Click here to load reader

UNIVERZITET U NIŠU MAŠINSKI · PDF file 2017. 1. 26. · UNIVERZITET U NIŠU MAŠINSKI FAKULTET Po svom geografskom položaju, po istorijskom razvoju i tradiciji, po privrednom i

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET U NIŠU MAŠINSKI · PDF file 2017. 1. 26. · UNIVERZITET U...

 • UNIVERZITET U NIŠU MAŠINSKI FAKULTET

  Po svom geografskom položaju, po istorijskom razvoju i tradiciji, po privrednom i kulturnom značaju, Niš ima sve uslove da u procesu integracije Srbije u evropske strukture postane značajan saobraćajni centar u regionu.

 • Niš – saobraćajni centar

  inženjer saobraćajnog mašinstva NOVO!

  UNIVERZITET U NIŠU MAŠINSKI FAKULTET

 • ZaZaššto saobrato saobraććaj ?aj ?

  SaobraSaobraććaj integriaj integrišše privredu, dre privredu, držžave, ave, regione i kontinentregione i kontinent SaobraSaobraććaj obezbeđuje funkcionisanje i aj obezbeđuje funkcionisanje i razvoj trrazvoj tržžiišštata SaobraSaobraććaj je vaaj je važžan faktor privrednog an faktor privrednog razvojarazvoja SaobraSaobraććaj doprinosi organizovanju aj doprinosi organizovanju proizvodnjeproizvodnje

 • Savremeni saobraSavremeni saobraććajaj

  brzinabrzina

  tataččnostnost

  komforkomfor

  bezbednosbezbednostt

 • Gde mogu da se zaposle inGde mogu da se zaposle inžženjeri enjeri saobrasaobraććajnog maajnog maššinstvainstva ??

  Sekretarijati za saobraSekretarijati za saobraććaj aj UUrbanistirbanističčkiki zavodizavodi Projektne organizacijeProjektne organizacije Komunalna preduzeKomunalna preduzeććaa Auto druAuto drušštva i auto tva i auto šškolekole ServisiServisi

 • Gde mogu da se zaposle inGde mogu da se zaposle inžženjeri enjeri saobrasaobraććajnog maajnog maššinstvainstva ??

  AutotransportnaAutotransportna preduzepreduzeććaa ŠŠpediterska preduzepediterska preduzeććaa RobnoRobno--transportne i putnitransportne i putniččke ke stanicestanice Aerodromska preduzeAerodromska preduzeććaa Privatni i drPrivatni i držžavni avni avioprevozniciavioprevoznici AutotransportnaAutotransportna preduzepreduzeććaa

 • Gde mogu da se zaposle inGde mogu da se zaposle inžženjeri enjeri saobrasaobraććajnog maajnog maššinstvainstva ??

  ŽŽeleznielezniččkoko--transportna preduzetransportna preduzeććaa Privatni i drPrivatni i držžavni avni žželeznielezniččki ki operaterioperateri RobnoRobno--transportne i putnitransportne i putniččke ke stanicestanice PreduzePreduzećća za odra za održžavanje prugeavanje pruge PreduzePreduzećća za odra za održžavanje avanje žželeznielezniččkih vozilakih vozila

 • MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU Profil Saobraćajno mašinstvo

  Reforma visokog obrazovanja treba da Reforma visokog obrazovanja treba da omoguomogućći uvođenje i uvođenje multidisciplinarnihmultidisciplinarnih programa koji vode ka novim profesijama programa koji vode ka novim profesijama proisteklim iz razvoja tehnologijeproisteklim iz razvoja tehnologije

  Program profila SaobraProgram profila Saobraććajno maajno maššinstvoinstvo obuhvata predmete iz oblasti obuhvata predmete iz oblasti mamaššinstvainstva i i saobrasaobraććajaaja

 • OpOpššte strute struččni predmetini predmeti i i ssttrruuččnni i pprreeddmmeettii pprrooffiillaa

  III godinaIII godinaNastavni plan profila Nastavni plan profila saobrasaobraććano maano maššinstvoinstvo

 • SSttrruuččnni pi prreeddmmeettii pprrooffiilla i a i iizzbboorrnni i pprreeddmmeettii pprrooffiillaa

  IV godinaIV godinaNastavni plan profila Nastavni plan profila saobrasaobraććano maano maššinstvoinstvo

 • SSttrruuččnni pi prreeddmmeettii pprrooffiilla i a i iizzbboorrnni i pprreeddmmeettii pprrooffiillaa

  V godinaV godinaNastavni plan profila Nastavni plan profila saobrasaobraććano maano maššinstvoinstvo

 • Nastavni plan profila Nastavni plan profila saobrasaobraććano maano maššinstvoinstvo

  IZBORNI PREDMETI

 • IZBORNI PREDMETI

  Nastavni plan profila Nastavni plan profila saobrasaobraććano maano maššinstvoinstvo

 • OsnoviOsnovi saobrasaobraććaja i transportaaja i transporta

  Organizacija i tehnologijaOrganizacija i tehnologija drumskog drumskog saobrasaobraććajaaja

  Organizacija i tehnologijaOrganizacija i tehnologija žželeznielezniččkogkog saobrasaobraććajaaja

  Organizacija i tehnologijaOrganizacija i tehnologija vazduvazduššnog saobranog saobraććajaaja

 • TribologijaTribologija

  Projektovanje saobraProjektovanje saobraććajnih ajnih sredstavasredstava

  PrenosniciPrenosnici snagesnage

 • Osnovi Osnovi mehatronikemehatronike

  Programski paketiProgramski paketi

 • Kombinovani Kombinovani transport i transport i logistikalogistika

  SaobraSaobraććajna ajna infrastrukturainfrastruktura

  Javni gradski Javni gradski prevoz putnikaprevoz putnika

 • Pouzdanost Pouzdanost mamaššinskih sistemainskih sistema

  OdrOdržžavanje saobraavanje saobraććajnihajnih sredstavasredstava

 • Motorna vozilaMotorna vozila

  Teorija vuTeorija vuččee

  Eksploatacija Eksploatacija žželeznielezniččkih vozilakih vozila

 • Stacionarni saobraStacionarni saobraććajaj

  ŠŠinskiinski urbani sistemiurbani sistemi

 • Robno transportni Robno transportni centricentri

  ŠŠpedicijapedicija

  UnutraUnutraššnji transport nji transport i skladii skladišštenjetenje

 • Vazduhoplovna Vazduhoplovna pristanipristanišštata

  Bezbednost saobraBezbednost saobraććajaaja

  http://www.krkholiday.com/KrkFotoStory/aerodrom/aerodrom.jpg

 • Ekonomija Ekonomija prevoza i prevoza i komercijalno komercijalno poslovanjeposlovanje

  Transport cevimaTransport cevima

  Zašto saobraćaj ? Savremeni saobraćaj Gde mogu da se zaposle inženjeri saobraćajnog mašinstva ? Gde mogu da se zaposle inženjeri saobraćajnog mašinstva ? Gde mogu da se zaposle inženjeri saobraćajnog mašinstva ? MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU�Profil Saobraćajno mašinstvo

Search related