MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU PREDUZETNIŠTVO · PDF fileMAŠINSKI FAKULTET U NIŠU ... Navedeni elementi preduzetničkog procesa će biti predmet detaljnih razmatranja tokom semestra

 • Upload
  doananh

 • View
  231

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU PREDUZETNIŠTVO · PDF fileMAŠINSKI...

 • MAINSKI FAKULTET U NIU

  PREDUZETNITVO

  Preduzetniki proces

  prof. dr Milo D. Milovanevi

 • Objasnite sutinu preduzetnikog procesa

  Osnovne karakteristike preduzetnikog procesa

  Modeli preduzetnikog procesa

  Elementi preduzetnikog procesa

 • UVOD POJAM PREDUZETNITVA SE RANIJE PRVENSTVENO

  VEZIVAO ZA NAPORE INDIVIDUA KOJI PREUZIMAJU RIZIK U OSTVARIVANJU USPENOG BIZNISA.

  TEK KASNIJE PRIHVAEN JE KONCEPT PO KOME SE

  PREDUZETNITVO TRETIRA KAO PROCES KOJI SE ODVIJA U ORGANIZACIJAMA SVIH TIPOVA I SVIH VELIINA.

  SUTINA PREDUZETNIKOG PROCESA: PREDSTAVLJA SLED AKTIVNOSTI KOJIMA SE IDEJA

  NASTALA PREPOZNAVANJEM PRILIKE PREVODI U REALNOST.

  1. OTKRIVANJE PRILIKE

  2. RAZVOJ PRILIKE

  3. EKSPLOATACIJA PRILIKE (MOGUNOSTI).

 • (Stevenson and Sahlman, 1987)

  IDENTIFIKACIJA PRILIKE

  UBIRANJE PLODOVA PREDUZETNIKOG PODUHVATA

  START

  CILJ

  SUTINA PREDUZETNIKOG PROCESA

 • PREDUZETNIKI PROCES Preduzetnitvo

  V. Babi

 • PREDUZETNIKI PROCES

  IDENTIFIKACIJA I PROCENA PRILIKE

  RAZVOJ POSLOVNOG PLANA

  DEFINISANJE POTREBNIH RESURSA

  MENADMENT PREDUZEA

 • 1. IDENTIFIKACIJA I PROCENA PRILIKE

  Identifikacija prilike i njena procena je veoma teak zadatak. Dobre poslovne prilike se ne pojavljuje iznenada, ve su najee rezultat sistematskog traganja.

  Veina preduzetnika nema formalne kanale, ni

  mehanizme za identifikovanje poslovnih prilika. esto potroai, poslovni saradnici, lanovi distributivnih kanala i zaposleni mogu biti izvor odlinih poslovnih ideja.

  Svaka ideja i inicijativa zasluuje da bude paljivo

  razmotrena, ma kako delovala neverovatno na prvi pogled. Vrednovanje preduzetnike inicijative je moda i najkritiniji element preduzetnike inicijative.

 • PRILIKA (mogunost, ansa) je gap (jaz, prolaz, raskorak) na tritu, odnosno nesaglasnost potreba potroaa na jednoj strani i proizvoda/usluga na drugoj strani.

  Preduzetnik prepoznaje nain da popuni nesaglasnost izmeu potreba na tritu i proizvoda, odnosno usluga, koji zadovoljavaju te potrebe.

  Karakteristike poslovne prilike:

  PRIVLANOST ZA TRITE PRAVOVREMENOST TRAJNOST/ODRIVOST

 • 2. IZRADA POSLOVNOG PLANA

  Poslovni plan se kreira sa ciljem da se razvije i detaljno razradi identifikovana poslovna prilika

  Ovo je vremenski duga i zahtevna faza preduzetnikog

  procesa Preduzetnik retko ima prethodno iskustvo sa pisanjem

  biznis plana Dobar poslovni plan prevashodno slui za odreivanje

  neophodnih resursa i uspeno upravljanje poduhvatom koji se kreira.

 • 3. ODREIVANJE POTREBNIH RESURSA

  Preduzetnik mora odrediti koji e mu resursi biti potrebni za eksploataciju prilike.

  On analizu zapoinje sistematizacijom raspoloivih resursa. Neophodno je napraviti razliku izmeu kljunih resursa i onih koji predstavljaju podrku.

  Opasno je potceniti koliinu i raznovrsnost neophodnih resursa, kao i rizik nedostatka ili raspolaganja neadekvatnim resursima.

  Izuzetno je znaajno da resursi budu na raspolaganju blagovremeno.

  U poetku preduzetnik treba da tei da to vei deo vlasnitva i kontrole zadri, iako e na due staze biti primoran da se odrekne izvesnog procenta.

 • 4. UPRAVLJANJE PODUHVATOM

  Nakon prikupljanja resursa sledi implementacija poslovne ideje i planova.

  Neophodno je razmotriti operativne probleme koji ce se

  javiti.

  Potrebno je uspostaviti kontrolni sistem koji omoguava da se problematina podruja mogu brzo identifikovati i reiti.

  Tekoe upravljanja poduhvatom je neto na ta doslovno svaki preduzetnik moe raunati.

  Navedeni elementi preduzetnikog procesa e biti predmet detaljnih razmatranja tokom semestra.

 • Gartner Bhave Guedallo Bygrave

  Wickham

  KARAKTERISTIKE PREDUZETNIKOG PROCESA:

  Diskontinuala

  n

  Nelinearan

  Multidisciplin

  aran

  Iterativan

  Nelinearan

  Feedback-

  driven

  Konceptuala

  n

  Fiziki

  Nestabilan

  Celovit

  Nekada i

  katastrofalan

  Jedinstven

  Diskontinualan

  Celovit

  Zasnovan na

  promenama

  Dinamian

  Jedinstven

  Ekstremno osetljiv

  na poetne uslove

  Ukljuuje veliki

  broj prethodnih

  uslova i varijabli

  Inicira se ljudskom

  odlukom

 • PREDUZETNIKI PROCES NIJE

  LOGIAN, SISTEMATSKI, niti KONSTANTAN PROCES.

  NASUPROT TOME, ESTO SE OPAA KAO NEUREEN I NEPREDVIDIV PROCES.

 • NAJPOZNATIJI MODELI PREDUZETNIKOG

  PROCESA

 • GARTNER OV ETVORODIMENZIONALNI

  MODEL (1985),

  OKRUENJE ORGANIZACIJA

  INDIVIDUA(E)

  PROCES

 • MODEL Gartner-Kuratko-Hodgetts (2001)

  INDIVIDUE

  Potreba za uspehom

  Interni lokus kontrole

  Spremnost za preuzimanje rizika

  Zadovoljstvo poslom

  Prethodno radno iskustvo

  Roditelji preduzetnici

  Starost

  Obrazovanje

 • MODEL Gartner-Kuratko-Hodgetts (2001)

  OKRUENJE Raspoloivost kapitala Razvijenost industrije Postojanje iskusnih preduzetnika Tehniki kvalifikovana radna snaga Veliina trita-Kupovna mo ivotni standard Struktura stanovnitva Drava-podsticajne mere Blizina univerziteta Raspoloivost zemljita i objekata Uslovi transporta Veliina urbanog okruenja Porterov model konkurentskih snaga

 • MODEL Gartner-Kuratko-Hodgetts (2001)

  ORGANIZACIJA

  Poslovna strategija (vostvo trokova, diferenciranje, fokus)

  Novi proizvod/usluga

  Franiza

  Zajednika ulaganja

  Pravna forma

  Politika zaliha

  Izlazna strategija

  Potrebni resursi (finansijski, kadrovski, oprema, materijal, delovi, poluproizvodi)

 • MODEL Gartner-Kuratko-Hodgetts (2001)

  PROCES

  Lociranje prilike

  Prikupljanje resursa

  Marketing proizvoda /usluga

  Proizvodnja

  Dizajniranje organizacije

  Ispunjavanje pravno-administrativnih zahteva

 • INPUT-OUTPUT MODEL (2002)

  ULAZ PREDUZETNIK

  I PROCES

  IZLAZ

  Prilike iz okruenja

  Preduzetnici

  Organizacije

  Jedinstveni biznis koncepti

  Resursi

  Identifikovanje prilike Razvoj i preiavanje koncepta Procena i Prikupljanje potrebnih resursa Implementacija

  Intenzitet preduzetnitva

  Ino

  va

  cij

  a

  Pr

  oa

  kti

  vn

  os

  t

  Pr

  eu

  zim

  an

  je

  riz

  ika

  Rastui poduhvat

  Stvaranje vrednosti

  Novi proizvodi i usluge

  Procesi

  Tehnologije

  Rast zaposlenosti i prihoda

 • The window of opportunity (Wickham, 2001)

  Traenje prilike (skeniranje novih mogunosti)-skeniranje vrstog zida u cilju nalaenja pukotina, koje predstavljaju prozore za prolazak, prilike za zapoinjanje novog preduzetnikog poduhvata. vrst zid je konkurentsko okruenje, formiran od postojee konkurencije.

  Lociranje prozora (pozicioniranje novog poduhvata)-preduzetnik precizno definie mesto u zidu gde se prozor nalazi. To znai da razume poziciju poduhvata i kako se pozicionirati u odnosu na postojee igrae.

  1

  2

  3 ...

 • Merenje prozora (kolika je vrednost potencijalnanog poduhvata)-procena prilike i prepoznavanje potencijala koji ona obeava za razvoj novog poduhvata. Merenje prozora omoguava procenu potrebnih resursa za zapoinjanje i odvijanje poduhvata i rizika skopanog sa kreiranjem nove vrednosti.

  Otvaranje prozora (angaovanje)-pretvaranje vizije u realnost, odnosno startovanje novog biznisa. Najznaajnije je obezbediti finansijska sredstva. Preduzetnik prolazi kroz prozor, odnosno zid konkurencije na tom tritu.

  3

  4

  ... 5

 • Zatvaranje prozora (odravanje konkurentnosti)prozor se mora zatvoriti, kako bi se spreilo da drugi tragai iskoriste prolazak. To e obezbediti dugoronu konkurentsku prednost.

  5

 • MODEL TIMMONS I SPINEELI (2004)

  PRILIKA RESURSI

  PREDUZETNIK (TIM)

  LIDERSTVO KREATIVNOST

  KOMUNIKACIJE

  Dvosmislenost Egzogene sile

  Neizvesnost Kontekst trita kapitala

 • Wickham (2000)

  Prilika (mogunost)

  Preduzetnik

  Organizacija Resursi

  Identifikacija

  Liderstvo Privlaenje i menadment

 • Preduzetnik je srce preduzetnikog procesa, kljuna osoba u procesu traenja prilike za biznis i razvoju okvira za komercijalizaciju proizvoda i usluga.

  Preduzetnik je dinamika sila koja naruava ekonomski ekvilibrijum kroz inovacije i kreira preduzetniki proces

  Glavni podstrek za preduzetniki proces predstavlja elja preduzetnika da kreira promenu i naprave razliku (Wickham, 2000).

 • MENADER K

  ON

  VE

  NC

  ION

  AL

  NI

  PO

  SA

  O

  PR

  ED

  UZ

  ET

  NIK

  Push faktori

  Pull faktori

  Inhibitori

  FAKTORI KOJI UTIU NA IZBOR PREDUZETNIKE KARIJERE

 • PULL FACTORS FAKTORI KOJI VUKU

  Finansijska nagrada preduzetnitva

  Sloboda rada za sebe

  Oseaj ostvarenosti koji nudi pokretanje svoga poduhvata

  Sloboda da se sledi sopstvena inovacija

  elja da se postigne odgovarajui socijalni status preko preduzetnitva

  PUSH FACTORS FAKTORI KOJI GURAJU

  Ograniena finansijska

  nagrada za konvencionalni posao

  Mogua nezaposlenost u datoj oblasti ekonomije

  Nesigurnost radnog mesta Limiti i nazadovanje u karijeri Nemogunnost da se sledi

  sopstvena inovacija