of 19 /19
Opsti carinski pojmovi Predmet: Transport robe i putnika

Opsti carinski pojmovi

Embed Size (px)

Text of Opsti carinski pojmovi

Page 1: Opsti carinski pojmovi

Opsti carinski pojmoviPredmet: Transport robe i putnika

Page 2: Opsti carinski pojmovi

Uvod u carinski sistem

Carinski sistem je segment pravnog sistema jedne zemlje.Kao integralni dio privrednog sistema uopšte, on definiše pravila po kojima se moraju vladati domaća pravna i fizička lica koja uspostavljaju ekonomske odnose sa inostranstvom u oblasti carinske zaštite domaće proizvodnje.

Page 3: Opsti carinski pojmovi

Uvod u carinski sistem

Znatno šira definicija od dosadašnje je da carinski sistem predstavlja carinski suverenitet određene zemlje koji se  konkretno izražava kroz niz instituta, instrumenata, mjera, postupaka i mehanizama utvrđenih zakonima i drugim pravnim propisima kojima se ostvaruje strategija i politika pasivne i aktivne zaštite nacionalne ekonomije u robnoj razmeni sa inostranstvom.

Page 4: Opsti carinski pojmovi

Slikovit primjer granicnog prijelaza odnosno carine

Page 5: Opsti carinski pojmovi

Karakteristike i pojam carina

Carine predstavljaju vrstu fiskalnih prihoda, odnosno posebnu dažbinu koja država naplaćuje prilikom prelaska robe preko državne, odnosno carinske granice.Spadaju u posredne poreze i  predstavljaju jedan od najznačajnijih  instrumenata spoljno-trgovinske razmjene.

Page 6: Opsti carinski pojmovi
Page 7: Opsti carinski pojmovi

Značaj carina sa fiskalnog stanovišta naročito je bio izražen u Starom i Srednjem veku. Danas, međutim, carine više služe ekonomsko-političkim nego čisto fiskalnim ciljevima, zbog čega se često izučavaju i van nauke o finansijama, a usklopu političke ekonomije, spoljno-trgovinske i devizne politike.Kao instrument spoljno-trgovinske politike, carine mogu da djeluju na formiranje i mjenjanje odnosa troškova i cjena na domaćem tržištu, a preko cjena i na uvoz i izvoz, na ravnotežu trgovinskog i platnog bilansa na ubrzanje ili usporavanje razvoja određene grane ili privrede, zaposlenosti, tražnju i potrošnju i sl.

Page 8: Opsti carinski pojmovi

Ciljevi carine Ciljevi zbog kojih se uvode carine mogu biti: a) Fiskalni – da se prikupe odgovarajuća finansijska sredstva državi; b) Ekonomski – mogu biti brojni i raznovrsni. Pre svega, carinom se može štititi

domaća privreda, ili samo određena grana od spoljne konkurencije. Carinom se može povećati cijena uvoznoj robi, potencirati razvoj  određene grane,djelovati na strukturu troškova i raspodijelu društvenog proizvoda, investicija isl.

c) Socijalni -ogleda se u tome da se kroz sniženje carina na određene

proizvode bitne za životni standard određenih socijalnih grupa,  deluje na pojeftinjenje, odnosno stimulisanje potrošnje.

Page 9: Opsti carinski pojmovi
Page 10: Opsti carinski pojmovi

Mišljenja finansijskih stručnjaka o mestu i ulozi carina u ekonomskom i finansijskom sistemu zemlje u značajnoj mjeri se razlikuju.  Jedni ukazuju na negativne karakteristike i osporavaju carinu, dok drugi u carinama vide značajan instrument za realizaciju brojnih ekonomskih i finansijskih ciljeva.Oni koji osporavaju carine mišljenja su da:

a) Carine ograničavaju razvoj međunarodne trgovine b)Carine usporavaju rast produktivnosti rada, razvoj tehnike i

tehnologije itd c)Carine vode odražavanju visokih troškova proizvodnje d)Carine su nepravedne jer one realno teže pogađaju 

siromašnije slojeve stanovništva nego bogatije itd.

Page 11: Opsti carinski pojmovi

Izgled jedne od razvijeni carina

Page 12: Opsti carinski pojmovi

Vrste carina

U finansijskoj literaturi i praksi postoje više kriterijuma za podelu carina.Danas se najčešće koristi podela carina na:

a)Carine prema pravcu kretanja robe; b)Carine prema načinu obračunavanja; c)Carine prema načinu uvođenja; d)Carine prema visini opterećenja iz određene

destinacije; e)Carine prema osnovnoj ekonomskoj funkciji

Page 13: Opsti carinski pojmovi

Carina prema pravcu kretanja robe

Prema pravcu kretanja robe, carine mogu biti: uvozne – naplaćuju se prilikom uvoza robe u carinsko područje. Uvozne

carine danas primenjuju sve zemlje, kako razvijene tako i zemlje u razvoju, a služe za ograničavanje uvoza, zaštitu domaće privrede i ostvarivanje fiskalnih prihoda. Naš carinski sistem poznaje samo uvozne carine.

izvozne – naplaćuju se kod izvoza robe na inostrano carinsko područje.

Vrlo se rijetko primenjuju. prevozne ili tranzitne – naplaćuju se na robu koja se prijevozi ili provozi iz jedne u

drugu zemlju – preko nacionalnog carinskog područja. Ove carine imaju istorijsko značenje.

Page 14: Opsti carinski pojmovi
Page 15: Opsti carinski pojmovi

Carine prema načinu obračunavanja

Prema načinu obračunavanja, carine mogu biti: specifične  – obračunavaju se po vrsti i količini robe, a carinska stopa je određena

prema mjernim jedinicama (metar, kilogram, litar, itd.). Danas se,zbog nepraktičnosti, retko primenjuju.

vrijednosne (advalorem) – obračunavaju se na bazi carinskih stopa koje su

izražene u procentu od vrednosti robe. Ovo je danas osnovni oblik obračunavanja carine. Teškoće koje se pojavljuju kod ovih carina izražavajuse u smislu realne procene vrednosti uvezene robe. U našem carinskom sistemu carine se određuju u procentu od vrednosti robe. Vrijednost koja služi kao osnovica za plaćanje carine je fakturisana vrijednost robe koja se uvozi.

mešovite – predstavljaju kombinaciju vrijednosne i specifične carine. Npr;odredi se

carina na uvoznu robu advalorem, ali se istovremeno utvrdi i najviši i najniži iznos carine. Danas se u svim carinskim sistemima susrećemo sa mešovitim tipom carina, naročito kod proizvoda čije cene značajnije oscilirajuu toku godine.

Page 16: Opsti carinski pojmovi
Page 17: Opsti carinski pojmovi

Carine prema pravcu kretanja robe

a)Uvozne b)Izvozne c)provozne (tranzitne)

Po nacinu propisivanja a) autonomna carina – jedna drzava je zavodi

samostalno i nezavisno odmedjunarodnih normi snagom svog suvereniteta. 

B ugovorne (konvencionalne) carine – propisuju se na bazi dvostranih ilivisestranih sporazuma izmedju drzava. Tako izmedju zemalja clanica EUnema carina pri prometu roba, a postoji zajednicka carinska tarifa prematrecim zemljama. 

C)kombinovane – kombinacija a) i b)

Page 18: Opsti carinski pojmovi
Page 19: Opsti carinski pojmovi

Radio : Galib Habibovic