tehnologija refleksije

Embed Size (px)

Text of tehnologija refleksije

 • 7/23/2019 tehnologija refleksije

  1/20

  REFLECTION TECHNOLOGY

  Osnove metode refleksije

 • 7/23/2019 tehnologija refleksije

  2/20

  REFLECTION TECHNOLOGY

  Makrolokacija-Metode

  re!led

  Odrediti vrstu kvara

  Odrediti vrstu kvara

  Makrolokacija

  Makrolokacija

  Metoda

  refleksije

  Metoda

  refleksije

  Kratkotrajno propaljivanje- Arc Reflection

  ARM, ARM Plus

  Kratkotrajno propaljivanje

  - Arc Reflection

  ARM, ARM Plus

  Oteenje

  plata

  Oteenje

  plata

  Zfp> 10 Z

  Mikrolokacija

  Mikrolokacija

  ropaljivanje

  ropaljivanje

  Zfp! 10 Z

  Zfs> Z1

  10

  fp """ paralna po#reka

  fs """ serijska po#"

 • 7/23/2019 tehnologija refleksije

  3/20

  REFLECTION TECHNOLOGY

  rinci" te#nolo!ije refleksije

  Reflecto-

  $etar

  Reflekto$etar radi na isto$ principu kao i o%i&an radar" '$puls putuje kro( ka%el

  i dio to# i$pulsa se reflektira priliko$ svake pro$jene i$pedancije"

  Reflekto$etar prera&unava vrije$e povratka reflektirano# dijela

  i$pulsa u udaljenost"

 • 7/23/2019 tehnologija refleksije

  4/20

  REFLECTION TECHNOLOGY

  Nadomjesna s#ema ka$ela

  G C Z = R + j LG + j C

  Opa formula za izraunKarakteristine impedancije kabela je

  Za vie frekvencije R i ! mo"emo zanemariti pa je:#za impulse isto$

  L C Z

  malo

  debeli voditanka izolacija

  L C Z

  veliko malo

  tanki vodidebela izolacija

  Z =L

  C

  $alo

  veliko $alo

 • 7/23/2019 tehnologija refleksije

  5/20

  REFLECTION TECHNOLOGY

  Z =L

  C

  L

  C

  Z

  C ~rel

  c

  v

  cv =rel

  rel

  Brzina rasprostiranja impulsaKroz kabel

  Brzina svjetlosti (300m/s)

  relativna dielektr. konstanta

  Karakteristina impedancija

  Induktivitet (jedinini)kabela

  Kapacitet (jedinini)kabela

  i

  relRel.diel.konst.

  VakumPlastika

  Voda

  12 to 4

  81

  Dielektrik

  %r&ina ras"rostiranja im"'lsa kro& ka$el

  vrel Z

 • 7/23/2019 tehnologija refleksije

  6/20

  REFLECTION TECHNOLOGY

  Odnos vremena ras"rostiranja i d'(ine ka$ela

  v

  tx

  lx

  Vrijeme putovanja impulsa do krajakabela i nazad

  Duina kabela

  Brzina kretanja elektrinogImpulsa kroz kabel

  2

  v Polovina brzine

  l =2x

  v tx

  tx

  Reflecto-

  $etar

 • 7/23/2019 tehnologija refleksije

  7/20

  REFLECTION TECHNOLOGY

  )a%le t*pe 'nsulation +iel" const" ,. +eviation

  /%ased on ,+ 2 3 rel $s

  A-.45/6.4 ."7 89 s$all

  A-.4/:t.4 ."7 100 s$all

  A-0.4/6)o.4 5oa$-e 1"; 11< s$all

  A-M%c aper 1"< 11./11= 110-1.