of 12 /12
Ultrazvučna analiza utjecaja procesa starenja na širinu lumena zajedničke karodne arterije u žena naše populacije Ultrasonographic analysis of the influence of aging process on the width of the common carod artery lumen in women from our populaon Nikola Barić 1* , Eris Materljan 2 , Sanja Barić-Santro 3 Sažetak. Cilj: Na krvožilnom sustavu jekom starenja, uz brojne druge promjene, dolazi i do širenja lumena zajedničke karodne arterije. Cilj ovog ispivanja bio je odredi vrijednos odnosa između širine unutrašnjeg promjera zajedničke karode (ZKA-UP) i životne dobi ispitanika. Ubrzana stopa uvećanja te vrijednos ukazuje na određene promjene i može posluži kao smjernica za pojačanu ateroprotekciju. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 97 uvjetno zdravih osoba ženskog spola, raspona dobi između 17 i 92 godine. Za ispivanje je korišten “color dupleks doppler” uređaj SA 6000C (KRETZTECHNIK A.G.) s linearnom sondom od 7,5MHz. Za mjerenje i analizu internog promjera ZKA korišten je uzdužni B-prikaz arterijalnog lumena. Mjerenje je obavljeno između odgovarajućih suprotnih točaka zidova udaljenih oko 1,0- 1,5 cm od proksimalnog kraja bulbusa. Rezulta: Univariatnom linearnom regresijskom analizom dobivenih podataka dobivena je korelacija između širine UP-a i životne dobi. Stasčki potvrđena značajnost tog odnosa određena je koeficijentom korelacije r (ZKA desna: r=0,26275; ZKA lijeva: r=0,27167) i vrijednošću p (ZKA desna: p=0,00963<0,01; ZKA lijeva: p=0,00997<0,01). Srednja vrijednost UP-a desno je 6,074 ± 0,608mm, a lijevo 6,041 ± 0,609mm. Rasprava i zaključak: Rezulta ukazuju kako je, s obzirom na dob, očit rast vrijednos širine lumena arterije u skupini uvjetno zdravih žena. Dobivene vrijednos odnosa UP/dob daju za svakodnevnu praksu dragocjen pokazatelj, odnosno prediktor budućeg jeka starenja zida zajedničke karode. Odstupanje od prikazanih linija regresije, što nalazimo kod karodne i opće ateroskleroze, može bi znak za oprez i pojačanu ateroprotekciju. ključne riječi: ateroprotekcija, proces starenja, širina unutrašnjeg promjera, zajednička karodna arterija SUmmary. Aim: During aging, along with other changes in the vascular system, the width of the arterial lumen of the common carod artery enlarges. The aim of this study was to determine the relaon between the common carod artery internal diameter (CCA-ID) and age in condionally healthy women. The possibly accelerated rate of this value increase indicates parcular alteraons and can serve as a valuable guideline for stronger atheroprotecon. Subjects and methods: 97 condionally healthy female ages 17-92 were included in the study. The invesgaon was performed by the ultrasound color duplex Doppler device SA 6000C (KRETZTECHNIK A.G.), with the 7,5 MHz linear transducer. The longitudinal B-mode image of the arterial lumen was used for the measurement and analysis of the CCA-ID. The measurement was performed between appropriate opposite wall points ,1.0-1,5 cm proximal to the bulb start point. Results: The correlaon between the ID width and age was obtained by the univariate linear regression analysis of the results (CCA-ID right=0,00963*age + 5,5597; CCA-ID leſt=0,00998*age + 5,5083; results are present in mm). The stascally confirmed significance of this relaon was determined by the correlaon coefficient r (CCA right: r = 0,26275; CCA leſt: r = 0,27167) and p value (CCA right: p = 0,00963, <0,01; CCA leſt: p = 0,00997, <0,01). Right ID mean value is 6,074 ± 0,608 mm, and leſt 6,041 ± 0,609 mm. Discussion and conclusion: The results of this study indicate that the width of the arterial lumen of the common carod artery increases with age in the group of condionally healthy women. The values of CCA-ID/age are a valuable predictor of the process of aging of the common carod artery. key words: aging process, atheroprotecon, common carod artery, internal diameter width Izvorni znanstveni članak / Original scienfic paper 1 Privatna ordinacija opće/obiteljske medicine Labin 2 Katedra za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 3 Istarski domovi zdravlja – ispostava dr. Lino Peršić, Labin Primljeno: 24. 7. 2008. Prihvaćeno: 12. 10. 2008. hp://hrcak.srce.hr/medicina medicina 2008, Vol. 44, No. 3-4, p. 268-279 268 Adresa za dopisivanje: * Dr. sc. Nikola Barić, dr. med., Privatna ordinacija opće/obiteljske medicine Labin, Presika 153, 52 220 Labin e-mail: [email protected] UDK 053.9 616.133-007-053.9-055.2

UDK 053.9 Ultrazvučna analiza utjecaja procesa starenja · PDF fileUltrazvučna analiza utjecaja procesa starenja na širinu lumena zajedničke karotidne . arterije u žena naše

Embed Size (px)

Text of UDK 053.9 Ultrazvučna analiza utjecaja procesa starenja · PDF fileUltrazvučna analiza...

 • Ultrazvuna analiza utjecaja procesa starenja na irinu lumena zajednike karotidne arterije u ena nae populacijeUltrasonographic analysis of the influence of aging process on the width of the common carotid artery lumen in women from our population

  Nikola Bari1*, Eris Materljan2, Sanja Bari-Santro3

  Saetak. Cilj: Na krvoilnom sustavu tijekom starenja, uz brojne druge promjene, dolazi i do irenja lumena zajednike karotidne arterije. Cilj ovog ispitivanja bio je odrediti vrijednosti odnosa izmeu irine unutranjeg promjera zajednike karotide (ZKA-UP) i ivotne dobi ispitanika. Ubrzana stopa uveanja te vrijednosti ukazuje na odreene promjene i moe posluiti kao smjernica za pojaanu ateroprotekciju. Ispitanici i metode: U istraivanje je ukljueno 97 uvjetno zdravih osoba enskog spola, raspona dobi izmeu 17 i 92 godine. Za ispitivanje je koriten color dupleks doppler ureaj SA 6000C (KRETZTECHNIK A.G.) s linear nom sondom od 7,5MHz. Za mjerenje i analizu internog promjera ZKA koriten je uzduni B-prikaz arterijalnog lumena. Mjerenje je obavljeno izmeu odgovarajuih suprotnih toaka zidova udaljenih oko 1,0-1,5 cm od proksimalnog kraja bulbusa. Rezultati: Univariatnom linearnom regresijskom analizom dobivenih podataka dobivena je korelacija izmeu irine UP-a i ivotne dobi. Statistiki potvrena znaajnost tog odnosa odreena je koeficijentom korelacije r (ZKA desna: r=0,26275; ZKA lijeva: r=0,27167) i vrijednou p (ZKA desna: p=0,00963

 • Uvod

  Vezano uz uzajamne uinke fiziolokog i pato lokog tijeka starenja, zid zajednike karotidne arterije (ZKA zajednika karotidna arterija) prolazi kroz cijeli splet anatomskih, histolokih, funkcionalnih i biokemijskih promjena. Te promjene imaju doka-zan snaan utjecaj na lokalnu hemodinamiku i moguu pojavu aterosklerotskih otee nja. Meu njima ima istaknuto mjesto rast unutra njeg pro-mje ra arterije (UP-unutranji promjer). Bit te pro-mje ne lei u padu elasticiteta, a rastu krutosti, gustoe i debljine svih triju slojeva stijenke. Pro-gresivan, uz dob vezan pad koliine elastinih niti, njihova sve intenzivnija fragmentacija i degrada-cija, uz istovremeni rast koliine i gustoe kolagena uz njegovo unakrino molekularno spajanje, ine bit te promjene. Dodatnu teinu daje progresivni gubitak tkivne vode, tj. dehidracija (slike 1,2 i 3)1-5.

  Numeriki parametri helikalne, neplanarne geo-metrije ZKA, njenog ravita i grana (UKA unutranja karotidna arterija, VKA vanjska karo-tidna arterija) postaju sve vie predmet intenziv-nih istraivanja. S pravom se smatra da ta geome-trija ima presudan utjecaj na pojavu i tijek proce-sa aterogeneze. U tom smislu razumljiv je i veliki interes za analizu unutranjeg promjera te arte-rije. De Syo i sur. naglaavaju da tijekom starenja lumen arterije ne biva suen, naprotiv, on ak biva neto proiren. Postoji sklonost poveanju promjera, izduenju i formiranju tortuoziteta (izviju ganosti)3. Analizirajui promjene arterijalne strukture, funkcije i sastava tijekom starenja, Najjar i sur. takoer daju naglasak na estu dilata-ciju lumena2. Schmidt-Trucksss sa sur. posebno istie dijastoliku arterijalnu dilataciju1. Jednadba brzine protoka (v=p*r2/8**l), gdje je p gradijent tlaka, r polumjer, viskoznost, a l duina ile, ukazuje da rastom promjera dolazi do ubrzanja toka. Ubrzanje dovodi do rasta sminog naprezanja zida uz povoljne ateroprotektivne uinke na razini endotela (SNZ smino napre-zanje zida). Usporenje toka rezultira manjim sminim napre-zanjem zida, uz dokazane aterogene uinke na endotelne strukture6. Vrijednosti sminog napre-zanja izraavaju se u paskalima (1Pa=10 dina/cm2,

  SNZ=4**Q/*r3 , =viskoznost, v=brzina krvi u

  cm/sek, r=polumjer ile, Q=protok u cm3/sek, =3,14=Ludolphov broj). Usporenje toka dovodi i do produetka vremena u kojem su krvlju noene stanine i molekularne estice u kontaktu sa zi-dom arterije to rezultira pojaan ulaz istih u ar-terijalni zid i njihova pojaana akumulacija. Pri pojaanoj aterogenezi naroito su vani monociti i LDL molekule7.Sve ira primjena UZ-a u medicinskoj dijagnostici omoguila je brzu, djelotvornu i nimalo tetnu mogunost ispitivanja krvoilnog sustava ovjeka.

  Pri analizi strukture arterijalnog zida, izgleda lu-mena i parametara protoka krvi, posebno mjesto ima color dupleks doppler ultrasonografija koja je koritena kao metoda u prezentiranom istraiva-nju8.Cilj ispitivanja bio je potvrditi ve naenu relaciju irina lumena ZKA/ivotna dob, te statistiki obra ene rezultate staviti u funkciju kompleksa ateroprotektivnih mjera vanih za ouvanje zdra-vlja i bolju kvalitetu ivota.

  ISpItaNIcI I metoDe

  Prikazano istraivanje obavljeno je tijekom razdo-blja od 1. prosinca 2006. do 6. kolovoza 2007. u privatnoj ordinaciji ope medicine prvoimenova-nog nositelja ovoga rada. Od ukupno pregledanih 449 ena tijekom navedenog razdoblja, color du-pleks dopplerom pregledane su karotidne arterije 173 bolesnice. Metodom selekcije, a na osnovi prikazanih kriterija, odabran je uzorak od 97 uvjetno zdravih ena (tablica 1 i 2). Uzorak ispitivanja sainjen je od bolesnica koje su, zbog niza razloga, veinom svojevoljno dole na ultrazvuni pregled karotidnih arterija. Mnoge

  Zidovi arterija tijekom starenja prolaze kroz splet anatomskih, histolokih, funkcionalnih i biokemijskih promjena koje, izmeu ostalog, dovode i do rasta unutranjeg promjera arterije. Te promjene imaju snaan utjecaj na lokalnu hemodinamiku i moguu pojavu aterosklerotskih oteenja. Njihov intenzitet u sluaju prisutne aterogeneze izrazito je povean i moe posluiti kao dobar pokazatelj za predvianje buduih patolokih zbivanja.

  medicina 2008, Vol. 44, No. 3-4, p. 268-279 269http://hrcak.srce.hr/medicina

  N. Bari, E. Materljan, S. Bari-Santro: Ultrazvuna analiza utjecaja procesa starenja na irinu lumena zajednike karotidne arterije...

 • su bolesnice dole po preporuci svojih obiteljskih

  lijenika i po preporuci drugih specijalista. Jedan

  od razloga dolaska lei i u dugom ekanju na pre-

  gled karotidnih arterija u kompetentnim ustano-

  vama. Dominantni razlog dolaska na pregled bile

  su smetnje povezane s cervikalnim i cerviko-

  brahijalnim sindromima koje ukljuuju glavobolju,

  nestabilnost, vrtoglavicu, kao i strah od modanog

  udara. Praktiki sve ispitanice smatraju da vratne

  arterije imaju vanu ulogu za njihovo zdravlje.

  U uzorak se nastojalo ukljuiti uvjetno to zdravije

  ispitanice. Detaljnim ultrasonografskim ispiti-

  vanjem kod spomenutih 97 ispitanica nisu usta-

  novljene jae aterosklerotske promjene na pre-

  gledu dostupnim nivoima sve tri karotidne arte-

  rije (dozvoljeno arbitrarno: stenoza umjerenog

  stupnja interne do 30%). Hemodinamika je kod

  svih ispitanica jo bila uredna. Sljedei kriterij uklju-

  ivanja bio je ne znatnija alteracija vrijednosti

  krvnog tlaka, indeksa tjelesne mase, kolesterola,

  Slika 1. Shematski prikaz mogueg mehanizma starenja zida elastine arterije.

  Figure 1. Shematic presentation of one of the mechanisms involved in aging process of artery wall.

  tumaenje:

  VGMS = vaskularna glatka miina stanica; NF-kappa-B = nuklearni faktor kapa B; ROS = reaktivni metaboliti kisika; MMP-2 = matriks metaloproteaza -2

  medicina 2008, Vol. 44, No. 3-4, p. 268-279270 http://hrcak.srce.hr/medicina

  N. Bari, E. Materljan, S. Bari-Santro: Ultrazvuna analiza utjecaja procesa starenja na irinu lumena zajednike karotidne arterije...

 • tjelesnom masom, umjerenom pretilou i prvom treinom teke pretilosti), sistolikim tlakom veim od 179 mmHg, dijastolikim tlakom veim od 109 mmHg (ukljuene su ispitanice koje na osnovi ope poznate klasifikacije hipertenzije JNC 4,5 i 7 imaju optimalan, normalan i visoko normalan tlak, te 1. i 2. stupanj hipertenzije bla-ga i umjerena hipertenzija), GUK-om veim od 9,5 mmol/L, totalnim kolesterolom veim od 8,7 mmol/L i trigliceridima veim od 3,50 mmol/L. Iskljueni su i puai koji pue vie od jedne kutije cigareta na dan (20 cigareta), kao i o inzulinu ovi-sni dijabetiari te verificirani kronini alkoholiari. Takoer su iskljuene sudionice sa irinom inti-ma-medija kompleksa (ZKA-IM) na mjestu mje-renja u ZKA veom od 1,00 mm (iskljuenje mogue evolucija plaka). Dob ispitivanih ena kretala se u rasponu od 17 do 92 godine. Prosje-na starost uzorka bila je 53,4116,59 godina. Sve

  Slika 2. Shematski prikaz mogueg mehanizma starenja zida elastine arterije

  Figure 1. Shematic presentation of second possible mechanism of aging process of artery wall.

  triglicerida i krvnog eera. Vrijednosti GUK-a, to-talnog kolesterola i triglicerida odreene su u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju u Labinu. GUK (mmol/L) je odreen natate metodom fo-tometrije s glukoza oksidazom. Referentni inter-val iznosio je 4,40-6,40 mmol/L. Totalni kolesterol i trigliceridi (mmol/L) takoer su odreeni natate metodom fotometrije s kolesterol oksidazom od-nosno fotometrije s glicerofosfat oksidazom. Preporuena vrijednost totalnog kolesterola je < 5 mmol/L, a triglicerida 0,40-2,00 mmol/L. Sve vrijednosti iznad navedenih raunaju se kao poveane (tablica 2). Arbitrarno je odlueno da u uzorak zbog velike vjerojatnosti za tetne uinke aterogenih imbenika na zid arterije ne budu ukljuene ispitanice sa ITM-om (indeks tjelesne mase/body mass index: teina u kg/visina u m2/weight in kg/height in m2) veim od 33,33 (na skali ITM-a ukljuene su ispitanice s normalnom

  medicina 2008, Vol. 44, No. 3-4, p. 268-279 271http://hrcak.srce.hr/medicina

  N. Bari, E. Materljan, S. Bari-Santro: Ultrazvuna analiza utjecaja procesa starenja na irinu lumena zajednike karotidne arterije...

 • ene bile su pokretne. Kako je ve nagla eno, na-vedene vrijednosti kriterija su arbitrarne. Autori su ih, koristei niz dostupnih podataka, a pogoto-vo vlastito iskustvo, uvrstili u postupak izbora uzorka. Idealan uzorak u naim je uvjetima prak-tiki nemogue dobiti. Ipak,