of 48 /48
1 UNUTARNJA REVIZIJA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE Vodice, 17. i 18. rujna 2007. Prof. dr. sc. Lajoš Žager [email protected] Ekonomski fakultet Zagreb www.efzg.hr

Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

  • Author
    votuong

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno...

Page 1: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

1

UNUTARNJA REVIZIJAI

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Vodice, 17. i 18. rujna 2007.

Prof. dr. sc. Lajo š Ž[email protected]

Ekonomski fakultet Zagrebwww.efzg.hr

Page 2: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

2

Porijeklo riječi revizija

Hrvatski jezik (revizija)

lat. “revidere”- ponovno vidjeti

- naknadni pregled i preispitivanje poslovnih procesa i stanja

Engleski jezik (audit)

lat. “audire”- čuti, slušati

Page 3: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

3

ODNOS REVIZIJE I KONTROLE� KONTROLA - vezana je uz odvijanje procesa i

obavlja se paraleno s odvijanjem procesa kojise kontroliraju

� REVIZIJA (eksterna ili interna) - naknadnipregled - revizijom se, između ostalog, nastojiosigurati kvalitetno djelovanje sustava internihkontrola

� Cilj je SMANJITI RIZIK i u tom kontekstu govori se o UPRAVLJANJU RIZICIMA. Eliminirati rizike u potpunosti nije mogu će - revizija i kontrola zaupravu predstavljaju umjereno jamstvo. Cilj je stvoriti DODANU VRIJEDNOST.

Page 4: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

4

Ciljevi i zadaci revizije

� osigurati realnost i objektivnost informacija

� zaštiti interes vlasnika kapitala� olakšati proces upravljanja (savjeti revizora)

� olakšati pribavljanje dodatnog kapitalasmanjenjem rizika ulaganja (upravljati rizicima)

� poboljšati proces stvaranja dodane vrijednosti

� PRIJEVARA I POGREŠKA - u suvremenimuvjetima to je sekundarna razina

Page 5: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

5

Faze procesa revizije� Odabiranje i upoznavanje kriterija pomoću

kojih se opisuju “poželjna stanja”.� Proučavanje i istraživanje postojeće situacije

(prikupljanje dokaza).

� Usporedba postojeće situacije s “poželjnimstanjem” koje je definirano unaprijed utvrđenimkriterijima.

� Donošenje zaključka o stupnju usklađenostipostojeće situacije i poželjnog stanja(formiranje mišljenja).

� Sastavljanje izvješća usmjerenog korisnicima.

Page 6: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

6

TEMELJNE VRSTE REVIZIJE

� Prema subjektu koji provodi ispitivanje: a) interna (unutarnja) revizijab) eksterna revizija

� Prema objektu ispitivanja:a) revizija poslovanjab) revizija financijskih izvještaja (uvid)

� Prema području ispitivanjaa) “komercijalna” revizijab) državna revizija

� Revizija informacijskih sustava

Page 7: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

7

Karakteristike izvješća internog (unutarnjeg) revizora

� Obuhva ća ocjenu cjeline (dijela) poslovanja s naglaskom na djelovanju intrenih kontrola.

� Sadrži prijedloge (preporuke) za otklanjanjeslabosti i mogu ća poboljšanja.

� Omogu ćava pra ćenje realizacije preporuka zakvalitetnije poslovanje sadržanih u izvješ ću.

� Usmjereno je internim korisnicima (razli čiterazine menadžmenta, nadzorni odbor) i javno se ne objavljuje.

� Manje je formalizirano od izvješ ća eksternogrevizora (uobi čajeno sadrži slijede ća poglavlja: uvod, svrha, djelokrug, mišljenje, nalaz, preporuke).

Page 8: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

8

Pojam interne revizije– definicija IIA

� Interna revizija neovisno je i objektivnojamstvo i savjetni čka aktivnost koja se rukovodi filozofijom dodane vrijednosti s namjerom poboljšanja poslovanjaorganizacije. Ona pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva sistematičnim i na disiplini utemeljenim pristupomprocjenjivanja djelotvornosti upravljanjarizicima organizacije, kontrole i korporativnog upravljanja .

Page 9: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

9

Pojam revizije - temeljne karakteristike

� naknadno ispitivanje (ocjenjivanje) - to ne značida je revizija usmjerena na prošlost

� ocjenjuje se usklađenost poslovanja sadefiniranim kriterijima

� u postupku ocjenjivanja usklađenosti primjenjuju se određena “pravila igre”

� mišljenje (nalaz) revizora temelji se nadokazima i usmjereno je korisnicima

� neovisnost kao najznačajnije načelo u obavljanju različitih vrsta revizije

� korisnost u procesu upravljanja.

Page 10: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

10

POJAM UPRAVLJANJA� Upravljanje = proces svjesnog usmjeravanja

poduzeća nekim ciljevima (razvoj, opstanak na tržištu)

� Proces upravljanja obuhvaća četiri potprocesa: planiranje, odlučivanje, rukovođenje, kontrola

� Upravljanje – sukcesivno donošenje poslovnih odluka i kontrola njihova izvršenja

� ODLUKA = NAMJERA + INFORMACIJA + PROSUDBA

Page 11: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

11

RAZINE UPRAVLJANJA

� Strategijska ili najviša razina� Taktička ili srednja razina� Operativna ili najniža razina

� Različite informacije za različite razine upravljanja� Računovodstvo, revizija (eksterna i interna),

analiza: značajna informacijska podloga za različite razine upravljanja

Page 12: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

12

STRATEŠKO UPRAVLJANJE

� PROCES KOJIM MENADŽERI UTEMELJUJU DUGOROČNE SMJERNICE

� MENADŽERSKE ODLUKE KOJE ODREĐUJU

DUGOROČNO FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA

� Ključne riječi: misija, ciljevi, analiza, strategija, prilagođavanje promjenama

� Složena poduzeća – formuliranje strategije na različitim razinama – korporacijska strategija

Page 13: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

13

Tko upravlja?

� Menadžeri donose odluke, dakle upravljaju (“između ostalog i na temelju informacija”)

� Različite vrste (tipovi) menadžera � Nekim menad žerima nisu potrebne

informacije – ne optere ćuju se brojevima .

Page 14: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

14

Kriteriji upravljanja

� Sigurnost poslovanja� Uspješnost poslovanja

� Postoji li kakva veza između definiranih kriterija i financijskih izvještaja?

� Da li bi menadžer trebao u donošenju odluka koristiti i neke brojeve?

Page 15: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

15

Različite interesne skupine (stakeholders)

�� VlasniciVlasnici

�� MenadMenadžžmentment

�� KreditoriKreditori ��������razlirazliččiteite potrebepotrebe

�� DobavljaDobavljaččii ��������razlirazliččitiiti interesiinteresi

�� KupciKupci ��������razlirazliččiteite odlukeodluke

�� ZaposleniZaposleni ��������razlirazliččiteite informacijeinformacije

�� DrDržžavaava

�� JavnostJavnost

Page 16: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

16

Pojam korporativnog upravljanja (1)

�� PPotreba za koordinacijomotreba za koordinacijom

�� NNema jednoznaema jednoznaččnog stajalinog stajališštata

�� RRazlike između institucionalnih okvira azlike između institucionalnih okvira pojedinih zemaljapojedinih zemalja

�� KKulturoloulturološške razlikeke razlike

�� RRazlike u stupnju razvijenosti trazlike u stupnju razvijenosti tržžiišštata

Page 17: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

17

Pojam korporativnog upravljanja (2)

•• KKorporativnoorporativno upravljaupravljanje nje ukljuuključčujeuje skupskupodnosaodnosa izmeizmeđuđu upraveuprave,, menadmenadžžmenta,menta,dionidioniččaraara i i ostalihostalih interesnihinteresnih skupinaskupina. .

•• KorporativnoKorporativno upravljanjeupravljanje predstavljapredstavljastrukturustrukturu unutarunutar kojekoje se se postavljajupostavljaju ciljeviciljevipoduzepoduzeććaa i i određujuodređuju sredstvasredstva zazaostvarivanjeostvarivanje tihtih ciljevaciljeva tete zaza prapraććenjeenjeuspjeuspješšnostinosti njegovanjegova poslovanjaposlovanja. . (OECD, (OECD, 1999.)1999.)

Page 18: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

18

Pojam korporativnog upravljanja (3)

PProcesroces korporativnogkorporativnog upravljanjaupravljanjaukljuuključčujeuje postupkepostupke kojekoje koristekoriste onionikojikoji zastupajuzastupaju interesneinteresne skupineskupineorganizacijeorganizacije, , prijeprije svihsvih menadmenadžžmentment, , u u osiguravanjuosiguravanju nadzoranadzora nadnad rizicimarizicima i i procesuprocesu kontrolekontrole.. ((Institute Institute ofofInternalInternal AuditorsAuditors, IIA, 2001., IIA, 2001.))

Page 19: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

19

Okvir korporativnog upravljanja

SudioniciSudionici AktivnostiAktivnosti CiljeviCiljevi OdgovornostOdgovornost

Korisnici korporativnog upravljanjaKorisnici korporativnog upravljanja(zainteresirane strane):(zainteresirane strane):

dionidioniččari, investitoriari, investitorikreditori, dobavljakreditori, dobavljaččii

građanigrađani, donatori, naj, donatori, najššira javnostira javnost

UpravaUpravaMenadMenadžžmentmentOdbor za revizijuOdbor za revizijuInterni revizori Interni revizori Eksterni revizoriEksterni revizoriRegulatori/UdruRegulatori/Udružženjaenja

Nadziranje Nadziranje rizikarizika

Uvjerenje o Uvjerenje o funkcioniranjufunkcioniranjukontrolakontrola

Ostvarenje ciljevaOstvarenje ciljevaorganizacije iorganizacije iodrodržžavanjeavanjenjezinihnjezinihvrijednostivrijednosti

OdgovoranOdgovoraninteresniminteresnimskupinama zaskupinama zauuččinkovitoinkovitoupravljanjeupravljanje

Page 20: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

20

Interna revizija i korporativno upravljanje

�� Identifikacija,Identifikacija, procjenaprocjena, , analizaanaliza, nadziranje, nadziranjerizikarizika ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ upravljanje rizicimaupravljanje rizicima

�� PPodrodršška i pomoka i pomoćć pri oblikovanju i pri oblikovanju i nadziranju funkcioniranja nadziranju funkcioniranja internih internih kontrolakontrola

�� UtvrđivanjeUtvrđivanje stupnja stupnja usklađenosti usklađenosti informacija s internim politikama, informacija s internim politikama, procedurama, planovima i zakonskim procedurama, planovima i zakonskim propisimapropisima

Page 21: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

21

Upravljanje rizicima(Risk management)

�� RizikRizik je je vjerojatnostvjerojatnost nastankanastanka nekognekog događajadogađajakojikoji ććee imatiimati posljediceposljedice nana ostvarivanjeostvarivanjeciljevaciljeva organizacijeorganizacije. .

�� UpravljanjeUpravljanje rizicimarizicima je je procesprocesidentificiranjaidentificiranja, , analiziranjaanaliziranja, , procjenjivanjaprocjenjivanja, , nadziranjanadziranja i i prioppriopććavanjaavanja rizikarizika povezanihpovezanih s s bilobilo kojomkojom aktivnoaktivnoššććuu, , funkcijomfunkcijom iliiliprocesomprocesom nana nanaččinin kojimkojim ććee se se osposobitiosposobitiorganizacijuorganizaciju zaza minimizacijuminimizaciju gubitakagubitaka i i maksimizacijumaksimizaciju mogumoguććnostinosti ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ proaktivniproaktivnipristuppristup

Page 22: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

22

Upravljanje rizicima (Risk management)

�� razumijevanjerazumijevanje rizikarizika kojimakojima je je organizacijaorganizacija izloizložženaena,,

�� uvjerenjeuvjerenje o tome o tome dada susu implementiraneimplementiraneodgovarajuodgovarajuććee strategijestrategije i i postupcipostupcismanjenjasmanjenja rizikarizika kojikoji ugrougrožžavajuavajuostvarivanjeostvarivanje žželjeniheljenih ciljevaciljeva,,

�� postojanjepostojanje i i funkcioniranjefunkcioniranjeodgovarajuodgovarajuććihih kontrolakontrola ugrađenihugrađenih u u organizacijuorganizaciju kaokao instrument instrument upravljanjaupravljanjarizicimarizicima ii

�� predviđanjepredviđanje promjenapromjena u u okoliniokolini..

Page 23: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

23

Upravljanje rizicima(Risk management)

�� Za uspjeZa uspješšno upravljanje rizicima no upravljanje rizicima odgovoran je odgovoran je menadmenadžžmentment

�� Interni revizorInterni revizor ima profesionalnu ima profesionalnu obvezu i odgovornost bitiobvezu i odgovornost bitipodrpodršška ili serviska ili servis menadmenadžžmentumentuu u upravljanju rizicimaupravljanju rizicima..

Page 24: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

24

KLJUČNI IZRAZI U KONTEKSTU MOGUĆIH PRAVACA RAZVOJA

INTERNE (UNUTARNJE) REVIZIJE

� SAVJETNIČKA AKTIVNOST� FILOZOFIJA DODANE VRIJEDNOSTI� POBOLJŠANJE POSLOVANJA� UPRAVLJANJE RIZICIMA� KORPORATIVNO UPRAVLJANJE� USMJERNOST KORISNICIMA� USMJERENOST NA BUDUĆNOST� KONTINUIRANO OBRAZOVANJE � SUVREMENA TEHNIČKA DOSTIGNUĆA

Page 25: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

25

KLJUČNA PITANJA:

1. Jesu li temeljne pretpostavke i koncept korporativnog upravljanja primjenjivi u javnom sektoru?

2. Je li zakonska regulativa unutarnje (interne) revizije javnog sektora u RH u skladu sa suvremenim svjetskim rješenjima?

� poduze će – prora čunski i izvanprora čunski zavodi (fondovi)

� menad žer - čelnik

Page 26: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

26

Zakonska regulativaZakonska regulativa

�� Zakonom o proraZakonom o proraččunu utvrđena je obveza unu utvrđena je obveza ustrojavanja interne revizije te postojanje ustrojavanja interne revizije te postojanje osnovnih elemenata financijskog osnovnih elemenata financijskog upravaljnjaupravaljnja i i internih kontrolainternih kontrola

�� PodzakonskiPodzakonski akti akti –– Pravilnik o unutarnjoj reviziji Pravilnik o unutarnjoj reviziji proraproraččunskih korisnika (2004., 2005.)unskih korisnika (2004., 2005.)

�� Definirani su standardi i metodologija rada Definirani su standardi i metodologija rada interne revizije, obveza organiziranja interne interne revizije, obveza organiziranja interne revizije, certificiranje internih revizora itd.revizije, certificiranje internih revizora itd.

�� Zakon o sustavu unutarnjih financijskih Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 141/2006.)141/2006.)

Page 27: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

27

Ciljevi Zakona o sustavu Ciljevi Zakona o sustavu unutarnjih financijskih unutarnjih financijskih

kontrola u javnom sektorukontrola u javnom sektoru

� poboljšati upravljanje javnim sredstvima (nacionalnim i EU)

� naglasiti veću odgovornost čelnika za uspostavu, razvoj i provedbu internih financijskih kontrola

� poboljšati upravljačke procese u javnom sektoru

� povećati razinu povjerenja u javnu upravu

� povećati učinkovitost u kontroli javnih prihoda i rashoda, imovine i obveza

Page 28: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

28

Obuhvat Zakona o sustavu Obuhvat Zakona o sustavu unutarnjih financijskih unutarnjih financijskih

kontrola u javnom sektorukontrola u javnom sektoru

�� sustav unutarnjih financijskih kontrola sustav unutarnjih financijskih kontrola obuhvaobuhvaćća a financijsko upravljanje i financijsko upravljanje i kontrole kontrole (FMC (FMC –– FinancialFinancial ManagementManagementandand ControlControl) te ) te internu revizijuinternu reviziju u javnom u javnom sektoru Republike Hrvatske. sektoru Republike Hrvatske.

�� utvrđuje se metodologijautvrđuje se metodologija, standardi, , standardi, odnosi i odgovornosti te nadleodnosi i odgovornosti te nadležžnosti nosti Ministarstva financija i drugih tijela u Ministarstva financija i drugih tijela u provedbi sustava internih financijskih provedbi sustava internih financijskih kontrola u javnom sektoru. kontrola u javnom sektoru.

Page 29: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

29

Obveznici primjene Zakon o Obveznici primjene Zakon o sustavu unutarnjih sustavu unutarnjih

financijskih kontrola u financijskih kontrola u javnom sektorujavnom sektoru

�� obveznici primjene Zakona su korisnici proraobveznici primjene Zakona su korisnici proraččuna una –– proraproraččunski korisniciunski korisnici i i izvanproraizvanproraččunskiunski korisnicikorisnici

�� proraproraččunski korisnici unski korisnici –– drdržžavna tijela, jedinice avna tijela, jedinice lokalne i podrulokalne i područčne (regionalne) samouprave i ne (regionalne) samouprave i njihova tijela, ustanove, vijenjihova tijela, ustanove, vijećća manjinske a manjinske samouprave, prorasamouprave, proraččunski fondovi i mjesna unski fondovi i mjesna samouprava, samouprava, ččiji se rashodi za zaposlene i/ili iji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proramaterijalni rashodi osiguravaju u proraččunuunu

�� izvanproraizvanproraččunskiunski korisnici korisnici –– HZMO, HZZO, HZZ i HZMO, HZZO, HZZ i dr.dr.

Page 30: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

30

Odgovornost Odgovornost ččelnikaelnika�� ČČelnik korisnika proraelnik korisnika proraččuna i osoba na koju su una i osoba na koju su

prenesene ovlasti i odgovornosti prenesene ovlasti i odgovornosti odgovorni suodgovorni su za za uspostavu, razvoj i provedbu sustava internih uspostavu, razvoj i provedbu sustava internih financijskih kontrola.financijskih kontrola.

�� Neovisno o prenoNeovisno o prenoššenju ovlasti i odgovornosti na enju ovlasti i odgovornosti na druge osobe, druge osobe, ččelnik korisnika proraelnik korisnika proraččuna odgovoran una odgovoran jeje za uspostavu, razvoj i provedbu sustava za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrolaunutarnjih financijskih kontrola.

� Čelnik korisnika proračuna može na temelju akata o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada prenijeti ovlasti na druge osobe. Prenošenjem ovlasti, prenosi se i odgovornost, a prenošenje ovlasti i odgovornosti ne isključuje odgovornost čelnika korisnika proračuna.

Page 31: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

31

SrediSrediššnja harmonizacijska nja harmonizacijska jedinicajedinica

Ministarstvo financija Ministarstvo financija nadlenadležžno je za no je za koordinacijukoordinaciju uspostave i razvoja sustava uspostave i razvoja sustava internih financijskih kontrola u javnom sektoru. internih financijskih kontrola u javnom sektoru. Za provedbu koordinacije zaduZa provedbu koordinacije zadužžena je ena je SrediSrediššnja harmonizacijska jedinicanja harmonizacijska jedinica (priprema (priprema zakona i zakona i podzakonskihpodzakonskih akata, priprema akata, priprema metodologije, organiziranje izobrazbe, metodologije, organiziranje izobrazbe, premjepremješštaji otputaji otpušštanje internih revizora, tanje internih revizora, vođenje registravođenje registra, odr, održžavanje internetske avanje internetske stranicestranice ……))

Page 32: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

32

Financijsko upravljanje i Financijsko upravljanje i kontrolakontrola

Svrha uvođenja financijskog upravljanja i kontrola jest Svrha uvođenja financijskog upravljanja i kontrola jest poboljpoboljššanje financijskog upravljanja i odluanje financijskog upravljanja i odluččivanja radi ivanja radi postizanja oppostizanja opććih ciljeva, kao ih ciljeva, kao ššto su:to su:a) obavljanje poslovanja na pravilan, etia) obavljanje poslovanja na pravilan, etiččan, ekonomian, ekonomiččan, an, uuččinkovit i djelotvoran nainkovit i djelotvoran naččin,in,b) b) usklađenost poslovanja sa zakonimausklađenost poslovanja sa zakonima, propisima, , propisima, politikama, planovima i postupcima,politikama, planovima i postupcima,c) zac) zašštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih tita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lološšim upravljanjem, neopravdanim troim upravljanjem, neopravdanim troššenjem i korienjem i korišštenjem, tenjem, te od nepravilnosti i prijevara,te od nepravilnosti i prijevara,d) jad) jaččanje odgovornosti za uspjeanje odgovornosti za uspješšno ostvarenje zadano ostvarenje zadaćća,a,e) pravodobno financijsko izvjee) pravodobno financijsko izvješšććivanje i praivanje i praććenje rezultata enje rezultata poslovanja.poslovanja.

Page 33: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

33

UpravljaUpravljaččka odgovornostka odgovornost

� Čelnik korisnika proračuna, uvažavajući potrebe i posebnosti u poslovanju korisnika, može imenovati koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole ili ustrojiti jedinicu za financijsko upravljanje i kontrole. Koordinator operativno provodi i koordinira uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola kod korisnika proračuna.

Page 34: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

34

Komponente financijskog Komponente financijskog upravljanja i kontroleupravljanja i kontrole

�� Financijsko upravljanje i kontrole provode se Financijsko upravljanje i kontrole provode se putem međusobno povezanih komponenataputem međusobno povezanih komponenata, a to , a to su: su: a) kontrolno okrua) kontrolno okružženje, enje, b) upravljanje rizicima,b) upravljanje rizicima,c) kontrolne aktivnosti, c) kontrolne aktivnosti, d) informacije i komunikacije, d) informacije i komunikacije, e) prae) praććenje i procjena sustava.enje i procjena sustava.

�� Financijsko upravljanje i kontrole provode se u Financijsko upravljanje i kontrole provode se u skladu s skladu s međunarodnim standardima za unutarnju međunarodnim standardima za unutarnju kontrolu kontrolu ((www.intosai.orgwww.intosai.org))

Page 35: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

35

Kontrolno okruKontrolno okružženjeenje

�� Pod Pod kontrolnim okrukontrolnim okružženjemenjem podrazumijeva podrazumijeva se:se:a) osobni i profesionalni integritet te etia) osobni i profesionalni integritet te etiččne ne vrijednosti zaposlenika,vrijednosti zaposlenika,b) b) rukovođenje i stil upravljanjarukovođenje i stil upravljanja,,c) c) određivanje misija i ciljevaodređivanje misija i ciljeva,,d) organizacijska struktura, ukljud) organizacijska struktura, uključčujuujućći dodjelu i dodjelu ovlasti i odgovornosti te uspostavu odgovarajuovlasti i odgovornosti te uspostavu odgovarajućće e linije izvjelinije izvješšććivanja,ivanja,e) pisana pravila i praksa upravljanja ljudskim e) pisana pravila i praksa upravljanja ljudskim potencijalima,potencijalima,f) kompetentnost zaposlenika. f) kompetentnost zaposlenika.

Page 36: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

36

Upravljanje rizicimaUpravljanje rizicima�� Upravljanje rizicimaUpravljanje rizicima cjelokupan je proces cjelokupan je proces

utvrđivanjautvrđivanja, procjenjivanja i pra, procjenjivanja i praććenja rizika, enja rizika, uzimajuuzimajućći u obzir ciljeve korisnika prorai u obzir ciljeve korisnika proraččuna, te una, te poduzimanja potrebnih radnji, posebice kroz poduzimanja potrebnih radnji, posebice kroz promjenu sustava financijskog upravljanja i promjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola, a u svrhu smanjenja rizika.kontrola, a u svrhu smanjenja rizika.

�� Da bi se uspostavile ove aktivnosti, Da bi se uspostavile ove aktivnosti, ččelnik elnik korisnika prorakorisnika proraččuna donosi una donosi strategiju upravljanja strategiju upravljanja rizicimarizicima kojom se kojom se svake godinesvake godine aažžuriraju rizici uriraju rizici znaznaččajni za cjelokupno poslovanje. Kontrolne ajni za cjelokupno poslovanje. Kontrolne aktivnosti usmjerene na smanjenje rizika trebaju aktivnosti usmjerene na smanjenje rizika trebaju se analizirati i ase analizirati i ažžurirati urirati najmanje jednom najmanje jednom godigodiššnjenje..

Page 37: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

37

PraPraććenje i procjena enje i procjena sustavasustava

�� ČČelnik korisnika proraelnik korisnika proraččuna odgovoran je za una odgovoran je za pravodobno pravodobno prapraććenje i procjenu sustavaenje i procjenu sustava..

�� PraPraććenje sustava financijskog upravljanja i enje sustava financijskog upravljanja i kontrola obavlja se u svrhu procjenjivanja kontrola obavlja se u svrhu procjenjivanja njegova odgovarajunjegova odgovarajuććeg funkcioniranja i osiguranja eg funkcioniranja i osiguranja njegova pravodobnog anjegova pravodobnog ažžuriranja.uriranja.

�� PraPraććenje i procjena sustava u naenje i procjena sustava u naččelu se obavlja elu se obavlja stalnim prastalnim praććenjem, enjem, samoprocjenomsamoprocjenom i unutarnjom i unutarnjom revizijomrevizijom. .

Page 38: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

38

Interna revizija – uloga i svrha

� Interna revizija:a) dio je sveobuhvatnog sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru,b) neovisna je i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika proračuna,c) pomaže korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Page 39: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

39

Interna revizija – ciljevi

� Interna revizija pruža podršku korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva:1. izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima,2. procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na:a) utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima,b) usuglašenost sa zakonima i drugim propisima,c) pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija,d) učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja,e) zaštitu imovine i informacija,f) obavljanje zadaća i ostvarivanje ciljeva,3. davanjem preporuka za poboljšanje poslovanja.

Page 40: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

40

Interna revizija – uloga i svrha

� Interna revizija: a) obuhvaća sljedeće faze: procjenu rizika, planiranje, obavljanje revizije, izvješćivanje i praćenje provedbe danih preporuka, b) obavlja se u načelu kroz reviziju sustava, reviziju usklađenosti, reviziju uspješnosti poslovanja, financijsku reviziju i reviziju IT sustava, c) sastoji se od objektivne procjene dokaza internog revizora s ciljem davanja neovisnog mišljenja ili zaključka koji se odnosi na proces, sustav ili drugo područje obuhvaćeno revizijom.

Page 41: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

41

Uspostavljanje interne revizije Uspostavljanje interne revizije kod korisnika prorakod korisnika proraččunauna

� Korisnici proračuna obvezni su uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od sljedećih načina:a) ustrojavanjem neovisne jedinice za unutarnju reviziju izravnoodgovorne čelniku korisnika proračuna ili imenovanjem unutarnjeg revizora izravno odgovornog čelniku korisnika proračuna, b) osnivanjem zajedničke jedinice za unutarnju reviziju na prijedlog više korisnika proračuna, uz prethodnu suglasnost ministra financija,c) sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije s mjerodavnim ministarstvom/institucijom te jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost ministra financija.(2) Ministar financija pravilnikom propisuje kriterije za uspostavljanje unutarnje revizije kod korisnika proračuna, ovisno o broju zaposlenih i financijskim sredstvima kojima raspolažu.

Page 42: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

42

Interni revizor Interni revizor --neovisnostneovisnost

�� Interni revizor obavlja iskljuInterni revizor obavlja isključčivo poslove interne revizije, a u ivo poslove interne revizije, a u obavljanju tih poslova obavljanju tih poslova izravno je odgovoran izravno je odgovoran ččelniku korisnika elniku korisnika proraproraččunauna i i voditelju jedinice za unutarnju revizijuvoditelju jedinice za unutarnju reviziju

�� Jedinica za unutarnju reviziju ustrojava se na najviJedinica za unutarnju reviziju ustrojava se na najviššoj oj organizacijskoj razini te je ustrojstveno i funkcionalno organizacijskoj razini te je ustrojstveno i funkcionalno izravno izravno i iskljui isključčivo odgovorna ivo odgovorna ččelniku korisnika proraelniku korisnika proraččuna.una.Funkcionalna neovisnost jedinice za unutarnju reviziju Funkcionalna neovisnost jedinice za unutarnju reviziju ostvaruje se njezinom neovisnoostvaruje se njezinom neovisnoššćću o drugim organizacijskim u o drugim organizacijskim oblicima korisnika proraoblicima korisnika proraččuna u planiranju rada, puna u planiranju rada, provođenju rovođenju unutarnje revizije i izvjeunutarnje revizije i izvješšććivanju.ivanju.

�� Jedinica za unutarnju reviziju ili unutarnji revizori ne mogu biJedinica za unutarnju reviziju ili unutarnji revizori ne mogu biti ti ukljuuključčeni u izvreni u izvrššenje izravnih funkcija korisnika proraenje izravnih funkcija korisnika proraččuna. una.

Page 43: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

43

Interni revizor Interni revizor --neovisnostneovisnost

�� Interni revizori pri obavljanju Interni revizori pri obavljanju unutarnje revizije imaju potpuno, unutarnje revizije imaju potpuno, slobodno i neogranislobodno i neograniččeno pravo eno pravo pristupa cjelokupnoj dokumentaciji, pristupa cjelokupnoj dokumentaciji, podacima i informacijama na svim podacima i informacijama na svim nositeljima podataka, te nositeljima podataka, te ččelnicima, elnicima, osoblju i materijalnoj imovini.osoblju i materijalnoj imovini.

Page 44: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

44

Standardi i metodologija rada interne revizije

�� Interna revizija obavlja se u skladu sa:Interna revizija obavlja se u skladu sa:a) a) međunarodnim revizijskim standardima za internu međunarodnim revizijskim standardima za internu reviziju,reviziju,b) b) propisima i smjernicama koje uređuju unutarnju propisima i smjernicama koje uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj.reviziju u Republici Hrvatskoj.

�� Interni revizori u svom su radu obvezni primjenjivati Interni revizori u svom su radu obvezni primjenjivati povelju internih revizora, Kodeks strukovne etike povelju internih revizora, Kodeks strukovne etike internih revizora i Priruinternih revizora i Priruččnik za interne revizore koji je nik za interne revizore koji je izradila Srediizradila Središšnja harmonizacijska jedinica nja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija, a odobrio ministar financija Ministarstva financija, a odobrio ministar financija (http://(http://pifc.mfin.hrpifc.mfin.hr) )

Page 45: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

45

Provedba interne revizije

�� Planiranje i obavljanje unutarnje revizije Planiranje i obavljanje unutarnje revizije (strate(stratešški plan, godiki plan, godiššnji plan i plan nji plan i plan pojedinapojedinaččnih revizija)nih revizija)

�� IzvjeIzvješšććivanje i praivanje i praććenje preporuka unutarnje enje preporuka unutarnje revizijerevizije

�� Uloga voditelja jedinice za unutarnju reviziju Uloga voditelja jedinice za unutarnju reviziju (nu(nužžnost suradnje s Sredinost suradnje s Središšnjom njom harmonizacijskom jedinicom i Drharmonizacijskom jedinicom i Držžavnim avnim uredom za reviziju). uredom za reviziju).

Page 46: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

46

Ostale relevantne zakonske odredbe

�� Unutarnja revizija programa i projekata koje Unutarnja revizija programa i projekata koje financira EUfinancira EU

�� VijeVijećće za unutarnju financijsku kontrolu u e za unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektorujavnom sektoru

�� SrediSrediššnja harmonizacijska jedinica nja harmonizacijska jedinica Ministarstva financijaMinistarstva financija

�� Poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i Poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara (prijevara (ččelnik poduzima odgovarajuelnik poduzima odgovarajućće e mjere i obavjemjere i obavješštava Drtava Držžavno odvjetniavno odvjetnišštvo RH)tvo RH)

Page 47: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

47

ZAKLJUČAK (1)�� Interna revizija je usmjerena naInterna revizija je usmjerena na::

�� anticipiranje rizika u pojedinim podruanticipiranje rizika u pojedinim područčjima poslovanjajima poslovanja

�� savjetovanje menadsavjetovanje menadžžmenta u mogumenta u moguććnostima upravljanja nostima upravljanja rizicima i stvaranju dodane vrijednostirizicima i stvaranju dodane vrijednosti

�� oblikovanje i odroblikovanje i održžavanje odgovarajuavanje odgovarajuććih internih kontrola ih internih kontrola kao instrumenta upravljanja rizicima kao instrumenta upravljanja rizicima –– preventivno preventivno djelovanjedjelovanje

�� objekt ispitivanja postaje poslovanje okrenuto buduobjekt ispitivanja postaje poslovanje okrenuto buduććnostinosti

� INTERNI REVIZOR – produžena ruka menadžmenta (čelnika); o či i uši menadžmenta ( čelnika); usmjerena je i na ostale interesne skupine

� INTERNA REVIZIJA – profesija 21. stolje ća – podrška korporativnom upravljanju

Page 48: Unutarnja revizija-korporativno upravljanje - mfin.hr revizija-korporativno upravljanje.pdfOdabiranje i upoznavanje kriterija pomo ću kojih se opisuju “poželjna stanja”. Prou

48

ZAKLJUČAK (2)

� Koncept korporativnog upravljanja primjenjiv je i u javnom sektoru. Uloga unutarnje (interne) revizije u tom kontekstu vrlo je zna čajna.

� Zakonsko reguliranje i ustroj unutarnje revizije u javnom sektoru u RH uskla đen je sa suvremenim svjetskim rje šenjima i konceptom suvremenog korporativnog upravljanja .