Uredba o Uslovima Isporuke i Snabdevanja Elektricnom Energijom

 • View
  231

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kii

Text of Uredba o Uslovima Isporuke i Snabdevanja Elektricnom Energijom

 • I UVODNE ODREDBE lan 1

  Ovom uredbom blie se propisuju uslovi isporuke i snabdevanja elektrinom energijom, kao i mere koje se preduzimaju u sluaju da je ugroena sigurnost isporuke elektrine energije kupcima usled poremeaja u radu energetskog sistema ili poremeaja na tritu i to:

  1) uslovi i nain izdavanja odobrenja za prikljuenje na sistem i povezivanje sistema, kao i nain dokazivanja ispunjenosti uslova za prikljuenje objekta;

  2) mesto merenja i mesto razgranienja odgovornosti za isporuenu elektrinu energiju;

  3) uslovi i nain prikljuenja objekata privremenog karaktera, gradilita i objekata u probnom radu ili drugih objekata u skladu sa zakonom kojim se ureuje izgradnja objekata;

  4) mere koje se preduzimaju u sluaju kratkotrajnih poremeaja energetskog sistema usled havarija i drugih nepredvienih situacija zbog kojih je ugroena sigurnost rada energetskog sistema, kao i zbog nepredvienih i neophodnih radova na odravanju energetskih objekata ili neophodnih radova na proirenju sistema;

  5) mere koje se preduzimaju u sluaju nastupanja opte nestaice elektrine energije, uslovi i nain preduzimanja mera i redosled ogranienja isporuke elektrine energije, kao i mere tednje i racionalne potronje elektrine energije u sluaju opte nestaice elektrine energije;

  6) uslovi i nain obustave isporuke elektrine energije, kao i prava i obaveze operatora sistema, snabdevaa, odnosno javnog snabdevaa i krajnjih kupaca;

  7) uslovi i nain racionalne potronje i tednje elektrine energije;

  8) uslovi snabdevanja objekata kupaca kojima se ne moe obustaviti isporuka elektrine energije zbog neizvrenih obaveza za isporuenu elektrinu energiju ili u drugim sluajevima;

  9) nain regulisanja meusobnih odnosa izmeu snabdevaa, operatora sistema i krajnjeg kupca kome se ne moe obustaviti isporuka elektrine energije;

  10) uslovi i nain merenja isporuene elektrine energije;

  11) nain obrauna neovlaeno preuzete elektrine energije;

  12) nain obavetavanja krajnjeg kupca;

  13) uslovi i mere za snabdevanje kupaca elektrine energije;

  14) obraunski period i obavezan sadraj rauna za naplatu isporuene elektrine energije;

  15) uslovi za zakljuenje ugovora o prodaji elektrine energije i sadraj ugovora;

  16) uslovi i nain izvravanja obaveza snabdevaa i javnog snabdevaa.

  lan 2

  Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema (u daljem tekstu: operator sistema) duan je da korisniku sistema

  UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA ELEKTRINOM

  ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)

  11.6.2014

  Strana 1.(od 22)ParagrafLex

 • omogui isporuku, odnosno preuzimanje elektrine energije, pod uslovima utvrenim Zakonom o energetici (u daljem tekstu: Zakon), ovom uredbom, pravilima o radu prenosnog, odnosno distributivnog sistema (u daljem tekstu: pravila o radu) i pravilima kojima se regulie kvalitet isporuke elektrine energije.

  Operator sistema duan je da odrava napon u sistemu uz doputeno odstupanje od 10% nazivnog napona za sve naponske nivoe izuzev 400 kV, gde je doputeno odstupanje od 5% nazivnog napona.

  Izuzetno, ako usled kvara na elektroenergetskim objektima ili nepredvienog optereenja, nije mogue uspostaviti naponsko stanje iz stava 2. ovog lana, dozvoljena su i vea odstupanja, u kom sluaju je operator sistema duan da odmah preduzme raspoloive mere i u najkraem moguem roku uspostavi doputeno naponsko stanje.

  II USLOVI I NAIN IZDAVANJA ODOBRENJA ZA PRIKLJUENJE NA PRENOSNI, ODNOSNO DISTRIBUTIVNI SISTEM I POVEZIVANJE SISTEMA

  lan 3

  Odobrenje za prikljuenje objekta na prenosni, odnosno distributivni sistem izdaje se reenjem u upravnom postupku na zahtev vlasnika ili korisnika javne svojine iji se objekat prikljuuje.

  Odobrenje za prikljuenje se izdaje sa rokom vaenja koji odgovara roku izgradnje objekta, odnosno roku zavretka radova na objektu, u skladu sa propisima kojima se ureuje planiranje i izgradnja objekta, a najdue dve godine od dana donoenja reenja.

  Na zahtev podnosioca zahteva, rok vaenja reenja kojim je odobreno prikljuenje se moe produiti.

  Zahtev za produenje roka iz stava 3. ovog lana podnosi se najkasnije 30 dana pre isteka roka vaenja reenja kojim je odobreno prikljuenje.

  Zahtev iz stava 1. ovog lana sadri podatke o:

  1) vlasniku objekta, odnosno korisniku javne svojine (za fiziko lice: lini podaci - ime, prezime i prebivalite i jedinstveni matini broj graana, a za pravno lice odnosno preduzetnika: poslovno ime odnosno naziv, sedite, izvod iz registra privrednih subjekata, poreski identifikacioni broj, matini broj, raun i odgovorno lice);

  2) objektu za ije se prikljuenje trai izdavanje odobrenja za prikljuenje (adresa, vrsta i namena objekta);

  3) potrebnoj snazi;

  4) vrsti prikljuka i nainu prikljuenja (monofazni, dvofazni ili trofazni), nameni potronje elektrine energije, broju i vrsti ureaja;

  5) vremenu kad se predvia izgradnja, odnosno prikljuenje objekta;

  6) potrebi vee pouzdanosti i sigurnosti u isporuci elektrine energije;

  7) druge podatke u skladu sa pravilima o radu.

  lan 4

  Zahtev za izdavanje odobrenja za prikljuenje objekta za proizvodnju elektrine energije na prenosni, odnosno distributivni sistem, pored podataka iz lana 3. stav 5. ta. 1), 2), 5) i 7) ove uredbe, sadri i podatke o:

  1) ukupnoj instalisanoj snazi objekta, broju, snazi i vrsti generatorskih jedinica;

  2) oekivanoj godinjoj i mesenoj proizvodnji elektrine energije;

  3) sopstvenoj potronji;

  4) planiranom nainu rada (ostrvski rad, paralelni ili kombinovani rad).

  Obrasce zahteva iz l. 3. i 4. ove uredbe izrauje operator sistema i ini ih dostupnim u svojim seditima i objavljuje ih

  11.6.2014

  Strana 2.(od 22)ParagrafLex

 • na svojoj internet stranici.

  lan 5

  Uz zahtev za izdavanje odobrenja za prikljuenje objekta prilae se:

  1) dokaz o pravu svojine na objektu ili pravu korienja objekta;

  2) graevinska dozvola za objekat koji se prvi put prikljuuje.

  lan 6

  Ako zahtev za izdavanje odobrenja za prikljuenje ne sadri sve podatke i dokumentaciju, odnosno dokaze iz l. 3, 4. i 5. ove uredbe, operator sistema na iji sistem se zahteva prikljuenje, duan je da u roku od osam dana od dana prijema zahteva za objekte kupca, odnosno 15 dana od dana prijema zahteva za objekte za proizvodnju elektrine energije, o tome pismeno obavesti podnosioca zahteva i da mu odredi rok za dostavljanje podataka koji nisu sadrani u zahtevu.

  lan 7

  U sluaju kada se odobrenje za prikljuenje pribavlja zbog poveanja odobrene snage, pod poveanjem se podrazumeva razlika izmeu traene aktivne snage i utvrene aktivne snage po ranije datom odobrenju.

  Kada ne postoji podatak o odobrenoj snazi smatra se da je odobrena snaga:

  1) za objekte kupca prikljuene na distributivni sistem naponskog nivoa do 1 kV:

  (1) 17,25 kW kod trofaznog, a 5,75 kW kod monofaznog prikljuka, kada se elektrina energija meri direktno preko brojila elektrine energije;

  (2) 90% snage koja odgovora vrednosti nazivne primarne struje ugraenog strujnog mernog transformatora, pri nazivnom naponu i faktoru snage 0,95, a najvie do trajno dozvoljene struje napojnog voda, kada se elektrina energija meri poluindirektno,

  2) za objekte kupca prikljuene na distributivni sistem preko 1 kV, a ispod 110 kV:

  (1) 90% nazivne snage transformatorske stanice sa jednim transformatorom, preko koje je objekat prikljuen na sistem, za faktor snage 0,95;

  (2) 66% nazivne snage transformatorske stanice sa dva ili vie transformatora, preko koje je objekat prikljuen na sistem, za faktor snage 0,95,

  3) za objekte kupca prikljuene na sistem naponskog nivoa 110 kV i vie, jednaka maksimalnoj snazi objekta za koju je zadovoljen kriterijum sigurnosti u skladu sa pravilima o radu, ali ne vie od instalisane snage objekta kupca za faktor snage 0,95,

  4) za objekte za proizvodnju elektrine energije, jednaka instalisanoj aktivnoj snazi.

  lan 8

  U sluaju kada se odobrenje za prikljuenje pribavlja zbog spajanja ili razdvajanja instalacija, odnosno mernih mesta, pod spajanjem ili razdvajanjem instalacija smatraju se promene u instalacijama i ureajima u objektu kupca ili proizvoaa koje ne odgovaraju:

  1) tehnikim i drugim uslovima iz odobrenja za prikljuenje;

  2) tehnikim karakteristikama prikljuka i mernog mesta u skladu sa pravilima o radu kada ne postoji odobrenje o prikljuenju.

  lan 9

  11.6.2014

  Strana 3.(od 22)ParagrafLex

 • Tehniki i drugi uslovi prikljuenja sadrani u odobrenju za prikljuenje odreuju se u zavisnosti od vrste objekta koji se prikljuuje (objekat kupca ili proizvoaa), sistema na koji se prikljuuje i naponskog nivoa sistema na koji se objekat prikljuuje.

  Minimalna odobrena snaga koja se moe odobriti za domainstvo iznosi 3,68 kW za monofazni, odnosno 11,04 kW za trofazni prikljuak uz ugradnju prekidaa od 16 A.

  lan 10

  U sluaju prikljuenja objekta kupca na distributivni sistem, na naponski nivo do 1 kV, tehniki i drugi uslovi iz lana 9. ove uredbe obuhvataju:

  1) podatke o vrsti objekta;

  2) uslove koje treba da zadovolje ureaji i instalacije u objektu koji se prikljuuje:

  (1) namenu objekta;

  (2) napon na koji se prikljuuje objekat;

  (3) instalisanu i odobrenu snagu objekta;

  (4) graninu dozvoljenu vrednost faktora snage;

  (5) opis prostora za smetaj prikljuka;

  (6) nain uzemljenja objekta, vrsta i nain zatite od prenapona, napona koraka i dodira;

  (7) uslove postavljanja instalacije u objektu i povezivanje sa prikljukom;

  (8) dozvoljene vrednosti nesimetrije, viih harmonika i flikera koje objekat emituje u sistem, zbog postojanj