Click here to load reader

Analiza lanca snabdevanja i mere performansi

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Analiza lanca snabdevanja i mere performansi

Analiza lanca snabdevanja
i mere performansi
Analiza lanca snabdevanja
Analiza lanca snabdevanja predstavlja proces posmatranja i ocenjivanja svake faze, koraka, dela lanca snabdevanja od trenutka kada se javi potreba za sirovinama za proizvodnju nekog proizvoda do trenutka kada se taj finalni proizvod isporii krajnjem korisniku, u cilju odreivanja koji deo lanca snabedevanja je mogue skratiti ili poboljšati da bi se poveala brzina i efikasnost isporuke proizvoda do krajnjeg korisnika.
3
Kljuna pitanja analize lanca snabdevanja
Da bi se efikasno analizirao lanac snabdevanja potrebno je odgovoriti na odreena kljuna pitanja:
1.Da li je odreenom lancu snabdevanja porebno poboljšavanje? Jasna slika strukture lanca snabdevanja Karakteristike i obeleija tokova materijala, energije, informacija
2.Na koji nain se moe stei uvid u funkcionisanje lanca snabdevanja? Analiza (poslovne aktivnosti, zalihe, procesi...)
3.Kako sprovoditi analizu? Primena razliitih alata
4
1. Koje performanse lanca treba identifikovati, definisati i pratiti? Razliito definisanje ( problem predstavlja kompleksnost lanca snabdevanja)
Teško je utvrditi karakteristike; Nije jednostavno definisati i pratiti performanse.
5
Dodatna pitanja analize lanca snabevanja
2. Koji izmeritelji treba da se koriste za vrednovanje performansi lanca snabdevanja, njegovih lanova ili grupa lanova?
Oslanjajui se na predhodno pitanje gde je problem bio definisanje samih performansi za odgovor na ovo pitanje potrebno je da se efikasno sprovede merenje samih performansi.
Razliite mere za razliite kompanije;
Ne deljenje razultata za ostalim uesnicima lanca snabdevanja.
6
Performanse i mere performansi
Definicija tj. odgovor na pitanje šta su performanse, moe se posmatrati sa dva aspekta:
U tehnici – performanse su pojam koji opisuje odreene karakteristike nekih elemenata i sistema (u fizici, mehanici...)
Uopšteno - performanse su termin ije znaenje moe da se koristi kao zajedniki imenitelj razliitih koeficijenata, parametara, karakteristika i izmeritelja.
(M. Vidovi, doktorska disertacija, 1997)
Performansa – uinak ili uspeh (Morton-Benson, 1990)
Performansa kompanije – uspeh ili uinak kompanije
Performansa procesa - uspeh ili uinak kompanije
7
dobro aktivnostiunutar procesa ili izlazi iz procesa ispunjavaju odreeni cilj“ (Hronec)
• To su umeriki ili kvantitativni indikatori koji pokazuju koliko se dobro
ostvaruje svaki cilj (Pritchard i dr., 1991).
8
ili uspeha.
• 1959).
svoje ciljeve (Evangelidis, 1992).
napretka ka unapred utvrenim ciljevima (U. S. General Accounting
• Office, 1998) 9
Performanse i mere performansi
Kao što se performanse postmatraju sa dva aspekta, mere performansi imaju dva shvatanja tj.dva aspetka primene, a to su: za opis trenutne situacije (prošlost i sadašnjost) i za postavljanje ciljnih performansi (budunost).
Potrebno je još i rei da se mere performansi koriste u širokom domenu. Naješe se koriste u kontrolne svrhe (mnogi kontrolni i upravljaki sistemi su bazirani na merama perfomansi) neke vrste.
10
1.Plansko sprovoenje ( u definisanim vremenskim periodima)
2.Vanredni sluajevi ( neoekivane promene u lancu snabdevanja)
11
Prednosti, nedostaci i problemi koji se javljaju prilikom korišenja mera performansi
Prednosti korienja mera performansi su:
•Omoguavaju opis i pojednostavljenje kompleksnih sistema
•Omoguavaju praenje promena u sistemu
• Omoguavaju poreenje performansi neke aktivnosti u razliitim vremenskim presecima ili slinih aktivnosti u istom vremenskom trenutku
•Imaju više fukcija: informišu menadment, omoguavaju postavljanje upravljakih elemenata (ciljne perfomanse) i kontrola realizacije procesa
12
Prednosti, nedostaci i problemi koji se javljaju prilikom korišenja mera performansi
Mane korišenja mera performansi su:
•Pogodne su samo za opis kvantitativnih elemenata, zapostavljaju se kvalitativni elemenati (na primer, motivacija radnika)
• Javljaju se problemi kada se koriste samo finansijski pokazatelji ( koji su dugo vremena bili dominantni kao mera performansi)
Problemi koji se javljaju prilikom korišenja mera performansi:
• Potrebna je tana interpretacija pri definisanju njihove vrednosti (uoavanje uzronih veza izmeu vrednosti mere peformansi i procesa na koji se ona odnosi)
•esto nije mogue primeniti jedan pokazatelj (primena sistema mera performansi ).
13
Postoje tri tipa sistema pokazatelja:
1.Proraunske šeme - pokazatelji koji su deo proraunske šeme su povezan formulom meusobno i imaju oblik piramide, gde se na vrhu nalazi primarni pokazatelj, a ostali ispod (na krajevima su operativni pokazatelji) Primer: DuPont sistem Finansijske kontrole
2.Šeme bazirane na pravilima - pokazatelji su takoe povezani formulama, ali su u obzir uzeti i uzroni modeli posmatranog procesa ili aktivnosti gde je cilj ove šeme da da kompletan prikaz posmatranog procesa.
3.Ciljne šeme - slaba povezanost pokazatelja,gde su pokazatelji izvueni iz ciljeva koje je postavio menadment kompanije, odnosno LS-a.
14
Logistika utie na performanse prodajne funkcije preko:
•opsluge korisnika (tanost i pouzdanost isporuke)
•poveanja konkurentnosti (sniavanje prodajne cene kroz sniavanje troškova a da to ne utie negativno na stvaranje vrednosti)
Logistika utie na poveanje profita i finansijske stabilnosti preko:
•izbora lokacije fabrika i distributivnih centara ( blizina trišta, sirovina i materijala, blizina saobraajnica, dostupnost radne snage )
•smanjenja nivoa zaliha
•unapreenja rada skladišnog podsistema
•primene IT i savremenih softverskih sistema i aplikacija za obradu i prenos podataka (satelitsko praenje vozila, automatski sistemi navoenja) 17
• Varijabilni troškovi sirovina +
SNABDEVA
PROIZVOA
DISTRIBUTER
KRAJNJI POTROŠA
*Prodajna cena= Direktni troškovi + indirektni troškovi +stopa dobiti
18
BSC Balanced Scorecard (“izbalansirana lista rezultata”)
Balanced Scorecard je prvo nastao kao izveštajni sistem za merenje performansi (uinaka) kompanija. Kasnije se BSC razvio kao sistem za implementaciju strategije. Ciljevi su podeljeni u etiri glavne oblasti:
•Finansije/finansijska perspektiva (financial perspective)
•Uenje i rast/razvoj/unapreenje (learning & development)
•Interni procesi (internal processes)
Za svaku od ovih oblasti se prave posebni ciljevi (5 do 7 glavnih ciljeva) kao i merila uinaka KPI koja ih prati.
Simulacija dodatnih prijema/preraspodele narudbina
Primarni cilj - Poveanje prihoda
Balanced Scorecard je sistem koji obezbeuje okvir za prevoenje strategije i vizije preduzea u sistem razumljivih i merljivih ciljeva i pokazatelja organizovanih u etiri perspektive.
21
• Povezanije su sa realizacijom fizikih procesa
• Prihod
• Troškovi
• KapitalFinansijske
Nefinansijske 22
Rezultat DuPont sistema:

25Vaan podatak: Oko 50% kompanija u Severnoj Americi i 40% u Evropi danas koristi Balanced Scorecard
• Koristili su BSC da bi uskladili svoju viziju poslovanja, fokusirali se na zaposlene i edukovali ih o poslovanju njihove kompanije.
• Koriste BSC kao glavno sredstvo za kljune finansijske pokazatelje i kvantitavni izveštaj poslovanja na kvartalnom nivou.
• Kao jedan od razloga zašto koriste BSC navode to što je to, pre svega, sistem koji stvarno radi posao, a ne samo trenutni trend u svetu poslovanja i kao glavni razlog navode da BSC pojednostavljuje komplikovane procese voenja jedne ogromne internacionalne kompanije sa razliitim proizvodnim linijama.
Primer 2.
26
Finansije
-koeficijent obrta zaliha
Uenje i razvoj
27
• Koristili su iskustva kupaca, odnos kvaliteta i cene, da bi kreirali nove proizvode.
• Sledei korak je bio ispitivanje dotadašnjeg poslovanja poslovnih jedinica.
• Zatim ispituju trište, brendove, mogue inovacije u poslovanju, kao i poslovanje konkurenata.
• Na osnovu svih dobijenih informacija odredili su ciljeve za tekuu i narednih etiri godina.
Šest segmenata u kojima su se pojavile promene i koji su došli do izraaja:
1. Rast prihoda (došlo je do poveaja prihoda kompanije u odnosu na predhodne godine)
2. Poveano zadovoljstvo kupaca ( rezultati istraivanja su pokazali da su kupici zadovoljniji sa proizvodima Phillips kompanije, povean broj artikala, poveana dostupanost i brzina isporuke proizvoda su doveli da se povea zadovoljstvo korisnika)
3. Poveano zadovoljstvo zaposlenih ( poveano zadovoljsto zaposlenih se ogleda u manjim radnim asovima i poveanim platama kao i sam podizaj morala usled dobrog poslavanja kompanije)
4. Poveana operativna efikasnost ( poveanja je broj artikala koji se proizvodi i prodaje, smanjeno je vreme isporuke izmeu svih lanova lanca snabdevanja....)
5. Razvoj organizacije ( otvaranje novih prodavnica, nova radna mesta, poveano ueše na trištu).
6. IT ( razvoj informacionih tehnologija tj.poboljštanje postojeih softverskih programa koje kompanija koristi i uvoenje novih su znaajno olaksali sve segmente kako proizvodnje, prodaje, praenja isporuke, stanja zaliha...)
https://www.youtube.com/watch?v=eFQwj2NctEQ 28