажном пресудом или решењем о кажњавању утврђено да је учинило одређено кривично дело.

Израз окривљени је и општи назив за окривљеног, оптуженог и осуђеног.

Page 163: Opsti Deo KPP

Својство окривљеног, учинилац кривичног дела стиче моментом покретања

кривичног поступка, ако постоји основанасумња да је изршило кривично дело.Окривљени може бити:

- живо физичко лице чији је идентитет познат, са навршених 14 година живота (у случају смрти окривљеног кривични поступак се обуставља) и

- правно лице;- претпоставка урачунљивости (изузеци).

Page 164: Opsti Deo KPP

- Претпоставка невиности:Свако се сматра невиним док се његова кривица не утврди

правноснажном одлуком надлежног суда (чл. 3. ст. 1.

ЗКП).

Свако ко је оптужен за кривично дело сматраће се невиним док се не докаже његова кривица на основу закона (чл. 6.

ст. 2. Европске конвенције).

Page 165: Opsti Deo KPP

Процесни положај окривљеног одређен је скупом његових права и дужности.

Основно право окривљеног је ПРАВО НА ОДБРАНУ, односно право да развија процесну активност у правцу одбијања или делимичног побијања правног напада овлашћеног тужиоца.

Page 166: Opsti Deo KPP

Ради реализације права на одбрану, окривљени има права на тзв. претходна саопштења:

- да на првом саслушању буде обавештен о делу за које се терети и о доказима оптужбе (контестација обвињења);

- да има довољно времена и могућности за припремање одбране;

- да није дужан да даје одбрану, нити да одговара на постављена питања;

- да му се омогући да се изјасни о свим чињеницама и доказима који га терете, као и да изнесе све чињенице и доказе који му иду у корист.

Page 167: Opsti Deo KPP

1. право да буде саслушан;2. право на браниоца (чл. 13 ЗКП и чл.

6. ст. 3. Европске конвенције);3. право на употребу матерњег језика

или право на тумача (чл. 9. ст. 2. и чл. 10. ст. 3. ЗКП и чл. 6. ст. 3. т. а и чл. 6. ст. 3. т. е Европске конвенције);

4. право на правично суђење (чл. 16 ЗКП и чл. 6. ст. 1. Европске конвенције);

Page 168: Opsti Deo KPP

Право на правично суђење прописано је чл. 6. Европске конвенције и гласи:Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама или о кривичној оптужби против њега, има право на:

- правичну и јавну расправу - у разумном року - пред независним и непристрасним

судом, образованим на основу закона.

Page 169: Opsti Deo KPP

Пресуда се изриче јавно, али се штампа и јавност могу искључити с целог или с дела суђења у интересу:

- морала, - јавног реда или - националне безбедности у демократском

друштву, - када то захтевају интереси малолетника

или - заштита приватног живота странака или - у мери која је, по мишљењу суда, нужно

потребна у посебним околностима када би јавност могла да нашкоди интересима правде.

Page 170: Opsti Deo KPP

Претпоставка невиности: свако ко је оптужен за кривично дело сматраће се невиним све док се не докаже његова кривица на основу закона.

Page 171: Opsti Deo KPP

Минимална права оптуженог:- да у најкраћем могућем року,

подробно и на језику који разуме, буде обавештен о природи и разлозима за оптужбу против њега;

- да има довољно времена и могућности за припремање одбране;

Page 172: Opsti Deo KPP

- да се брани лично или путем браниоца кога сам изабере или, ако нема довољно средстава да плати за правну помоћ, да ову помоћ добије бесплатно када интереси правде то захтевају;

- да испитује сведоке против себе или да постигне да се они испитају и да се обезбеди присуство и саслушање сведока у његову корист;

Page 173: Opsti Deo KPP

- да добије бесплатну помоћ преводиоца ако не разуме или не говори језик који се употребљава на суду.

Page 174: Opsti Deo KPP

1. право на третман достојан човека и поштовање људског достојанства (чл. 12 и чл. 131. ст. 4 ЗКП и чл. 3. Европске конвенције);

2. право да предлаже доказе (равноправност странака, ‘’једнакост оружја’’);

3. право да разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ;

4. право да улаже редовна и одређена ванредна правна средства (право на жалбу у кривичним стварима гарантовано је чл. 2. Протокола бр. 7 уз Европску конвенцију);

5. право на рехабилитацију, накнаду штете и др. права неосновано осуђеном лицу и лицу неосновано лишеном слободе (чл. 14. ЗКП и чл. 5. ст. 5. Европске конвенције и чл. 3 Протокола бр. 7 уз Европску конвенцију) и

Page 175: Opsti Deo KPP

6. право да га суд или други државни орган који учествује у поступку поучи о правима која му по ЗКП припадају и последицама пропуштања радње, ако окривљени или друго лице које учествује у поступку из незнања може да прпусти неку радњу у поступку, или да због тога не користи своја права (чл. 15. ЗКП).

Окривљени није дужан да пружа доказе против себе (nemo prodere se ipsum). Изузетак чл. 131. ст. 1 до 3 ЗКП (телесни преглед).

In dubio pro reo (у сумњи у корист окривљеног).

Page 176: Opsti Deo KPP

Дужности окривљеног су:1) да ступи у кривични поступак.

Суђење у одсуству је изузетак и дозвољено је у следећим ситуацијама:

- ако је окривљени у бекству или није достижан државним органима,

- ако постоје нарочито важни разлози и

- ако постоји предлог јавног тужиоца.

Page 177: Opsti Deo KPP

2) да обавести суд о промени адресе или о намери да промени боравиште.

О овим обавезама суд је дужан да упозна

окривљеног.

Page 178: Opsti Deo KPP

- право на контестацију обвињења;- да се брани сам или уз стручну помоћ

браниоца кога сам изабере из реда адвоката;- да његовом саслушању присуствује бранилац;- да у најкраћем могућем року буде изведен

пред суд и да му буде суђено непристрасно, правично и у разумном року;

- да му се осигура довољно времена и могућности за припремање одбране;

- да се изјасни о свим чињеницама и доказима који га терете и да сам или преко браниоца износи чињенице и доказе у своју корист;

- да испитује сведоке оптужбе и захтева да се под истим условима под којима се испитују сведоци оптужбе, испитају у његовом присуству сведоци одбране;

- да добије преводиоца или тумача;

Page 179: Opsti Deo KPP

Суд или други државни орган дужан је:

- да обезбеди набројана права окривљеног, односно осумњиченог;

- да пре првог саслушања упозори окривљеног, односно осумњиченог да све што изјави може бити употребљено против њега као доказ и

- да га поучи о праву да узме браниоца и да бранилац може присуствовати његовом саслушању.

Page 180: Opsti Deo KPP

Ако окривљени, односно осумњичени не узме сам браниоца, суд ће му поставити браниоца кад је то одређено ЗКП (обвезна одбрана).

Окривљеном који не може да плати браниоца биће на његов захтев постављен бранилац на терет буџетских средстава суда (одбрана сиромашних).

Page 181: Opsti Deo KPP

Окривљени који је доступан суду не може бити кажњен ако му није омогућено да буде саслушан и да се брани.

Page 182: Opsti Deo KPP

Бранилац је правно образовано лице које је овлашћено да заједно са окривљеним врши функцију одбране у кривичном поступку.

Право на браниоца је уставно право.

Page 183: Opsti Deo KPP

Бранилац може бити само АДВОКАТ:- држављанин Србије;- дипломирани правник са положеним

правосудним испитом;- уписан у именик адвоката, који је

положио заклетву;

Page 184: Opsti Deo KPP

- да није правноснажно осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за бављење адвокатуром;

- да се не бави другом професионалном делатношћу, осим у педагошкој, уметничкој, преводилачкој, публицистичкој, хуманитарној или спортској области и

- да је достојан поверења за обављање адвокатуре.

Page 185: Opsti Deo KPP

Адвоката може мењати АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИК за кривична дела до пет година затвора, осим пред Врховним касационим судом и у поступку према малолетницима.

Окривљени може имати највише ПЕТ БРАНИЛАЦА.

Више окривљених може имати ЗАЈЕДНИЧКОГ БРАНИОЦА, ако то није у супротности са интересима њихове одбране.

Page 186: Opsti Deo KPP

Бранилац не може бити:- саокривљени, - оштећени, - брачни друг оштећеног или тужиоца,

њихов сродник по крви у правој линији до било ког степена, у побочној лицнији до четвртог степена или по тазбини до другог степена.

Page 187: Opsti Deo KPP

- бранилац не може бити ни лице које је као сведок позвано на главни претрес, осим ако је по ЗКП ослобођено дужности сведочења и изјавило је да неће сведочити;

- бранилац не може бити ни лице које је у истом предмету поступало као судија или јавни тужилац или је предузимало радње у преткривичном поступку.

Page 188: Opsti Deo KPP

Одбрана може бити:- материјална (лична) и- формална.Формална одбрана може бити:- обавезна (чл. 71. ЗКП),- факултативна и- одбрана сиромашних (чл. 72.

ЗКП).

Page 189: Opsti Deo KPP

У ЗКП су предвиђени следећи случајеви обавезне одбране:

ако је окривљени нем, глув или неспособан да се сам успешно брани или

ако се поступак води због кривичног дела за које се може изрећи казна затвора преко десет година,окривљени мора имати браниоца већ приликом првог саслушања.

Page 190: Opsti Deo KPP

ако је окривљеном одређен притвор,мора имати браниоца док је у притвору;

ако се окривљеном суди у одсуству,мора имати браниоца чим се донесе решење о суђењу у одсуству;

малолетник мора имати браниоца у кривичном поступку.

Page 191: Opsti Deo KPP

Ако окривљени у случајевима обавезне одбране не узме сам браниоца, председник суда ће му поставити браниоца по службеној дужности за даљи ток поступка до правноснажности пресуде, а ако је изречена казна затвора од 40 година, и за поступак по ванредним правним лековима.

Page 192: Opsti Deo KPP

Кад не постоје услови за обавезну одбрану, а поступак се води за крвично дело за које је прописана казна затвора преко три године, а у осталим случајевима ако то захтевају интереси правичности, окривљеном ће се, на његов захтев, поставити бранилац, ако према свом имовном стању не може сносити трошкове одбране.

Page 193: Opsti Deo KPP

О захтеву одлучује истражни судија, председник већа, или судија појединац, а браниоца поставља председник суда.

Page 194: Opsti Deo KPP

Бранилац има следећа права:- да разматра списе и разгледа

предмете који служе као доказ (ово право има од почетка кривичног поступка или од момента када је осумњичени саслушан по одредбама о саслушању окривљеног);

- непосредно пре првог саслушања осумњиченог, бранилац има право да прочита кривичну пријаву, записник о увиђају, налаз и мишљење вештака и захтев за спровођење истраге (чл. 74. ст. 1. ЗКП);

Page 195: Opsti Deo KPP

- право на поверљив разговор са осумњиченим који је лишен слободе и пре него што је осумњичени саслушан, као и са окривљеним који се налази у притвору (чл. 75. ст. 2. ЗКП);

- да се дописује и разговара са окривљеним који је у притвору.

Page 196: Opsti Deo KPP

Бранилац се са окривљеним не можедоговарати о томе како да одговара напитања која су му већ постављена (чл.75. ст. 3. ЗКП).Поред тога, бранилац има право да:- присуствује саслушању окривљеног и

саслушању осумњиченог (обавезно) у преткривичном поступку;

- присуствује извођењу појединих истражних радњи у истрази (саслушању окривљеног, испитивању сведока и вештака, увиђају и претресању стана);

Page 197: Opsti Deo KPP

- прикупља доказе за одбрану и предлаже њихово извођење;

- присуствује главном претресу (дужан је да га не напушта);

- да у корист оптуженог улаже редовна и одређена ванредна правна средства и

- захтева награду за свој рад и накнаду трошкова (нужних издатака).

Page 198: Opsti Deo KPP

Бранилац је дужан:- да се прими одбране и- да пружи стручну помоћ

окривљеном (не сме наступати на штету окривљеног). Одговорност браниоца може бити кривична, грађанска и дисциплинска.

Page 199: Opsti Deo KPP

ПОЗИВ ДОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАБРАНЕ НАПУШТАЊА

СТАНА ИЛИ МЕСТА БОРАВИШТА ЈЕМСТВО ПРИТВОР

Page 200: Opsti Deo KPP

Приликом примене појединих мера, надлежни суд ће се придржавати услова одређених за примену појединих мера, водећи рачуна да се не примењује тежа мера ако се иста сврха може постићи блажом мером.

Мере ће се укинути и по службеној дужности кад престану разлози због којих су предузете, односно замениће се другом блажом мером кад за то наступе услови.

Page 201: Opsti Deo KPP

Присуство окривљеног у кривичном поступку обезбеђује се достављањем затвореног писменог позива, који окривљеном упућује суд.

Садржина позива:- назив суда,- име и презиме окривљеног, - законски назив кривичног дела

које му се ставља на терет,- место где окривљени треба да

дође,- дан и час кад треба да дође,

Page 202: Opsti Deo KPP

- назначење да се позива у својству окривљеног

- упозорење да ће у случају недоласка бити принудно доведен,

- службени печат и - име и презиме судије који позива.

Page 203: Opsti Deo KPP

Кад се окривљени први пут позива, поучиће се у позиву о праву да узме браниоца и да бранилац може присуствовати његовом саслушању.

Приликом првог саслушања, окривљени ће се поучити да је дужан да одмах обавести суд о промени адресе и о намери да промени боравиште, уз предочавање последица одређених ЗКП.

Page 204: Opsti Deo KPP

Ако окривљени није у стању да се одазове позиву услед болести или друге неотклоњиве сметње, саслушаће се у месту где се налази или ће се обезбедити његов превоз до судске зграде или другог места где се радња предузима.

Одредбе о позивању окривљеног примењују се сходно и на осумњиченог.

Page 205: Opsti Deo KPP

Мера довођења реализује се издавањем НАРЕДБЕ ЗА ДОВОЂЕЊЕ, коју може издати суд, у следећим ситуацијама:

- ако је донето решење о притвору или- ако уредно позван окривљени не

дође, а свој изостанак не оправда или- ако ако се није могло извршити

уредно достављање позива, а из околности очигледно произилази да окривљени избегава пријем позива.

Page 206: Opsti Deo KPP

Наредбу за довођење извршава полиција.

САДРЖИНА НАРЕДБЕ ЗА ДОВОЂЕЊЕ:- назив суда који издаје наредбу,- име и презиме окривљеног,- место и годину рођења,- законски назив кривичног дела, уз

навођење одредбе кривичног закона,- разлог због кога се наређује довођење,- службени печат и потпис судије.- У наредби може и по правилу се

одређује и дан кад довођење треба извршити.

Page 207: Opsti Deo KPP

Лице коме је поверено извршење наредбе, предаје наредбу окривљеном и позива га да с њим пође. Ако окривљени то одбије, довешће га принудно.

Наредбу за довођење против војних лица, припадника полиције или страже установе у којој су смештена лица лишена слободе извршава њихова команда, односно установа.

Одредбе о довођењу окривљеног примењују се сходно и на осумњиченог.

Page 208: Opsti Deo KPP

Ова мера се може применити према окривљеном, ако постоје околности које указују да би окривљени могао побећи, сакрити се, отићи у непознато место или у иностранство.

Меру изриче суд доношењем образложеног решења.

Page 209: Opsti Deo KPP

Уз ову меру, окривљеном може бити:- забрањено посећивање одређених

места,- састајање са одређеним лицима, или

прилажење одређеним лицима,- наложено да се повремено јавља

одређеном државном органу или- привремено одузета путна исправа

или возачка дозвола.

Page 210: Opsti Deo KPP

Изрицањем ове мере, окривљеном не може бити ограничено право да живи у свом стану, да се несметано виђа са члановима породице, блиским сродницима, осим ако та лица нису обухваћена овом мером и својим браниоцем.

У решењу којим се изриче мера забране напуштања стана или места боравишта, окривљени ће се упозорити да се против њега може одредити притвор ако прекрши изречене забране.

Page 211: Opsti Deo KPP

Суд може одредити да се окривљном који има неодложну потребу да путује у иностранство врати путна исправа, уколико постави пуномоћника за пријем поште у Републици Србији и обећа да ће се на сваки позив суда одазвати и положи јемство.

У току истраге ову меру одређује и укида истражни судија, а после подигнуте оптужнице, председник већа или веће.

Page 212: Opsti Deo KPP

Уколико се мера предлаже у поступку који се води за кривчно дело за које се гони по службеној дужности, ако меру није предложио јавни тужилац, пре доношења решења којим се мера одређује или укида, суд ће затражити мишљење јавног тужиоца.

Page 213: Opsti Deo KPP

Мере могу трајати док за то постоји потреба, а најдуже до правноснажности пресуде.

Суд је дужан да свака два месеца испита да ли је примењена мера још потребна.

Против решења којим се одређују, продужавају или укидају мере странке могу изјавити жалбу, а јавни тужилац и против решења којим је његов предлог за примену мере одбијен.

Page 214: Opsti Deo KPP

О жалби одлучује ванпретресно веће у року од три дана од дана пријема жалбе.

Жалба не задржава извршење решења.

Page 215: Opsti Deo KPP

Привремено одузимање возачке дозволе може се одредити и као самостална мера ако се поступак води због кривичног дела угрожавања безбедности саобраћаја које је проузроковало тешке последице или је извршено са умишљајем.

Време за које је возачка дозвола одузета ОСУМЊИЧЕНОМ или ОКРИВЉЕНОМ који је на слободи урачунаће се у изречену казну одузимања возачке дозволе или меру безбедности забране управљања моторним возилом.

Page 216: Opsti Deo KPP

Окривљеном се може одредити електронски надзор ради контролисања ограничења постављених овом мером, под условом да то неће шкодити његовом здрављу.

Уређај за лоцирање окривљеног (одашиљач), поставља се на зглоб руке или ноге, или се на други начин причвршћује од стране стручног лица.

Окривљени се детаљно упознаје са радом уређаја.

Стручно лице рукује уређајем којим се даљински прати кретање окривљеног и одређује његов положај у простору (пријемник).

Електронски надзор врши полиција, БИА или други државни орган.

Page 217: Opsti Deo KPP

Додатне забране предвиђене овом мером и електронски надзор могу се одредити и као самосталне мере ако су потребне:

- у циљу заштите оштећеног или сведока,

- спречавања да окривљени утиче на саучеснике или прикриваче или

- ако постоји опасност да ће окривљени довршити започето кривично дело, поновити или учинити кривично дело којим прети.

Page 218: Opsti Deo KPP

Јемство се може одредити према окривљеном који је у притвору или према окривљеном који треба да буде стављен у притвор

- због постојања околности које указују да ће побећи или

- ако у својству оптуженог који је једном уредно позван, очигледно избегава да дође на главни претрес.

Page 219: Opsti Deo KPP

Јемство се може одредити и као мера обезбеђења поштовања ограничења наведених у мери забране напуштања стана или места боравишта (додатне забране и електронски надзор).

Page 220: Opsti Deo KPP

Окривљени се може пустити на слободу или оставити на слободи ако

- он лично или ко други за њега пружи јемство да до краја кривичног поступка неће побећи,

- а сам окривљени обећа пред судом који одлучује о јемству да се неће крити и да без одобрења неће напустити своје боравиште.

Page 221: Opsti Deo KPP

Јемство одређује решењем суд (истражни судија, односно председник већа и на главном претресу веће).

Решење којим се одређује и укида јемство доноси се по прибављеном мишљењу јавног тужиоца, ако се поступак води по његовом захтеву.

Page 222: Opsti Deo KPP

Јемство увек гласи на новчани износ који се одређује с обзиром на тежину кривичног дела, личне и породичне прилике окривљеног и имовно стање лица које даје јемство.

Page 223: Opsti Deo KPP

Постоје две врсте јемства:- стварно јемство, које се састоји у

полагању готовог новца, хартија од вредности, драгоцености или других покретних ствари веће вредности које се лако могу уновчити и чувати, или у стављању хипотеке за износ јемства на непокретна добра лица које даје јемство или

Page 224: Opsti Deo KPP

- лично јемство које се манифестује у личној обавези једног или више грађана да ће у случају бекства окривљеног платити утврђени износ јемства.

Page 225: Opsti Deo KPP

ПРОПАДАЊЕ ЈЕМСТВА:

ако окривљени побегне, решењем ће се

одредити да вредност дата као јемство

припадне правосудном буџету.

Page 226: Opsti Deo KPP

УКИДАЊЕ ЈЕМСТВА:- ако окривљени за кога је положено

јемство због опасности од бекства, на уредан позив суда не дође, а изостанак не оправда (одређује се притвор) или ако не дође на главни претрес и након првог наредног позива, а изостанак не оправда или

- ако се против њега, пошто је остављен на слободи, појави који други законски основ за притвор (одређује се притвор) или

- ако му је пресудом изречена казна затвора (укида се јемство даном ступања на извршење казне која се састоји у лишењу слободе).

Page 227: Opsti Deo KPP

У случају укидања јемства, положени новчани износ, драгоцености, хартије од вредности или друге покретне ствари враћају се, а хиптека се скида.

На исти начин ће се поступити и кад се кривични поступак правноснажно доврши решењем о обустави поступка или пресудом.

Page 228: Opsti Deo KPP

Лице за које постоји ОСНОВАНА СУМЊА да је извршило кривично дело може се притворити само ОДЛУКОМ НАДЛЕЖНОГ СУДА, под условима одређеним ЗКП, ако је то НЕОПХОДНО РАДИ ВОЂЕЊА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА и ако се иста сврха не може остварити другом мером.

Page 229: Opsti Deo KPP

Притвор се може одредити само под условима предвиђеним у ЗКП и само ако се иста сврха не може остварити другом мером.

Дужност свих органа који учествују у кривичном поступку и органа који им пружају правну помоћ да трајање притвора сведу на најкраће неопходно време и да поступају са нарочитом хитношћу ако се окривљени налази у притвору.

У току целог поступка притвор ће се укинути чим престану разлози на основу који је био одређен.

Page 230: Opsti Deo KPP

Притвор се може одредити против лица за које постоји основана сумња да је учинило кривично дело ако:

1. се крије или ако се не може утврдити његова истоветност, или ако постоје друге околности које указују на опасност од бекства;

2. постоје околности које указују да ће уништити, сакрити, изменити или фалсификовати доказе или трагове кривичног дела или ако особите околности указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, вештаке, саучеснике или прикриваче;

3. особите околности указују да ће поновити кривично дело, или довршити покушано кривично дело, или да ће учинити кривично дело којим прети;

Page 231: Opsti Deo KPP

4.у својству оптуженог који је једном уредно позван, очигледно избегава да дође на главни претрес;

5. је за кривично дело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко десет година, односно преко пет година за кривично дело са елементом насиља ако је то оправдано због посебно тешких околности кривичног дела;

6. пресудом првостепеног суда лицу изречена казна затвора од пет година или тежа казна и ако је то оправдано због посебно тешких околности кривичног дела.

Page 232: Opsti Deo KPP

Притвор одређен због тога што се не може утврдити истоветност (т.1.) траје док се ова истоветност не утврди.

Притвор из тачке 2. укинуће се чим се обезбеде докази због којих је притвор одређен.

Притвор одређен у тачки 4. може трајати до објављивања пресуде.

Page 233: Opsti Deo KPP

Одлуку о одређивању притвора доноси истражни судија или веће по саслушању окривљеног.

Саслушању окривљеног могу да присуствују јавни тужилац и бранилац окривљеног.

Суд је дужан да на погодан начин обавести јавног тужиоца и браниоца окривљеног о времену и месту саслушања окривљеног, али се саслушање може обавити и у одсуству обавештених лица.

Изузетно, одлука о одређивању притвора се може донети без саслушања окривљеног ако позив за саслушање није могао да му буде уручен због недоступности или непријављивања промене адресе или ако постоји опасност од одлагања.

Page 234: Opsti Deo KPP

Притвор се одређује решењем надлежног суда.

Решење о одређивању притвора садржи:

- име и презиме лица које се притвара,- кривично дело за које се окривљује, - законски основ за притвор,- време на које је одређен притвор,- време лишења слободе, - поуку о праву на жалбу,- образложење основа и разлога,- службени печат и потпис судије.

Page 235: Opsti Deo KPP

Решење о притвору предаје се лицу на које се односи у часу лишења слободе, а најдоцније у року од 12 сати од часа лишења слободе, односно привођења истражном судији.

У списима се мора назначити дан и час лишења слобде и предаје решења.

Против решења о притвору странке могу изјавити ЖАЛБУ ванпретресном већу.

Жалба не задржава извршење решења.

Ванпретресно веће које одлучује о жалби дужно је да донесе и достави одлуку у року од 48 сати.

Page 236: Opsti Deo KPP

На основу решења истражног судије, окривљени се може задржати у притвору највише МЕСЕЦ ДАНА од дана лишења слобде.

После тог рока окривљени се може задржати у притвору само на основу РЕШЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ ПРИТВОРА.

Page 237: Opsti Deo KPP

Притвор се по одлуци ванпретресног већа може продужити највише за ДВА МЕСЕЦА..

Ако се поступак води за кривично дело за које се може изрећи казна затвора преко пет година или тежа казна, веће непосредно вишег суда може, на образложени предлог истражног судије или јавног тужиоца, из важних разлога продужити притвор највише за ЈОШ ТРИ МЕСЕЦА..

УКУПНО ТРАЈАЊЕ ПРИТВОРА У ИСТРАЗИ ЗА КД ПРЕКО ПЕТ ГОДИНА ЗАТВОРА ИЛИ ТЕЖУ КАЗНУ ЈЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ.

Page 238: Opsti Deo KPP

АКО СЕ ДО ИСТЕКА ПОМЕНУТИХ РОКОВА НЕ ПОДИГНЕ ОПТУЖНИЦА, ОКРИВЉЕНИ ЋЕ СЕ ПУСТИТИ НА СЛОБОДУ.

Page 239: Opsti Deo KPP

Веће је дужно да и без предлога странака испита да ли још постоје разлози за притвор и да донесе решење о продужењу или укидању притвора, по истеку сваких ТРИДЕСЕТ ДАНА до дана ступања оптужнице на правну снагу, а по истеку свака ДВА МЕСЕЦА након ступања оптужнице на правну снагу.

Page 240: Opsti Deo KPP

Кривичнопроцесне радње спадају у други основни појам кривичног процесног права.

Кривичнопроцесне радње су законом одређена чињења кривичнопроцесних субјеката.

Оне су акциони израз законом прописаних права и дужности кривичнопроцесних субјеката.

Page 241: Opsti Deo KPP

1) Начело усмености и непосредности2) Начело јавности (чл. 291-294 ЗКП и

чл. 494 ЗКП)3) Начело процесне економије

Page 242: Opsti Deo KPP

Начело усмености одређује начине извођења кривичнопроцесних радњи.

Кривичнопроцесне радње предузимају се по правилу усмено, путем речи или покрета.

Када је предузимање радњи остварено писмено, та писмена се такође читају на главном претресу, што значи да се износе усмено.

Page 243: Opsti Deo KPP

Начело непосредности значи да између извора сазнања и кривичног суда нема посредника.

Суд одлучује првенствено на основу онога што у погледу чињеница сам утврди.

Page 244: Opsti Deo KPP

Начело јавности подразумева јавност кривичног поступка.

Јавност кривичног поступка се огледа у праву сваког грађанина, не само странака, већ и других лица која иначе нису директно заинтересована за исход поступка, да присуствују суђењу, као и и да о поступку буду обавештени и преко средстава јавног информисања.

Page 245: Opsti Deo KPP

Постоји страначка јавност (ограничена на процесне странке, овлашћеног тужиоца и окривљеног) и општа јавност (обухвата и публику).

Page 246: Opsti Deo KPP

Начело јавности у потпуности је заступљено у поступку против пунолетних учинилаца кривичних дела и то на главном претресу.

Главни претрес је јаван и њему могу присуствовати пунолетна лица, под условом да не носе оружје или опасно оруђе.

Page 247: Opsti Deo KPP

Јавност се може потпуно или делимично искључити са главног претреса ако је то потребно ради:

заштите морала заштите јавног поретка, заштите националне безбедности, заштите малолетника или заштите приватног живота учесника у

кривичном поступку или када је то, по мишљењу суда, неопходно

с обзиром на посебне околности због којих би јавност могла да повреди интересе правде.

Page 248: Opsti Deo KPP

Одлуку о искључењу јавности доноси веће решењем, након узимања изјава од странака.

Искључење јавности не односи се на:- странке,- оштећеног, - њихове заступнике и - браниоца.

Page 249: Opsti Deo KPP

У претходном поступку (истрага и оптужење) нема опште јавности, већ постоји само тзв. страначка јавност.

Општа јавност је у претходном поступку изражена само кроз обавештавање јавности о току истраге.

Page 250: Opsti Deo KPP

У поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела општа јавност је искључена, а само се по изузетку одређеним категоријама лица може допустити да присуствују току поступка (нпр. службена лица која се баве преступништвом малолетника, научни радници, сл.).

Page 251: Opsti Deo KPP

Начело процесне економије изражено је у чл. 16. ст. 1. ЗКП:Суд је дужан да поступак спроведе без одуговлачења и да онемогући сваку злоупотребу права која припадају лицима која учествују у поступку.

Page 252: Opsti Deo KPP

Рокови представљају временско регулисање тока кривичног поступка.

Рокови могу бити законски и судски. Законски рокови прописани су

законом и не могу се продужити, осим кад сам закон то изричито дозвољава.

Скраћивање рокова је дозвољено уколико то захтева окривљени, а у питању је рок кјоји је ЗКП одређен ради заштите права одбране.

Page 253: Opsti Deo KPP

Рокови се рачунају на сате, дане, месеце и године.

Изјава је дата у року, ако је пре него што је он истекао, предата ономе ко је овлашћен да је прими.

Рок почиње да тече првог наредног дана, односно сата, од дана или сата када је достављање или саопштавање извршено.

Page 254: Opsti Deo KPP

Рокови одређени по месецима, односно годинама завршавају се протеком оног дана последњег месеца, односно године који по свом броју одговара дану кад је рок отпочео.

Уколико се изјава да после прописаног рока, она не производи правно дејство.

Када је поднесак који је везан за рок због незнања или очигледне омашке подносиоца предат и упућен ненадлежном суду пре истека рока, па надлежном суду стигне после истека рока, узеће се да је он на време поднесен.

Page 255: Opsti Deo KPP

Судски рокови су такви рокови чије трајање одређује суд.

То су и они рокови чије је трајање одређено законом, али се по потреби тако одређени рокови по одобрењу суда могу скратити или продужити (нпр. рок за подношење оптужнице од 15 дана може се на захтев јавног тужиоца продужити још за 15 дана).

Page 256: Opsti Deo KPP

ППС је установа кривичног процесног права чији је циљ да санира последице оправданог пропуштања неких рокова за одређене субјекте поступка.

Право да тражи повраћај у пређашње стање има:

- окривљени, - супсидијарни и приватни тужилац и - оштећени који није уредно позван

на главни претрес на коме је донета одбијајућа пресуда због одустанка јавног тужиоца од гоњења.

Page 257: Opsti Deo KPP

Рок за подношење МОЛБЕ за повраћај у пређашње стање износи 8 ДАНА ОД ДАНА ПРЕСТАНКА СМЕТЊИ због којих је пропуштен рок за предузимање одређене радње, а рок застарелости је ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРОПУШТАЊА НАВЕДЕНЕ РАДЊЕ.

Овај рок је преклузиван.

Page 258: Opsti Deo KPP

Трошкови кривичног поступка су издаци учињени поводом кривчног поступка од његовог покретања до његовог завршетка, и издаци за предузете истражне радње пре истраге.

Page 259: Opsti Deo KPP

Трошкови кривичног поступка обухватају:

1) трошкове за сведоке, вештаке, тумаче и стручна лица и трошкове увиђаја;

2) трошкове превоза окривљеног;3) издатке за довођење окривљеног;4) путне трошкове службених лица;5) трошкове лечења окривљеног за

време док се налази у притвору, као и трошкове порођаја, осим трошкова који се наплаћују из фонда за здравствено осигурање;

Page 260: Opsti Deo KPP

6) трошкове техничког прегледа возила, медицинских и биолошких анализа и превоза леша до места обдукције;

7) награду и нужне издатке браниоца, нужне издатке приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца и њихових законских заступника, као и награду и нужне издатке њихових пуномоћника;

8) нужне издатке оштећеног и његовог законског заступника, као и награду и нужне издатке његовог пуномоћника;

9) паушални износ, за трошкове који нису обухваћени петхдним тачкама.

Page 261: Opsti Deo KPP

Паушални износ се одређује према трајању и сложености поступка и имовинском стању лица обавезног да плати овај износ.

Трошкови преткривичног поступка који се односе на награду и нужне издатке браниоца кога је одредила полиција, исплаћује полиција.

Page 262: Opsti Deo KPP

У пресуди којом се окривљени оглашава кривим суд ће га обавезати да накнади трошкове кривичног поступка.

Изузетно, суд може ослободити окривљеног од дужности да накнади у целини или делимично одређене трошкове кривичног поступка, ако би плаћањем тих трошкова било доведено у питање издржавање окривљеног или лица које је он дужан да издржава.

У случају доношења решења о обустави кп, пресуде којом се оптужба одбија или ослобађајуће пресуде, суд ће одлучити да одређени трошкови падају на терет буџетских средстава, осим у одређеним законом предвиђеним случајевима.

Page 263: Opsti Deo KPP

Записник је кривичнопроцесни акт који садржи законом предвиђене елементе.

Записник пише записничар. Кад се врши претресање стана или лица, или се радња предузима ван службених просторија органа, а записничар се не може обезбедити, записник може потписати лице које предузима рaдњу.

Page 264: Opsti Deo KPP

У УВОДНИ ДЕО записника уноси се:

• назив државног органа,• место где се предузима радња,• дан и час кад је радња започета и

завршена,• имена и презимена присутних лица

и у ком својству присуствују и• назначење кривичног предмета по

ком се предузима радња.

Page 265: Opsti Deo KPP

У ОПИСНИ ДЕО записника уносе се битни подаци о току и сдржини предузете радње.

У записник се у облику приповедања убележава само битна садржина датих исказа и изјава.

Кад се оцени да је потребно или на захтев странака или браниоца, у записник ће се дословно унети питање које је постављено и одговор који је дат. У случају злоупотребе ово право им се може ускратити.

Page 266: Opsti Deo KPP

Ако су приликом предузимања радње одузети предмети или списи, то ће се назначити у записнику, а одузете ствари ће се прикључити записнику или ће се навести где се налазе на чувању.

Ток главног претреса може се бележити и стенографски.

Стенографске белешке ће се у року од 48 сати превести, прегледати, потписати од стране стенографа и прикључити списима.

Page 267: Opsti Deo KPP

Записник се мора водити уредно. У њему се не сме ништа

избрисати, додати или мењати. Прецртана места морају остати читка.

Сва преиначења, исправке и додаци уносе се на крају записника и морају бити оверени од стране лица која потписују записник.

Page 268: Opsti Deo KPP

ЗАВРШНИ ДЕО записника чине потписи. Записник потписује лице које је предузело радњу и записничар.

У завршном делу записника могу се навести приговори.

Page 269: Opsti Deo KPP

Истражни судија може одредити да се извођење истражне радње сними помоћу уређаја за звучно или оптичко снимање.

О томе ће истражни судија претходно обавестити лице које се саслушава.

Оптичка снимања се не могу вршити на главном претресу, осим кад за поједини главни претрес то одобри председник Врховног касационог суда.

Page 270: Opsti Deo KPP

Истражни судија може дозволити да учесници поступка који имају оправдан интерес, помоћу магнетофона, сниме извођење истражне радње.

Снимци се не могу јавно приказивати без писменог одобрења странака и учесника снимљене радње.

Page 271: Opsti Deo KPP

Службена белешка или извештај саставља се о предузимању слободних, неформалних радњи од стране полиције.

То су мере или радње из чл 225. ЗКП (оперативно-тактичке мере или радње, или потражне радње).

Саставни елементи ових аката су:• назив органа,• правни основ,• место предузимања,• време почетка и завршетка,• битна садржина предузете мере или

радње и• потпис службеног лица.

Page 272: Opsti Deo KPP

Када се на исказу окривљеног, сведока или вештака не може засновати судска одлука, истражни судија ће по службеној дужности или на предлог странака донети РЕШЕЊЕ О ИЗДВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА из списа, одмах, а најдоцније до завршетка истраге, односно давања сагласности истражног судије да се оптужница може подићи без спровођења истраге.

Против овог решења дозвољена је посебна жалба.

Page 273: Opsti Deo KPP

По правноснажности решења, издвојени записници се затварају у посебан омот и чувају код истражног судије одвојено од осталих списа и не могу се разгледати нити се могу користити у поступку.

После завршене истраге, као и после давања сагласности истражног судије да се оптужница може подићи без спровођења истраге, истражни судија ће издвојити из списа предмета и сва обавештења која су полицији и јавном тужиоцу дали грађани, осим записника о саслушању осумњиченог.

Page 274: Opsti Deo KPP

Судске одлуке су трећи основни појам кривичног процесног права.

Судска одлука је правни израз и манифестација формираног мишљења суда о захтеву странака или других учесника у кривичном поступку.

Page 275: Opsti Deo KPP

Постоје три врсте судских одлука: • ПРЕСУДА• РЕШЕЊЕ• НАРЕДБАБитни елементи судских одлука су:• увод• изрека (диспозитив)• образложење

Page 276: Opsti Deo KPP

Пресуда се изриче и објављује у име народа.

Пресуда се може односити само на лице које је оптужено и само на дело које је предмет оптужбе садржане у поднесеној, односно на главном претресу измењеној или проширеној оптужници (однос идентитета између оптужбе и пресуде).

Суд није везан за предлоге тужиоца у погледу правне оцене дела.

Page 277: Opsti Deo KPP

Пресуда којом се оптужба одбија. Пресуда којом се оптужени ослобађа

од оптужбе. Пресуда којом се оптужени оглашава

кривим.

Page 278: Opsti Deo KPP

Ову пресуду суд ће изрећи: ако је тужилац од започињања до

завршетка главног претреса одустао од оптужбе или је оштећени одустао од предлога за гоњење;

ако је оптужени за исто дело већ правноснажно осуђен, ослобођен од оптужбе или је оптужба правноснажно одбијена или је поступак решењем правноснажно обустављен (non bis in idem);

ако је оптужени актом амнестије или помиловања ослобођен од гоњења, или је наступила застарелост кривичног гоњења или неке друге околности које трајно искључују кривично гоњење.

Page 279: Opsti Deo KPP

Суд ће изрећи ову пресуду: ако дело за које је оптужен по закону

није кривично дело; ако није доказано да је оптужени

учинио дело за које је оптужен.

Page 280: Opsti Deo KPP

У овој пресуди суд ће изрећи: за које се дело оглашава кривим, уз

назначење чињеница и околности које чине обележја кривичног дела, као и оних од којих зависи примена одређене одредбе кривичног закона;

законски назив кривичног дела и које су одредбе закона примењене,

на какву се казну осуђује или се по одредбама кривичног закона ослобађа од казне;

Page 281: Opsti Deo KPP

одлуку о условној осуди, односно о опозивању условне осуде или условног отпуста;

одлуку о мерама безбедности и о одузимању имовинске користи,

одлуку о урачунавању притвора или већ издржане казне;

одлуку о трошковима кривичног поступка и о имовинскоправном захтеву.

Page 282: Opsti Deo KPP

Ако је оптужени осуђен на новчану казну, у пресуди ће се назначити да ли је новчана казна одмерена и изражена у дневним износима или у одређеном износу, рок у коме се новчана казна има платити, као и начин замене новчане казне, када се она ни принудним путем не може наплатити.

Page 283: Opsti Deo KPP

Ако је оптужени осуђен на казну рада у јавном интересу, у пресуди ће се навести врста и трајање рада и начин замене ове казне казном затвора у случају да оптужени не обави рад у целости или у једном делу.

Ако је оптужени осуђен на казну одузимања возачке дозволе, у пресуди ће се изрећи трајање ове казне и начин њене замене казном затвора у случају да оптужени управља моторним возилом за време трајања казне одузимања возачке дозволе.

Ако је оптуженом изречена условна осуда са заштитним надзором, у пресуди ће се навести садржина, трајање и последице неиспуњења обавезе заштитног надзора.

Page 284: Opsti Deo KPP

1. НАЧЕЛО ВЕЋИНЕ СУДСКОГ ОДЛУЧИВАЊА

2. НАЧЕЛО СЛОБОДНОГ СУДИЈСКОГ УВЕРЕЊА

3. НАЧЕЛО ДВОСТЕПЕНОСТИ СУДИЈСКОГ ОДЛУЧИВАЊА

Page 285: Opsti Deo KPP

Доношење судских одлука обухвата следеће активности:

ИЗРИЦАЊЕ СУДКИХ ОДЛУКА ОБЈАВЉИВАЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА ПИСМЕНА ИЗРАДА СУДСКИХ ОДЛУКА ДОСТАВЉАЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА

Page 286: Opsti Deo KPP

Пресуде и решења постају правноснажни када се више не могу побијати жалбом или кад жалба није дозвољена.

Судска одлука стиче правноснажност у следећим ситуацијама:

1) када виши суд донесе одлуку по изјављеној жалби, а нова жалба суду вишег степена није допуштена;

Page 287: Opsti Deo KPP

2) пропуштањем рока за изјављивање жалбе, моментом одрицања од жалбе или одустанком од жалбе и

3) даном доношења одлуке првостепеног или вишег суда, када жалба није дозвољена или није благовремена.

Наредба постаје правноснажна даномдоношења.

Page 288: Opsti Deo KPP

Правноснажна ПРЕСУДА постаје ИЗВРШНА када је извршено њено достављање и када за њено извршење не постоје законске сметње (изузетак решење о упућивању оптуженог на издржавање казне пре правноснажности пресуде).

Извршност РЕШЕЊА наступа после његове правноснажности (изузеци).

Извршност НАРЕДБЕ наступа одмах, ако орган који је издао наредбу не нареди друкчије.

Page 289: Opsti Deo KPP

У надлежности кривичног суда је извршење новчане казне, мере безбедности одузимања предмета, као и извршење одлуке о трошковима кривичног поступка, одузимању имовинске користи и одлуке о имовинскоправном захтеву.

Извршење решења и наредби је у надлежности кривичног суда, ако их је он донео.

Page 290: Opsti Deo KPP

Уколико је за извршење одговарајуће судске одлуке надлежан други државни орган, кривични суд је дужан да овом органу достави оверени препис одлуке са потврдом о извршности (нпр. извршење казне затвора, извршење одлуке о јавном објављивању пресуде путем средстава јавног информисања уреднику средства јавног информисања).