Click here to load reader

MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU PREDUZETNIŠTVO · PDF file3 BIZNIS PLAN - pojam i definisanje - •Planom se preciziraju : a) sredstva za ostvarenje ciljeva, b) odgovornost za preuzimanje

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU PREDUZETNIŠTVO · PDF file3 BIZNIS PLAN - pojam...

 • MAINSKI FAKULTET U NIU

  PREDUZETNITVO

  Biznis plan

  prof. dr Milo D. Milovanevi

 • 2

  BIZNIS PLAN

  - pojam i definisanje -

  U leksikonima menadmenta pod pojmom planiranje najee se podrazumeva izbor izmeu moguih alternativnih tokova buduih aktivnosti.

  Planiranje - predstavlja primarnu menadment funkciju pomou koje se odreuje kako se ciljevi ostvaruju, koja sredstva treba uloiti da bi se ciljevi ostvarili i koji su to ekonomski i drugi efekti koji e se time postii.

  Plan - predstavlja proizvod ili dokument procesa planiranja. On sadri kvantitativno i kvalitativno utvrene ciljeve i akcije za njihovu realizaciju.

 • 3

  BIZNIS PLAN

  - pojam i definisanje - Planom se preciziraju :

  a) sredstva za ostvarenje ciljeva,

  b) odgovornost za preuzimanje akcija i

  c) stepen uspenosti koji se realno moe dostii.

  U kontekstu navedneog, biznis plan je najbolje deifnisati kao skup ciljeva, politika, stratgeija i seta pojedinanih programa aktivnosti za implementaciju izabrane koncepcije biznisa.

  Biznis plan je u savremenim privrednim uslovima postao izuzetno mono oruje (orue ili instrument) za upravljanje finansijama preduzea.

 • Uvod

  Biznis plan je dokument kojim se analizira predstojei poslovni poduhvat.

  To je vrsta elaborata kojim se potencijalnim finansijerima predstavlja namera da se realizuje odreeni poslovni poduhvat.

 • Kome je Biznis plan potreban?

  Jedina osoba kojoj Biznis plan nije potreban

  jeste ona koja ne eli da se bavi biznisom!

 • U osnovi, Biznis plan je najpotrebniji: - Poetnicima pokretaima malog biznisa. - Firmama, kompanijama kojima je potrebna

  finansijska podrka.

 • Biznis plan treba da odgovori na sledea pitanja: - O samoj kompaniji, njena pozicija na tritu,

  osnovni pokazatelji? - Koji proizvod ili usluge su predmet rada? - Da li se proizvod ili usluga moe prodati na tritu

  stanje konkurencije? - ta je od tehnologija, kadrova i opreme potrebno

  za realizaciju plana? - Finasije kolika su sredstva potrebna, planirani

  prihodi i rashodi, profitabilnost investicije?

 • Osnove biznis plana Biznis plan se u osnovi moe podeliti na etiri dela:

  1) opte informacije o biznisu,

  2) marketing,

  3) finansije i

  4) menadment i organizacija.

 • 1) Opte informacije o biznisu Definie se vrsta biznisa, struktura i udeo razliitih

  vlasnika. Opisuje se biznis i proizvodi ili usluge koji e biti

  ponudjeni tritu. Ukoliko je biznis u oblasti visokih tehnologija ili biotehnologije, obavezno ukljuiti dokumente o dobijanju patenta i intelektualnog vlasnitva.

  Daje se presek sektora u kome e poslovati firma i njegovi potencijali. Treba iskoristiti podatke o konkurentima da bi se predstavila veliina trita i koliki udeo e firma imati na tritu.

 • 2) Marketing Klju marketinga je razumevanje korisnika. Mora

  se definisati profil kupaca, njihove navike i karakteristike.

  U ovom delu potrebno je odraditi razliite kombinacije analiza, ukljuujui SWOT analize svih oblasti.

  Obavezno definisati svaku vrstu konkurencije.

 • 3) Finansije

  Ukljuuje celokupan finansijski obraun za prethodnu godinu, do tri godine ukoliko se ve toliko radi, s detaljima u vezi kredita i dugovanja.

  Ukljuuje trenutni obraun finansijskih sredstava, predvianja rasta finansija i analize ulaganja.

  Finansijski plan ine: projekcija prihoda, tokovi gotovine, raun dobiti/gubitka i bilans uspeha.

 • 4) Menadment i organizacija Ova oblast biznis plana treba da ukljuuje sve

  karakteristike i iskustva svih lanova tima.

  Obavezno treba priloiti radne biografije za svakog individualca,kao i prednosti i slabosti tima kao celine.

 • Sadraj biznis plana

  1. Poetna strana 2. Rezime 3. Proizvod/usluga 4. Upravljanje i organizacija 5. Trite 6. Konkurencija 7. Marketing 8. Operativni plan 9. Finansije 10. Dodaci i prilozi

 • 1. Poetna strana Poetna strana treba da sadri sledee detalje:

  - naziv preduzea, - adresu, kontakt informacije (telefon, fax,

  elektronsku adresu, web adresu), - logo, - naznaku za koga je namenjen biznis plan.

 • 2. Rezime biznis plana

  ovaj deo potrebno je pisati u pozitivnom i realistinom tonu.

  predstavlja neto to e potencijalni investitor prvo proitati i potrebno je da ga u svakom smislu zainteresuje.

 • Duina rezimea ne treba da prelazi dve

  stranice i treba da sadri:

  odeljak koji definie aktivnost firme;

  kratak opis poslovanja firme;

  vanije relevantne detalje (kada je formirana firma, detalje o proizvodu/usluzi, prodajne podatke i profit u prethodnom periodu);

  opis osoba u vrhu odluivanja u firmi;

  odeljak o veliini trita i potencijalu rasta firme.

 • 3. Proizvod/usluga

  Ovo je deo gde se u potpunosti mora opisati: - proizvod ili usluga, - stepen razvijenosti i - konkurentne prednosti.

  Potencijalni investitor ne mora da bude specijalista

  u odreenoj oblasti, pa je potrebno objasniti na veoma jednostavan nain i izbegavati strune termine.

 • Ovaj deo sadri:

  - opis proizvoda ili usluge; - spremnost za trite; - konkurentske prednosti; - garancija i postprodajni servis.

 • 4. Upravljanje i organizacija

  U ovom delu potrebno je izgraditi kredibilitet menadment tima.

  Ova sekcija treba da sadri: - glavnu listu pozicija u menadment timu, opis

  odgovornosti i zaduenja, iskustava i sposobnosti; - listu svih zaposlenih, sa naglaskom na njihova

  razliita zaduenja; - listu kadrova koji su potrebni u budunosti; - organizacioni dijagram preduzea; - povezanost sa spoljnim saradnicima i - istorijat organizacije.

 • 5. Trite

  Potrebno je definisati profil kupca putem sledeih pitanja:

  - ko su kupci/potroai? Kakva je njihova kupovna

  mo? - kako cena, kvalitet, boja, pakovanje, garancija,

  servis, popusti i ostalo utiu na odluku o kupovini? - kakav je sistem plaanja?

 • - da li je proizvod/usluga za njih: neophodnost, samo jedna od nabavki ili luksuz?

  - da li je kupac istovremeno i korisnik?

  - da li je poznat profil potencijalnog kupca?

  - vrste i lista najvanijih kupaca...

 • Takoe je potrebno definisati i trite:

  - osnovni trendovi u oblasti u kojoj firma posluje,

  s ciljem utvrivanja trinog potencijala;

  - koja je ukupna veliina trita lokalnog,

  regionalnog, nacionalnog, globalnog?

  - izvriti segmentaciju trita, s posebnim

  naznakama o mogunostima ulaska na

  pojedinana trita;

  - pozicioniranje proizvoda/usluge na tritu;

  - tekoe i barijere za ulazak na konkretno trite.

 • 6. Konkurencija Mora se znati da svaki proizvod/usluga ima svoju

  konkurenciju!

  Dobro posmatranje i analiza konkurencije omoguava da se bolje razumeju potrebe kupaca.

  U okviru ovog dela obavezno izvriti: istraivanje, klasifikaciju, analizu, veliinu, profitabilnost i nain poslovanja konkurencije.

 • 7. Marketing U ovom delu potrebno je definisati marketing

  strategiju kojom e se pridobiti interes kupaca/potroaa, motivisati ih za kupovinu i ostvariti to na profitnoj osnovi.

 • Marketing strategija ukljuuje sledee

  elemente: 1) cenovna strategija (definisanje cena proizvoda, koliki se profit ostvaruje uz pomo cenovne politike, kalkulacija cena u narednom periodu

  itd.), 2) plan promotivnih aktivnosti (oglaavanje, odnosi

  s javnou), 3) prodajni kanali (definisanje prodajnih kanala, mogunost proirenja, konkurentske prednosti i slabosti u ovom delu), 4) servis i garancija, 5) modeli istraivanja trita i ponaanja kupaca.

 • 8. Operativni plan

  U ovom delu potrebno je:

  - definisati sve aktivnosti koje se izvravaju u okviru proizvodnje,

  - dati emu tehnolokog procesa,

  - dati specifikaciju i tehnike karakteristike proizvodne opreme,

 • Takoe, u operativnom planu treba

  definisati:

  - potrebne materijale i njihove isporuioce,

  - tehnoloki kapacitet i obim proizvodnje,

  - osnovne karakteristike transporta (materijala, gotovih proizvoda, unutranjeg transporta) i distribucije (distributivni kanali),

  - kvalifikacionu strukturu i broj zaposlenih,

  - naznake osiguranja, itd.

 • 9. Finansije

  Jasno defisanje finansijskih sredstava veoma je bitno za ocenjivanje investitora o mogunostima ulaganja, i treba da sadri:

  - stanje sredstava koje preduzee anticipira za naredni period,

  - nain na koji e ta sredstva biti obezbeena, - oekivani nivo prodaje, trokova i profita.

 • 10. Dodaci i prilozi

  Ovaj deo Biznis plana treba da sadri: - statistike podatke (tabele, grafikone...), - rezultate izvrenih istraivanja (ankete, upitnici...), - kataloge, reklamni materijal, - cenovnike, - polise osiguranja, - menaderske ugovore, - ugovore o zakljuenim izvoznim poslovima i sl.

 • Kako pisati Biznis plan? Prilikom pisanja biznis plana, uvek treba imati na

  umu zato se pie i kome je namenjen. Razmilja se ko je onaj koji e itati biznis

  plan! U zapadnim zemljama strunjaci smatraju da je

  dobar pisac Biznis planova onaj koji uspe da ubedi potencijalnog investitora da uloi svoj kapital u kompaniju s nekim poslovnim problemom.

 • Treba biti siguran da e oni koji treba da ulau u biznis zajedljivi bankar ili nepoverljivi investitor, proitati plan do detalja, pre nego se odlue da

Search related