of 46/46
FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA Phisical Dimensions of Aging Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor 1

Fizicke dimenzije starenja

 • View
  73

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prof. dr Nedeljko Rodic

Text of Fizicke dimenzije starenja

 • FIZIKE DIMENZIJE STARENJAPhisical Dimensions of Aging

  Prof. dr Nedeljko RodiPedagoki fakultet u SomboruFaculty of Education in Sombor

  1

 • FIZIKI RAZVOJ I OPADANJE Physical Development and Decline

  II Fizike promene u strukturi, kapacitetu i izdrljivostiII Physical Changes in Structure, Capacity, and Endurance

  PREDAVANJE 3LECTURE 3

  2

 • II Fizike promene u strukturi, kapacitetu i izdrljivosti

  3. FIZIKI RAZVOJ I OPADANJE - TELESNOG SKLOPA -

  - PROMENE OBLIKA TELA.- PROMENE SASTAVA TELA.- PROMENE U KOSTIMA STARENJEM.- PROMENE NA MIIIMA I TETIVAMA

  USLED STARENJA.- PROMENE NA KOI USLED STARENJA.

  3

 • Oblik ljudskog tela (Body Shape) je sloeni fenomensa sofisticiranim detaljima i funkcijama, te ga definiuuglavnom kotane strukture, miii i masti. Veliinatela odreuje se prema visini i teini.

  OBLIK LJUDSKOG TELA

  4

 • OBLIK LJUDSKOG TELAKotane strukture se menjaju i rastu samo do take ukojoj je ovek dostigao zrelost i ostaje u sutini isti upreostalom delu njegovog ivota, dok se diferencijacijamukih i enskih tela u toku puberteta, javlja u svrhureprodukcije.

  5

 • OBLIK LJUDSKOG TELAKod odraslog oveka, miina masa se menja zboguticaja vebanja, distribucije masti i promena zboghormonske nestalnosti. Nasleeni geni igraju velikuulogu u razvoju oblika tela (miiavost, linearnost,debljina).

  6

 • ODLIKE OBLIKA TELAKarakteristine odlike ljudskog tela su, kao i kodostalih kimenjaka, prisustvo osovinskog skeleta isimetrinost njegovih bonih polovina (ali ne i upogledu unutranjih organa).

  7

 • ODLIKE OBLIKA TELALjudsko telo je podeljeno na delove i predele pomoukonvencionalnih ravni i linija. Njegovi glavni delovi suglava, vrat, trup i udovi, gornji i donji.

  8

 • ODLIKE OBLIKA TELA

  Tri osnovine ravni tela su:

  1) eona (koronalna) ravan Frontalna ravan

  2) Sredinja (sagitalna) ravan Bona ravan

  3) Osovinska (aksijalna) ravan Dijagonalna ravan

  9

 • ODLIKE OBLIKA TELAOsnovni konstitucionalni tipovi oveka su (s obziromna razvijenost kostura, miia i potkonog masnog tkiva):1) endomorfni (pikniki) tip; 2) mezomorfni (atletski)tipa i 3) ektomorfni (leptosomni) tip.

  10

 • OBLICI LJUDSKOG TELA1) telo u obliku peanog sata (hourglass); 2) ravan pravougaoni (ruler - restangle) oblik tela;3) kaikasti (spoon) oblik tela; i 4) kupasti truglasti (cone triangle) oblik tela.

  11

 • OSNOVNI STAV OVEKA

  - Osnovni, antropoloki poloaj oveijegtela je uspravan stav s oputenim rukama idlanovima okrenutim napred.- oveiji stav, za razliku od svih ostalihivih bia, najnepovoljniji je u pogledusvoje stabilnosti s gledita mehanike.- Kod uspravnog stava telo podsea na ku-pu koja stoji na svome vrhu, jer mu je iri-na najvea u ramenima ili u visini karlice.

  12

 • PROMENE OBLIKA TELAPromene oblika tela nastaju polako posle 30-tegubitkom kotane mase (bre posle menopauze)- aktivan rast usporen gubitak - rapidni gubitak - manji gubitak -

  13

 • PROMENE OBLIKA TELA

  Promene oblika tela (Changes in BodyShape) nastaju konstantno u odnosu napoveanje starosne dobi oveka.

  14

 • PROMENE OBLIKA TELA

  Promene oblika tela nastaju i s obzirom napogoranje kimene podrke (stvaranjemkifotinog stanja kod osoba starije dobi).

  15

 • 1. HEMIJSKI model sastava tela (body composition).2. ANATOMSKI model sastava tela.3. DVOKOMPONENTNI model sastava tela.

  TRI MODELA SASTAVA TELA

  16

 • Hemijski sastav tela - Muko telo normalne teine od 70 kg sastoji se veinom od vode (~ 60%), masti,proteina, kotanih minerala i ugljen dioksida.

  HEMIJSKI MODEL SASTAVA TELA

  17

 • Telo se anatomski sastoji od miia, kostiju, masnog tkiva, organa, i drugih materija.

  ANATOMSKI MODEL SASTAVA TELA

  18

 • Nemasna masa tela (fat-free mass) sastoji se od svih telesnih nemasnih tkiva, ukljuujui kosti, miie, organe i vezivna tkiva (uz masnu masu).

  DVOKOMPONENTNI MODEL

  19

 • Sastav tela (body composition) je bolji indikator od telesne visine i teine, koje ne pruaju tane procene, jer ovek moe biti preteak po tabli-cama, a da ima vrlo malo masnoe u telu.

  S AS T A V T E L A

  20

 • PROMENE SASTAVA TELA

  Promene sastava tela nastaju s obzirom na lokaciju masnoe u telu i imamo: 1. gornju (upper), 2. donju (lower) i 3. proporcionalnu telesnu masnou (body fat).

  21

 • 1. Proporcija telesne masti i telesne teine (20-70 g.)2. Ukupni volumen tela (starenjem od 20 do 80 god.)3. Ukupno vode u telu (starenjem od 20 do 80 god.)

  PROMENA SASTAVA TELA

  22

 • Sa starenjem se menja koliina i lokacija sastava tela, masti, miia, kostiju, vode i drugih materija.

  PROMENA SASTAVA TELA

  23

 • Proporcionalno se udeo masnoe u telu poveava sa starenjem na priblino 30% telesne teine. Vei deo ove masti se sa godinama starosti skla-diti oko organa u abdomenu (trbuhu) i to pre-teno kod mukaraca (od ukupno 10-20% masti), dok je to kod ena na bedrima (od 15-25%).

  PROMENA SASTAVA TELA

  24

 • RAZLIKE U TELESNOJ MASI U TOKU STARENJA

  (U VISINI I TEINI TELA)Budui da je fizika aktivnost sklona opadanju to smo stariji, razlikovanje izmeu efekata starenja i smanjena fizike aktivnosti je u dugotrajnim promenama fiziolo-

  kih funkcija.

  25

 • RAZLIKE U MIINOJ MASI TELA

  26

 • Kosti u toku starenja gube neke od svojih minerala i ujedno im se smanjuje gustoa (to ima za posledicu osteopeniju, a u kasnijoj fazi i osteoporozu (razreenost kostnog tkiva).

  PROMENA U KOSTIMA

  27

 • Razreenost kostnog tkiva starenjem, a posebno posle menopauze, ima za posledicu tendenciju kosti da se slomi na takvim lokacijama, kao i tap (desno).

  POSLEDICE PROMENA U KOSTIMA

  28

 • Faktori rizika od pada su: miina slabost, slaba ravno-tea, slab vid, korienje sedativa i ukupno zdravlje.Rizici preloma usled pada su: nepodnoenje loma usled pada, padanje u stranu, starost, smanjenje kotane ma-se, nepovoljna kotana geometrija, veliki obrti kostiju.

  POSLEDICE PROMENA U KOSTIMA

  29

 • Artritis (zapaljenje zglobova) uzrokovano je taloenjem kristala u krvi i obino se moe kontrolisati sa dijetom.

  POSLEDICE PROMENA U KOSTIMA

  30

 • Tkiva u kojima se elije kon-trahuju (grenjem skrauju) kao odgovor na stimulaciju. Sastoji se od dugog snopa elija, koje paralelno jedna sa drgom oblikuju miina vlakna (muscle fibers).

  Miina kontrakcija se ostvaruje pomou energije ATP.

  SASTAV MIIA

  31

 • 1. Glatki mii: nalazi se u probavnom traktu, zidovima krvnih ila, reproduktivnom sistemu, kontrolisan od strane autonomnog nervnog sistema.2. Popreno-prugasti mii: sastoje se od skeletnog i sranog miia.

  VRSTE MIIA

  32

 • RAZLIKE MIINE MASE RUKE netrenirane osobe plivaa utrenirane osobe

  33

 • MII reaguje na otee-nja stvaranjem vie aktin-skih i miozinskih filamena-ta. To poveava veliinu miia, ali ne i broj miinih vlakana.Nekorienjemiia dovo-di do suprotnog efekta i preokree ovaj proces, kao u svemirskim putovanjima.

  PROMENE MIIA

  34

 • Gubitak miine mase do 10% starenjem do 50 godina, a ak 50% posle dobi od 80 godina.Mlai miia (levo) je svetliji i vie uglast, a vlakna ravnomerno raspodeljena.Vebanje moe odgoditi procese starenja.

  PROMENE MIIA I STARENJE

  35

 • KOA TELA I STARENJE

  Koa titi telo od spoljanjeg okruenja.Dermis vezivno tkivo. Hipodermis uglavnom masno tkivo. Epidermis je stratifikovan epitelima, koji spreavaju gubitakvode i titi od mikrobioloke invazije.

  36

 • PROMENE NA KOI TELAStarost: smanjenje elijske podele epidermalnogsloja koe, manje kolagen i elastin vlakana, tesmanjenje sekrecije lezda koja uva kou mekomi vlanom.

  37

 • PROMENE NA KOI TELA

  Starost: smanjenje epidermisa u odnosu namlae osobe, a isto tako i smanjenje masnogsloja sa starenjem.

  38

 • SASTAV TELA I STARENJERelativna telesna masnoa poveava se zbog: poveanog dijetalanog unosa, smanjene fizike aktivnosti, i smanjene sposobnosti mobilisanja masti. Posle 30-te masnoa se poveava zbog: smanjenjamiine mase (nivoa testosterona), poveanog gubitka minerala u kostima, i smanjene fizike aktivnosti.

  39

 • SASTAV TELA I STARENJE Fiziko vebanje moe pomoi pri

  starenju u vezi sa promenama u sa-stavu tela.

  Uspenost u sportu generalno opada sa starenjem, pre svega zbog sma-njenja miine i aerobne izdrljivosti i snage.

  40

 • FUNKCIONISANJE TELA

  F41

 • REZIME- Sastav tela se stalno menja, tako da mlae osobe imajuoko 15-25% masti i 36-45% miia, dok prosene starijeosobe od 70 godina imaju u telu ak 25-40% masti.- Kombinacija smanjenja ukupne vode u telu i poveanjemasnoe u telu predstavlja problem stabilne temperaturetela u ekstremnim uslovima okoline.- Kotani gubici se poinju pojavljivati u kasnim 20-timgodinama bez obzira na pol, rasu ili geografsku lokaciju,a javljaju se u gubitku kotane mase, gustine kostiju igeometriji kostiju, uglavnom zbog hormonalnih promena,dijetetskih nedostataka i fizike neaktivnosti.- Promene u sastavu tela imaju uticaj na fizike funkcije izdravlje; pad aerobnog kapaciteta, smanjena funkcijamiia i organa; povean rizik od brojnih bolesti.

  42

 • PITANJA

  HVALA NA PANJI

  43

 • II Fizike promene u strukturi, kapacitetu i izdrljivosti

  3. FIZIKI RAZVOJ I OPADANJE - TELESNOG SKLOPA -

  - PROMENE OBLIKA TELA.- PROMENE SASTAVA TELA.- PROMENE U KOSTIMA STARENJEM.- PROMENE NA MIIIMA I TETIVAMA

  USLED STARENJA.- PROMENE NA KOI USLED STARENJA.

  44

 • FIZIKI RAZVOJ I OPADANJE Physical Development and Decline

  II Fizike promene u strukturi, kapacitetu i izdrljivostiII Physical Changes in Structure, Capacity, and Endurance

  PREDAVANJE 3LECTURE 3

  45

 • FIZIKE DIMENZIJE STARENJAPhisical Dimensions of Aging

  Prof. dr Nedeljko RodiPedagoki fakultet u SomboruFaculty of Education in Sombor

  46

  FIZIKE DIMENZIJE STARENJAPhisical Dimensions of Aging FIZIKI RAZVOJ I OPADANJE Physical Development and DeclineII Fizike promene u strukturi, kapacitetu i izdrljivosti II Physical Changes in Structure, Capacity, and Endurance II Fizike promene u strukturi, kapacitetu i izdrljivosti3. FIZIKI RAZVOJ I OPADANJE - TELESNOG SKLOPA -OBLIK LJUDSKOG TELAOBLIK LJUDSKOG TELAOBLIK LJUDSKOG TELAODLIKE OBLIKA TELAODLIKE OBLIKA TELAODLIKE OBLIKA TELAODLIKE OBLIKA TELAOBLICI LJUDSKOG TELAOSNOVNI STAV OVEKAPROMENE OBLIKA TELAPROMENE OBLIKA TELAPROMENE OBLIKA TELA1. HEMIJSKI model sastava tela (body composition).2. ANATOMSKI model sastava tela.3. DVOKOMPONENTNI model sastava tela.Hemijski sastav tela - Muko telo normalne teine od 70 kg sastoji se veinom od vode (~ 60%), masti, proteina, kotanih minerala i ugljen dioksida.Telo se anatomski sastoji od miia, kostiju, masnog tkiva, organa, i drugih materija.Nemasna masa tela (fat-free mass) sastoji se od svih telesnih nemasnih tkiva, ukljuujui kosti, miie, organe i vezivna tkiva (uz masnu masu). Sastav tela (body composition) je bolji indikator od telesne visine i teine, koje ne pruaju tane procene, jer ovek moe biti preteak po tabli-cama, a da ima vrlo malo masnoe u telu.PROMENE SASTAVA TELA1. Proporcija telesne masti i telesne teine (20-70 g.)2. Ukupni volumen tela (starenjem od 20 do 80 god.)3. Ukupno vode u telu (starenjem od 20 do 80 god.)Sa starenjem se menja koliina i lokacija sastava tela, masti, miia, kostiju, vode i drugih materija.Proporcionalno se udeo masnoe u telu poveava sa starenjem na priblino 30% telesne teine. Vei deo ove masti se sa godinama starosti skla-diti oko organa u abdomenu (trbuhu) i to pre-teno kod mukaraca (od ukupno 10-20% masti), dok je to kod ena na bedrima (od 15-25%).RAZLIKE U TELESNOJ MASI U TOKU STARENJA(U VISINI I TEINI TELA)Budui da je fizika aktivnost sklona opadanju to smo stariji, razlikovanje izmeu efekata starenja i smanjena fizike aktivnosti je u dugotrajnim promenama fiziolo-kih funkcija.RAZLIKE U MIINOJ MASI TELAKosti u toku starenja gube neke od svojih minerala i ujedno im se smanjuje gustoa (to ima za posledicu osteopeniju, a u kasnijoj fazi i osteoporozu (razreenost kostnog tkiva). Razreenost kostnog tkiva starenjem, a posebno posle menopauze, ima za posledicu tendenciju kosti da se slomi na takvim lokacijama, kao i tap (desno). Faktori rizika od pada su: miina slabost, slaba ravno-tea, slab vid, korienje sedativa i ukupno zdravlje.Rizici preloma usled pada su: nepodnoenje loma usled pada, padanje u stranu, starost, smanjenje kotane ma-se, nepovoljna kotana geometrija, veliki obrti kostiju.Artritis (zapaljenje zglobova) uzrokovano je taloenjem kristala u krvi i obino se moe kontrolisati sa dijetom.Tkiva u kojima se elije kon-trahuju (grenjem skrauju) kao odgovor na stimulaciju. Sastoji se od dugog snopa elija, koje paralelno jedna sa drgom oblikuju miina vlakna (muscle fibers).Miina kontrakcija se ostvaruje pomou energije ATP.1. Glatki mii: nalazi se u probavnom traktu, zidovima krvnih ila, reproduktivnom sistemu, kontrolisan od strane autonomnog nervnog sistema.2. Popreno-prugasti mii: sastoje se od skeletnog i sranog miia.RAZLIKE MIINE MASE RUKE netrenirane osobe plivaa utrenirane osobeMII reaguje na otee-nja stvaranjem vie aktin-skih i miozinskih filamena-ta. To poveava veliinu miia, ali ne i broj miinih vlakana.Nekorienje miia dovo-di do suprotnog efekta i preokree ovaj proces, kao u svemirskim putovanjima.Gubitak miine mase do 10% starenjem do 50 godina, a ak 50% posle dobi od 80 godina.Mlai miia (levo) je svetliji i vie uglast, a vlakna ravnomerno raspodeljena.Vebanje moe odgoditi procese starenja.KOA TELA I STARENJEPROMENE NA KOI TELAPROMENE NA KOI TELASASTAV TELA I STARENJESASTAV TELA I STARENJEFUNKCIONISANJE TELAREZIMEPITANJAII Fizike promene u strukturi, kapacitetu i izdrljivosti3. FIZIKI RAZVOJ I OPADANJE - TELESNOG SKLOPA -FIZIKI RAZVOJ I OPADANJE Physical Development and DeclineII Fizike promene u strukturi, kapacitetu i izdrljivosti II Physical Changes in Structure, Capacity, and Endurance FIZIKE DIMENZIJE STARENJAPhisical Dimensions of Aging