lanci snabdevanja

  • View
    185

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of lanci snabdevanja

ORIGINALNI NAUNI RADOVI/SCIENTIFIC PAPERS

Slobodan Aimovi *

DOI: 10.2298/EKA0670067A

RAzUmEvANJE LANCA SNABDEvANJAUNDERSTANDINg ThE SUPPLy ChAIN

APSTRAKT: Menadment lancem snabdevanja predstavlja novu poslovnu filozofiju i obuhvata strateki pozicioniran i mnogo iri opseg aktivnosti od njegovog starijeg brata - menadmenta logistike. Filozofija koncepta lanca snabdevanja je usmerena na to veu usklaenost kljunih poslovnih funkcija svih karika u distributivnom lancu u procesu organizacije robnih i informacionih tokova, dok su logistike upravljake poluge skoncentrisane na internu optimizaciju tokova dobara i informacija unutar jedne firme. Primena koncepta integrisanog lanca snabdevanja izmeu vie preduzea dodatno podie vanost operativnih logistikih aktivnosti na nivou jedne firme, unapreuje procese optimizacija i koordinacija unutar i izmeu razliitih preduzea i potvruje znaaj logistikih performansi za profitabilnost preduzea. Pored toga to brie meukompanijske granice, primena koncepta lanca snabdevanja u jednom distributivnom kanalu utie na smanjivanje vanosti funkcionalnih, odnosno tradicionalnih poslovnih i umesto njih istie znaaj procesnih upravljakih pristupa. Iako je autor ovog teksta svestan da ne postoji nita tee, opasnije i sa neizvesnijim uspehom, nego prokriti put ka upoznavanju neke nove stvari (Makijaveli), to e ga samo dodatno stimulisati da u ovom tekstu pokua da priblii koncept i ciljeve implementacije lanca snabdevanja identifikovane u*

kljunim, relevantnim, svetskim, teorijskim i konsultantskim pristupima sa ciljem boljeg razumevanja sutine i bre primene koncepta menadmenta lanca snabdevanja od strane domaih preduzea. KLJUNE REI: Lanac snabdevanja, Menadment, Logistika, Distribucija ABSTRACT: Supply chain management represents new business philosophy and includes strategically positioned and much wider scope of activity in comparison with its older brother management of logistics. Philosophy of the concept of supply chain is directed to more coordination of key business functions of every link in distribution chain in the process of organization of the flow of both goods and information, while logistic managing instruments are focused on internal optimum of flows of goods and information within one company. Applying the concept of integrated supply chain among several companies makes the importance of operative logistics activity even greater, on the level of one company, thus advancing processes of optimum and coordination within and between different companies and confirms the importance of logistics performances for the companys profitability. Besides the fact that the borders between companies are being deleted, this concept of supply chain in one distribution channel influences increasing of

67Economic Annals no 170, July 2006 - September 2006

Docent,Katedrazaposlovnuekonomijuimenadment,EkonomskifakultetBeograd.

Slobodan Aimovi

importance of functional, i.e. traditional business managing approaches but instead it points out the importance of process managing approaches. Although the author is aware that there is nothing harder, more dangerous and with uncertain success, but to find a way for introducing some novelties (Machiavelli), it would be even his additional stimulation for trying to bring closer the concept and goals of supply chain

implementation that are identified in key, relevant, modern, theoretical and consulting approaches in order to achieve better understanding of the subject and faster implementation of the concept of supply chain management by domestic companies. KEy WORDS: Ovaj ogled predstavlja preraenu verziju jednog predavanja koje je odrano 27. oktobra 2003.

1. UvOD

68Ekonomski anali br 170, jul 2006. - septembar 2006.

Da li ste se kao profesionalni menader da sada nali u poziciji da ste sve poslovneproceseunutarvaefirmedobroorganizovaliadavamzapotpunuspehnedostajekvalitetnakarikakojasenalaziizailiispredvasudistributivnom lancu?Dalistesekaofinalnipotroazadesiliusituacijidajenetoreklamirano, poodreenojceni,pododreenimuslovimaprodajeadatoganemaurafovima vaegsupermarketajerporeimatrgovcadobavljanijenavremeisporuiotu robu,avamajebatajproizvodneophodantogdana,natommestuiutovreme? Dalistesekaoprofesori/ilikonsultantsusrelisazahtevomvaegklijentakojine moetanodadefinietamuusvakodnevnojpraksistvaraproblemanego,po pravilugeneralnimenaderiujednoivizionarpreduzeanasluujenetotipa: optimizuj mi sistem u preduzeu, imam problema i sa dobavljaima ali i na straniisporuke,vidimdanetonefunkcioniealineznamta? Nijetekopretpostavitidajeimajuiuviduzemljuukojojivimoodgovor nasvatripitanjasigurnoda.No,idajeautorovogtekstadravljaninSADida setekstpiepreotprilike20-akgodinaidajeasopiskojiedagaobjavinauno prestiniHarwardBusinessReview,opetbisvatrigorepostavljenapitanjaverovatnoimalaodgovorda.Idanas,kadanekitekstizdomenaoptimizacijaunutar lancasnabdevanjapierelevantanautorangloamerikogporeklasigurnojedabi odgovornabaremjednoodtripostavljenapitanjabioda.Tojesamoznakda se koncept lanca snabdevanja nalazi u svojoj uzlaznoj fazi ivotnog ciklusa i da je jo daleko da doe do saturacije, odnosno da su tokovi dobara, informacija, novca i svega drugog kroz neki distributivni sistem snabdevanja permanentni izvor problema ali, da u njima postoje velike mogunosti za unapreenja svakodnevnog poslovanja preduzea. Bum robne razmene i sve informacije koje se s tim u vezi razmenjuju su kljunigeneratorimplementacijemodernihlogistikihidistrubutivnihsistema

Razumevanjelancasnabdevanja

upravljanja.Aktuelnicentarsvihunapreenjaurobnimiinformativnimtokovimausvetujekonceptupravljanjaucelomlancusnabdevanjakaoisvenjegove metodoloketehnikekojesuzapotreberazliitihoptimizacijadosadarazvijene. Svetska privreda se menja velikom brzinom, kako u apsolutnom tako i u relativnomsmislu.Stimuvezitrebareidasvisvetskidistributivnikanalinemogu da imaju iste probleme i tehnike za njihovo reavanje danas i pre etrdesetak godina. Primerezatomoemonaiakopogledamobilokojesvetske,statistikirelevantne podatke: npr. vrednost svetskog robnog izvoza 1963 godine je bila na nivouodoko157mlrd$,dokje2004godinevrednostsvetskogrobnogizvoza dostigla8.907mlrd$1.Pritometrebaznatidaseuglobalnomsvetskomizvozu uizvesnojmeripromenilaistrukturaglavnihigraa:danasEUuestvujesa 42%, USA participira sa 9,2% (u okviru USA je znaajna vrednost unutranje trgovine),Kinaizvozi6,7%(satendencijamasveveegpoveanjasvogudelau svetskojrobnojrazmeni),Japan6,4%,dokostalopripadarobnomizvozuostalih zemaljairegija. Dakle,nijeistoorganizovatidostavljanjepraverobe,napravomestoupravoj koliini,upravovreme,poprihvatljivimtrokovimaisa,nanajmanjumoguu meru smanjenim grekama u prateoj dokumentaciji, za robu danas i pre 42 godine. Uz to, senzitivnost svih vrsta potroaa irom sveta namee sve veu nivoservisausluivanjaodstranenjihovihsnabdevaa,tonesumnjivouveava trokoveservisiranjaalisadrugestranediferenciradobavljaepremasnazi,brzini ijednomrejupremauspenostiprimenesvojebiznisikonkurentskestrategije. Poveana vrednost robne razmene implicira uveanje trokova snabdevanja, na nivou jedne firme, celog distributivnog lanca i svih distributivnih lanaca u okviru jedne zemlje. Logistiki trokovi su danas kljuni trokovni ponder u mnogim industrijama, trgovinskim branama i samim tim veoma vaanaspektfunkcionisanjaprivredaucelini.AiskustvoSAD,kaozemljegde se oni najpreciznije mere i u okviru koje se rade redovne godinje studije pokazuje da sa trokovima dopremanja nije lako upravljati jer se oni uvek mogu otrgnuti kontroli. Naime, prema podacima CSCMP (Council of Supply Chain ManagementProfessionals)2trokovilogistikesvihpreduzea,analiziranikroz njihovoueeuGDPsusetokomdecenijasmanjivalidabiprolegodinedolo doblagogprocentualnogalivisokogapsolutnogporastatihtrokova.1963go1 2

69Economic Annals no 170, July 2006 - September 2006

PogledatiWorldTradeOrganisationStatisticsza2004godinunainternetadresi: www.wto.org. Najprestinijasvetskaasocijacijamenadera,konsultanataiprofesoraizdomenaupravljanja lancem snabdevanja i logistikom. Mnoge otvorene i zatvorene (dostupne samo lanovima CSCMP)informacijeeudaljemdeluovogtekstabitikorienesaoveinterentadrese: www.cscmp.org.

Slobodan Aimovi

70Ekonomski anali br 170, jul 2006. - septembar 2006.

dineueelogistikihtrokovauGDPUSAjeiznosilooko25%,1980godine sesmanjilonaoko18%,2004godinejetajprocenatiznosionajniih8,8%,dabi prolegodineueelogistikihtrokovapoveanoza15,2%uodnosuna2004 godinu, to je apsolutno poveanje za 156 mlrd$ (dakle kao celokupan svetski izvozpre42godine),dokjerelativnoueeueelogistikihtrokovauGDP prolegodinebilo9,5%. Uranijepomenutimvelikimizvoznimzemljamagdelogistikainfrastrukturanijedovoljnorazvijenaueelogistikihtrokovanamakronivoujeidalje izrazito visoko (npr.Kina -22,3%, Indija 17%). S druge strane, Evropska Unija kao teritorijalno bliska zajednica zemalja, koje unutar sebe dosta trguju i koja ima uglavnom dobru i razvijenu logistiku infrastrukturu ima procentualno najnieueelogistikihtrokovauGDPsamo7,15%(uproseku,podacise odnoseza2004godinu). Utakoburnimvremenima,kadaseiunarednomperioduoekujuznaajna poveanja svetskog GDP, to je indukovano i dalje dominantnom robnom razmenom potrebno je iznai nova reenja za optimizaciju lanaca svetskog snabdevanja, odnosno za kontrolu trokova distribucije uz obostrano, i za ponudu i za tranju prihvatljiv nivo servisa potroaa. Uporedo sa apsolutnim poveanjem robne razmene se implementiraju novi naini snabdevanja i novidistributivnikanali.Kljunuuloguusvemutomeimajunoveinformacione tehnologije i internet revolucija. Samim tim se i upravljanje robnim tokovima moramenjati. Tokom 90-tih godina (ta dekada e ostati zapamena kao period najveeg kontinuiranograstanajveihprivredanasvetu)najboljesvetskekompanije,koje supopraviluistovremenopoveavalesvojetrinoueeiprostornudisperziju svojihaktivnostiimajusvevieproblemaudomenuoptimizacijekarikaulancu snabdevanjaisprediizanjih.Starinainiupravljanjarob